Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1850

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1850 z dnia 13 października 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 271, 16.10.2015, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1850/oj

16.10.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1850

z dnia 13 października 2015 r.

ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie handlu produktami z fok (1), w szczególności jego art. 3 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1007/2009 zezwolono, w określonych warunkach, na wprowadzanie do obrotu produktów z fok pochodzących z polowań prowadzonych tradycyjnie przez Eskimosów oraz inne społeczności autochtoniczne. Zezwolono w nim także na wprowadzanie do obrotu produktów z fok w sytuacjach, gdy przywóz produktów z fok ma charakter sporadyczny i składa się wyłącznie z towarów przeznaczonych do użytku osobistego podróżnych lub ich rodzin.

(2)

Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 737/2010 (2) ustanowiono szczegółowe zasady wprowadzania do obrotu produktów z fok zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1007/2009.

(3)

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1775 (3) zmieniono art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1007/2009 i uchylono rozporządzenie (UE) nr 737/2010 ze skutkiem od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia. Konieczne jest zatem określenie środków wykonawczych do art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1007/2009 z późniejszymi zmianami.

(4)

Należy ustanowić przepisy, na mocy których podmioty spełniające określone wymogi powinny być zamieszczane w wykazie uznanych organów wydających dokumenty poświadczające spełnienie wymogów wprowadzenia do obrotu produktów z fok.

(5)

Należy opracować modele dokumentów poświadczających i ich kopii w celu ułatwienia zarządzania tymi dokumentami i ich weryfikacji.

(6)

Należy ustanowić procedury kontroli dokumentów poświadczających. Procedury te powinny być jak najprostsze i jak najłatwiejsze w realizacji, nie powinny jednak naruszać wiarygodności i spójności systemu kontroli.

(7)

Należy zezwolić na wykorzystywanie systemów elektronicznych w celu ułatwienia wymiany danych pomiędzy właściwymi organami, Komisją i uznanymi organami.

(8)

Przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego rozporządzenia, w szczególności przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach poświadczających, powinno być zgodne z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4) i rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (5).

(9)

Jako że niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady wykonania art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1007/2009 zmienionego rozporządzeniem (UE) 2015/1775, które stosuje się od dnia 18 października 2015 r., powinno ono wejść w życie w trybie pilnym.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu utworzonego na podstawie art. 18 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 (6),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady wprowadzania do obrotu produktów z fok oraz przywozu produktów z fok przeznaczonych do użytku osobistego podróżnych lub ich rodzin na podstawie art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1007/2009.

Artykuł 2

Użytek osobisty podróżnych lub ich rodzin

1.   Zezwala się na przywóz produktów z fok przeznaczonych do użytku osobistego podróżnych lub ich rodzin jedynie wówczas, gdy spełniony jest którykolwiek z następujących warunków:

a)

produkty z fok stanowią część ubioru podróżnych, są przez nich niesione lub znajdują się w ich bagażu osobistym;

b)

produkty z fok stanowią część własności prywatnej osoby fizycznej przenoszącej swoje miejsce zwykłego pobytu z państwa trzeciego na obszar Unii;

c)

produkty z fok zostały nabyte przez podróżnych na miejscu w państwie trzecim i są przez nich przywożone w terminie późniejszym, pod warunkiem że podróżni ci przedstawią organom celnym danego państwa członkowskiego w chwili przybycia na terytorium Unii następujące dokumenty:

(i)

pisemne oświadczenie o przywozie;

(ii)

uzupełniający dokument poświadczający, że produkty zostały nabyte w danym państwie trzecim.

2.   Do celów ust. 1 lit. c) pisemne oświadczenie oraz dokument uzupełniający są zatwierdzane przez organy celne i zwracane podróżnym. W momencie przywozu oświadczenie i dokument uzupełniający przedstawia się organom celnym razem ze zgłoszeniem celnym obejmującym dane produkty.

