EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0036(01)

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2248 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (przekształcenie) (EBC/2016/36)

OJ L 347, 20.12.2016, p. 26–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2248/oj

20.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 347/26


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/2248

z dnia 3 listopada 2016 r.

w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2016/36)

(wersja przekształcona)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 32,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja EBC/2010/23 (1) została kilkakrotnie zmieniona w znacznym zakresie (2). Zważywszy na planowane dalsze nowelizacje tej decyzji i z uwagi na wymogi jasności i przejrzystości konieczne jest sporządzenie jej przekształconej wersji.

(2)

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „Statutem ESBC”) dochodem pieniężnym jest dochód osiągany przez krajowe banki centralne (KBC) w wyniku realizowania zadań polityki pieniężnej. Zgodnie z art. 32 ust. 2 Statutu ESBC wysokość dochodu pieniężnego każdego KBC równa jest jego rocznemu dochodowi uzyskanemu z aktywów odpowiadających banknotom w obiegu oraz zobowiązaniom wobec instytucji kredytowych z tytułu depozytów. Aktywa te KBC wyodrębniają zgodnie z wytycznymi Rady Prezesów. KBC powinny wyodrębniać aktywa pochodzące z realizacji zadań polityki pieniężnej jako aktywa odpowiadające banknotom w obiegu oraz zobowiązaniom wobec instytucji kredytowych z tytułu depozytów. Zgodnie z art. 32 ust. 4 Statutu ESBC kwotę dochodu pieniężnego KBC zmniejsza się o kwotę odsetek naliczonych, zapłaconych lub otrzymanych od zobowiązań należących do podstawy zobowiązań.

(3)

Zgodnie z art. 32 ust. 5 Statutu ESBC sumę dochodów pieniężnych wszystkich KBC rozdziela się pomiędzy poszczególne krajowe banki centralne proporcjonalnie do ich opłaconych udziałów w kapitale Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

(4)

Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 32 ust. 7 Statutu ESBC Rada Prezesów EBC jest uprawniona do wydawania wytycznych dotyczących rozliczania i rozrachunku przez EBC sald wynikających z podziału dochodu pieniężnego i przyjmowania wszelkich innych środków koniecznych do stosowania art. 32.

(5)

Zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 974/98 (3) EBC i KBC wprowadzają do obiegu banknoty denominowane w euro. Zgodnie z art. 15 rozporządzenia banknoty denominowane w jednostce waluty krajowej pozostaną prawnym środkiem płatniczym w obrębie swych granic terytorialnych nie dłużej niż przez 6 miesięcy od daty wymiany gotówkowej. Rok wymiany gotówkowej powinien być zatem traktowany jako rok szczególny, gdyż pozostające w obiegu banknoty denominowane w jednostkach waluty krajowej mogą nadal stanowić znaczną część całości banknotów w obiegu.

(6)

Zgodnie z art. 15 ust. 1 wytycznych EBC/2006/9 (4) banknoty euro objęte zaopatrzeniem wstępnym kwalifikowanych podmiotów obciążają rachunki tych kwalifikowanych podmiotów prowadzone przez ich KBC kwotą równą ich wartości nominalnej, zgodnie z następującym „liniowym modelem obciążeń”: całkowita kwota banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wstępnym jest księgowana w trzech równych ratach, w datach rozliczenia pierwszej, czwartej oraz piątej podstawowej operacji refinansującej Eurosystemu następujących po dacie wymiany gotówkowej. Obliczanie dochodu pieniężnego za rok wymiany gotówkowej powinno uwzględniać ten „liniowy model obciążeń”.

