Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2077

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2077 z dnia 18 listopada 2015 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywóz jaj, produktów jajecznych i albumin pochodzących z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami

OJ L 302, 19.11.2015, p. 57–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2077/oj

19.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/57


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2077

z dnia 18 listopada 2015 r.

otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywóz jaj, produktów jajecznych i albumin pochodzących z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 oraz (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 187 lit. a), c) oraz d),

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1216/2009 i (WE) nr 614/2009 (2), w szczególności jego art. 9 lit. a), b), c) i d) i art. 16 ust. 1, lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Rady 2014/668/UE (3) Rada zezwoliła na podpisanie, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowe stosowanie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, („układ”). Układ przewiduje zniesienie należności celnych w przywozie towarów pochodzących z Ukrainy zgodnie z jego załącznikiem I-A do rozdziału I. Dodatek do załącznika I-A przewiduje kontyngenty taryfowe na przywóz jaj, produktów jajecznych i albumin.

(2)

Do czasu wejścia w życie układu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 374/2014 (4), kontyngenty taryfowe na przywóz jaj, produktów jajecznych i albumin na lata 2014 i 2015 były otwierane i zarządzane zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 412/2014 (5).

(3)

Układ będzie stosowany tymczasowo od dnia 1 stycznia 2016 r. Konieczne jest zatem otwarcie rocznych okresów obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego od dnia 1 stycznia 2016 r. Aby należycie uwzględnić wymagania istniejącej i pojawiającej się unijnej produkcji, rynku przetwórstwa i konsumpcji na rynku pod względem konkurencyjności, pewności i ciągłości dostaw oraz konieczność utrzymania równowagi na rynku, właściwe jest, by kontyngenty te były zarządzane przez Komisję zgodnie z art. 184 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i art. 14 ust. 3 lit b) rozporządzenia (UE) nr 510/2014.

(4)

Przedmiotowe kontyngenty taryfowe powinny być zarządzane przez stosowanie pozwoleń na przywóz. W tym celu należy stosować rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 (6), nie naruszając dodatkowych warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu.

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2008 (7) ustanawia wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych. Przepisy tego rozporządzenia stosuje się do pozwoleń na przywóz wydanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, z wyjątkiem przypadków, w których mają zastosowanie odstępstwa.

(6)

W celu zapewnienia prawidłowego zarządzania kontyngentami taryfowymi przy składaniu wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz należy wnosić zabezpieczenie powiązane z tymi pozwoleniami.

(7)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1001/2013 (8) zastąpiono kilka kodów CN wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (9) nowymi kodami CN, które różnią się od tych, o których mowa w dodatku do załącznika I-A do rozdziału I układu. W załączniku I do niniejszego rozporządzenia należy zatem uwzględnić nowe kody CN.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Otwarcie kontyngentów taryfowych i zarządzanie nimi

1.   Niniejsze rozporządzenie otwiera, począwszy od 2016 r., roczne kontyngenty taryfowe na przywóz produktów z sektora jaj i albumin wymienionych w załączniku I, na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia i określa zasady zarządzania nimi.

2.   Ilości produktów objęte kontyngentami taryfowymi, o których mowa w ust. 1, obowiązujące cła i odpowiednie numery porządkowe są zgodne z ustanowionymi w załączniku I.

3.   Kontyngentami taryfowymi wymienionymi w ust. 1 zarządza się za pomocą pozwoleń na przywóz.

4.   O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, stosuje się rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 i (WE) nr 376/2008.

5.   Do celów niniejszego rozporządzenia masa produktów jajecznych przeliczana jest na ekwiwalent jaj w skorupkach zgodnie ze standardowymi współczynnikami produktywności określonymi w załączniku 69 do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (10).

6.   Do celów niniejszego rozporządzenia masa albumin mleka przeliczana jest na ekwiwalent jaj w skorupkach zgodnie ze standardowymi współczynnikami produktywności wynoszącymi 7,00 dla suszonej albuminy mleka (kod CN 3502 20 91) i 53,00 dla pozostałych albumin mleka (kod CN 3502 20 99) z zastosowaniem zasad konwersji ustanowionych w załączniku 69 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

Artykuł 2

Okresy obowiązywania kontyngentów taryfowych

Ilość produktów ustalona dla rocznego kontyngentu taryfowego i w odniesieniu do każdego numeru porządkowego określonego w załączniku I dzieli się na następujące cztery podokresy:

a)

25 % od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca;

b)

25 % od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca;

c)

25 % od dnia 1 lipca do dnia 30 września;

d)

25 % od dnia 1 października do dnia 31 grudnia.

