EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0035(01)

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2247 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2016/35)

OJ L 347, 20.12.2016, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2247/oj

20.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 347/1


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/2247

z dnia 3 listopada 2016 r.

w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2016/35)

(wersja przekształcona)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 26 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja EBC/2010/21 (1) była kilkakrotnie nowelizowana w znaczącym zakresie. Zważywszy na planowane dalsze nowelizacje tej decyzji, z uwagi na wymogi jasności i przejrzystości konieczne jest sporządzenie jej przekształconej wersji.

(2)

Wytyczne ECB/2010/20 (2), do których odnosi się decyzja ECB/2010/21, zostały przekształcone i uchylone wytycznymi Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2249 (EBC/2016/34) (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Definicje

1.   Terminom użytym w niniejszej decyzji nadaje się znaczenie zgodne z definicjami zawartymi w art. 1 wytycznych (UE) 2016/2249 (EBC/2016/34).

2.   Inne terminy techniczne użyte w niniejszej decyzji mają znaczenie określone w załączniku II do wytycznych (UE) 2016/2249 (EBC/2016/34).

Artykuł 2

Zakres zastosowania

Zasady określone w niniejszej decyzji mają zastosowanie do rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zawierającego bilans, pozycje pozabilansowe EBC, rachunek zysków i strat oraz informacje uzupełniające do rocznego sprawozdania finansowego EBC.

Artykuł 3

Cechy jakościowe

Na potrzeby niniejszej decyzji stosuje się cechy jakościowe zdefiniowane w art. 3 wytycznych (UE) 2016/2249 (EBC/2016/34).

Artykuł 4

Podstawowe zasady rachunkowości

Podstawowe zasady rachunkowości określone w art. 4 wytycznych (UE) 2016/2249 (EBC/2016/34) stosuje się także na potrzeby niniejszej decyzji.

W drodze odstępstwa od pierwszego zdania art. 4 ust. 3 wytycznych (UE) 2016/2249 (EBC/2016/34) zdarzenia następujące po dniu bilansowym uwzględnia się tylko do dnia autoryzacji przez Zarząd przedłożenia rocznego sprawozdania finansowego EBC Radzie Prezesów do zatwierdzenia.

Artykuł 5

Podejście ekonomiczne oraz podejście kasowe/rozliczeniowe

Zasady określone w art. 5 wytycznych (UE) 2016/2249 (EBC/2016/34) mają zastosowanie również do niniejszej decyzji.

Artykuł 6

Ujmowanie aktywów i zobowiązań

Aktywa/zobowiązania finansowe i inne ujmuje się w bilansie EBC wyłącznie w sposób zgodny z art. 6 wytycznych (UE) 2016/2249 (EBC/2016/34).

ROZDZIAŁ II

STRUKTURA BILANSU I ZASADY WYCENY BILANSOWEJ

Artykuł 7

Struktura bilansu

Struktura bilansu jest oparta na strukturze określonej w załączniku I.

Artykuł 8

Rezerwa celowa na ryzyko kursowe, stopy procentowej, kredytowe i zmian ceny złota

Mając na względzie charakter działalności EBC, Rada Prezesów może utworzyć w bilansie EBC rezerwę celową na ryzyko kursowe, stopy procentowej, kredytowe i zmian ceny złota. Przy podejmowaniu decyzji o wielkości i wykorzystaniu rezerwy Rada Prezesów opiera się na rozsądnym oszacowaniu ryzyka ponoszonego przez EBC.

Artykuł 9

Zasady wyceny bilansowej

1.   Na potrzeby wyceny bilansowej stosuje się bieżące kursy i ceny rynkowe, chyba że załącznik I stanowi inaczej.

2.   Aktualizacja wyceny złota, instrumentów walutowych, papierów wartościowych (innych niż papiery wartościowe zaklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności, nierynkowe papiery wartościowe oraz papiery wartościowe utrzymywane na potrzeby polityki pieniężnej, które ujmuje się według zamortyzowanego kosztu), a także instrumentów finansowych, zarówno bilansowych jak i pozabilansowych, jest dokonywana na koniec roku, po średnich kursach i cenach rynkowych.

3.   Nie wprowadza się rozróżnienia pomiędzy różnicami z wyceny cenowej i kursowej złota. Ujmuje się tylko jedną różnicę z wyceny złota na podstawie wyrażonej w euro ceny określonej jednostki wagi złota, obliczoną na podstawie kursu wymiany euro do dolara amerykańskiego z dnia kwartalnej aktualizacji wyceny. Dla walut obcych, zarówno dla transakcji bilansowych, jak i pozabilansowych, aktualizacji wyceny dokonuje się odrębnie dla każdej waluty. Na potrzeby niniejszego artykułu posiadane zasoby specjalnych praw ciągnienia (SDR), obejmujące desygnowane poszczególne zasoby walut obcych tworzące koszyk SDR, ujmuje się jako jeden zasób. Aktualizacja wyceny papierów wartościowych odbywa się odrębnie dla każdego kodu, tj. tego samego typu/numeru ISIN, i nie wydziela się na potrzeby wyceny jakichkolwiek wbudowanych opcji. Papiery wartościowe utrzymywane na potrzeby polityki pieniężnej lub zaliczone do pozycji „Inne aktywa finansowe” lub „Pozycje różne” ujmuje się jako osobne zasoby.

4.   Rynkowe papiery wartościowe utrzymywane na potrzeby polityki pieniężnej ujmuje się jako osobne zasoby i wycenia – w zależności od względów polityki pieniężnej – według ceny rynkowej albo według zamortyzowanego kosztu (z uwzględnieniem odpisu z tytułu utraty wartości).