(7)

Niniejsza decyzja jest związana z decyzją EBC/2010/29 (5), która stanowi, że EBC i KBC emitują banknoty euro. Decyzja EBC/2010/29 przypisuje będące w obiegu banknoty euro krajowym bankom centralnym proporcjonalnie do opłaconych przez nie udziałów w kapitale EBC. Ta sama decyzja przypisuje EBC 8 % całkowitej wartości banknotów euro w obiegu. Przydział banknotów euro członkom Eurosystemu stanowi podstawę sald w ramach Eurosystemu. Oprocentowanie tych sald w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu ma bezpośredni wpływ na dochód każdego z członków Eurosystemu, a zatem powinno być uregulowane w niniejszej decyzji. Dochód EBC wynikający z oprocentowania przysługujących mu wobec KBC należności w ramach Eurosystemu z tytułu przypadającej na EBC części banknotów euro w obiegu powinien co do zasady zostać podzielony pomiędzy KBC, zgodnie z decyzją EBC/2014/57 (6), proporcjonalnie do ich udziałów w kluczu subskrybowanego kapitału w roku obrotowym, w którym dochód ten został uzyskany.

(8)

Saldo netto należności i zobowiązań w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu obiektywnego kryterium określającego koszt pieniądza. Za właściwą w tym celu należy uznać stopę podstawowych operacji refinansujących stosowaną przez Eurosystem w ofertach przetargowych na podstawowe operacje refinansujące.

(9)

Zobowiązania netto w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu należy włączyć do podstawy zobowiązań do celów obliczania dochodu pieniężnego KBC zgodnie z art. 32 ust. 2 Statutu ESBC, gdyż odpowiadają one banknotom w obiegu. Rozliczenia oprocentowania sald w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu spowodują w rezultacie podział znacznej kwoty dochodu pieniężnego Eurosystemu pomiędzy KBC proporcjonalnie do opłaconych przez nie udziałów w kapitale EBC. Wskazane wyżej salda w ramach Eurosystemu koryguje się w celu umożliwienia stopniowego dostosowania bilansów oraz rachunków zysków i strat KBC. Korekty te powinny opierać się na wartości banknotów w obiegu każdego z KBC w okresie przed momentem wprowadzenia banknotów euro. Korekty przeprowadza się corocznie, zgodnie z ustalonym wzorem, przez okres nie dłuższy niż 5 lat od tego momentu.

(10)

Korekty sald w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu wylicza się w celu odzwierciedlenia znaczących zmian w pozycjach dochodu KBC stanowiących konsekwencję wprowadzenia banknotów euro, a następnie podziału dochodu pieniężnego.

(11)

Ogólne zasady określone w art. 32 Statutu ESBC znajdują zastosowanie także do dochodów uzyskiwanych z tytułu odpisów dotyczących banknotów euro wycofywanych z obiegu.

(12)

Zgodnie z art. 32 ust. 5 Statutu ESBC sumę dochodów pieniężnych KBC rozdziela się pomiędzy KBC proporcjonalnie do opłaconych przez nie udziałów w kapitale EBC. Zgodnie z art. 32 ust. 7 Statutu ESBC Rada Prezesów jest uprawniona do podejmowania wszelkich innych środków koniecznych do zastosowania art. 32. Uprawnienie to obejmuje prawo do uwzględniania innego typu czynników przy podejmowaniu decyzji o podziale dochodów uzyskiwanych z tytułu odpisów dotyczących banknotów euro wycofywanych z obiegu. Zasady równego traktowania i słuszności wymagają wzięcia pod uwagę okresu, w którym emitowane były wycofane z obiegu banknoty. Klucz przydziału dla tego rodzaju dochodów musi zatem odzwierciedlać zarówno odpowiedni udział w kapitale EBC, jak i długość fazy emisji.

(13)

Wycofywanie banknotów euro z obiegu powinno być regulowane przez odrębne decyzje przyjmowane zgodnie z art. 5 decyzji EBC/2003/4 (7).

(14)

Zakupy zgodnie z decyzją EBC/2009/16 (8), decyzją EBC/2011/17 (9) i decyzją Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/774 (EBC/2015/10) (10), która dotyczy zakupów instrumentów dłużnych wyemitowanych przez rządy centralne, organy regionalne i lokalne i uznane agencje oraz instrumentów dłużnych wyemitowanych przez publiczne przedsiębiorstwa niefinansowe, uznaje się za generujące dochód w wysokości stopy referencyjnej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej decyzji użyte w niej określenia oznaczają:

a)   „KBC”– krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro;

