EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2002

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2002 z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające załączniki IC i V do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 294, 11.11.2015, p. 1–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2002/oj

11.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/2002

z dnia 10 listopada 2015 r.

zmieniające załączniki IC i V do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (1), w szczególności jego art. 58 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1357/2014 (2) zastępującym załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (3) zmieniono niebezpieczne właściwości odpadów w celu dostosowania ich do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (4). Zmiana polega na zmianie oznaczenia właściwości niebezpiecznych H1-H15 na HP1-HP15, aby uniknąć potencjalnych pomyłek z kodami zwrotów określających zagrożenie określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008. Rozporządzenie to stosuje się od dnia 1 czerwca 2015 r.

(2)

Załącznik IC do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, w którym podano szczegółowe instrukcje w zakresie wypełniania dokumentów zgłoszeniowych i przesyłania, zawiera odniesienie do poprzedniego oznaczenia właściwości niebezpiecznych, w związku z czym należy go odpowiednio zaktualizować.

(3)

Decyzja Komisji 2014/955/UE (5) zastępuje odpady wymienione w załączniku do decyzji Komisji 2000/532/WE (6), aby uwzględnić postęp techniczny i naukowy. Decyzję 2014/955/UE stosuje się od dnia 1 czerwca 2015 r.

(4)

Część 2 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 zawiera wykaz odpadów wymienionych w załączniku do decyzji 2000/532/WE. W następstwie zmiany decyzji 2000/532/WE załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 należy dostosować do tych zmian. Niniejsze rozporządzenie należy zatem stosować od tej samej daty, co rozporządzenie (UE) nr 1357/2014 i decyzję 2014/955/UE.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1013/2006.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 39 dyrektywy 2008/98/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach IC i V do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 czerwca 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.U. L 365 z 19.12.2014, s. 89).

(3)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).

(5)  Decyzja Komisji 2014/955/UE z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję 2000/532/WE w sprawie wykazu odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (Dz.U. L 370 z 30.12.2014, s. 44).

(6)  Decyzja Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępująca decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.U. L 226 z 6.9.2000, s. 3).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach IC i V do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

załącznik IC pkt IV.25 lit. g) otrzymuje brzmienie:

„g)

Podpunkt (viii): W stosownych przypadkach należy podać odpowiedni kod H lub kody H, tzn. kody wskazujące właściwości niebezpieczne wykazywane przez odpady (zob. wykaz skrótów i kodów załączony do dokumentu zgłoszenia). W przypadku gdy odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych zgodnie z konwencją bazylejską, a mimo to są niebezpieczne zgodnie z załącznikiem III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE, należy podać kod HP lub kody HP zgodnie z załącznikiem III oraz wstawić litery »EU« po kodzie HP (np. HP14 EU).”;

2)

załącznik V część 2 otrzymuje brzmienie:

„Część 2

Odpady wymienione w załączniku do decyzji 2000/532/WE  (1)

01

ODPADY POWSTAJĄCE PRZY POSZUKIWANIU, WYDOBYCIU, WZBOGACANIU ORAZ PRZERÓBCE FIZYCZNEJ I CHEMICZNEJ MINERAŁÓW

01 01

odpady z wydobywania minerałów

01 01 01

odpady z wydobywania rud metali

01 01 02

odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

01 03

odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali

01 03 04*

kwasotwórcze odpady powstałe z przeróbki rud siarczkowych

01 03 05*

inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne

01 03 06

odpady poprzeróbcze inne niż wymienione w 01 03 04 i 01 03 05

01 03 07*

inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali

01 03 08

odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07

01 03 09

czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż odpady wymienione w 01 03 10

01 03 10*

czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu zawierający substancje niebezpieczne inny niż odpady wymienione w 01 03 07

01 03 99

inne niewymienione odpady

01 04

odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali

01 04 07*

odpady zawierające substancje niebezpieczne pochodzące z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali

01 04 08

odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 09

odpadowe piaski i iły

01 04 10

odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 11

odpady powstające przy przeróbce soli potasowej i kamiennej inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 12

odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

01 04 13

odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 99

inne niewymienione odpady

01 05

płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze

01 05 04

płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej

01 05 05*

płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową

01 05 06*

płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne

01 05 07

zawierające baryt płuczki wiertnicze i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

01 05 08

zawierające chlorki płuczki wiertnicze i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

01 05 99

inne niewymienione odpady

02

ODPADY Z ROLNICTWA, OGRODNICTWA, AKWAKULTURY, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA I RYBOŁÓWSTWA ORAZ PRZYGOTOWANIA I PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI

02 01

odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, akwakultury, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa

02 01 01

osady z mycia i czyszczenia

02 01 02

odpadowa tkanka zwierzęca

02 01 03

odpadowa tkanka roślinna

02 01 04

odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

02 01 06

odchody zwierzęce, gnojówka i obornik (łącznie z odpadami słomy), ścieki, zbierane i oczyszczane osobno poza miejscem wytwarzania

02 01 07

odpady z gospodarki leśnej

02 01 08*

odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne

02 01 09

odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08

02 01 10

odpady metalowe

02 01 99

inne niewymienione odpady

02 02

odpady z przygotowania i przetwórstwa mięsa, ryb i innych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

02 02 01

osady z mycia i czyszczenia

02 02 02

odpadowa tkanka zwierzęca

02 02 03

surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwarzania

02 02 04

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 02 99

inne niewymienione odpady

02 03

odpady z przygotowania i przetwórstwa owoców, warzyw, zbóż, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty i tytoniu, produkcji konserw; produkcji drożdży i ekstraktu drożdżowego, produkcji i fermentacji melasy

