EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1196

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1196 z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniająca załączniki do decyzji 2007/275/WE dotyczącej wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4494) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2016/4494

OJ L 197, 22.7.2016, p. 10–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1196/oj

22.7.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/10


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1196

z dnia 20 lipca 2016 r.

zmieniająca załączniki do decyzji 2007/275/WE dotyczącej wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4494)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 4 ust. 5,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 3 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2007/275/WE (3) stanowi, że zwierzęta i produkty wymienione w załączniku I do tej decyzji podlegają kontrolom weterynaryjnym w punktach kontroli granicznej zgodnie z dyrektywami 91/496/EWG i 97/78/WE („kontrole weterynaryjne”). Decyzja 2007/275/WE przewiduje również odstępstwo od takich kontroli weterynaryjnych w przypadku niektórych produktów złożonych i środków spożywczych wymienionych w załączniku II.

(2)

W wykazie zamieszczonym w załączniku I do decyzji 2007/275/WE ujęte są zwierzęta i produkty zgodnie z Nomenklaturą scaloną, jak przewidziano w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 (4). Wykaz ten jest wykorzystywany przez właściwe organy państw członkowskich jako pierwszy punkt odniesienia przy wyborze przesyłek, które mają zostać poddane kontrolom weterynaryjnym.

(3)

Od czasu przyjęcia decyzji 2007/275/WE kody Nomenklatury scalonej określone w rozporządzeniu (EWG) nr 2658/87 były wielokrotnie aktualizowane, a ich ostatnie zmiany zostały wprowadzone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1754 (5). W związku z tym, ponieważ wprowadzono wiele zmian do kodów Nomenklatury scalonej dla produktów pochodzenia zwierzęcego, należy uaktualnić wykaz określony w załączniku I do decyzji 2007/275/WE w celu uwzględnienia tych zmian.

(4)

W kilku pozycjach CN oraz kodach Nomenklatury scalonej wymienionych w załączniku I do decyzji 2007/275/WE produkty pochodzenia zwierzęcego stanowią jedynie niewielką część towarów ujętych w odpowiedniej pozycji CN lub kodzie CN. W takich przypadkach w kolumnie 3 powyższego wykazu znajduje się odniesienie do obowiązującego prawodawstwa weterynaryjnego UE oraz szczegółowe określenie zwierząt i produktów, które mają podlegać kontrolom weterynaryjnym. Uwzględniając terminologię i odniesienia zawarte w innych przepisach weterynaryjnych UE, należy zaktualizować te odniesienia w decyzji 2007/275/WE w celu dostosowania ich do obecnego unijnego prawodawstwa weterynaryjnego.

(5)

W trosce o spójność prawodawstwa Unii należy zaktualizować wykaz zawarty w załączniku I do decyzji 2007/275/WE w celu uwzględnienia zmian kodów CN i unijnego prawodawstwa weterynaryjnego. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do decyzji 2007/275/WE.

(6)

Produkty złożone i środki spożywcze wymienione w załączniku II do decyzji 2007/275/WE nie podlegają kontrolom weterynaryjnym. Powinny one zatem być łatwo identyfikowalne i muszą być powiązane ze swoimi kodami CN. Ponadto niektóre produkty złożone i środki spożywcze powinny zostać wykreślone z wykazu zawartego w załączniku II do decyzji 2007/275/WE. Wykaz ten należy odpowiednio zmienić.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2007/275/WE.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załącznikach do decyzji 2007/275/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 lipca 2016 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56.

(2)  Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9.

(3)  Decyzja Komisji 2007/275/WE z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (Dz.U. L 116 z 4.5.2007, s. 9).

(4)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1754 z dnia 6 października 2015 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 285 z 30.10.2015, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I i II do decyzji 2007/275/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a)

w DZIALE 2 tabela otrzymuje brzmienie:

„Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

0201

Mięso z bydła, świeże lub schłodzone

Wszystkie. Jednak surowiec nieprzeznaczony lub nienadający się do spożycia przez ludzi nie jest objęty tym kodem.

0202

Mięso z bydła, zamrożone

Wszystkie. Jednak surowiec nieprzeznaczony lub nienadający się do spożycia przez ludzi nie jest objęty tym kodem.

0203

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone

Wszystkie. Jednak surowiec nieprzeznaczony lub nienadający się do spożycia przez ludzi nie jest objęty tym kodem.

0204

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

Wszystkie. Jednak surowiec nieprzeznaczony lub nienadający się do spożycia przez ludzi nie jest objęty tym kodem.

0205 00

Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone

Wszystkie. Jednak surowiec nieprzeznaczony lub nienadający się do spożycia przez ludzi nie jest objęty tym kodem.

0206

Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone

Wszystkie. Jednak surowiec nieprzeznaczony lub nienadający się do spożycia przez ludzi nie jest objęty tym kodem.

0207

Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105 , świeże, schłodzone lub zamrożone

Wszystkie. Jednak surowiec nieprzeznaczony lub nienadający się do spożycia przez ludzi nie jest objęty tym kodem.

0208

Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, chłodzone lub zamrożone.

Wszystkie. Jednak surowiec nieprzeznaczony lub nienadający się do spożycia przez ludzi nie jest objęty tym kodem.

