Help Print this page 

Document 32015R1748

Title and reference
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1748 z dnia 30 września 2015 r. ustanawiające, za rok składania wniosków 2015, odstępstwo od art. 75 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do poziomu zaliczek na płatności bezpośrednie oraz środki obszarowe i działania związane ze zwierzętami w ramach rozwoju obszarów wiejskich oraz odstępstwo od art. 75 ust. 2 akapit pierwszy tego rozporządzenia w odniesieniu do płatności bezpośrednich
  • In force
OJ L 256, 1.10.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1748/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

1.10.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 256/9


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1748

z dnia 30 września 2015 r.

ustanawiające, za rok składania wniosków 2015, odstępstwo od art. 75 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do poziomu zaliczek na płatności bezpośrednie oraz środki obszarowe i działania związane ze zwierzętami w ramach rozwoju obszarów wiejskich oraz odstępstwo od art. 75 ust. 2 akapit pierwszy tego rozporządzenia w odniesieniu do płatności bezpośrednich

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (1), w szczególności jego art. 75 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 75 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 od dnia 16 października do dnia 30 listopada państwa członkowskie mogą wypłacać zaliczki w wysokości do 50 % w przypadku płatności bezpośrednich na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (2) oraz do 75 % w przypadku środków wsparcia obszarowego i środków wsparcia związanych z produkcją zwierzęcą na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 (3).

(2)

Art. 75 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 stanowi, że płatności, o których mowa w ust. 1 wspomnianego artykułu, w tym zaliczek na płatności bezpośrednie, nie dokonuje się przed zakończeniem kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przeprowadzanych na podstawie art. 74 tego rozporządzenia. Jednakże w art. 75 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w przypadku środków wsparcia obszarowego i środków wsparcia związanych z produkcją zwierzęcą w ramach rozwoju obszarów wiejskich zezwala się na wypłacenie zaliczek po zakończeniu kontroli administracyjnych przeprowadzanych na podstawie art. 59 ust. 1 tego rozporządzenia.

(3)

Z powodu trudnej sytuacji gospodarczej w niektórych sektorach rolniczych, w szczególności na rynku mleczarskim, u beneficjentów wystąpiły poważne trudności finansowe i problemy z płynnością. Sytuacja ta zbiegła się w czasie z pierwszym rokiem wdrażania nowych systemów płatności bezpośrednich. W wyniku trudności, jakie państwa członkowskie napotkały w związku z praktycznym wdrażaniem tych systemów, przekazanie pojedynczego wniosku, wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność oraz wniosków o przydział uprawnień do płatności lub zwiększenie wartości uprawnień do płatności w ramach systemu płatności podstawowej nastąpiło z opóźnieniem. W rezultacie niezbędne kontrole zostaną prawdopodobnie zakończone później niż zwykle, a płatności na rzecz beneficjentów mogą zostać odroczone.

(4)

Ze względu na wyjątkowy charakter tych połączonych okoliczności i wynikłych z nich dla beneficjentów trudności finansowych należy złagodzić te trudności i umożliwić beneficjentom pokrycie strat do czasu ustabilizowania się rynku.

(5)

Uzasadnione jest zatem ustanowienie odstępstwa od art. 75 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, aby zezwolić państwom członkowskim na wypłacenie beneficjentom zaliczek w wyższej wysokości za rok składania wniosków 2015.

(6)

Dokonywanie płatności bezpośrednich dopiero po zakończeniu wszystkich kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu jest podstawową zasadą umożliwiającą uzyskanie pewności w ramach zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli. Jednakże ze względu na poważne trudności napotkane przez beneficjentów konieczne jest ustanowienie wyjątkowego środka w odniesieniu do roku składania wniosków 2015, polegającego na odstępstwie od art. 75 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, aby umożliwić wypłacanie zaliczek na płatności bezpośrednie po zakończeniu kontroli administracyjnych określonych w art. 28 i 29 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 (4). Odstępstwo takie nie może jednak zakłócać należytego zarządzania finansami ani stać w sprzeczności z wymogiem dotyczącym wystarczającego poziomu pewności. W związku z powyższym państwa członkowskie stosujące takie odstępstwo są odpowiedzialne za wprowadzenie wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia, by zapobiegano dokonywaniu nadpłat oraz by wszelkie nienależne kwoty były szybko i faktycznie odzyskiwane. Ponadto stosowanie tego odstępstwa powinno być objęte deklaracją zarządczą, o której mowa w art. 7 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, w odniesieniu do roku budżetowego 2016.

(7)

Ze względu na wagę trudności finansowych, z którymi borykają się obecnie beneficjenci, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego publikacji.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych, Komitetu ds. Płatności Bezpośrednich i Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Na zasadzie odstępstwa od art. 75 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku składania wniosków 2015 państwa członkowskie mogą wypłacać zaliczki w wysokości do 70 % w przypadku płatności bezpośrednich wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 i w wysokości do 85 % w przypadku wsparcia przyznanego w ramach rozwoju obszarów wiejskich, o którym mowa w art. 67 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013.

Artykuł 2

Na zasadzie odstępstwa od art. 75 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku składania wniosków 2015 państwa członkowskie mogą wypłacać zaliczki na płatności bezpośrednie wymienione w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 po zakończeniu kontroli administracyjnych, o których mowa w art. 74 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013.

Artykuł 3

W przypadku państw członkowskich stosujących art. 2 niniejszego rozporządzenia deklaracja zarządcza sporządzana na podstawie art. 7 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 obejmuje w odniesieniu do roku budżetowego 2016 potwierdzenie, że zapobiegano dokonywaniu nadpłat na rzecz beneficjentów, a nienależnie kwoty były szybko i faktycznie odzyskiwane w oparciu o weryfikację wszelkich niezbędnych informacji.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 września 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 69).


Top