Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2452

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2452 z dnia 2 grudnia 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur, formatów i wzorów formularzy dotyczących sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 347, 31.12.2015, p. 1285–1480 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2452/oj

31.12.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 347/1285


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2452

z dnia 2 grudnia 2015 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur, formatów i wzorów formularzy dotyczących sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (1), w szczególności jej art. 56 akapit czwarty i art. 256 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy zapewnić zharmonizowane wymogi dotyczące informacji ilościowych ujętych w sprawozdaniu na temat wypłacalności i kondycji finansowej poprzez stosowanie określonego zbioru wzorów formularzy do celów ujawniania informacji, które pozwolą na lepsze zrozumienie informacji ujawnianych do wiadomości publicznej, zwłaszcza do celów porównawczych zmian w czasie i różnic między podmiotami. Stosowanie wzorów formularzy powinno również zapewnić równe traktowanie zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz powinno poprawić zrozumienie ujawniania informacji przez grupy.

(2)

W przypadku gdy zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, zakłady ubezpieczeń posiadające udziały kapitałowe w innej jednostce, zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innej jednostce, ubezpieczeniowe spółki holdingowe lub finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej mają prawo publikować jednolite sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej, powinny one ujawniać odrębnie, jako część swojego sprawozdania, informacje określone w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do indywidualnych zakładów dla każdej jednostki zależnej zakładu ubezpieczeń lub każdej jednostki zależnej zakładu reasekuracji objętych tym sprawozdaniem oraz informacje przewidziane w odniesieniu do grup.

(3)

Aby zapewnić jednolite stosowanie sposobów ujawniania, przepisy dotyczące sposobów ujawniania zawarte w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/35 (2) powinny mieć zastosowanie do ujawniania informacji przez grupy oraz do jednolitych sprawozdań na temat wypłacalności i kondycji finansowej.

(4)

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz grupy powinny ujawniać wyłącznie informacje mające zastosowanie do prowadzonej przez nie działalności. Przykładowo, niektóre możliwości wyboru przewidziane w dyrektywie 2009/138/WE, takie jak stosowanie korekty dopasowującej na potrzeby obliczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych albo stosowanie pełnego lub częściowego modelu wewnętrznego lub parametrów specyficznych dla zakładu na potrzeby obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności, mają wpływ na zakres informacji, które należy ujawniać. W większości przypadków należy ujawnić jedynie część wzorów formularzy zawartych w niniejszym rozporządzeniu, gdyż nie wszystkie te wzory formularzy mają zastosowanie do wszystkich podmiotów.

(5)

Przepisy zawarte w niniejszym rozporządzeniu są ściśle ze sobą powiązane, ponieważ dotyczą one procedur i wzorów formularzy do celów ujawniania sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej. Aby zapewnić spójność między tymi przepisami, które powinny wejść w życie jednocześnie, oraz aby ułatwić całościowe zrozumienie tych przepisów i zapewnić łatwy dostęp do nich podmiotom podlegającym tym wymogom, w tym inwestorom niemającym siedziby w Unii, wskazane jest włączenie do jednego rozporządzenia wszystkich wykonawczych standardów technicznych wymaganych na mocy art. 56 i art. 256 ust. 5 dyrektywy 2009/138/WE

(6)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

(7)

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych przeprowadził otwarte konsultacje społeczne w zakresie projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, przeanalizował potencjalne powiązane koszty i korzyści oraz zasięgnął opinii Grupy Interesariuszy z Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu ustanowiono wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej poprzez określenie procedur, formatów i wzorów formularzy na potrzeby ujawniania informacji, o których mowa w art. 51 dyrektywy 2009/138/WE w odniesieniu do indywidualnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz w art. 256 dyrektywy 2009/138/WE w odniesieniu do grup.

Artykuł 2

Formaty publicznego ujawniania informacji

Przy ujawnianiu informacji, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, dane liczbowe odzwierciedlające kwoty pieniężne podawane są w tysiącach jednostek.

Artykuł 3

Waluta

1.   O ile organ nadzoru nie wymaga inaczej, do celów niniejszego rozporządzenia „waluta sprawozdawcza” oznacza:

a)

w przypadku ujawniania informacji przez indywidualne podmioty – walutę stosowaną na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji;

b)

w przypadku ujawniania informacji przez grupy – walutę stosowaną na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2.   Dane liczbowe odzwierciedlające kwoty pieniężne podawane są w walucie sprawozdawczej. Kwoty w walutach innych niż waluta sprawozdawcza przelicza się na walutę sprawozdawczą.

3.   Określając wartość składnika aktywów lub zobowiązania denominowanego w walucie innej niż waluta sprawozdawcza, wartość tę przelicza się na walutę sprawozdawczą po kursie zamknięcia z ostatniego dnia, dla którego odpowiedni kurs jest dostępny w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy dany składnik aktywów lub dane zobowiązanie.

4.   Określając wartość przychodów lub kosztów, wartość tę przelicza się na walutę sprawozdawczą z zastosowaniem takiej zasady przeliczania jak ta zastosowana do celów księgowych.

5.   Przeliczenie na walutę sprawozdawczą przeprowadza się według kursu wymiany, który pochodzi z tego samego źródła jak ten, który ma zastosowanie w odniesieniu do sprawozdań finansowych zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji w przypadku sprawozdawczości indywidualnych zakładów albo w odniesieniu do skonsolidowanych sprawozdań finansowych w przypadku sprawozdawczości grupowej, o ile wymogi organu nadzoru nie są inne.

Artykuł 4

Wzory formularzy sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej indywidualnych zakładów

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji ujawniają publicznie jako część swojego sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej informacje wymagane w następujących wzorach formularzy:

a)

wzór formularza S.02.01.02 określony w załączniku I, podając informacje bilansowe przy zastosowaniu wyceny zgodnie z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.02.01 załącznika II do niniejszego załącznika;

b)

wzór formularza S.05.01.02 określony w załączniku I, podając informacje dotyczące składek, odszkodowań i świadczeń oraz kosztów z zastosowaniem zasad wyceny i ujmowania stosowanych w sprawozdaniach finansowych zakładu, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.05.01 do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do każdej linii biznesowej zdefiniowanej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35;

c)

wzór formularza S.05.02.01 określony w załączniku I, podając informacje dotyczące składek, odszkodowań i świadczeń oraz kosztów w odniesieniu do poszczególnych krajów z zastosowaniem zasad wyceny i ujmowania stosowanych w sprawozdaniach finansowych zakładu, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.05.02 załącznika II;

d)

wzór formularza S.12.01.02 określony w załączniku I, podając informacje dotyczące rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie, w odniesieniu do każdej linii biznesowej zdefiniowanej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.12.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

e)

wzór formularza S.17.01.02 określony w załączniku I, podając informacje dotyczące rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.17.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do każdej linii biznesowej zdefiniowanej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35;

f)

wzór formularza S.19.01.21 określony w załączniku I, podając informacje dotyczące odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie w formacie trójkątów rozwoju, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.19.01 załącznika II ogółem dla działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie;

g)

wzór formularza S.22.01.21 określony w załączniku I, podając informacje dotyczące wpływu środków w zakresie gwarancji długoterminowych i środków przejściowych, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.22.01 załącznika II;

h)

wzór formularza S.23.01.01 określony w załączniku I, podając informacje dotyczące środków własnych, w tym podstawowych środków własnych i uzupełniających środków własnych, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.23.01 załącznika II;

i)

wzór formularza S.25.01.21 określony w załączniku I, podając informacje dotyczące kapitałowego wymogu wypłacalności obliczonego z zastosowaniem formuły standardowej, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.25.01 załącznika II;

j)

wzór formularza S.25.02.21 określony w załączniku I, podając informacje dotyczące kapitałowego wymogu wypłacalności obliczonego z zastosowaniem formuły standardowej i częściowego modelu wewnętrznego, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.25.02 załącznika II;

k)

wzór formularza S.25.03.21 określony w załączniku I, podając informacje dotyczące kapitałowego wymogu wypłacalności obliczonego z zastosowaniem pełnego modelu wewnętrznego, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.25.03 załącznika II;

l)

wzór formularza S.28.01.01 określony w załączniku I, podając minimalny wymóg kapitałowy dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji prowadzących jedynie działalność w zakresie ubezpieczeń na życie lub reasekuracji ubezpieczeń na życie lub jedynie działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie lub reasekuracji ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.28.01 załącznika II;

m)

wzór formularza S.28.02.01 określony w załączniku I, podając minimalny wymóg kapitałowy dla zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność zarówno w zakresie ubezpieczeń na życie, jak i w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.28.02 załącznika II.

Artykuł 5

Wzory formularzy dla sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej grupy

Zakłady ubezpieczeń posiadające udziały kapitałowe w innej jednostce, zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innej jednostce, ubezpieczeniowe spółki holdingowe lub finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej ujawniają publicznie jako część ich sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej informacje według następujących wzorów formularzy:

a)

wzór formularza S.32.01.22 określony w załączniku I, podając informacje na temat podmiotów w ramach grupy, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.32.01 załącznika III;

b)

jeżeli do celów obliczania wypłacalności grupy grupa stosuje metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, wyłącznie lub w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 dyrektywy 2009/138/WE – wzór formularza S.02.01.02 określony w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, podając informacje bilansowe przy zastosowaniu wyceny zgodnie z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.02.01 załącznika III do niniejszego załącznika;

c)

wzór formularza S.05.01.02 określony w załączniku I, podając informacje dotyczące składek, odszkodowań i świadczeń oraz kosztów z zastosowaniem zasad wyceny i ujmowania stosowanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.05.01 załącznika III do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do każdej linii biznesowej zdefiniowanej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35;

d)

wzór formularza S.05.02.01 określony w załączniku I, podając informacje dotyczące składek, odszkodowań i świadczeń oraz kosztów w odniesieniu do poszczególnych krajów z zastosowaniem zasad wyceny i ujmowania stosowanych w sprawozdaniach finansowych zakładu, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.05.02 załącznika III;

e)

wzór formularza S.22.01.22 określony w załączniku I, podając informacje dotyczące wpływu środków w zakresie gwarancji długoterminowych i środków przejściowych, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.22.01 załącznika III;

f)

wzór formularza S.23.01.22 określony w załączniku I, podając informacje dotyczące środków własnych, w tym podstawowych środków własnych i uzupełniających środków własnych, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.23.01 załącznika III;

g)

jeżeli do celów obliczania wypłacalności grupy grupa stosuje metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, wyłącznie lub w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 dyrektywy 2009/138/WE – wzór formularza S.25.01.22 określony w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, podając informacje dotyczące kapitałowego wymogu wypłacalności obliczonego z zastosowaniem formuły standardowej, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.25.01 załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

h)

jeżeli do celów obliczania wypłacalności grupy grupa stosuje metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, wyłącznie lub w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 dyrektywy 2009/138/WE – wzór formularza S.25.02.22 określony w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, podając informacje dotyczące kapitałowego wymogu wypłacalności obliczonego z zastosowaniem formuły standardowej i częściowego modelu wewnętrznego, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.25.02 załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

i)

jeżeli do celów obliczania wypłacalności grupy grupa stosuje metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, wyłącznie lub w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 dyrektywy 2009/138/WE – wzór formularza S.25.03.22 określony w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, podając informacje dotyczące kapitałowego wymogu wypłacalności obliczonego z zastosowaniem pełnego modelu wewnętrznego, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.25.03 załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Odniesieniami do innych dokumentów w sprawozdaniu na temat wypłacalności i kondycji finansowej

W przypadku gdy zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, zakłady ubezpieczeń posiadające udziały kapitałowe w innej jednostce, zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innej jednostce, ubezpieczeniowe spółki holdingowe lub finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej zamieszczają w sprawozdaniu na temat wypłacalności i kondycji finansowej odniesienia do innych publicznie dostępnych dokumentów, odniesienia te dokonywane są w sposób odsyłający bezpośrednio do konkretnych informacji, a nie do dokumentu jako całości.