Obejmuje to inne surowce do produkcji żelatyny lub kolagenu przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Obejmuje to wszystkie rodzaje mięsa i podrobów jadalnych z następujących podpozycji:

 

0208 10 (z królików lub zajęcy)

 

0208 30 00 (z naczelnych)

 

0208 40 [z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); z manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren); z fok, lwów morskich i morsów (ssaki z podrzędu płetwonogich)].

 

0208 50 00 (z gadów, włączając z węży i żółwi)

 

0208 60 00 [z wielbłądów i innych wielbłądowatych (Camelidae)]

 

0208 90 (pozostałe: z gołębi domowych, z dziczyzny innej niż z królików lub zajęcy): obejmuje mięso z przepiórek, reniferów lub wszelkich innych gatunków ssaków. Obejmuje żabie udka objęte kodem CN 0208 90 70 .

0209

Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

Wszystkie, obejmuje tłuszcz i tłuszcz przetworzony, opisany w kolumnie 2, nawet jeżeli nadaje się on wyłącznie do użytku przemysłowego (nienadający się do spożycia przez ludzi)

0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów

Wszystkie, obejmuje mięso, produkty mięsne i inne produkty pochodzenia zwierzęcego.

Jednak surowiec nieprzeznaczony lub nienadający się do spożycia przez ludzi nie jest objęty tym kodem.

Obejmuje przetworzone białko zwierzęce i suszone świńskie uszy przeznaczone do spożycia przez ludzi. Nawet jeżeli takie suszone świńskie uszy są stosowane do karmienia zwierząt, w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1125/2006 (*) wyjaśniono, że mogą one być objęte kodem 0210 99 49 . Jednak suszone podroby i świńskie uszy nienadające się do spożycia przez ludzi są objęte kodem 0511 99 85 .

Kości przeznaczone do spożycia przez ludzi są objęte pozycją 0506 .

Kiełbasy są ujęte w pozycji 1601 .

Ekstrakty i soki z mięsa są objęte pozycją 1603 .

Skwarki są ujęte w pozycji 2301 .

b)

w DZIALE 5 w tabeli wprowadza się następujące zmiany:

(i)

wpis dotyczący pozycji 0506 otrzymuje brzmienie:

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

„0506

Kości i rdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nieprzycięte dla nadania kształtu), poddane działaniu kwasu lub odżelatynowane; proszek i odpadki tych produktów.

Obejmuje kości wykorzystywane jako gryzaki dla psów i kości do produkcji żelatyny lub kolagenu pozyskane z tusz zwierząt poddanych ubojowi w celu spożycia przez ludzi.

Mąka kostna przeznaczona do spożycia przez ludzi jest objęta pozycją 0410 .

Szczególne wymogi dotyczące takich produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi są określone w wierszu 6 (trofea myśliwskie), wierszu 11 [kości i produkty z kości (z wyjątkiem mączki kostnej), rogi i produkty z rogów (z wyjątkiem mączki z rogu) oraz kopyta i produkty z kopyt (z wyjątkiem mączki z kopyt) do zastosowań innych niż materiał paszowy, nawozy organiczne lub polepszacze gleby] i w wierszu 12 (gryzaki dla psów) tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.”

(ii)

wpis dotyczący kodu CN 0508 00 00 otrzymuje brzmienie:

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

„ex 0508 00 00

Koral i podobne materiały, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieobrobione inaczej; skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni i kości sepii, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu, proszek i ich odpadki

Puste muszle i skorupy do celów żywnościowych i jako surowiec do produkcji glukozaminy.

Ponadto objęte są muszle i skorupy, w tym kości sepii, z tkanką miękką lub mięsem, o których mowa w art. 10 lit. k) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009.”

(iii)

wpis dotyczący pozycji ex 0511 otrzymuje brzmienie:

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

„ex 0511

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi.

Wszystkie, obejmuje podpozycje 0511 10 – 0511 99 .

Obejmuje materiał genetyczny (nasienie i zarodki pochodzenia zwierzęcego, np. bydła, owiec, kóz, koni i świń) oraz produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego z materiałów kategorii 1 i 2, o których mowa w art. 8 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009.

Przykłady produktów pochodzenia zwierzęcego objętych podpozycjami 0511 10 –0511 99 :

 

0511 10 00 (nasienie bydlęce)

 

0511 91 (produkty z ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych): wszystkie, obejmuje ikrę rybią przeznaczoną do wylęgania, martwe zwierzęta, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do wyrobu karmy dla zwierząt domowych oraz produktów farmaceutycznych i innych produktów technicznych. Obejmuje martwe zwierzęta objęte działem 3, niejadalne lub klasyfikowane jako nienadające się do spożycia przez ludzi, na przykład dafnie zwane muszkami wodnymi oraz inne małżoraczki lub liścionogi, suszone, do karmienia ryb akwariowych; obejmuje przynętę dla ryb.

 

ex 0511 99 10 (ścięgna; ścinki i podobne odpady surowych skór lub skórek)

Kontrole weterynaryjne są konieczne w przypadku niepoddanych obróbce skór i skórek, o których mowa w pkt C 2 rozdziału V załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, pod warunkiem zgodności z art. 41 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009.

