Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0068

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/68 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wspólnych procedur i specyfikacji koniecznych do wzajemnego połączenia elektronicznych rejestrów kart kierowcy

OJ L 15, 22.1.2016, p. 51–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/68/oj

22.1.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 15/51


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/68

z dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie wspólnych procedur i specyfikacji koniecznych do wzajemnego połączenia elektronicznych rejestrów kart kierowcy

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym (1), w szczególności jego art. 31 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (UE) nr 165/2014 zobowiązano państwa członkowskie do wymiany danych drogą elektroniczną w celu zapewnienia niepowtarzalności wydanych kart kierowcy.

(2)

W celu ułatwienia wymiany danych elektronicznych dotyczących kart kierowcy pomiędzy państwami członkowskimi Komisja, utworzyła system informacyjny Tachonet, który umożliwia państwom członkowskim przekazywanie innym państwom członkowskim zapytań w sprawie informacji dotyczących wydawania kart kierowcy i ich statusu.

(3)

W rozporządzeniu (UE) nr 165/2014 wprowadzono obowiązek wzajemnego połączenia krajowych rejestrów elektronicznych dotyczących kart kierowcy w całej Unii przy wykorzystaniu systemu informacyjnego Tachonet lub systemu z nim kompatybilnego. Jednak w przypadku systemu kompatybilnego wymiana danych elektronicznych ze wszystkimi pozostałymi państwami członkowskimi musi być możliwa za pośrednictwem systemu informacyjnego Tachonet.

(4)

Konieczne jest zatem ustanowienie obowiązkowych wspólnych procedur i specyfikacji technicznych dla systemu informacyjnego Tachonet, z uwzględnieniem formatu wymienianych danych, procedur technicznych do celów konsultacji elektronicznych w krajowych rejestrach elektronicznych, procedur dostępu i mechanizmów zabezpieczenia.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 165/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące obowiązkowego połączenia krajowych rejestrów elektronicznych dotyczących kart kierowcy z systemem informacyjnym Tachonet, o którym mowa w art. 31 rozporządzenia (UE) nr 165/2014.

Artykuł 2

Definicje

Oprócz definicji zawartych w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 165/2014, stosuje się następujące definicje:

a)

„interfejs asynchroniczny” oznacza proces, w którym komunikat odpowiedzi na zapytanie wraca przez nowe połączenie HTTP;

b)

„wyszukiwanie rozproszone” oznacza komunikat zapytania skierowany przez jedno państwo członkowskie do wszystkich pozostałych państw członkowskich;

c)

„organ wydający karty” („CIA”) oznacza podmiot upoważniony przez państwo członkowskie do wydawania kart do tachografu i zarządzania nimi;

d)

„węzeł centralny” oznacza system informacyjny umożliwiający przekazywanie komunikatów Tachonet między państwami członkowskimi;

e)

„system krajowy” oznacza system informacyjny ustanowiony w każdym państwie członkowskim w celu emitowania, przetwarzania komunikatów Tachonet oraz odpowiadania na komunikaty Tachonet;

f)

„interfejs synchroniczny” oznacza proces, w którym komunikat odpowiedzi na zapytanie wraca przez to samo połączenie HTTP, które zostało wykorzystane do przesłania zapytania;

g)

„państwo członkowskie zgłaszające zapytanie” oznacza państwo członkowskie wysyłające zapytanie lub zgłoszenie, które są następnie kierowane do odpowiedniego państwa członkowskiego udzielającego odpowiedzi na zapytanie;

h)

„państwo członkowskie udzielające odpowiedzi na zapytanie” oznacza państwo członkowskie, do którego skierowane jest zapytanie lub zgłoszenie Tachonet;

i)

„wyszukiwanie ukierunkowane” oznacza komunikat zapytania skierowany przez państwo członkowskie do jednego państwa członkowskiego;

j)

„karta do tachografu” oznacza kartę kierowcy lub kartę warsztatową, zgodnie z definicją w art. 2 lit. f) i k) rozporządzenia (UE) nr 165/2014.

Artykuł 3

Obowiązek podłączenia do systemu Tachonet

Państwa członkowskie dokonują podłączenia krajowych rejestrów elektronicznych, o których mowa w art. 31 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 165/2014, do systemu Tachonet.

Artykuł 4

Specyfikacje techniczne

System informacyjny Tachonet musi spełniać wymogi specyfikacji technicznych określone w załącznikach I–VII.

Artykuł 5

Użytkowanie systemu Tachonet

Państwa członkowskie stosują procedury określone w załączniku VIII.

Państwa członkowskie zapewniają dostęp do systemu informacyjnego Tachonet swoim organom wydającym karty i funkcjonariuszom służb kontrolnych wykonującym obowiązki, o których mowa w art. 38 rozporządzenia (UE) nr 165/2014, aby ułatwić przeprowadzanie skutecznych kontroli ważności, statusu i niepowtarzalności kart kierowcy.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 2 marca 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 stycznia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 60 z 28.2.2014, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Aspekty ogólne systemu Tachonet

1.   Architektura

System Tachonet obejmuje następujące części:

1.1.

