EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0042(01)

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/935 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji w przedmiocie kompetencji i reputacji oraz oceny spełniania wymogów dotyczących kompetencji i reputacji (EBC/2016/42)

OJ L 141, 1.6.2017, p. 21–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/935/oj

1.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/21


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2017/935

z dnia 16 listopada 2016 r.

w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji w przedmiocie kompetencji i reputacji oraz oceny spełniania wymogów dotyczących kompetencji i reputacji (EBC/2016/42)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (1), w szczególności art. 4 ust. 1 lit. e),

uwzględniając decyzję Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/933 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ogólnych warunków ramowych delegowania uprawnień decyzyjnych w odniesieniu do instrumentów prawnych związanych z zadaniami nadzorczymi (EBC/2016/40) (2), w szczególności art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Europejski Bank Centralny (EBC), jako organ właściwy dla istotnych nadzorowanych podmiotów, odpowiada za zapewnienie, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 oraz art. 93 i 94 rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) (3), spełniania przez członków organów zarządzających tych podmiotów wymogów dotyczących kompetencji i reputacji.

(2)

Zgodnie z art. 91 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (4): a) członkowie organów zarządzających nadzorowanych podmiotów muszą zawsze cieszyć się wystarczająco dobrą opinią i posiadać wystarczającą wiedzę, umiejętności i doświadczenie do wykonywania swoich obowiązków, a organ zarządzający jako całość musi posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie, by zrozumieć działalność instytucji; b) wszyscy członkowie organu zarządzającego muszą poświęcać wystarczającą ilość czasu wykonywaniu swoich funkcji w instytucji oraz, przy uwzględnieniu indywidualnych okoliczności oraz charakteru, skali i stopnia złożoności działalności instytucji, liczba funkcji dyrektorskich, jakie członek organu zarządzającego pełni, nie może przekraczać określonej liczby; c) poszczególni członkowie organu zarządzającego muszą działać w sposób uczciwy i etyczny oraz zachowywać niezależność osądu; oraz d) nadzorowane podmioty muszą wprowadzić politykę propagującą różnorodność w ramach organu zarządzającego.

(3)

Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, wykonując swoje zadania nadzorcze, EBC ma obowiązek stosowania całego prawa unijnego, a w przypadku gdy takie prawo unijne tworzą dyrektywy – krajowego ustawodawstwa transponującego te dyrektywy. EBC podlega także regulacyjnym i wykonawczym standardom technicznym opracowanym przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) i przyjętym przez Komisję Europejską zgodnie z art. 10–15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 (5). EBC ma obowiązek podejmowania wszelkich starań w celu pozostawania w zgodzie z wytycznymi i zaleceniami opracowanymi przez EUNB na podstawie art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, a także stosowania europejskiego podręcznika nadzoru opracowanego przez EUNB zgodnie z tym rozporządzeniem.

(4)

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego EBA/GL/2012/06 (6) w ramach oceny odpowiedniości członka, oprócz kryteriów dotyczących jego reputacji i doświadczenia, pod uwagę powinny być brane kryteria istotne z punktu widzenia funkcjonowania organu zarządzającego. Ocena powinna obejmować potencjalny konflikt interesów członków, ich zdolność do poświęcania wystarczającej ilości czasu, zdolność do wykonywana ciążących na nich obowiązków niezależnie, bez ulegania niewłaściwemu wpływowi innych osób, ogólny skład organu zarządzającego oraz wiedzę i doświadczenie wymagane od organu zarządzającego jako całości. Powyższe nie ma wpływu na ocenę wdrażania przez daną instytucję zasad zarządzania dla celów art. 88 dyrektywy 2013/36/UE.

(5)

Decyzja EBC w przedmiocie kompetencji i reputacji powinna, poza prawem krajowym stanowiącym implementację art. 91 dyrektywy 2013/36/UE, być zgodna także z wymogami określonymi w innych mających zastosowanie przepisach prawa krajowego. Ocena tego, czy decyzja może być przyjęta w ramach przekazania uprawnień, powinna być zatem przeprowadzona bez uszczerbku dla oceny spełniania wymogów dotyczących kompetencji i reputacji określonych w mających zastosowanie przepisach prawa.

