EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2423

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2423 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej oraz zawieszające jego stosowanie w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny

OJ L 341, 24.12.2015, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2423/oj

24.12.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/18


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/2423

z dnia 16 grudnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej oraz zawieszające jego stosowanie w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 (2) przewiduje asymetryczną liberalizację handlu między Unią a określonymi krajami i terytoriami Bałkanów Zachodnich, przyznając im prawo do nadzwyczajnego i nieograniczonego bezcłowego dostępu do rynku Unii dla prawie wszystkich produktów do dnia 31 grudnia 2015 r.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1215/2009 nie przewiduje możliwości tymczasowego zawieszenia przyznania nadzwyczajnych środków handlowych w przypadku poważnych i systematycznych naruszeń praw człowieka, w tym podstawowych praw pracowniczych, a także podstawowych zasad demokracji i praworządności przez jego beneficjentów. Właściwe jest wprowadzenie takiej możliwości, aby umożliwić podejmowanie sprawnych interwencji w przypadku poważnych i systematycznych naruszeń praw człowieka, w tym podstawowych prawa pracowniczych, a także podstawowych zasad demokracji i praworządności w jednym z krajów i terytoriów uczestniczących w procesie stabilizacji i stowarzyszenia Unii lub powiązanych z tym procesem.

(3)

Uwzględniając różnice w zakresie liberalizacji taryf w ramach systemów umownych, które wprowadzono między Unią i wszystkimi uczestnikami procesu stabilizacji i stowarzyszenia oraz preferencji, przyznanych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1215/2009, słusznym jest przedłużenie obowiązywania rozporządzenia (WE) nr 1215/2009 do dnia 31 grudnia 2020 r., aby dać beneficjentom nadzwyczajnych środków handlowych i Unii wystarczająco dużo czasu na uzgodnienie, w stosownych przypadkach, preferencji przyznanych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1215/2009 z tymi, które są przewidziane w ramach układów o stabilizacji i stowarzyszeniu.

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 1215/2009 przewiduje utworzenie globalnego kontyngentu na przywóz do Unii wina zgodnie z kodami Nomenklatury scalonej (CN) 2204 21 93 do 2204 21 98 i 2204 29 93 do 2204 29 98. Kontyngent ten jest dostępny dla wszystkich krajów i terytoriów Bałkanów Zachodnich po wyczerpaniu ich indywidualnych kontyngentów na wino, określonych w ich dwustronnych układach o stabilizacji i stowarzyszeniu, z wyjątkiem Czarnogóry. Protokół w sprawie wina uzgodniony z Czarnogórą zawiera kontyngent na wino wyłącznie dla produktów objętych kodami CN ex 2204 10 i ex 2204 21, którego Czarnogóra nie była w stanie wypełnić. Uniemożliwia to Czarnogórze korzystanie z kontyngentu bezcłowego na wina w odniesieniu do produktów nieobjętych jej układem o stabilizacji i stowarzyszeniu. W celu zapewnienia, aby wszystkie zainteresowane kraje i terytoria Bałkanów Zachodnich korzystały z równego traktowania, należy zapewnić również Czarnogórze możliwość korzystania z globalnego kontyngentu na wino na produkty objęte kodem CN 2204 29 bez konieczności wyczerpania jej indywidualnego kontyngentu.

(5)

Od początku procesu stabilizacji i stowarzyszenia zawarto układy o stabilizacji i stowarzyszeniu z wszystkimi zainteresowanymi krajami i terytoriami Bałkanów Zachodnich, z wyjątkiem Kosowa (3). W maju 2014 r. zakończono negocjacje w sprawie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu z Kosowem, a w październiku 2015 r. podpisano ten układ.

(6)

W 2003 r. Bośnia i Hercegowina została uznana za potencjalne państwo kandydujące do przystąpienia do Unii i w dniu 16 czerwca 2008 r. podpisała układ o stabilizacji i stowarzyszeniu (zwany dalej „Układem o stabilizacji i stowarzyszeniu”), zgadzając się na warunki członkostwa w Unii. Umowa przejściowa w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem z Bośnią i Hercegowiną (4) (zwana dalej „Umową przejściową”) obowiązywała do dnia 31 maja 2015 r., zaś Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r..

