EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0621

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/621 z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2016/2222

OJ L 106, 22.4.2016, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/621/oj

22.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/4


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/621

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komitet Naukowy ds. Produktów Kosmetycznych i Produktów Nieżywnościowych Przeznaczonych dla Konsumentów, na mocy decyzji Komisji 2004/210/WE (2) zastąpiony przez Komitet Naukowy ds. Produktów Konsumenckich („SCCP”), a następnie, na mocy decyzji Komisji 2008/721/WE (3), przez Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów („SCCS”), wydał w dniu 25 czerwca 2003 r. opinię (4), w której stwierdził, że tlenek cynku można zasadniczo uznać za substancję nietoksyczną, także gdy jest stosowany w produktach kosmetycznych. Nie uwzględniono jednak możliwości absorpcji przez wdychanie i SCCP wyraził obawy co do bezpieczeństwa mikronizowanego tlenku cynku ze względu na brak wiarygodnej dokumentacji na temat bezpieczeństwa tej substancji. W związku z wnioskami o wyjaśnienie skierowanymi przez Komisję SCCP (5) potwierdził, że stosowanie tlenku cynku w postaci innej niż nanocząsteczkowa w produktach kosmetycznych jest bezpieczne przy stężeniu maksymalnym wynoszącym 25 % i że należy przedłożyć stosowne dane dotyczące oceny ryzyka związanego z tlenkiem cynku w postaci nanocząsteczek.

(2)

SCCS został poproszony o przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa tlenku cynku w postaci nanocząsteczek i komitet ten wydał opinię w dniu 18 września 2012 r. (6), a następnie uzupełnienie do niej w dniu 23 lipca 2013 r. (7). Na podstawie dostępnych dowodów SCCS uznał, że stosowanie nanocząsteczek tlenku cynku o wskazanych cechach jako substancji promieniochronnej w produktach przeciwsłonecznych, w stężeniu do 25 %, nie stwarza ryzyka szkodliwych skutków u ludzi po zastosowaniu na skórę. SCCS wskazał ponadto, że brak jest dowodów na absorpcję nanocząsteczek tlenku cynku przez skórę i drogą pokarmową. Wyliczany margines bezpieczeństwa przy narażeniu na nanocząstki tlenku cynku, zarówno drogą pokarmową, jak i dermalną, mieści się w dopuszczalnych granicach. SCCS potwierdził później, że tlenek cynku w postaci nanocząsteczek można stosować w produktach kosmetycznych innych niż produkty przeciwsłoneczne przeznaczonych do stosowania na skórę.

(3)

Cechy wskazane w opinii SCCS dotyczą właściwości fizykochemicznych materiału (takich jak czystość, struktura i wygląd fizyczny, liczbowy rozkład wielkości cząstek i rozpuszczalność w wodzie) oraz tego, czy jest on niepowlekany bądź powlekany określonymi substancjami chemicznymi. Można stosować inne składniki kosmetyczne jako powłoki, o ile dowiedziono komitetowi SCCS, że są one bezpieczne i nie wpływają na właściwości cząstek związane z zachowaniem lub skutkami toksykologicznymi, w zestawieniu z nanomateriałami uwzględnionymi w stosownej opinii SCCS. Komisja uważa zatem, że te właściwości fizykochemiczne i wymagania dotyczące powłok należy odzwierciedlić w rozporządzeniu (WE) nr 1223/2009.

(4)

SCCS stwierdził również, że na podstawie dostępnych informacji stosowania nanocząsteczek tlenku cynku w produktach aerozolowych nie można uznać za bezpieczne. SCCS wskazał ponadto – w dodatkowej opinii z dnia 23 września 2014 r. dotyczącej wyjaśnienia znaczenia pojęcia „zastosowania poprzez rozpylanie/produkty rozpylane” w odniesieniu do sadzy CI 77266, dwutlenku tytanu i tlenku cynku w postaci nanocząsteczek (8) – że jego obawy ograniczają się do produktów aerozolowych, które mogłyby powodować narażenie płuc użytkownika na kontakt z nanocząsteczkami tlenku cynku poprzez wdychanie. SCCS wskazał również, że jeżeli chodzi o toksyczność dla płuc po wdychaniu, tlenek cynku w postaci innej niż nanocząsteczki ma podobne skutki toksyczne jak tlenek cynku w postaci nanocząsteczek.

