EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0465

Rozporządzenie Rady (UE) 2016/465 z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

OJ L 85, 1.4.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; Uchylona w sposób domniemany przez 32017R1509

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/465/oj

1.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/465

z dnia 31 marca 2016 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2013/183/WPZiB (1) w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i uchylającą decyzję 2010/800/WPZiB przyjętą zgodnie z tytułem V rozdział 2 Traktatu o Unii Europejskiej,

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 329/2007 (2) nadaje skuteczność środkom przewidzianym w decyzji 2013/183/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, która to decyzja uchyliła i zastąpiła decyzję 2010/800/WPZiB.

(2)

W dniu 31 marca 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/475 (3), umieszczającą w wykazie koreańskie przedsiębiorstwo Korea National Insurance Corporation (zwane dalej „KNIC”) oraz wprowadzającą odstępstwa, aby umożliwić unijnym osobom i podmiotom zawieranie umów ubezpieczenia z KNIC na potrzeby prowadzenia działalności w Korei Północnej. Rada zdecydowała również, że unijne osoby i podmioty powinny być uprawnione do otrzymywania płatności od KNIC z tytułu takich umów ubezpieczenia lub związanych ze szkodą wyrządzoną na terytorium Unii. Ponadto decyzja (WPZiB) 2016/475 umożliwia udostępnianie zamrożonych funduszy KNIC na potrzeby dokonywania płatności należnych z tytułu wcześniej zawartej umowy.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 329/2007,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 329/2007 dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 8a

1.   W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 4, właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II mogą udzielić zezwolenia na udostępnienie niektórych funduszy lub zasobów gospodarczych na rzecz koreańskiego przedsiębiorstwa Korea National Insurance Corporation (zwanego dalej »KNIC«), gdy jest to niezbędne do zapłaty składki na podstawie umowy o świadczenie usług ubezpieczeniowych zawartej z obywatelem państwa członkowskiego lub osobą prawną, podmiotem lub organem, zarejestrowanymi lub utworzonymi na podstawie prawa państwa członkowskiego, pod warunkiem że płatność ta:

a)

dokonywana jest wyłącznie na potrzeby działalności, która nie jest zakazana na mocy niniejszego rozporządzenia i która będzie prowadzona w Korei Północnej przez obywatela państwa członkowskiego lub osobę prawną, podmiot lub organ, zarejestrowanych lub utworzonych na podstawie prawa państwa członkowskiego;

b)

nie jest dokonywana bezpośrednio ani pośrednio na rzecz osoby, podmiotu lub organu, wymienionych w załączniku IV, V lub Va, z wyjątkiem KNIC.

2.   Obywatel państwa członkowskiego oraz osoba prawna, podmiot lub organ, zarejestrowani lub utworzeni na podstawie prawa państwa członkowskiego, mogą otrzymać płatność od KNIC z zastrzeżeniem uzyskania wcześniejszego zezwolenia od właściwych organów państw członkowskich wskazanych na stronach internetowych wymienionych w załączniku II. Zezwolenie takie może zostać udzielone, pod warunkiem że płatność:

a)

jest należna z tytułu umowy o świadczenie usług ubezpieczeniowych, o której mowa w ust. 1 lit. a) lub z tytułu umowy o świadczenie usług ubezpieczeniowych zawartej z KNIC w związku ze szkodą wyrządzoną na terytorium Unii przez którąkolwiek ze stron takiej umowy;

b)

nie jest dokonywana bezpośrednio ani pośrednio na rzecz osoby, podmiotu lub organu, wymienionych w załączniku IV, V lub Va;

c)

nie będzie wspierać działalności zakazanej na mocy niniejszego rozporządzenia; oraz

d)

nie powoduje uwolnienia funduszy ani zasobów gospodarczych KNIC znajdujących się poza Koreą Północną.

3.   Zezwolenie określone w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu nie jest wymagane w przypadku płatności dokonywanych przez KNIC lub na jego rzecz, które są niezbędne do celów urzędowych misji dyplomatycznych lub konsularnych państwa członkowskiego w Korei Północnej.

4.   W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 2, właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II mogą udzielić zezwolenia na udostępnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych KNIC na takich warunkach, jakie uznają za stosowne, po stwierdzeniu że:

a)

fundusze lub zasoby gospodarcze są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby płatności dokonywanej przez KNIC z tytułu umowy zawartej przed dniem 1 kwietnia 2016 r.;

b)

umowa nie jest związana bezpośrednio ani pośrednio z działalnością, która jest zakazana na mocy niniejszego rozporządzenia;

c)

płatność nie jest dokonywana bezpośrednio ani pośrednio na rzecz osoby, podmiotu lub organu, wymienionych w załączniku IV, V lub Va.

Państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego ustępu.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 marca 2016 r.

W imieniu Rady

A.G. KOENDERS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 111 z 23.4.2013, s. 52.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 z dnia 27 marca 2007 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (Dz.U. L 88 z 29.3.2007, s. 1).

(3)  Decyzja Rady (WPZiB) 2016/475 z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca decyzję 2013/183/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (zob. s. 34 niniejszego Dziennika Urzędowego).


Top