Artykuł 3

Wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz i pozwolenia na przywóz

1.   Dopuszczenie do swobodnego obrotu ilości przyznanych w ramach kontyngentów taryfowych, o których mowa w art. 1 ust. 1, wymaga okazania pozwolenia na przywóz.

2.   Przy składaniu wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz podmiot gospodarczy wnosi zabezpieczenie w wysokości 20 EUR za 100 kg.

3.   Każdy wniosek o wydanie pozwolenia dotyczy tylko jednego numeru porządkowego. Wnioski mogą dotyczyć wielu produktów objętych różnymi kodami CN. W takich przypadkach wszystkie kody CN i opisy produktów umieszcza się odpowiednio w rubrykach 15 i 16 wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz i samego pozwolenia. W przypadku kontyngentu taryfowego 09.4275 określonego w załączniku I całkowita ilość zostaje przeliczona na ekwiwalent jaj w skorupkach.

4.   Wniosek o pozwolenie na przywóz i pozwolenie na przywóz zawierają następujące zapisy:

a)

w rubryce 8 – nazwę „Ukraina” jako państwo pochodzenia oraz krzyżyk w rubryce „tak”;

b)

w rubryce 20 – jeden z zapisów wymienionych w załączniku II.

5.   W każdym pozwoleniu określa się ilości, jakich ono dotyczy w odniesieniu do każdego kodu CN.

6.   Wnioski o pozwolenie na przywóz składa się przez pierwszych siedem dni miesiąca poprzedzającego każdy z podokresów, o których mowa w art. 2.

7.   Wnioski o pozwolenie na przywóz sporządza się w odniesieniu do ilości wynoszącej co najmniej 1 tonę, ale maksymalnie 10 % ilości dostępnej w ramach danego kontyngentu w danym podokresie obowiązywania kontyngentu.

8.   Do 14. dnia miesiąca, w którym składane są wnioski, państwa członkowskie powiadamiają Komisję o łącznych ilościach objętych wnioskami, wyrażonych w kilogramach masy ekwiwalentu jaj w skorupkach w przypadku kontyngentu taryfowego 09.4275 określonego w załączniku I oraz w kilogramach masy produktu w przypadku kontyngentu taryfowego 09.4276, w podziale na numery porządkowe, łącznie z powiadomieniami o braku wniosków

9.   Pozwolenia na przywóz przyznaje się od 23. dnia miesiąca, w którym składane są wnioski, a najpóźniej ostatniego dnia tego miesiąca.

10.   W razie potrzeby Komisja ustanawia ilość, w odniesieniu do której nie otrzymano wniosków o wydanie pozwoleń i która jest automatycznie dodawana do ilości ustalonej na następny podokres obowiązywania kontyngentu.

Artykuł 4

Ważność pozwoleń na przywóz

Na zasadzie odstępstwa od art. 22 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 pozwolenia na przywóz są ważne przez okres 150 dni od pierwszego dnia podokresu, w odniesieniu do którego zostały wydane. Termin ważności pozwoleń na przywóz upływa jednak najpóźniej w dniu 31 grudnia każdego okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego.

Artykuł 5

Powiadomienia przekazywane Komisji

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 państwa członkowskie powiadamiają Komisję nie później niż 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosków o ilościach objętych wydanymi przez nie pozwoleniami, łącznie z powiadomieniami o braku wniosków.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach objętych niewykorzystanymi lub wykorzystanymi częściowo pozwoleniami na przywóz i odpowiadających różnicy między ilościami wpisanymi na odwrocie pozwoleń na przywóz a ilościami, na które wydano te pozwolenia, łącznie z powiadomieniami o braku wniosków:

a)

łącznie z powiadomieniami, o których mowa w art. 3 ust. 8 niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do wniosków złożonych dla ostatniego podokresu w okresie obowiązywania kontyngentu taryfowego;

b)

w odniesieniu do ilości, które nie zostały jeszcze zgłoszone w momencie składania pierwszego powiadomienia, o którym mowa w lit. a), najpóźniej do dnia 30 kwietnia po zakończeniu każdego okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego.

