Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2002

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2002 z dnia 8 listopada 2016 r. zmieniająca załącznik E do dyrektywy Rady 91/68/EWG, załącznik III do decyzji Komisji 2010/470/UE i załącznik II do decyzji Komisji 2010/472/UE dotyczące handlu owcami i kozami oraz nasieniem owiec i kóz, a także ich przywozu do Unii, w odniesieniu do zasad zapobiegania niektórym pasażowalnym gąbczastym encefalopatiom, ich kontroli i zwalczania (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 7026) (Tekst mający znaczenie dla EOG )

C/2016/7026

OJ L 308, 16.11.2016, p. 29–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2002/oj

16.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/29


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/2002

z dnia 8 listopada 2016 r.

zmieniająca załącznik E do dyrektywy Rady 91/68/EWG, załącznik III do decyzji Komisji 2010/470/UE i załącznik II do decyzji Komisji 2010/472/UE dotyczące handlu owcami i kozami oraz nasieniem owiec i kóz, a także ich przywozu do Unii, w odniesieniu do zasad zapobiegania niektórym pasażowalnym gąbczastym encefalopatiom, ich kontroli i zwalczania

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 7026)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami (1), w szczególności jej art. 14 ust. 2,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczegółowych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (2), w szczególności jej art. 11 ust. 2 tiret czwarte, art. 17 ust. 2 lit. b), art. 18 ust. 1 tiret pierwsze oraz art. 19 formuła wprowadzająca i lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 91/68/EWG określono warunki dotyczące zdrowia zwierząt regulujące wewnątrzunijny handel owcami i kozami. Dyrektywa ta stanowi między innymi, że podczas transportu do miejsca przeznaczenia owcom i kozom musi towarzyszyć świadectwo zdrowia zgodne ze wzorem I, II lub III określonym w załączniku E do tej dyrektywy.

(2)

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 (3) ustanowiono przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (TSE) u bydła, owiec i kóz. W załączniku VII do tego rozporządzenia ustanowiono środki kontroli i zwalczania TSE. Ponadto w rozdziale A załącznika VIII do tego rozporządzenia ustanowiono między innymi warunki wewnątrzunijnego handlu żywymi zwierzętami.

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 zostało niedawno zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/1396 (4). Zmiany te przewidują między innymi zwolnienie z warunków określonych w rozdziale A sekcja A pkt 4.1 załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu trzęsawki klasycznej u zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych w gospodarstwach, w odniesieniu do owiec i kóz przemieszczanych wyłącznie między zatwierdzonymi jednostkami, instytutami lub ośrodkami zdefiniowanymi w art. 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy 92/65/EWG.

(4)

Rozporządzeniem (UE) 2016/1396 wprowadzono również szczególne warunki dotyczące wewnątrzunijnego handlu owcami i kozami rzadkich ras, które nie spełniają wymogów określonych w rozdziale A sekcja A pkt 4.1 załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001. Wspomniane szczególne warunki wprowadzono, aby zachować możliwość regularnej wymiany takich zwierząt między państwami członkowskimi w celu uniknięcia chowu wsobnego oraz zachowania różnorodności genetycznej w populacjach rzadkich ras zwierząt.

(5)

Należy zatem zmienić świadectwa zdrowia odpowiadające wzorom II i III zawartym w załączniku E do dyrektywy 91/68/EWG w celu odzwierciedlenia wymogów, które odnoszą się do wewnątrzunijnego handlu owcami i kozami rzadkich ras lub owcami i kozami przemieszczanymi między zatwierdzonymi jednostkami, instytutami lub ośrodkami i są określone w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 zmienionym rozporządzeniem (UE) 2016/1396.

(6)

Niektóre państwa członkowskie poinformowały ponadto Komisję o problemach związanych z dodatkową pracą administracyjną wynikającą z konieczności podania – w pkt I.31 świadectw zdrowia odpowiadających wzorom I, II i III zawartym w załączniku E do dyrektywy 91/68/EWG – szczegółów dotyczących m.in. rasy i liczby zwierząt wchodzących w skład przesyłki. Aby ograniczyć obciążenie administracyjne urzędowych lekarzy weterynarii, należy wykreślić z pkt I.31 we wspomnianych wzorach świadectw zdrowia informację dotyczącą rasy, gdyż nie jest ona niezbędna w odniesieniu do statusu zdrowia zwierząt wchodzących w skład przesyłki, oraz informację dotyczącą liczby tych zwierząt, gdyż jest już ona podana w pkt I.20, a w pkt I.31 należy podać urzędowe oznakowanie indywidualne każdego zwierzęcia.

(7)

Ponadto, aby dokładniej określić warunki indywidualnego oznakowania zwierząt w pkt II.5 i II.6 świadectw zdrowia odpowiadających wzorom II i III w załączniku E do dyrektywy 91/68/EWG, należy wprowadzić w tych punktach odniesienie do rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 (5).

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 91/68/EWG.

(9)

W dyrektywie 92/65/EWG określono warunki mające zastosowanie między innymi do handlu nasieniem owiec i kóz oraz jego przywozu do Unii.

(10)

W załączniku III do decyzji Komisji 2010/470/UE (6) ustanowiono wzory świadectw zdrowia na potrzeby handlu przesyłkami nasienia owiec i kóz w Unii. W części A tego załącznika określono wzór świadectwa zdrowia dla nasienia pozyskanego po dniu 31 sierpnia 2010 r. i wysyłanego z zatwierdzonego centrum pozyskiwania nasienia, w którym nasienie to pozyskano.

(11)

W załączniku II do decyzji Komisji 2010/472/UE (7) ustanowiono między innymi wzory świadectw zdrowia na potrzeby przywozu do Unii przesyłek nasienia owiec i kóz. W części 2 sekcja A tego załącznika zawarto wzór świadectwa zdrowia dla nasienia wysyłanego z zatwierdzonego centrum pozyskiwania nasienia, w którym nasienie to pozyskano.

