EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0378

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/378 z dnia 11 marca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do terminów, formatu i wzoru powiadomień składanych do właściwych organów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2016/1348

OJ L 72, 17.3.2016, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/378/oj

17.3.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 72/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/378

z dnia 11 marca 2016 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do terminów, formatu i wzoru powiadomień składanych do właściwych organów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (1), w szczególności jego art. 4 ust. 5 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aby zapewnić spójność obowiązków sprawozdawczych oraz zmniejszyć obciążenie administracyjne podmiotów podlegających takim obowiązkom, konieczne jest ujednolicenie obowiązków sprawozdawczych na podstawie niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia delegowanego Komisji, które ma zostać przyjęte zgodnie z art. 27 ust. 3 akapit trzeci rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 (2).

(2)

Aby umożliwić właściwym organom oraz Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) zapewnienie jakości danych oraz skuteczne monitorowanie rynku z korzyścią dla integralności rynku, właściwe organy i ESMA powinny móc niezwłocznie otrzymywać pełne powiadomienia dotyczące każdego dnia obrotowego.

(3)

Do celów skutecznego i efektywnego wykorzystywania danych przez właściwe organy należy zapewnić spójność wzorów i formatów stosowanych przy składaniu powiadomień dotyczących instrumentów finansowych. Do osiągnięcia tych celów przyczynia się przestrzeganie odpowiednich norm międzynarodowych dotyczących danych zawartych w tych powiadomieniach.

(4)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez ESMA.

(5)

ESMA przeprowadziła otwarte konsultacje społeczne na temat projektu wykonawczego standardu technicznego, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonała analizy możliwych powiązanych kosztów i korzyści oraz zasięgnęła opinii Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (3).

(6)

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynków finansowych niniejsze rozporządzenie musi wejść w życie w trybie pilnym, a przepisy przewidziane w niniejszym rozporządzeniu muszą obowiązywać od tego samego dnia co przepisy ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 596/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Najpóźniej do godziny 21.00 czasu środkowoeuropejskiego każdego dnia, który jest otwarty dla obrotu, system obrotu, z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów, składa właściwemu organowi na podstawie art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 powiadomienia o wszystkich instrumentach finansowych, które, przed godziną 18.00 czasu środkowoeuropejskiego danego dnia, po raz pierwszy były przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu, zostały dopuszczone do obrotu lub były przedmiotem obrotu w tym systemie obrotu, w tym w przypadku gdy zlecenia lub notowania zostały złożone za pośrednictwem danego systemu lub gdy instrumenty finansowe przestały być przedmiotem obrotu, lub przestały być dopuszczone do obrotu w systemie obrotu.

2.   Powiadomienia o instrumentach finansowych, które, po godzinie 18.00 czasu środkowoeuropejskiego, po raz pierwszy były przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu, zostały dopuszczone do obrotu lub były przedmiotem obrotu w tym systemie obrotu, w tym w przypadku gdy zlecenia lub notowania zostały złożone za pośrednictwem danego systemu lub gdy instrumenty finansowe przestały być przedmiotem obrotu, lub przestały być dopuszczone do obrotu w systemie obrotu, system obrotu przekazuje właściwemu organowi z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów najpóźniej do godziny 21.00 czasu środkowoeuropejskiego następnego dnia, który jest otwarty dla obrotu.

3.   Właściwe organy przekazują ESMA, zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 596/2014, powiadomienia, o których mowa w ust. 1 i 2, codziennie najpóźniej do godziny 23.59 czasu środkowoeuropejskiego z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów i bezpiecznych kanałów komunikacji elektronicznej między nimi a ESMA.

Artykuł 2

Wszystkie informacje, które należy zawrzeć w powiadomieniach składanych na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 596/2014, przekazuje się zgodnie z normami określonymi w załączniku do tego rozporządzenia i w formacie określonym w tym załączniku, w formie elektronicznej i nadającej się do odczytu maszynowego oraz przy użyciu wspólnego szablonu XML, zgodnie z metodą określoną w normie ISO 20022.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 lipca 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).