 

ex 0511 99 31 (surowe gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego): wszystkie, jeżeli są przeznaczone do spożycia przez ludzi; jeżeli nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi, tylko te przeznaczone na karmę dla zwierząt domowych. Szczególne wymogi dotyczące produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi są określone w wierszu 12 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

 

ex 0511 99 39 (inne niż surowe gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego): wszystkie, jeżeli są przeznaczone do spożycia przez ludzi; jeżeli nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi, tylko te przeznaczone na karmę dla zwierząt domowych. Szczególne wymogi dotyczące produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi są określone w wierszu 12 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

 

0511 99 85 (pozostałe produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1, nienadające się do spożycia przez ludzi): wszystkie: zarodki, komórki jajowe, nasienie i materiał genetyczny nieobjęty pozycją 0511 10 oraz z gatunków innych niż bydło są objęte tą pozycją. Obejmuje produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do wyrobu karmy dla zwierząt domowych i innych produktów technicznych.

Obejmuje niepoddane obróbce włosie końskie, produkty pszczele inne niż woski do użytku w pszczelarstwie lub do zastosowań technicznych, spermacet do zastosowań technicznych, martwe zwierzęta objęte działem 1, które są niejadalne lub nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi (na przykład psy, koty, owady), materiał pochodzenia zwierzęcego, którego podstawowe cechy nie zostały zmienione, oraz jadalną krew zwierzęcą niepochodzącą od ryb, przeznaczoną do spożycia przez ludzi.”

c)

dodaje się DZIAŁ 6 w brzmieniu:

„DZIAŁ 6

Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne

Uwagi ogólne

Niniejszy dział obejmuje grzybnię znajdującą się w kompoście z wyjałowionego nawozu pochodzenia zwierzęcego.

Wyciąg z Not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego

0602 90 10 Grzybnia:

Pod określeniem grzybnia mieści się sieć delikatnych nici (Thallus lub Mycelium), często znajdująca się pod ziemią, która żyje i rozwija się na powierzchni rozkładających się zwierząt lub roślin i przekształca się we własne tkanki i wytwarza grzyby.

Podpozycja ta obejmuje także produkt zawierający grzybnię, ale nie w pełni rozwiniętą, której mikroskopijna ilość jest umieszczona na warstwie ziarna zbóż, znajdującego się w kompoście z wyjałowionego końskiego nawozu (mieszanina słomy i odchodów końskich).

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

ex 0602 90 10

Grzybnia

Jedynie jeżeli zawiera przetworzony nawóz pochodzenia zwierzęcego i określone są przepisy szczegółowe w wierszu 1 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.”

d)

w DZIALE 12 tytuł otrzymuje brzmienie:

„Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza”;

e)

w DZIALE 15 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w „Uwagach ogólnych”, w sekcji o tytule „Wyciąg z Not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego” dodaje się akapity w brzmieniu:

„Pozycja 1518 obejmuje niejadalne mieszaniny lub preparaty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z niniejszego działu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Część ta obejmuje, między innymi, zużyte oleje ze smażenia zanurzeniowego zawierające np. olej rzepakowy, olej sojowy i niewielką ilość tłuszczu zwierzęcego do wykorzystania w produkcji środków żywienia zwierząt.”;

(ii)

w tabeli wprowadza się następujące zmiany:

wpis dotyczący kodu CN 1505 00 otrzymuje brzmienie:

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

„1505 00

Tłuszcz z wełny oraz substancje tłuszczowe otrzymane z niego (włącznie z lanoliną).

Wszystkie, tłuszcz z wełny, przywożony jako tłuszcz wytopiony, jak określono w załączniku XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 lub lanolina przywożona jako produkt pośredni, jak określono w załączniku XII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.”

wpisy dotyczące kodów CN 1518 00 95 i 1518 00 99 otrzymują brzmienie:

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

„ex 1518 00 95

Niejadalne mieszaniny lub przetwory z tłuszczów i olejów zwierzęcych, lub z tłuszczów i olejów zwierzęcych i roślinnych, i ich frakcje.

Tylko tłuszcze i przetwory z olejów, tłuszcze wytopione i pochodne pozyskane od zwierząt; w tym zużyty olej kuchenny, przeznaczony do stosowania w zakresie rozporządzenia (WE) nr 1069/2009.

Pochodne tłuszczów produkowane metodą określoną w pkt 1 rozdziału XI załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

ex 1518 00 99

Pozostałe

Tylko jeżeli zawierają tłuszcz zwierzęcy.”

f)

w tabeli w DZIALE 16 wpisy dotyczące kodu CN 1603 00 i pozycji 1604 i 1605 otrzymują brzmienie:

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

„1603 00

Ekstrakty i soki z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych.

Wszystkie, obejmuje ekstrakty z mięsa i koncentraty mięsne, białko ryb w formie żelu, również schłodzone lub zamrożone, chrząstki rekina.

ex 1604

Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej.

