Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0024

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/24 z dnia 8 stycznia 2016 r. wprowadzające specjalne warunki dotyczące przywozu orzeszków ziemnych z Brazylii, Capsicum annuum i gałki muszkatołowej z Indii oraz gałki muszkatołowej z Indonezji oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 669/2009 i (UE) nr 884/2014 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 8, 13.1.2016, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/24/oj

13.1.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/24

z dnia 8 stycznia 2016 r.

wprowadzające specjalne warunki dotyczące przywozu orzeszków ziemnych z Brazylii, Capsicum annuum i gałki muszkatołowej z Indii oraz gałki muszkatołowej z Indonezji oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 669/2009 i (UE) nr 884/2014

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt (ii),

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (2), w szczególności jego art. 15 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 669/2009 (3) przewidziano zwiększony poziom kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt, wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia. Orzeszki ziemne z Brazylii oraz Capsicum annuum i gałka muszkatołowa z Indii już od stycznia 2010 r. podlegają takiemu zwiększonemu poziomowi kontroli urzędowych w odniesieniu do obecności aflatoksyn. Od lipca 2012 r. również gałka muszkatołowa z Indonezji została poddana zwiększonemu poziomowi kontroli urzędowych w odniesieniu do aflatoksyn.

(2)

Wyniki kontroli urzędowych przeprowadzanych przez państwa członkowskie na podstawie rozporządzenia (WE) nr 669/2009 na tych towarach pokazują, że utrzymuje się wysoka częstotliwość występowania niezgodności z wymogami w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów aflatoksyn. Wyniki te stanowią dowód na to, że przywóz tej żywności i paszy stanowi ryzyko dla zdrowia ludzi i zwierząt. Po kilku latach prowadzenia kontroli o zwiększonej częstotliwości na granicach Unii nie zaobserwowano poprawy sytuacji.

(3)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 884/2014 (4) nałożono specjalne warunki dotyczące przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności z niektórych państw trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia aflatoksynami.

(4)

W celu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt w Unii konieczne jest zapewnienie dodatkowych gwarancji w odniesieniu do wspomnianej żywności i paszy z Brazylii, Indii i Indonezji. Wszystkim przesyłkom orzeszków ziemnych z Brazylii, Capsicum annuum z Indii oraz gałki muszkatołowej z Indii i Indonezji powinno towarzyszyć świadectwo zdrowia stwierdzające, że z produktów tych pobrano próbki, zbadano je pod kątem obecności aflatoksyn i stwierdzono, że są one zgodne z przepisami unijnymi. Wyniki tych badań analitycznych należy dołączyć do świadectwa zdrowia.

(5)

Oprócz zwolnienia przesyłek przeznaczonych dla osób prywatnych do konsumpcji osobistej i na własny użytek, należy również objąć wyłączeniem bardzo małe przesyłki niektórych rodzajów pasz i żywności, tzn. nieprzekraczające 20 kg, np. przeznaczone na wystawy lub wysłane jako próbki komercyjne. Wymóg dołączania wyniku analizy do świadectwa zdrowia wobec takich przesyłek jest nieproporcjonalny do niskiego poziomu ryzyka dla zdrowia publicznego, jakie powodują tego rodzaju przesyłki.

(6)

Władze tureckie i irańskie poinformowały Komisję o zmianie właściwego organu, którego upoważniony przedstawiciel jest uprawniony do podpisywania świadectw zdrowia. Organ brazylijski jest również właściwy w odniesieniu do pasz. Dlatego też należy wprowadzić odpowiednie zmiany.

(7)

W celu zmniejszenia niepotrzebnego obciążenia administracyjnego należy ustalić, że w przypadku przesyłki, której opakowanie zawiera kilka małych opakowań/sztuk, nie jest konieczne, aby numer identyfikacyjny przesyłki był umieszczony na każdym opakowaniu jednostkowym w przesyłce, lecz jedynie na opakowaniu zbiorczym zawierającym małe opakowania/sztuki.