5.   Papiery wartościowe zaklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności ujmuje się jako osobne zasoby i wycenia według zamortyzowanego kosztu (z uwzględnieniem odpisu z tytułu utraty wartości). To samo podejście stosuje się do nierynkowych papierów wartościowych. Papiery wartościowe zaklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności mogą zostać zbyte przed terminem zapadalności w którejkolwiek z wymienionych poniżej sytuacji:

a)

jeżeli zbywany pakiet uznaje się za nieznaczący w porównaniu do całkowitej wartości portfela papierów utrzymywanych do terminu zapadalności;

b)

jeżeli papiery wartościowe zbywane są w miesiącu poprzedzającym termin zapadalności;

c)

w wyjątkowych okolicznościach, takich jak znaczące pogorszenie wiarygodności kredytowej emitenta.

Artykuł 10

Transakcje odwracalne

Transakcje odwracalne ujmuje się zgodnie z art. 10 wytycznych (UE) 2016/2249 (EBC/2016/34)]

Artykuł 11

Rynkowe instrumenty udziałowe

Rynkowe instrumenty udziałowe ujmuje się zgodnie z art. 11 wytycznych (UE) 2016/2249 (EBC/2016/34).

Artykuł 12

Zabezpieczenie papierów wartościowych przed ryzykiem stopy procentowej z wykorzystaniem instrumentów pochodnych

Transakcje zabezpieczające przed ryzykiem stopy procentowej ujmuje się zgodnie z art. 12 wytycznych (UE) 2016/2249 (EBC/2016/34).

Artykuł 13

Instrumenty syntetyczne

Instrumenty syntetyczne ujmuje się zgodnie z art. 13 wytycznych (UE) 2016/2249 (EBC/2016/34).

ROZDZIAŁ III

USTALANIE WYNIKU FINANSOWEGO

Artykuł 14

Ustalanie wyniku finansowego

1.   Do ustalania wyniku finansowego stosuje się art. 15 ust. 1, 2, 3, 5 i 7 wytycznych (UE) 2016/2249 (EBC/2016/34).

2.   Pochodzące z wpłat na podstawie art. 48 ust. 2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „Statutem ESBC”) środki znajdujące się na specjalnych rachunkach z aktualizacji wyceny odnoszące się do banków centralnych państw członkowskich, w stosunku do których uchylono derogację, wykorzystywane są do kompensowania niezrealizowanych strat, w przypadku gdy przewyższają one poprzednie zyski z tytułu aktualizacji wyceny zaksięgowane na odpowiednim standardowym rachunku z aktualizacji wyceny w sposób określony w art. 15 ust. 1 lit. c) wytycznych (UE) 2016/2249 (EBC/2016/34), zanim straty takie zostaną skompensowane zgodnie z art. 33 ust. 2 Statutu ESBC. Środki na specjalnych rachunkach aktualizacji wyceny dla złota, walut i papierów wartościowych zmniejsza się proporcjonalnie w przypadku zmniejszenia zasobów odpowiadających im aktywów.

Artykuł 15

Koszty transakcji

Do niniejszej decyzji stosuje się art. 16 wytycznych (UE) 2016/2249 (EBC/2016/34).

ROZDZIAŁ IV

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA INSTRUMENTÓW POZABILANSOWYCH

Artykuł 16

Zasady ogólne

Do niniejszej decyzji stosuje się art. 17 wytycznych (UE) 2016/2249 (EBC/2016/34).

Artykuł 17

Walutowe transakcje terminowe

Walutowe transakcje terminowe ujmuje się zgodnie z art. 18 wytycznych (UE) 2016/2249 (EBC/2016/34).

Artykuł 18

Swapy walutowe

Swapy walutowe ujmuje się zgodnie z art. 19 wytycznych (UE) 2016/2249 (EBC/2016/34).

Artykuł 19

Kontrakty futures

Kontrakty futures ujmuje się zgodnie z art. 20 wytycznych (UE) 2016/2249 (EBC/2016/34).

Artykuł 20

Swapy na stopę procentową

Swapy na stopę procentową ujmuje się zgodnie z art. 21 wytycznych (UE) 2016/2249 (EBC/2016/34).

Niezrealizowane straty przeniesione na koniec roku do rachunku zysków i strat podlegają w kolejnych latach amortyzacji liniowej. W przypadku terminowych swapów na stopę procentową amortyzacja rozpoczyna się w dacie waluty transakcji.

Artykuł 21

Transakcje terminowe na stopę procentową

Transakcje terminowe na stopę procentową ujmuje się zgodnie z art. 22 wytycznych (UE) 2016/2249 (EBC/2016/34).

Artykuł 22

Transakcje terminowe na papiery wartościowe

Transakcje terminowe na papiery wartościowe ujmuje się zgodnie z metodą A opisaną w art. 23 ust. 1 wytycznych (UE) 2016/2249 (EBC/2016/34).

Artykuł 23

Opcje

Opcje ujmuje się zgodnie z art. 24 wytycznych (UE) 2016/2249 (EBC/2016/34).

ROZDZIAŁ V

ROCZNY PUBLIKOWANY BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Artykuł 24

Struktura

1.   Strukturę rocznego publikowanego bilansu EBC określa załącznik II.

2.   Strukturę publikowanego rachunku zysków i strat EBC określa załącznik III.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 25

Tworzenie, stosowanie i wykładnia zasad

1.   Przy dokonywaniu wykładni niniejszej decyzji należy brać pod uwagę prace przygotowawcze, zasady rachunkowości ujednolicone w prawie Unii oraz ogólnie przyjęte zasady rachunkowości.