(5)

W świetle wyżej wymienionych opinii SCCS Komisja uważa, że należy dopuścić stosowanie tlenku cynku w postaci innej niż nanocząsteczki w charakterze substancji promieniochronnej w produktach kosmetycznych; stosowanie tlenku cynku w postaci nanocząsteczek (zgodnie ze specyfikacjami SCCS) należy dopuścić w charakterze substancji promieniochronnej w produktach kosmetycznych. Obie postacie przedmiotowej substancji należy dopuścić do użycia, przyjmując stężenie maksymalne wynoszące 25 %, z wyjątkiem zastosowań, które mogą prowadzić do narażenia płuc użytkownika końcowego na kontakt poprzez wdychanie.

(6)

Komisja uważa, że należy zmienić załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 w celu dostosowania go do postępu technicznego i naukowego.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 kwietnia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 59.

(2)  Dz.U. L 66 z 4.3.2004, s. 45.

(3)  Dz.U. L 241 z 10.9.2008, s. 21.

(4)  SCCNFP/0649/03, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/sccp/documents/out222_en.pdf.

(5)  SCCP/0932/05, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_00m.pdf, SCCP/1147/07, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_123.pdf oraz SCCP/1215/09, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_167.pdf.

(6)  SCCS/1489/2012, wersja z dnia 11 grudnia 2012 r., http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_103.pdf.

(7)  SCCS/1518/13, wersja z dnia 22 kwietnia 2014 r., http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_137.pdf.

(8)  SCCS/1539/14, wersja z dnia 25 czerwca 2015 r., http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf


ZAŁĄCZNIK

W załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dodaje się pozycje pod numerami porządkowymi 30 i 30a w brzmieniu:

Numer porządkowy

Określenie substancji

Warunki

Określenie warunków stosowania i ostrzeżeń

Nazwa chemiczna/INN

Nazwa w glosariuszu wspólnych nazw składników

Nr CAS

Nr WE

Rodzaj produktu, części ciała

Maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użycia

Inne

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„30

Tlenek cynku

Zinc Oxide

1314-13-2

215-222-5

 

25 % (*)

Nie do zastosowań, które mogą prowadzić do narażenia płuc użytkownika końcowego na kontakt poprzez wdychanie

 

30a

Tlenek cynku

Zinc Oxide (nano)

1314-13-2

215-222-5

 

25 % (*)

Nie do zastosowań, które mogą prowadzić do narażenia płuc użytkownika końcowego na kontakt poprzez wdychanie

Dozwolone są jedynie nanomateriały o następujących właściwościach:

czystość ≥ 96 % z wurcytową strukturą krystaliczną i wyglądem fizycznym w postaci klasterów o kształtach pręcikowych, gwiaździstych lub izometrycznych, z zanieczyszczeniami składającymi się jedynie z dwutlenku węgla i wody, podczas gdy pozostałe zanieczyszczenia stanowią mniej niż 1 % całości,

mediana średnicy liczbowego rozkładu wielkości cząstek D50 (50 % udziału ilościowego poniżej tej średnicy) > 30 nm i D1 (1 % poniżej tej wielkości) > 20 nm,

rozpuszczalność w wodzie < 50 mg/l,

niepowlekane bądź powlekane trietoksykaprylilosilanem, dimetykonem, usieciowanym polimerem dimetoksydifenylosilanu-trietoksykaprylilosilanu lub trietoksysilanem oktylu.

 


(*)  W przypadku łącznego stosowania tlenku cynku i tlenku cynku w postaci nanocząsteczek suma nie może przekraczać wartości granicznej podanej w kolumnie g.”.


Top