Artykuł 3

Uznane organy

1.   Podmiot zostaje zamieszczony w wykazie uznanych organów wówczas, gdy udowodniono, że spełnia on następujące wymogi:

a)

posiada osobowość prawną;

b)

jest w stanie zapewnić realizację wymogów art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1007/2009;

c)

jest w stanie wydawać dokumenty poświadczające, o których mowa w art. 4 ust. 1, i zarządzać nimi oraz przetwarzać i przechowywać dane;

d)

może wykonywać swoje zadania w sposób pozwalający na uniknięcie konfliktów interesów;

e)

może monitorować zgodność z wymogami określonymi w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1007/2009;

f)

jest w stanie wycofać dokumenty poświadczające, o których mowa w art. 4 ust. 1, lub zawiesić ich ważność w przypadku nieprzestrzegania wymogów niniejszego rozporządzenia oraz powiadomić o tym właściwe organy i organy celne państw członkowskich;

g)

podlega audytom przeprowadzanym przez niezależną stronę trzecią;

h)

prowadzi działalność na poziomie krajowym lub regionalnym.

2.   Aby zostać włączonym do wykazu, o którym mowa w ust. 1, podmiot przedkłada Komisji wniosek razem z dokumentami wykazującymi spełnienie przez niego wymogów określonych w ust. 1.

3.   Uznany organ przedstawia Komisji sprawozdania z audytów przygotowane przez niezależną stronę trzecią, o której mowa w ust. 1 lit. g), na koniec każdego okresu sprawozdawczego.

Artykuł 4

Dokumenty poświadczające

1.   Uznany organ wydaje dokumenty poświadczające zgodne z modelami zamieszczonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia na wniosek, w przypadku gdy wymogi w zakresie wprowadzania do obrotu określone w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1007/2009 zostały spełnione.

2.   Uznany organ przekazuje dokument poświadczający wnioskodawcy i przechowuje jego kopię przez okres trzech lat dla celów ewidencji.

3.   Z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2, kiedy produkt z fok wprowadzany jest do obrotu, oryginał dokumentu poświadczającego jest przedstawiany razem z produktem z fok. Wnioskodawca może zatrzymać kopię dokumentu poświadczającego.

4.   Na wszystkich kolejnych fakturach zamieszcza się odesłanie do numeru dokumentu poświadczającego.

5.   Produkt z fok, któremu towarzyszy dokument poświadczający wydany zgodnie z ust. 1, uznaje się za produkt spełniający wymogi art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1007/2009.

6.   Przyjęcie zgłoszenia celnego o dopuszczenie produktu z fok do swobodnego obrotu na mocy art. 79 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (7) jest uzależnione od okazania dokumentu poświadczającego wydanego zgodnie z przepisami ust. 1 tego artykułu. Nie naruszając przepisów art. 77 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92, organy celne przechowują kopię dokumentu poświadczającego w swojej ewidencji.

7.   W przypadku wątpliwości dotyczących autentyczności lub prawidłowości dokumentu poświadczającego wydanego zgodnie z ust. 1 oraz wówczas, gdy konieczne są dodatkowe informacje, organy celne i inne służby egzekwujące prawo kontaktują się z właściwym organem wyznaczonym przez dane państwo członkowskie zgodnie z art. 6. Właściwy organ, z którym się skontaktowano, podejmuje decyzję dotyczącą środków, które należy podjąć.

Artykuł 5

Format dokumentów poświadczających

1.   Dokumenty poświadczające, o których mowa w art. 4 ust. 1, mają formę papierową lub elektroniczną.

2.   W przypadku dokumentu poświadczającego w formie elektronicznej jego wydrukowana kopia towarzyszy produktowi z fok w momencie wprowadzania do obrotu.

3.   Korzystanie z dokumentu poświadczającego pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych formalności dotyczących wprowadzania do obrotu.

4.   Właściwy organ wyznaczony zgodnie z art. 6 może zażądać przetłumaczenia dokumentu poświadczającego na język urzędowy państwa członkowskiego, w którym produkt ma zostać wprowadzony do obrotu.

Artykuł 6

Właściwe organy

1.   Każde państwo członkowskie wyznacza właściwy organ lub kilka właściwych organów odpowiedzialnych za wykonywanie następujących zadań:

a)

weryfikowanie dokumentów poświadczających dotyczących przywożonych produktów z fok, na wniosek organów celnych złożony na mocy art. 4 ust. 7;

b)

kontrolowanie wydawania dokumentów poświadczających przez uznane organy mające siedzibę i działające na terenie danego państwa członkowskiego;

c)

przechowywanie kopii dokumentów poświadczających wystawionych dla produktów z fok pochodzących z polowań na foki przeprowadzonych w tym państwie członkowskim.