Artykuł 7

Spójność informacji

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, zakłady ubezpieczeń posiadające udziały kapitałowe w innej jednostce, zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innej jednostce, ubezpieczeniowe spółki holdingowe lub finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej oceniają, czy ujawnione informacje są spójne z informacjami przedstawionymi organom nadzoru.

Artykuł 8

Sposób ujawniania informacji przez grupy oraz sporządzania jednolitych sprawozdań na temat wypłacalności i kondycji finansowej

Art. 301 rozporządzenia (UE) 2015/35 ma zastosowanie do ujawniania informacji przez grupy oraz sporządzania jednolitych sprawozdań na temat wypłacalności i kondycji finansowej.

Artykuł 9

Zaangażowanie jednostek zależnych w sporządzanie jednolitych sprawozdań na temat wypłacalności i kondycji finansowej

1.   W przypadku gdy zakład ubezpieczeń posiadający udziały kapitałowe w innej jednostce, zakład reasekuracji posiadający udziały kapitałowe w innej jednostce, ubezpieczeniowa spółka holdingowa lub finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej zwraca się do organu sprawującego nadzór nad grupą o zgodę na sporządzanie jednolitego sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej, organ sprawujący nadzór nad grupą bezzwłocznie kontaktuje się z wszystkimi zainteresowanymi organami nadzoru w celu omówienia w szczególności języka tekstu jednolitego sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej.

2.   Zakład ubezpieczeń posiadający udziały kapitałowe w innej jednostce, zakład reasekuracji posiadający udziały kapitałowe w innej jednostce, ubezpieczeniowa spółka holdingowa lub finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej przedstawia wyjaśnienie, w jaki sposób jednostki zależne zostaną objęte sprawozdaniem oraz w jaki sposób organ administrujący, zarządzający lub nadzorczy jednostki zależnej zostanie włączony w sporządzanie i zatwierdzanie jednolitego sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej.

Artykuł 10

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 12 z 17.1.2015, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48).


ZAŁĄCZNIK I

S.02.01.02

Pozycje bilansowe

 

 

Wartość bilansowa wg Wypłacalność II

Aktywa

 

C0010

Wartości niematerialne i prawne

R0030

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

R0040

 

Nadwyżka na funduszu świadczeń emerytalnych

R0050

 

Nieruchomości, maszyny i wyposażenie (Rzeczowe aktywa trwałe) wykorzystywane na użytek własny

R0060

 

Lokaty (inne niż aktywa ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

R0070

 

Nieruchomości (inne niż do użytku własnego)

R0080

 

Udziały w zakładach powiązanych, w tym udziały kapitałowe

R0090

 

Akcje i udziały

R0100

 

Akcje i udziały – notowane

R0110

 

Akcje i udziały – nienotowane

R0120

 

Obligacje

R0130

 

Obligacje państwowe

R0140

 

Obligacje korporacyjne

R0150

 

Strukturyzowane papiery wartościowe

R0160

 

Zabezpieczone papiery wartościowe

R0170

 

Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania

R0180

 

Instrumenty pochodne

R0190

 

Depozyty inne niż ekwiwalenty środków pieniężnych

R0200

 

Pozostałe lokaty

R0210

 

Aktywa posiadane z tytułu ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0220

 

Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie

R0230

 

Pożyczki pod zastaw polisy

R0240

 

Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie dla osób fizycznych

R0250

 

Pozostałe pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie

R0260

 

Kwoty należne z umów reasekuracji dla zobowiązań wynikających z ubezpieczeń:

R0270

 

Innych niż ubezpieczenia na życie i zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

R0280

 

Innych niż ubezpieczenia na życie z wyłączeniem zdrowotnych

R0290

 

Zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

R0300

 

Na życie i zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie, z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0310

 

Zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie

R0320

 

Na życie z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0330

 

Ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0340

 

Depozyty u cedentów

R0350

 

Należności z tytułu ubezpieczeń i od pośredników ubezpieczeniowych

R0360

 

Należności z tytułu reasekuracji biernej

R0370

 

Pozostałe należności (handlowe, inne niż z działalności ubezpieczeniowej)

R0380

 

Akcje własne (posiadane bezpośrednio)

R0390

 

Kwoty należne, dotyczące pozycji środków własnych lub kapitału założycielskiego, do których opłacenia wezwano, ale które nie zostały jeszcze opłacone.

R0400

 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

R0410

 

Pozostałe aktywa (niewykazane w innych pozycjach)

R0420

 

Aktywa ogółem

R0500

 

Zobowiązania

 

C0010

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie

R0510

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych)

R0520

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0530

 

Najlepsze oszacowanie

R0540

 

Margines ryzyka

R0550

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie)

R0560

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0570

 

Najlepsze oszacowanie

R0580

 

Margines ryzyka

R0590

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

R0600

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń na życie)

R0610

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0620

 

Najlepsze oszacowanie

R0630

 

Margines ryzyka

R0640

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

R0650

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0660

 

Najlepsze oszacowanie

R0670

 

Margines ryzyka

R0680

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0690

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0700

 

Najlepsze oszacowanie

R0710

 

Margines ryzyka

R0720

 

Zobowiązania warunkowe

R0740

 

Pozostałe rezerwy (inne niż techniczno-ubezpieczeniowe)

R0750

 

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych dla pracowników

R0760

 

Zobowiązania z tytułu depozytów zakładów reasekuracji

R0770

 

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

R0780

 

Instrumenty pochodne

R0790

 

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych

R0800

 

Zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania wobec instytucji kredytowych

R0810

 

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i wobec pośredników ubezpieczeniowych

R0820

 

Zobowiązania z tytułu reasekuracji biernej

R0830

 

Pozostałe zobowiązania (handlowe, inne niż z tytułu działalności ubezpieczeniowej)

R0840

 

Zobowiązania podporządkowane

R0850

 

Zobowiązania podporządkowane niewłączone do BOF

R0860

 

Zobowiązania podporządkowane włączone do BOF

R0870

 

Pozostałe zobowiązania (niewykazane w innych pozycjach)

R0880

 

Zobowiązania ogółem

R0900

 

Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami

R1000

 

S.05.01.02

Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych

 

 

Linie biznesowe dla zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych związanych z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie (bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa i przyjęta reasekuracja proporcjonalna)

 

 

Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych

Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów

Ubezpieczenia pracownicze

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych

Pozostałe ubezpieczenia pojazdów

Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe

Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej

Ubezpieczenia kredytów i poręczeń

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Składki przypisane

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składki zarobione

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odszkodowania i świadczenia

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty poniesione

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe koszty

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty ogółem

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Linie biznesowe dla zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych związanych z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie (bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa i przyjęta reasekuracja proporcjonalna)

Linie biznesowe dla przejętej reasekuracji nieproporcjonalnej

Ogółem

 

 

Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej

Ubezpieczenia świadczenia pomocy

Ubezpieczenia różnych strat finansowych

Zdrowie

Ofiara (wypadku)

Ubezpieczenie morskie, lotnicze i transportowe

Nieruchomości

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Składki przypisane

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Składki zarobione

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Odszkodowania i świadczenia

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty poniesione

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe koszty

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty ogółem

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Linie biznesowe dla zobowiązań z tytułu ubezpieczeń na życie

Zobowiązania z tytułu reasekuracji ubezpieczeń na życie

Ogółem

 

 

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia z udziałem w zyskach

Ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Pozostałe ubezpieczenia na życie

Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych

Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi innymi niż zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych

Reasekuracja ubezpieczeń zdrowotnych

Reasekuracja ubezpieczeń na życie

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Składki przypisane

Brutto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składki zarobione

Brutto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odszkodowania i świadczenia

Brutto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Brutto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty poniesione

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe koszty

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty ogółem

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.02.01

Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg kraju

 

 

Kraj siedziby

Najważniejszych pięć krajów (wg kwoty składek przypisanych brutto) – Zobowiązania związane z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie

Najważniejszych pięć krajów i kraj siedziby

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Składki przypisane

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Składki zarobione

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Odszkodowania i świadczenia

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Koszty poniesione

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe koszty

R1200

 

 

 

 

 

 

 

Koszty ogółem

R1300

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Kraj siedziby

Najważniejszych pięć krajów (wg kwoty składek przypisanych brutto) – Zobowiązania związane z ubezpieczeniami na życie

Najważniejszych pięć krajów i kraj siedziby

 

 

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

R1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Składki przypisane

Brutto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Składki zarobione

Brutto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Odszkodowania i świadczenia

Brutto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R1620

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Brutto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R1720

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

Koszty poniesione

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe koszty

R2500

 

 

 

 

 

 

 

Koszty ogółem

R2600

 

 

 

 

 

 

 

S.12.01.02

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie

 

 

Ubezpieczenia z udziałem w zyskach

Ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Pozostałe ubezpieczenia na życie

Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi innymi niż zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych

Przejęta reasekuracja

Ogółem (Ubezpieczenia na życie inne niż zdrowotne, w tym ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

 

 

 

Umowy bez opcji i gwarancji

Umowy z opcjami i gwarancjami

 

Umowy bez opcji i gwarancji

Umowy z opcjami i gwarancjami

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0150

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie brutto

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – ogółem

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margines ryzyka

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margines ryzyka

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – Ogółem

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Ubezpieczenia na życie (bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa)

Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych

Reasekuracja ubezpieczeń zdrowotnych (przyjęta reasekuracja)

Ogółem (Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie)

 

 

 

Umowy bez opcji i gwarancji

Umowy z opcjami i gwarancjami

 

 

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0010

 

 

 

 

 

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem

R0020

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie brutto

R0030

 

 

 

 

 

 

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

R0080

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – ogółem

R0090

 

 

 

 

 

 

Margines ryzyka

R0100

 

 

 

 

 

Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

 

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0110

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie

R0120

 

 

 

 

 

 

Margines ryzyka

R0130

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – Ogółem

R0200

 

 

 

 

 

S.17.01.02

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

 

 

Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa i przyjęta reasekuracja proporcjonalna

 

 

Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych

Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów

Ubezpieczenia pracownicze

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych

Pozostałe ubezpieczenia pojazdów

Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe

Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej

Ubezpieczenia kredytów i poręczeń

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy składek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie dla rezerw składek netto

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy na odszkodowania i świadczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie netto dla rezerw na odszkodowania i świadczenia

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie brutto ogółem

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie netto

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margines ryzyka

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margines ryzyka

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – Ogółem

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa i przyjęta reasekuracja proporcjonalna

Przejęta reasekuracja nieproporcjonalna

Ogółem zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

 

 

Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej

Ubezpieczenia świadczenia pomocy

Ubezpieczenia różnych strat finansowych

Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń zdrowotnych

Reasekuracja nieproporcjonalna pozostałych ubezpieczeń osobowych

Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń morskich, lotniczych i transportowych

Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń majątkowych

 

 

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy składek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie dla rezerw składek netto

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy na odszkodowania i świadczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie netto dla rezerw na odszkodowania i świadczenia

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie brutto ogółem

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie netto

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

Margines ryzyka

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Margines ryzyka

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – Ogółem

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

S.19.01.21

Odszkodowania i świadczenia z tytułu pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych

Ogółem zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej innej niż ubezpieczenia na życie

Rok szkody / rok zawarcia umowy

Z0010

 


Wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto (na zasadzie niekumulatywnej)

(wartość bezwzględna)

 

 

Rok zmiany

 

 

W bieżącym roku

 

Suma lat (skumulowana)

 

Rok

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

 

 

 

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

C0170

 

C0180

Wcześniejsze lata

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

 

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

 

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

 

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

 

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

 

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

 

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

 

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

 

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

 

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

 

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

R0260

 

 

 


Niezdyskontowane najlepsze oszacowanie dla rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto

(wartość bezwzględna)

 

 

Rok zmiany

 

 

Koniec roku (dane zdyskontowane)

 

Rok

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

 

 

 

 

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

 

 

C0360

Wcześniejsze lata

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

R0260

 

S.22.01.21

Wpływ środków w zakresie gwarancji długoterminowych i środków przejściowych

 

 

Kwota wraz ze środkami w zakresie gwarancji długoterminowych i środkami przejściowymi

Wpływ środka przejściowego dotyczącego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Wpływ środka przejściowego dotyczącego stóp procentowych

Wpływ korekty z tytułu zmiany przyjętej jako zero

Wpływ korekty dopasowującej przyjętej jako zero

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

R0010

 

 

 

 

 

Podstawowe środki własne

R0020

 

 

 

 

 

Dopuszczone środki własne na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności

R0050

 

 

 

 

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności

R0090

 

 

 

 

 

Dopuszczone środki własne na pokrycie minimalnego wymogu wypłacalności

R0100

 

 

 

 

 

Minimalny wymóg kapitałowy

R0110

 

 

 

 

 


S.22.01.22

Wpływ środków w zakresie gwarancji długoterminowych i środków przejściowych

 

 

Kwota wraz ze środkami w zakresie gwarancji długoterminowych i środkami przejściowymi

Wpływ środka przejściowego dotyczącego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Wpływ środka przejściowego dotyczącego stóp procentowych

Wpływ korekty z tytułu zmiany przyjętej jako zero

Wpływ korekty dopasowującej przyjętej jako zero

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

R0010

 

 

 

 

 

Podstawowe środki własne

R0020

 

 

 

 

 

Dopuszczone środki własne na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności

R0050

 

 

 

 

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności

R0090

 

 

 

 

 


S.23.01.01

Środki własne

 

 

Ogółem

Tier 1 – nieograniczone

Tier 1 – ograniczone

Tier 2

Tier 3

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Podstawowe środki własne przed odliczeniem z tytułu udziałów w innych instytucjach sektora finansowego zgodnie z art. 68 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35

 

 

 

 

 

 

Kapitał zakładowy (wraz z akcjami własnymi)

R0010

 

 

 

 

 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z kapitałem zakładowym

R0030

 

 

 

 

 

Kkapitał założycielski, wkłady/składki członkowskie lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności

R0040

 

 

 

 

 

Podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności

R0050

 

 

 

 

 

Fundusze nadwyżkowe

R0070

 

 

 

 

 

Akcje uprzywilejowane

R0090

 

 

 

 

 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z akcjami uprzywilejowanymi

R0110

 

 

 

 

 

Rezerwa uzgodnieniowa

R0130

 

 

 

 

 

Zobowiązania podporządkowane

R0140

 

 

 

 

 

Kwota odpowiadająca wartości aktywów netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego

R0160

 

 

 

 

 

Pozostałe pozycje środków własnych zatwierdzone przez organ nadzoru jako podstawowe środki własne, niewymienione powyżej

R0180

 

 

 

 

 

Środki własne ze sprawozdań finansowych, które nie powinny być uwzględnione w rezerwie uzgodnieniowej i nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako środki własne wg Wypłacalność II

 

 

 

 

 

 

Środki własne ze sprawozdań finansowych, które nie powinny być uwzględnione w rezerwie uzgodnieniowej i nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako środki własne wg Wypłacalność II

R0220

 

 

 

 

 

Odliczenia

 

 

 

 

 

 

Wartość odliczeń z tytułu udziałów kapitałowych w instytucjach finansowych i kredytowych – ogółem

R0230

 

 

 

 

 

Podstawowe środki własne ogółem po odliczeniach

R0290

 

 

 

 

 

Uzupełniające środki własne

 

 

 

 

 

 

Nieopłacony kapitał zakładowy, do którego opłacenia nie wezwano i który może być wezwany do opłacenia na żądanie

R0300

 

 

 

 

 

Nieopłacony kapitał założycielski, wkłady/składki członkowskie lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności, do których opłacenia nie wezwano i które mogą być wezwane do opłacenia na żądanie

R0310

 

 

 

 

 

Nieopłacone akcje uprzywilejowane, do których opłacenia nie wezwano i które mogą być wezwane do opłacenia na żądanie

R0320

 

 

 

 

 

Prawnie wiążące zobowiązanie do subskrypcji i opłacenia na żądanie zobowiązań podporządkowanych

R0330

 

 

 

 

 

Akredytywy i gwarancje zgodne z art. 96 pkt 2 dyrektywy 2009/138/WE

R0340

 

 

 

 

 

Akredytywy i gwarancje inne niż zgodne z art. 96 pkt 2 dyrektywy 2009/138/WE

R0350

 

 

 

 

 

Dodatkowe wkłady od członków zgodnie z art. 96 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy 2009/138/WE

R0360

 

 

 

 

 

Dodatkowe wkłady od członków – inne niż zgodnie z art. 96 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy 2009/138/WE

R0370

 

 

 

 

 

Pozostałe uzupełniające środki własne

R0390

 

 

 

 

 

Uzupełniające środki własne ogółem

R0400

 

 

 

 

 

Dostępne i dopuszczone środki własne

 

 

 

 

 

 

Kwota dostępnych środków własnych ogółem na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR)

R0500

 

 

 

 

 

Kwota dostępnych środków własnych ogółem na pokrycie MCR

R0510

 

 

 

 

 

Kwota dopuszczonych środków własnych ogółem na pokrycie SCR

R0540

 

 

 

 

 

Kwota dopuszczonych środków własnych ogółem na pokrycie MCR

R0550

 

 

 

 

 

SCR

R0580

 

 

 

 

 

MCR

R0600

 

 

 

 

 

Wskaźnik dopuszczonych środków własnych do SCR

R0620

 

 

 

 

 

Wskaźnik dopuszczonych środków własnych do MCR

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Rezerwa uzgodnieniowa

 

 

 

 

 

 

Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami

R0700

 

 

 

 

 

Akcje własne (posiadane bezpośrednio i pośrednio)

R0710

 

 

 

 

 

Przewidywane dywidendy, wypłaty i obciążenia

R0720

 

 

 

 

 

Pozostałe pozycje podstawowych środków własnych

R0730

 

 

 

 

 

Korekta ze względu na wydzielone pozycje środków własnych w ramach portfeli objętych korektą dopasowującą i funduszy wyodrębnionych

R0740

 

 

 

 

 

Rezerwa uzgodnieniowa

R0760

 

 

 

 

 

Oczekiwane zyski

 

 

 

 

 

 

Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Działalność w zakresie ubezpieczeń na życie

R0770

 

 

 

 

 

Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

R0780

 

 

 

 

 

Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Ogółem

R0790

 

 

 

 

 


S.23.01.22

Środki własne

 

 

Ogółem

Tier 1 – nieograniczone

Tier 1 – ograniczone

Tier 2

Tier 3

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Podstawowe środki własne przed odliczeniem z tytułu udziałów w innych instytucjach sektora finansowego

 

 

 

 

 

 

Kapitał zakładowy (wraz z akcjami własnymi)

R0010

 

 

 

 

 

Niedostępny nieopłacony kapitał założycielski, do których opłacenia wezwano, na poziomie grupy

R0020

 

 

 

 

 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z kapitałem zakładowym

R0030

 

 

 

 

 

Kapitał założycielski, wkłady/składki członkowskie lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności

R0040

 

 

 

 

 

Podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności

R0050

 

 

 

 

 

Niedostępne podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności, na poziomie grupy

R0060

 

 

 

 

 

Fundusze nadwyżkowe

R0070

 

 

 

 

 

Niedostępne fundusze nadwyżkowe, na poziomie grupy

R0080

 

 

 

 

 

Akcje uprzywilejowane

R0090

 

 

 

 

 

Niedostępne akcje uprzywilejowane, na poziomie grupy

R0100

 

 

 

 

 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z akcjami uprzywilejowanymi

R0110

 

 

 

 

 

Niedostępna nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej akcji związana z akcjami uprzywilejowanymi, na poziomie grupy

R0120

 

 

 

 

 

Rezerwa uzgodnieniowa

R0130

 

 

 

 

 