02 03 01

szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

02 03 02

odpady konserwantów

02 03 03

odpady poekstrakcyjne

02 03 04

surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwarzania

02 03 05

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 03 99

inne niewymienione odpady

02 04

odpady z przemysłu cukrowniczego

02 04 01

osady z oczyszczania i mycia buraków

02 04 02

nienormatywny węglan wapnia

02 04 03

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 04 99

inne niewymienione odpady

02 05

odpady z przemysłu mleczarskiego

02 05 01

surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwarzania

02 05 02

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 05 99

inne niewymienione odpady

02 06

odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego

02 06 01

surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwarzania

02 06 02

odpady konserwantów

02 06 03

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 06 99

inne niewymienione odpady

02 07

odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)

02 07 01

odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców

02 07 02

odpady z destylacji spirytualiów

02 07 03

odpady z procesów chemicznych

02 07 04

surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwarzania

02 07 05

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 07 99

inne niewymienione odpady

03

ODPADY Z PRZETWÓRSTWA DREWNA ORAZ Z PRODUKCJI PŁYT I MEBLI, MASY CELULOZOWEJ, PAPIERU I TEKTURY

03 01

odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli

03 01 01

odpady kory i korka

03 01 04*

trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne

03 01 05

trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

03 01 99

inne niewymienione odpady

03 02

odpady powstające przy konserwacji drewna

03 02 01*

środki do konserwacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych

03 02 02*

środki do konserwacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne

03 02 03*

metaloorganiczne środki do konserwacji drewna

03 02 04*

nieorganiczne środki do konserwacji drewna

03 02 05*

inne środki do konserwacji drewna zawierające substancje niebezpieczne

03 02 99

środki do konserwacji drewna niewymienione gdzie indziej

03 03

odpady z produkcji i z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury

03 03 01

odpady z kory i drewna

03 03 02

szlamy ługu zielonego (z odzyskiwania ługu warzelnego)

03 03 05

szlamy z odbarwiania makulatury

03 03 07

mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

03 03 08

odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

03 03 09

odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego)

03 03 10

odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

03 03 11

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10

03 03 99

inne niewymienione odpady

04

ODPADY Z PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO, FUTRZARSKIEGO I WŁÓKIENNICZEGO

04 01

odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego

04 01 01

odpady z mizdrowania i dwoin wapniowych

04 01 02

odpady z wapnienia

04 01 03*

odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki bez fazy ciekłej

04 01 04

brzeczka garbująca zawierająca chrom

04 01 05

brzeczka garbująca niezawierająca chromu

04 01 06

osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

04 01 07

osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

04 01 08

odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)

04 01 09

odpady z polerowania i wykańczania

04 01 99

inne niewymienione odpady

04 02

odpady z przemysłu włókienniczego

04 02 09

odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

04 02 10

substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)

04 02 14*

odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne

04 02 15

odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14

04 02 16*

barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne

04 02 17

barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16

04 02 19*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

04 02 20

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19

04 02 21

odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

04 02 22

odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

04 02 99

inne niewymienione odpady

05

ODPADY Z PRZERÓBKI ROPY NAFTOWEJ, OCZYSZCZANIA GAZU ZIEMNEGO ORAZ PIROLITYCZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA

05 01

odpady z rafinacji ropy naftowej

05 01 02*

osady z odsalania

05 01 03*

osady z dna zbiorników

05 01 04*

kwaśne szlamy z procesów alkilowania

05 01 05*

wycieki ropy naftowej

05 01 06*

zaolejone szlamy z konserwacji instalacji lub urządzeń

05 01 07*

kwaśne smoły

05 01 08*

inne smoły

05 01 09*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

05 01 10

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09

05 01 11*

odpady z alkalicznego oczyszczania paliw

05 01 12*

kwasy zawierające ropę naftową

05 01 13

osady z uzdatniania wody kotłowej

05 01 14

odpady z kolumn chłodniczych

05 01 15*

zużyte materiały filtracyjne

05 01 16

odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej

05 01 17

bitum

05 01 99

inne niewymienione odpady

05 06

odpady z pirolitycznej przeróbki węgla

05 06 01*

kwaśne smoły

05 06 03*

inne smoły

05 06 04

odpady z kolumn chłodniczych

05 06 99

inne niewymienione odpady

05 07

odpady z oczyszczania i przesyłu gazu ziemnego

05 07 01*

odpady zawierające rtęć

05 07 02

odpady zawierające siarkę

05 07 99

inne niewymienione odpady

06

ODPADY Z PROCESÓW CHEMII NIEORGANICZNEJ

06 01

odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów

06 01 01*

kwas siarkowy i siarkawy

06 01 02*

kwas chlorowodorowy

06 01 03*

kwas fluorowodorowy

06 01 04*

kwas fosforowy i fosforawy

06 01 05*

kwas azotowy i azotawy

06 01 06*

inne kwasy

06 01 99

inne niewymienione odpady

06 02

odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków

06 02 01*

wodorotlenek wapniowy

06 02 03*

wodorotlenek amonowy

06 02 04*

wodorotlenek sodowy i potasowy

06 02 05*

inne zasady

06 02 99

inne niewymienione odpady

06 03

odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali

06 03 11*

sole stałe i roztwory zawierające cyjanki

06 03 13*

sole stałe i roztwory zawierające metale ciężkie

06 03 14

sole stałe i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13

06 03 15*

tlenki metali zawierające metale ciężkie

06 03 16

tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15

06 03 99

inne niewymienione odpady

06 04

odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03

06 04 03*

odpady zawierające arsen

06 04 04*

odpady zawierające rtęć

06 04 05*

odpady zawierające inne metale ciężkie

06 04 99

inne niewymienione odpady

06 05

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

06 05 02*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

06 05 03

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02

06 06

odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków zawierających siarkę, chemicznej przeróbki siarki oraz procesów odsiarczania