(6)

EBC, jako organ właściwy, każdego roku ma obowiązek przyjmować znaczną liczbę decyzji w przedmiocie kompetencji i reputacji. W celu usprawnienia procesu decyzyjnego konieczna jest decyzja w sprawie przekazania uprawnień w związku z przyjmowaniem takich decyzji. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał udzielanie upoważnień za konieczne w celu umożliwienia instytucji, do której należy przyjmowanie znacznej liczby decyzji, wykonywania nałożonych na nią obowiązków. Uznał on także potrzebę zapewnienia efektywności działania organom decyzyjnym za zasadę właściwą każdemu systemowi instytucjonalnemu (7).

(7)

Przekazywanie uprawnień decyzyjnych powinno być ograniczone i proporcjonalne, a zakres delegacji powinien być jasno określony.

(8)

Decyzja (UE) 2017/933 (EBC/2016/40) określa procedurę przyjmowania decyzji w sprawie przekazania uprawnień dotyczących nadzoru oraz osoby, którym uprawnienia decyzyjne mogą być przekazywane. Decyzja ta nie wpływa na wykonywanie przez EBC jego zadań nadzorczych i pozostaje bez uszczerbku dla kompetencji Rady ds. Nadzoru w zakresie przedstawiania Radzie Prezesów finalnych projektów decyzji.

(9)

W przypadku niespełnienia określonych w niniejszej decyzji kryteriów przyjęcia decyzji delegowanej decyzje w przedmiocie kompetencji i reputacji powinny być przyjmowane zgodnie z procedurą opartą na braku sprzeciwu wskazaną w art. 26 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 i art. 13g decyzji EBC/2004/2 (8).

(10)

W przypadku uznania, że dany członek nie spełnia wymogów dotyczących kompetencji i reputacji, decyzja w przedmiocie kompetencji i reputacji nie powinna być przyjmowana w postaci decyzji delegowanej, ale zgodnie z procedurą opartą na braku sprzeciwu. Konieczne jest więc przeznaczenie wystarczającej ilości czasu na procedurę opartą na braku sprzeciwu w przypadkach, gdy nie jest możliwe określenie z góry, czy decyzja delegowana może być przyjęta. Z tego powodu jeżeli właściwy organ krajowy nie przedstawi EBC projektu decyzji delegowanej na 20 dni roboczych przed upływem terminu przyjęcia decyzji w przedmiocie kompetencji i reputacji wynikającego z mającego zastosowanie prawa krajowego, decyzja ta powinna zostać przyjęta zgodnie z procedurą opartą na braku sprzeciwu. Ponadto procedura oparta na braku sprzeciwu powinna zostać zastosowana także wówczas, gdy kierownicy jednostek organizacyjnych mają wątpliwości dotyczące spełniania przez członka wymogów dotyczących kompetencji i reputacji z uwagi na niewystarczające informacje przekazane przez właściwy organ krajowy lub złożoność oceny,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Definicje

Użyte w niniejszej decyzji terminy oznaczają:

1)   „wymogi dotyczące kompetencji i reputacji”– wymogi, które muszą być zawsze spełniane przez członków organu zarządzającego istotnego nadzorowanego podmiotu zgodnie z art. 91 dyrektywy 2013/36/UE i innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa;

2)   „decyzja w przedmiocie kompetencji i reputacji”– decyzję EBC stwierdzającą, czy dana osoba spełnia wymogi dotyczące kompetencji i reputacji;

3)   „mające zastosowanie przepisy prawa”– stosowne prawo unijne w rozumieniu art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, a także prawo krajowe mające znaczenie dla oceny spełniania wymogów dotyczących kompetencji i reputacji;

4)   „uczestniczące państwo członkowskie”– uczestniczące państwo członkowskie w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013;

5)   „istotny nadzorowany podmiot”– istotny nadzorowany podmiot w rozumieniu art. 2 pkt 16 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17);

6)   „nadzorowany podmiot”– nadzorowany podmiot w rozumieniu art. 2 pkt 20 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17);

7)   „istotna nadzorowana grupa”– istotną nadzorowaną grupę w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17);

8)   „decyzja delegowana”– decyzję przyjętą w wyniku przekazania przez Radę Prezesów uprawnień zgodnie z decyzją (UE) 2017/933 (EBC/2016/40);