ZAŁĄCZNIK

Normy i formaty do celów składania do właściwych organów powiadomień zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 596/2014

Tabela 1

Objaśnienia do tabeli 3

SYMBOL

RODZAJ DANYCH

DEFINICJA

{ALPHANUM-n}

Do n znaków alfanumerycznych

Miejsce na dodatkowe uwagi

{CFI_CODE}

6 znaków

Kod CFI według ISO 10962.

{COUNTRYCODE_2}

2 znaki alfanumeryczne

2-literowy kod kraju zgodnie z normą ISO 3166-1 alfa-2.

{CURRENCYCODE_3}

3 znaki alfanumeryczne

3-literowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217.

{DATE_TIME_FORMAT}

Format daty i czasu zgodnie z ISO 8601

Data i czas w następującym formacie:

RRRR-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

„RRRR” oznacza rok,

„MM” to miesiąc,

„DD” oznacza dzień,

„T” – oznacza, że należy użyć litery „T”,

„hh” oznacza godzinę,

„mm” oznacza minutę,

„ss.dddddd” to sekunda i ułamek sekundy,

Z oznacza czas UTC.

Datę i czas należy podawać według czasu UTC.

{DATEFORMAT}

Format daty zgodnie z ISO 8601

Daty należy podawać w następującym formacie:

RRRR-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Liczba złożona z maksymalnie „n” cyfr, w tym maksymalnie „m” cyfr ułamkowych

Pole numeryczne zarówno dla wartości dodatnich, jak i ujemnych.

separator miejsc dziesiętnych to „.” (kropka),

liczby ujemne są poprzedzone „-” (minusem),

Podaje się wartości zaokrąglone, ale nie okrojone.

{INDEX}

4 znaki alfabetyczne

„EONA” – EONIA

„EONS” – EONIA SWAP

„EURI” – EURIBOR

„EUUS” – EURODOLLAR

„EUCH” – EuroSwiss

„GCFR” – GCF REPO

„ISDA” – ISDAFIX

„LIBI” – LIBID

„LIBO” – LIBOR

„MAAA” – Muni AAA

„PFAN” – Pfandbriefe

„TIBO” – TIBOR

„STBO” – STIBOR

„BBSW” – BBSW

„JIBA” – JIBAR

„BUBO” – BUBOR

„CDOR” – CDOR

„CIBO” – CIBOR

„MOSP” – MOSPRIM

„NIBO” – NIBOR

„PRBO” – PRIBOR

„TLBO” – TELBOR

„WIBO” – WIBOR

„TREA” – Treasury

„SWAP” – SWAP

„FUSW” – Future SWAP

{INTEGER-n}

Liczba całkowita do n cyfr łącznie

Pole numeryczne dla liczb całkowitych zarówno dodatnich, jak i ujemnych.

{ISIN}

12 znaków alfanumerycznych

Kod ISIN zgodnie z normą ISO 6166.

{LEI}

20 znaków alfanumerycznych

Identyfikator podmiotu prawnego zgodnie z normą ISO 17442.

{MIC}

4 znaki alfanumeryczne

Kod identyfikacyjny rynku zgodnie z normą ISO 10383.

{FISN}

35 znaków alfanumerycznych

Kod FISN zgodnie z normą ISO 18774.


Tabela 2

Klasyfikacja towarowych instrumentów pochodnych i instrumentów pochodnych na uprawnienia do emisji do celów tabeli 3 (pola 35–37)

Produkt bazowy

Podrodzaj produktu

Dalszy podrodzaj produktu

„AGRI” – rolnicze

„GROS” – ziarna i nasiona oleiste

„FWHT” – pszenica paszowa

„SOYB” – nasiona soi

„CORN” – kukurydza zwyczajna

„RPSD” – rzepak

„RICE” – ryż

„OTHR” – inne

„SOFT” – miękkie

„CCOA” – kakao

„ROBU” – kawa robusta

„WHSG” – cukier biały

„BRWN” – cukier surowy

„OTHR” – inne

„POTA” – ziemniaki

 

„OOLI” – oliwa z oliwek

„LAMP” – lampante

„DIRY”– mleczne

 