b)   „instytucja kredytowa”– a) instytucję kredytową w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 575/2013 (11), podlegającą nadzorowi sprawowanemu przez właściwy organ; lub b) inną instytucję kredytową, o której mowa w art. 123 ust. 2 Traktatu, podlegającą kontroli o standardzie porównywalnym do nadzoru sprawowanego przez właściwy organ;

c)   „podstawa zobowiązań”– kwotę kwalifikujących się zobowiązań w ramach bilansu każdego z KBC, określoną zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji;

d)   „data wymiany gotówkowej”– datę, w której banknoty i monety euro stają się prawnym środkiem płatniczym w państwie członkowskim, którego walutą jest euro;

e)   „rok wymiany gotówkowej”– 12-miesięczny okres rozpoczynający się z datą wymiany gotówkowej;

f)   „salda w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu”– należności i zobowiązania powstające pomiędzy danym KBC a EBC oraz pomiędzy poszczególnymi KBC w wyniku zastosowania art. 4 decyzji EBC/2010/29;

g)   „klucz subskrybowanego kapitału”– udziały krajowych banków centralnych (wyrażone w wartościach procentowych) w subskrybowanym kapitale EBC, ustalone w wyniku zastosowania do krajowych banków centralnych wag w kluczu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 Statutu ESBC, w odniesieniu do odpowiedniego roku obrachunkowego;

h)   „wycofane banknoty euro”– banknoty euro dowolnego typu i serii, które zostały wycofane z obiegu na mocy decyzji Rady Prezesów przyjętej na podstawie art. 5 decyzji EBC/2003/4;

i)   „faza emisji”– w odniesieniu do banknotów euro dowolnego typu i serii – okres rozpoczynający się z datą uwzględnienia pierwszej emisji banknotów euro danego typu lub serii w podstawie zobowiązań i kończący się z datą uwzględnienia w podstawie zobowiązań ostatniej emisji banknotów euro tego typu lub serii;

j)   „stopa referencyjna”– ostatnia dostępna krańcowa stopa procentowa stosowana przez Eurosystem w ofertach przetargowych na podstawowe operacje refinansujące zgodnie z art. 6 wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) (12). W przypadku gdy tego samego dnia przeprowadzono i przedstawiono do rozrachunku więcej niż jedną podstawową operację refinansującą, stosuje się średnią arytmetyczną stóp krańcowych przeprowadzonych równolegle operacji;

k)   „aktywa celowe”– kwotę aktywów odpowiadających podstawie zobowiązań w ramach bilansu każdego z KBC, określoną zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji;

l)   „okres referencyjny”– 24-miesięczny okres rozpoczynający się 30 miesięcy przed datą wymiany gotówkowej;

m)   „dzienny referencyjny kurs walutowy”– dzienny kurs referencyjny wynikający z regularnej, codziennej procedury uzgodnieniowej pomiędzy bankami centralnymi należącymi do Europejskiego Systemu Banków Centralnych, a także bankami centralnymi spoza tego systemu, która standardowo jest realizowana o godz. 14.15 czasu środkowoeuropejskiego (13);

n)   „odpisać”– wykreślić wycofane banknoty euro z pozycji bilansu „Banknoty w obiegu”;

o)   „klucz emisji”– średni klucz subskrybowanego kapitału w czasie fazy emisji danego typu lub serii wycofanych banknotów euro;

p)   „zharmonizowany bilans” (HBS)– zharmonizowany bilans zgodnie z załącznikiem VIII do wytycznych (UE) 2016/2249 Europejskiego Banku Centralnego EBC/2016/34 (14).

Artykuł 2

Salda w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu

1.   Salda w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu oblicza się w okresach miesięcznych i ujmuje w księgach rachunkowych EBC i KBC pierwszego roboczego dnia miesiąca, z datą waluty na ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca.

W przypadku gdy państwo członkowskie przyjmuje walutę euro, obliczenie sald w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu dokonywane na podstawie pierwszego akapitu jest księgowane przez EBC i poszczególne KBC z datą waluty przypadającą na datę wymiany gotówkowej.