9)   „organ zarządzający”– organ zarządzający w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 dyrektywy 2013/36/UE, zgodnie z art. 3 ust. 2 tej dyrektywy;

10)   „członek”– zaproponowanego lub powołanego członka organu zarządzającego lub, w stosownych przypadkach, zaproponowaną lub powołaną osobę piastującą kluczowe stanowisko, zgodnie z definicją zawartą w mających zastosowanie przepisach prawa;

11)   „kierownicy jednostek organizacyjnych”– kierowników jednostek organizacyjnych EBC, którym przekazywane są uprawnienia do wspólnego przyjmowania decyzji w przedmiocie kompetencji i reputacji;

12)   „właściwy organ krajowy”– właściwy organ krajowy w rozumieniu art. 4 pkt 2 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013;

13)   „procedura oparta na braku sprzeciwu”– procedurę określoną w art. 26 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 i bardziej szczegółowo opisaną w art. 13g decyzji EBC/2004/2;

14)   „Przewodnik dotyczący oceny kompetencji i reputacji”– dokument o tym tytule, przyjęty i uaktualniany zgodnie z procedurą opartą na braku sprzeciwu oraz publikowany na stronie internetowej EBC, zawierający wskazówki dotyczące przeprowadzania oceny kompetencji i reputacji;

15)   „instytucja kredytowa”– instytucję kredytową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (9).

Artykuł 2

Przekazanie uprawnień do przyjmowania decyzji w przedmiocie kompetencji i reputacji

1.   Zgodnie z art. 4 decyzji (UE) 2017/933 (EBC/2016/40) Rada Prezesów niniejszym przekazuje uprawnienia do przyjmowania decyzji w przedmiocie kompetencji i reputacji kierownikom jednostek organizacyjnych wyznaczonym przez Zarząd zgodnie z art. 5 tej decyzji.

2.   Kierownicy jednostek organizacyjnych przyjmują decyzje delegowane zgodnie z niniejszą decyzją oraz mającymi zastosowanie przepisami prawa.

Artykuł 3

Zakres delegacji

1.   Decyzji w przedmiocie kompetencji i reputacji nie przyjmuje się w postaci decyzji delegowanej, jeżeli nadzorowany podmiot jest jednym z następujących:

a)

nadzorowanym podmiotem na najwyższym szczeblu konsolidacji w uczestniczących państwach członkowskich istotnej nadzorowanej grupy;

b)

instytucją kredytową o najwyższej całkowitej wartości aktywów w istotnej nadzorowanej grupie, jeżeli podmiot ten jest inny niż podmiot, o którym mowa w pkt a);

c)

istotnym nadzorowanym podmiotem niebędącym częścią istotnej nadzorowanej grupy.

2.   Decyzji w przedmiocie kompetencji i reputacji nie przyjmuje się w postaci decyzji delegowanej, jeżeli w decyzji w przedmiocie kompetencji i reputacji:

a)

stwierdza się, że dany członek nie spełnia wymogów dotyczących kompetencji i reputacji; lub

b)

przewidziano warunki, chyba że warunki takie są konieczne dla zapewnienia spełniania przez danego członka wymogów dotyczących kompetencji i reputacji i zostały uzgodnione na piśmie.

3.   Decyzji w przedmiocie kompetencji i reputacji nie przyjmuje się w postaci decyzji delegowanej, jeżeli, w oparciu o informacje przekazane EBC:

a)

przeciwko danemu członkowi prowadzone jest postępowanie karne przed sądem lub dany członek został skazany za przestępstwo w pierwszej lub ostatniej instancji; lub

b)

przeciwko danemu członkowi było lub jest prowadzone śledztwo lub dochodzenie, jest prowadzone postępowanie egzekucyjne lub została nałożona sankcja o charakterze administracyjnym w związku z naruszeniem przez niego przepisów ustawowych lub wykonawczych dotyczących usług finansowych.