06 06 02*

odpady zawierające niebezpieczne siarczki

06 06 03

odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02

06 06 99

inne niewymienione odpady

06 07

odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru

06 07 01*

odpady zawierające azbest z elektrolizy

06 07 02*

węgiel aktywny z produkcji chloru

06 07 03*

osady siarczanu baru zawierające rtęć

06 07 04*

roztwory i kwasy, np. kwas siarkowy kontaktowy

06 07 99

inne niewymienione odpady

06 08

odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu i pochodnych krzemu

06 08 02*

odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany

06 08 99

inne niewymienione odpady

06 09

odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków fosforu i chemicznej przeróbki związków fosforu

06 09 02

żużel fosforowy

06 09 03*

poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające substancje niebezpieczne lub zanieczyszczone takimi substancjami

06 09 04

poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03

06 09 99

inne niewymienione odpady

06 10

odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków azotu i chemicznej przeróbki związków azotu oraz produkcji nawozów

06 10 02*

odpady zawierające substancje niebezpieczne

06 10 99

inne niewymienione odpady

06 11

odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych

06 11 01

poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu

06 11 99

inne niewymienione odpady

06 13

odpady z innych procesów chemii nieorganicznej niewymienione gdzie indziej

06 13 01*

nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy

06 13 02*

zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)

06 13 03

czysta sadza

06 13 04*

odpady z przetwarzania azbestu

06 13 05*

sadza

06 13 99

inne niewymienione odpady

07

ODPADY Z PROCESÓW CHEMII ORGANICZNEJ

07 01

odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych organicznych substancji chemicznych

07 01 01*

wody popłuczne i roztwory macierzyste

07 01 03*

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste

07 01 04*

inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste

07 01 07*

pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 01 08*

inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 01 09*

zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 01 10*

inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 01 11*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 01 12

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11

07 01 99

inne niewymienione odpady

07 02

odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych

07 02 01*

wody popłuczne i roztwory macierzyste

07 02 03*

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste

07 02 04*

inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste

07 02 07*

pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 02 08*

inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 02 09*

zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 02 10*

inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 02 11*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 02 12

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11

07 02 13

odpady tworzyw sztucznych

07 02 14*

odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne

07 02 15

odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14

07 02 16*

odpady zawierające niebezpieczne silikony

07 02 17

odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16

07 02 99

inne niewymienione odpady

07 03

odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników i pigmentów (z wyłączeniem 06 11)

07 03 01*

wody popłuczne i roztwory macierzyste

07 03 03*

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste

07 03 04*

inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste

07 03 07*

pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 03 08*

inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 03 09*

zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 03 10*

inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 03 11*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 03 12

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11

07 03 99

inne niewymienione odpady

07 04

odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów

07 04 01*

wody popłuczne i roztwory macierzyste

07 04 03*

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste

07 04 04*

inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste

07 04 07*

pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 04 08*

inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 04 09*

zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 04 10*

inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 04 11*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 04 12

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11

07 04 13*

odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

07 04 99

inne niewymienione odpady

07 05

odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania środków farmaceutycznych

07 05 01*

wody popłuczne i roztwory macierzyste

07 05 03*

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste

07 05 04*

inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste

07 05 07*

pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 05 08*

inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 05 09*

zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 05 10*

inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 05 11*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 05 12

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11

07 05 13*

odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

07 05 14

odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13

07 05 99

inne niewymienione odpady

07 06

odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków

07 06 01*

wody popłuczne i roztwory macierzyste

07 06 03*

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste

07 06 04*

inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste

07 06 07*

pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 06 08*

inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 06 09*

zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 06 10*

inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 06 11*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 06 12

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11

07 06 99

inne niewymienione odpady

07 07

odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych wysoko oczyszczonych chemikaliów i produktów chemicznych

07 07 01*

wody popłuczne i roztwory macierzyste

07 07 03*

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste

07 07 04*

inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste

07 07 07*

pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 07 08*

inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 07 09*

zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 07 10*

inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 07 11*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 07 12

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11

07 07 99

inne niewymienione odpady

08

ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU I STOSOWANIA POWŁOK OCHRONNYCH (FARB, LAKIERÓW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJÓW, SZCZELIW I FARB DRUKARSKICH

08 01

odpady z produkcji, przygotowania, obrotu, stosowania i usuwania farb i lakierów

08 01 11*

odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 12

odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

08 01 13*

szlamy pochodzące z farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 14

szlamy z usuwania farb i lakierów, inne niż wymienione w 08 01 13

08 01 15*

szlamy wodne zawierające farby lub lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 16

szlamy wodne zawierające farby lub lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

08 01 17*

odpady z usuwania farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 18

odpady z usuwania farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 17

08 01 19*

zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery, w których znajdują się rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 20

zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery inne niż wymienione w 08 01 19

08 01 21*

zmywacz farb lub lakierów

08 01 99

inne niewymienione odpady

08 02

odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)

08 02 01

odpady proszków powlekających

08 02 02

szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne

08 02 03

zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne

08 02 99

inne niewymienione odpady

08 03

odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich

08 03 07

szlamy wodne zawierające farby drukarskie

08 03 08

odpady płynne zawierające farby drukarskie

08 03 12*

odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

08 03 13

odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12

08 03 14*

szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

08 03 15

szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14

08 03 16*

zużyte roztwory trawiące

08 03 17*

odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne

08 03 18

odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

08 03 19*

zdyspergowany olej

08 03 99

inne niewymienione odpady

08 04

odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (również środków impregnacji wodoszczelnej)

