EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0216(01)

Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji, zmieniająca decyzję Komisji C(2015) 9500 z dnia 24 listopada 2015 r.

C/2016/855

OJ C 60, 16.2.2016, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

16.2.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 60/3


DECYZJA KOMISJI

z dnia 10 lutego 2016 r.

w sprawie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji, zmieniająca decyzję Komisji C(2015) 9500 z dnia 24 listopada 2015 r.

(2016/C 60/03)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 210 ust. 2 oraz art. 214 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W grudniu 2015 r. i styczniu 2016 r. przedstawiciele rządów państw członkowskich omówili finansowanie mechanizmu koordynacji – Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji. W dniu 3 lutego 2016 r. uzgodnili oni wspólne porozumienie państw członkowskich UE i Komisji ustanawiające ramy zarządzania i warunkowości dla Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji (zwane dalej „wspólnym porozumieniem”).

(2)

Komisja potwierdza, że państwa członkowskie wyrażają chęć wniesienia wkładu w wysokości 2 000 000 000 EUR z łącznej kwoty 3 000 000 000 EUR. Sukcesywne udzielanie pomocy uwarunkowane jest wykonaniem porozumienia między Unią Europejską a Republiką Turcji w sprawie zacieśnienia współpracy w zakresie udzielania wsparcia obywatelom Syrii w ramach ochrony czasowej i zarządzania migracjami, by w drodze skoordynowanych działań rozwiązać kryzys („wspólny plan działania UE–Turcja”). Decyzje dotyczące udzielania pomocy humanitarnej i działania w tym zakresie będą wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1257/96 (1) oraz z poszanowaniem zasad określonych w Konsensusie europejskim w sprawie pomocy humanitarnej (2).

(3)

Poszczególne wkłady finansowe państw członkowskich zostaną ujęte w budżecie Unii jako zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (3). Komisja, ponosząca wyłączną odpowiedzialność za wykonanie budżetu Unii zgodnie z art. 317 TFUE, przyjmuje w imieniu Unii zaświadczenia dotyczące wkładu finansowego od państw członkowskich. Zaświadczenia te umożliwiają udostępnienie środków na zobowiązania po dokonaniu ich notyfikacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1268/2012 w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (4). Indywidualne zaświadczenia dotyczące wkładu finansowego zostaną opracowane na podstawie pojedynczego wzoru, umożliwiającego w stosownych przypadkach dostosowanie do konkretnych potrzeb.

(4)

Z uwagi na wspólne porozumienie oraz w celu zapewnienia lepszej skuteczności i koordynacji we wdrażaniu Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji, konieczne jest wprowadzenie stosownych zmian do decyzji Komisji C(2015) 9500,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W decyzji Komisji C(2015) 9500 wprowadza się następujące zmiany:

1.

w motywach decyzji Komisji C(2015) 9500 wprowadza się następujące zmiany:

motyw 9 otrzymuje brzmienie:

„(9)

Zasadniczym celem Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji jest koordynacja i usprawnianie działań finansowanych z budżetu Unii oraz dwustronnych wkładów państw członkowskich, tak aby poprawić skuteczność i komplementarność wsparcia udzielanego uchodźcom i społecznościom przyjmującym uchodźców w Turcji.”;

motyw 11 otrzymuje brzmienie:

„(11)

Instrumenty UE stosowane obecnie w związku z kryzysem w Syrii, takie jak Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI) (5), Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI) (6), Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) (7), Instrument na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju (IcSP) (8) i środki finansowe zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1257/96 w sprawie pomocy humanitarnej (9), mogą wesprzeć Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji w limitach określonych w wieloletnich ramach finansowych 2014–2020. Wszelka pomoc humanitarna w ramach Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji powinna być zarządzana i udzielana w pełnym poszanowaniu zasad humanitarnych i w myśl Konsensusu europejskiego w sprawie pomocy humanitarnej (10).”;

motyw 13 otrzymuje brzmienie:

„(13)

Zgodnie ze wspólnym porozumieniem państw członkowskich UE i Komisji ustanawiającym ramy zarządzania i warunkowości dla Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji (zwanym dalej »wspólnym porozumieniem«), uzgodnionym w dniu 3 lutego 2016 r., Komisja przyjmuje do wiadomości wyrażoną przez państwa członkowskie chęć wniesienia wkładu w wysokości 2 000 000 000 EUR z łącznej kwoty 3 000 000 000 EUR. Sukcesywne udzielanie pomocy uwarunkowane jest wdrażaniem przez Turcję jej zobowiązań w ramach wspólnego planu działania UE–Turcja. Decyzje dotyczące udzielania pomocy humanitarnej i działania w tym zakresie będą wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1257/96 (11) oraz z poszanowaniem zasad określonych w Konsensusie europejskim w sprawie pomocy humanitarnej (12).”;

skreśla się motyw 14;

motyw 15 staje się motywem 14 i otrzymuje brzmienie:

