EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1918

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1918 z dnia 28 października 2016 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do przewlekłej choroby wyniszczającej (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6815) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2016/6815

OJ L 296, 1.11.2016, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1918/oj

1.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/21


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1918

z dnia 28 października 2016 r.

dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do przewlekłej choroby wyniszczającej

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6815)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (1), w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 999/2001 stanowi, że środki ochronne odnośnie do pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (TSE) mogą zostać przyjęte przez Komisję zgodnie z zasadami i przepisami ustalonymi w art. 10 dyrektywy Rady 90/425/EWG (2).

(2)

Zgodnie z pkt 1.1.2 części I załącznika I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”) (3) na potrzeby Porozumienia EOG art. 10 dyrektywy 90/425/EWG nie ma zastosowania, a jakiekolwiek odniesienie do tego przepisu ma stanowić odniesienie do ust. 3 formuły wprowadzającej do części I załącznika I do Porozumienia EOG. Zgodnie z lit. a) wspomnianego ustępu w przypadku gdy Unia zamierza przyjąć środki ochronne odnośnie do państwa EFTA, musi bezzwłocznie powiadomić to państwo. Proponowane środki należy ponadto bezzwłocznie zgłosić każdej z umawiających się stron Porozumienia EOG oraz Urzędowi Nadzoru EFTA. W dniu 17 czerwca 2016 r. Komisja powiadomiła Norwegię o zamiarze przyjęcia środka ochronnego odnośnie do żywych jeleniowatych z Norwegii w związku z kilkoma przypadkami przewlekłej choroby wyniszczającej wykrytymi w Norwegii. W dniu 28 czerwca 2016 r. Komisja zgłosiła proponowany środek umawiającym się stronom Porozumienia EOG, a 30 sierpnia 2016 r. zgłosiła go Urzędowi Nadzoru EFTA.

(3)

Przewlekła choroba wyniszczająca to TSE jeleniowatych, która jest chorobą zakaźną, a tym samym może spowodować zakłócenia w handlu wewnątrz Unii, przywozu do Unii i wywozu do państw trzecich.

(4)

W przypadku wystąpienia ogniska choroby powstaje ryzyko, że choroba rozprzestrzeni się na inne populacje jeleniowatych i na inne regiony. Może to spowodować rozprzestrzenienie się choroby z jednego państwa członkowskiego lub państwa EFTA z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („państwo EOG–EFTA”) do innego państwa członkowskiego lub państwa EOG-EFTA oraz do państw trzecich w wyniku przemieszczeń żywych jeleniowatych.

(5)

Norwegia powiadomiła Komisję o kilku przypadkach przewlekłej choroby wyniszczającej potwierdzonych na jej terytorium od początku kwietnia 2016 r. i przyjęła w dniu 11 lipca 2016 r. tymczasowy środek zmierzający do zakazu wywozu z Norwegii żywych jeleniowatych do dnia 1 stycznia 2017 r. bez uszczerbku dla specjalnych odstępstw.

(6)

W celu zapobieżenia niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także aby uniknąć wprowadzenia przez państwa trzecie nieuzasadnionych barier w handlu, konieczne jest niezwłoczne przyjęcie na poziomie Unii zakazu przemieszczania żywych jeleniowatych z Norwegii do Unii bez uszczerbku dla specjalnych odstępstw. Ze względów praktycznych zakaz powinien mieć zastosowanie do żywych jeleniowatych przemieszczanych w związku z działalnością człowieka, ale nie do przemieszczania dzikich jeleniowatych przekraczających granicę Norwegii bez ingerencji człowieka.

(7)

Ze względu na niewielkie zagrożenie dla zdrowia zwierząt związane z przemieszczaniem żywych jeleniowatych z Norwegii do Szwecji lub Finlandii na potrzeby natychmiastowego uboju w kraju docelowym, należy przewidzieć odstępstwo w celu uwzględnienia takich przemieszczeń, pod warunkiem że państwo członkowskie przeznaczenia udzieli na to pisemnej zgody.

(8)

Należy uwzględnić tradycyjny transgraniczny sezonowy wypas reniferów oraz przemieszczanie reniferów między Norwegią i Szwecją na potrzeby imprez kulturalnych i sportowych. W tym zakresie należy w drodze wyjątku ustanowić specjalne odstępstwa. Ze względu na zagrożenie dla zdrowia zwierząt, jakie stanowią przemieszczenia dozwolone na mocy powyższych odstępstw, szczególnie pod względem zanieczyszczenia środowiska prionami przewlekłej choroby wyniszczającej w obszarach przeznaczenia, przedmiotowe przemieszczenia należy ograniczyć do zdefiniowanych obszarów w Szwecji, a wysyłka żywych jeleniowatych z tych obszarów powinna zostać zakazana, z wyjątkiem wysyłki do pozostałych części Szwecji, do Norwegii lub do Finlandii w celu bezpośredniego uboju, pod warunkiem że państwo członkowskie przeznaczenia udzieli na to zgody.