„FRST” – leśnictwo

 

„SEAF” – owoce morza

 

„LSTK” – zwierzęta gospodarskie

 

„GRIN” – ziarno

„MWHT” – pszenicy na przemiał

„NRGY” – energia

„ELEC” – elektryczność

„BSLD” – obciążenie podstawowe

„FITR” – finansowe prawa przesyłowe

„PKLD” – obciążenie szczytowe

„OFFP” – obciążenie pozaszczytowe

„OTHR” – inne

„NGAS” – gaz ziemny

„GASP” – GASPOOL

„LNGG” – LNG

„NBPG” – NBP

„NCGG” – NCG

„TTFG” – TTF

„OILP” – olej

„BAKK” – Bakken

„BDSL” – Biodiesel

„BRNX” – Brent NX

„BRNX” – Brent NX

„CNDA” – kanadyjski

„COND” – skondensowany

„DSEL” – diesel

„DUBA” – Dubaj

„ESPO” – ESPO

„ETHA” – etanol

„FUEL” – paliwo

„FOIL” – paliwo olejowe

„GOIL” – olej napędowy

„GSLN” – benzyna

„HEAT” – olej opałowy

„JTFL” – paliwo do silników odrzutowych

„KERO” – nafta

„LLSO” – Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS” – Mars

„NAPH” – nafta

„NGLO” – NGL

„TAPI” – tapis

„URAL” – urals

„WTIO” – WTI

„COAL” – węgiel

„INRG” – inter energy

„RNNG” – energia odnawialna

„LGHT” – lekkie frakcje

„DIST” – destylaty

 

„ENVR” – środowiskowe

„EMIS” – emisje

„CERE” – CER

„ERUE” – ERU

„EUAE” – EUA

„EUAA” – EUAA

„OTHR” – inne

„WTHR” – pogoda

„CRBR” – związane z węglem

 

„FRGT” – fracht

„WETF” – ładunki mokre

„TNKR” – zbiornikowce

„DRYF” – ładunki suche

„DBCR” – masowce do ładunków suchych

„CSHP” – kontenerowce

 

„FRTL” – nawozy

„AMMO” – amoniak

„DAPH” – DAP (Diammonium Phosphate)

„PTSH” – potas

„SLPH” – siarka

„UREA” – mocznik

„UAAN” – UAN (mocznik i azotan amonu)

 

„INDP” – produkty przemysłowe

„CSTR” – budownictwo

„MFTG” – produkcja

 

„METL” – metale

„NPRM” – nieszlachetne

„ALUM” – glin

„ALUA” – stop glinu

„CBLT” – kobalt

„COPR” – miedź

„IRON” – ruda żelaza

„LEAD” – ołów

„MOLY” – molibden

„NASC” – NASAAC

„NICK” – nikiel

„STEL” – stal

„TINN” – cyna

„ZINC” – cynk

„OTHR” – inne

„PRME” – szlachetne

„GOLD” – złoto

„SLVR”– srebro

„PTNM” – platyna

„PLDM” – pallad

„OTHR” – inne

„MCEX” – złożone surowce egzotyczne (Multi Commodity Exotic)

 

 

„PAPR” – papier

„CBRD” – papier do produkcji tektury falistej

„NSPT” – papier gazetowy

„PULP” – masa papiernicza

„RCVP” – makulatura

 

„POLY” – polipropylen

„PLST” – tworzywa sztuczne

 

„INFL” – inflacja

 

 

„OEST” – oficjalne statystyki gospodarcze

 

 

„OTHC” – inne C10, zgodnie z tabelą 10.1 w sekcji 10 w załączniku III do rozporządzenia delegowanego Komisji uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie przejrzystości dla systemów obrotu i firm inwestycyjnych w odniesieniu do obligacji, strukturyzowanych produktów finansowych, uprawnień do emisji oraz instrumentów pochodnych.

