Help Print this page 

Document 32015R1221

Title and reference
Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1221 z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, w celu dostosowania go do postępu naukowo-technicznego (Tekst mający znaczenie dla EOG)
  • In force
OJ L 197, 25.7.2015, p. 10–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1221/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1221

z dnia 24 lipca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, w celu dostosowania go do postępu naukowo-technicznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (1), w szczególności jego art. 37 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Część 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 zawiera dwa wykazy zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania substancji niebezpiecznych. Tabela 3.1 zawiera wykaz zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania substancji niebezpiecznych na podstawie kryteriów ustanowionych w częściach 2–5 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. Tabela 3.2 zawiera wykaz zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania substancji niebezpiecznych na podstawie kryteriów ustanowionych w załączniku VI do dyrektywy Rady 67/548/EWG (2).

(2)

Zgodnie z art. 37 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 wnioski o nową lub zaktualizowaną zharmonizowaną klasyfikację i zharmonizowane oznakowanie niektórych substancji zostały przedłożone Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). W oparciu o opinie na temat tych wniosków wydane przez Komitet ds. Oceny Ryzyka Europejskiej Agencji Chemikaliów (RAC), jak również uwagi otrzymane od zainteresowanych stron należy wprowadzić lub zaktualizować zharmonizowaną klasyfikację i zharmonizowane oznakowanie niektórych substancji, poprzez zmianę załącznika VI do tego rozporządzenia.

(3)

W odniesieniu do substancji kwas azotowy … % (nr WE: 231-714-2) udostępniono nowe dane naukowe dotyczące klasy zagrożenia „ostra toksyczność”, sugerujące, że klasyfikacja w przypadku tej klasy zagrożenia, zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii RAC, która opiera się na starszych danych, może nie być właściwa. Dlatego też ta klasa zagrożenia nie powinna zostać włączona do załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 aż do czasu, gdy RAC będzie miał możliwość wydania opinii w sprawie nowych informacji, natomiast wszystkie inne klasy zagrożeń objęte wcześniejszą opinią RAC powinny zostać włączone.

(4)

W odniesieniu do substancji fenol, dodecylo-, o łańcuchach rozgałęzionych (nr WE: 310-154-3), RAC jest w trakcie przyjmowania nowej opinii dotyczącej specyficznych stężeń granicznych, jakie należy stosować w odniesieniu do klasy zagrożenia „substancje działające szkodliwie na rozrodczość”. Dlatego też ta klasa zagrożenia nie powinna zostać włączona do załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 do czasu sfinalizowania wspomnianej opinii.

(5)

Zgodność z nową zharmonizowaną klasyfikacją nie powinna być wymagana natychmiast, ponieważ dostawcy będą potrzebować czasu na dostosowanie oznakowania i opakowań substancji i mieszanin do nowych klasyfikacji oraz na sprzedaż istniejących zapasów. Ponadto dostawcy będą potrzebować czasu na uzyskanie zgodności z wymogami dotyczącymi rejestracji, stanowiącymi konsekwencję nowych zharmonizowanych klasyfikacji substancji klasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, kategorii 1A i 1B (tabela 3.1) oraz kategorii 1 i 2 (tabela 3.2), lub jako działających bardzo toksycznie na organizmy wodne, mogących powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym, w szczególności z wymogami ustanowionymi w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (3).

(6)

Zgodnie z przepisami przejściowymi rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, które pozwalają na zastosowanie nowych przepisów na wcześniejszym etapie na zasadzie dobrowolności, dostawcy powinni mieć możliwość stosowania nowych zharmonizowanych klasyfikacji i odpowiedniego dostosowania oznaczeń i opakowań na zasadzie dobrowolności przed wyznaczonym terminem zapewnienia zgodności.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 2 zharmonizowane klasyfikacje ustanowione w załączniku do niniejszego rozporządzenia mogą być stosowane przed datą, o której mowa w art. 3 ust. 2.

Artykuł 3

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Artykuł 1 stosuje się w odniesieniu do substancji i mieszanin od dnia 1 stycznia 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 lipca 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.

