EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0715

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/715 z dnia 11 maja 2016 r. określająca środki w odniesieniu do niektórych owoców pochodzących z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium organizmu szkodliwego Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 2684)

C/2016/2684

OJ L 125, 13.5.2016, p. 16–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2022: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/715/oj

13.5.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 125/16


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/715

z dnia 11 maja 2016 r.

określająca środki w odniesieniu do niektórych owoców pochodzących z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium organizmu szkodliwego Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 2684)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 3 zdanie trzecie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Guignardia citricarpa Kiely (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych) figuruje w części A sekcja I lit. c) pkt 11 w załączniku II do dyrektywy 2000/29/WE jako organizm szkodliwy, którego obecności nie stwierdzono w Unii. Od 2011 r., po zatwierdzeniu nowego kodu dla nomenklatury grzybów przez Międzynarodowy Kongres Botaniczny, organizm ten, zwany dalej „Phyllosticta citricarpa”, nosi nazwę Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.

(2)

Ze względu na powtarzającą się dużą liczbę przypadków wykrycia go na owocach cytrusowych pochodzących z Brazylii oraz Republiki Południowej Afryki, wprowadzanie owoców cytrusowych do Unii podlega szczególnym środkom. Środki te zostały wprowadzone na mocy decyzji Komisji 2004/416/WE (2) w odniesieniu do owoców cytrusowych pochodzących z Brazylii oraz na mocy decyzji wykonawczej Komisji 2014/422/UE (3) w odniesieniu do owoców cytrusowych pochodzących z Republiki Południowej Afryki.

(3)

Ze względu na powtarzającą się dużą liczbę przypadków wykrycia Phyllosticta citricarpa na owocach cytrusowych pochodzących z Brazylii należy ustanowić odpowiednie warunki dotyczące rejestracji i dokumentacji przed wywozem tych owoców. Warunki te powinny mieć zastosowanie w przypadku owoców cytrusowych wyprodukowanych w miejscu, w którym nie zaobserwowano żadnych objawów obecności Phyllosticta citricarpa.

(4)

Powtarzające się w dużej liczbie przypadki wykrycia Phyllosticta citricarpa zostały zgłoszone przez państwa członkowskie w 2015 r. w wyniku przywozu owoców cytrusowych pochodzących z Urugwaju. W odniesieniu do tych owoców pochodzących z Urugwaju należy zatem przyjąć środki, które powinny być podobne do środków przyjętych w odniesieniu do takich owoców pochodzących z Republiki Południowej Afryki. Biorąc pod uwagę, że wiele z tych przypadków dotyczyło owoców Citrus sinensis (L.) Osbeck „Valencia”, owoce te, oprócz środków mających zastosowanie do wszystkich owoców cytrusowych, powinny podlegać badaniu pod kątem zakażenia utajonego.

(5)

Z dokonanej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oceny zagrożenia organizmem szkodliwym (4) wynika, że przywóz owoców cytrusowych przeznaczonych wyłącznie do przetworzenia na sok powoduje mniejsze ryzyko przeniesienia Phyllosticta citricarpa na odpowiednią roślinę żywicielską, ponieważ podlega on kontrolom urzędowym w Unii obejmującym szczególne wymogi dotyczące przemieszczania, przetwarzania, składowania, pojemników, opakowań i etykietowania. Dlatego też można dopuścić przywóz na mniej rygorystycznych warunkach.

(6)

Aby wprowadzać do Unii określone owoce, należy zapewnić ich całkowitą identyfikowalność. Oficjalnej rejestracji powinny podlegać: pola uprawy, zakłady pakowania i podmioty zaangażowane w przeładunek określonych owoców. W czasie ich przemieszczania z pola uprawy do Unii określonym owocom powinny towarzyszyć dokumenty wydane pod nadzorem odpowiedniej krajowej organizacji ochrony roślin.

(7)

W celu zachowania przejrzystości wymogi ustanowione w decyzji 2004/416/WE i decyzji wykonawczej 2014/422/UE powinny zostać zastąpione nowym zestawem wymogów w odniesieniu do owoców cytrusowych pochodzących z Brazylii, Republiki Południowej Afryki i Urugwaju. Wymogi te powinny być ujęte w jednym akcie prawnym. Decyzja 2004/416/WE i decyzja wykonawcza 2014/422/UE powinny zatem zostać uchylone.

(8)

Środki określone w niniejszej decyzji powinny mieć zastosowanie od dnia 1 czerwca 2016 r., aby zapewnić krajowym organizacjom ochrony roślin, odpowiedzialnym organom i zainteresowanym podmiotom wystarczający czas na dostosowanie się do nowych wymogów.

