EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0085

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/85 z dnia 25 stycznia 2016 r. zawieszające składanie wniosków o przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny przewidzianych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2334

OJ L 17, 26.1.2016, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/85/oj

26.1.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 17/10


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/85

z dnia 25 stycznia 2016 r.

zawieszające składanie wniosków o przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny przewidzianych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2334

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych (2), w szczególności jego art. 23 ust. 3 lit. a) i c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Analiza sytuacji na rynku i stosowania systemu wsparcia prywatnego przechowywania wieprzowiny przewidzianego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/2334 (3) przemawia za jego zamknięciem. Komisja zamierza przedłożyć odnośne rozporządzenie zamykające do zaopiniowania Komitetowi ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych. Sama zapowiedź stwarza jednak ryzyko, że spowoduje to lawinową liczbę wniosków o przyznanie dopłat.

(2)

Należy zatem zawiesić możliwość składania wniosków o pomoc przewidzianą w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2334 i odrzucić niektóre wnioski złożone przed okresem zawieszenia.

(3)

Aby zapobiec spekulacjom, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Stosowanie art. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2334 zostaje zawieszone na okres od dnia 27 stycznia 2016 r. do dnia 2 lutego 2016 r. Wnioski o zawarcie umów złożone w tym okresie nie są przyjmowane.

2.   Wnioski złożone od dnia 21 stycznia 2016 r., w przypadku których decyzja o przyjęciu byłaby podejmowana w okresie, o którym mowa w ust. 1, zostają odrzucone.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 stycznia 2016 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 223 z 21.8.2008, s. 3.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2334 z dnia 14 grudnia 2015 r. wprowadzające prywatne przechowywanie wieprzowiny oraz ustalające z góry stawkę dopłat (Dz.U. L 329 z 15.12.2015, s. 10).


Top