08 04 09*

odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 10

odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

08 04 11*

osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 12

szlamy z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11

08 04 13*

uwodnione szlamy zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 14

uwodnione szlamy zawierające kleje lub szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 13

08 04 15*

uwodnione odpady ciekłe zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 16

uwodnione odpady ciekłe zawierające kleje lub szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 15

08 04 17*

olej żywiczny

08 04 99

inne niewymienione odpady

08 05

odpady inne niż wymienione w 08

08 05 01*

odpady izocyjanianów

09

ODPADY Z PRZEMYSŁU FOTOGRAFICZNEGO

09 01

odpady z przemysłu fotograficznego

09 01 01*

wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów

09 01 02*

wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych

09 01 03*

roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach

09 01 04*

roztwory utrwalaczy

09 01 05*

roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających

09 01 06*

odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków fotograficznych zawierające srebro

09 01 07

błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra

09 01 08

błony i papier fotograficzny niezawierające srebra ani związków srebra

09 01 10

aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii

09 01 11*

aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03

09 01 12

aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11

09 01 13*

uwodnione odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06

09 01 99

inne niewymienione odpady

10

ODPADY Z PROCESÓW TERMICZNYCH

10 01

odpady z elektrowni i innych obiektów energetycznego spalania (z wyłączeniem 19)

10 01 01

popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

10 01 02

popioły lotne z węgla

10 01 03

popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce

10 01 04*

popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych

10 01 05

stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

10 01 07

produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu

10 01 09*

kwas siarkowy

10 01 13*

popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo

10 01 14*

popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów z procesów współspalania zawierające substancje niebezpieczne

10 01 15

popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów z procesów współspalania inne niż wymienione w 10 01 14

10 01 16*

popioły lotne z procesów współspalania zawierające substancje niebezpieczne

10 01 17

popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16

10 01 18*

odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 01 19

odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18

10 01 20*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

10 01 21

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20

10 01 22*

uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne

10 01 23

uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22

10 01 24

piaski ze złóż fluidalnych

10 01 25

odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni

10 01 26

odpady z uzdatniania wody chłodzącej

10 01 99

inne niewymienione odpady

10 02

odpady z hutnictwa żelaza i stali

10 02 01

odpady z przerabiania żużli

10 02 02

nieprzerobione żużle

10 02 07*

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 02 08

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07

10 02 10

zgorzelina walcownicza

10 02 11*

odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 02 12

odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11

10 02 13*

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 02 14

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13

10 02 15

inne szlamy i osady pofiltracyjne

10 02 99

inne niewymienione odpady

10 03

odpady z hutnictwa aluminium

10 03 02

odpadowe anody

10 03 04*

żużle z produkcji pierwotnej

10 03 05

odpady tlenku glinu

10 03 08*

słone żużle z produkcji wtórnej

10 03 09*

czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej

10 03 15*

zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

10 03 16

zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15

10 03 17*

odpady z produkcji anod zawierające smołę

10 03 18

odpady z produkcji anod zawierające węgiel inne niż wymienione w 10 03 17

10 03 19*

pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 20

pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19

10 03 21*

inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne

10 03 22

inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21

10 03 23*

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 24

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23

10 03 25*

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 26

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25

10 03 27*

odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 03 28

odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27

10 03 29*

odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 30

odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29

10 03 99

inne niewymienione odpady

10 04

odpady z hutnictwa ołowiu

10 04 01*

żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 04 02*

kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 04 03*

arsenian wapniowy

10 04 04*

pyły z gazów odlotowych

10 04 05*

inne cząstki i pyły

10 04 06*

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 04 07*

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 04 09*

odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 04 10

odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09

10 04 99

inne niewymienione odpady

10 05

odpady z hutnictwa cynku

10 05 01

żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 05 03*

pyły z gazów odlotowych

10 05 04

inne cząstki i pyły

10 05 05*

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 05 06*

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 05 08*

odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 05 09

odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08

10 05 10*

kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w ilościach niebezpiecznych

10 05 11

kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10

10 05 99

inne niewymienione odpady

10 06

odpady z hutnictwa miedzi

10 06 01

żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 06 02

kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 06 03*

pyły z gazów odlotowych

10 06 04

inne cząstki i pyły

10 06 06*

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 06 07*

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 06 09*

odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 06 10

odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09

10 06 99

inne niewymienione odpady

10 07

odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny

10 07 01

żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 07 02

kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 07 03

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 07 04

inne cząstki i pyły

10 07 05

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 07 07*

odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 07 08

odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07

10 07 99

inne niewymienione odpady

10 08

odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych

10 08 04

cząstki i pyły

10 08 08*

słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 08 09

inne żużle

10 08 10*

kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w ilościach niebezpiecznych

10 08 11

kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10

10 08 12*

odpady z produkcji anod zawierające smołę

10 08 13

odpady z produkcji anod zawierające węgiel inne niż wymienione w 10 08 12

10 08 14

odpadowe anody

10 08 15*

pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 08 16

pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15

10 08 17*

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 08 18

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17

10 08 19*

odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 08 20

odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19

10 08 99

inne niewymienione odpady

10 09

odpady z odlewnictwa żelaza

10 09 03

żużle odlewnicze

10 09 05*

rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 09 06

rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05

10 09 07*

rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 09 08

rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07

10 09 09*

pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 09 10

pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09

10 09 11*

inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne

10 09 12

inne cząstki stałe, inne niż wymienione w 10 09 11

10 09 13*

odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne

10 09 14

odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13

10 09 15*

odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów zawierające substancje niebezpieczne