(2)  Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.U. 196 z 16.8.1967, s. 1).

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tabeli 3.1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pozycje odpowiadające numerom indeksowym 007-004-00-1, 015-003-00-2, 031-001-00-4, 050-008-00-3, 603-102-00-9, 603-197-00-7, 606-054-00-7, 607-197-00-8, 613-042-00-5, 613-057-00-7, 613-133-00-X oraz 613-149-00-7 zastępuje się odpowiednimi pozycjami w brzmieniu:

Numer indeksowy

Międzynarodowa terminologia chemiczna

Numer WE

Nr CAS

Klasyfikacja

Oznakowanie

Specyficzne stężenia graniczne, współczynnik M

Uwagi

Klasa zagrożenia i kody kategorii

Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

Piktogram, kody haseł ostrzegawczych

Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

Dodatkowe kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

007-004-00-1

kwas azotowy … %

231-714-2

7697-37-2

Ox. Liq. 2

Skin Corr. 1 A

H272

H314

GHS03

GHS05

Dgr

H272

H314

EUH071

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 20 %

Skin Corr. 1B; H314: 5 % ≤ C < 20 %

Ox. Liq. 2; H272: C ≥ 99 %

Ox. Liq. 3; H272: 99 % > C ≥ 65 %

B

015-003-00-2

fosforek wapnia; difosforek triwapnia

215-142-0

1305-99-3

Water-react. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

H260

H300

H311

H330

H318

H400

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H260

H300

H311

H330

H318

H400

EUH029

EUH032

M = 100

 

031-001-00-4

arsenek galu

215-114-8

1303-00-0

Repr. 1B

Carc. 1B

STOT RE 1

H360F

H350

H372 (układ oddechowy i krwiotwórczy)

GHS08

Dgr

H360F

H350

H372 (układ oddechowy i krwiotwórczy)

 

 

 

050-008-00-3

związki tributylocyny, z wyjątkiem tych wymienionych w innym miejscu niniejszego załącznika

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H301

H312

H372**

H315

H319

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360FD

H301

H312

H372**

H315

H319

H410

 

*

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,25 % ≤ C < 1 %

Skin Irrit. 2; H315:C ≥ 1 %

Eye Irrit. 2; H319:C ≥ 1 %

M = 10

A

1

603-102-00-9

1,2-epoksybutan

203-438-2

106-88-7

Flam. Liq. 2

Carc. 2

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H225

H351

H302

H312

H332

H335

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H351

H302

H312

H332

H335

H315

H319

 

 

 

603-197-00-7

tebukonazol (ISO); 1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo--3-(1,2,4-triazol-1-ilometylo)pentan-3-ol

403-640-2

107534-96-3

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d***

H302

H410

 

M = 1

M = 10

 

606-054-00-7

izoksaflutol (ISO); α,α,α-trifluoro-2-mezylo-p-toliloketon 5-cyklopropylo-1,2-oksazol-4-ilu

141112-29-0

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d***

H410

 

M = 10

M = 100

 

607-197-00-8

kwas nonanowy

203-931-2

112-05-0

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H319

H412

GHS07

Wng

H315

H319

H412

 

 

 

613-042-00-5

imazalil (ISO); 1-[2-alliloksy-2-(2,4-dichlorofenylo)etylo]-1H-imidazol

252-615-0

35554-44-0

Carc. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 1

H351

H301

H332

H318

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H351

H301

H332

H318

H410

 

M = 10

 

613-057-00-7

dodemorf (ISO); 4-cyklododecylo-2,6-dimetylomorfolina

216-474-9

1593-77-7

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (wątroba)

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H361d

H373 (wątroba)

H314

H317

H410

EUH071

M = 1

M = 1

 

613-133-00-X

etridiazol (ISO); 5-etoksy-3-trichlorometylo-1,2,4-tiadiazol

219-991-8

2593-15-9

Carc. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-149-00-7

pyridaben (ISO); 2-tert-butylo-5-(4-tert-butylobenzylotio)-4-chloropirydazyn-3(2H)-on

405-700-3

96489-71-3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H410

 