2.   Jeżeli w niniejszej decyzji nie przewidziano szczególnych procedur rachunkowych oraz w przypadku braku innych ustaleń Rady Prezesów EBC stosuje zasady wyceny zgodne z przyjętymi przez Unię Europejską międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, odpowiednimi dla działalności i sprawozdań EBC.

Artykuł 26

Uchylenie obowiązujących przepisów

1.   Niniejszym traci moc decyzja EBC/2010/21.

2.   Odniesienia do uchylonej decyzji uważa się za odniesienia do niniejszej decyzji i odczytuje zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku V.

Artykuł 27

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2016 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 3 listopada 2016 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Decyzja EBC/2010/21 z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. L 35 z 9.2.2011, s. 1).

(2)  Wytyczne EBC/2010/20 z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (Dz.U. L 35 z 9.2.2011, s. 31).

(3)  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2249 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2016/34) (zob. s. 37 niniejszego Dziennika Urzędowego).


ZAŁĄCZNIK I

STRUKTURA BILANSU I ZASADY WYCENY BILANSOWEJ

AKTYWA

 

Pozycja bilansu

Klasyfikacja składników pozycji bilansu

Zasada wyceny

1

Złoto i należności w złocie

Złoto jako kruszec, tj. sztabki, monety, przedmioty pozłacane, samorodki, w skarbcu albo w transporcie do skarbca. Złoto nie w postaci kruszcu, np. salda na rachunkach złota a vista i na lokatach terminowych, należności w złocie z tytułu następujących transakcji: a) transakcji przeniesienia do wyższej/niższej kategorii jakości; oraz b) transakcji swapowych na lokalizację lub próbę złota – jeżeli pomiędzy dniem wydania a dniem otrzymania mija co najmniej jeden dzień roboczy

Wartość rynkowa

2

Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych

Należności od kontrahentów spoza strefy euro, w tym instytucji międzynarodowych i ponadnarodowych oraz banków centralnych spoza strefy euro, w walutach obcych

 

2.1

Należności od Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW)

a)

Prawa ciągnienia w ramach transzy rezerwowej (netto)

Udział przypadający na dane państwo minus salda w euro znajdujące się w dyspozycji MFW. Rachunek MFW nr 2 (prowadzony w euro rachunek na wydatki administracyjne) może być zaliczony do tej pozycji lub do pozycji „Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro”

a)

Prawa ciągnienia w ramach transzy rezerwowej (netto)

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

b)

Specjalne prawa ciągnienia (SDR)

Posiadane zasoby SDR (brutto)

b)

SDR

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

c)

Inne należności

Ogólne porozumienia pożyczkowe, pożyczki udzielane na podstawie specjalnych porozumień, lokaty powiernicze zarządzane przez MFW

c)

Inne należności

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

2.2

Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne

a)

Środki na rachunkach w bankach spoza strefy euro nieujęte w pozycji aktywów 11.3 „Inne aktywa finansowe”

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty jednodniowe, transakcje reverse repo

a)

Środki na rachunkach w bankach spoza strefy euro

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

b)

Inwestycje w papiery wartościowe poza strefą euro nieujęte w pozycji aktywów 11.3 „Inne aktywa finansowe”

Bony i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery rynku pieniężnego, instrumenty udziałowe wchodzące w skład rezerw walutowych – wszystkie wyemitowane przez nierezydentów strefy euro

b)

(i)

Rynkowe dłużne papiery wartościowe inne niż utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

(ii)

Rynkowe dłużne papiery wartościowe sklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości i rynkowego kursu walutowego

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

(iii)

Nierynkowe dłużne papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości i rynkowego kursu walutowego

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

(iv)

Rynkowe instrumenty udziałowe

Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy

c)

Kredyty zagraniczne (depozyty) udzielone nierezydentom strefy euro nieujęte w pozycji aktywów 11.3 „Inne aktywa finansowe”

c)

Kredyty zagraniczne

Depozyty – wartość nominalna, przeliczane po rynkowym kursie walutowym

d)

Pozostałe aktywa zagraniczne

Banknoty i monety spoza strefy euro

d)

Pozostałe aktywa zagraniczne

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

3

Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych

a)

Inwestycje w papiery wartościowe w strefie euro nieujęte w pozycji aktywów 11.3 „Inne aktywa finansowe”

Bony i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery rynku pieniężnego, instrumenty udziałowe wchodzące w skład rezerw walutowych – wszystkie wyemitowane przez rezydentów strefy euro

a)

(i)

Rynkowe dłużne papiery wartościowe inne niż utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

(ii)

Rynkowe dłużne papiery wartościowe sklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości i rynkowego kursu walutowego

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

(iii)

Nierynkowe dłużne papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości i rynkowego kursu walutowego

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

(iv)

Rynkowe instrumenty udziałowe

Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy

b)

Pozostałe należności od rezydentów strefy euro nieujęte w pozycji 11.3 „Inne aktywa finansowe”

Kredyty, depozyty, transakcje reverse repo, kredyty różne

b)

Inne należności

Depozyty i pozostałe kredyty – wartość nominalna, przeliczane po rynkowym kursie walutowym

4

Należności od nierezydentów strefy euro w euro

 

 

4.1

Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty

a)

Środki na rachunkach w bankach spoza strefy euro nieujęte w pozycji aktywów 11.3 „Inne aktywa finansowe”

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty jednodniowe, transakcje reverse repo dla celów związanych z zarządzaniem papierami wartościowymi w euro

a)

Środki na rachunkach w bankach spoza strefy euro

Wartość nominalna

b)