Węzeł centralny, który umożliwia przyjęcie zapytania od państwa członkowskiego zgłaszającego zapytania, dokonania jego walidacji i przetworzenia poprzez przekazanie go do państwa członkowskiego udzielającego odpowiedzi na zapytanie. Węzeł centralny czeka na odpowiedź poszczególnych państw członkowskich udzielających odpowiedzi na zapytanie, dokonuje konsolidacji wszystkich odpowiedzi i przekazuje skonsolidowaną odpowiedź państwu członkowskiemu zgłaszającemu zapytanie.

Wszystkie komunikaty Tachonet muszą być przekazywane przez węzeł centralny.

1.2.

Systemy krajowe państw członkowskich, które muszą być wyposażone w interfejs umożliwiający zarówno wysyłanie zapytań, jak i odbieranie odnośnych odpowiedzi. Systemy krajowe mogą wykorzystywać oprogramowanie zamknięte lub komercyjne do przekazywania i odbierania komunikatów z węzła centralnego.

2.   Zarządzanie

2.1.   Węzłem centralnym zarządza Komisja, która jest odpowiedzialna za eksploatację techniczną i utrzymanie węzła centralnego.

2.2.   W węźle centralnym nie można przechowywać przez okres przekraczający sześć miesięcy danych innych niż dane dotyczące logowania i dane statystyczne określone w załączniku VII.

2.3.   Węzeł centralny nie może umożliwiać dostępu do danych osobowych, z wyjątkiem dostępu dla upoważnionych pracowników Komisji, jeżeli jest to konieczne do celów monitorowania, utrzymania i usuwania usterek.

2.4.   Państwa członkowskie są odpowiedzialne za:

2.4.1.

utworzenie swoich systemów krajowych i zarządzanie nimi, z uwzględnieniem interfejsu z węzłem centralnym;

2.4.2.

instalację i utrzymanie swoich systemów krajowych, zarówno sprzętu, jak i oprogramowania zamkniętego lub komercyjnego;

2.4.3.

prawidłowo funkcjonującą interoperacyjność swoich systemów krajowych i węzła centralnego, w tym za zarządzanie komunikatami o błędach otrzymywanymi z węzła centralnego;

2.4.4.

przedsiębranie wszelkich środków w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji;

2.4.5.

działanie systemów krajowych zgodnie z poziomami obsługi określonymi w załączniku VI.

2.5.   Portal internetowy MOVEHUB

Komisja zapewnia aplikację internetową z ograniczonym dostępem, zwaną „portal internetowy MOVEHUB”, świadczącą co najmniej następujące usługi:

a)

dane statystyczne dotyczące dostępności państw członkowskich;

b)

powiadamianie o pracach konserwacyjnych w węźle centralnym i systemach krajowych państw członkowskich;

c)

sprawozdania zagregowane;

d)

zarządzanie kontaktami;

e)

schematy XSD.

2.6.   Zarządzanie kontaktami;

2.6.1.   Funkcja zarządzania kontaktami musi zapewniać każdemu państwu członkowskiemu możliwość zarządzania danymi kontaktowymi dotyczącymi użytkowników strategicznych, biznesowych, operacyjnych i technicznych w danym państwie członkowskim, przy czym właściwy organ państwa członkowskiego jest odpowiedzialny za utrzymywanie własnych kontaktów. Musi istnieć możliwość wglądu bez możliwości edycji danych kontaktowych innych państw członkowskich.

2.6.2.   System Tachonet wykorzystuje dane kontaktowe, o których mowa w pkt 2.6.1, w celu uzupełniania danych kontaktowych w komunikatach odpowiedzi.


ZAŁĄCZNIK II

Funkcje systemu informacyjnego Tachonet

1.   Za pomocą systemu informacyjnego Tachonet zapewnia się następujące funkcje:

1.1.

Check Issued Cards (CIC) (kontrola wydanych kart): umożliwia państwu członkowskiemu zgłaszającemu zapytanie wysłanie zapytania w sprawie kontroli wydanych kart (Check Issued Cards Request) do jednego lub wszystkich państw członkowskich udzielających odpowiedzi w celu ustalenia, czy osoba ubiegająca się o kartę posiada już kartę kierowcy wydaną przez państwa członkowskie udzielające odpowiedzi na zapytanie. Państwa członkowskie udzielające odpowiedzi muszą odpowiedzieć, przesyłając odpowiedź w sprawie kontroli wydanych kart (Check Issued Cards Response).

1.2.

Check Card Status (CCS) (kontrola statusu karty): umożliwia państwu członkowskiemu zgłaszającemu zapytanie zwrócenie się do państwa członkowskiego odpowiadającego na zapytanie o podanie szczegółowych informacji dotyczących karty wydanej przez to drugie państwo poprzez wysłanie zapytania w sprawie kontroli statusu karty (Check Card Status Request). Państwa członkowskie odpowiadające na zapytanie muszą odpowiedzieć, przesyłając odpowiedź w sprawie kontroli statusu karty (Check Card Status Response).