M = 1 000

M = 1 000

 

b)

wprowadza się następujące pozycje zgodnie z kolejnością pozycji określoną w tabeli 3.1:

Numer indeksowy

Międzynarodowa terminologia chemiczna

Numer WE

Nr CAS

Klasyfikacja

Oznakowanie

Specyficzne stężenia graniczne, współczynnik M

Uwagi

Klasa zagrożenia i kody kategorii

Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

Piktogram, kody haseł ostrzegawczych

Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

Dodatkowe kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

019-003-00-3

(E,E)-2,4-heksadienian potasu

246-376-1

24634-61-5

Eye Irrit. 2

H319

GSH07

Wng

H319

 

 

 

604-092-00-9

rozgałęziony dodecylofenol [1];

rozgałęziony 2-dodecylofenol;

rozgałęziony 3-dodecylofenol;

rozgałęziony 4-dodecylofenol;

pochodne (tetrapropenylo) fenolu [2]

310-154-3 [1]

121158-58-5 [1]

74499-35-7 [2]

Skin Corr. 1C

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

M = 10

M = 10

 

606-148-00-8

karwon (ISO);

2-metylo-5-(prop-1-en-2-ylo)cykloheks-2-en-1-on; [1]

d-karwon; (5S)-2-metylo-5-(prop-1-en-2-ylo)cykloheks-2-en-1-on; [2]

l-karwon; (5R)-2-metylo-5-(prop-1-en-2-ylo)cykloheks-2-en-1-on [3]

202-759-5 [1]

218-827-2 [2]

229-352-5 [3]

99-49-0 [1]

2244-16-8 [2]

6485-40-1 [3]

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

606-149-00-3

tembotrion (ISO); 2-{2-chloro-4-(metylosulfonylo)-3-[(2,2,2-trifluoroetoksy)metylo]benzoilo}cykloheksano-1,3-dion

335104-84-2

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (oczy, nerki, wątroba)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H373 (oczy, nerki, wątroba)

H317

H410

 

M = 100

M = 10

 

607-707-00-9

fenoksaprop-P-etylu (ISO); (2R)-2-{4-[(6-chloro-1,3-benzoksazol-2-ilo)oksy]fenoksy}propionian etylu

71283-80-2

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 (nerki)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373 (nerki)

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

607-708-00-4

kwas oktanowy

204-677-5

124-07-2

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 3

H314

H412

GHS05

Dgr

H314

H412

 

 

 

607-709-00-X

kwas dekanowy

206-376-4

334-48-5

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H319

H412

GHS07

Wng

H315

H319

H412

 

 

 

607-710-00-5

kwas 1,2-benzenodikarboksylowy, ester diheksylowy, rozgałęziony i liniowy

271-093-5

68515-50-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

 

607-711-00-0

spirotetramat (ISO); węglan (5s,8s)-3-(2,5-dimetylofenylo)-8-metoksy-2-okso-1-azaspiro[4,5]dec-3-en-4-etylu

203313-25-1

Repr. 2

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1 A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H335

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H335

H319

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

607-712-00-6

octan dodemorfu; octan 4-cyklododecylo-2,6-dimetylomorfoliny

250-778-2

31717-87-0

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1 A

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (wątroba)

H314

H317

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H361d

H373 (wątroba)

H314

H317

H410

EUH071

M = 1

 

607-713-00-1

fenpiroksymat (ISO); 4-[({(E)-[(1,3-dimetylo-5-fenoksy-1H-pirazol-4-ilo)metyleno]amino}oksy)metylo]benzoesan tert-butylu

134098-61-6

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H330

H317

H400

H410

GHS06 GHS09

Dgr

H301

H330

H317

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

607-714-00-7

triflusulfuron metylu; 2-({[4-(dimetyloamino)-6-(2,2,2-trifluoroetoksy)-1,3,5-triazyno-2-ylo]karbamoilo}sulfamoilo)-3-metylobenzoesan metylu

126535-15-7

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 100

M = 10

 

607-715-00-2

bifenazat (ISO); 2-(4-metoksybifenylo-3-ylo)hydrazynokarboksylan izopropylu

442-820-5

149877-41-8

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-319-00-0

imidazol

206-019-2

288-32-4

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

H360D

H302

H314

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H360D

H302

H314

 