„DLVR” – dostarczalne

„NDLV” – niedostarczalne

 

„OTHR” – inne

 

 


Tabela 3

Normy i formaty, które należy stosować w powiadomieniach składanych zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 596/2014

Nr

POLE

NORMY I FORMATY, KTÓRE NALEŻY STOSOWAĆ W SPRAWOZDAWCZOŚCI

Ogólne informacje

1

Kod identyfikacyjny instrumentu

{ISIN}

2

Pełna nazwa instrumentu

{ALPHANUM-350}

3

Klasyfikacja instrumentu

{CFI_CODE}

4

Wskaźnik towarowych instrumentów pochodnych

„true” – Tak

„false” – Nie

Pola dotyczące emitenta

5

Identyfikator emitenta lub operatora systemu obrotu

{LEI}

Pola dotyczące systemu obrotu

6

System obrotu

{MIC}

7

Skrócona nazwa instrumentu finansowego

{FISN}

8

Wniosek o dopuszczenie do obrotu przez emitenta

„true” – Tak

„false” – Nie

9

Data zatwierdzenia dopuszczenia do obrotu

{DATE_TIME_FORMAT}

10

Data wniosku o dopuszczenie do obrotu

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Data dopuszczenia do obrotu lub data pierwszej transakcji

{DATE_TIME_FORMAT}

12

Data zakończenia obrotu

{DATE_TIME_FORMAT}

Pola dotyczące wartości nominalnych

13

Waluta nominalna 1

{CURRENCYCODE_3}

Pola dotyczące obligacji i innego rodzaju papierów dłużnych

14

Całkowita wyemitowana kwota nominalna

{DECIMAL-18/5}

15

Termin zapadalności

{DATEFORMAT}

16

Waluta wartości nominalnej

{CURRENCYCODE_3}

17

Wartość nominalna na jednostkę/minimalna wartość obrotu

{DECIMAL-18/5}

18

Stała stopa oprocentowania

{DECIMAL-11/10}

Wyrażona w procentach (np. 7.0 oznacza 7 %, a 0.3 oznacza 0,3 %)

19

Identyfikator indeksu/wskaźnika obligacji o zmiennym oprocentowaniu

{ISIN}

20

Nazwa indeksu/wskaźnika obligacji o zmiennym oprocentowaniu

{INDEX}

lub

{ALPHANUM-25} – jeżeli nazwa indeksu nie jest wymieniona w wykazie {INDEX}

21

Termin indeksu/wskaźnika obligacji o zmiennym oprocentowaniu

{INTEGER-3}+„DAYS” – dni

{INTEGER-3}+„WEEK” – tygodnie

{INTEGER-3}+„MNTH” – miesiące

{INTEGER-3}+„YEAR” – lata

22

Spread punktów bazowych indeksu/wskaźnika obligacji o zmiennym oprocentowaniu

{INTEGER-5}

23

Uprzywilejowanie obligacji

„SNDB” – dług uprzywilejowany

„MZZD” – dług typu mezzanine

„SBOD” – dług podporządkowany (subordinated debt)

„JUND” – dług podrzędny (junior debt)

Pola dotyczące instrumentów pochodnych i sekurytyzowanych instrumentów pochodnych

