Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0248

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/248 z dnia 17 grudnia 2015 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie i dystrybucję owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” oraz ustalające orientacyjny przydział tej pomocy

C/2015/9073

OJ L 46, 23.2.2016, p. 8–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2017; Uchylony przez 32017R0040

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/248/oj

23.2.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/8


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/248

z dnia 17 grudnia 2015 r.

ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie i dystrybucję owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” oraz ustalające orientacyjny przydział tej pomocy

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 25,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (2), w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. a)–d) oraz art. 64 ust. 7 lit. a),

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych (3), w szczególności jego art. 5 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 zastępuje rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 (4) i ustanawia nowe przepisy dotyczące programu „Owoce i warzywa w szkole” (zwanego dalej „programem”). Ponadto rozporządzenie to uprawnia Komisję do przyjęcia aktów delegowanych i wykonawczych w tym zakresie. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania programu w nowych ramach prawnych niektóre przepisy muszą zostać przyjęte w drodze takich aktów. Aktami tymi należy zastąpić rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2009 (5), które zostało uchylone rozporządzeniem delegowanym (UE) 2016/247 (6).

(2)

Zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 państwa członkowskie, które chcą wziąć udział w programie, są zobowiązane do uprzedniego przygotowania strategii dotyczącej jego realizacji. Aby móc ocenić realizację programu, określone powinny zostać poszczególne elementy strategii.

(3)

W celu zapewnienia sprawnego zarządzania administracyjnego i budżetowego państwa członkowskie uczestniczące w programie powinny co roku składać wnioski o pomoc unijną, a treść takiego wniosku powinna zostać zdefiniowana.

(4)

Należy określić treść i częstotliwość składania przez wnioskodawców wniosków o pomoc, a także zasady składania wniosków. Ponadto należy określić rodzaj dokumentów poświadczających, które powinny być dołączane do wniosków. Ustalone powinny również zostać kary stosowane przez właściwy organ, jeżeli wniosek o pomoc zostanie złożony z opóźnieniem.

(5)

Warunki wypłaty pomocy powinny zostać doprecyzowane, aby uwzględnić różnicę między pomocą na dostarczanie i dystrybucję produktów a pomocą na monitorowanie, ocenę, promocję i środki towarzyszące. Należy określić treść dokumentów poświadczających wymaganych na poparcie każdego wniosku o wypłatę pomocy.

(6)

Aby ocenić skuteczność programu, państwa członkowskie powinny powiadomić Komisję o wynikach i ustaleniach monitorowania i oceny programu. Dla zapewnienia jasności wskazane jest ustalenie terminu przekazywania Komisji sprawozdania z oceny oraz wyników monitorowania. Komisja powinna opublikować te dokumenty.

(7)

Dla ochrony interesów finansowych Unii należy przyjąć odpowiednie środki kontroli w celu zwalczania nieprawidłowości oraz oszustw. Środki te powinny obejmować pełną kontrolę administracyjną uzupełnioną przez kontrole na miejscu. Należy określić zakres środków kontroli, ich przedmiot i termin oraz sposób przygotowywania sprawozdań w celu zapewnienia sprawiedliwego i jednolitego podejścia we wszystkich państwach członkowskich, uwzględniając zróżnicowanie sposobów wdrażania programu.

(8)

Kwoty nienależnie wypłacone należy odzyskać zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 809/2014 (7).

(9)

Zgodnie z art. 23 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 społeczeństwo musi być wystarczająco poinformowane o wkładzie finansowym Unii do programu. Zgodnie z przepisami dotyczącymi plakatu określonymi w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/247 należy ustanowić zasady dotyczące promocji programu i wykorzystywania symbolu Unii. Należy również zezwolić na tymczasowe stosowanie wykorzystywanych dotychczas plakatów oraz innych narzędzi promocji przez ograniczony okres.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakres stosowania i definicja