(9)

Niniejszą decyzję powinno się stosować do dnia 31 marca 2019 r.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszej decyzji ustanawia się środki w odniesieniu do niektórych owoców pochodzących z Brazylii, Republiki Południowej Afryki i Urugwaju, aby zapobiec wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej Phyllosticta citricarpa.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

a)

Phyllosticta citricarpa” oznacza organizm Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, nazywany również Guignardia citricarpa Kiely zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE;

b)

„określone owoce” oznaczają pochodzące z Brazylii, Republiki Południowej Afryki lub Urugwaju owoce gatunków Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich hybryd, inne niż owoce Citrus aurantium L. i Citrus latifolia Tanaka.

ROZDZIAŁ II

ŚRODKI DOTYCZĄCE OKREŚLONYCH OWOCÓW INNYCH NIŻ OWOCE PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO PRZEMYSŁOWEGO PRZETWORZENIA NA SOK

Artykuł 3

Wprowadzanie do Unii określonych owoców, innych niż owoce przeznaczone wyłącznie do przemysłowego przetworzenia na sok

1.   Na zasadzie odstępstwa od przepisów części A sekcja I pkt 16.4 lit. c) i d) w załączniku IV do dyrektywy 2000/29/WE określone owoce pochodzące z Brazylii, Republiki Południowej Afryki i Urugwaju, inne niż owoce przeznaczone wyłącznie do przemysłowego przetworzenia na sok, wprowadza się do Unii zgodnie z art. 4–7 niniejszej decyzji.

2.   Ust. 1 niniejszego artykułu stosuje się, nie naruszając wymogów ustanowionych w części A sekcja I pkt 16.1, 16.2, 16.3 i 16.5 w załączniku IV do dyrektywy 2000/29/WE.

Artykuł 4

Wprowadzanie do Unii określonych owoców pochodzących z Brazylii

Określone owoce pochodzące z Brazylii wprowadza są do Unii, wyłącznie pod warunkiem że towarzyszy im świadectwo fitosanitarne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii) akapit pierwszy dyrektywy 2000/29/WE i w którym urzędowo stwierdza się w rubryce „Dodatkowa deklaracja”, że nie zaobserwowano żadnych objawów obecności Phyllosticta citricarpa w miejscu produkcji od początku ostatniego cyklu wegetacyjnego oraz że żaden z zebranych z miejsca uprawy owoców nie wykazał podczas odpowiedniego urzędowego badania objawów obecności tego organizmu szkodliwego.

Artykuł 5

Wprowadzanie do Unii określonych owoców pochodzących z Republiki Południowej Afryki i Urugwaju

Określonym owocom pochodzącym z Republiki Południowej Afryki i Urugwaju towarzyszy świadectwo fitosanitarne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii) akapit pierwszy dyrektywy 2000/29/WE, które w rubryce „Deklaracja dodatkowa” zawiera następujące elementy:

a)

oświadczenie, że określone owoce pochodzą z pola uprawy poddanego stosownym zabiegom przeciw Phyllosticta citricarpa, przeprowadzonym po upływie odpowiedniego czasu od rozpoczęcia ostatniego cyklu wegetacji;

b)

oświadczenie, że w trakcie sezonu wegetacyjnego na polu uprawy przeprowadzono stosowną urzędową inspekcję, a od rozpoczęcia ostatniego cyklu wegetacji w określonych owocach nie zaobserwowano żadnych objawów obecności Phyllosticta citricarpa;

c)

oświadczenie, że między przybyciem do zakładu pakowania a pakowaniem pobrano jedną próbkę przynajmniej 600 owoców każdego gatunku na partię 30 ton lub jej część, wybranych w miarę możliwości na podstawie ewentualnych objawów obecności Phyllosticta citricarpa, a wszystkie owoce objęte próbą i wykazujące objawy zostały poddane badaniu i uznane za wolne od organizmu szkodliwego;

d)

w przypadku Citrus sinensis (L.) Osbeck „Valencia”, oprócz oświadczeń, o których mowa w lit. a), b) i c): oświadczenie, że próbkę z każdej partii 30 ton lub jej części zbadano pod kątem zakażenia utajonego i stwierdzono brak Phyllosticta citricarpa.