10 09 16

odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15

10 09 99

inne niewymienione odpady

10 10

odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych

10 10 03

żużle odlewnicze

10 10 05*

rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 10 06

rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05

10 10 07*

rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 10 08

rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07

10 10 09*

pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 10 10

pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09

10 10 11*

inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne

10 10 12

inne cząstki stałe, inne niż wymienione w 10 10 11

10 10 13*

odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne

10 10 14

odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13

10 10 15*

odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów zawierające substancje niebezpieczne

10 10 16

odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15

10 10 99

inne niewymienione odpady

10 11

odpady z hutnictwa szkła i produktów szklanych

10 11 03

odpady materiałów z włókna szklanego

10 11 05

cząstki i pyły

10 11 09*

odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne

10 11 10

odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej inne niż wymienione w 10 11 09

10 11 11*

szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)

10 11 12

szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11

10 11 13*

szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne

10 11 14

szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13

10 11 15*

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 11 16

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15

10 11 17*

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 11 18

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17

10 11 19*

odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

10 11 20

odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19

10 11 99

inne niewymienione odpady

10 12

odpady z produkcji wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i wyrobów budowlanych

10 12 01

odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

10 12 03

cząstki i pyły

10 12 05

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 12 06

zużyte formy

10 12 08

wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i wyroby budowlane (po przeróbce termicznej)

10 12 09*

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 12 10

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09

10 12 11*

odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie

10 12 12

odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11

10 12 13

szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków

10 12 99

inne niewymienione odpady

10 13

odpady z produkcji cementu, wapna i gipsu oraz artykułów i produktów z nich wykonanych

10 13 01

odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

10 13 04

odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego

10 13 06

cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)

10 13 07

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 13 09*

odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych

10 13 10

odpady z produkcji elementów cementowo- azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09

10 13 11

odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10

10 13 12*

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 13 13

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12

10 13 14

odpady betonowe i szlam betonowy

10 13 99

inne niewymienione odpady

10 14

odpady z krematoriów

10 14 01*

odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć

11

ODPADY Z OBRÓBKI I POWLEKANIA POWIERZCHNI METALI I INNYCH MATERIAŁÓW ORAZ Z PROCESÓW HYDROMETALURGII METALI NIEŻELAZNYCH

11 01

odpady z obróbki chemicznej i powlekania powierzchni metali i innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania oraz alkalicznego odtłuszczania, anodowania)

11 01 05*

kwasy trawiące

11 01 06*

kwasy niewymienione gdzie indziej

11 01 07*

alkalia trawiące

11 01 08*

szlamy z fosforanowania

11 01 09*

szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne

11 01 10

szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09

11 01 11*

wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne

11 01 12

wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11

11 01 13*

odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne

11 01 14

odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13

11 01 15*

odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne

11 01 16*

nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

11 01 98*

inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

11 01 99

inne niewymienione odpady

11 02

odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych

11 02 02*

szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)

11 02 03

odpady z produkcji anod dla wodnych procesów elektrolizy

11 02 05*

odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne

11 02 06

odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05

11 02 07*

inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

11 02 99

inne niewymienione odpady

11 03

szlamy i odpady stałe z procesów hartowania

11 03 01*

odpady zawierające cyjanki

11 03 02*

inne odpady

11 05

odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania

11 05 01

cynk twardy

11 05 02

popiół cynkowy

11 05 03*

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

11 05 04*

zużyty topnik

11 05 99

inne niewymienione odpady

12

ODPADY Z KSZTAŁTOWANIA ORAZ FIZYCZNEJ I MECHANICZNEJ POWIERZCHNIOWEJ OBRÓBKI METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

12 01

odpady z kształtowania i powierzchniowej obróbki fizycznej i mechanicznej metali i tworzyw sztucznych

12 01 01

odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

12 01 02

cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

12 01 03

odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

12 01 04

cząstki i pyły metali nieżelaznych

12 01 05

odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

12 01 06*

odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

12 01 07*

odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

12 01 08*

odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce

12 01 09*

odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców

12 01 10*

syntetyczne oleje z obróbki metali

12 01 12*

zużyte woski i tłuszcze

12 01 13

odpady spawalnicze

12 01 14*

szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne

12 01 15

szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14

12 01 16*

odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

12 01 17

odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

12 01 18*

szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze szlifowania, gładzenia i docierania)

12 01 19*

oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji

12 01 20*

zużyte formy i materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

12 01 21

zużyte formy i materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

12 01 99

inne niewymienione odpady

12 03

odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11)

12 03 01*

wodne ciecze myjące

12 03 02*

odpady z odtłuszczania parą

13

OLEJE ODPADOWE I ODPADY POCHODZĄCE Z PALIW PŁYNNYCH (Z WYŁĄCZENIEM OLEJÓW JADALNYCH ORAZ GRUP 05, 12 I 19)

13 01

odpadowe oleje hydrauliczne

13 01 01*

oleje hydrauliczne zawierające PCB

13 01 04*

emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 01 05*

emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 01 09*

mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 01 10*

mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 01 11*

syntetyczne oleje hydrauliczne

13 01 12*

oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji

13 01 13*

inne oleje hydrauliczne

13 02

odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 04*

mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 02 05*

mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 02 06*

syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 07*

oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

13 02 08*

inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 03

odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

13 03 01*

oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory lub nośniki ciepła zawierające PCB

13 03 06*

mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne, inne niż wymienione w 13 03 01

13 03 07*

mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła, niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 03 08*

syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

13 03 09*

oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła, łatwo ulegające biodegradacji