Inwestycje w papiery wartościowe poza strefą euro nieujęte w pozycji aktywów 11.3 „Inne aktywa finansowe”

Instrumenty udziałowe, skrypty dłużne i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery rynku pieniężnego – wszystkie wyemitowane przez nierezydentów strefy euro

b)

(i)

Rynkowe dłużne papiery wartościowe inne niż utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

(ii)

Rynkowe dłużne papiery wartościowe sklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

(iii)

Nierynkowe dłużne papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

(iv)

Rynkowe instrumenty udziałowe

Cena rynkowa

c)

Kredyty udzielone nierezydentom strefy euro nieujęte w pozycji 11.3 „Inne aktywa finansowe”

c)

Kredyty poza strefą euro

Depozyty według wartości nominalnej

d)

Papiery wartościowe wyemitowane przez nierezydentów strefy euro, nieujęte w pozycji 11.3 „Inne aktywa finansowe” ani w pozycji 7.1 „Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej”

Papiery wartościowe wyemitowane przez instytucje ponadnarodowe lub międzynarodowe, np. Europejski Bank Inwestycyjny, bez względu na ich położenie, nienabyte na potrzeby polityki pieniężnej

d)

(i)

Rynkowe dłużne papiery wartościowe inne niż utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

(ii)

Rynkowe dłużne papiery wartościowe sklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

(iii)

Nierynkowe dłużne papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

4.2

Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach mechanizmu kursowego ERM II

Kredyty zaciągane zgodnie z warunkami ERM II

Wartość nominalna

5

Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej

Pozycje od 5.1 do 5.5: transakcje zgodnie z odpowiednimi instrumentami polityki pieniężnej opisanymi w wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) (1)

 

5.1

Podstawowe operacje refinansujące

Standardowe transakcje odwracalne zapewniające płynność finansową przeprowadzane z częstotliwością tygodniową i zazwyczaj z tygodniowym terminem zapadalności

Wartość nominalna lub koszt transakcji

5.2

Dłuższe operacje refinansujące

Standardowe transakcje odwracalne zapewniające płynność finansową przeprowadzane zazwyczaj z częstotliwością miesięczną i z terminem zapadalności dłuższym niż termin zapadalności podstawowych operacji refinansujących

Wartość nominalna lub koszt transakcji

5.3

Odwracalne operacje dostrajające

Transakcje odwracalne przeprowadzane jako transakcje ad hoc dla celów dostrajania

Wartość nominalna lub koszt transakcji

5.4

Odwracalne operacje strukturalne

Transakcje odwracalne dostosowujące pozycję strukturalną Eurosystemu w stosunku do sektora finansowego

Wartość nominalna lub koszt transakcji

5.5

Kredyt w banku centralnym

Jednodniowy instrument zapewniający płynność finansową po określonym z góry oprocentowaniu, zabezpieczony kwalifikowanymi aktywami (instrument o charakterze stałym)

Wartość nominalna lub koszt transakcji

5.6

Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego

Dodatkowe kredyty udzielone instytucjom kredytowym wynikające ze wzrostu wartości aktywów związanych z innymi kredytami udzielonymi tym instytucjom

Wartość nominalna lub koszt

6

Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty jednodniowe, transakcje reverse repo związane z zarządzaniem papierami wartościowymi ujętymi w pozycji aktywów 7 „Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro”, w tym transakcje wynikające z przeniesienia byłych rezerw walutowych strefy euro oraz inne należności. Rachunki korespondencyjne w zagranicznych instytucjach kredytowych strefy euro. Pozostałe należności i operacje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej Eurosystemu.

Wartość nominalna lub koszt

7

Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro

 

 

7.1

Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej

Papiery wartościowe utrzymywane w celach związanych z polityką pieniężną (w tym papiery wartościowe nabyte w celach związanych z polityką pieniężną, wyemitowane przez ponadnarodowe lub międzynarodowe organizacje lub wielostronne banki rozwoju, bez względu na ich położenie). Certyfikaty dłużne Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zakupione w celach związanych z dostrajaniem

a)

Rynkowe dłużne papiery wartościowe

Ujmowane w zależności od ustaleń polityki pieniężnej:

(i)

Cena rynkowa

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

(ii)

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości (koszt, gdy utrata wartości pokrywana jest przez rezerwę celową zgodnie z pozycją pasywów 13 b) „Rezerwy celowe”)

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

b)

Nierynkowe dłużne papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

7.2

Pozostałe papiery wartościowe

Papiery wartościowe nieujęte w pozycji aktywów 7.1 „Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej” ani w pozycji aktywów 11.3 „Inne aktywa finansowe”: skrypty dłużne i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery rynku pieniężnego utrzymywane na zasadzie pełnych praw, w tym rządowe papiery wartościowe pochodzące sprzed przystąpienia do unii gospodarczej i walutowej, w euro. Instrumenty udziałowe

a)

Rynkowe dłużne papiery wartościowe inne niż utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

b)

Rynkowe dłużne papiery wartościowe sklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

c)

Nierynkowe dłużne papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

d)

Rynkowe instrumenty udziałowe

Cena rynkowa

8

Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro

Należności od instytucji rządowych i samorządowych sprzed przystąpienia do unii gospodarczej i walutowej (nierynkowe papiery wartościowe, kredyty)

Depozyty/kredyty według wartości nominalnej, nierynkowe papiery wartościowe po kosztach

9

Należności w ramach Eurosystemu

 

 

9.1

Należności wynikające z emisji certyfikatów dłużnych EBC

Należności w ramach Eurosystemu względem krajowych banków centralnych (KBC) wynikające z emisji certyfikatów dłużnych EBC