1.3.

Modify Card Status (MCS) (modyfikacja statusu karty): umożliwia państwu członkowskiemu zgłaszającemu zapytanie – za pośrednictwem zapytania w sprawie modyfikacji statusu karty (Modify Card Status Request) – zawiadomienie państwa członkowskiego odpowiadającego na zapytanie, że status karty wydanej przez to drugie państwo uległ modyfikacji. Państwo członkowskie odpowiadające na zapytanie musi odpowiedzieć za pomocą potwierdzenia modyfikacji statusu karty (Modify Card Status Acknowledgement).

1.4.

Issued Card Driving License (ICDL) (wydanie karty na podstawie prawa jazdy): umożliwia państwu członkowskiemu zgłaszającemu zapytanie – za pośrednictwem zapytania w sprawie wydania karty na podstawie prawa jazdy (Issued Card Driving Licence Request) – zawiadomienie państwa członkowskiego odpowiadającego na zapytanie, że karta została wydana przez to pierwsze państwo na podstawie prawa jazdy wydanego przez to drugie państwo. Państwo członkowskie odpowiadające na zapytanie musi odpowiedzieć za pomocą odpowiedzi w sprawie wydania karty na podstawie prawa jazdy (Issued Card Driving Licence Response).

2.   Należy uwzględnić inne rodzaje komunikatów uznanych za właściwe dla sprawnego funkcjonowania systemu Tachonet, np. powiadomienia o błędach.

3.   Systemy krajowe muszą rozpoznawać statusy kart wymienionych w dodatku do niniejszego załącznika, w przypadku użycia którejkolwiek z funkcji opisanych w pkt 1. Jednakże państwa członkowskie nie są zobowiązane do wdrożenia procedury administracyjnej, w której wykorzystuje się wszystkie wymienione statusy.

4.   W przypadku gdy państwo członkowskie otrzyma odpowiedź lub powiadomienie o statusie, które nie są stosowane w jego procedurach administracyjnych, system krajowy przekłada status odebranego komunikatu na odpowiednią wartość w danej procedurze. Komunikat nie może zostać odrzucony przez państwo członkowskie odpowiadające na zapytanie, jeżeli status komunikatu jest wymieniony w dodatku do niniejszego załącznika.

5.   Statusu karty wymienionego w dodatku do niniejszego załącznika nie można wykorzystywać w celu ustalenia, czy karta kierowcy uprawnia do prowadzenia pojazdu. W przypadku gdy państwo członkowskie zgłasza zapytanie do rejestru państwa członkowskiego wydającego kartę za pośrednictwem funkcji CCS, odpowiedź musi zawierać specjalne pole „uprawnia do prowadzenia pojazdu” (valid for driving). Krajowe procedury administracyjne muszą być takie, aby odpowiedzi przy użyciu CCS zawsze obejmowały odpowiednią wartość pola „uprawnia do prowadzenia pojazdu” (valid for driving).

Dodatek

Statusy kart

Status karty

Definicja

Application (wniosek)

CIA otrzymał wniosek o wydanie karty kierowcy. Przedmiotowe informacje zostały zarejestrowane i zachowane w bazie danych, a także wygenerowano klucze wyszukiwania.

Approved (zatwierdzony)

CIA zatwierdził wniosek dotyczący karty do tachografu.

Rejected (odrzucony)

CIA nie zatwierdził wniosku.

Personalised (spersonalizowana)

Karta do tachografu została spersonalizowana.

Dispatched (wysłana)

Organ krajowy wysłał kartę kierowcy do odpowiedniego kierowcy lub do odpowiedniej agencji dostarczającej.

Handed Over (przekazana)

Organ krajowy przekazał kartę kierowcy odpowiedniemu kierowcy.

Confiscated (skonfiskowana)

Karta kierowcy została odebrana kierowcy przez właściwy organ.

Suspended (zawieszona)

Karta kierowcy została tymczasowo odebrana kierowcy.

Withdrawn (wycofana)

CIA podjął decyzję o wycofaniu karty kierowcy. Karta została ostatecznie unieważniona.

Surrendered (zwrócona)

Karta do tachografu została zwrócona CIA i uznana za niepotrzebną.

Lost (zagubiona)

CIA zgłoszono zaginięcie karty do tachografu.

Stolen (skradziona)

CIA zgłoszono kradzież karty do tachografu. Skradzioną kartę uznaje się za zagubioną.

Malfunctioning (niesprawna)

CIA zgłoszono niesprawność karty do tachografu.

Expired (wygasła)

Wygasł okres ważności karty do tachografu.

Replaced (zastąpiona)

Karta do tachografu zgłoszona jako zagubiona, skradziona lub niesprawna została zastąpiona nową kartą. Dane na nowej karcie są takie same, z wyjątkiem indeksu zastąpienia numeru karty, który został zwiększony o jeden.