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady stosowania rozporządzeń (UE) nr 1308/2013 i (UE) nr 1370/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie i dystrybucję owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw oraz produktów z bananów („produktów”) dla dzieci, a także pomocy na niektóre koszty powiązane w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” („programu”), o którym mowa w art. 23 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

2.   Do celów programu „rok szkolny” oznacza okres od dnia 1 sierpnia do dnia 31 lipca następnego roku.

Artykuł 2

Strategia państw członkowskich

1.   Strategie państw członkowskich, o których mowa w art. 23 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/247, obejmują przynajmniej następujące elementy:

a)

zakres geograficzny i poziom administracyjny, na którym wdrażany będzie program;

b)

okres obowiązywania strategii;

c)

jeżeli dotyczy, informacje dotyczące poziomu spożywania odnośnych produktów;

d)

cele operacyjne programu i cele, które mają zostać osiągnięte;

e)

jeżeli istniejący krajowy program dla szkół zostaje przedłużony lub usprawniony poprzez wykorzystanie unijnych środków finansowych, ustalenia wdrożone w celu zapewnienia wartości dodanej programu;

f)

szacunkowy budżet lub procentowe wartości budżetu dotyczące głównych elementów programu;

g)

grupę docelową;

h)

wykaz produktów, które będą dostarczane w ramach programu;

i)

cele i zakres środków towarzyszących;

j)

opis sposobu zaangażowania zainteresowanych stron;

k)

informacje na temat ustaleń dotyczących dystrybucji produktów i procedury wyboru dostawców;

l)

ustalenia wprowadzone na potrzeby rozpowszechniania informacji o świadczeniu pomocy unijnej, również w przypadku gdy strategia przewiduje spożywanie regularnych posiłków w szkołach obok dostarczania produktów finansowanych w ramach programu;

m)

struktury i procedury stosowane w celu monitorowania i oceny programu zgodnie z art. 8 rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/247 oraz w celu przeprowadzania kontroli przewidzianych w artykułach 7 i 8 niniejszego rozporządzenia.

2.   Komisja publikuje strategie państw członkowskich.

Artykuł 3

Wnioski o pomoc przedkładane przez państwa członkowskie

Państwa członkowskie przedkładają wnioski odnoszące się do następnego roku szkolnego do dnia 31 stycznia każdego roku. Wnioski o pomoc zawierają następujące informacje:

a)

orientacyjny przydział pomocy określony w załączniku;

b)

wnioskowaną kwotę w przypadku braku chęci wykorzystania całej kwoty orientacyjnego przydziału;

c)

chęć wykorzystania kwoty wyższej od orientacyjnego przydziału i wnioskowaną maksymalną dodatkową kwotę, w przypadku gdyby dostępny był dodatkowy przydział;

d)

łączną wnioskowaną kwotę.

Kwoty, o których mowa w niniejszym artykule, wyrażone są w euro.

Artykuł 4

Wnioski o pomoc przedkładane przez wnioskodawców

1.   Państwa członkowskie określają formę, treść i częstotliwość składania wniosków o pomoc zgodnie ze swoją strategią i zasadami określonymi w ust. 2–7.

2.   Wnioski o pomoc dotyczące dostarczania i dystrybucji produktów zawierają co najmniej następujące informacje:

a)

ilości dostarczanych produktów;

b)

nazwę i adres lub numer identyfikacyjny placówek oświatowych lub organów odpowiedzialnych za edukację, którym ilości te zostały dostarczone;

c)

liczbę dzieci regularnie uczęszczających do poszczególnych placówek oświatowych uprawnionych do otrzymywania produktów objętych programem w okresie, którego dotyczy wniosek o pomoc.

3.   Wnioski o pomoc dotyczące dostarczania i dystrybucji produktów obejmują okresy nie dłuższe niż pięć miesięcy.

4.   Wnioski o pomoc składa się w terminie trzech miesięcy od zakończenia okresu, którego dotyczą.

5.   Wnioski o pomoc powiązane ze sprawozdaniem z oceny przewidzianym w art. 6 ust. 2 składa się w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym sprawozdanie to zostało przedłożone zgodnie z tym ustępem.