Artykuł 6

Wymogi dotyczące inspekcji określonych owoców pochodzących z Republiki Południowej Afryki i Urugwaju, wprowadzonych do Unii

1.   Określone owoce pochodzące z Republiki Południowej Afryki i Urugwaju poddaje się kontroli wizualnej w miejscu wprowadzenia lub w miejscu przeznaczenia określonym zgodnie z dyrektywą Komisji 2004/103/WE (5). Inspekcje te przeprowadza się na próbkach przynajmniej 200 owoców każdego gatunku określonych owoców z partii 30 ton lub jej części, wybranych na podstawie ewentualnych objawów obecności Phyllosticta citricarpa.

2.   Jeśli objawy obecności Phyllosticta citricarpa zostały wykryte w trakcie inspekcji, o których mowa w ust. 1, obecność tego organizmu szkodliwego potwierdza się lub wyklucza w drodze badania owoców wykazujących takie objawy.

3.   Jeśli obecność Phyllosticta citricarpa zostanie potwierdzona, wobec partii, z której dana próbka została pobrana, wydaje się odmowę wjazdu do Unii.

Artykuł 7

Wymogi dotyczące identyfikowalności

Do celów identyfikowalności określone owoce wprowadza się do Unii wyłącznie wówczas, gdy spełniają następujące warunki:

a)

pole uprawy, zakłady pakowania, eksporterzy oraz wszelkie inne podmioty zaangażowane w przeładunek określonych owoców zostały oficjalnie zarejestrowane do tych celów;

b)

w czasie ich przemieszczania z pola uprawy do punktu wprowadzenia do Unii określonym owocom muszą towarzyszyć dokumenty wydane pod nadzorem odpowiedniej krajowej organizacji ochrony roślin;

c)

w przypadku określonych owoców pochodzących z Republiki Południowej Afryki i Urugwaju, oprócz wymogów określonych w lit. a) i b), przechowywane są szczegółowe informacje dotyczące zabiegów przeprowadzonych przed zbiorem i po nim.

ROZDZIAŁ III

ŚRODKI DOTYCZĄCE OKREŚLONYCH OWOCÓW PRZEZNACZONYCH WYŁĄCZNIE DO PRZEMYSŁOWEGO PRZETWORZENIA NA SOK

Artykuł 8

Wprowadzanie do Unii oraz przemieszczanie w Unii określonych owoców przeznaczonych wyłącznie do przemysłowego przetworzenia na sok

1.   Na zasadzie odstępstwa od przepisów części A sekcja I pkt 16.4 lit. d) w załączniku IV do dyrektywy 2000/29/WE określone owoce cytrusowe pochodzące z Brazylii, Republiki Południowej Afryki i Urugwaju, przeznaczone wyłącznie do przemysłowego przetworzenia na sok, są wprowadzane do Unii i przemieszczane na jej terytorium zgodnie z art. 9–17 niniejszej decyzji.

2.   Ust. 1 niniejszego artykułu stosuje się, nie naruszając wymogów ustanowionych w części A sekcja I pkt 16.1, 16.2, 16.3 i 16.5 w załączniku IV do dyrektywy 2000/29/WE.

Artykuł 9

Świadectwa fitosanitarne

1.   Określonym owocom towarzyszy świadectwo fitosanitarne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii) akapit pierwszy dyrektywy 2000/29/WE. Świadectwo fitosanitarne w rubryce „Deklaracja dodatkowa” zawiera następujące elementy:

a)

oświadczenie, że określone owoce pochodzą z pola uprawy poddanego stosownym zabiegom przeciw Phyllosticta citricarpa, przeprowadzonym w odpowiednim momencie;

b)

oświadczenie, że podczas pakowania przeprowadzono odpowiednią urzędową kontrolę wzrokową i że w wyniku tej kontroli nie zaobserwowano żadnych objawów obecności Phyllosticta citricarpa w określonych owocach zebranych na polu uprawy owoców;

c)

słowa: „Owoce przeznaczone wyłącznie do przemysłowego przetworzenia na sok”.

2.   Świadectwo fitosanitarne zawiera numery identyfikacyjne pojemników i niepowtarzalne numery etykiet na opakowaniach jednostkowych, o których mowa w art. 17.

Artykuł 10

Wymogi dotyczące identyfikowalności oraz przemieszczania określonych owoców w państwie trzecim pochodzenia

Do celów identyfikacji określone owoce wprowadza się do Unii jedynie wówczas, gdy pochodzą z oficjalnie zarejestrowanych miejsc produkcji oraz gdy doszło do oficjalnej rejestracji przemieszczania tych owoców z miejsca produkcji do punktu wywozu do Unii. Kod zarejestrowanego zakładu produkcyjnego należy podać na świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii) akapit pierwszy dyrektywy 2000/29/WE w rubryce „Dodatkowa deklaracja”.