Renewed (odświeżona)

Karta do tachografu została odświeżona z powodu zmiany danych administracyjnych lub zbliżającego się końca okresu ważności karty. Numer nowej karty jest taki sam, z wyjątkiem indeksu odświeżenia numeru karty, który został zwiększony o jeden.

In Exchange (w trakcie wymiany)

CIA, który wydał kartę kierowcy, otrzymał powiadomienie, że rozpoczęła się procedura wymiany danej karty kierowcy na kartę kierowcy wydaną przez CIA innego państwa członkowskiego.

Exchanged (wymieniona)

CIA, który wydał kartę kierowcy, otrzymał powiadomienie, że zakończyła się procedura wymiany danej karty kierowcy na kartę kierowcy wydaną przez CIA innego państwa członkowskiego.


ZAŁĄCZNIK III

Przepisy dotyczące komunikatów systemu informacyjnego Tachonet

1.   Ogólne wymogi techniczne

1.1.   Węzeł centralny zapewnia zarówno interfejsy synchroniczne, jak i asynchroniczne na potrzeby wymiany komunikatów. Państwa członkowskie mogą wybrać najodpowiedniejszą technologię w celu połączenia własnych aplikacji.

1.2.   Wszystkie komunikaty wymieniane między węzłem centralnym a systemami krajowymi muszą być zakodowane w UTF-8.

1.3.   Systemy krajowe muszą mieć zdolność do odbioru i przetwarzania komunikatów zawierających litery alfabetu greckiego i cyrylicy.

2.   Struktura komunikatów XML i definicja schematu (XSD)

2.1.   Ogólna struktura komunikatów XML musi odpowiadać formatowi zdefiniowanemu w schematach XSD zainstalowanych w węźle centralnym.

2.2.   Węzeł centralny i systemy krajowe muszą przesyłać i odbierać komunikaty zgodne ze schematem XSD komunikatu.

2.3.   Systemy krajowe muszą mieć zdolność do wysyłania, odbierania i przetwarzania wszystkich komunikatów odnoszących się do którejkolwiek z funkcji określonych w załączniku I.

2.4.   Komunikaty XML muszą uwzględniać co najmniej minimalne wymogi określone w dodatku do niniejszego załącznika.

Dodatek

Minimalne wymogi dotyczące treści komunikatów XML

Wspólny nagłówek

Obowiązkowe

Version (Wersja)

Oficjalna wersja specyfikacji XML zostanie określona poprzez przestrzeń nazw określoną w komunikacie XSD i w atrybucie wersja elementu nagłówka każdego komunikatu XML. Numer wersji („n.m”) definiuje się jako ustaloną wartość dla każdego zwolnienia pliku definicji schematu (xsd).

Tak

Test Identifier (Identyfikator testu)

Nieobowiązkowy identyfikator dla testu. Inicjator testu uzupełnia identyfikator, a wszyscy uczestnicy przepływu pracy przekazują/zwracają ten sam identyfikator. W produkcji należy go pominąć i nie wykorzystywać go, jeżeli zostanie dostarczony.

Nie

Technical identifier (Identyfikator techniczny)

UUID jednoznacznie identyfikujący każdy indywidualny komunikat. Nadawca generuje UUID i uzupełnia ten atrybut. Dane te nie są wykorzystywane do żadnych celów prowadzonej działalności.

Tak

Workflow Identifier (Identyfikator przepływu pracy)

Identyfikatorem przepływu pracy jest UUID i powinien zostać wygenerowany przez państwo członkowskie zgłaszające zapytanie. Identyfikator ten jest następnie wykorzystywany dla wszystkich komunikatów do celów korelacji przepływu pracy.

Tak

Sent At (Czas wysłania)

Data i godzina (UTC) wysłania komunikatu.

Tak

Timeout (Czas oczekiwania)

Jest to opcjonalny atrybut daty i godziny (w formacie UTC). Wartość ta będzie ustalona jedynie przez węzeł na potrzeby przekazywanych zapytań. Umożliwi to powiadomienie państwa członkowskiego udzielającego odpowiedzi na zapytanie o tym, kiedy nastąpi przekroczenie czasu oczekiwania dla zapytania. Wartość ta nie jest konieczna w MS2TCN_<x>_Req i wszystkich komunikatach odpowiedzi. Jest to nieobowiązkowe, tak aby ta sama definicja nagłówka mogła być używana dla wszystkich typów komunikatów bez względu na to, czy wymagany jest atrybut timeoutValue.

Nie

From (Od)

Kod ISO 3166-1 Alpha 2 państwa członkowskiego wysyłającego komunikat lub „UE”.

Tak

To (Do)

Kod ISO 3166-1 Alpha 2 państwa członkowskiego, do którego komunikat jest wysyłany, lub „UE”.

Tak


Check Issued Cards Request (zapytanie w sprawie kontroli wydanych kart):

Obowiązkowe

Family Name (Nazwisko)

Nazwisko kierowcy podane na karcie.

