Help Print this page 

Document 32015R2229

Title and reference
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2229 z dnia 29 września 2015 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Tekst mający znaczenie dla EOG)
  • In force
OJ L 317, 3.12.2015, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2229/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

3.12.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/13


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/2229

z dnia 29 września 2015 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1), w szczególności jego art. 23 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (UE) nr 649/2012 wdrożono konwencję rotterdamską w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu („procedury PIC”) w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami, podpisaną w dniu 11 września 1998 r. i zatwierdzoną, w imieniu Wspólnoty, decyzją Rady 2003/106/WE (2).

(2)

Należy uwzględnić działania regulacyjne podjęte w odniesieniu do niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (3), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 (4) oraz rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (5).

(3)

Zatwierdzenie substancji tlenek fenbutacyny zostało wycofane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, skutkiem czego stosowanie tlenku fenbutacyny jako pestycydu jest zakazane, a zatem substancję tę należy dodać do wykazów chemikaliów zawartych w częściach 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 649/2012.

(4)

Obowiązują surowe ograniczenia dotyczące stosowania następujących substancji: związki ołowiu, związki dibutylocyny, związki dioktylocyny, trichlorobenzen, pentachloroetan, 1,1,2,2-tetrachloroetan, 1,1,1,2-tetrachloroetan, 1,1,2-trichloroetan oraz 1,1-dichloroeten jako chemikaliów przemysłowych do powszechnego stosowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, a zatem należy je dodać do części 1 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 649/2012.

(5)

W 2012 r. rozporządzenie (WE) nr 850/2004 zostało zmienione przez Komisję w celu wdrożenia podjętej w ramach konwencji sztokholmskiej decyzji o włączeniu endosulfanu do części 1 załącznika A do konwencji sztokholmskiej poprzez dodanie tej substancji chemicznej do części A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 850/2004. W związku z tym ta substancja chemiczna została dodana do części 1 załącznika V do rozporządzenia (UE) nr 649/2012 i powinna zostać wykreślona z części 1 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 649/2012.

(6)

Podczas swojego szóstego posiedzenia w dniach 28 kwietnia–10 maja 2013 r. Konferencji Stron konwencji rotterdamskiej postanowiła włączyć przemysłowy eter pentabromodifenylu, w tym eter tetrabromodifenylu i eter pentabromodifenylu, jak również przemysłowy eter oktabromodifenylowy, w tym eter heksabromodifenylu i eter heptabromodifenylu do załącznika III do tej konwencji, skutkiem czego chemikalia te zostały objęte procedurą PIC zgodnie z konwencją. Chemikalia te należy zatem dodać do wykazu chemikaliów znajdującego się w części 3 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 649/2012.

(7)

Kod Nomenklatury scalonej (kod CN) jest istotny przy określaniu środków kontroli mających zastosowanie do towarów podlegających wymianie handlowej. W celu ułatwienia obsługi kodów CN i identyfikacji właściwych środków kontroli mających zastosowanie do substancji chemicznych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 649/2012 kody CN obejmujące więcej chemikaliów niż te wymienione w załączniku I powinny być identyfikowane za pomocą przedrostka „ex” poprzedzającego kod CN.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 649/2012.

(9)

Należy dać wszystkim zainteresowanym stronom pewną ilość czasu na wprowadzenie działań koniecznych do zastosowania się do niniejszego rozporządzenia, a państwom członkowskim – na zastosowanie środków koniecznych do jego wdrożenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 649/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lutego 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 września 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 60.

(2)  Decyzja Rady 2003/106/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. dotycząca zatwierdzenia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami (Dz.U. L 63 z 6.3.2003, s. 27).

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).