Zobowiązania podporządkowane

R0140

 

 

 

 

 

Niedostępne zobowiązania podporządkowane, na poziomie grupy

R0150

 

 

 

 

 

Kwota odpowiadająca wartości aktywów netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego

R0160

 

 

 

 

 

Kwota odpowiadająca wartości aktywów netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego niedostępnych na poziomie grupy

R0170

 

 

 

 

 

Pozostałe pozycje zatwierdzone przez organ nadzoru jako podstawowe środki własne, niewymienione powyżej

R0180

 

 

 

 

 

Niedostępne środki własne związane z pozostałymi pozycjami środków własnych zatwierdzonymi przez organ nadzoru

R0190

 

 

 

 

 

Udziały mniejszościowe (jeżeli niezgłoszone jako część określonej pozycji środków własnych)

R0200

 

 

 

 

 

Niedostępne udziały mniejszościowe, na poziomie grupy

R0210

 

 

 

 

 

Środki własne ze sprawozdań finansowych, które nie powinny być uwzględnione w rezerwie uzgodnieniowej i nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako środki własne wg Wypłacalność II

 

 

 

 

 

 

Środki własne ze sprawozdań finansowych, które nie powinny być uwzględnione w rezerwie uzgodnieniowej i nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako środki własne wg Wypłacalność II

R0220

 

 

 

 

 

Odliczenia

 

 

 

 

 

 

Odliczenia z tytułu udziałów w innych przedsiębiorstwach finansowych, w tym w nieregulowanych jednostka prowadzących działalność finansową,

R0230

 

 

 

 

 

w tym odliczone zgodnie z art. 228 dyrektywy 2009/138/WE

R0240

 

 

 

 

 

Odliczenia z tytułu udziałów, w przypadku gdy informacje są niedostępne (art. 229)

R0250

 

 

 

 

 

Odliczenia z tytułu udziałów włączonych z zastosowaniem metody odliczeń i agregacji, w przypadku gdy zastosowano połączenie metod

R0260

 

 

 

 

 

Niedostępne pozycje środków własnych ogółem

R0270

 

 

 

 

 

Odliczenia ogółem

R0280

 

 

 

 

 

Podstawowe środki własne ogółem po odliczeniach

R0290

 

 

 

 

 

Uzupełniające środki własne

 

 

 

 

 

 

Nieopłacony kapitał zakładowy, do którego opłacenia nie wezwano i który może być wezwany do opłacenia na żądanie

R0300

 

 

 

 

 

Nieopłacony kapitał założycielski, wkłady/składki członkowskie lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności, do których opłacenia nie wezwano i które mogą być wezwane do opłacenia na żądanie

R0310

 

 

 

 

 

Nieopłacone akcje uprzywilejowane, do których opłacenia nie wezwano i które mogą być wezwane do opłacenia na żądanie

R0320

 

 

 

 

 

Akredytywy i gwarancje inne niż zgodne z art. 96 pkt 2 dyrektywy 2009/138/WE

R0350

 

 

 

 

 

Akredytywy i gwarancje zgodne z art. 96 pkt 2 dyrektywy 2009/138/WE

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe wkłady od członków zgodnie z art. 96 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy 2009/138/WE

R0360

 

 

 

 

 

Dodatkowe wkłady od członków – inne niż zgodnie z art. 96 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy 2009/138/WE

R0370

 

 

 

 

 

Niedostępne uzupełniające środki własne, na poziomie grupy

R0380

 

 

 

 

 

Pozostałe uzupełniające środki własne

R0390

 

 

 

 

 

Uzupełniające środki własne ogółem

R0400

 

 

 

 

 

Środki własne innych instytucji sektora finansowego

 

 

 

 

 

 

Rezerwa uzgodnieniowa

R0410

 

 

 

 

 

Instytucje pracowniczych programów emerytalnych

R0420

 

 

 

 

 

Nieregulowane jednostki prowadzące działalność finansową

R0430

 

 

 

 

 

Środki własne innych instytucji sektora finansowego ogółem

R0440

 

 

 

 

 

Środki własne z zastosowaniem metody odliczeń i agregacji jako jedynej metody lub w połączeniu z metodą 1

 

 

 

 

 

 

Zagregowane środki własne z zastosowaniem metody odliczeń i agregacji i połączenia metod

R0450

 

 

 

 

 

Zagregowane środki własne z zastosowaniem metody odliczeń i agregacji i połączenia metod, po odliczeniu transakcji wewnątrzgrupowych

R0460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwota dostępnych środków własnych ogółem na pokrycie skonsolidowanego SCR grupy (z wyłączeniem środków własnych innej instytucji sektora finansowego oraz z zakładów włączonych poprzez metodę odliczeń i agregacji)

R0520

 

 

 

 

 

Kwota dostępnych środków własnych ogółem na pokrycie minimalnego skonsolidowanego SCR grupy

R0530

 

 

 

 

 

Kwota dopuszczonych środków własnych ogółem na pokrycie skonsolidowanego SCR grupy (z wyłączeniem środków własnych innej instytucji sektora finansowego oraz z zakładów włączonych poprzez metodę odliczeń i agregacji)

R0560

 

 

 

 

 

Kwota dopuszczonych środków własnych ogółem na pokrycie minimalnego skonsolidowanego SCR grupy

R0570

 

 

 

 

 

Minimalny skonsolidowany SCR grupy

R0610

 

 

 

 

 

Wskaźnik dopuszczonych środków własnych do minimalnego skonsolidowanego SCR grupy

R0650

 

 

 

 

 

Kwota dopuszczonych środków własnych ogółem na pokrycie SCR grupy (w tym środki własne z innej instytucji sektora finansowego oraz z zakładów włączonych poprzez metodę odliczeń i agregacji)

R0660

 

 

 

 

 

SCR grupy

R0680

 

 

 

 

 

Wskaźnik dopuszczonych środków własnych do SCR grupy, w tym innych instytucji sektora finansowego i zakładów włączonych poprzez metodę odliczeń i agregacji

R0690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Rezerwa uzgodnieniowa

 

 

 

 

 

 

Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami

R0700

 

 

 

 

 

Akcje własne (posiadane bezpośrednio i pośrednio)

R0710

 

 

 

 

 

Przewidywane dywidendy, wypłaty i obciążenia

R0720

 

 

 

 

 

Pozostałe pozycje podstawowych środków własnych

R0730

 

 

 

 

 

Korekta ze względu na wydzielone pozycje środków własnych w ramach portfeli objętych korektą dopasowującą i funduszy wyodrębnionych

R0740

 

 

 

 

 

Pozostałe niedostępne środki własne

R0750

 

 

 

 

 

Rezerwa uzgodnieniowa przed odliczeniem z tytułu udziałów w innej instytucji sektora finansowego

R0760

 

 

 

 

 

Oczekiwane zyski

 

 

 

 

 

 

Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Działalność w zakresie ubezpieczeń na życie

R0770

 

 

 

 

 

Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

R0780

 

 

 

 

 

Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Ogółem

R0790

 

 

 

 

 


S.25.01.21

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową

 

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto

Parametry specyficzne dla zakładu

Uproszczenia

 

 

C0110

C0090

C0100

Ryzyko rynkowe

R0010

 

 

 

Ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta

R0020

 

 

 

Ryzyko aktuarialne w ubezpieczeniach na życie

R0030

 

 

 

Ryzyko aktuarialne w ubezpieczeniach zdrowotnych

R0040

 

 

 

Ryzyko aktuarialne w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

R0050

 

 

 

Dywersyfikacja

R0060

 

 

 

Ryzyko z tytułu wartości niematerialnych i prawnych

R0070

 

 

 

Podstawowy kapitałowy wymóg wypłacalności

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

 

C0100

 

 

Ryzyko operacyjne

R0130

 

 

 

Zdolność rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat

R0140

 

 

 

Zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat

R0150

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla działalności prowadzonej zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE

R0160

 

 

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności z wyłączeniem wymogu kapitałowego

R0200

 

 

 

Ustanowione wymogi kapitałowe

R0210

 

 

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności

R0220

 

 

 

Inne informacje na temat SCR

 

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla podmodułu ryzyka cen akcji opartego na duracji

R0400

 

 

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla pozostałej części

R0410

 

 

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla funduszy wyodrębnionych

R0420

 

 

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla portfeli objętych korektą dopasowującą

R0430

 

 

 

Efekt dywersyfikacji ze względu na agregację nSCR dla RFF na podstawie art. 304

R0440

 

 

 


S.25.01.22

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących formułę standardową

 

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto

Parametry specyficzne dla zakładu

Uproszczenia

 

 

C0110

C0080

C0090

Ryzyko rynkowe

R0010

 

 

 

Ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta

R0020

 

 

 

Ryzyko aktuarialne w ubezpieczeniach na życie

R0030

 

 

 

Ryzyko aktuarialne w ubezpieczeniach zdrowotnych

R0040

 

 

 

Ryzyko aktuarialne w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

R0050

 

 

 

Dywersyfikacja

R0060

 

 

 

Ryzyko z tytułu wartości niematerialnych i prawnych

R0070

 

 

 

Podstawowy kapitałowy wymóg wypłacalności

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

 

C0100

 

 

Ryzyko operacyjne

R0130

 

 

 

Zdolność rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat

R0140

 

 

 

Zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat

R0150

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla działalności prowadzonej zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE

R0160

 

 

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności z wyłączeniem wymogu kapitałowego

R0200

 

 

 

Ustanowione wymogi kapitałowe

R0210

 

 

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności

R0220

 

 

 

Inne informacje na temat SCR

 

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla podmodułu ryzyka cen akcji opartego na duracji

R0400

 

 

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla pozostałej części

R0410

 

 

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla funduszy wyodrębnionych

R0420

 

 

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla portfeli objętych korektą dopasowującą

R0430

 

 

 

Efekt dywersyfikacji ze względu na agregację nSCR dla RFF na podstawie art. 304

R0440

 

 

 

Minimalny skonsolidowany kapitałowy wymóg wypłacalności grupy

R0470

 

 

 

Informacje na temat innych podmiotów

 

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla innych instytucji sektora finansowego (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe)

R0500

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla innych instytucji sektora finansowego (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych i instytucji finansowych, zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz spółek zarządzających UCITS

R0510

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla innych instytucji sektora finansowego (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – instytucje pracowniczych programów emerytalnych

R0520

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla innych instytucji sektora finansowego (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – wymóg kapitałowy dla nieregulowanych jednostek prowadzących działalność finansową

R0530

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla wymogów dotyczących niekontrolowanych udziałów

R0540

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla pozostałych zakładów

R0550

 

 

 

Overall SCR

 

 

 

 