Koszt

9.2

Należności z tytułu przydziału banknotów euro w Eurosystemie

Należności związane z emisją banknotów przez EBC, zgodnie z decyzją EBC/2010/29 (2)

Wartość nominalna

9.3

Pozostałe należności w ramach Eurosystemu (netto)

Pozycja netto następujących kategorii:

 

a)

Należności netto związane z saldami na rachunkach systemu TARGET2 oraz rachunkach korespondencyjnych KBC, tzn. kwota netto należności i zobowiązań. Zob. także pozycja pasywów 10.2 „Pozostałe zobowiązania w ramach Eurosystemu (netto)”

a)

Wartość nominalna

b)

Inne należności w ramach Eurosystemu w euro, w tym tymczasowy podział dochodu EBC pomiędzy KBC

b)

Wartość nominalna

10

Pozycje w trakcie rozliczenia

Salda rachunków rozliczeniowych (należności), w tym inkaso czeków

Wartość nominalna

11

Pozostałe aktywa

 

 

11.1

Monety strefy euro

Monety euro

Wartość nominalna

11.2

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Grunty i budynki, meble i sprzęt, w tym sprzęt komputerowy, oprogramowanie

Koszt minus amortyzacja

Amortyzacja jest systematyczną alokacją zmniejszającej się wartości składnika aktywów rozłożoną na czas jego zdatności. Czasem zdatności jest okres oczekiwanej dostępności składnika majątku trwałego do użytkowania. Czasy zdatności określonych składników majątku rzeczowego mogą być w sposób systematyczny weryfikowane, jeżeli oczekiwana dostępność odbiega od wcześniejszych szacunków. Większe składniki aktywów mogą zawierać części składowe o różnych czasach zdatności. Czasy zdatności takich części składowych powinny być szacowane oddzielnie

Koszt wartości niematerialnych i prawnych obejmuje cenę nabycia danego składnika majątkowego. Pozostałe bezpośrednie i pośrednie koszty podlegają odpisaniu do wydatków

Kapitalizacja wydatków: oparta na limicie (poniżej 10 000 euro bez podatku VAT: brak kapitalizacji)

11.3

Inne aktywa finansowe

Udziały i inwestycje w podmioty zależne; instrumenty udziałowe, których posiadanie jest uzasadnione względami strategii/polityki

Papiery wartościowe, w tym instrumenty udziałowe, oraz inne instrumenty finansowe i salda, w tym depozyty terminowe i rachunki bieżące należące do portfeli celowych

Transakcje reverse repo z instytucjami kredytowymi w związku z zarządzaniem portfelami papierów wartościowych ujętych w ramach niniejszej pozycji

a)

Rynkowe instrumenty udziałowe

Cena rynkowa

b)

Udziały partycypacyjne i niepłynne akcje oraz pozostałe instrumenty utrzymywane jako stała inwestycja

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

c)

Inwestycje w podmiotach zależnych lub znaczące udziały

Wartość aktywów netto

d)

Rynkowe dłużne papiery wartościowe inne niż utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa

Dyskonto podlega amortyzacji

e)

Rynkowe dłużne papiery wartościowe sklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności lub utrzymywane jako stała inwestycja

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

f)

Nierynkowe dłużne papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

g)

Środki w bankach i kredyty

Wartość nominalna, przeliczana po kursie rynkowym w przypadku środków lub depozytów w walutach obcych

11.4

Różnice z aktualizacji wyceny instrumentów pozabilansowych

Wyniki aktualizacji wyceny terminowych transakcji walutowych, swapów walutowych, swapów na stopę procentową (chyba że stosuje się dzienny depozyt zabezpieczający), transakcji FRA, transakcji terminowych na papiery wartościowe, kasowych transakcji walutowych od dnia transakcji do dnia rozliczenia

Pozycja netto pomiędzy wartością terminową a wartością kasową, przeliczana po rynkowym kursie walutowym

11.5

Rozliczenia międzyokresowe czynne

Dochód, który nie jest należny w okresie, którego dotyczy sprawozdanie, ale może być do niego przypisany. Wydatki opłacone z góry oraz naliczone odsetki zapłacone (tj. odsetki naliczone zakupione wraz z papierem wartościowym)

Wartość nominalna, przeliczane po rynkowym kursie walutowym

11.6

Pozycje różne

a)

Zaliczki, pożyczki, inne drobne pozycje. Kredyty udzielone na zasadzie powiernictwa

a)

Wartość nominalna lub koszt

b)

Inwestycje związane z klientowskimi lokatami w złocie

b)

Wartość rynkowa

c)

Aktywa emerytalne netto

c)

Zgodnie z art. 25 ust. 2

d)

Zaległe należności wynikające z niewykonania zobowiązań przez kontrahentów Eurosystemu w kontekście operacji kredytowych Eurosystemu

d)

Wartość nominalna/faktyczna (przed/po rozliczeniu strat)

e)

Aktywa bądź należności (względem podmiotów trzecich) przejęte lub nabyte w ramach realizacji zabezpieczenia złożonego przez kontrahentów Eurosystemu, którzy dopuścili się niewykonania zobowiązań

e)

Koszt (przeliczenie po kursie rynkowym w momencie nabycia w przypadku aktywów finansowych w walutach obcych)

12

Strata za rok bieżący

 

Wartość nominalna

PASYWA

 

Pozycja bilansu

Klasyfikacja składników pozycji bilansu

Zasada wyceny

1

Banknoty w obiegu

Banknoty euro emitowane przez EBC na mocy decyzji EBC/2010/29

Wartość nominalna

2

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej

Pozycje 2.1, 2.2, 2.3 i 2.5: depozyty w euro wymienione w wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60)