13 03 10*

inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

13 04

oleje zęzowe

13 04 01*

oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej

13 04 02*

oleje zęzowe z nabrzeży portowych

13 04 03*

oleje zęzowe z innej żeglugi

13 05

odpady z odwadniania olejów w separatorach

13 05 01*

odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

13 05 02*

szlamy z odwadniania olejów w separatorach

13 05 03*

szlamy z kolektorów

13 05 06*

olej z odwadniania olejów w separatorach

13 05 07*

zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach

13 05 08*

mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

13 07

odpady z paliw płynnych

13 07 01*

olej opałowy i olej napędowy

13 07 02*

benzyna

13 07 03*

inne paliwa (włącznie z mieszaninami)

13 08

inne niewymienione oleje odpadowe

13 08 01*

szlamy lub emulsje z odsalania

13 08 02*

inne emulsje

13 08 99*

inne niewymienione odpady

14

ODPADY Z ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH, CHŁODZIW I PROPELENTÓW (Z WYŁĄCZENIEM GRUP 07 I 08)

14 06

odpadowe rozpuszczalniki organiczne, chłodziwa i propelenty z pian i aerozoli

14 06 01*

freony, HCFC, HFC

14 06 02*

inne rozpuszczalniki chlorowcowane i mieszaniny rozpuszczalników

14 06 03*

inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

14 06 04*

szlamy lub odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcowane

14 06 05*

szlamy lub odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki

15

ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIAŁY FILTRACYJNE I UBRANIA OCHRONNE NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH

15 01

odpady opakowaniowe (włączając w to oddzielnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe)

15 01 01

opakowania z papieru i tektury

15 01 02

opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03

opakowania z drewna

15 01 04

opakowania z metali

15 01 05

opakowania wielomateriałowe

15 01 06

zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07

opakowania szklane

15 01 09

opakowania z tekstyliów

15 01 10*

opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone takimi substancjami

15 01 11*

opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 02

sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

15 02 02*

sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe gdzie indziej niewymienione), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

15 02 03

sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

16

ODPADY NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH W WYKAZIE

16 01

zużyte pojazdy z różnych środków transportu (włączając maszyny pozadrogowe) odpady z demontażu zużytych pojazdów oraz przeglądów i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem 13, 14, 16 06 i 16 08)

16 01 03

zużyte opony

16 01 04*

zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy

16 01 06

zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów

16 01 07*

filtry olejowe

16 01 08*

elementy zawierające rtęć

16 01 09*

elementy zawierające PCB

16 01 10*

elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)

16 01 11*

okładziny hamulcowe zawierające azbest

16 01 12

okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

16 01 13*

płyny hamulcowe

16 01 14*

płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające substancje niebezpieczne

16 01 15

płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14

16 01 16

zbiorniki na gaz skroplony

16 01 17

metale żelazne

16 01 18

metale nieżelazne

16 01 19

tworzywa sztuczne

16 01 20

szkło

16 01 21*

niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

16 01 22

inne niewymienione elementy

16 01 99

inne niewymienione odpady

16 02

odpady z urządzeń elektrycznych i elektronicznych

16 02 09*

transformatory i kondensatory zawierające PCB

16 02 10*

zużyte urządzenia zawierające PCB lub nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09

16 02 11*

zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 12*

zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

16 02 13*

zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (2), inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14

zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 15*

niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń

16 02 16

elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 03

partie produktów nieodpowiadających wymaganiom i produkty nieprzydatne do użytku

16 03 03*

odpady nieorganiczne zawierające substancje niebezpieczne

16 03 04

odpady nieorganiczne inne niż wymienione w 16 03 03

16 03 05*

odpady organiczne zawierające substancje niebezpieczne

16 03 06

odpady organiczne inne niż wymienione w 16 03 05

16 03 07*

rtęć metaliczna

16 04

odpady materiałów wybuchowych

16 04 01*

odpadowa amunicja

16 04 02*

odpadowe wyroby pirotechniczne

16 04 03*

inne materiały wybuchowe

16 05

gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia

16 05 04*

gazy w pojemnikach ciśnieniowych (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne

16 05 05

gazy w pojemnikach ciśnieniowych inne niż wymienione w 16 05 04

16 05 06*

chemikalia laboratoryjne składające się z substancji niebezpiecznych lub zawierające takie substancje, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych

16 05 07*

zużyte chemikalia nieorganiczne składające się z substancji niebezpiecznych lub zawierające takie substancje

16 05 08*

zużyte chemikalia organiczne składające się z substancji niebezpiecznych lub zawierające takie substancje

16 05 09

zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

16 06

baterie i akumulatory

16 06 01*

baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02*

baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03*

baterie zawierające rtęć

16 06 04

baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

16 06 05

inne baterie i akumulatory

16 06 06*

selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

16 07

odpady z czyszczenia cystern transportowych i zbiorników magazynowych oraz beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)

16 07 08*

odpady zawierające ropę naftową

16 07 09*

odpady zawierające inne substancje niebezpieczne

16 07 99

inne niewymienione odpady

16 08

zużyte katalizatory

16 08 01

zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

16 08 02*

zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki

16 08 03

zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione gdzie indziej

16 08 04

zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)

16 08 05*

zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy

16 08 06*

zużyte ciecze stosowane jako katalizatory

16 08 07*

zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

16 09

substancje utleniające

16 09 01*

nadmanganiany, np. nadmanganian potasowy

16 09 02*

chromiany, np. chromian potasowy, dwuchromian potasowy lub sodowy

16 09 03*

nadtlenki, np. nadtlenek wodoru

16 09 04*

substancje utleniające niewymienione gdzie indziej

16 10

uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do przetwarzania poza miejscami ich powstawania

16 10 01*

uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

16 10 02

uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01

16 10 03*

uwodnione koncentraty zawierające substancje niebezpieczne

16 10 04

uwodnione koncentraty inne niż wymienione w 16 10 03

16 11

odpadowe okładziny i materiały ogniotrwałe

16 11 01*

węglopochodne okładziny i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

16 11 02

węglopochodne okładziny i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01

16 11 03*

inne okładziny i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

16 11 04

okładziny i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

16 11 05*

okładziny i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

16 11 06

okładziny i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05

17

ODPADY Z BUDOWY I ROZBIÓRKI (WŁĄCZNIE Z WYDOBYTĄ ZIEMIĄ Z MIEJSC SKAŻONYCH)