SCR dla zakładów włączonych poprzez metodę odliczeń i agregacji

R0560

 

 

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności

R0570

 

 

 


S.25.02.21

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową i częściowy model wewnętrzny

Niepowtarzalny numer składnika

Opis składników

Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

Wartość na podstawie modelu

Parametry specyficzne dla zakładu

Uproszczenia

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

 

C0100

 

 

 

Niezdywersyfikowane składniki ogółem

R0110

 

 

 

 

Dywersyfikacja

R0060

 

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla działalności prowadzonej zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE

R0160

 

 

 

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności z wyłączeniem wymogu kapitałowego

R0200

 

 

 

 

Ustanowione wymogi kapitałowe

R0210

 

 

 

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności

R0220

 

 

 

 

Inne informacje na temat SCR

 

 

 

 

 

Wartość lub oszacowanie łącznej zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat

R0300

 

 

 

 

Wartość lub oszacowanie ogólnej zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat

R0310

 

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla podmodułu ryzyka cen akcji opartego na duracji

R0400

 

 

 

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla pozostałej części

R0410

 

 

 

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla funduszy wyodrębnionych (innych niż te związane z działalnością prowadzoną zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE (środki przejściowe));

R0420

 

 

 

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla portfeli objętych korektą dopasowującą

R0430

 

 

 

 

Efekt dywersyfikacji ze względu na agregację nSCR dla RFF na podstawie art. 304

R0440

 

 

 

 


S.25.02.22

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących formułę standardową i częściowy model wewnętrzny

Niepowtarzalny numer składnika

Opis składników

Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

Wartość na podstawie modelu

Parametry specyficzne dla zakładu

Uproszczenia

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

 

C0100

 

 

 

Niezdywersyfikowane składniki ogółem

R0110

 

 

 

 

Dywersyfikacja

R0060

 

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla działalności prowadzonej zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE

R0160

 

 

 

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności z wyłączeniem wymogu kapitałowego

R0200

 

 

 

 

Ustanowione wymogi kapitałowe

R0210

 

 

 

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności dla zakładów stosujących metodę skonsolidowaną

R0220

 

 

 

 

Inne informacje na temat SCR

 

 

 

 

 

Wartość lub oszacowanie łącznej zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat

R0300

 

 

 

 

Wartość lub oszacowanie ogólnej zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat

R0310

 

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla podmodułu ryzyka cen akcji opartego na duracji

R0400

 

 

 

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla pozostałej części

R0410

 

 

 

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla funduszy wyodrębnionych (innych niż te związane z działalnością prowadzoną zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE (środki przejściowe));

R0420

 

 

 

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla portfeli objętych korektą dopasowującą

R0430

 

 

 

 

Efekt dywersyfikacji ze względu na agregację nSCR dla RFF na podstawie art. 304

R0440

 

 

 

 

Minimalny skonsolidowany kapitałowy wymóg wypłacalności grupy

R0470

 

 

 

 

Informacje na temat innych podmiotów

 

 

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla innych instytucji sektora finansowego (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe)

R0500

 

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla innych instytucji sektora finansowego (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych i instytucji finansowych, zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz spółek zarządzających UCITS

R0510

 

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla innych instytucji sektora finansowego (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – instytucje pracowniczych programów emerytalnych

R0520

 

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla innych instytucji sektora finansowego (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – wymóg kapitałowy dla nieregulowanych jednostek prowadzących działalność finansową

R0530

 

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla wymogów dotyczących niekontrolowanych udziałów

R0540

 

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla pozostałych zakładów

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0100

 

 

 

Overall SCR

 

 

 

 

 

SCR dla zakładów włączonych poprzez metodę odliczeń i agregacji

R0560

 

 

 

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności

R0570

 

 

 

 


S.25.03.21

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla zakładów stosujących pełny model wewnętrzny

Niepowtarzalny numer składnika

Opis składników

Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

 

C0100

Niezdywersyfikowane składniki ogółem

R0110

 

Dywersyfikacja

R0060

 

Wymóg kapitałowy dla działalności prowadzonej zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE (środek przejściowy)

R0160

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności z wyłączeniem wymogu kapitałowego

R0200

 

Ustanowione wymogi kapitałowe

R0210

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności

R0220

 

Inne informacje na temat SCR

 

 

Wartość lub oszacowanie łącznej zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat

R0300

 

Wartość lub oszacowanie ogólnej zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat

R0310

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla pozostałej części

R0410

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla funduszy wyodrębnionych (innych niż te związane z działalnością prowadzoną zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE (środki przejściowe));

R0420

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla portfeli objętych korektą dopasowującą

R0430

 

Efekt dywersyfikacji ze względu na agregację nSCR dla RFF na podstawie art. 304

R0440

 


S.25.03.22

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących pełny model wewnętrzny

Niepowtarzalny numer składnika

Opis składników

Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

 

C0100

Niezdywersyfikowane składniki ogółem

R0110

 

Dywersyfikacja

R0060

 

Wymóg kapitałowy dla działalności prowadzonej zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE

R0160

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności z wyłączeniem wymogu kapitałowego

R0200

 

Ustanowione wymogi kapitałowe

R0210

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności

R0220

 

Inne informacje na temat SCR

 

 

Wartość lub oszacowanie łącznej zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat

R0300

 

Wartość lub oszacowanie ogólnej zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat

R0310

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla pozostałej części

R0410

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla funduszy wyodrębnionych (innych niż te związane z działalnością prowadzoną zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE (środki przejściowe));

R0420

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla portfeli objętych korektą dopasowującą

R0430

 

Efekt dywersyfikacji ze względu na agregację nSCR dla RFF na podstawie art. 304

R0440

 

Minimalny skonsolidowany kapitałowy wymóg wypłacalności grupy

R0470

 

Informacje na temat innych podmiotów

 

 

Wymóg kapitałowy dla innych instytucji sektora finansowego (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe)

R0500

 

Wymóg kapitałowy dla innych instytucji sektora finansowego (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych i instytucji finansowych, zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz spółek zarządzających UCITS

R0510

 

Wymóg kapitałowy dla innych instytucji sektora finansowego (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – instytucje pracowniczych programów emerytalnych

R0520

 

Wymóg kapitałowy dla innych instytucji sektora finansowego (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – wymóg kapitałowy dla nieregulowanych jednostek prowadzących działalność finansową

R0530

 

Wymóg kapitałowy dla wymogów dotyczących niekontrolowanych udziałów

R0540

 

Wymóg kapitałowy dla pozostałych zakładów

R0550

 

S.28.01.01

Minimalny wymóg kapitałowy – działalność ubezpieczeniowa lub reasekuracyjna prowadzona jedynie w zakresie ubezpieczeń na życie lub jedynie w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

Komponent formuły liniowej dla zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

 

 

C0010

 

 

 

MCRNL Wynik

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie i rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie netto (tj. po uwzględnieniu reasekuracji biernej i spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia))

Składki przypisane w okresie ostatnich 12 miesięcy netto (tj. po uwzględnieniu reasekuracji biernej)

 

 

 

 

C0020

C0030

Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych i reasekuracja proporcjonalna

R0020

 

 

Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów i reasekuracja proporcjonalna

R0030

 

 

Ubezpieczenia pracownicze i reasekuracja proporcjonalna

R0040

 

 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych i reasekuracja proporcjonalna

R0050

 

 

Pozostałe ubezpieczenia pojazdów i reasekuracja proporcjonalna

R0060

 

 

Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe i reasekuracja proporcjonalna

R0070

 

 

Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych i reasekuracja proporcjonalna

R0080

 

 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej i reasekuracja proporcjonalna

R0090

 

 

Ubezpieczenia i reasekuracja proporcjonalna kredytów i poręczeń

R0100

 

 

Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej i reasekuracja proporcjonalna

R0110

 

 

Ubezpieczenia świadczenia pomocy i reasekuracja proporcjonalna

R0120

 

 

Ubezpieczenia różnych strat finansowych i reasekuracja proporcjonalna

R0130

 

 

Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń zdrowotnych

R0140

 

 

Reasekuracja nieproporcjonalna pozostałych ubezpieczeń osobowych

R0150

 

 

Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń morskich, lotniczych i transportowych

R0160

 

 

Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń majątkowych

R0170

 

 


Komponent formuły liniowej dla zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych z tytułu ubezpieczeń na życie

 

 

C0040

 

 

 

MCRL Wynik

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie i rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie netto (tj. po uwzględnieniu reasekuracji biernej i spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia))

Całkowita suma na ryzyku netto (z odliczeniem umów reasekuracji i spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia))

 

 

 

 

C0050

C0060

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń z udziałem w zyskach – świadczenia gwarantowane

R0210

 

 

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń z udziałem w zyskach – przyszłe świadczenia uznaniowe

R0220

 

 

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0230

 

 

Inne zobowiązania z tytułu (reasekuracji) ubezpieczeń na życie i (reasekuracji) ubezpieczeń zdrowotnych

R0240

 

 

Całkowita suma na ryzyku w odniesieniu do wszystkich zobowiązań z tytułu (reasekuracji) ubezpieczeń na życie

R0250

 

 


Ogólne obliczenie MCR

 

 

C0070

Liniowy MCR

R0300

 

SCR

R0310

 

Górny próg MCR

R0320

 

Dolny próg MCR

R0330

 

Łączny MCR

R0340

 

Nieprzekraczalny dolny próg MCR

R0350

 

 

 

C0070

Minimalny wymóg kapitałowy

R0400

 

S.28.02.01

Minimalny wymóg kapitałowy – działalność ubezpieczeniowa prowadzona w zakresie zarówno ubezpieczeń na życie, jak i ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

 

 

Działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

Działalność w zakresie ubezpieczeń na życie

 

Działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

Działalność w zakresie ubezpieczeń na życie

 

 

MCR(NL,NL) Wynik

MCR(NL,L) Wynik

 

 

 

 

 

 

 

C0010

C0020

 

 

 

 

 

Komponent formuły liniowej dla zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie i rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie netto (tj. po uwzględnieniu reasekuracji biernej i spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia))

Składki przypisane w okresie ostatnich 12 miesięcy netto (tj. po uwzględnieniu reasekuracji biernej)

Najlepsze oszacowanie i rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie netto (tj. po uwzględnieniu reasekuracji biernej i spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia))

Składki przypisane w okresie ostatnich 12 miesięcy netto (tj. po uwzględnieniu reasekuracji biernej)

 

 

 

 

 

C0030

C0040

C0050

C0060

Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych i reasekuracja proporcjonalna

R0020

 

 

 

 

Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów i reasekuracja proporcjonalna

R0030

 

 

 

 