Wszystkie, gotowane lub podgotowane przetwory kulinarne zawierające ryby lub produkty rybołówstwa lub mieszane z rybami lub produktami rybołówstwa. Obejmuje surimi objęte kodem CN 1604 20 05 .

Obejmuje ryby w konserwach i kawior w konserwach w szczelnych pojemnikach, a także sushi (o ile niesklasyfikowane w ramach kodu CN, o którym mowa w dziale 19).

Makarony nadziewane produktami rybnymi są ujęte w pozycji 1902 .

Tak zwane szaszłyki rybne (surowe mięso ryb lub krewetki z warzywami na drewnianym szpikulcu) są klasyfikowane w ramach kodu CN 1604 19 97 .

W przypadku produktów złożonych zob. art. 4 i 6 niniejszej decyzji.

ex 1605

Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane.

Wszystkie, włącznie ze ślimakami w pełni lub wstępnie przetworzonymi. Obejmuje skorupiaki lub inne bezkręgowce wodne w konserwach, jak również proszek z małży.

W przypadku produktów złożonych zob. art. 4 i 6 niniejszej decyzji.”

g)

w tabeli w DZIALE 17 wpis dotyczący kodu CN 1702 11 00 otrzymuje brzmienie:

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

„ex 1702

Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym.

Miód sztuczny, laktoza, mieszaniny miodu naturalnego i sztucznego oraz mieszaniny zawierające laktozę.

W przypadku produktów złożonych zob. art. 4 i 6 niniejszej decyzji.”

h)

dodaje się DZIAŁ 18 w brzmieniu:

„DZIAŁ 18

Kakao i przetwory z kakao

Uwagi ogólne

Niniejszy dział obejmuje produkty pochodzenia zwierzęcego i produkty złożone zawierające przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego.

Uwagi do działu 18 (wyciąg z uwag do tego działu Nomenklatury scalonej (CN) ustanowionej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87)

Niniejszy dział nie obejmuje przetworów objętych pozycją 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 ani 3004.

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

ex 1806

Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao.

Zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, na przykład produkty mleczne.

W przypadku produktów złożonych zob. art. 4 i 6 niniejszej decyzji.”

i)

w DZIALE 19 w tabeli wprowadza się następujące zmiany:

(i)

wpis dotyczący pozycji 1901 otrzymuje brzmienie:

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

„ex 1901

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404 , niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Tylko te zawierające mniej niż 20 % produktów pochodzenia zwierzęcego, obejmuje żywność dla niemowląt na bazie mleka, obejmuje niepoddane obróbce cieplnej pizze z dodatkami pochodzenia zwierzęcego.

Przetwory kulinarne są objęte działami 16 i 21.

W przypadku produktów złożonych zob. art. 4 i 6 niniejszej decyzji.”

(ii)

po wpisie dotyczącym kodu CN ex 1902 40 i przed wpisem dotyczącym kodu CN ex 1904 90 10 dodaje się wpis w brzmieniu:

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

„ex 1904 10 10

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie kukurydzy.

Tylko te zawierające mniej niż 20 % produktów pochodzenia zwierzęcego, na przykład te, o których mowa w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 443/2013 (**) i poddane kontroli weterynaryjnej zgodnie z art. 4 lit. c) niniejszej decyzji.

(iii)

wpis dotyczący pozycji ex 1905 otrzymuje brzmienie:

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

„ex 1905

Wypieki.

Obejmuje przetwory zawierające mniej niż 20 % mięsa lub innych produktów pochodzenia zwierzęcego, np.:

 

ex 1905 32 91 : wafle lub opłatki nadziewane mięsem lub serem (na przykład: burek);

 

ex 1905 32 99 : wafle lub opłatki nadziewane produktami pochodzenia zwierzęcego innymi niż mięso lub ser;

 

ex 1905 90 : wstępnie obgotowane lub poddane obróbce cieplnej pizze lub quiche wypełnione lub pokryte produktami zwierzęcymi;

 

ex 1905 90 90 : jeżeli nie mają przedłużonej trwałości.

W przypadku produktów złożonych zob. art. 4 i 6 niniejszej decyzji.”

j)

w DZIALE 21 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w polu „Uwagi do działu 21” dodaje się dodatkowe uwagi w brzmieniu:

„Uwagi dodatkowe

….

5.

Pozostałe przetwory spożywcze przedstawiane w odmierzonych dawkach, takich jak kapsułki, tabletki, pastylki lub pigułki, i które są przeznaczone do stosowania jako suplementy diety należy klasyfikować do pozycji 2106, o ile nie są gdzie indziej wymienione lub włączone.”;

(ii)

w tabeli wprowadza się następujące zmiany:

wpis dotyczący pozycji ex 2104 otrzymuje brzmienie:

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

„ex 2104

Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane.

Obejmuje przetwory zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym żywność dla niemowląt, w opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 250 g masy.

W przypadku produktów złożonych zob. art. 4 i 6 niniejszej decyzji.”

wpisy dotyczące kodów CN ex 2106 90 92 i ex 2106 90 98 otrzymują brzmienie:

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

„ex 2106 90 92

Pozostałe przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, niezawierające tłuszczu mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niż 1,5 % masy tłuszczu mleka, 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 5 % masy glukozy lub skrobi.