6.   W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 4 i 5, o mniej niż 60 dni, pomoc zostaje wypłacona, ale w wysokości zmniejszonej w następujący sposób:

a)

o 5 %, jeżeli termin został przekroczony o 1–30 dni;

b)

o 10 %, jeżeli termin został przekroczony o 31–60 dni.

Jeżeli termin został przekroczony o ponad 60 dni, pomoc zmniejsza się dalej o 1 % za każdy dodatkowy dzień, obliczany w stosunku do pozostałej ilości.

7.   Kwoty, o które wnioskuje się we wniosku o pomoc, muszą być poparte dokumentami poświadczającymi ceny dostarczonych produktów, materiałów lub usług oraz pokwitowaniem, dowodem płatności lub innym równoważnym dokumentem. Państwa członkowskie określają dokumenty, które należy przedłożyć na poparcie wniosków o pomoc.

W przypadku wniosków o pomoc dotyczących monitorowania, oceny, promocji i środków towarzyszących dokumenty poświadczające obejmują podział środków finansowych na poszczególne działania oraz szczegółowe dane dotyczące związanych z nimi kosztów.

Artykuł 5

Wypłata pomocy

1.   Pomoc dotyczącą dostarczania i dystrybucji produktów wypłaca się wyłącznie:

a)

na podstawie pokwitowania z określeniem ilości rzeczywiście dostarczonych i rozdystrybuowanych; lub

b)

na podstawie sprawozdania z inspekcji przeprowadzonej przez właściwy organ przed ostateczną wypłatą pomocy, w którym to sprawozdaniu stwierdza się spełnienie wymagań dotyczących wypłaty; lub

c)

z upoważnienia państwa członkowskiego, na podstawie innego przedstawionego dowodu, że zapłacono za ilości dostarczone i rozdystrybuowane zgodnie z celami programu.

2.   Pomoc dotycząca monitorowania, oceny, promocji i środków towarzyszących wypłacana jest wyłącznie po dostawie odnośnych materiałów lub usług oraz po przedstawieniu związanych z nimi dokumentów poświadczających zgodnie z wymogami właściwych organów państw członkowskich.

3.   Właściwy organ wypłaca pomoc w terminie trzech miesięcy od daty złożenia wniosku o pomoc.

Artykuł 6

Monitorowanie i ocena

1.   Monitorowanie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/247, polega na analizie danych wynikających z wypełniania obowiązków w zakresie zarządzania i kontroli, w tym tych określonych w art. 4 i 5 niniejszego rozporządzenia.

Państwa członkowskie przekazują Komisji wyniki monitorowania do dnia 30 listopada po zakończeniu danego roku szkolnego.

2.   Państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdanie z oceny zawierające wyniki oceny przewidziane w art. 8 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/247 za poprzedni okres wdrażania obejmujący pięć lat szkolnych do dnia 1 marca roku następującego po zakończeniu tego okresu.

Pierwsze sprawozdanie z oceny zostaje przedstawione w dniu 1 marca 2017 r. lub przed tą datą.

3.   Komisja publikuje wyniki monitorowania przeprowadzonego przez państwa członkowskie oraz ich sprawozdania z oceny.

Artykuł 7

Kontrole administracyjne

1.   Państwa członkowskie podejmują wszelkie środki konieczne do zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem. Środki te obejmują pełną kontrolę administracyjną wszystkich wniosków o pomoc.

2.   Kontrole administracyjne przeprowadzone w odniesieniu do pomocy przyznanej na dostarczanie i dystrybucję produktów obejmują przegląd dokumentów towarzyszących określonych przez państwa członkowskie i dotyczących dostarczania i dystrybucji produktów.

Kontrole administracyjne przeprowadzone w odniesieniu do pomocy przyznanej na monitorowanie, ocenę, promocję i środki towarzyszące powinny obejmować weryfikację dostaw materiałów i usług oraz prawdziwości wnioskowanych kwot wydatków.