Salda w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 stycznia pierwszego roku, od którego ma zastosowanie każda kolejna pięcioletnia korekta dokonywana zgodnie z artykułem 29 ust. 3 Statutu ESBC, oblicza się na podstawie skorygowanego klucza subskrybowanego kapitału zastosowanego do sald z tytułu całkowitej sumy banknotów euro pozostających w obiegu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.

2.   Salda w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu, włącznie z tymi, które wynikają ze stosowania art. 4 niniejszej decyzji, podlegają oprocentowaniu według stopy referencyjnej.

3.   Oprocentowanie, o którym mowa w ustępie 2, rozlicza się kwartalnie za pośrednictwem płatności w systemie TARGET2.

Artykuł 3

Metoda pomiaru dochodu pieniężnego

1.   Kwotę dochodu pieniężnego KBC ustala się, mierząc rzeczywisty dochód uzyskany z aktywów celowych zarejestrowanych w księgach rachunkowych danego KBC. W drodze wyjątku od tej zasady przyjmuje się, że:

a)

złoto nie generuje dochodu;

b)

następujące instrumenty generują dochody pieniężne w wysokości stopy referencyjnej:

i)

papiery wartościowe utrzymywane na potrzeby polityki pieniężnej zgodnie z decyzją EBC/2009/16;

ii)

papiery wartościowe utrzymywane na potrzeby polityki pieniężnej zgodnie z decyzją EBC/2011/17;

iii)

instrumenty dłużne wyemitowane przez rządy centralne, organy i samorządy regionalne i lokalne i uznane agencje oraz instrumenty dłużne wyemitowane przez publiczne przedsiębiorstwa niefinansowe, utrzymywane na potrzeby polityki pieniężnej zgodnie z decyzją (UE) 2015/774 (EBC/2015/10).

2.   W przypadku gdy wartość aktywów celowych KBC jest wyższa lub niższa od wartości jego podstawy zobowiązań, różnicę potrąca się, stosując do wartości tej różnicy stopę referencyjną.

Artykuł 4

Korekty sald w ramach Eurosystemu

1.   Do celów obliczania dochodu pieniężnego, salda danego KBC w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu koryguje się o kwotę wyrównawczą ustaloną według następującego wzoru:

 

C = (K – A) × S

gdzie:

C

stanowi kwotę wyrównawczą,

K

stanowi wyrażoną w euro kwotę przyjmowaną dla każdego KBC i wynikającą z zastosowania klucza subskrybowanego kapitału do średniej wartości banknotów w obiegu w okresie referencyjnym, przy czym wartość będących w obiegu banknotów denominowanych w walucie krajowej państwa członkowskiego, które przyjmuje walutę euro, podlega w okresie referencyjnym przeliczeniu na euro po dziennym referencyjnym kursie walutowym,

A

stanowi przyjmowaną dla każdego KBC średnią wartość w euro banknotów w obiegu w okresie referencyjnym, przeliczaną w okresie referencyjnym na euro po dziennym referencyjnym kursie walutowym,

S

stanowi następujący współczynnik dla poszczególnych lat obrachunkowych, poczynając od daty wymiany gotówkowej:

Rok obrachunkowy

Współczynnik

Rok wymiany gotówkowej

1

Rok wymiany gotówkowej plus 1 rok

0,8606735

Rok wymiany gotówkowej plus 2 lata

0,7013472

Rok wymiany gotówkowej plus 3 lata

0,5334835

Rok wymiany gotówkowej plus 4 lata

0,3598237

Rok wymiany gotówkowej plus 5 lat

0,1817225

2.   Suma kwot wyrównawczych KBC powinna wynieść 0.

3.   Kwoty wyrównawcze oblicza się za każdym razem, kiedy państwo członkowskie przyjmuje euro, lub gdy dochodzi do zmiany klucza kapitału subskrybowanego EBC.

4.   W przypadku KBC przystępującego do Eurosystemu kwotę wyrównawczą tego KBC przypisuje się pozostałym KBC proporcjonalnie do ich udziałów w kluczu subskrybowanego kapitału oraz po odwróceniu znaku (+/–) – jako uzupełnienie kwot wyrównawczych już obowiązujących wobec pozostałych KBC.