(8)

W związku z napotkanymi problemami należy określić, że pozycje wspólnotowego dokumentu wejścia dotyczące ukończenia kontroli dokumentów z wynikiem pozytywnym muszą zostać wypełnione przed wydaniem zezwolenia na transport przesyłki do wyznaczonego miejsca przywozu.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 669/2009 oraz rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 884/2014.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 669/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 884/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 ust. 1 dodaje się lit. i), j) i k) w brzmieniu:

„i)

orzeszki ziemne w łupinkach i łuskane, masło orzechowe, orzeszki ziemne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób (pasze i żywność) pochodzące lub wysyłane z Brazylii;

j)

Capsicum sp. i gałka muszkatołowa pochodzące lub wysyłane z Indii;

k)

gałka muszkatołowa pochodząca lub wysyłana z Indonezji.”;

2)

w art. 1 ust. 3 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Niniejsze rozporządzenie nie ma również zastosowania do przesyłek paszy i żywności o masie brutto nieprzekraczającej 20 kg.”;

3)

art. 5 ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

Ministerstwo Rolnictwa, Hodowli Zwierząt i Produkcji Żywności (MAPA) (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)) dla paszy i żywności z Brazylii;”;

4)

art. 5 ust. 2 lit. d) i e) otrzymuje brzmienie:

„d)

Ministerstwo Zdrowia i Edukacji Medycznej dla żywności z Iranu;

e)

Generalny Zarząd ds. Żywności i Kontroli w Ministerstwie Żywności, Rolnictwa i Hodowli Zwierząt Republiki Turcji dla żywności z Turcji;”;

5)

w art. 5 ust. 2 dodaje się lit. i) w brzmieniu:

„i)

Ministerstwo Rolnictwa dla żywności z Indonezji.”;

6)

w art. 6 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„W przypadku przesyłki, w której opakowanie zawiera kilka małych opakowań/sztuk, wystarczy, aby numer identyfikacyjny przesyłki był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym zawierającym te małe opakowania/sztuki.”;

7)

art. 9 ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Właściwy organ w wyznaczonym miejscu wprowadzenia zezwala na transport przesyłki do wyznaczonego miejsca przywozu po ukończeniu z pozytywnym wynikiem kontroli, o których mowa w ust. 2, oraz wypełnieniu odpowiednich pozycji w części II wspólnotowego dokumentu wejścia (II.3, II.5, II.8 i II. 9).”;

8)

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 884/2014 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Przesyłki paszy i żywności, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. i), j) i k), które opuściły państwo pochodzenia przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mogą być przywożone do Unii bez świadectwa zdrowia oraz wyników pobierania i analizy próbek.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 stycznia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

(2)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE (Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 11).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 884/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności z niektórych państw trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia aflatoksynami i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1152/2009 (Dz.U. L 242 z 14.8.2014, s. 4).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 skreśla się pozycje w brzmieniu:

Pasze i żywność

(zamierzone przeznaczenie)

Kod CN

Podpozycja TARIC

Państwo pochodzenia lub państwo wysyłki

Częstotliwość kontroli bezpośrednich i identyfikacyjnych (%) przy przywozie

„—

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Brazylia (BR)

10

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

Masło orzechowe

2008 11 10

Orzeszki ziemne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Pasze i żywność)

 

Capsicum annuum, całe owoce

0904 21 10

 

Indie (IN)

20

Capsicum annuum, owoce rozgniatane lub mielone

ex 0904 22 00

10

Suszone całe owoce z rodzaju Capsicum, inne niż słodka papryka (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Gałka muszkatołowa (Myristica fragrans)

0908 11 00

0908 12 00

 

(Żywność – suszone przyprawy)

 

 

Gałka muszkatołowa (Myristica fragrans)

0908 11 00

0908 12 00

 

Indonezja (ID)

20”

(Żywność – suszone przyprawy)

 


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 884/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w ostatniej pozycji „Pestki arbuza (Egusi, Citrullus lanatus) i produkty pochodne” zastępuje się wyrażeniem „Arbuz (Egusi, Citrullus spp.), pestki i produkty pochodne”;

2)

dodaje się pozycje w brzmieniu:

Pasze i żywność

(zamierzone przeznaczenie)

Kod CN

Podpozycja TARIC

Państwo pochodzenia lub państwo wysyłki

Częstotliwość kontroli bezpośrednich i identyfikacyjnych (%) przy przywozie

„—

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Brazylia (BR)

10

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

Masło orzechowe

2008 11 10

Orzeszki ziemne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Pasze i żywność)

 

Capsicum annuum, całe owoce

0904 21 10

 

Indie (IN)

20

Capsicum annuum, owoce rozgniatane lub mielone

ex 0904 22 00

10

Suszone całe owoce z rodzaju Capsicum, inne niż słodka papryka (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Gałka muszkatołowa (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Żywność – suszone przyprawy)

 

 

Gałka muszkatołowa (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonezja (ID)

20”

(Żywność – suszone przyprawy)

 


Top