„(14)

Zgodnie ze wspólnym porozumieniem wkłady finansowe państw członkowskich zostaną ujęte w budżecie Unii jako zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (13). Komisja, ponosząca wyłączną odpowiedzialność za wykonanie budżetu Unii zgodnie z art. 317 TFUE, przyjmuje w imieniu Unii indywidualne zaświadczenia dotyczące wkładu finansowego od każdego państwa członkowskiego zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1268/2012 w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (14). Indywidualne zaświadczenia dotyczące wkładu finansowego zostaną opracowane na podstawie pojedynczego wzoru, umożliwiającego w stosownych przypadkach dostosowanie do konkretnych potrzeb. Każde państwo członkowskie prześle Komisji do potwierdzenia podpisane zaświadczenie dotyczące wkładu finansowego wraz z harmonogramem.”.

2.

W artykułach decyzji Komisji C(2015) 9500 wprowadza się następujące zmiany:

tytuł art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustanowienie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji”;

art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Niniejsza decyzja ustanawia mechanizm koordynacji – Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji (»instrument«), którego celem jest pomoc Turcji w sprostaniu pilnym potrzebom humanitarnym i rozwojowym uchodźców i społeczności przyjmujących, a także pomoc organom krajowym i lokalnym w zarządzaniu napływem uchodźców i w radzeniu sobie z jego konsekwencjami.”;

w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Instrument koordynuje działania Unii i państw członkowskich poprzez ustalanie priorytetów oraz wskazywanie instrumentów, które mają zostać wykorzystane dla skutecznej realizacji działań zgodnie z mechanizmem określonym w art. 5 niniejszej decyzji.”;

art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Instrument będzie służył koordynacji udzielania m.in. pomocy humanitarnej i rozwojowej uchodźcom i społecznościom przyjmującym, organom krajowym i lokalnym w zarządzaniu napływem uchodźców i w radzeniu sobie z jego konsekwencjami.

Rodzaje działań koordynowanych za pomocą instrumentu mogą obejmować m.in.:

(a)

udzielanie uchodźcom pomocy humanitarnej;

(b)

wspieranie działań przyczyniających się do integracji na rynku pracy, dostępu do edukacji i włączenia społecznego uchodźców i społeczności przyjmujących, m.in. przez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury;

(c)

wspieranie organów krajowych i lokalnych w radzeniu sobie z konsekwencjami pobytu uchodźców w Turcji, m.in. przez zarządzanie przepływami migracyjnymi i zapewnianie odpowiedniej infrastruktury.”;

art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Kwota 1 000 000 000 EUR z całkowitej kwoty jest finansowana z budżetu UE z zastrzeżeniem dalszych indywidualnych decyzji w sprawie finansowania zgodnie z art. 84 ust. 2 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 oraz w poszanowaniu jego przepisów finansowych i wymogów odnośnego aktu podstawowego.”;

art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie swoich zobowiązań do wniesienia wkładów finansowych państwa członkowskie przeznaczają kwotę 2 000 000 000 EUR zgodnie z podziałem wkładów opartym na dochodzie narodowym brutto (DNB) i wykorzystującym dane budżetu na 2015 r.”;

art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Komitet sterujący instrumentem:

(i)

przedstawia wytyczne strategiczne w sprawie koordynowania pomocą, która ma być udzielana. Wytyczne te polegają na wyznaczaniu ogólnych priorytetów, wspieranych rodzajów działań, instrumentów wykorzystywanych dla skutecznej realizacji i koordynacji działań, a także w stosownych przypadkach warunków dotyczących wdrażania przez Turcję jej zobowiązań w ramach wspólnego planu działania UE–Turcja w zakresie udzielania pomocy;

(ii)

stałe monitoruje i ocenia wdrażanie działań koordynowanych w ramach instrumentu, w tym przestrzeganie wymogów związanych z warunkami, uwzględniając ocenę przeprowadzoną przez podmioty ustanowione w celu monitorowania postępów w realizacji zobowiązań określonych we wspólnym planie działania UE–Turcja;

(iii)

analizuje prognozy wypłat związanych z realizacją działań przedstawionych przez Komisję i, w stosownych przypadkach, może zaproponować Komisji odroczenie całości lub części wezwania dotyczącego kolejnej należnej raty lub większej ich liczby;

(iv)

monitoruje wkłady państw członkowskich, zgodnie z harmonogramem przewidzianym w zaświadczeniu dotyczącym wkładu każdego państwa członkowskiego, przypominając o uzgodnionej kwocie 2 000 000 000 EUR.