Tak

First name (Imię)

Imię podane na karcie (brak imienia nie wskazuje na wyszukiwanie z użyciem wieloznaczników).

Nie

Date of Birth (Data urodzenia)

Data urodzenia kierowcy podana na karcie.

Tak

Driving Licence Number (Numer prawa jazdy)

Numer prawa jazdy kierowcy.

Nie

Driving Licence Issuing country (Państwo wydające prawo jazdy)

Państwo, które wydało prawo jazdy kierowcy.

Nie


Check Issued Cards Request (zapytanie w sprawie kontroli wydanych kart):

Obowiązkowe

Status Code (Kod statusu)

Kod statusu wyszukiwania (np. znaleziono, nie znaleziono, błąd itp.).

Tak

Status Message (Komunikat dotyczący statusu)

Opis zawierający wyjaśnienie statusu (w razie potrzeby).

Nie

Found Driver Details (Znaleziono dane szczegółowe kierowcy)

Tak

Family Name (Nazwisko)

Nazwiska wszystkich znalezionych kierowców.

Tak

First name (Imię)

Imiona wszystkich znalezionych kierowców.

Nie

Date of Birth (Data urodzenia)

Daty urodzenia wszystkich znalezionych kierowców.

Tak

Place of Birth (Miejsce urodzenia)

Miejsca urodzenia wszystkich znalezionych kierowców.

Nie

Driver Card Number (Numer karty kierowcy)

Znaleziony numer karty kierowcy.

Tak

Driver Card Status (Status karty kierowcy)

Znaleziony status karty kierowcy.

Tak

Driver Card Issuing Authority (Organ wydający kartę kierowcy)

Nazwa organu, który wystawił znalezioną kartę kierowcy.

Tak

Driver Card Start of Validity Date (Data początku okresu ważności karty kierowcy)

Data początku okresu ważności znalezionej karty kierowcy.

Tak

Driver Card Expiry Date (Data wygaśnięcia karty kierowcy)

Data wygaśnięcia znalezionej karty kierowcy.

Tak

Driver Card Status Modified Date (Data modyfikacji statusu karty kierowcy)

Data ostatniej modyfikacji znalezionej karty kierowcy.

Tak

Search Mechanism (Mechanizm wyszukiwania)

Czy karta została znaleziona przez wyszukiwanie NYSIIS, czy też przez wyszukiwanie niestandardowe?

Tak

Temporary Card (Karta tymczasowa)

Znaleziona karta jest kartą tymczasową.

Nie

Driving Licence Number (Numer prawa jazdy)

Numer znalezionego prawa jazdy kierowcy.

Tak

Driving Licence Issuing country (Państwo wydające prawo jazdy)

Państwo, które wydało znalezione prawo jazdy kierowcy.

Tak

Driving Licence Status (Status prawa jazdy)

Status znalezionego prawa jazdy kierowcy.

Nie

Driving Licence Issuing Date (Data wydania prawa jazdy)

Data wydania znalezionego prawa jazdy kierowcy.

Nie

Driving Licence Expiry Date (Data wygaśnięcia prawa jazdy)

Data wygaśnięcia znalezionego prawa jazdy kierowcy.

Nie


Check Card Status Request (zapytanie w sprawie kontroli statusu karty):

Obowiązkowe

Driver Card Number (Numer karty kierowcy)

Numer karty, dla której wymagane są szczegółowe dane.

Tak


Check Card Status Response (odpowiedź w sprawie kontroli statusu karty):

Obowiązkowe

Status Code (Kod statusu)

Kod statusu zapytania w sprawie wyszukania szczegółowych danych (np. znaleziono, nie znaleziono, błąd itp.).

Tak

Status Message (Komunikat dotyczący statusu)

Opis zawierający wyjaśnienie statusu (w razie potrzeby).

Nie

Card Status (Status karty)

Status karty, której dotyczy zapytanie

Tak

Card Issuing Authority (Organ wydający kartę)

Nazwa organu, który wystawił kartę, której dotyczy zapytanie.

Tak

Card Start of Validity Date (Data początku okresu ważności karty)

Data początku okresu ważności karty, której dotyczy zapytanie.

Tak

Card Expiry Date (Data wygaśnięcia karty)

Data wygaśnięcia karty, której dotyczy zapytanie.

Tak

Card Status Modified Date (Data modyfikacji statusu karty)

Data ostatniej modyfikacji karty, której dotyczy zapytanie.

Tak

Valid for Driving (Uprawnia do prowadzenia pojazdu)

Znaleziona karta uprawnia/nie uprawnia do prowadzenia pojazdu.

Tak

Temporary Card (Karta tymczasowa)

Znaleziona karta jest kartą tymczasową.

Nie

Karta warsztatowa

Workshop Name (Nazwa warsztatu)

Nazwa warsztatu, dla którego wydano kartę.

Tak

Workshop Address (Adres warsztatu)

Adres warsztatu, dla którego wydano kartę.

Tak

Family Name (Nazwisko)

Nazwisko osoby, dla której wydano kartę.

