EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016G1215(01)

Rezolucja Rady w sprawie Nowego programu na rzecz umiejętności dla konkurencyjnej Europy sprzyjającej włączeniu społecznemu

OJ C 467, 15.12.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 467/1


Rezolucja Rady w sprawie Nowego programu na rzecz umiejętności dla konkurencyjnej Europy sprzyjającej włączeniu społecznemu

(2016/C 467/01)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

ODNOTOWUJĄC NOWY KONTEKST POLITYCZNY, w którym:

nowe metody pracy, automatyzacja i robotyzacja mają wpływ na rodzaje wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych w stale konkurencyjnym, złożonym i wielokulturowym świecie; w wielu sektorach gospodarki zachodzą szybkie zmiany technologiczne i strukturalne, a kompetencje cyfrowe i umiejętności przekrojowe stały się niezbędne do przezwyciężania niedoborów kwalifikacji i niedopasowania umiejętności oraz do umożliwiania wykonywania pracy i dostosowywania się do przyszłych miejsc pracy i do zmian społecznych;

niski poziom umiejętności podstawowych oraz umiejętności przekrojowych i kompetencji cyfrowych zagraża szansom na zatrudnienie i aktywny udział w społeczeństwie;

jednocześnie w większym lub mniejszym stopniu w różnych częściach Europy obserwuje się różnorodne zjawiska, takie jak: przedłużające się okresy niskiego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia mające wpływ zwłaszcza na ludzi młodych, starzenie się społeczeństwa, a także rosnące przepływy migracyjne, niski poziom innowacji i nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa;

1.

PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Nowy europejski program na rzecz umiejętności. Wspólne działania na rzecz wzmocnienia kapitału ludzkiego, zwiększania szans na zatrudnienie i konkurencyjności (1)”; Z ZADOWOLENIEM DOSTRZEGA, że komunikat stanowi wkład we wspólne wysiłki w zakresie rozwijania umiejętności w obrębie UE oraz w zbliżanie do siebie świata pracy i świata edukacji; a także PRZYPOMINA, że poszczególne wnioski w ramach Nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności będą analizowane w odpowiednich organach Rady;

2.

ZGADZA SIĘ, że ze względu na ich ogromne znaczenie należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

a)

celem kształcenia i szkolenia jest nie tylko przygotowanie do wejścia na rynek pracy, ale również przyczynianie się do włączenia społecznego i spójności społecznej, poprzez zapewnienie szerszego rozwoju osobistego obywateli oraz możliwości uczenia się przez całe życie, czego efektem jest ukształtowanie krytycznego, pewnego siebie, aktywnego i niezależnego obywatela, będącego w stanie zrozumieć, jak złożone jest nowoczesne społeczeństwo, i przygotowanego do radzenia sobie z szybkim tempem zachodzących w społeczeństwie zmian. Ważne jest, aby wyjść poza obecne potrzeby rynku pracy i koncentrować się również na tych aspektach kształcenia i szkolenia, które są w stanie pobudzać innowacje, przedsiębiorczość i kreatywność, kształtować sektory, tworzyć miejsca pracy i nowe rynki, wzmacniać pozycję obywateli (w tym osób z najsłabszych grup społecznych), wzbogacać życie demokratyczne oraz doskonalić zaangażowanych, utalentowanych i aktywnych obywateli. Z uwagi na niedawne tragiczne wydarzenia związane z radykalizacją postaw w niektórych regionach Europy, jeszcze bardziej nagląca jest potrzeba skoncentrowania się na kompetencjach obywatelskich, demokratycznych i międzykulturowych oraz na umiejętności krytycznego myślenia;

b)

osoby uczące się, niezależnie od wieku, potrzebują znakomitych nauczycieli i osób prowadzących szkolenia, aby rozwinąć szeroki wachlarz kompetencji niezbędnych im zarówno w życiu, jak i w przyszłej pracy. Nauczyciele i osoby prowadzące szkolenia mogą inspirować osoby uczące się i pomóc im zdobywać bardziej zaawansowane i przydatne wiedzę, umiejętności i kompetencje oraz odgrywają kluczową rolę we wprowadzaniu nowych metod nauczania i uczenia się. Konieczne są jednak nieustające wysiłki, aby przyciągać, wspierać i zatrzymywać talenty oraz doskonałość w zawodzie nauczyciela poprzez zapewnienie, by nauczyciele i osoby prowadzące szkolenia mieli odpowiednie środowisko pracy i aktualizowali swoją wiedzę o najnowszych zmianach w duchu otwartości na zmiany technologiczne i społeczne zachodzące wokół nich;

c)

ściślejsze związki między kształceniem i szkoleniem a światem pracy, z udziałem wszystkich właściwych zainteresowanych stron, odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu, by potencjał i talent każdej osoby zostały uwolnione i przyczyniały się do zwiększenia umiejętności przystosowania zawodowego, integracji i aktywnego udziału tej osoby w społeczeństwie; takie związki pomagają również zagwarantować, że systemy kształcenia i szkolenia pozostaną elastyczne i dostosowane do zmian w społeczeństwie i na rynku pracy. Ważne jest także, by propagować zaangażowanie pracodawców na rzecz tego, by ich pracownicy uczyli się przez całe życie;

d)

nabywanie kompetencji cyfrowych od najwcześniejszych lat jest niezbędne, ale kształcenie i szkolenia powinny nie tylko wychodzić naprzeciw bieżącym potrzebom rynku pracy w zakresie ściśle określonych umiejętności technicznych, lecz także służyć realizacji długofalowego celu rozwijania elastycznego sposobu myślenia i ciekawości potrzebnych do dostosowywania się i nabywania nowych, choć jeszcze niemożliwych do wskazania wiedzy, umiejętności i kompetencji, jakie będą potrzebne, by nadawać kierunek rozwojowi technologicznemu w przyszłości;

e)

działania przedstawione w Nowym europejskim programie na rzecz umiejętności powinny być prowadzone w sposób spójny ze strategicznymi ramami europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”), ponieważ skupiają one wszystkie formy uczenia się, w pełni uwzględniają zasadę pomocniczości i oferują przydatną platformę wsparcia polityk państw członkowskich oraz ułatwiania współpracy na szczeblu UE, jak również w sposób spójny z innymi procesami politycznymi, takimi jak europejski semestr. Ustalenia dotyczące koordynacji na szczeblu europejskim w dziedzinie kształcenia, szkolenia i umiejętności oraz w kwestiach sprawozdawczości powinny być wydajne i efektywne; powinny ich dokonać wspólnie państwa członkowskie i Komisja. Należy w pełni korzystać z wiedzy fachowej państw członkowskich, opierając się na już istniejących strukturach;

f)

należy wziąć pod uwagę dostępność odpowiednich środków finansowych UE, aby zapewnić wykonalność działań uzgodnionych w związku z Nowym europejskim programem na rzecz umiejętności.

3.

WZYWA Komisję, by uwzględniła niniejszą rezolucję przy przedstawianiu kolejnych celów w ramach Nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności.


(1)  Dok. 10038/16.


Top