EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0217

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/217 z dnia 16 lutego 2016 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do kadmu (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2016/834

OJ L 40, 17.2.2016, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/217/oj

17.2.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/217

z dnia 16 lutego 2016 r.

zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do kadmu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 68 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W pozycji 23 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadzono zakaz stosowania kadmu i jego związków w farbach objętych kodami [3208] [3209], z wyłączeniem farb na bazie cynku. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania do wprowadzania do obrotu farb zawierających kadm.

(2)

W listopadzie 2012 r. Komisja zwróciła się do Europejskiej Agencji Chemikaliów („Agencja”) o przygotowanie dokumentacji zgodnie z załącznikiem XV w celu rozszerzenia obowiązującego ograniczenia wprowadzania do obrotu farb zawierających kadm w stężeniu powyżej określonego poziomu.

(3)

W dniu 9 września 2014 r. Komitet ds. Oceny Ryzyka Agencji (RAC) przyjął w drodze konsensusu opinię, w której stwierdził, że taka zmiana istniejącej pozycji ułatwi egzekwowanie przepisów, i potwierdził, że nie jest konieczne przeprowadzenie dodatkowej oceny ryzyka wynikającego z zawartości kadmu w farbach.

(4)

W dniu 25 listopada 2014 r. Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych Agencji (SEAC) przyjął w drodze konsensusu opinię, w której stwierdził, że proponowana zmiana istniejącego ograniczenia jest proporcjonalna, ponieważ nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów przestrzegania przepisów dla producentów, importerów lub konsumentów, ale poprawiłaby egzekwowalność ograniczenia.

(5)

Organom wykonawczym łatwiej jest monitorować i kontrolować wprowadzanie do obrotu niż stosowanie. Ponadto wprowadzając limit stężenia, wyjaśniono, że niezamierzona obecność kadmu w farbach jako zanieczyszczenie poniżej określonego poziomu nie będzie oznaczać naruszenia ograniczenia.

(6)

Zasięgnięto opinii forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów i uwzględniono jego zalecenia.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 lutego 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w pozycji 23 pkt 2 w kolumnie 2 otrzymuje brzmienie:

„Kadm

Nr CAS 7440-43-9

Nr WE 231-152-8 i jego związki

2.

Nie może być stosowany ani wprowadzany do obrotu w farbach objętych kodami [3208] [3209], jeżeli stężenie (wyrażone jako kadm metaliczny) jest równe 0,01 % masy lub wyższe.

W przypadku farb o kodach [3208] [3209], w których zawartość cynku jest większa niż 10 % masy danej farby, stężenie kadmu (wyrażone jako kadm metaliczny) nie może być równe 0,1 % masy lub wyższe.

Wyroby malowane nie są wprowadzane do obrotu, jeżeli stężenie kadmu (wyrażone jako kadm metaliczny) jest równe 0,1 % masy farby na wyrobie malowanym lub wyższe.”.


Top