(5)  Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniające dyrektywę 79/117/EWG (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 7).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 649/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pozycja dotycząca endosulfanu zostaje skreślona;

b)

dodaje się pozycje w brzmieniu:

Chemikalia

Nr CAS

Nr Einecs

Kod CN (***)

Podkategoria (*)

Ograniczenie zastosowania (**)

Państwa, dla których nie jest wymagane powiadomienie

„1,1-dichloroeten

75-35-4

200-864-0

ex 2903 29 00

i(2)

sr

 

1,1,2-trichloroetan

79-00-5

201-166-9

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

1,1,1,2-tetrachloroetan

630-20-6

211-135-1

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

1,1,2,2-tetrachloroetan

79-34-5

201-197-8

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

Związki dibutylocyny

683-18-1

77-58-7

1067-33-0

i inne

211-670-0

201-039-8

213-928-8

i inne

ex 2931 90 80

i(2)

sr

 

Związki dioktylocyny

3542-36-7

870-08-6

16091-18-2

i inne

222-583-2

212-791-1

240-253-6

i inne

ex 2931 90 80

i(2)

sr

 

Tlenek fenbutacyny

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p(1)

b

 

Związki ołowiu

598-63-0

1319-46-6

7446-14-2

7784-40-9

7758-97-6

1344-37-2

25808-74-6

13424-46-9

301-04-2

7446-27-7

15245-44-0

i inne

209-943-4

215-290-6

231-198-9

232-064-2

231-846-0

215-693-7

247-278-1

236-542-1

206-104-4

231-205-5

239-290-0

i inne

ex 2836 99 17

ex 3206 49 70

ex 2833 29 60

ex 2842 90 80

ex 2841 50 00

ex 3206 20 00

ex 2826 90 80

ex 2850 00 60

ex 2915 29 00

ex 2835 29 90

ex 2908 99 00

i(2)

sr

 

Pentachloroetan

76-01-7

200-925-1

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

Trichlorobenzen

120-82-1

204-428-0

ex 2903 99 90

i(2)

sr”

 

c)

Termin „Kod CN” w nagłówku kolumny otrzymuje brzmienie „Kod CN (***)”;

d)

dodaje się przypis w brzmieniu:

„(***)

Przedrostek »ex« przed kodem oznacza, że tą podpozycją mogą być objęte również chemikalia inne niż te, o których mowa w kolumnie »Chemikalia«.”;

2)

w części 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się wpis w brzmieniu:

Chemikalia

Nr CAS

Nr Einecs

Kod CN (***)

Kategoria (*)

Ograniczenie zastosowania (**)

„Tlenek fenbutacyny

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p

b”

b)

Termin „Kod CN” w nagłówku kolumny otrzymuje brzmienie „Kod CN (***)”;

c)

dodaje się przypis w brzmieniu:

„(***)

Przedrostek »ex« przed kodem oznacza, że tą podpozycją mogą być objęte również chemikalia inne niż te, o których mowa w kolumnie »Chemikalia«.”;

3)

w części 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się pozycje w brzmieniu:

Chemikalia

Właściwy nr CAS

Kod HS

Substancja w czystej postaci (**)

Kod HS

Mieszaniny zawierające substancję (**)

Kategoria

„Przemysłowy eter pentabromodifenylu, w tym

 

ex ex 3824.90

ex ex 3824.90

Przemysłowe

eter tetrabromodifenylu

40088-47-9

eter pentabromodifenylu

32534-81-9

Przemysłowy eter oktabromodifenylowy, w tym

 

ex ex 3824.90

ex ex 3824.90

Przemysłowe”

eter heksabromodifenylu

36483-60-0

eter heptabromodifenylu

68928-80-3

b)

termin „Kod HS Substancja w czystej postaci” w nagłówku kolumny otrzymuje brzmienie „Kod HS Substancja w czystej postaci (**)”;

c)

termin „Kod HS Mieszaniny zawierające substancję” w nagłówku kolumny otrzymuje brzmienie „Kod HS Mieszaniny zawierające substancję (**)”;

d)

dodaje się przypis w brzmieniu:

„(**)

Przedrostek »ex« przed kodem oznacza, że tą podpozycją mogą być objęte również chemikalia inne niż te, o których mowa w kolumnie »Chemikalia«.”.


Top