Artykuł 11

Punkty wprowadzenia określonych owoców

1.   Określone owoce wprowadza się w punktach wprowadzenia wyznaczonych przez państwo członkowskie, w którym znajdują się te punkty.

2.   Państwa członkowskie zgłaszają wyznaczone punkty wprowadzenia oraz nazwę i adres urzędowego organu każdego punktu wprowadzenia z odpowiednim wyprzedzeniem pozostałym państwom członkowskim, Komisji i zainteresowanym państwom trzecim.

Artykuł 12

Inspekcje w punktach wprowadzenia określonych owoców

1.   Odpowiedzialny urzędowy organ punktu wprowadzenia poddaje określone owoce kontroli wizualnej.

2.   Jeśli objawy obecności Phyllosticta citricarpa zostały wykryte w trakcie inspekcji, obecność tego organizmu szkodliwego potwierdza się lub wyklucza w drodze badania. Jeśli obecność organizmu szkodliwego zostanie potwierdzona, wobec partii, z której dana próbka została pobrana, wydaje się odmowę wjazdu do Unii.

Artykuł 13

Wymogi dotyczące importerów

1.   Importerzy określonych owoców przekazują informacje o każdym pojemniku przed przybyciem do punktu wprowadzenia odpowiedzialnemu organowi urzędowemu w państwie członkowskim, w którym punkt ten się znajduje, i, w stosownych przypadkach, odpowiedzialnemu organowi urzędowemu państwa członkowskiego, w którym ma odbyć się przetwarzanie.

Powiadomienie to zawiera następujące informacje:

a)

ilość określonych owoców cytrusowych;

b)

numery identyfikacyjne pojemników;

c)

przewidywany termin i punkt wprowadzenia do Unii;

d)

nazwy, adresy i lokalizacje zakładów określonych w art. 15.

2.   Importerzy powiadamiają odpowiedzialne organy urzędowe, o których mowa w ust. 1, o wszelkich zmianach w danych wymienionych w tym ustępie, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o tych zmianach, a w każdym razie przed przybyciem przesyłki do punktu wprowadzenia.

Artykuł 14

Przemieszczanie określonych owoców w Unii

1.   Określonych owoców nie przemieszcza się do państwa członkowskiego innego niż państwo, w którym zostały wprowadzone do Unii, chyba że odpowiedzialne organy urzędowe zainteresowanych państw członkowskich wyrażą zgodę na takie przemieszczanie.

2.   Po przeprowadzeniu inspekcji, o których mowa w art. 12, określone owoce muszą być bezpośrednio i bezzwłocznie przewożone do zakładów przetwórczych, o których mowa w art. 15, lub do miejsc składowych. Wszelkie przemieszczanie określonych owoców odbywa się pod nadzorem odpowiedzialnego organu urzędowego państwa członkowskiego, w którym znajduje się punkt wprowadzenia, oraz, w stosownych przypadkach, państwa członkowskiego, w którym ma się odbywać przetwarzanie.

3.   Zainteresowane państwa członkowskie współpracują ze sobą w celu zapewnienia przestrzegania przepisów niniejszego artykułu.

Artykuł 15

Wymogi dotyczące przetwarzania określonych owoców

1.   Określone owoce przetwarza się na sok w zakładzie położonym na obszarze, na którym nie produkuje się owoców cytrusowych. Zakład ten musi być oficjalnie zarejestrowany i zatwierdzony do tego celu przez odpowiedzialny organ urzędowy państwa członkowskiego, w którym znajduje się zakład.

2.   Odpady i produkty uboczne określonych owoców wykorzystuje się lub niszczy na terytorium państwa członkowskiego, w którym te owoce zostały przetworzone na obszarze, gdzie nie produkuje się owoców cytrusowych.

3.   Odpady i produkty uboczne niszczy się poprzez głębokie zakopanie lub wykorzystuje się z zastosowaniem metody zatwierdzonej przez odpowiedzialny organ urzędowy, w którym określone owoce zostały przetworzone, i pod nadzorem tego organu w taki sposób, by zapobiec wszelkiemu potencjalnemu ryzyku rozprzestrzenienia się Phyllosticta citricarpa.

4.   Przetwórca przechowuje ewidencję określonych owoców, które są przetwarzane, i udostępnia ją odpowiedzialnemu organowi urzędowemu państwa członkowskiego, w którym określone owoce zostały przetworzone. W ewidencji takiej należy wskazać numery i wyróżniające oznaczenia pojemników, ilości przywożonych określonych owoców, ilości wykorzystanych lub zniszczonych odpadów i produktów ubocznych oraz szczegółowe informacje dotyczące ich wykorzystania lub zniszczenia.