4.   Decyzji w przedmiocie kompetencji i reputacji nie przyjmuje się w postaci decyzji delegowanej, jeżeli:

a)

właściwy organ krajowy nie przedstawi EBC projektu decyzji delegowanej na 20 dni roboczych przed upływem terminu przyjęcia decyzji w przedmiocie kompetencji i reputacji wynikającego z mających zastosowanie przepisów prawa; lub

b)

decyzja w przedmiocie kompetencji i reputacji podlega przyjęciu zgodnie z procedurą opartą na braku sprzeciwu z uwagi na niewystarczające informacje lub złożoność oceny.

5.   W przypadku gdy, zgodnie z ust. 1–4, decyzja w przedmiocie kompetencji i reputacji nie może być przyjęta w postaci decyzji delegowanej, jest ona przyjmowana zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz procedurą opartą na braku sprzeciwu.

6.   Do celów ust. 2–4, jeżeli ocena spełniania wymogów dotyczących kompetencji i reputacji obejmuje więcej niż jednego członka organu zarządzającego, a decyzja nie może być przyjęta w postaci decyzji delegowanej w odniesieniu do jednego lub większej liczby członków, ocena skutkuje przyjęciem dwóch decyzji w przedmiocie kompetencji i reputacji. Jedna decyzja jest przyjmowana zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa i procedurą opartą na braku sprzeciwu, a druga decyzja jest przyjmowana w postaci decyzji delegowanej.

Artykuł 4

Ocena kompetencji i reputacji

Ocenę spełniania wymogów dotyczących kompetencji i reputacji przeprowadza się zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, przy uwzględnieniu Przewodnika dotyczącego oceny kompetencji i reputacji (rozdział dotyczący kryteriów oceny), w odniesieniu do następujących kryteriów:

a)

Doświadczenie. Członek musi posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie w celu wykonywania powierzonych mu zadań.

b)

Reputacja. Członek musi cieszyć się odpowiednio dobrą opinią w celu zapewnienia należytego i ostrożnego zarządzania nadzorowanym podmiotem. Do oceny spełniania wymogu dobrej opinii nie ma zastosowania zasada proporcjonalności.

c)

Potencjalny konflikt interesów i niezależność osądu. Członek musi posiadać zdolność do niezależnego działania. Ocena potencjalnego konfliktu interesów oraz niezależności osądu obejmuje ocenę zasad zarządzania nadzorowanego podmiotu w zakresie ujawniania i łagodzenia konfliktów interesów, zarządzania nimi i zapobiegania im.

d)

Poświęcanie wystarczającej ilości czasu. Członek musi być w stanie poświęcać wystarczającą ilość czasu na wykonywanie powierzonych mu zadań w nadzorowanym podmiocie. Wpływ na ocenę może mieć szereg czynników, takich jak liczba funkcji dyrektorskich pełnionych przez danego członka, charakter, skala i złożoność działalności nadzorowanego podmiotu, a także inne istotne zobowiązania.

e)

Odpowiedniość organu zarządzającego jako całości. Oceny danego członka dokonuje się w odniesieniu do wymogu dotyczącego odpowiedniości organu zarządzającego jako całości w momencie dokonywania pierwotnej oceny jego kompetencji i reputacji, przy uwzględnieniu nadzoru sprawowanego nad zarządzaniem nadzorowanego podmiotu, a także oceny własnej organu zarządzającego, w szczególności w odniesieniu do jego składu oraz potrzeb związanych z odpowiedniością tego organu jako całości.

Artykuł 5

Przepis przejściowy

Niniejsza decyzja nie ma zastosowania do wniosków o wydanie decyzji w przedmiocie kompetencji i reputacji złożonych EBC przez właściwy organ krajowy przed wejściem w życie niniejszej decyzji.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 16 listopada 2016 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.

(2)  Zob. s. 14 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(3)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) (EBC/2014/17) (Dz.U. L 141 z 14.5.2014, s. 1.).

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).

(6)  Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego EBA/2012/06 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego oraz osób piastujących kluczowe stanowiska.

(7)  Wyroki Trybunału Sprawiedliwości z dnia 23 września 1986 r. w sprawie AKZO Chemie BV i AKZO Chemie UK Ltd przeciwko Komisji, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, pkt 37, oraz z dnia 26 maja 2005 r. w sprawie Carmine Salvatore Tralli przeciwko EBC, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, pkt 59.

(8)  Decyzja EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmująca Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. L 80 z 18.3.2004, s. 33).

(9)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).


Top