Ubezpieczenia pracownicze i reasekuracja proporcjonalna

R0040

 

 

 

 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych i reasekuracja proporcjonalna

R0050

 

 

 

 

Pozostałe ubezpieczenia pojazdów i reasekuracja proporcjonalna

R0060

 

 

 

 

Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe i reasekuracja proporcjonalna

R0070

 

 

 

 

Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych i reasekuracja proporcjonalna

R0080

 

 

 

 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej i reasekuracja proporcjonalna

R0090

 

 

 

 

Ubezpieczenia i reasekuracja proporcjonalna kredytów i poręczeń

R0100

 

 

 

 

Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej i reasekuracja proporcjonalna

R0110

 

 

 

 

Ubezpieczenia świadczenia pomocy i reasekuracja proporcjonalna

R0120

 

 

 

 

Ubezpieczenia różnych strat finansowych i reasekuracja proporcjonalna

R0130

 

 

 

 

Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń zdrowotnych

R0140

 

 

 

 

Reasekuracja nieproporcjonalna pozostałych ubezpieczeń osobowych

R0150

 

 

 

 

Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń morskich, lotniczych i transportowych

R0160

 

 

 

 

Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń majątkowych

R0170

 

 

 

 


 

 

Działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

Działalność w zakresie ubezpieczeń na życie

 

Działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

Działalność w zakresie ubezpieczeń na życie

 

 

MCR(L,NL) Wynik

MCR(L,L) Wynik

 

 

 

 

 

 

 

C0070

C0080

 

 

 

 

 

Komponent formuły liniowej dla zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych z tytułu ubezpieczeń na życie

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie i rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie netto (tj. po uwzględnieniu reasekuracji biernej i spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia))

Całkowita suma na ryzyku netto (z odliczeniem umów reasekuracji i spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia))

Najlepsze oszacowanie i rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie netto (tj. po uwzględnieniu reasekuracji biernej i spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia))

Całkowita suma na ryzyku netto (z odliczeniem umów reasekuracji i spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia))

 

 

 

 

 

C0090

C0100

C0110

C0120

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń z udziałem w zyskach – świadczenia gwarantowane

R0210

 

 

 

 

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń z udziałem w zyskach – przyszłe świadczenia uznaniowe

R0220

 

 

 

 

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0230

 

 

 

 

Inne zobowiązania z tytułu (reasekuracji) ubezpieczeń na życie i (reasekuracji) ubezpieczeń zdrowotnych

R0240

 

 

 

 

Całkowita suma na ryzyku w odniesieniu do wszystkich zobowiązań z tytułu (reasekuracji) ubezpieczeń na życie

R0250

 

 

 

 


Ogólne obliczenie MCR

 

 

C0130

 

Liniowy MCR

R0300

 

 

SCR

R0310

 

 

Górny próg MCR

R0320

 

 

Dolny próg MCR

R0330

 

 

Łączny MCR

R0340

 

 

Nieprzekraczalny dolny próg MCR

R0350

 

 

 

 

C0130

 

Minimalny wymóg kapitałowy

R0400

 

 

 

 

 

 

Obliczanie hipotetycznego MCR w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie i w ubezpieczeniach na życie

Działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

Działalność w zakresie ubezpieczeń na życie

 

 

C0140

C0150

Liniowy hipotetyczny MCR

R0500

 

 

Hipotetyczny SCR z wyłączeniem wymogu kapitałowego (obliczenie roczne lub najnowsze)

R0510

 

 

Górny próg hipotetycznego MCR

R0520

 

 

Dolny próg hipotetycznego MCR

R0530

 

 

Łączny hipotetyczny MCR

R0540

 

 

Nieprzekraczalny dolny próg hipotetycznego MCR

R0550

 

 

Hipotetyczny MCR

R0560

 

 

S.32.01.22

Zakłady w ramach grupy

Kraj

Kod identyfikacyjny zakładu

Rodzaj kodu identyfikacyjnego zakładu

Nazwa prawna zakładu

Rodzaj zakładu

Forma prawna

Kategoria (ubezpieczenia wzajemne/inne niż wzajemne)

Organy nadzoru

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

(itd.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Kryteria wpływu

Włączenie w zakres nadzoru nad grupą

Obliczanie wypłacalności grupy

% akcji kapitałowych

% wykorzystanego do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

% praw głosu

Inne kryteria

Poziom wpływu

Proporcjonalny udział wykorzystywany do obliczenia wypłacalności grupy

TAK/NIE

Data decyzji, jeżeli zastosowanie ma art. 214

Zastosowana metoda traktowanie zakladu zgodnie z metoda 1

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK II

Noty objaśniające dotyczące wzorów sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji indywidualnych podmiotów

Niniejszy załącznik zawiera dodatkowe noty objaśniające dotyczące wzorów formularzy zawartych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. W pierwszej kolumnie tabel wskazano pozycje, które należy ujawnić, poprzez określenie kolumn i wierszy zgodnie ze wzorem formularza określonym w załączniku I.

Wzory formularzy, które należy wypełnić zgodnie z notami objaśniającymi zawartymi w poszczególnych sekcjach niniejszego załącznika, są w całym jego tekście określane jako „niniejszy formularz”.

S.02.01. – Bilans

Uwagi ogólne:

Niniejsza sekcja dotyczy rocznych informacji ujawnianych przez indywidualne podmioty

Kolumnę „Wartość wg Wypłacalność II” (C0010) wypełnia się z zastosowaniem zasad wyceny określonych w dyrektywie 2009/138/WE, rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/35 oraz standardach technicznych i wytycznych dotyczących dyrektywy Wypłacalność II.

 

POZYCJA

NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Aktywa

C0010/R0030

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne inne niż wartość firmy Dające się zidentyfikować aktywa niepieniężne niemające postaci fizycznej.

C0010/R0040

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są to kwoty przewidziane w przyszłych okresach do odliczenia od podatku dochodowego ze względu na:

a)

ujemne różnice przejściowe;

b)

przeniesienie na kolejny okres nierozliczonych strat podatkowych; lub

c)

przeniesienie na kolejny okres niewykorzystanych ulg podatkowych.

C0010/R0050

Nadwyżka na funduszu świadczeń emerytalnych

Łączna nadwyżka netto związana z systemem emerytalnym pracowników

C0010/R0060

Nieruchomości, maszyny i wyposażenie (Rzeczowe aktywa trwałe) wykorzystywane na użytek własny

Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do stałego użytkowania oraz nieruchomości wykorzystywane przez podmiot do użytku własnego. W tej pozycji ujmuje się również nieruchomości w budowie przeznaczone do użytku własnego.

C0010/R0070

Lokaty (inne niż aktywa posiadane z tytułu ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

Łączna kwota lokat, z wyłączeniem aktywów posiadanych z tytułu ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

C0010/R0080

Nieruchomości (inne niż do użytku własnego)

Nieruchomości, inne niż do użytku własnego. W tej pozycji ujmuje się również nieruchomości w budowie, inne niż do użytku własnego.

C0010/R0090

Udziały w jednostkach powiązanych, w tym udziały kapitałowe

Udziały kapitałowe zgodnie z definicją w art. 13 pkt 20 i art. 212 ust. 2 oraz udziały w jednostkach powiązanych zgodnie z definicją w art. 212 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2009/138/WE.

Jeżeli część aktywów dotyczących udziałów kapitałowych i zakładów powiązanych odnosi się do ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, część tą należy ujawniać w pozycji „Aktywa posiadane z tytułu umów związanych z wartością indeksu i z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym” w polu C0010/R0220.

C0010/R0100

Akcje i udziały

Łączna kwota akcji i udziałów, notowanych i nienotowanych.

C0010/R0110

Akcje i udziały – notowane

Udziały i akcje reprezentujące kapitał przedsiębiorstwa, tj. odzwierciedlające posiadanie przedsiębiorstwa, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub na wielostronnej platformie obrotu, zgodnie z definicją w dyrektywie 2004/39/WE.

Pozycja nie obejmuje udziałów w jednostkach powiązanych, w tym udziałów kapitałowych.

C0010/R0120

Akcje i udziały – nienotowane

Udziały i akcje reprezentujące kapitał przedsiębiorstwa, tj. odzwierciedlające posiadanie przedsiębiorstwa, które nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub na wielostronnej platformie obrotu, zgodnie z definicją w dyrektywie 2004/39/WE.

Pozycja nie obejmuje udziałów w jednostkach powiązanych, w tym udziałów kapitałowych.

C0010/R0130

Dłużne papiery wartościowe

Łączna kwota obligacji państwowych, obligacji korporacyjnych, strukturyzowanych papierów wartościowych i zabezpieczonych papierów wartościowych.

C0010/R0140

Obligacje państwowe

Obligacje emitowane przez organy publiczne, w tym przez rządy centralne, instytucje rządowe na szczeblu ponadnarodowym, rządy regionalne lub organy samorządu lokalnego, oraz obligacje, które są w pełni, bezwarunkowo i nieodwołalnie gwarantowane przez Europejski Bank Centralny, rządy centralne i banki centralne państw członkowskich, denominowane i finansowane w walucie krajowej tego rządu centralnego i banku centralnego, wielostronne banki rozwoju, o których mowa w art. 117 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, lub organizacje międzynarodowe, o których mowa w art. 118 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, jeżeli gwarancja spełnia wymogi określone w art. 215 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

C0010/R0150

Obligacje korporacyjne

Obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa

C0010/R0160

Strukturyzowane papiery wartościowe

Hybrydowe papiery wartościowe, na które składa się instrument o stałej kwocie dochodu (zwrot z inwestycji w postaci ustalonych płatności) oraz szereg składników w postaci instrumentu pochodnego. Kategoria ta nie obejmuje papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu emitowanych przez organy państwowe. Obejmuje ona papiery wartościowe, które posiadają wbudowane instrumenty pochodne dowolnej kategorii, w tym swapy ryzyka kredytowego (CDS), swapy o stałym terminie zapadalności (CMS), opcje ryzyka kredytowego (CDOp). Aktywa w tej kategorii nie podlegają rozdzielaniu.

C0010/R0170

Zabezpieczone papiery wartościowe

Papiery wartościowe, których wartość i płatności wynikają z portfela aktywów bazowych. Obejmują papiery wartościowe oparte o portfel aktywów (ABS), papiery wartościowe oparte o kredyty hipoteczne (MBS), papiery wartościowe oparte o kredyty hipoteczne przedsiębiorstw (CMBS), papiery wartościowe zabezpieczone instrumentami dłużnymi (CDO), papiery wartościowe zabezpieczone pożyczkami (CLO), papiery wartościowe zabezpieczone kredytami hipotecznymi (CMO).