Nie

First Name (Imię)

Imię osoby, dla której karta wydano kartę.

Nie

Date of Birth (Data urodzenia)

Data urodzenia osoby, dla której wydano kartę.

Nie

Szczegółowe dane dotyczące posiadacza karty

Family Name (Nazwisko)

Nazwisko kierowcy, dla którego wydano kartę.

Tak

First Name (Imię)

Imię kierowcy, dla którego wydano kartę.

Nie

Date of Birth (Data urodzenia)

Data urodzenia kierowcy, dla którego wydano kartę.

Tak

Place of Birth (Miejsce urodzenia)

Miejsce urodzenia kierowcy, dla którego wydano kartę.

Nie

Driving Licence Number (Numer prawa jazdy)

Numer prawa jazdy kierowcy, dla którego wydano kartę.

Tak

Driving Licence Issuing Country (Państwo wydające prawo jazdy)

Państwo, które wydało numer prawa jazdy kierowcy, dla którego wydano kartę.

Tak

Driving Licence Status (Status prawa jazdy)

Status prawa jazdy kierowcy, dla którego wydano kartę.

Nie

Driving Licence Issuing Date (Data wydania prawa jazdy)

Data wydania prawa jazdy kierowcy, dla którego wydano kartę.

Nie

Driving Licence Expiry Date (Data wygaśnięcia prawa jazdy)

Data wygaśnięcia prawa jazdy kierowcy, dla którego wydano kartę.

Nie


Modify Card Status Request (zapytanie w sprawie modyfikacji statusu karty):

Obowiązkowe

Driver Card Number (Numer karty kierowcy)

Numer karty, której status uległ modyfikacji.

Tak

New Driver Card Status (Nowy status karty kierowcy)

Status, zgodnie z którym zmieniono kartę.

Tak

Modification Reason (Powód modyfikacji)

Powód (tekst dowolny) zmiany statusu karty.

Nie

Driver Card Status Modified Date (Data modyfikacji statusu karty kierowcy)

Data i godzina modyfikacji statusu karty.

Tak

Zgłoszone przez

Authority (Organ)

Nazwa organu, który dokonał zmiany statusu karty.

Tak

Family Name (Nazwisko)

Nazwisko osoby, która dokonała zmiany statusu karty.

Nie

First Name (Imię)

Imię osoby, która dokonała zmiany statusu karty.

Nie

Phone (Telefon)

Numer telefonu osoby, która dokonała zmiany statusu karty.

Nie

E-mail (E-mail)

Adres e-mail osoby, która dokonała zmiany statusu karty.

Nie


Modify Card Status Acknowledgement (potwierdzenie modyfikacji statusu karty):

Obowiązkowe

Status Code (Kod statusu)

Kod statusu potwierdzenia (ok, nie znaleziono, błąd itp.).

Tak

Rodzaj potwierdzenia

Rodzaj potwierdzenia: dla zapytania lub odpowiedzi

Tak

Status Message (Komunikat dotyczący statusu)

Opis zawierający wyjaśnienie statusu (w razie potrzeby).

Nie


Modify Card Status Response (odpowiedź w sprawie modyfikacji statusu karty):

Obowiązkowe

Status Code (Kod statusu)

Kod statusu aktualizacji rejestru (ok, nie ok, błąd itp.).

Tak

Status Message (Komunikat dotyczący statusu)

Opis zawierający wyjaśnienie statusu (w razie potrzeby).

Nie


Issued Card Driving Licence Request (zapytanie w sprawie wydania karty na podstawie prawa jazdy):

Obowiązkowe

Driver Card Number (Numer karty kierowcy)

Numer karty kierowcy, która została wydana.

Tak

Driving Licence Number (Numer prawa jazdy)

Numer zagranicznego prawa jazdy, które wykorzystano do wystąpienia o kartę kierowcy.

Tak


Issued Card Driving Licence Response (odpowiedź w sprawie wydania karty na podstawie prawa jazdy):

Obowiązkowe

Status Code (Kod statusu)

Kod statusu potwierdzający powiadomienie (ok, nie ok, błąd itp.).

Tak

Status Message (Komunikat dotyczący statusu)

Opis zawierający wyjaśnienie statusu (w razie potrzeby).

Nie

Family Name (Nazwisko)

Nazwisko kierowcy, dla którego wydano kartę.

Tak

First Name (Imię)

Imię kierowcy, dla którego wydano kartę.

Nie

Date of Birth (Data urodzenia)

Data urodzenia kierowcy, dla którego wydano kartę.

Tak


ZAŁĄCZNIK IV

Transliteracja i usługi NYSIIS (system identyfikacyjno-informacyjny stanu Nowy Jork)

1.   Algorytm NYSIIS wdrożony w węźle centralnym jest wykorzystywany do kodowania nazwisk wszystkich kierowców w rejestrze krajowym.

2.   Przy wyszukiwaniu karty za pomocą funkcji CIC należy używać kluczy NYSIIS jako podstawowego mechanizmu wyszukiwania.