(9)

Norwesko-fiński płot dla reniferów między Norwegią i Finlandią zapewnia ochronę zdrowia zwierząt odnośnie do żywych jeleniowatych na terytorium Finlandii. Położenie tego płotu nie pokrywa się jednak dokładnie z przebiegiem granicy norwesko-fińskiej i w niektórych miejscach jest on przesunięty kilka kilometrów w głąb terytorium Finlandii lub Norwegii. Zakaz przemieszczania żywych jeleniowatych z Norwegii do Unii nie powinien zatem mieć zastosowania do przemieszczeń jeleniowatych w celu wypasu z Norwegii do Finlandii aż do norwesko-fińskiego płotu dla reniferów lub przemieszczeń reniferów z Finlandii, które pasły się w Norwegii na obszarach aż po norwesko-fiński płot dla reniferów i powróciły do Finlandii. Na potrzeby spójności prawnej wysyłka żywych jeleniowatych z obszarów Finlandii sięgających aż po norwesko-fiński płot dla reniferów powinna zostać zabroniona, z wyjątkiem wysyłki do pozostałych części Finlandii, do Norwegii lub Szwecji w celu bezpośredniego uboju.

(10)

Zakaz powinien być tymczasowy i uzależniony od przeglądu sytuacji epidemiologicznej i konieczności utrzymania zakazu do dnia 31 grudnia 2017 r.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

1)

„żywe jeleniowate” oznaczają żywe zwierzęta z rodziny Cervidae;

2)

„żywe renifery” oznaczają żywe zwierzęta z rodzaju Rangifer.

Artykuł 2

1.   Przemieszczanie żywych jeleniowatych z Norwegii do Unii jest zabronione.

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 dopuszcza się następujące przemieszczenia żywych jeleniowatych:

a)

przemieszczenia żywych reniferów na potrzeby sezonowego wypasu z Norwegii do obszarów Szwecji wymienionych w załączniku lub przemieszczenia powrotne do obszarów Szwecji wymienionych w załączniku po sezonowym wypasie w Norwegii, pod warunkiem że właściwy organ w Szwecji udzieli swojej uprzedniej pisemnej zgody na takie przemieszczenie;

b)

przemieszczenia żywych reniferów na potrzeby sezonowego wypasu z Norwegii do obszarów Finlandii wymienionych w załączniku;

c)

przemieszczenia żywych reniferów z Finlandii, które pasły się w Norwegii na obszarze znajdującym się między granicą norwesko-fińską a norwesko-fińskim płotem dla reniferów i powracają do Finlandii;

d)

przemieszczenia żywych jeleniowatych z Norwegii do Szwecji lub Finlandii w celu bezpośredniego uboju, pod warunkiem że właściwy organ państwa członkowskiego przeznaczenia udzielił swojej uprzedniej pisemnej zgody na takie przemieszczenie;

e)

przemieszczenia żywych reniferów z Norwegii do obszarów Szwecji wymienionych w załączniku na potrzeby imprez sportowych i kulturalnych lub po udziale w imprezach sportowych i kulturalnych, pod warunkiem że właściwy organ w Szwecji udzieli swojej uprzedniej pisemnej zgody na przemieszczenie każdej przesyłki;

f)

tranzyt żywych jeleniowatych z Norwegii przez Szwecję lub Finlandię z miejscem przeznaczenia w Norwegii, pod warunkiem że właściwy organ państwa członkowskiego tranzytu udzielił swojej uprzedniej pisemnej zgody.

Artykuł 3

1.   Państwa członkowskie, których to dotyczy, wydają zakaz wysyłania jeleniowatych z obszarów wymienionych w załączniku.

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 wysyłka żywych jeleniowatych w celu bezpośredniego uboju z obszarów w Szwecji wymienionych w załączniku do pozostałych części Szwecji lub do Finlandii jest dozwolona, pod warunkiem że właściwy organ miejsca przeznaczenia udzielił uprzedniej pisemnej zgody na takie przemieszczenie.

3.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 wysyłka żywych jeleniowatych w celu bezpośredniego uboju z wymienionych w załączniku obszarów w Finlandii do Szwecji jest dozwolona. Ponadto wysyłka żywych jeleniowatych w celu bezpośredniego uboju z wymienionych w załączniku obszarów w Finlandii do pozostałych części Finlandii jest dozwolona, pod warunkiem że właściwy organ w Finlandii udzielił uprzedniej pisemnej zgody na takie przemieszczenie.

4.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 wysyłka żywych jeleniowatych z obszarów wymienionych w załączniku do Norwegii jest dozwolona, pod warunkiem że właściwy organ w Norwegii udzielił uprzedniej pisemnej zgody na takie przemieszczenie.

Artykuł 4

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 października 2016 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1.

(2)  Dyrektywa Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotycząca kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29).

(3)  Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3.


ZAŁĄCZNIK

1.   Obszary Szwecji, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a) i e), art. 3 ust. 1, 2 i 4

region Norrbotten,

region Västerbotten,

region Jämtland,

region Västernorrland,

gmina Älvdalen w regionie Dalarna,

gminy Nordanstig, Hudiksvall i Söderhamn w regionie Gävleborg.

2.   Obszary Finlandii, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. b), art. 3 ust. 1, 3 i 4

obszar pomiędzy granicą norwesko-fińską i norwesko-fińskim płotem dla reniferów.


Top