Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0896

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/896 z dnia 8 czerwca 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie winianów żelazowo-sodowych jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2016/3371

OJ L 152, 9.6.2016, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/896/oj

9.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 152/3


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/896

z dnia 8 czerwca 2016 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie winianów żelazowo-sodowych jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie winianów żelazowo-sodowych. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Wniosek dotyczy zezwolenia na stosowanie winianów żelazowo-sodowych jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt celem sklasyfikowania ich w kategorii „dodatki technologiczne”.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) w opinii z dnia 30 kwietnia 2015 r. (2) stwierdził, że w proponowanych warunkach stosowania przedmiotowy preparat nie ma niekorzystnego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na środowisko. Urząd stwierdził ponadto, że preparat ten może być skuteczny jako środek przeciwzbrylający w soli. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie dotyczące metod analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(5)

Ocena winianów żelazowo-sodowych dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii „dodatki technologiczne” i do grupy funkcjonalnej „środki przeciwzbrylające”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 czerwca 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dziennik EFSA 2015; 13(5):4114.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analizy

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

mg substancji czynnej/kg NaCl

Dodatki technologiczne: środki przeciwzbrylające

1i534

Winiany żelazowo-sodowe

Skład dodatku

Preparat produktów kompleksacji winianów sodu z chlorkiem żelaza(III) w roztworze wodnym ≤ 35 % (w/w)

Charakterystyka substancji czynnej

Produkt kompleksacji żelaza(III) z D(+)-, L(-)- i mezo-kwasami 2,3-dihydroksybursztynowymi

 

Stosunek: żelazo do mezo-winianu 1:1

 

Stosunek: żelazo do izomerów winianu ogółem 1:1,5

Numer CAS 1280193-05-9

Fe(OH)2C4H4O6Na

 

Chlorek: ≤ 25 %

 

Szczawiany: ≤ 1,5 % wyrażone jako kwas szczawiowy

 

Żelazo: ≥ 8 % żelazo(III)

Metoda analityczna  (1)

Oznaczanie ilościowe mezo-winianu i D(-), L(+) winianów w dodatku paszowym:

wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją refraktometryczną (HPLC-RI);

Oznaczanie ilościowe całkowitej zawartości żelaza w dodatku paszowym:

atomowa spektrometria emisyjna z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP-AES) – EN 15510, lub

atomowa spektrometria emisyjna z indukcyjnie sprzężoną plazmą po mineralizacji ciśnieniowej (ICP-AES) – EN 15621, lub

atomowa spektrometria emisyjna z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP-AES) – EN ISO 11885, lub

atomowa spektrometria absorpcyjna (AAS) – EN ISO 6869, lub

atomowa spektrometria absorpcyjna (AAS) – rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 (2); oraz

Oznaczanie ilościowe całkowitej zawartości sodu w dodatku paszowym:

atomowa spektrometria emisyjna z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP-AES) – EN 15510, lub

atomowa spektrometria emisyjna z indukcyjnie sprzężoną plazmą po mineralizacji ciśnieniowej (ICP-AES) – EN 15621, lub

atomowa spektrometria emisyjna z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP-AES) – EN ISO 11885, lub

atomowa spektrometria absorpcyjna (AAS) – EN ISO 6869; oraz

Oznaczanie ilościowe całkowitej zawartości chlorku w dodatku paszowym:

miareczkowanie – rozporządzenie (WE) nr 152/2009 lub ISO 6495.

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

Dodatek stosuje się wyłącznie w chlorku sodu (NaCl)

2.

Minimalna zalecana dawka: 26 mg winianów żelazowo-sodowych/kg NaCl (ekwiwalent 3 mg żelaza/kg NaCl)

3.

Maksymalna zalecana dawka: 106 mg winianów żelazowo-sodowych/kg NaCl

29 czerwca 2026 r.


(1)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz.U. L 54 z 26.2.2009, s. 1).


Top