5.   Kwoty wyrównawcze i odpowiadające im zapisy księgowe księguje się na odrębnych wewnętrznych rachunkach Eurosystemu w księgach każdego KBC, z datą waluty odpowiadającą dacie wymiany gotówkowej i z odpowiadającą jej datą waluty dla każdego kolejnego roku w okresie korekty. Zapisy księgowe odpowiadające kwotom wyrównawczym nie podlegają oprocentowaniu.

6.   W drodze wyjątku od postanowień ust. 1, w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności związanych ze zmianami w obserwowanych wielkościach banknotów w obiegu zgodnie z załącznikiem III do niniejszej decyzji, salda w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu dla danego KBC podlegają korekcie zgodnie z przepisami zawartymi we wskazanym załączniku.

7.   Korekty sald w ramach Eurosystemu, o których mowa w niniejszym artykule, przestają mieć zastosowanie, począwszy od pierwszego dnia szóstego roku następującego po odpowiednim roku wymiany gotówkowej.

Artykuł 5

Kalkulacja i podział dochodu pieniężnego

1.   Kalkulacja dochodu pieniężnego poszczególnych KBC prowadzona jest przez EBC w układzie dziennym. Kalkulacja ta jest oparta na danych księgowych przekazanych EBC przez KBC. EBC podaje do wiadomości KBC kwoty łączne w okresach kwartalnych.

2.   Kwotę dochodu pieniężnego KBC pomniejsza się o kwotę równą odsetkom naliczonym, zapłaconym lub otrzymanym od zobowiązań należących do podstawy zobowiązań oraz zgodnie z decyzją Rady Prezesów EBC wydaną zgodnie z art. 32 ust. 4 akapit drugi Statutu ESBC.

3.   Podział kwot dochodu pieniężnego poszczególnych KBC w proporcjach określonych zgodnie z kluczem subskrybowanego kapitału odbywa się na koniec każdego roku obrachunkowego.

Artykuł 6

Kalkulacja i podział dochodu wynikającego z odpisów banknotów euro

1.   Wycofane banknoty euro pozostają częścią podstawy zobowiązań do czasu ich wymiany lub odpisania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

2.   Rada Prezesów może zdecydować o odpisaniu wycofanych banknotów euro, przy czym w takim przypadku określa datę odpisania oraz całkowitą sumę rezerw celowych, jakie powinny być utworzone z tytułu tych wycofanych banknotów euro, które mają zostać wymienione.

3.   Wycofane banknoty euro podlegają odpisaniu w następujący sposób:

a)

w dacie odpisu pozycje „Banknoty w obiegu” w ramach bilansów EBC i poszczególnych KBC pomniejsza się o całkowitą wartość wycofanych banknotów euro nadal pozostających w obiegu. W tym celu rzeczywistą wartość wycofanych banknotów euro, które zostały wprowadzone do obiegu, koryguje się w celu osiągnięcia ich proporcjonalnej wartości obliczonej zgodnie z kluczem emisji, a różnicę rozlicza się pomiędzy EBC i KBC;

b)

skorygowana wartość wycofanych banknotów euro podlega odpisaniu z pozycji bilansowej „Banknoty w obiegu” i przeniesieniu do rachunków zysków i strat poszczególnych KBC;

c)

KBC ustanawiają rezerwę celową z tytułu wycofanych banknotów euro, które mają zostać wymienione. Rezerwa ta odpowiada udziałowi odpowiedniego KBC w całkowitej kwocie rezerwy obliczonemu zgodnie z kluczem emisji.

4.   Wycofane banknoty euro wymieniane po dacie odpisu podlegają uwzględnieniu w księgach KBC, który je przyjął. Wpływ wycofanych banknotów euro podlega przynajmniej raz do roku redystrybucji pomiędzy KBC na podstawie klucza emisji, przy czym powstające różnice podlegają rozliczeniu pomiędzy tymi KBC. KBC dokonują potrącenia swojego proporcjonalnego udziału z kwotą rezerwy, albo – w przypadku gdy wpływ banknotów przekracza kwotę rezerwy – uwzględniają wynikające z tego koszty w rachunku zysków i strat.