2.   Państwa członkowskie informują Komisję o właściwych organach wyznaczonych zgodnie z przepisami ust. 1.

3.   Komisja sporządza wykaz właściwych organów wyznaczonych zgodnie z przepisami ust. 1 i udostępnia go na swojej stronie internetowej. Wykaz ten jest regularnie aktualizowany.

Artykuł 7

Elektroniczne systemy wymiany i zapisu danych

1.   Właściwe organy mogą wykorzystywać systemy elektroniczne do wymiany i zapisu danych zawartych w dokumentach poświadczających.

2.   Państwa członkowskie uwzględniają komplementarność, kompatybilność oraz interoperacyjność systemów elektronicznych, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 8

Ochrona w zakresie przetwarzania danych osobowych

Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla poziomu ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych na mocy przepisów prawa Unii i krajowego, w szczególności nie zmienia zobowiązań i praw określonych w dyrektywie 95/46/WE oraz rozporządzeniu (WE) nr 45/2001. Ochronę osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zapewnia się w szczególności w odniesieniu do ujawniania lub przekazywania danych osobowych zawartych w dokumencie poświadczającym.

Artykuł 9

Przepisy przejściowe

Dokumenty poświadczające wydane przez uznany organ zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 737/2010 przed dniem 18 października 2015 r. zachowują ważność po tej dacie.

Artykuł 10

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 18 października 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 października 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 36.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 737/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok (Dz.U. L 216 z 17.8.2010, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1775 z dnia 6 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 737/2010 (Dz.U. L 262 z 7.10.2015, s. 1).

(4)  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

(5)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

(6)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1).

(7)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Image

Image

Image

Image

Image

Wskazówki

Uwagi ogólne:

Wypełnić pismem drukowanym

Pole 1

Organ wydający

Podać nazwę i adres uznanego organu wydającego dokument poświadczający.

Pole 2

Do celów państwa wydającego dokument poświadczający

Miejsce zarezerwowane na potrzeby państwa wydającego dokument poświadczający.

Pole 3

Numer dokumentu poświadczającego

Podać przyznany numer dokumentu poświadczającego.

Pole 4

Państwo, w którym produkt wprowadza się do obrotu

Podać nazwę państwa, w którym zamierza się wprowadzić produkt z fok po raz pierwszy do obrotu w Unii Europejskiej.

Pole 5

Kod ISO

Podać dwuliterowy kod państwa wskazanego w polu 4.

Pole 6

Nazwa handlowa

Podać nazwę handlową produktu (produktów) z fok. Opis musi być spójny z wpisem w polu 7.

Pole 7

Nazwa systematyczna

Wskazać nazwy systematyczne gatunków fok wykorzystanych w produkcie. W przypadku zastosowania w produkcie złożonym z więcej niż jednego gatunku należy wskazać każdy gatunek w osobnym wierszu.

Pole 8

Pozycja HS

Podać czterocyfrowy lub sześciocyfrowy kod towaru ustalony zgodnie ze zharmonizowanym systemem oznaczania i kodowania towarów.

Pole 9

Państwo pozyskania

Podać nazwę państwa, w którym pozyskano z natury foki wykorzystane w produkcie.

Pole 10

Kod ISO

Podać dwuliterowy kod państwa wskazanego w polu 9.

Pole 11

Masa netto

Podać masę całkowitą w kg. Określa się ją jako masę netto produktów z fok bez pojemników ani innych form opakowania, z wyjątkiem wsporników, rozpórek, naklejek itp.

Pole 12

Liczba sztuk

Podać liczbę sztuk, jeżeli ma zastosowanie.

Pole 13

Oznakowanie odróżniające

Jeżeli ma ono zastosowanie, wskazać oznakowanie odróżniające, np. numer partii lub numer konosamentu.

Pole 14

Niepowtarzalny identyfikator

Wskazać wszelkie identyfikatory umieszczone na produkcie dla celów identyfikowalności.

Pole 15

Podpis i pieczęć uznanego organu wydającego

W polu umieszcza się podpis upoważnionego urzędnika, nazwę miejscowości i datę oraz urzędową pieczęć uznanego organu wydającego.

Pole 16

Zatwierdzenie przez organy celne

Organ celny podaje numer zgłoszenia celnego oraz dodaje swój podpis i pieczęć.


Top