24

Termin zapadalności

{DATEFORMAT}

25

Mnożnik ceny

{DECIMAL-18/17}

26

Kod instrumentu bazowego

{ISIN}

27

Emitent bazowy

{LEI}

28

Nazwa indeksu bazowego

{INDEX}

lub

{ALPHANUM-25} – jeżeli nazwa indeksu nie jest wymieniona w wykazie {INDEX}

29

Termin indeksu bazowego

{INTEGER-3}+„DAYS” – dni

{INTEGER-3}+„WEEK” – tygodnie

{INTEGER-3}+„MNTH” – miesiące

{INTEGER-3}+„YEAR” – lata

30

Rodzaj opcji

„PUTO” – opcja sprzedaży

„CALL” – opcja kupna

„OTHR” – jeżeli nie można określić, czy chodzi o opcję kupna czy opcję sprzedaży

31

Kurs wykonania

{DECIMAL-18/13} jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna

{DECIMAL-11/10} jeżeli cena jest wyrażona jako odsetek lub stopa zwrotu

{DECIMAL-18/17} jeżeli cena jest wyrażona jako punkty bazowe

„PNDG” jeżeli cena jest nieznana

32

Waluta kursu wykonania

{CURRENCYCODE_3}

33

Sposób wykonania opcji

„EURO” – opcja europejska

„AMER” – opcja amerykańska

„ASIA” – opcja azjatycka

„BERM” – opcja bermudzka

„OTHR” – inny rodzaj opcji

34

Rodzaj dostawy

„PHYS” – rozliczenie w ramach dostawy fizycznej

„CASH” – rozliczenie gotówkowe

„OPTN” – opcjonalne dla kontrahenta lub ustalane przez osobę trzecią

Towarowe instrumenty pochodne i instrumenty pochodne na uprawnienia do emisji

35

Produkt bazowy

Dopuszczone są tylko wartości z kolumny „produkt bazowy” w tabeli dotyczącej klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych i instrumentów pochodnych na uprawnienia do emisji.

36

Podrodzaj produktu

Dopuszczone są tylko wartości z kolumny „podrodzaj produktu” w tabeli dotyczącej klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych i instrumentów pochodnych na uprawnienia do emisji.

37

Dalszy podrodzaj produktu

Dopuszczone są tylko wartości z kolumny „dalszy podrodzaj produktu” w tabeli dotyczącej klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych i instrumentów pochodnych na uprawnienia do emisji.

38

Rodzaj transakcji

„FUTR” – kontrakty typu future

„OPTN” – opcje

„TAPO” – TAPO

„SWAP” – SWAPY

„MINI” – Minis

„OTCT” – transakcje pozagiełdowe

„ORIT” – transakcje bezwarunkowe typu outright

„CRCK” – Crack

„DIFF” – swapy różnicowe

„OTHR” – inne

39

Rodzaj końcowej ceny

„ARGM” – Argus/McCloskey

„BLTC” – Baltic

„EXOF” – Exchange

„GBCL” – GlobalCOAL

„IHSM” – IHS McCloskey

„PLAT” – Platts

„OTHR” – inne

Instrumenty pochodne na stopę procentową

Pola w tej sekcji należy wypełnić tylko w odniesieniu do instrumentów, których instrumentem bazowym jest instrument niefinansowy w rodzaju stopy oprocentowania

40

Stopa referencyjna

{INDEX}

lub

{ALPHANUM-25} – jeżeli stopa referencyjna nie jest wymieniona w wykazie {INDEX}

41

Termin kontraktu na stopę procentową

{INTEGER-3}+„DAYS” – dni

{INTEGER-3}+„WEEK”– tygodnie

{INTEGER-3}+„MNTH” – miesiące

{INTEGER-3}+„YEAR”– lata

42

Waluta nominalna 2

{CURRENCYCODE_3}

43

Stała stopa procentowa części 1

{DECIMAL -11/10}

Wyrażona w procentach (np. 7.0 oznacza 7 %, a 0.3 oznacza 0,3 %)

44

Stała stopa procentowa części 2

{DECIMAL -11/10}

Wyrażona w procentach (np. 7.0 oznacza 7 %, a 0.3 oznacza 0,3 %)

45

Zmienna stopa procentowa części 2

{INDEX}

lub

{ALPHANUM-25} – jeżeli stopa referencyjna nie jest wymieniona w wykazie {INDEX}

46

Termin kontraktu na stopę procentową części 2

{INTEGER-3}+„DAYS” – dni

{INTEGER-3}+„WEEK” – tygodnie

{INTEGER-3}+„MNTH” – miesiące

{INTEGER-3}+„YEAR” – lata

Walutowe instrumenty pochodne

Pola w tej sekcji należy wypełnić tylko w odniesieniu do instrumentów, których instrumentem bazowym jest instrument niefinansowy w rodzaju kursu wymiany

47

Waluta nominalna 2

{CURRENCYCODE_3}

48

Rodzaj FX

„FXCR” – kursy krzyżowe FX

„FXCR” – rynki wschodzące FX

„FXCR” – główne pary walutowe FX


Top