5.   Rada Prezesów dokonuje corocznej rewizji całkowitej kwoty rezerwy.

Artykuł 7

Uchylenie

1.   Uchyla się decyzję EBC/2010/23.

2.   Odniesienia do uchylonej decyzji traktuje się jak odniesienia do niniejszej decyzji.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2016 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 3 listopada 2016 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Decyzja EBC/2010/23 z 25 listopada 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (Dz.U. L 35 z 9.2.2011, s. 17).

(2)  Zob. załącznik IV.

(3)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro (Dz.U. L 139 z 11.5.1998, s. 1).

(4)  Wytyczne EBC/2006/9 z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie niektórych przygotowań do wymiany gotówkowej związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów poza strefą euro (Dz.U. L 207 z 28.7.2006, s. 39).

(5)  Decyzja EBC/2010/29 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (Dz.U. L 35 z 9.2.2011, s. 26).

(6)  Decyzja EBC/2014/57 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie tymczasowego podziału dochodu Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. L 53 z 25.2.2015, s. 24).

(7)  Decyzja EBC/2003/4 z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany i wycofania banknotów euro (Dz.U. L 78 z 25.3.2003, s. 16).

(8)  Decyzja EBC/2009/16 z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie realizacji programu zakupu zabezpieczonych obligacji (Dz.U. L 175 z 4.7.2009, s. 18).

(9)  Decyzja EBC/2011/17 z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie realizacji drugiego programu zakupu zabezpieczonych obligacji (Dz.U. L 297 z 16.11.2011, s. 70).

(10)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/774 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych (EBC/2015/10) (Dz.U. L 121 z 14.5.2015, s. 20).

(11)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

(12)  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (Wytyczne w sprawie dokumentacji ogólnej) (EBC/2014/60) (Dz.U. L 91 z 2.4.2015, s. 3).

(13)  Czas środkowoeuropejski uwzględnia zmianę na czas letni środkowoeuropejski (Central European Summer Time).

(14)  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2249 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2016/34) (zob. s. 37 niniejszego Dziennika Urzędowego).


ZAŁĄCZNIK I

SKŁAD PODSTAWY ZOBOWIĄZAŃ

A.

Podstawa zobowiązań obejmuje wyłącznie następujące pozycje:

1.

Banknoty w obiegu

Na potrzeby niniejszego załącznika w roku wymiany gotówkowej dla każdego krajowego banku centralnego (KBC) przystępującego do Eurosystemu pozycja „Banknoty w obiegu”:

a)

obejmuje banknoty wyemitowane przez ten KBC i denominowane w jednostkach waluty krajowej; oraz

b)

podlega pomniejszeniu o wartość nieoprocentowanych pożyczek dotyczących wstępnego zaopatrzenia w banknoty euro, które nie zostały jeszcze zapisane w ciężar odpowiednich rachunków (część pozycji aktywów 6 zharmonizowanego bilansu (HBS)).

Po upływie odpowiedniego roku wymiany gotówkowej pozycja „Banknoty w obiegu” – w odniesieniu do każdego KBC – obejmuje banknoty denominowane w euro, z wyłączeniem jakichkolwiek innych banknotów.

W przypadku gdy data wymiany gotówkowej przypada na dzień, w którym nie działa system TARGET2, zobowiązanie KBC z tytułu banknotów euro dostarczonych w ramach wstępnego zaopatrzenia zgodnie z wytycznymi EBC/2006/9 i wprowadzonych do obiegu przed datą wymiany gotówkowej stanowi część podstawy zobowiązań (jako część rachunków korespondencyjnych w pozycji pasywów 10.4 HBS), do chwili gdy zobowiązanie to stanie się częścią zobowiązań w ramach Eurosystemu wynikających z transakcji w systemie TARGET2.

2.

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro dotyczące operacji polityki pieniężnej w euro, obejmujące:

a)

rachunki bieżące, w tym rachunki dotyczące wymogów w zakresie rezerwy obowiązkowej zgodnie z art. 19 ust. 1 Statutu ESBC (pozycja pasywów 2.1 HBS);

b)

kwoty w depozycie w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2 HBS);

c)

depozyty terminowe (pozycja pasywów 2.3 HBS);

d)

zobowiązania wynikające z odwracalnych operacji dostrajających (pozycja pasywów 2.4 HBS);

e)

depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego (pozycja pasywów 2.5 HBS).