3.   W przypadku pomocy dotyczącej dostarczania i dystrybucji produktów oraz środków towarzyszących kontrole administracyjne uzupełniane są przez kontrole na miejscu zgodnie z art. 8.

Artykuł 8

Kontrole na miejscu

1.   W przypadku pomocy dotyczącej dostarczania i dystrybucji produktów przeprowadza się kontrole na miejscu, które obejmują w szczególności weryfikację:

a)

rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/247, w tym dokumentów księgowych, takich jak faktury zakupu i sprzedaży, kwity dostawy oraz wyciągi z kont bankowych;

b)

wykorzystania produktów zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

2.   Kontrole na miejscu są przeprowadzane w odniesieniu do każdego roku szkolnego. Obejmują one działania podejmowane w okresie poprzednich 12 miesięcy.

Kontrole na miejscu mogą odbywać się podczas realizacji środków towarzyszących.

3.   Łączna liczba kontroli na miejscu obejmuje przynajmniej 5 % wartości pomocy przyznanej na poziomie krajowym oraz przynajmniej 5 % wszystkich wnioskodawców wnioskujących o pomoc na dostarczanie i dystrybucję produktów oraz na środki towarzyszące.

Jeżeli w danym państwie członkowskim jest mniej niż stu wnioskodawców, kontrole na miejscu prowadzi się w obiektach nie mniej niż pięciu wnioskodawców.

Jeżeli w danym państwie członkowskim jest mniej niż pięciu wnioskodawców, kontrole na miejscu prowadzi się w obiektach wszystkich wnioskodawców.

Jeżeli wnioskodawca niebędący placówką oświatową ubiega się o pomoc dotyczącą dostarczania i dystrybucji produktów, kontrole na miejscu przeprowadzane w obiektach tego wnioskodawcy uzupełnia się kontrolami na miejscu w obiektach przynajmniej dwóch placówek oświatowych lub przynajmniej 1 % placówek oświatowych zarejestrowanych przez wnioskodawcę zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/247, zależnie od tego, która z tych wartości jest wyższa.

Jeżeli wnioskodawca ubiega się o pomoc dotyczącą środków towarzyszących, kontrole na miejscu przeprowadzane w obiektach wnioskodawcy można zastąpić, na podstawie analizy ryzyka, poprzez kontrole w miejscach, gdzie wdrażane są środki towarzyszące. Na podstawie analizy ryzyka państwa członkowskie ustalają poziom takich kontroli na miejscu.

4.   Na podstawie analizy ryzyka właściwy organ dokonuje wyboru wnioskodawców poddawanych kontroli na miejscu.

W tym celu właściwy organ bierze w szczególności pod uwagę:

a)

różne obszary geograficzne;

b)

powtarzalność błędów oraz wyniki kontroli przeprowadzanych w poprzednich latach;

c)

kwotę pomocy;

d)

rodzaj wnioskodawców;

e)

rodzaj środków towarzyszących, jeżeli takie istnieją.

5.   Jeżeli nie zagraża to celowi kontroli, można o niej zawiadomić z wyprzedzeniem ściśle ograniczonym do koniecznego minimum.

6.   Właściwy organ kontrolny sporządza sprawozdanie z każdej przeprowadzonej kontroli na miejscu. Sprawozdanie zawiera dokładny opis poszczególnych pozycji poddanych kontroli.

Sprawozdanie z kontroli składa się z następujących części:

a)

części ogólnej zawierającej następujące informacje, o ile ma to zastosowanie:

(i)

stosowana strategia programu, czas trwania, zweryfikowane wnioski o pomoc, ilości produktów, uczestniczące placówki oświatowe, liczba dzieci korzystających z pomocy oszacowana na podstawie dostępnych danych oraz kwota odnośnych środków finansowych;

(ii)

obecne na miejscu osoby odpowiedzialne;

b)

odrębnej części opisującej poszczególne przeprowadzone kontrole i zawierającej w szczególności następujące informacje:

(i)

dokumenty poddane kontroli;

(ii)

natura i zakres przeprowadzonych kontroli;

(iii)

uwagi i ustalenia.