 

2.1

Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych)

Rachunki w euro instytucji kredytowych znajdujących się na liście instytucji finansowych podlegających obowiązkowi odprowadzania rezerwy obowiązkowej zgodnie z postanowieniami Statutu ESBC. Pozycja ta zawiera głównie rachunki służące do utrzymywania rezerwy obowiązkowej

Wartość nominalna

2.2

Depozyt w banku centralnym na koniec dnia

Depozyty bieżące z określonym oprocentowaniem (instrument o charakterze stałym)

Wartość nominalna

2.3

Depozyty terminowe

Przyjmowanie depozytów w celu absorpcji płynności w związku z operacjami dostrajania

Wartość nominalna

2.4

Odwracalne operacje dostrajające

Transakcje związane z polityką pieniężną, których celem jest absorpcja płynności

Wartość nominalna lub koszt transakcji

2.5

Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego

Depozyty instytucji kredytowych wynikające ze spadku wartości aktywów zabezpieczających kredyty udzielone tym instytucjom kredytowym

Wartość nominalna

3

Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro

Transakcje repo powiązane z jednoczesnymi transakcjami reverse repo, związane z zarządzaniem portfelami papierów wartościowych w pozycji aktywów 7 „Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro”. Pozostałe operacje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej Eurosystemu. Nie obejmuje rachunków bieżących instytucji kredytowych

Wartość nominalna lub koszt transakcji

4

Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych EBC

Certyfikaty dłużne zgodnie z wytycznymi (UE) 2015/510 (EBC/2014/60). Papier wartościowy z dyskontem, wyemitowany w celu absorpcji płynności

Koszt

Dyskonto podlega amortyzacji

5

Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro

 

 

5.1

Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty płatne na żądanie

Wartość nominalna

5.2

Pozostałe pasywa

Rachunki bieżące pracowników, firm i klientów, w tym instytucji finansowych zwolnionych z obowiązku utrzymywania rezerwy (zobacz pozycja pasywów 2.1); depozyty terminowe, depozyty płatne na żądanie

Wartość nominalna

6

Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty płatne na żądanie, w tym rachunki prowadzone w celach płatniczych oraz rachunki prowadzone w celach związanych z zarządzaniem rezerwą: innych banków, banków centralnych, instytucji międzynarodowych i ponadnarodowych, w tym Komisji Europejskiej; rachunki bieżące innych deponentów. Transakcje repo powiązane z jednoczesnymi transakcjami reverse repo, związane z zarządzaniem papierami wartościowymi w euro. Salda rachunków w TARGET2 banków centralnych państw członkowskich, których walutą nie jest euro

Wartość nominalna lub koszt transakcji

7

Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych

Rachunki bieżące. Zobowiązania z tytułu transakcji repo; zazwyczaj transakcje inwestycyjne przy wykorzystaniu aktywów w walutach obcych lub złocie

Wartość nominalna; przeliczane na koniec roku po rynkowym kursie walutowym

8

Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych

 

 

8.1

Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania

Rachunki bieżące. Zobowiązania z tytułu transakcji repo; zazwyczaj transakcje inwestycyjne przy wykorzystaniu aktywów w walutach obcych lub złocie

Wartość nominalna, przeliczane na koniec roku po rynkowym kursie walutowym

8.2

Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II

Kredyty zaciągane zgodnie z warunkami ERM II

Wartość nominalna, przeliczane na koniec roku po rynkowym kursie walutowym

9

Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW

Pozycja denominowane w specjalnych prawach ciągnienia (SDR) wskazująca kwotę SDR przydzielonych pierwotnie danemu państwu/KBC

Wartość nominalna, przeliczane na koniec roku po rynkowym kursie walutowym

10

Zobowiązania w ramach Eurosystemu

 

 

10.1

Zobowiązania stanowiące równowartość przekazanych rezerw walutowych

Pozycja w euro znajdująca się w bilansie EBC

Wartość nominalna

10.2

Pozostałe zobowiązania w ramach Eurosystemu (netto)

Pozycja netto następujących kategorii:

 

a)

zobowiązania netto związane z saldami na rachunkach systemu TARGET2 oraz rachunkach korespondencyjnych KBC, tzn. kwota netto należności i zobowiązań. Zob. także pozycja aktywów 9.3: „Pozostałe należności w ramach Eurosystemu (netto)”

a)

Wartość nominalna

b)

inne zobowiązania w ramach Eurosystemu w euro, w tym tymczasowy podział dochodu EBC pomiędzy KBC

b)

Wartość nominalna

11

Pozycje w trakcie rozliczenia

Salda na rachunkach rozliczeniowych (zobowiązania), w tym przepływ transferów bezgotówkowych

Wartość nominalna

12

Pozostałe zobowiązania

 

 

12.1

Różnice z aktualizacji wyceny instrumentów pozabilansowych

Wyniki aktualizacji wyceny terminowych transakcji walutowych, swapów walutowych, swapów na stopę procentową (chyba że stosuje się dzienny depozyt zabezpieczający), transakcji FRA, transakcji terminowych na papiery wartościowe, kasowych transakcji walutowych od dnia transakcji do dnia rozliczenia

Pozycja netto pomiędzy wartością terminową a wartością kasową, przeliczana po rynkowym kursie walutowym

12.2

Rozliczenia międzyokresowe bierne

Wydatki, których termin płatności przypada w okresie przyszłym, ale które odnoszą się do okresu, którego dotyczy sprawozdanie. Dochody otrzymane w okresie, którego dotyczy sprawozdanie, ale odnoszące się do okresu przyszłego