Obejmuje przetwory spożywcze (na przykład suplementy diety) zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, na przykład izolat białek serwatkowych, chondroitynę, glukozaminę, chitozan, węglan wapnia, pasteryzowane solone żółtko jaj w stanie płynnym, oleje zwierzęce (np. olej rybny w kapsułkach) z dodatkiem lub bez dodatku innych substancji.

W przypadku produktów złożonych zob. art. 4 i 6 niniejszej decyzji.

ex 2106 90 98

Pozostałe przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Obejmuje przetwory spożywcze (na przykład: suplementy diety, fondue serowe) zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, na przykład chondroitynę, glukozaminę, oleje zwierzęce (np. olej rybny w kapsułkach).

W przypadku produktów złożonych zob. art. 4 i 6 niniejszej decyzji.”

k)

w tabeli w DZIALE 22 wpis dotyczący kodu CN ex 2202 90 otrzymuje brzmienie:

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

„ex 2202 90 91

Pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych objętych pozycją 2009 i zawierające mniej niż 0,2 % masy tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404 .

Obejmuje napoje bezalkoholowe zawierające przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego, na przykład napoje jogurtowe z płatkami zbożowymi, kawę lub napoje czekoladowe.

W przypadku produktów złożonych zob. art. 4 i 6 niniejszej decyzji.

ex 2202 90 95

Pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych objętych pozycją 2009 i zawierające 0,2 % lub więcej, ale mniej niż 2 % masy tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404 .

Obejmuje napoje bezalkoholowe zawierające przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego, na przykład napoje jogurtowe z płatkami zbożowymi, kawę lub napoje czekoladowe.

W przypadku produktów złożonych zob. art. 4 i 6 niniejszej decyzji.

ex 2202 90 99

Pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych objętych pozycją 2009 i zawierające 2 % lub więcej masy tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404 .

Obejmuje napoje bezalkoholowe zawierające przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego, na przykład napoje jogurtowe z płatkami zbożowymi, kawę lub napoje czekoladowe.

W przypadku produktów złożonych zob. art. 4 i 6 niniejszej decyzji.

ex 2208 70

Likiery i kordiały

Likiery obejmujące napoje spirytusowe, które składają się z emulsji spirytusu z produktami pochodzenia zwierzęcego, takimi jak żółtka jaj lub śmietana.

W przypadku produktów złożonych zob. art. 4 i 6 niniejszej decyzji.”

l)

w tabeli w DZIALE 23 wpis dotyczący pozycji ex 2309 otrzymuje brzmienie:

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

„ex 2309

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt.

Wszystkie, jeśli zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyjątkiem podpozycji 2309 90 20 i 2309 90 91 .

Obejmuje, między innymi, karmę dla psów lub kotów, pakowaną do sprzedaży detalicznej (podpozycja 2309 10 ), zawierającą produkty pochodzenia zwierzęcego oraz roztwory z ryb lub ssaków morskich (kod CN 2309 90 10 ). Produkty przeznaczone do karmienia zwierząt, w tym mieszaniny mączek (np. z kopyt i rogów).

Niniejsza pozycja obejmuje nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, lecz przeznaczone do karmienia zwierząt mleko płynne, siarę i produkty zawierające produkty mleczne, siarę lub węglowodany.

Obejmuje karmę dla zwierząt domowych, gryzaki dla psów i mieszaniny mączek, mieszaniny mogą zawierać martwe owady.

Szczególne wymogi dotyczące karmy dla zwierząt domowych, w tym gryzaków dla psów, są określone w wierszu 12 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Obejmuje produkty jajeczne nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi oraz inne przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi.

Szczególne wymogi dotyczące produktów jajecznych są określone w wierszu 9 tabeli 1 w sekcji 1 rozdziału I załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.”

m)

w tabeli w DZIALE 29 wpis dotyczący kodu CN ex 2932 99 00 otrzymuje brzmienie:

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

„ex 2922 49

Pozostałe aminokwasy, inne niż te zawierające więcej niż jeden rodzaj tlenowej grupy funkcyjnej, i ich estry; ich sole

Tylko surowce pochodzenia zwierzęcego używane w suplementach diety lub do karmienia zwierząt.

ex 2925 29 00

Pozostałe iminy i ich pochodne, inne niż chlordimeform (ISO); ich sole

Kreatyna pochodzenia zwierzęcego

ex 2930

Organiczne związki siarki:

Niektóre aminokwasy pochodzenia zwierzęcego:

 

ex 2930 90 13 cysteina i cystyna;

 

ex 2930 90 16 pochodne cysteiny i cystyny

ex 2932 99 00

Pozostałe związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu.

Jedynie jeżeli są pochodzenia zwierzęcego, np. glukozamina, glukozamino-6-fosforan i ich siarczany.

ex 2942 00 00

Pozostałe związki organiczne

Jedynie jeżeli są pochodzenia zwierzęcego.”

n)

w DZIALE 30 w tabeli wprowadza się następujące zmiany:

(i)

wpis dotyczący kodu CN 3001 90 91 otrzymuje brzmienie:

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

„ex 3001 90 91

Substancje zwierzęce preparowane do celów terapeutycznych lub profilaktycznych: heparyna i jej sole.

Wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego, które są przeznaczone do dalszego przetwarzania zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 w celu dostosowania do definicji określonych w art. 33 lit. a)–f) tego rozporządzenia.”

(ii)

wpis dotyczący kodu CN ex 3002 10 99 otrzymuje brzmienie:

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

„ex 3002 10 98

Pozostałe frakcje krwi i produkty immunologiczne, nawet modyfikowane lub otrzymywane w procesach biotechnologicznych.

Wyłącznie materiał pochodzenia zwierzęcego.”

o)

w tabeli w DZIALE 31 wpis dotyczący kodu CN ex 3101 00 00 otrzymuje brzmienie:

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

„ex 3101 00 00

Nawozy zwierzęce lub roślinne, nawet zmieszane ze sobą lub poddane obróbce chemicznej; nawozy produkowane przez zmieszanie lub obróbkę chemiczną produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.

Wyłącznie produkty pochodzenia zwierzęcego w formie nierozcieńczonej.

Obejmuje guano, z wyłączeniem zmineralizowanego guana.

Obejmuje obornik mieszany z przetworzonym białkiem zwierzęcym, jeżeli jest używany jako nawóz; ale mieszaniny obornika z chemikaliami stosowane jako nawozy są wyłączone (zob. pozycja 3105 , która obejmuje tylko nawozy mineralne lub chemiczne).

Szczególne wymogi dotyczące obornika, przetworzonego obornika i produktów z przetworzonego obornika są określone w wierszu 1 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

ex 3105 10 00

Towary objęte niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg.

Tylko nawozy zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego.

Szczególne wymogi dotyczące obornika, przetworzonego obornika i produktów z przetworzonego obornika są określone w wierszu 1 tabeli 2 w sekcji 1 rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.”

p)

dodaje się DZIAŁY 32 i 33 w brzmieniu:

„DZIAŁ 32

Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

ex 3204

Środki barwiące organiczne syntetyczne, nawet zdefiniowane chemicznie; preparaty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, na bazie środków barwiących organicznych syntetycznych; produkty organiczne syntetyczne, w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory, nawet zdefiniowane chemicznie.

Jedynie dyspersje pigmentów w bazie tłuszczu mleka, używane do produkcji żywności lub pasz.

DZIAŁ 33

Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

ex 3302

Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (włącznie z roztworami alkoholowymi) na bazie jednej lub na wielu takich substancjach, w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle; pozostałe preparaty oparte na substancjach zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów.

Jedynie środki aromatyzujące w bazie tłuszczu mleka, używane do produkcji żywności lub pasz.”

q)

w DZIALE 35 w tabeli wprowadza się następujące zmiany:

(i)

wpis dotyczący kodu CN ex 3503 00 otrzymuje brzmienie:

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

„3503 00

Żelatyna [włącznie z żelatyną w arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), nawet powierzchniowo obrobionych lub barwionych] oraz pochodne żelatyny; karuk; pozostałe kleje pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem klejów kazeinowych objętych pozycją 3501 .

Obejmuje żelatynę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i do wykorzystania w przemyśle spożywczym.

Żelatyna sklasyfikowana w pozycji 3913 (utwardzone białka) i 9602 (obrobiona, nieutwardzona żelatyna i artykuły z nieutwardzonej żelatyny), na przykład puste kapsułki, jeśli nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, nie podlega kontrolom weterynaryjnym.

Szczególne wymogi są określone w wierszu 5 tabeli 1 w sekcji 1 rozdziału I załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do żelatyny i hydrolizatu białkowego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz w sekcji 11 rozdziału II załącznika XIV do tego rozporządzenia w odniesieniu do żelatyny fotograficznej.”

(ii)

dodaje się pozycję w brzmieniu:

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

„ex 3507 90 90

Enzymy inne niż podpuszczka i jej koncentraty lub lipaza lipoproteinowa lub proteaza alkaliczna Aspergillus.

Jedynie jeżeli są pochodzenia zwierzęcego i są stosowane w przemyśle spożywczym, np. pepsyna lub enzymy z 45 % laktozy.”

r)

w DZIALE 38 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

Dodaje się następujące uwagi po nagłówku i przed tabelą:

„Uwagi do działu 38 (wyciąg z uwag do tego działu Nomenklatury scalonej (CN) ustanowionej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87)

4.

W całej nomenklaturze wyrażenie »odpady komunalne« oznacza odpady w rodzaju pochodzących z gospodarstw domowych, hoteli, restauracji, szpitali, sklepów, biur itp., zmiotki z dróg i chodników, a także odpady budowlane i z rozbiórek. Odpady komunalne zawierają zazwyczaj dużą różnorodność materiałów, takich jak: tworzywa sztuczne, guma, drewno, papier, materiały włókiennicze, szkło, metale, żywność, połamane meble i inne uszkodzone lub wybrakowane wyroby. ….”;

(ii)

w tabeli wprowadza się następujące zmiany:

wpisy dotyczące kodów CN 3822 00 00 i ex 3825 10 00 otrzymują brzmienie:

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

„ex 3822 00 00

Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na podłożach, gotowe odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne, nawet na podłożach, inne niż te objęte pozycją 3002 lub 3006 ; certyfikowane materiały wzorcowe.

