EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0041(01)

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/934 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie delegowania decyzji dotyczących istotności nadzorowanych podmiotów (EBC/2016/41)

OJ L 141, 1.6.2017, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/934/oj

1.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/18


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2017/934

z dnia 16 listopada 2016 r.

w sprawie delegowania decyzji dotyczących istotności nadzorowanych podmiotów (EBC/2016/41)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (1), w szczególności jego art. 6,

uwzględniając decyzję Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/933 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ogólnych warunków ramowych przekazywania uprawnień decyzyjnych w odniesieniu do instrumentów prawnych związanych z zadaniami nadzorczymi (EBC/2016/40) (2), w szczególności jej art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 6 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 określa kryteria klasyfikowania instytucji kredytowych, finansowych spółek holdingowych lub finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej jako istotnych nadzorowanych podmiotów. Kryteria określania istotności są wskazane szczegółowo w części IV rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) (3).

(2)

Zgodnie z art. 39 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) nadzorowany podmiot uważa się za istotny, jeżeli stwierdzi tak Europejski Bank Centralny (EBC) w decyzji EBC skierowanej do właściwego nadzorowanego podmiotu. Zgodnie z art. 40 tego rozporządzenia jeśli jeden lub kilka nadzorowanych pomiotów stanowi część nadzorowanej grupy, kryteria definiowania istotności określa się na najwyższym szczeblu konsolidacji w uczestniczących państwach członkowskich i każdy nadzorowany podmiot uważa się za istotny w oparciu o te kryteria.

(3)

Zgodnie z art. 43 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) EBC, w każdym czasie po otrzymaniu właściwych informacji, może dokonać przeglądu tego, czy spełnione są kryteria istotności.

(4)

Nowe decyzje dotyczące istotności powinny być wyłączone z zakresu zastosowania niniejszej decyzji. Przyjęcie zmiany do decyzji dotyczącej istotności powinno pozostawać bez uszczerbku dla stosowania art. 22 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 i części III tytuł 2 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17).

(5)

Zmiana decyzji dotyczącej istotności, w wyniku której istotny nadzorowany podmiot lub istotna nadzorowana grupa przestają być klasyfikowane jako istotne, nie powinna być dokonywana na mocy decyzji delegowanej, w przypadku gdy jej podstawą jest art. 70 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17).

(6)

Każdego roku EBC, jako organ właściwy dla wszystkich istotnych nadzorowanych podmiotów w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, ma obowiązek przyjmować znaczną liczbę decyzji zmieniających obowiązujące decyzje dotyczące istotności. W celu umożliwienia funkcjonowania organom decyzyjnym konieczna jest decyzja w sprawie przekazania uprawnień w związku z przyjmowaniem decyzji zmieniających decyzje dotyczące istotności. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał udzielanie upoważnień za konieczne w celu umożliwienia instytucji, do której należy przyjmowanie znacznej liczby decyzji, wykonywania nałożonych na nią obowiązków. TSUE uznał także potrzebę zapewnienia efektywności działania organom decyzyjnym za zasadę właściwą każdemu systemowi instytucjonalnemu (4). W celu usprawnienia procesu decyzyjnego w związku z wprowadzaniem zmian do decyzji dotyczących istotności konieczna jest decyzja w sprawie przekazania uprawnień.

(7)

Przekazywanie uprawnień decyzyjnych powinno być ograniczone, proporcjonalne oraz oparte na określonych kryteriach. Podczas gdy decyzje dotyczące istotności nadzorowanej grupy zawierają wykaz podmiotów wchodzących w skład istotnej nadzorowanej grupy, takie określone kryteria powinny odnosić się do zmiany składu istotnej nadzorowanej grupy lub zmiany w nazwie istotnego nadzorowanego podmiotu, która powinna być uzasadniona i zgodna z zasadą proporcjonalności.

(8)

Decyzja (UE) 2017/933 (EBC/2016/40) określa procedurę przyjmowania poszczególnych decyzji nadzorczych oraz osoby, którym uprawnienia decyzyjne mogą być przekazywane. Decyzja ta nie wpływa na wykonywanie przez EBC jego zadań nadzorczych i pozostaje bez uszczerbku dla kompetencji Rady ds. Nadzoru w zakresie przedstawiania Radzie Prezesów finalnych projektów decyzji.

(9)

W przypadku niespełnienia określonych w niniejszej decyzji kryteriów przyjęcia decyzji delegowanej zmiany do decyzji dotyczącej istotności powinny być wprowadzone zgodnie z procedurą opartą na braku sprzeciwu wskazaną w art. 26 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 i art. 13g decyzji EBC/2004/2 (5). Niniejsza decyzja nie powinna mieć wpływu na wykonywanie przez EBC jego zadań nadzorczych oraz pozostawać bez uszczerbku dla kompetencji Rady ds. Nadzoru w zakresie przedstawiania Radzie Prezesów finalnych projektów decyzji.