3.

Zobowiązania z tytułu depozytów wobec kontrahentów Eurosystemu, którzy dopuścili się niewykonania zobowiązań, reklasyfikowane z pozycji pasywów 2.1 HBS.

4.

Zobowiązania KBC będące zobowiązaniami w ramach Eurosystemu, wynikające z emisji certyfikatów dłużnych EBC zgodnie z art. 13 wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) (pozycja pasywów 10.2 HBS).

5.

Zobowiązania netto w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu, włącznie ze zobowiązaniami wynikającymi z zastosowania art. 4 niniejszej decyzji (część pozycji pasywów 10.3 HBS).

6.

Zobowiązania netto w ramach Eurosystemu wynikające z transakcji w systemie TARGET2, oprocentowane według stopy referencyjnej (część pozycji pasywów 10.4 HBS).

7.

Odsetki naliczone od zobowiązań polityki pieniężnej, ujmowane przez każdy KBC na koniec każdego kwartału, z terminem zapadalności wynoszącym jeden rok lub dłużej (część pozycji pasywów 12.2 HBS).

8.

Zobowiązania wobec EBC zabezpieczające należność związaną z transakcjami swap pomiędzy EBC a bankiem centralnym spoza Eurosystemu, które stanowią dla Eurosystemu dochód netto (pozycja w zobowiązaniach pozabilansowych).

B.

Wartość podstawy zobowiązań poszczególnych KBC oblicza się zgodnie ze zharmonizowanymi zasadami rachunkowości określonymi w wytycznych (UE) 2016/2249 (EBC/2016/34).


ZAŁĄCZNIK II

AKTYWA CELOWE

A.

Aktywa celowe obejmują wyłącznie następujące pozycje:

1.

Należności w euro od instytucji kredytowych strefy euro z tytułu operacji polityki pieniężnej (pozycja aktywów 5 zharmonizowanego bilansu (HBS)).

2.

Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej (część pozycji aktywów 7.1 HBS).

3.

Należności w ramach Eurosystemu odpowiadające aktywom rezerw walutowych, z wyjątkiem złota, przekazanym EBC zgodnie z art. 30 Statutu ESBC (część pozycji aktywów 9.2 HBS).

4.

Należności netto w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu, włącznie z należnościami wynikającymi z zastosowania art. 4 niniejszej decyzji (część pozycji aktywów 9.4 HBS).

5.

Należności netto w ramach Eurosystemu wynikające z transakcji w systemie TARGET2 i podlegające wyrównaniu według stopy referencyjnej (część pozycji aktywów 9.5 HBS).

6.

Złoto, w tym należności z tytułu złota przekazanego EBC, w kwocie umożliwiającej danemu KBC wyodrębnienie takiej części swoich zasobów złota, która odpowiada proporcji pomiędzy udziałem tego KBC w kluczu subskrybowanego kapitału a całkowitą ilością złota wyznaczoną przez wszystkie KBC (pozycja aktywów 1 i część pozycji aktywów 9.2 HBS).

Na potrzeby niniejszej decyzji wartość złota oblicza się na podstawie ceny złota w euro za jedną uncję czystego złota z dnia 31 grudnia 2002 r.

7.

Należności z tytułu banknotów euro dostarczonych w ramach wstępnego zaopatrzenia zgodnie z wytycznymi EBC/2006/9, a następnie wprowadzonych do obiegu przed datą wymiany gotówkowej (do daty wymiany gotówkowej część pozycji aktywów 4.1 HBS, po tej dacie – część rachunków korespondencyjnych w pozycji aktywów 9.5 HBS), ale tylko do chwili gdy należności takie staną się częścią należności w ramach Eurosystemu wynikających z transakcji w systemie TARGET2.

8.