C0010/R0180

Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania

„Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania” oznaczają przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) zdefiniowane w art. 1 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE lub alternatywny fundusz inwestycyjny (AFI) zdefiniowany w art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE.

C0010/R0190

Instrumenty pochodne

Instrument finansowy lub inny kontrakt posiadający wszystkie trzy następujące cechy:

a)

jego wartość zmienia się wraz ze zmianą określonej stopy procentowej, ceny instrumentu finansowego, ceny towaru, kursu walutowego, indeksu ceny lub stóp, ratingu kredytowego lub indeksu kredytowego, czy też innej zmiennej, przy założeniu, że w przypadku zmiennej niefinansowej zmienna ta nie jest specyficzna dla strony kontraktu (czasami zwana „instrumentem bazowym”).

b)

nie wymaga żadnej początkowej inwestycji netto lub wymaga początkowej inwestycji netto mniejszej niż dla innych rodzajów kontraktów, dla których oczekuje się podobnych reakcji na zmiany czynników rynkowych;

c)

jego rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Ujawniana jest wartość wg Wypłacalność II, wyłącznie jeżeli jest dodatnia, instrumentu pochodnego na dzień sprawozdawczy (w przypadku wartości ujemnej zob. C0010R0790).

C0010/R0200

Depozyty inne niż ekwiwalenty środków pieniężnych

Depozyty inne niż ekwiwalenty środków pieniężnych, które nie mogą być wykorzystywane do dokonywania płatności przed upływem określonego terminu i nie mogą zostać wymienione na walutę lub na depozyty zbywalne bez znacznego ograniczenia lub kary.

C0010/R0210

Pozostałe lokaty

Pozostałe lokaty nieobjęte kategoriami lokat ujawnionymi powyżej.

C0010/R0220

Aktywa posiadane z tytułu ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Aktywa posiadane z tytułu ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (klasyfikowanych w linii biznesowej 31 zdefiniowanej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35).

C0010/R0230

Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie

Łączna kwota pożyczek i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie, tj. aktywów finansowych tworzonych w związku z pożyczeniem środków przez podmioty, posiadających zabezpieczenie lub nie, w tym związanych z kompensacją sald (cash pooling).

C0010/R0240

Pożyczki pod zastaw polisy

Pożyczki udzielone ubezpieczającym, zabezpieczone na polisach (stanowiące podstawę rezerw techniczno-ubezpieczeniowych).

C0010/R0250

Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie dla osób fizycznych

Aktywa finansowe tworzone w związku z pożyczeniem środków pożyczkobiorcom (osobom fizycznym) przez pożyczkodawców, posiadające zabezpieczenie lub nie, w tym związane z kompensacją sald (cash pooling).

C0010/R0260

Pozostałe pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie

Aktywa finansowe tworzone w związku z pożyczeniem środków przez pożyczkodawców innym pożyczkobiorcom, których nie można zaklasyfikować w pozycji R0240 lub R0250, posiadające zabezpieczenie lub nie, w tym związane z kompensacją sald (cash pooling).

C0010/R0270

Kwoty należne z umów reasekuracji dla zobowiązań wynikających z:

Suma kwot należnych z umów reasekuracji. Odpowiada kwocie udziału zakładu reasekuracji w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (w tym reasekuracja finansowa i spółki celowe (podmioty specjalnego przeznaczenia)).

C0010/R0280

Ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie i zdrowotne o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

Kwoty należne z umów reasekuracji w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

C0010/R0290

Ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych)

Kwoty należne z umów reasekuracji w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, z wyłączeniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

C0010/R0300

Zdrowotne o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

Kwoty należne z umów reasekuracji w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

C0010/R0310

Ubezpieczenia na życie i zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie, z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Kwoty należne z umów reasekuracji w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń na życie i zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie, z wyłączeniem ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

C0010/R0320

Zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie

Kwoty należne z umów reasekuracji w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie

C0010/R0330

Ubezpieczenia na życie z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Kwoty należne z umów reasekuracji w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla działalności w zakresie ubezpieczeń na życie, z wyłączeniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie oraz rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

C0010/R0340

Ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Kwoty należne z umów reasekuracji w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

C0010/R0350

Depozyty u cedentów

Depozyty dotyczące reasekuracji czynnej.

C0010/R0360

Należności z tytułu ubezpieczeń i od pośredników ubezpieczeniowych

Należności przeterminowane od ubezpieczających, zakładów ubezpieczeń oraz inne związane z działalnością ubezpieczeniową, które nie są ujęte we wpływach pieniężnych z tytułu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Pozycja obejmuje należności z reasekuracji czynnej.

C0010/R0370

Należności z tytułu reasekuracji

Należności przeterminowane od zakładów reasekuracji oraz związane z reasekuracją bierną, ale niestanowiące kwot należnych z umów reasekuracji.

Mogą one obejmować: należności od zakładów reasekuracji w związku z rozliczonymi odszkodowaniami i świadczeniami ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia; należności od zakładów reasekuracji w odniesieniu do zdarzeń innych niż zdarzenia ubezpieczeniowe lub rozliczone odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe, np. prowizje.

C0010/R0380

Pozostałe należności (handlowe, inne niż z działalności ubezpieczeniowej)

Obejmuje należności od pracowników lub różnych partnerów biznesowych (niezwiązane z działalnością ubezpieczeniową), w tym podmiotów publicznych.

C0010/R0390

Akcje własne (posiadane bezpośrednio)

Łączna kwota akcji własnych posiadanych bezpośrednio przez podmiot.

C0010/R0400

Kwoty należne, dotyczące pozycji środków własnych lub kapitału założycielskiego, do których opłacenia wezwano, ale które nie zostały jeszcze opłacone.

Wysokość kwoty należnej w odniesieniu do pozycji środków własnych lub kapitału założycielskiego, do których opłacenia wezwano, ale które nie zostały jeszcze opłacone.

C0010/R0410

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Banknoty i monety w obiegu powszechnie wykorzystywane do dokonywania płatności oraz depozyty, które mogą być na żądanie wymienione na gotówkę według ich wartości nominalnej i które mogą być bezpośrednio wykorzystywane do dokonywania płatności w formie czeku, przekazu, poprzez polecenie wypłaty, przelewu, zapłaty lub inną metodą płatności bezpośredniej, bez żadnych opłat ani ograniczeń.

Salda rachunków bankowych nie mogą być wzajemnie kompensowane, w związku z czym w pozycji tej należy ujmować wyłącznie rachunki o dodatnim saldzie, natomiast zadłużenie na rachunku bankowym (overdrafts) należy wykazywać w zobowiązaniach, chyba że istnieje zarówno ustawowe prawo do kompensowania, jak i możliwy do zweryfikowania zamiar rozliczenia w kwotach netto.

C0010/R0420

Pozostałe aktywa (niewykazane w innych pozycjach)

Kwota wszelkich pozostałych aktywów, niewykazane w innych pozycjach bilansowych.

C0010/R0500

Aktywa ogółem

Łączna kwota wszystkich aktywów.

Zobowiązania

C0010/R0510

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie

Suma rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania minimalnego wymogu kapitałowego (MCR).

C0010/R0520

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych)

Całkowita kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych).

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0530

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych) – rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

Całkowita kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych obliczanych łącznie (portfel podlegający odtworzeniu/zabezpieczeniu) dla działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych).

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0540

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych) – najlepsze oszacowanie

Łączna kwota najlepszego oszacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych).

Najlepsze oszacowanie należy ujawniać w ujęciu brutto bez uwzględniania reasekuracji biernej.

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0550

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych) – margines ryzyka

Łączna kwota marginesu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych).

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0560

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie)

Całkowita kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń zdrowotnych (o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie).

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0570

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie) – Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

Całkowita kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych obliczanych łącznie (portfel podlegający odtworzeniu/zabezpieczeniu) dla działalności w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych (o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie).

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0580

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie) – najlepsze oszacowanie

Łączna kwota najlepszego oszacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla działalności w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych (o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie).

Najlepsze oszacowanie należy ujawniać w ujęciu brutto bez uwzględniania reasekuracji biernej.

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0590

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie) – margines ryzyka

Łączna kwota marginesu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla działalności w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych (o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie).

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0600

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

Suma rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń na życie (z wyłączeniem ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym).

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0610

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń na życie)

Całkowita kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń zdrowotnych (o charakterze ubezpieczeń na życie).

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia w wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodyką składkową stosowaną na potrzeby obliczania minimalnego wymogu kapitałowego.

C0010/R0620

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń na życie) – Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

Całkowita kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych obliczanych łącznie (portfel podlegający odtworzeniu/zabezpieczeniu) dla działalności w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych (o charakterze ubezpieczeń na życie).

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0630

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń na życie) – najlepsze oszacowanie

Łączna kwota najlepszego oszacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń zdrowotnych (o charakterze ubezpieczeń na życie).

Najlepsze oszacowanie należy ujawniać w ujęciu brutto bez uwzględniania reasekuracji biernej.

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0640

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń na życie) – margines ryzyka

Łączna kwota marginesu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń zdrowotnych (o charakterze ubezpieczeń na życie).

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0650

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

Całkowita kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla działalności w zakresie ubezpieczeń na życie (z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym).

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodyką składkową stosowaną na potrzeby obliczania minimalnego wymogu kapitałowego.

C0010/R0660

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych orazubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) – rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

Całkowita kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych obliczanych łącznie (portfel podlegający odtworzeniu/zabezpieczeniu) dla działalności w zakresie ubezpieczeń na życie (z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym).

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0670

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) – najlepsze oszacowanie

Łączna kwota najlepszego oszacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla działalności w zakresie ubezpieczeń na życie (z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym).

Najlepsze oszacowanie należy ujawniać w ujęciu brutto bez uwzględniania reasekuracji biernej.

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0680

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) – margines ryzyka

Łączna kwota marginesu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla działalności w zakresie ubezpieczeń na życie (z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym).

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0690

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Całkowita kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla działalności w zakresie ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0700

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia związaneh z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym obliczane łącznie

Całkowita kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych obliczanych łącznie (portfel podlegający odtworzeniu/zabezpieczeniu) dla działalności w zakresie ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0710

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – najlepsze oszacowanie

Łączna kwota najlepszego oszacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla działalności w zakresie ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Najlepsze oszacowanie należy ujawniać w ujęciu brutto bez uwzględniania reasekuracji biernej.