(10)

Decyzje nadzorcze EBC mogą być przedmiotem przeglądu administracyjnego zgodnie z art. 24 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 oraz zgodnie z bardziej szczegółowymi postanowieniami zawartymi w decyzji EBC/2014/16 (6). W przypadku takiego przeglądu administracyjnego Rada ds. Nadzoru powinna wziąć pod uwagę opinię Administracyjnej Rady Odwoławczej i przekazać Radzie Prezesów nowy projekt decyzji do przyjęcia zgodnie z procedurą opartą na braku sprzeciwu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Definicje

Użyte w niniejszej decyzji terminy oznaczają:

1)   „zmiana do decyzji dotyczącej istotności”– decyzję przyjętą po dokonaniu przeglądu istotności zgodnie z art. 43 ust. 3 lub art. 52 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17), która zmienia lub uchyla decyzję EBC klasyfikującą nadzorowany podmiot lub nadzorowaną grupę jako istotne dla celów art. 6 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013;

2)   „uczestniczące państwo członkowskie”– uczestniczące państwo członkowskie w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013;

3)   „istotny nadzorowany podmiot”– istotny nadzorowany podmiot w rozumieniu art. 2 pkt 16 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17);

4)   „nadzorowany podmiot”– nadzorowany podmiot w rozumieniu art. 2 pkt 20 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17);

5)   „nadzorowana grupa”– nadzorowaną grupę w rozumieniu art. 2 pkt 21 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17);

6)   „istotna nadzorowana grupa”– istotną nadzorowaną grupę w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17);

7)   „decyzja delegowana”– decyzję podjętą w wyniku przekazania przez Radę Prezesów uprawnień zgodnie z decyzją (UE) 2017/933 (EBC/2016/40);

8)   „kierownicy jednostek organizacyjnych”– kierowników jednostek organizacyjnych EBC, którym przekazywane są uprawnienia do wprowadzania zmian do decyzji dotyczących istotności.

Artykuł 2

Przekazanie uprawnień do wprowadzania zmian do decyzji dotyczących istotności

1.   Zgodnie z art. 4 decyzji (UE) 2017/933 (EBC/2016/40) Rada Prezesów niniejszym przekazuje uprawnienia do wprowadzania zmian do decyzji dotyczących istotności kierownikom jednostek organizacyjnych wyznaczonym przez Zarząd zgodnie z art. 5 tej decyzji.

2.   Zmiana do decyzji dotyczącej istotności może być wprowadzona na mocy decyzji delegowanej tylko w przypadku spełnienia kryteriów przyjmowania decyzji delegowanych zgodnie z art. 3.

Artykuł 3

Kryteria przyjmowania decyzji delegowanych

1.   Zmianę do decyzji dotyczącej istotności klasyfikującej nadzorowany podmiot jako istotny w ramach istotnej nadzorowanej grupy wprowadza się na mocy decyzji delegowanej, jeżeli kryteria definiowania istotności na najwyższym szczeblu konsolidacji w uczestniczących państwach członkowskich zgodnie z postanowieniami części IV rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) są nadal spełnione w odniesieniu do istotnej nadzorowanej grupy.

2.   Zmianę do decyzji dotyczącej istotności, na mocy której nadzorowany podmiot przestaje być klasyfikowany jako istotny w ramach istotnej nadzorowanej grupy, wprowadza się na mocy decyzji delegowanej, jeżeli kryteria definiowania istotności na najwyższym szczeblu konsolidacji w uczestniczących państwach członkowskich zgodnie z postanowieniami części IV rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) są nadal spełnione w odniesieniu do istotnej nadzorowanej grupy, pomimo że dany nadzorowany podmiot przestał być częścią takiej grupy.

3.   Zmianę do decyzji dotyczącej istotności, na mocy której istotny nadzorowany podmiot lub istotna nadzorowana grupa przestają być klasyfikowane jako istotne, wprowadza się na mocy decyzji delegowanej tylko wówczas, gdy kryteria definiowania istotności na najwyższym szczeblu konsolidacji w uczestniczących państwach członkowskich zgodnie z postanowieniami części IV rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) przestają być spełnione.

4.   Zmianę do decyzji dotyczącej istotności zmieniającą nazwę istotnego nadzorowanego podmiotu wprowadza się na mocy decyzji delegowanej wówczas, gdy EBC nie przekazano żadnych dodatkowych informacji istotnych z punku widzenia klasyfikacji nadzorowanego podmiotu.

5.   Zmiany do decyzji dotyczącej istności nie wprowadza się na mocy decyzji delegowanej w przypadku zaklasyfikowania właściwego podmiotu nadzorowanego lub właściwej grupy nadzorowanej jako istotnych zgodnie z art. 59 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17).

6.   Zmiany do decyzji dotyczącej istności nie wprowadza się na mocy decyzji delegowanej w przypadku otrzymania przez EBC pisemnego stanowiska kwestionującego klasyfikację nadzorowanego podmiotu jako istotnego lub mniej istotnego.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 16 listopada 2016 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.

(2)  Zob. s. 14 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(3)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) (EBC/2014/17) (Dz.U. L 141 z 14.5.2014, s. 1).

(4)  Wyroki Trybunału Sprawiedliwości z dnia 23 września 1986 r. w sprawie AKZO Chemie BV i AKZO Chemie UK Ltd przeciwko Komisji, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, pkt 37, oraz z dnia 26 maja 2005 r. w sprawie Carmine Salvatore Tralli przeciwko EBC, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, pkt 59.

(5)  Decyzja EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmująca Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. L 80 z 18.3.2004, s. 33).

(6)  Decyzja EBC/2014/16 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Administracyjnej Rady Odwoławczej i jej regulaminu operacyjnego (Dz.U. L 175 z 14.6.2014, s. 47).


Top