3.   Ponadto państwa członkowskie mogą stosować algorytm niestandardowy w celu uzyskania dodatkowych wyników.

4.   Wyniki wyszukiwania muszą wskazywać mechanizm wyszukiwania, który został użyty do znalezienia zapisu – NYSIIS albo niestandardowy.

5.   Jeżeli państwo członkowskie zdecyduje się na rejestrowanie powiadomień ICDL, wówczas klucze NYSIIS zawarte w powiadomieniu muszą zostać zapisane jako część danych ICDL.

5.1.   Przy wyszukiwaniu danych ICDL państwo członkowskie musi korzystać z kluczy NYSIIS dla nazwy/nazwiska wnioskodawcy.


ZAŁĄCZNIK V

Wymogi w zakresie bezpieczeństwa

1.   HTTPS wykorzystuje się do wymiany komunikatów między węzłem centralnym a systemami krajowymi.

2.   Systemy krajowe używają certyfikatów PKI dostarczonych przez Komisję na potrzeby zabezpieczenia przesyłania komunikatów między systemem krajowym a węzłem centralnym.

3.   W ramach systemów krajowych należy wdrożyć jako minimum certyfikaty wykorzystujące algorytm skrótu podpisu SHA-2 (SHA-256) oraz długość klucza publicznego 2 048 bitów.


ZAŁĄCZNIK VI

Poziomy usług

1.   Systemy krajowe muszą zapewniać następujące minimalne poziomy usług:

1.1.   Muszą być dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

1.2.   Ich dostępność musi być monitorowana za pomocą komunikatu typu HEARTBEAT wysyłanego z węzła centralnego.

1.3.   Ich wskaźnik dostępności musi wynosić 98 % zgodnie z poniższą tabelą (dane liczbowe zaokrąglono do najbliższej jednostki):

Dostępność na poziomie

oznacza niedostępność

dziennie

miesięcznie

rocznie

98 %

przez 0,5 h

przez 15 h

przez 7,5 dnia

Zachęcając państwa członkowskie do przestrzegania wskaźnika dostępności dziennej, uznaje się jednak, że pewne niezbędne działania, takie jak utrzymanie systemu, wymagają wyłączenia systemu na czas dłuższy niż 30 minut. Jednakże miesięczne i roczne wskaźniki dostępności pozostają obowiązkowe.

1.4.   Systemy krajowe muszą odpowiadać na minimum 98 % zapytań przesyłanych im w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego.

1.5.   Systemy krajowe muszą zapewniać odpowiedź na zapytania w ciągu 10 sekund.

1.6.   Globalny czas oczekiwania dla zapytania (czas, w którym osoba przedstawiająca zapytanie może czekać na odpowiedź) nie może przekraczać 20 sekund.

1.7.   Systemy krajowe muszą być w stanie obsługiwać 6 komunikatów na sekundę.

1.8.   Systemy krajowe nie mogą przesyłać zapytań do węzła sieci Tachonet z prędkością przekraczającą 2 zapytania na sekundę.

1.9.   Każdy system krajowy musi być w stanie poradzić sobie z potencjalnymi problemami technicznymi węzła centralnego lub systemów krajowych w innych państwach członkowskich. Powyższe obejmuje między innymi:

a)

utratę połączenia z węzłem centralnym;

b)

brak odpowiedzi na zapytanie;

c)

otrzymanie odpowiedzi po upływie czasu oczekiwania na komunikat;

d)

otrzymanie niezamówionych komunikatów;

e)

otrzymanie nieważnych komunikatów.

2.   Węzeł centralny musi:

2.1.   Osiągać wskaźnik dostępności na poziomie 98 %.

2.2.   Zapewniać krajowym systemom powiadamianie o wszelkich błędach za pośrednictwem komunikatu odpowiedzi albo za pośrednictwem specjalnego komunikatu o błędzie. Systemy krajowe muszą natomiast odbierać takie specjalne komunikaty o błędach i posiadać eskalacyjny przepływ pracy w celu podjęcia wszelkich właściwych działań, aby skorygować zgłoszony błąd.

3.   Utrzymanie

Państwa członkowskie powiadamiają za pośrednictwem aplikacji internetowej pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich rutynowych czynnościach serwisowych, najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem tych czynności, jeżeli jest to technicznie możliwe.


ZAŁĄCZNIK VII

Rejestr zdarzeń i statystyki dotyczące danych gromadzonych w węźle centralnym

1.   W celu zapewnienia prywatności dane przekazywane do celów statystycznych mają charakter anonimowy. Dane identyfikujące konkretną kartę, konkretnego kierowcę lub konkretne prawo jazdy nie mogą być dostępne do celów statystycznych.

2.   Rejestr zdarzeń stanowi zapis wszystkich operacji na potrzeby monitorowania i diagnostyki oraz umożliwia wygenerowanie statystyk dotyczących tych operacji.