3.   Nie później niż dnia 30 kwietnia po zakończeniu każdego okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach produktów rzeczywiście dopuszczonych do swobodnego obrotu w danym okresie obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego.

4.   W powiadomieniach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, ilość wyrażona jest w kilogramach masy ekwiwalentu jaj w skorupkach w przypadku kontyngentu taryfowego 09.4275 określonego w załączniku I oraz w kilogramach masy produktu w przypadku kontyngentu taryfowego 09.4276, w podziale na numery porządkowe.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 1.

(3)  Decyzja Rady 2014/668/UE z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, oraz tymczasowego stosowania Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do jego tytułu III (z wyjątkiem postanowień dotyczących traktowania pracowników będących obywatelami państw trzecich legalnie zatrudnionych na terytorium drugiej Strony) oraz tytułów IV, V, VI i VII, jak również powiązanych załączników i protokołów (Dz.U. L 278 z 20.9.2014, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 374/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy (Dz.U. L 118 z 22.4.2014, s. 1).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 412/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywóz jaj, produktów jajecznych i albuminy pochodzących z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami (Dz.U. L 121 z 24.4.2014, s. 32).

(6)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13).

(7)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3).

(8)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1001/2013 z dnia 4 października 2013 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 290 z 31.10.2013, s. 1).

(9)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(10)  Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Nie naruszając reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uznaje się, że terminologia stosowana do opisu produktów ma jedynie charakter orientacyjny, natomiast w kontekście niniejszego załącznika stosowalność systemu preferencyjnego została określona przy wykorzystaniu kodów CN.

Nr porządkowy

Kody CN

Opis

Okres przywozu

Ilość w tonach

Obowiązujące cło

(EUR/tonę)

09.4275

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Jaja drobiu w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane; jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, nadające się do spożycia przez ludzi; albuminy jaj i albuminy mleka, nadające się do spożycia przez ludzi

rok 2016

1 500

(wyrażone w ekwiwalencie jaj w skorupkach)

0

rok 2017

1 800

(wyrażone w ekwiwalencie jaj w skorupkach)

rok 2018

2 100

(wyrażone w ekwiwalencie jaj w skorupkach)

rok 2019

2 400

(wyrażone w ekwiwalencie jaj w skorupkach)

rok 2020

2 700

(wyrażone w ekwiwalencie jaj w skorupkach)

poczynając od roku 2021

3 000

(wyrażone w ekwiwalencie jaj w skorupkach)

09.4276

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Jaja drobiu w skorupkach, świeże, zakonserwowane albo gotowane

 

3 000 (wyrażone jako masa netto)

0


ZAŁĄCZNIK II

Zapisy, o których mowa w art. 3 ust. 4 lit. b)

w języku bułgarskim: Регламент за изпълнение (ЕC) 2015/2077

w języku hiszpańskim: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2077

w języku czeskim: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2077

w języku duńskim: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2077

w języku niemieckim: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2077

w języku estońskim: Rakendusmäärus (EL) 2015/2077

w języku greckim: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2077

w języku angielskim: Implementing Regulation (EU) 2015/2077

w języku francuskim: Règlement d'exécution (UE) 2015/2077

w języku chorwackim: Provedbena uredba (EU) 2015/2077

w języku włoskim: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077

w języku łotewskim: Īstenošanas regula (ES) 2015/2077

w języku litewskim: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2077

w języku węgierskim: (EU) 2015/2077 végrehajtási rendelet

w języku maltańskim: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2077

w języku niderlandzkim: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2077

w języku polskim: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2077

w języku portugalskim: Regulamento de Execução (UE) 2015/2077

w języku rumuńskim: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077

w języku słowackim: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2077

w języku słoweńskim: Izvedbena uredba (EU) 2015/2077

w języku fińskim: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2077

w języku szwedzkim: Genomförandeförordning (EU) 2015/2077


Top