Wyłącznie uzyskane z produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyjątkiem wyrobów medycznych w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. a) dyrektywy Rady 93/42/EWG (***) lub wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. b) dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (****).

ex 3825 10 00

Odpady komunalne

Tylko odpady gastronomiczne zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, jeżeli są objęte zakresem art. 2 ust. 2 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, z wyjątkiem odpadów gastronomicznych pochodzących bezpośrednio z międzynarodowych środków transportu i usuwanych zgodnie z art. 12 lit. d) tego rozporządzenia.

Zużyty olej kuchenny przeznaczony do stosowania w zakresie rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, na przykład na nawozy organiczne lub biogaz, może zostać objęty tym kodem CN.

skreśla się wpis dotyczący kodu CN 3826 00;

s)

w DZIALE 39 w tabeli wprowadza się następujące zmiany:

(i)

wpis dotyczący kodu CN ex 3913 90 00 w tabeli otrzymuje brzmienie:

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

„ex 3913 90 00

Pozostałe polimery naturalne (z wyłączeniem kwasu alginowego, jego soli i estrów) i modyfikowane polimery naturalne (na przykład utwardzone białka, pochodne chemiczne kauczuku naturalnego), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w formach podstawowych.

Wyłącznie uzyskane z produktów pochodzenia zwierzęcego, na przykład siarczan chondroityny, chitozan, utwardzona żelatyna.”

(ii)

dodaje się pozycje w brzmieniu:

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

„ex 3926 90 92

Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły z pozostałych materiałów objętych pozycjami od 3901 do 3914 wyprodukowane z arkusza.

Puste kapsułki utwardzonej żelatyny przeznaczone do spożycia przez zwierzęta; szczególne wymogi określone są w wierszu 5 tabeli 1 w sekcji 1 rozdziału I załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

ex 3926 90 97

Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły z pozostałych materiałów objętych pozycjami od 3901 do 3914 wyprodukowane z materiałów innych niż arkusz.

Puste kapsułki utwardzonej żelatyny przeznaczone do spożycia przez zwierzęta; szczególne wymogi określone są w wierszu 5 tabeli 1 w sekcji 1 rozdziału I załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.”

t)

Po DZIALE 67 dodaje się DZIAŁ 71 w brzmieniu:

„DZIAŁ 71

Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety

Opinia klasyfikacyjna do Systemu Zharmonizowanego 7101.21/1: Ostrygi nienadające się do spożycia przez ludzi, zawierające jedną lub więcej pereł hodowlanych, konserwowane w solance i pakowane w hermetyczne pojemniki metalowe.

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

ex 7101 21 00

Perły hodowlane, nieobrobione

Obejmuje ostrygi nienadające się do spożycia przez ludzi, zawierające jedną lub więcej pereł hodowlanych, konserwowane w solance lub innymi metodami, pakowane w hermetyczne pojemniki.

Perły hodowlane, nieobrobione, jak określono w sekcji 2 rozdziału IV załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, o ile nie są one wyłączone z zakresu rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, jak przewidziano w art. 2 ust. 2 lit. f) tego rozporządzenia.”

u)

po DZIALE 95 dodaje się DZIAŁ 96 w brzmieniu:

„DZIAŁ 96

Artykuły przemysłowe różne

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

ex 9602 00 00

Obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503 ) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny

Puste kapsułki nieutwardzonej żelatyny przeznaczone do spożycia przez zwierzęta; szczególne wymogi określone są w wierszu 5 tabeli 1 w sekcji 1 rozdziału I załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 do celów spożycia przez zwierzęta.”

v)

DZIAŁ 99 otrzymuje brzmienie:

„DZIAŁ 99

Specjalne kody Nomenklatury scalonej

Poddział II

Kody statystyczne dla niektórych szczególnych przepływów towarów

Uwagi ogólne

Niniejszy dział obejmuje zwierzęta, żywność pochodzenia zwierzęcego, produkty złożone i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego pochodzące z państw trzecich i dostarczane na statki wodne i powietrzne w Unii Europejskiej w ramach procedury celnej tranzytu (T1). Odstępstwo od konieczności spełnienia przy przywozie warunków zdrowia publicznego Unii Europejskiej ma zastosowanie do żywności pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych, które są dostarczane na statki zgodnie z art. 13 ust. 3 dyrektywy 97/78/WE, z czasowym składowaniem w zatwierdzonych strefach wolnocłowych, składach wolnocłowych i celnych lub bez takiego składowania.

Kod CN

Wyszczególnienie

Kwalifikacja i wyjaśnienia

(1)

(2)

(3)

ex 9930 24 00

Zaopatrzenie statków i statków powietrznych, sklasyfikowane w działach Nomenklatury scalonej od 1 do 24.

Żywność pochodzenia zwierzęcego obejmująca produkty złożone przeznaczone do celów zaopatrzenia statków zgodnie z art. 12 i 13 dyrektywy 97/78/WE.

ex 9930 99 00

Towary sklasyfikowane gdzie indziej dostarczane na statki wodne lub powietrzne.