 

 

613-320-00-6

lenacyl (ISO); 3-cykloheksylo-6,7-dihydro-1H-cyklopenta[d]pirymidyno-2,4(3H,5H)-dion

218-499-0

2164-08-1

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 10

M = 10

 

616-213-00-2

mandipropamid (ISO); 2-(4-chlorofenylo)-N-{2-[3-metoksy-4-(prop-2-yn-1-yloksy)fenylo]etyl}-2-(prop-2-yn-1-yloksy)acetamid

374726-62-2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1

 

616-214-00-8

metosulam (ISO); N-(2,6-dichloro-3-metylofenylo)-5,7-dimetoksy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirymidyno-2-sulfonamid

139528-85-1

Carc. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H373 (oczy, nerki)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H373 (oczy, nerki)

H410

 

M = 1 000

M = 100

 

616-215-00-3

dimetenamid-P (ISO); 2-chloro-N-(2,4-dimetylo-3-tienylo)-N-[(2S)-1-metoksypropano-2-ylo]acetamid

163515-14-8

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

616-216-00-9

flonikamid (ISO); N-(cyjanometylo)-4-(trifluorometylo)pirydyno-3-karboksamid

158062-67-0

Acute Tox. 4

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

616-217-00-4

sulfoksaflor (ISO); [metylo(okso){1-[6-(trifluorometylo)-3-pirydylo]etylo}-λ6-sulfanylideno]cyjanamid

946578-00-3

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

2)

w tabeli 3.2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pozycje odpowiadające numerom indeksowym 007-004-00-1, 015-003-00-2, 031-001-00-4, 050-008-00-3, 603-102-00-9, 603-197-00-7, 606-054-00-7, 607-197-00-8, 613-042-00-5, 613-057-00-7, 613-133-00-X oraz 613-149-00-7 zastępuje się odpowiednimi pozycjami w brzmieniu:

Numer indeksowy

Międzynarodowa terminologia chemiczna

Numer WE

Nr CAS

Klasyfikacja

Oznakowanie

Stężenia graniczne

Uwagi

007-004-00-1

kwas azotowy … %

231-714-2

7697-37-2

O; R8

C; R35

O; C

R: 8-35

S: (1/2-)26-28- 36/37/39-45-63

O; R8: C ≥ 65 %

C; R35: C ≥ 20 %

C; R34: 5 % ≤ C < 20 %

B

015-003-00-2

fosforek wapnia; difosforek triwapnia

215-142-0

1305-99-3

F; R15/29

T+; R26/28

Xn; R21

R32

Xi; R38-41

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-21-26/28-32-38-41-50

S:(1/2-)26-28-30-36/37/39-43-45-60-61

N; R50: C ≥ 0,25 %

 

031-001-00-4

arsenek galu

215-114-8

1303-00-0

Repr. Cat. 2; R60

Carc. Cat. 2; R45

T; R48/23

T

R: 45-48/23-60

S: 45-53

 

E

050-008-00-3

związki tributylocyny, z wyjątkiem tych wymienionych w innym miejscu niniejszego załącznika

Repr. Cat. 2; R60-61

T; R25-48/23/25

Xn; R21

Xi; R36/38

N; R50-53

T; N

R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53-60-61

S: 45-53-60-61

T; R25: C ≥ 2,5 %

Xn; R22: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

Xn: R21: C ≥ 1 %

T; R48/23/25: C ≥ 1 %

Xn; R48/20/22: 0,25 % ≤ C < 1 %

Xi; R36/38: C ≥ 1 %

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

A

1

603-102-00-9

1,2-epoksybutan

203-438-2

106-88-7

F; R11

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/21/22

Xi; R36/37/38

F; Xn

R: 11-20/21/22-36/37/38-40-

S: (2-)9-16-29-36/37-46

 

 

603-197-00-7

tebukonazol (ISO); 1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo--3-(1,2,4-triazol-1-ilometylo)pentan-3-ol