Zaległe należności wynikające z niewykonania zobowiązań przez kontrahentów Eurosystemu w kontekście operacji kredytowych Eurosystemu lub aktywa finansowe bądź należności (względem podmiotów trzecich) przejęte lub nabyte w ramach realizacji zabezpieczenia złożonego przez kontrahentów Eurosystemu, którzy dopuścili się niewykonania zobowiązań w kontekście operacji kredytowych Eurosystemu, reklasyfikowane z pozycji aktywów 5 HBS (część pozycji aktywów 11.6 HBS).

9.

Odsetki naliczone od zobowiązań polityki pieniężnej, ujmowane przez każdy KBC na koniec każdego kwartału, których termin zapadalności wynosi jeden rok lub więcej (część pozycji aktywów 11.5 HBS).

10.

Należności od kontrahentów ze strefy euro związane z transakcjami swap pomiędzy EBC a bankiem centralnym spoza Eurosystemu, które stanowią dla Eurosystemu dochód netto (część pozycji 3.1 aktywów HBS).

B.

Wartość aktywów celowych poszczególnych KBC oblicza się zgodnie ze zharmonizowanymi zasadami rachunkowości określonymi w wytycznych (UE) 2016/2249 (EBC/2016/34).


ZAŁĄCZNIK III

A.   Pierwsza korekta w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności

Jeśli łączna średnia wartość banknotów będących w obiegu w roku wymiany gotówkowej jest niższa niż łączna średnia wartość w euro banknotów będących w obiegu w okresie referencyjnym (włączając w to banknoty denominowane w walucie krajowej państwa członkowskiego, które przyjęło walutę euro, podlegające w okresie referencyjnym przeliczeniu na euro po dziennym referencyjnym kursie walutowym), wówczas współczynnik „S”, mający zastosowanie do roku wymiany gotówkowej zgodnie z art. 4 ust. 1, powinien być retroaktywnie pomniejszony w tej samej proporcji, w jakiej miało miejsce obniżenie całkowitej średniej wartości banknotów w obiegu.

W wyniku takiej redukcji współczynnik nie powinien być niższy niż 0,8606735. W przypadku zastosowania powyższych zasad szczególnych jedną czwartą wynikającej stąd redukcji kwot wyrównawczych poszczególnych KBC (C) mających zastosowanie w roku wymiany gotówkowej dodaje się do kwot wyrównawczych każdego z KBC mających zastosowanie zgodnie z art. 4 ust. 1 od drugiego do piątego roku następującego po roku wymiany gotówkowej.

B.   Druga korekta w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności

Jeśli KBC, dla których kwota wyrównawcza określona w art. 4 ust. 1 stanowi liczbę dodatnią, dokonują wypłat kwot tytułem wyrównania sald w ramach Eurosystemu dotyczących banknotów będących w obiegu, przy czym wypłaty takie po dodaniu do pozycji „wynik netto zsumowania dochodu pieniężnego” skutkują powstaniem kosztu netto w rachunku zysków i strat takiego KBC na koniec roku, wówczas współczynnik „S”, mający zastosowanie do roku wymiany gotówkowej zgodnie z art. 4 ust. 1, jest pomniejszany w zakresie niezbędnym do wyeliminowania takiego efektu.

W wyniku takiej redukcji współczynnik nie powinien być niższy niż 0,8606735. W przypadku zastosowania powyższych zasad szczególnych jedną czwartą wynikającej stąd redukcji kwot wyrównawczych poszczególnych KBC (C) mających zastosowanie w roku wymiany gotówkowej dodaje się do kwot wyrównawczych każdego z KBC mających zastosowanie zgodnie z art. 4 ust. 1 od drugiego do piątego roku następującego po roku wymiany gotówkowej.


ZAŁĄCZNIK IV

UCHYLONA DECYZJA WRAZ Z LISTĄ JEJ KOLEJNYCH NOWELIZACJI

Decyzja EBC/2010/23

Dz.U. L 35 z 9.2.2011, s. 17

Decyzja EBC/2011/18

Dz.U. L 319 z 2.12.2011, s. 116

Decyzja EBC/2014/24

Dz.U. L 117 z 7.6.2014, s. 168

Decyzja EBC/2014/56

Dz.U. L 53 z 25.2.2015, s. 21

Decyzja EBC/2015/37

Dz.U. L 313 z 28.11.2015, s. 42


Top