(12)

W rozdziale A sekcja A pkt 4.2 załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 określono warunki dotyczące trzęsawki, które należy spełnić w przypadku wewnątrzunijnego handlu nasieniem owiec i kóz. W rozdziale H załącznika IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 określono warunki dotyczące trzęsawki, które należy spełnić w przypadku przywozu nasienia owiec i kóz.

(13)

Rozporządzeniem (UE) 2016/1396 do warunków dla gospodarstw, które mają być uznane za gospodarstwa o znikomym lub kontrolowanym ryzyku trzęsawki klasycznej, określonych w rozdziale A sekcja A pkt 1.2 i 1.3 załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001, dodano szczególne warunki dla centrów pozyskiwania nasienia, ze względu na to, że ryzyko rozprzestrzeniania trzęsawki przez samce owiec i kóz trzymane w centrach pozyskiwania nasienia zatwierdzonych i nadzorowanych zgodnie z warunkami określonymi w załączniku D do dyrektywy Rady 92/65/EWG jest ograniczone. Odniesienie do tych szczególnych warunków zawarto również w warunkach dotyczących handlu nasieniem owiec i kóz i jego przywozu, określonych odpowiednio w załącznikach VIII i IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001.

(14)

W celu odzwierciedlenia wymogów określonych dla centrów pozyskiwania nasienia w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 zmienionym rozporządzeniem (UE) 2016/1396 należy zatem zmienić wzór świadectwa zdrowia na potrzeby wewnątrzunijnego handlu przesyłkami nasienia owiec i kóz zawarty w części A załącznika III do decyzji 2010/470/UE oraz wzór świadectwa zdrowia na potrzeby przywozu do Unii przesyłek nasienia owiec i kóz zawarty w części 2 sekcja A załącznika II do decyzji 2010/472/UE.

(15)

Rozdział H załącznika IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 zmienionego rozporządzeniem (UE) 2016/1396 stanowi ponadto, że pojęcie „mączka mięsno-kostna” należy rozumieć zgodnie z definicją Kodeksu zdrowia zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) (8), a nie zgodnie z pkt 27 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 142/2011 (9).

(16)

Należy zatem zmienić pkt II.4.10.4 wzoru świadectwa zdrowia na potrzeby przywozu do Unii przesyłek nasienia owiec i kóz zawartego w części 2 sekcja A załącznika II do decyzji 2010/472/UE zgodnie ze zmienionymi przepisami rozdziału H załącznika IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001.

(17)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 2010/470/UE i 2010/472/UE.

(18)

Rozporządzenie (UE) 2016/1396 stanowi, że zmiany wprowadzone w załączniku IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 i dotyczące przywozu niektórych towarów mają mieć zastosowanie od dnia 1 lipca 2017 r. Ponadto, aby uniknąć zakłóceń w przywozie do Unii przesyłek nasienia owiec i kóz, w okresie przejściowym – z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków – należy zezwolić na stosowanie świadectw wydanych zgodnie z decyzją 2010/472/UE w jej wersji mającej zastosowanie przed zmianami wprowadzanymi niniejszą decyzją.

(19)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ

Artykuł 1

W załączniku E do dyrektywy 91/68/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

W załączniku III do decyzji 2010/470/UE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

W załączniku II do decyzji 2010/472/UE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszej decyzji.

Artykuł 4

Art. 3 niniejszej decyzji stosuje się od dnia 1 lipca 2017 r.

W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2017 r. zezwala się na przywóz do Unii przesyłek nasienia owiec i kóz, którym towarzyszy świadectwo zdrowia wydane zgodnie ze wzorem zawartym w części 2 sekcja A załącznika II do decyzji 2010/472/UE w jej wersji mającej zastosowanie przed zmianami wprowadzanymi niniejszą decyzją, pod warunkiem że świadectwo to wydano nie później niż dnia 30 listopada 2017 r.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 46 z 19.2.1991, s. 19.

(2)  Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1396 z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniające niektóre załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz.U. L 225 z 19.8.2016, s. 76).

(5)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 8).

(6)  Decyzja Komisji 2010/470/UE z dnia 26 sierpnia 2010 r. ustanawiająca wzory świadectw zdrowia w wewnątrzunijnym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami zwierząt z rodziny koniowatych, owiec i kóz, a także komórkami jajowymi i zarodkami świń (Dz.U. L 228 z 31.8.2010, s. 15).

(7)  Decyzja Komisji 2010/472/UE z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przywozu do Unii nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz (Dz.U. L 228 z 31.8.2010, s. 74).

(8)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm

(9)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U. L 54 z 26.2.2011, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Załącznik E do dyrektywy 91/68/EWG otrzfymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK E

WZÓR I

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

WZÓR II

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

WZÓR III

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka

ZAŁĄCZNIK II

Część A załącznika III do decyzji 2010/470/UE otrzymuje brzmienie:

„Część A

Wzór świadectwa zdrowia IIIA do stosowania w wewnątrzunijnym handlu przesyłkami nasienia owiec i kóz, pozyskanego zgodnie z dyrektywą Rady 92/65/EWG po dniu 31 sierpnia 2010 r. i wysyłanego z zatwierdzonego centrum pozyskiwania nasienia, w którym nasienie to pozyskano

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka

ZAŁĄCZNIK III

Część 2 sekcja A załącznika II do decyzji 2010/472/UE otrzymuje brzmienie:

„Sekcja A

Wzór 1 – Świadectwo zdrowia na potrzeby przywozu nasienia wysłanego z zatwierdzonego centrum pozyskiwania nasienia, z którego to nasienie pochodzi

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka

Top