Artykuł 16

Wymogi dotyczące przechowywania określonych owoców

1.   Jeżeli określone owoce nie są natychmiast przetwarzane, muszą być przechowywane w zakładzie zarejestrowanym i zatwierdzonym do tego celu przez właściwy organ państwa członkowskiego, na którego terytorium znajduje się ten zakład.

2.   Każda partia określonych owoców z osobna musi być możliwa do zidentyfikowania.

3.   Określone owoce muszą być przechowywane w taki sposób, aby zapobiegać wszelkiemu potencjalnemu ryzyku rozprzestrzenienia się Phyllosticta citricarpa.

Artykuł 17

Pojemniki, opakowania i etykietowanie

Określone owoce wprowadza się do Unii i przemieszcza się na jej terytorium, jeżeli spełnione zostały następujące warunki:

a)

znajdują się one w opakowaniach jednostkowych w pojemniku;

b)

na każdym pojemniku i opakowaniu jednostkowym, o którym mowa w lit. a), umieszcza się etykietę zawierającą następujące informacje:

(i)

niepowtarzalny numer na każdym opakowaniu jednostkowym;

(ii)

zadeklarowana waga netto owocu;

(iii)

oznaczenie zawierające słowa: „Owoce przeznaczone wyłącznie do przemysłowego przetworzenia na sok”.

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 18

Obowiązki sprawozdawcze

1.   Państwa członkowskie przywozu przekazują Komisji i pozostałym państwom członkowskim, do dnia 31 grudnia każdego roku, sprawozdanie zawierające informacje na temat ilości określonych owoców wprowadzonych do Unii zgodnie z niniejszą decyzją w poprzednim sezonie przywozowym.

2.   Państwa członkowskie, na których terytorium określone owoce są przetwarzane na sok, przedkładają Komisji i pozostałym państwom członkowskim, do dnia 31 grudnia każdego roku, sprawozdanie zawierające następujące informacje:

a)

ilość określonych owoców przetworzonych na ich terytorium zgodnie z niniejszą decyzji w poprzednim sezonie przywozowym;

b)

ilości zniszczonych odpadów i produktów ubocznych oraz szczegółowe informacje na temat metody ich wykorzystania lub zniszczenia, o której mowa w art. 15 ust. 3.

3.   Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera również wyniki kontroli zdrowia roślin, przeprowadzonych w odniesieniu do określonych owoców zgodnie z art. 13 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE oraz z niniejszą decyzją.

Artykuł 19

Powiadamianie

Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję, inne państwa członkowskie i zainteresowane państwa trzecie o potwierdzonym wykryciu obecności Phyllosticta citricarpa.

Artykuł 20

Uchylenie

Decyzja 2004/416/WE i decyzja wykonawcza 2014/422/UE tracą moc.

Artykuł 21

Data rozpoczęcia stosowania

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 czerwca 2016 r.

Artykuł 22

Data utraty mocy

Niniejsza decyzja traci moc z dniem 31 marca 2019 r.

Artykuł 23

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 maja 2016 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.

(2)  Decyzja Komisji 2004/416/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niektórych owoców cytrusowych pochodzących z Brazylii (Dz.U. L 151 z 30.4.2004, s. 76).

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/422/UE z dnia 2 lipca 2014 r. określająca środki w odniesieniu do niektórych owoców cytrusowych pochodzących z Republiki Południowej Afryki w celu zapobieżenia wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (Dz.U. L 196 z 3.7.2014, s. 21).

(4)  Panel PLH EFSA (panel EFSA ds. zdrowia roślin), 2014. Opinia naukowa w sprawie zagrożenia Phyllosticta citricarpa (Guignardia citricarpa) na terytorium UE obejmująca określenie i ocenę możliwości ograniczenia ryzyka. Dziennik EFSA 2014;12(2):3557, 243 s., doi:10.2903/j.efsa.2014.3557.

(5)  Dyrektywa Komisji 2004/103/WE z dnia 7 października 2004 r. w sprawie kontroli tożsamości i zdrowia roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w części B załącznika V do dyrektywy Rady 2000/29/WE, które mogą być przeprowadzane w miejscu innym niż miejsce wprowadzenia do Wspólnoty lub w miejscu znajdującym się w pobliżu oraz określającej wymogi odnoszące się do wymienionych kontroli (Dz.U. L 313 z 12.10.2004, s. 16).


Top