(7)

Jednakże Bośnia i Hercegowina nie zgodziła się jeszcze na dostosowanie koncesji handlowych przyznanych na mocy Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu w celu uwzględnienia preferencyjnej tradycyjnej wymiany handlowej między Chorwacją a Bośnią i Hercegowiną w ramach Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu. W przypadku gdyby do czasu przyjęcia niniejszego rozporządzenia umowa w sprawie dostosowania koncesji handlowych określonych w Układzie o stabilizacji i stowarzyszeniu nie została podpisana przez Unię oraz Bośnią i Hercegowinę i nie rozpoczęto jej tymczasowego stosowania, preferencje przyznane Bośni i Hercegowinie powinny zostać zawieszone z dniem 1 stycznia 2016 r. Po podpisaniu przez Unię oraz Bośnię i Hercegowinę umowy w sprawie dostosowania koncesji handlowych określonych w Układzie o stabilizacji i stowarzyszeniu i rozpoczęciu tymczasowego stosowania tej umowy, preferencje te powinny zostać przywrócone,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1215/2009 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

„d)

wstrzymaniem się krajów i terytoriów, o których mowa w art. 1, od angażowania się w poważne i systematyczne naruszenia praw człowieka, w tym podstawowych praw pracowniczych, a także podstawowych zasad demokracji i praworządności.”;

2)

art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku nieprzestrzegania przez kraj lub terytorium ust. 1 lit. a) b) lub c) lub ust. 2 Komisja może, za pomocą aktów wykonawczych, zawiesić w całości lub w części, uprawnienie danego kraju lub terytorium do korzystania z niniejszego rozporządzenia. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8 ust. 4.”;

3)

w art. 7 dodaje się literę w brzmieniu:

„c)

zawieszenia w całości lub w części uprawnienia danego kraju lub terytorium do korzystania z niniejszego rozporządzenia, jeżeli kraj ten lub terytorium nie przestrzega warunków określonych w art. 2 ust. 1 lit. d).”;

4)

w art. 10 ust. 1 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„1.   Jeżeli Komisja stwierdzi, że istnieją wystarczające dowody nadużycia finansowego lub niezapewnienia współpracy administracyjnej zgodnie z wymaganiami weryfikacji dowodów pochodzenia lub że ma miejsce masowy wzrost przywozu do Unii ponad poziom normalnej produkcji i zdolności eksportowych lub nieprzestrzeganie art. 2 ust. 1 lit. a), b) lub c) przez kraje lub terytoria, o których mowa w art. 1, może ona podjąć środki w celu zawieszenia w całości lub w części porozumień przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu na okres trzech miesięcy, z zastrzeżeniem, że uprzednio:”;

5)

art. 12 akapit drugi i trzeci otrzymują brzmienie:

„Niniejsze rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.”;

6)

w załączniku I przypis 5 otrzymuje brzmienie:

„5)

Dostęp dla wina pochodzącego z Czarnogóry do globalnego kontyngentu taryfowego w zakresie dotyczącym produktów objętych kodem CN 2204 21 jest uzależniony od uprzedniego wyczerpania indywidualnego kontyngentu taryfowego przewidzianego w protokole w sprawie wina zawartym z Czarnogórą. Ten indywidualny kontyngent taryfowy otwiera się dla numeru porządkowego 09.1514.”;

Artykuł 2

Stosowanie rozporządzenia (WE) nr 1215/2009 w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny zawiesza się ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2016 r.

Artykuł 3

1.   Niezależnie od art. 2 nie zawiesza się stosowania rozporządzenia (WE) nr 1215/2009 w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny, jeżeli przed 1 stycznia 2016 r. Unia oraz Bośnia i Hercegowina podpiszą umowę w sprawie dostosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu i Umowy przejściowej w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej i rozpoczną tymczasowe stosowanie tej umowy.

2.   W przypadku gdy umowa w sprawie dostosowania, o której mowa w ust. 1, zostanie podpisana i jej tymczasowe stosowanie rozpocznie się dopiero w dniu 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie, przywraca się stosowanie rozporządzenia (WE) nr 1215/2009 w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny z dniem, w którym taka umowa zostanie podpisana i rozpocznie się jej tymczasowe stosowanie.

3.   Komisja publikuje zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej niezwłocznie po podpisaniu umowy w sprawie dostosowania, o której mowa w ust. 1.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 16 grudnia 2015 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

M. SCHULZ

Przewodniczący

W imieniu Rady

N. SCHMIT

Przewodniczący


(1)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia15 grudnia 2015 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 16 grudnia 2015 r.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej (Dz.U. L 328 z 15.12.2009, s. 1).

(3)  Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.

(4)  Umowa przejściowa w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną z drugiej strony (Dz.U. L 233 z 30.8.2008, s. 6).


Top