Wartość nominalna, przeliczane po rynkowym kursie walutowym

12.3

Pozycje różne

a)

Konta przejściowe podatkowe. Kredyty walutowe lub rachunki gwarancyjne. Zawarte z instytucjami kredytowymi transakcje repo powiązane z jednoczesnymi transakcjami reverse repo, związane z zarządzaniem portfelami papierów wartościowych ujętymi w pozycji aktywów 11.3: „Inne aktywa finansowe”. Depozyty obowiązkowe inne niż depozyty rezerw. Inne drobne pozycje. Zobowiązania na zasadzie powiernictwa

a)

Wartość nominalna lub koszt transakcji

b)

Depozyty klientów w złocie

b)

Wartość rynkowa

c)

Zobowiązania emerytalne netto

c)

Zgodnie z art. 25 ust. 2

13

Rezerwy celowe

a)

Na ryzyko walutowe, stopy procentowej, kredytowe i ceny złota oraz rezerwy utworzone na inne cele, np. przewidywane przyszłe wydatki i wpłaty zgodnie art. 48 ust. 2 Statutu dotyczące banków centralnych państw członkowskich, dla których uchylono derogację

a)

Koszt/wartość nominalna

b)

Na poczet ryzyka kontrahenta lub ryzyka kredytowego związanego z operacjami polityki pieniężnej

b)

Wartość nominalna (na podstawie wyceny na koniec roku dokonywanej przez Radę Prezesów)

14

Różnice z wyceny

a)

Różnice z wyceny związane ze zmianami cen na złoto, każdy rodzaj papierów wartościowych w euro, każdy rodzaj papierów wartościowych w walutach obcych, opcje; różnice wyceny rynkowej odnoszące się do ryzyka stopy procentowej instrumentów pochodnych; rachunki z aktualizacji wyceny związane ze zmianami kursów walutowych dla każdej pozycji walutowej netto, w tym walutowych transakcji terminowych, swapów walutowych i SDR

Specjalne rachunki z aktualizacji wyceny wynikające z wpłat zgodnie z art. 48 ust. 2 Statutu ESBC dotyczące banków centralnych państw członkowskich, dla których uchylono derogację. Zob. art. 14 ust. 2

a)

Różnica z aktualizacji wyceny pomiędzy kosztem średnim a wartością rynkową, waluty obce przeliczane po rynkowym kursie walutowym

b)

Wyniki ponownej wyceny wartości zobowiązania (składnika aktywów) netto w odniesieniu do świadczeń po okresie zatrudnienia, które stanowią pozycję netto następujących podpozycji:

(i)

Zyski i straty aktuarialne wartości bieżącej zobowiązań z tytułu określonych świadczeń

(ii)

Zwrot z aktywów programu, z wyłączeniem kwot uwzględnionych jako odsetki netto od zobowiązania (składnika aktywów) netto

(iii)

Wszelkie zmiany wysokości pułapu aktywów, z wyłączeniem kwot uwzględnionych jako odsetki netto od zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń

b)

Zgodnie z art. 25 ust. 2

15

Kapitał i rezerwy kapitałowe

 

 

15.1

Kapitał

Kapitał opłacony

Wartość nominalna

15.2

Rezerwy kapitałowe

Rezerwy statutowe zgodnie z art. 33 Statutu ESBC i wpłaty zgodnie z art. 48 ust. 2 Statutu ESBC dotyczące banków centralnych państw członkowskich, dla których uchylono derogację

Wartość nominalna

16

Zysk za rok bieżący

 

Wartość nominalna


(1)  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2014/60) (Dz.U. L 91 z 2.4.2015, s. 3).

(2)  Decyzja EBC/2010/29 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (Dz.U. L 35 z 9.2.2011, s. 26).


ZAŁĄCZNIK II

Bilans roczny EBC

(w mln EUR)

Aktywa (2)

Rok sprawozdawczy

Rok poprzedni

Zobowiązania

Rok sprawozdawczy

Rok poprzedni

1.   Złoto i należności w złocie

2.   Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych

2.1.

Należności od MFW

2.2.

Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne

3.   Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych

4.   Należności od nierezydentów strefy euro w euro

4.1.

Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty

4.2.

Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II

5.   Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej

5.1.

Podstawowe operacje refinansujące

5.2.

Dłuższe operacje refinansujące

5.3.

Odwracalne operacje dostrajające

5.4.

Odwracalne operacje strukturalne

5.5.

Kredyt w banku centralnym

5.6.

Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego

6.   Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro

7.   Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro

7.1.

Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej

7.2.

Pozostałe papiery wartościowe

8.   Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro

9.   Należności w ramach Eurosystemu

9.1.

Należności wynikające z emisji certyfikatów dłużnych EBC

9.2.

Należności z tytułu przydziału banknotów euro w Eurosystemie

9.3.

Pozostałe należności w ramach Eurosystemu (netto)

10.   Pozycje w trakcie rozliczenia

11.   Pozostałe aktywa

11.1.

Monety strefy euro

11.2.

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

11.3.

Inne aktywa finansowe

11.4.

Różnice z aktualizacji wyceny instrumentów pozabilansowych

11.5.

Rozliczenia międzyokresowe czynne

11.6.

Pozycje różne

12.   Strata za rok bieżący

 

 

1.   Banknoty w obiegu

2.   Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej

2.1.

Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych)

2.2.

Depozyt w banku centralnym na koniec dnia

2.3.

Depozyty terminowe

2.4.

Odwracalne operacje dostrajające

2.5.

Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego

3.   Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro

4.   Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych EBC

5.   Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro

5.1.

Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych

5.2.

Pozostałe zobowiązania

6.   Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro

7.   Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych

8.   Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych

8.1.

Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania

8.2.

Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II

9.   Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW

10.   Zobowiązania w ramach Eurosystemu

10.1.

Zobowiązania stanowiące równowartość przekazanych rezerw walutowych

10.2.

Pozostałe zobowiązania w ramach Eurosystemu (netto)

11.   Pozycje w trakcie rozliczenia

12.   Pozostałe zobowiązania

12.1.

Różnice z aktualizacji wyceny instrumentów pozabilansowych

12.2.

Rozliczenia międzyokresowe bierne

12.3.

Pozycje różne

13.   Rezerwy celowe

14.   Różnice z wyceny

15.   Kapitał i rezerwy kapitałowe

15.1.

Kapitał

15.2.

Rezerwy kapitałowe

16.   Zysk za rok bieżący

 

 

Aktywa ogółem

 

 

Pasywa ogółem

 

 


(1)  EBC może podawać albo dokładne kwoty w euro, albo też kwoty zaokrąglone na różne sposoby.

(2)  Tabela aktywów może także być zamieszczona ponad tabelą pasywów.


ZAŁĄCZNIK III

PUBLIKOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EBC

(w mln EUR)

Rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia …

Rok sprawozdawczy

Rok poprzedni

1.1.1.

Przychody z tytułu odsetek od walutowych aktywów rezerwowych

 

 

1.1.2.

Przychody z tytułu odsetek związane z przydziałem banknotów euro w ramach Eurosystemu

 

 

1.1.3.

Pozostałe przychody z tytułu odsetek

 

 

1.1.

Przychody z tytułu odsetek

 

 

1.2.1.

Odsetki od należności KBC z tytułu przekazanych rezerw walutowych

 

 

1.2.2.

Pozostałe koszty z tytułu odsetek

 

 

1.2.

Koszty z tytułu odsetek

 

 

1.

Wynik netto z tytułu odsetek

 

 

2.1.

Zrealizowane straty/zyski z tytułu operacji finansowych

 

 

2.2.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów i pozycji finansowych

 

 

2.3.

Zmiana stanu rezerw celowych na ryzyko kursowe, stopy procentowej, kredytowe i zmian ceny złota

 

 

2.

Wynik netto z tytułu operacji finansowych, odpisów aktualizujących i rezerw celowych na ryzyko

 

 

3.1.

Przychody z tytułu opłat i prowizji

 

 

3.2.

Koszty z tytułu opłat i prowizji

 

 

3.

Wynik netto z tytułu opłat i prowizji (2)

 

 

4.

Przychody z tytułu akcji i udziałów

 

 

5.

Pozostałe przychody

 

 

Przychody netto ogółem

 

 

6.

Koszty osobowe (3)

 

 

7.

Koszty administracyjne (3)

 

 

8.

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 

 

9.

Usługi produkcji banknotów (4)

 

 

10.

Pozostałe koszty

 

 

 

 

 

Wynik finansowy roku bieżącego

 

 


(1)  EBC może podawać albo dokładne kwoty w euro, albo też kwoty zaokrąglone na różne sposoby.

(2)  Rozbicie na przychody i koszty można również wykazać w notach wyjaśniających do rocznego sprawozdania finansowego.

(3)  W tym rezerwy administracyjne.

(4)  Pozycja ta jest stosowana w sytuacji, kiedy korzysta się z zewnętrznych usług produkcji banknotów (dla kosztów usług świadczonych przez firmy zewnętrzne w zakresie produkcji w imieniu banku centralnego). Zaleca się, aby koszty poniesione w związku z emisją banknotów euro zostały ujęte w rachunku zysków i strat w takiej formie, w jakiej pojawiły się na fakturze (lub innym dokumencie stwierdzającym ich poniesienie), zob. również wytyczne (UE) 2016/2249 (EBC/2016/34).


ZAŁĄCZNIK IV

UCHYLONA DECYZJA WRAZ Z LISTĄ JEJ KOLEJNYCH NOWELIZACJI

Decyzja EBC/2010/21

Dz.U. L 35 z 9.2.2011, s. 1

Decyzja EBC/2012/30

Dz.U. L 356 z 22.12.2012, s. 93

Decyzja EBC/2013/52

Dz.U. L 33 z 4.2.2014, s. 7

Decyzja EBC/2014/55

Dz.U. L 68 z 13.3.2015, s. 53

Decyzja EBC/2015/26

Dz.U. L 193 z 21.7.2015, s. 134


ZAŁĄCZNIK V

TABELA KORELACJI

Decyzja EBC/2010/21

Niniejsza decyzja

Artykuł 3

Artykuł 4

Artykuł 6

Artykuł 7

Artykuł 7

Artykuł 8

Artykuł 8

Artykuł 9

Artykuł 9

Artykuł 10

Artykuł 10

Artykuł 11

Artykuł 11

Artykuł 12

Artykuł 12

Artykuł 13

Artykuł 13

Artykuł 14

Artykuł 14

Artykuł 15

Artykuł 15

Artykuł 16

Artykuł 16

Artykuł 17

Artykuł 17

Artykuł 18

Artykuł 18

Artykuł 19

Artykuł 19

Artykuł 20

Artykuł 20

Artykuł 21

Artykuł 21

Artykuł 22

Artykuł 22

Artykuł 23

Artykuł 23

Artykuł 24

Artykuł 24

Artykuł 25

Artykuł 25

Artykuł 26

Artykuł 26

Artykuł 27


Top