17 01

beton, cegły, płyty, ceramika

17 01 01

beton

17 01 02

cegły

17 01 03

płytki i materiały ceramiczne

17 01 06*

zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02

drewno, szkło i tworzywa sztuczne

17 02 01

drewno

17 02 02

szkło

17 02 03

tworzywa sztuczne

17 02 04*

odpady szkła, tworzyw sztucznych i drewna zawierające substancje niebezpieczne lub zanieczyszczone takimi substancjami

17 03

mieszanki bitumiczne, smoła węglowa i produkty smołowe

17 03 01*

mieszanki bitumiczne zawierające smołę węglową

17 03 02

mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

17 03 03*

smoła węglowa i produkty smołowe

17 04

metale (włączając w to ich stopy)

17 04 01

miedź, brąz, mosiądz

17 04 02

aluminium

17 04 03

ołów

17 04 04

cynk

17 04 05

żelazo i stal

17 04 06

cyna

17 04 07

mieszaniny metali

17 04 09*

odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 04 10*

kable zawierające ropę naftową, smołę węglową i inne substancje niebezpieczne

17 04 11

kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05

gleba i ziemia (włącznie z glebą i ziemią wydobytą z miejsc skażonych), kamienie i urobek z pogłębiania

17 05 03*

gleba i ziemia oraz kamienie zawierające substancje niebezpieczne

17 05 04

gleba i ziemia oraz kamienie inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 05*

urobek z pogłębiania zawierający substancje niebezpieczne lub zanieczyszczony takimi substancjami

17 05 06

urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

17 05 07*

tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

17 05 08

tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06

materiały izolacyjne i materiały budowlane zawierające azbest

17 06 01*

materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 03*

inne materiały izolacyjne składające się z substancji niebezpiecznych lub zawierające takie substancje

17 06 04

materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 06 05*

materiały budowlane zawierające azbest

17 08

gipsowe materiały budowlane

17 08 01*

materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 08 02

materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09

inne odpady z budowy i rozbiórki

17 09 01*

odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające rtęć

17 09 02*

odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

17 09 03*

inne odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

17 09 04

zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

18

ODPADY Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻB MEDYCZNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI BADAŃ (Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW KUCHENNYCH I RESTAURACYJNYCH NIEZWIĄZANYCH Z OPIEKĄ ZDROWOTNĄ LUB WETERYNARYJNĄ)

18 01

odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej

18 01 01

narzędzia chirurgiczne i zabiegowe (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 02

części ciała i narządy, w tym pojemniki na krew i konserwanty do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03*

odpady, których zbieranie i unieszkodliwianie podlega specjalnym wymogom ze względu na zapobieganie zakażeniom

18 01 04

odpady, których zbieranie i unieszkodliwianie nie podlega specjalnym wymogom ze względu na zapobieganie zakażeniom (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)

18 01 06*

chemikalia składające się z substancji niebezpiecznych lub zawierające takie substancje

18 01 07

chemikalia inne niż wymienione w 18 01 06

18 01 08*

leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 09

leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 01 10*

odpady amalgamatu dentystycznego

18 02

odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej

18 02 01

narzędzia chirurgiczne i zabiegowe (z wyłączeniem 18 02 02)

18 02 02*

odpady, których zbieranie i unieszkodliwianie podlega specjalnym wymogom ze względu na zapobieganie zakażeniom

18 02 03

odpady, których zbieranie i unieszkodliwianie nie podlega specjalnym wymogom ze względu na zapobieganie zakażeniom

18 02 05*

chemikalia składające się z substancji niebezpiecznych lub zawierające takie substancje

18 02 06

chemikalia inne niż wymienione w 18 02 05

18 02 07*

leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 02 08

leki inne niż wymienione w 18 02 07

19

ODPADY Z URZĄDZEŃ DO GOSPODAROWANIA ODPADAMI ORAZ Z POZAZAKŁADOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I INSTALACJI UZDATNIANIA WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ORAZ WODY DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH

19 01

odpady z termicznego przekształcania odpadów

19 01 02

złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

19 01 05*

osad pofiltracyjny z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 06*

uwodnione odpady ciekłe z oczyszczania gazów odlotowych i inne uwodnione odpady ciekłe

19 01 07*

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 10*

zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 11*

popioły i żużle paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne

19 01 12

popioły i żużle paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11

19 01 13*

popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne

19 01 14

popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13

19 01 15*

pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne

19 01 16

pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15

19 01 17*

odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 01 18

odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17

19 01 19

piaski ze złóż fluidalnych

19 01 99

inne niewymienione odpady

19 02

odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów przemysłowych (np. usuwania chromu, usuwania cyjanków, neutralizacji)

19 02 03

wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne

19 02 04*

wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych

19 02 05*

szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 02 06

szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05

19 02 07*

oleje i koncentraty z separacji

19 02 08*

ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne

19 02 09*

stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne

19 02 10

odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 i 19 02 09

19 02 11*

inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

19 02 99

inne niewymienione odpady

19 03

odpady stabilizowane/zestalone

19 03 04*

odpady oznaczone jako niebezpieczne, częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w pkt 19 03 08