Żywność pochodzenia zwierzęcego obejmująca produkty złożone przeznaczone do celów zaopatrzenia statków zgodnie z art. 12 i 13 dyrektywy 97/78/WE.”

2)

załącznik II otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK II

Wykaz produktów złożonych i środków spożywczych niepodlegających kontrolom weterynaryjnym, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) niniejszej decyzji

W niniejszym wykazie ujęte są produkty złożone i środki spożywcze zgodnie z nomenklaturą towarów stosowaną w Unii, które nie muszą być poddawane kontrolom weterynaryjnym w punkcie kontroli granicznej.

Uwagi do tabeli:

Kolumna (1) – kod CN

Kolumna ta zawiera kod CN. Nomenklatura scalona (CN), ustanowiona rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87, jest oparta na międzynarodowym zharmonizowanym systemie oznaczania i kodowania towarów (HS) opracowanym przez Radę Współpracy Celnej, obecnie Światową Organizację Celną, przyjętym w formie konwencji międzynarodowej, zawartej w Brukseli w dniu 14 czerwca 1983 r. oraz zatwierdzonej w imieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w drodze decyzji 87/369/EWG („konwencja HS“). W Nomenklaturze scalonej powtórzono pozycje i podpozycje HS do sześciu cyfr, dodając siódmą i ósmą cyfrę tworzące kolejne podpozycje występujące tylko w Nomenklaturze scalonej.

W przypadku użycia kodu czterocyfrowego: o ile nie określono inaczej, wszystkie produkty złożone i środki spożywcze objęte kodem składającym się z tych czterech cyfr lub zaczynającym się od nich nie muszą zostać poddane kontrolom weterynaryjnym w punkcie kontroli granicznej.

W przypadku gdy tylko niektóre produkty w ramach danego cztero-, sześcio- lub ośmiocyfrowego kodu zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego, a w ramach tego kodu nie istnieje żaden wyróżniony podpodział w Nomenklaturze scalonej, wówczas kod jest oznaczony ex (np. ex 2001 90 65: kontrole weterynaryjne nie są wymagane dla produktów wymienionych w kolumnie 2).

Kolumna (2) – Objaśnienie

Kolumna ta zawiera szczegółowe informacje dotyczące produktów złożonych i środków spożywczych objętych odstępstwem od kontroli weterynaryjnej w punktach kontroli granicznej. W razie potrzeby urzędowi lekarze weterynarii w punktach kontroli granicznej muszą ocenić składniki produktu złożonego i środka spożywczego oraz określić, czy produkt pochodzenia zwierzęcego zawarty w produkcie złożonym i środkach spożywczych jest wystarczająco przetworzony, aby nie zachodziła konieczność przeprowadzenia kontroli weterynaryjnych przewidzianych w prawodawstwie Unii.

Kody CN

Objaśnienia

(1)

(2)

1704 , 1806 20 , 1806 31 , 1806 32 , 1806 90 11 , 1806 90 19 , 1806 90 31 , 1806 90 39 , 1806 90 50

Wyroby cukiernicze (w tym słodycze) i czekolada, zawierające mniej niż 50 % przetworzonych produktów mlecznych i jajecznych oraz traktowane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) niniejszej decyzji.

1902 19 , 1902 30 , 1902 40

Makarony niemieszane z przetworzonymi produktami mięsnymi ani nienadziewane nimi, zawierające mniej niż 50 % przetworzonych produktów mlecznych i jajecznych oraz traktowane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) niniejszej decyzji.

1905 10 , 1905 20 , 1905 31 , 1905 32 , 1905 40 , 1905 40 10 , 1905 90 10 , 1905 90 20 , 1905 90 30 , 1905 90 45 , 1905 90 55 , 1905 90 60 , ex 1905 90 90

Chleb, ciastka, herbatniki, wafle i opłatki, sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe; zawierające mniej niż 20 % przetworzonych produktów mlecznych i jajecznych oraz traktowane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) niniejszej decyzji.

1905 90 obejmuje tylko produkty suche i kruche.

ex 2001 90 65 , ex 2005 70 00

ex 1604

Oliwki nadziewane rybami w ilości poniżej 20 %

Oliwki nadziewane rybami w ilości powyżej 20 %

ex 2104 10 i ex 2104 20

Buliony i przyprawy do zup pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, zawierające mniej niż 50 % olejów z ryb, ryb w proszku lub ekstraktów z ryb i traktowane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) niniejszej decyzji.

ex 2106 10 , ex 2106 90

Suplementy diety, pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, zawierające niewielkie ilości (ogółem mniej niż 20 %) przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego (w tym glukozaminy, chondroityny lub chitozanu) innych niż produkty mięsne.”


(*)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1125/2006 z dnia 21 lipca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze scalonej (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 3).”;

(**)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 443/2013 z dnia 7 maja 2013 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (Dz.U. L 130 z 15.5.2013, s. 17).”;

(***)  Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych (Dz.U. L 169 z 12.7.1993, s. 1).

(****)  Dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (Dz.U. L 331 z 7.12.1998, s. 1).”,


Top