3.   Dane osobowe nie mogą być przechowywane w dziennikach dłużej niż 6 miesięcy. Informacje statystyczne muszą być przechowywane bezterminowo.

4.   Dane statystyczne wykorzystywane do celów sprawozdawczości obejmują:

a)

państwo członkowskie zgłaszające zapytanie;

b)

państwo członkowskie udzielające odpowiedzi na zapytanie;

c)

rodzaj komunikatu;

d)

kod statusu odpowiedzi;

e)

daty i godziny komunikatów;

f)

czas odpowiedzi.


ZAŁĄCZNIK VIII

Użytkowanie systemu informacyjnego Tachonet

1.   Wydawanie kart kierowcy

1.1.   Gdy osoba ubiegająca się o kartę kierowcy jest posiadaczem prawa jazdy wydanego w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie, w którym złożono wniosek, to ostatnie państwo musi wykonać rozproszone wyszukiwanie w celu kontroli wydanej karty (Check Issued Card).

1.2.   Państwo członkowskie wydające kartę kierowcy osobie, która jest posiadaczem prawa jazdy wydanego w innym państwie członkowskim, musi niezwłocznie powiadomić to drugie państwo o wydaniu karty kierowcy, za pośrednictwem funkcji dotyczącej wydania karty na podstawie prawa jazdy (Issued Card Driving Licence).

1.3.   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o kartę kierowcy jest posiadaczem prawa jazdy wydanego w państwie członkowskim, w którym złożono wniosek, i dla którego uprzednio zarejestrowano powiadomienie ICDL w rejestrze krajowym, państwo członkowskie musi wykonać ukierunkowane wyszukiwanie CIC lub wyszukiwanie w celu kontroli statusu karty (Check Card Status) w odniesieniu do państwa członkowskiego, które przesłało powiadomienie ICDL.

1.4.   Każde powiadomienie ICDL musi zostać zarejestrowane w rejestrze krajowym państwa członkowskiego, które je otrzymuje.

1.5.   Państwa członkowskie wykonują ukierunkowane wyszukiwanie CIC przynajmniej dla 30 % wniosków przedstawionych przez kierowców posiadających prawo jazdy wydane w tym państwie członkowskim.

1.6.   Państwa członkowskie mogą zdecydować o niekorzystaniu z funkcjonalności ICDL, jak określono w pkt 1.3–1.5. W tym przypadku wykonują one rozproszone wyszukiwanie CIC dla każdego otrzymanego wniosku.

1.7.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję, nie później niż w dniu rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, czy będą rejestrować powiadomienia ICDL w rejestrach krajowych, czy też będą stosować procedurę określoną w pkt 1.6.

1.8.   Państwa członkowskie, które w okresie pięciu lat przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia nie zarejestrowały powiadomień ICDL w swoich rejestrach krajowych, jak określono w pkt 1.4, muszą wykonać ukierunkowane wyszukiwanie CIC dla 100 % wniosków, z wyjątkiem praw jazdy, dla których zarejestrowano powiadomienie ICDL, w którym to przypadku zastosowanie mają przepisy pkt 1.3.

1.9.   Obowiązek przewidziany w pkt 1.8 ma zastosowanie w okresie pięciu lat od dnia skutecznego wdrożenia rejestracji powiadomień ICDL w rejestrze krajowym każdego państwa członkowskiego.

2.   Cofnięte, zawieszone lub skradzione karty kierowcy

2.1.   Jeżeli zgodnie z art. 26 ust. 7 i art. 29 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 165/2014 karta kierowcy została cofnięta, zawieszona lub zgłoszona jako skradziona w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie wydające kartę, właściwy organ tego pierwszego państwa członkowskiego:

a)

musi sprawdzić aktualny status karty, kierując zapytanie CCS do państwa członkowskiego wydającego kartę. Jeżeli numer karty nie jest znany, zapytanie „ukierunkowane CIC” należy wysłać przed wyżej wspomnianym zapytaniem CCS;

b)

musi wysłać do państwa członkowskiego wydającego kartę powiadomienie MCS za pośrednictwem systemu informacyjnego Tachonet.

3.   Wymiana kart kierowcy

3.1.   Gdy posiadacz karty kierowcy złoży wniosek o wymianę karty kierowcy w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie, które wydało kartę, właściwy organ tego pierwszego państwa członkowskiego sprawdza aktualny status karty, wysyłając zapytanie CCS.

3.2.   Po sprawdzeniu statusu karty kierowcy i ustaleniu, że można ją wymienić, właściwy organ państwa członkowskiego, w którym złożono wniosek, przesyła zapytanie MCS za pośrednictwem systemu informacyjnego Tachonet do państwa członkowskiego, które wydało kartę.

3.3.   Państwo członkowskie, które przedłuża ważność karty kierowcy lub wymienia tę kartę kierowcy posiadającemu prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim, musi niezwłocznie powiadomić państwo wydające kartę o przedłużeniu ważności karty lub jej wymianie, za pośrednictwem funkcji ICDL.


Top