W skład komitetu sterującego wchodzi dwóch przedstawicieli Komisji i jeden przedstawiciel z każdego państwa członkowskiego.

W miarę możliwości komitet sterujący zapewnia strategiczne wskazówki w drodze konsensusu. Jeżeli ma miejsce głosowanie, jego wynik rozstrzygany jest zwykłą większością głosów członków.

Turcja jest członkiem komitetu sterującego w charakterze doradczym w odniesieniu do działań ujętych w ust. 1 ppkt (i) i (ii), tak by zapewnić pełną koordynację działań w terenie, z wyjątkiem przypadków, w których komitet sterujący rozpatruje strategiczne wytyczne dotyczące warunków związanych z wypełnianiem przez Turcję jej zobowiązań w ramach planu działania UE–Turcja w zakresie udzielania pomocy lub monitoruje i ocenia przestrzeganie tych warunków.

Należy dopilnować, by przedstawiciele państw członkowskich i Komisji zasiadający w komitecie nie znaleźli się w sytuacji stanowiącej konflikt interesów zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 966/2012.”;

art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Komisja przewodniczy komitetowi sterującemu i odgrywa wiodącą rolę w koordynowaniu jego prac.

Komisja ma prawo zawetować strategiczne wytyczne komitetu sterującego wyłącznie w celu zapewnienia zgodności z prawem wszelkich późniejszych decyzji, w tym zgodności z jej odpowiedzialnością za wykonanie budżetu Unii. Jeżeli Komisja zamierza skorzystać z tego prawa, powinna na żądanie uzasadnić, dlaczego rozpatrywany projekt decyzji byłby niezgodny z powyższymi wymogami.”;

art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Na wniosek Komisji komitet sterujący sporządza i przyjmuje swój regulamin wewnętrzny w terminie trzech miesięcy od daty przyjęcia niniejszej decyzji.”;

w art. 6 skreśla się nagłówki „Budżet UE” oraz „Wkłady państw członkowskich”;

art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Działania i środki, które mają być koordynowane w ramach instrumentu, wdraża się zgodnie z przepisami finansowymi mającymi zastosowanie do budżetu Unii oraz wymogami odnośnych aktów podstawowych.”;

w art. 6 ust. 4 dodaje się tekst w brzmieniu:

„Przy zarządzaniu kwotami koordynowanymi w ramach instrumentu należy w pełni uwzględnić wytyczne strategiczne wydane przez komitet sterujący, o którym mowa w art. 5, w szczególności w odniesieniu do warunków udzielania pomocy.”;

art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Instrument ustanawia się od dnia 1 stycznia 2016 r. w odniesieniu do wkładów finansowych w ramach roku budżetowego 2016 i 2017. Będzie on zarządzany w oparciu o wkłady państw członkowskich i ich harmonogram, które będą przekazywane Komisji i przez nią potwierdzane.”.

3.

Uchyla się załącznik.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lutego 2016 r.

W imieniu Komisji

Johannes HAHN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 163 z 2.7.1996, s. 1.

(2)  Wspólne oświadczenie Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej „Konsensus europejski w sprawie pomocy humanitarnej” (Dz.U. C 25 z 30.1.2008, s. 1).

(3)  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)  Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1.

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 ustanawiające Europejski Instrument Sąsiedztwa (Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 27).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 233/2014 ustanawiające Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 44).

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 231/2014 ustanawiające Instrument Finansowania Pomocy Przedakcesyjnej (Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 11).

(8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 230/2014 ustanawiające Instrument na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju (Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 1).

(9)  Dz.U. L 163 z 2.7.1996, s. 1.

(10)  Wspólne oświadczenie Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej „Konsensus europejski w sprawie pomocy humanitarnej” (Dz.U. C 25 z 30.1.2008, s. 1).

(11)  Dz.U. L 163 z 2.7.1996, s. 1.

(12)  Dz.U. C 25 z 30.1.2008, s. 1.

(13)  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(14)  Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1.


Top