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0720

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – margines ryzyka

Łączna kwota marginesu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla działalności w zakresie ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0740

Zobowiązania warunkowe

Zobowiązanie warunkowe definiuje się jako:

a)

możliwe zobowiązanie powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, którego istnienie potwierdzi dopiero wystąpienie lub niewystąpienie jednego lub większej liczby niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie są w pełni kontrolowane przez jednostkę; lub

b)

bieżące zobowiązanie powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, nawet jeżeli:

(i)

nie jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne w celu wypełnienia obowiązku; lub

(ii)

kwoty zobowiązania nie można wycenić z wystarczającą wiarygodnością.

Kwota zobowiązań warunkowych ujętych w bilansie powinna być zgodna z kryteriami określonymi w art. 11 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

C0010/R0750

Pozostałe rezerwy (inne niż techniczno-ubezpieczeniowe)

Zobowiązania, których termin lub kwota są niepewne, z wyłączeniem ujawnionych w pozycji „Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych dla pracowników”.

Rezerwy są ujmowane jako zobowiązania (zakładając, że można dokonać wiarygodnego szacunku), gdy stanowią zobowiązanie oraz prawdopodobne jest, że w celu wypełnienia zobowiązania konieczne będzie wydatkowanie środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne;

C0010/R0760

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych dla pracowników

Łączne zobowiązania netto związane z systemem emerytalnym pracowników.

C0010/R0770

Zobowiązania z tytułu depozytów zakładów reasekuracji

Kwoty (np. środki pieniężne) otrzymane od zakładu reasekuracji lub potrącone przez zakład reasekuracji na mocy umowy reasekuracji.

C0010/R0780

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego są to kwoty podatku dochodowego wymagające zapłaty w przyszłych okresach sprawozdawczych w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych.

C0010/R0790

Instrumenty pochodne

Instrument finansowy lub inny kontrakt posiadający wszystkie trzy następujące cechy:

a)

jego wartość zmienia się wraz ze zmianą określonej stopy procentowej, ceny instrumentu finansowego, ceny towaru, kursu walutowego, indeksu ceny lub stóp, ratingu kredytowego lub indeksu kredytowego, czy też innej zmiennej, przy założeniu, że w przypadku zmiennej niefinansowej zmienna ta nie jest specyficzna dla strony kontraktu (czasami zwana „instrumentem bazowym”).

b)

nie wymaga żadnej początkowej inwestycji netto lub wymaga początkowej inwestycji netto mniejszej niż dla innych rodzajów kontraktów, dla których oczekuje się podobnych reakcji na zmiany czynników rynkowych;

c)

jego rozliczenie nastąpi w przyszłości.

W tym wierszu należy ujawniać wyłącznie zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych (tj. instrumenty pochodne o wartościach ujemnych na datę odniesienia sprawozdania). Aktywa z tytułu instrumentów pochodnych należy ujawniać w pozycji C0010/R0190.

Podmioty, które zgodnie ze swoimi krajowymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości nie wyceniają instrumentów pochodnych, nie muszą wykazywać wartości wg statutowych sprawozdań finansowych.

C0010/R0800

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych

Zobowiązania (np. pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie) wobec instytucji kredytowych, z wyłączeniem obligacji w posiadaniu instytucji kredytowych (ponieważ podmiot nie jest w stanie zidentyfikować wszystkich posiadaczy wyemitowanych obligacji) i zobowiązań podporządkowanych. Pozycja ta obejmuje również zadłużenie na rachunkach bankowych.

C0010/R0810

Zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania wobec instytucji kredytowych

Zobowiązania finansowe obejmujące obligacje wyemitowane przez podmiot (niezależnie od tego, czy są one w posiadaniu instytucji kredytowych, czy też nie), strukturyzowane papiery wartościowe wyemitowane przez sam podmiot oraz pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie od podmiotów innych niż instytucje kredytowe.

Nie należy tutaj uwzględniać zobowiązań podporządkowanych.

C0010/R0820

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i wobec pośredników ubezpieczeniowych

Zobowiązania przeterminowane wobec ubezpieczających, zakładów ubezpieczeń oraz innych podmiotów związanych z działalnością ubezpieczeniową, które nie są ujęte w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych.

Obejmuje to kwoty przeterminowane należne pośrednikom ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym (np. należne, ale niewypłacone jeszcze przez podmiot prowizje z tytułu pośrednictwa).

Pozycja nie obejmuje pożyczek i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie od innych zakładów ubezpieczeń, jeżeli nie są one związane z działalnością ubezpieczeniową, a jedynie z finansowaniem (takie pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie są ujawniane jako zobowiązania finansowe).

Pozycja ta obejmuje zobowiązania z tytułu reasekuracji czynnej.

C0010/R0830

Zobowiązania z tytułu reasekuracji

Zobowiązania przeterminowane wobec zakładów reasekuracji (zwłaszcza obecne rachunki), inne niż depozyty związane z działalnością reasekuracyjną, które nie są uwzględnione w kwotach należnych z umów reasekuracji.

Pozycja ta obejmuje zobowiązania wobec zakładów reasekuracji w związku ze scedowanymi składkami.

C0010/R0840

Pozostałe zobowiązania (handlowe, inne niż z tytułu działalności ubezpieczeniowej)

Łączna kwota zobowiązań handlowych, obejmująca kwoty należne pracownikom, dostawcom itp., niezwiązane z działalnością ubezpieczeniową, analogiczne do należności (handlowych, innych niż z tytułu działalności ubezpieczeniowej) po stronie aktywów; obejmuje to podmioty publiczne.

C0010/R0850

Zobowiązania podporządkowane

Zobowiązania podporządkowane to zobowiązania, które w przypadku likwidacji podmiotu zostają spłacone w drugiej kolejności w stosunku do innych określonych zobowiązań. Suma zobowiązań podporządkowanych klasyfikowanych jako podstawowe środki własne oraz zobowiązań podporządkowanych, które nie są uwzględnione w podstawowych środkach własnych.

C0010/R0860

Zobowiązania podporządkowane nieuwzględnione w podstawowych środkach własnych

Zobowiązania podporządkowane to zobowiązania, które w przypadku likwidacji podmiotu zostają spłacone w drugiej kolejności w stosunku do innych określonych zobowiązań. Inne zobowiązania mogą być nawet podporządkowane w jeszcze większym stopniu. Należy tu przedstawić wyłącznie zobowiązania podporządkowane, które nie są sklasyfikowane w podstawowych środkach własnych.

C0010/R0870

Zobowiązania podporządkowane uwzględnione w podstawowych środkach własnych

Zobowiązania podporządkowane uwzględnione w podstawowych środkach własnych

C0010/R0880

Pozostałe zobowiązania (niewykazane w innych pozycjach)

Kwota wszelkich pozostałych zobowiązań, niewykazanych w innych pozycjach bilansowych.

C0010/R0900

Zobowiązania ogółem

Łączna kwota wszystkich zobowiązań.

C0010/R1000

Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami

Łączna nadwyżka aktywów podmiotu nad jego zobowiązaniami, wyceniona zgodnie z zasadami wyceny wg Wypłacalność II. Wartość aktywów pomniejszona o wartość zobowiązań.

S.05.01. Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych

Uwagi ogólne:

Niniejsza sekcja dotyczy rocznych informacji ujawnianych przez indywidualne podmioty

W niniejszym formularzu informacje należy ujawniać z uwzględnieniem zasad rachunkowości, tj. zgodnie z krajowymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości lub zgodnie z MSSF, jeżeli te ostatnie są akceptowane jako krajowe ogólnie przyjęte zasady rachunkowości, ale z wykorzystaniem linii biznesowych według Wypłacalność II. Podmioty stosują te same zasady ujmowania i wyceny, jakie stosują w przypadku opublikowanych sprawozdań finansowych – nie jest wymagany nowy sposób ujęcia ani ponowna wycena.

 

POZYCJA

NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Zobowiązania ubezpieczeniowe i reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie

C0010 do C0120/R0110

Składki przypisane – Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

Definicja składki przypisanej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: składki przypisane brutto w roku obrotowym obejmują wszelkie kwoty należne w roku obrotowym z tytułu umów ubezpieczeniowych, wynikające z bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej, niezależnie od tego, czy kwoty te odnoszą się w całości lub w części do następnych lat obrotowych.

C0010 do C0120/R0120

Składki przypisane – Brutto – Reasekuracja czynna proporcjonalna

Definicja składki przypisanej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: składki przypisane brutto w roku obrotowym obejmują wszelkie kwoty należne w roku obrotowym z tytułu umów ubezpieczeniowych, wynikające z reasekuracji czynnej proporcjonalnej, niezależnie od tego, czy kwoty te odnoszą się w całości lub w części do następnych lat obrotowych.

C0130 do C0160/R0130

Składki przypisane – Brutto – Reasekuracja czynna nieproporcjonalna

Definicja składki przypisanej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: składki przypisane brutto w roku obrotowym obejmują wszelkie kwoty należne w roku obrotowym z tytułu umów ubezpieczeniowych, wynikające z reasekuracji czynnej nieproporcjonalnej, niezależnie od tego, czy kwoty te odnoszą się w całości lub w części do następnych lat obrotowych.

C0010 do C0160/R0140

Składki przypisane – Udział zakładu reasekuracji

Definicja składki przypisanej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: składki przypisane brutto w roku obrotowym obejmują wszelkie kwoty scedowane na zakładów reasekuracji w roku obrotowym z tytułu umów ubezpieczeniowych, niezależnie od tego, czy kwoty te odnoszą się w całości lub w części do następnych lat obrotowych.

C0010 do C0160/R0200

Składki przypisane – Netto

Definicja składki przypisanej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: składki przypisane netto stanowią sumę bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji czynnej pomniejszoną o udział zakładów reasekuracji.

C0010 do C0120/R0210

Składki zarobione – Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

Definicja składki zarobionej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to suma składek przypisanych brutto pomniejszona o zmianę stanu rezerwy składek brutto z tytułu bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej.

C0010 do C0120/R0220

Składki zarobione – Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

Definicja składki zarobionej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to suma składek przypisanych brutto pomniejszona o zmianę stanu rezerwy składek brutto z tytułu reasekuracji czynnej proporcjonalnej.

C0130 do C0160/R0230

Składki zarobione – Brutto –Reasekuracja czynna nieproporcjonalna

Definicja składki zarobionej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to suma składek przypisanych brutto pomniejszona o zmianę stanu rezerwy składek brutto z tytułu reasekuracji czynnej nieproporcjonalnej.

C0010 do C0160/R0240

Składki zarobione – Udział zakładu reasekuracji

Definicja składki zarobionej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to suma udziału zakładu reasekuracji w składkach przypisanych brutto pomniejszona o udział zakładu reasekuracji w zmianie stanu rezerwy składek.

C0010 do C0160/R0300

Składki zarobione – Netto