19 03 05

odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04

19 03 06*

odpady oznaczone jako niebezpieczne, zestalone

19 03 07

odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06

19 03 08*

częściowo stabilizowana rtęć

19 04

odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania

19 04 01

odpady zeszklone

19 04 02*

popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych

19 04 03*

niezeszklona faza stała

19 04 04

ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania

19 05

odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych

19 05 01

nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

19 05 02

nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

19 05 03

kompost nieodpowiadający wymaganiom

19 05 99

inne niewymienione odpady

19 06

odpady z beztlenowego rozkładu odpadów

19 06 03

ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

19 06 04

przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

19 06 05

ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 06 06

przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 06 99

inne niewymienione odpady

19 07

odcieki ze składowisk

19 07 02*

odcieki ze składowisk zawierające substancje niebezpieczne

19 07 03

odcieki ze składowisk inne niż wymienione w 19 07 02

19 08

odpady z oczyszczalni ścieków niewymienione gdzie indziej

19 08 01

skratki

19 08 02

zawartość piaskowników

19 08 05

komunalne osady ściekowe

19 08 06*

nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

19 08 07*

roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

19 08 08*

odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie

19 08 09

tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

19 08 10*

tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09

19 08 11*

szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych

19 08 12

szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

19 08 13*

szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

19 08 14

szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

19 08 99

inne niewymienione odpady

19 09

odpady z uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub wody przeznaczonej do celów przemysłowych

19 09 01

odpady stałe z wstępnej filtracji i skratki

19 09 02

osady z klarowania wody

19 09 03

osady z dekarbonizacji wody

19 09 04

zużyty węgiel aktywny

19 09 05

nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

19 09 06

roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

19 09 99

inne niewymienione odpady

19 10

odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale

19 10 01

odpady żelaza i stali

19 10 02

odpady metali nieżelaznych

19 10 03*

lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne

19 10 04

lekka frakcja i pyły, inne niż wymienione w 19 10 03

19 10 05*

inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne

19 10 06

frakcje inne niż wymienione w 19 10 05

19 11

odpady z regeneracji olejów

19 11 01*

zużyte materiały filtracyjne

19 11 02*

kwaśne smoły

19 11 03*

uwodnione odpady ciekłe

19 11 04*

alkaliczne odpady z oczyszczania paliw

19 11 05*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

19 11 06

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05

19 11 07*

odpady z oczyszczania gazów odlotowych

19 11 99

inne niewymienione odpady

19 12

odpady z mechanicznej przeróbki odpadów (np. z sortowania, zgniatania, zagęszczania, granulowania) niewymienione w innych grupach

19 12 01

papier i tektura

19 12 02

metale żelazne

19 12 03

metale nieżelazne

19 12 04

tworzywa sztuczne i guma

19 12 05

szkło

19 12 06*

drewno zawierające substancje niebezpieczne

19 12 07

drewno inne niż wymienione w 19 12 06

19 12 08

wyroby włókiennicze

19 12 09

minerały (np. piasek, kamienie)

19 12 10

odpady palne (paliwo alternatywne)

19 12 11*

inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 12 12

inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

19 13

odpady z oczyszczania gleby i ziemi oraz wód podziemnych

19 13 01*

odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

19 13 02

odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01

19 13 03*

szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

19 13 04

szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03

19 13 05*

szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne

19 13 06

szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05

19 13 07*

uwodnione odpady ciekłe i uwodnione koncentraty z oczyszczania wód podziemnych, zawierające substancje niebezpieczne

19 13 08

uwodnione odpady ciekłe i uwodnione koncentraty z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07

20

ODPADY KOMUNALNE (ODPADY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ PODOBNE ODPADY HANDLOWE, PRZEMYSŁOWE I INSTYTUCJONALNE) ŁĄCZNIE Z FRAKCJAMI GROMADZONYMI SELEKTYWNIE

20 01

frakcje gromadzone selektywnie (z wyjątkiem 15 01)

20 01 01

papier i tektura

20 01 02

szkło

20 01 08

odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10

odzież

20 01 11

wyroby włókiennicze

20 01 13*

rozpuszczalniki

20 01 14*

kwasy

20 01 15*

alkalia

20 01 17*

odczynniki fotograficzne

20 01 19*

pestycydy

20 01 21*

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*

zużyte urządzenia zawierające freony

20 01 25

oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*

oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27*

farby, farby drukarskie, kleje i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28

farby, farby drukarskie, kleje i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29*

detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30

detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31*

leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32

leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33*

baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34

baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (3)

20 01 36

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37*

drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38

drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39

tworzywa sztuczne

20 01 40

metale

20 01 41

odpady z czyszczenia kominów

20 01 99

inne frakcje gdzie indziej niewymienione

20 02

odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

20 02 01

odpady ulegające biodegradacji

20 02 02

gleba i kamienie

20 02 03

inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03

inne odpady komunalne

20 03 01

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02

odpady z targowisk

20 03 03

odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04

szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06

odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07

odpady wielkogabarytowe

20 03 99

odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach”


(1)  Odpady oznaczone gwiazdką uznaje się za odpady niebezpieczne zgodnie z dyrektywą 2008/98/WE. Przy identyfikacji odpadów w poniższym wykazie zastosowanie mają sekcje »Definicje«, »Ocena i klasyfikacja« i »Wykaz odpadów« w załączniku do decyzji 2000/532/WE.

(2)  Niebezpieczne składniki wyposażenia elektrycznego i elektronicznego mogą obejmować akumulatory i baterie wymienione w grupie 16 06 i oznaczone jako niebezpieczne; przełączniki rtęciowe, szkło z lamp katodowych i inne szkła aktywowane itd.

(3)  Niebezpieczne składniki wyposażenia elektrycznego i elektronicznego mogą obejmować akumulatory i baterie wymienione w grupie 16 06 i oznaczone jako niebezpieczne; przełączniki rtęciowe, szkło z lamp katodowych i inne szkła aktywowane itd.


Top