7.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję do dnia 30 listopada po zakończeniu roku szkolnego o przeprowadzonych kontrolach na miejscu i związanych z nimi ustaleniach.

Artykuł 9

Odzyskiwanie nienależnych płatności

W celu odzyskania nienależnie wypłaconych kwot stosuje się odpowiednio przepisy art. 7 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014.

Artykuł 10

Promocja wkładu finansowego Unii do programu

1.   W przypadku gdy państwa członkowskie podejmują decyzję o zaniechaniu wykorzystania plakatu, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/247, ich strategia programu zawiera przejrzyste wyjaśnienie dotyczące sposobu, w jaki wkład finansowy Unii do ich programu szkolnego zostanie podany do wiadomości publicznej.

2.   Środki komunikacji i promocji, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/247 zawierają, o ile to możliwe, flagę Unii Europejskiej i nazwę unijnego programu „Owoce i warzywa w szkole” lub jej skrót oraz informacje o wsparciu finansowym Unii.

3.   Narzędzia i materiały edukacyjne stosowane w ramach środków towarzyszących, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) ppkt (iii) rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/247 zawierają, o ile to możliwe, flagę Unii Europejskiej i nazwę unijnego programu „Owoce i warzywa w szkole” lub jej skrót oraz informacje o wsparciu finansowym Unii.

4.   Wzmianki o wkładzie finansowym Unii powinny być przynajmniej równie widoczne jak te dotyczące pozostałych podmiotów publicznych lub prywatnych wspierających program szkolny danego państwa członkowskiego.

5.   Państwa członkowskie mogą nadal korzystać z istniejących zapasów plakatów i innych narzędzi promocji wydrukowanych przed dniem 26 lutego 2016 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 288/2009.

Artykuł 11

Przekazywanie informacji

Informacje od państw członkowskich dla Komisji, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, przekazywane są zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 792/2009 (8).

Artykuł 12

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pomocy na rok szkolny 2016/2017 i na kolejne lata szkolne.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.

(3)  Dz.U. L 346 z 20.12.2013, s. 12.

(4)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole” (Dz.U. L 94 z 8.4.2009, s. 38).

(6)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/247 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie i dystrybucję owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(7)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 69).

(8)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego (Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3).


ZAŁĄCZNIK

Orientacyjny przydział pomocy unijnej dla poszczególnych państw członkowskich

Państwo członkowskie

Stawka współfinansowania (w %)

Dzieci w wieku od 6 do 10 lat w liczbach bezwzględnych

EUR

Austria

75

406 322

2 239 273

Belgia

75

611 450

3 369 750

Bułgaria

90

316 744

2 094 722

Chorwacja

90

205 774

1 360 845

Cypr

75

44 823

290 000

Republika Czeska

88

480 495

3 124 660

Dania

75

328 182

1 808 638

Estonia

90

66 436

439 361

Finlandia

75

290 308

1 599 911

Francja

76

4 051 279

22 500 145

Niemcy

75

3 575 991

19 707 575

Grecja

81

529 648

3 143 600

Węgry

86

482 160

3 031 022

Irlandia

75

319 126

1 758 729

Włochy

80

2 853 098

16 719 794

Łotwa

90

95 861

633 957

Litwa

90

136 285

901 293

Luksemburg

75

29 473

290 000

Malta

75

19 511

290 000

Niderlandy

75

986 118

5 434 576

Polska

88

1 802 733

11 645 350

Portugalia

85

527 379

3 284 967

Rumunia

89

1 054 185

6 869 985

Słowacja

89

262 703

1 709 502

Słowenia

83

91 095

554 291

Hiszpania

75

2 337 457

12 939 604

Szwecja

75

518 322

2 856 514

Zjednoczone Królestwo

76

3 494 635

19 401 935

UE-28

79

25 917 593

150 000 000


Top