403-640-2

107534-96-3

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53-63

S: (2-)22-36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

606-054-00-7

izoksaflutol (ISO); α,α,α-trifluoro-2-mezylo-p-toliloketon 5-cyklopropylo-1,2-oksazol-4-ilu

-

141112-29-0

Repr. Cat. 3; R63

N; R50-53

Xn; N

R: 50/53-63

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

607-197-00-8

kwas nonanowy

203-931-2

112-05-0

Xi; R36/38

N; R51-53

Xi; N

R: 36/38-51/53

S: (2-)46-61

 

 

613-042-00-5

imazalil (ISO); 1-[2-alliloksy-2-(2,4-dichlorofenylo)etylo]-1H-imidazol

252-615-0

35554-44-0

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 20/22-40-41-51/53

S: (2-)26-36/37/39-46-61

 

 

613-057-00-7

dodemorf (ISO); 4-cyklododecylo-2,6-dimetylomorfolina

216-474-9

1593-77-7

Repr. Cat. 3; R63

C; R34

R43

N; R50-53

C; N

R: 34-43-50/53-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C; R34: C ≥ 10 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-133-00-X

etridiazol (ISO); 5-etoksy-3-trichlorometylo-1,2,4-tiadiazol

219-991-8

2593-15-9

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-43-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-149-00-7

pyridaben (ISO); 2-tert-butylo-5-(4-tert-butylobenzylotio)-4-chloropirydazyn-3(2H)-on

405-700-3

96489-71-3

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 23/25-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,025 %

N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %

 

b)

wprowadza się następujące pozycje zgodnie z kolejnością pozycji określoną w tabeli 3.2:

Numer indeksowy

Międzynarodowa terminologia chemiczna

Numer WE

Nr CAS

Klasyfikacja

Oznakowanie

Stężenia graniczne

Uwagi

019-003-00-3

(E,E)-2,4-heksadienian potasu

246-376-1

24634-61-5

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)25-46

 

 

604-092-00-9

rozgałęziony dodecylofenol [1];

rozgałęziony 2-dodecylofenol;

rozgałęziony 3-dodecylofenol;

rozgałęziony 4-dodecylofenol;

pochodne (tetrapropenylo) fenolu [2]

310-154-3 [1]-[2]

121158-58-5 [1]

74499-35-7 [2]

C; R34

N; R50-53

C; N

R: 34-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

606-148-00-8

karwon (ISO);

2-metylo-5-(prop-1-en-2-ylo)cykloheks-2-en-1-on; [1]

d-karwon; (5S)-2-metylo-5-(prop-1-en-2-ylo)cykloheks-2-en-1-on; [2]

l-karwon; (5R)-2-metylo-5-(prop-1-en-2-ylo)cykloheks-2-en-1-on [3]

202-759-5 [1]

218-827-2 [2]

229-352-5 [3]

99-49-0 [1]

2244-16-8 [2]

6485-40-1 [3]

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

606-149-00-3

tembotrion (ISO); 2-{2-chloro-4-(metylosulfonylo)-3-[(2,2,2-trifluoroetoksy)metylo]benzoilo}cykloheksano-1,3-dion

 

335104-84-2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 43-48/22-50/53-63

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-707-00-9

fenoksaprop-P-etylu (ISO); (2R)-2-{4-[(6-chloro-1,3-benzoksazol-2-ilo)oksy]fenoksy}propionian etylu

71283-80-2

Xn; R48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 43-48/22-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

607-708-00-4

kwas oktanowy

204-677-5

124-07-2

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-709-00-X

kwas dekanowy

206-376-4

334-48-5

Xi; R36/38

N; R51-53

Xi; N

R: 36/38-51/53

S: (2-)25-46-61

 

 

607-710-00-5

kwas 1,2-benzenodikarboksylowy, ester diheksylowy, rozgałęziony i liniowy

271-093-5

68515-50-4

Repr. Cat. 2; R60-61

T

R: 60-61

S: 53-45

 

 

607-711-00-0

spirotetramat (ISO); węglan (5s,8s)-3-(2,5-dimetylofenylo)-8-metoksy-2-okso-1-azaspiro[4,5]dec-3-en-4-etylu

203313-25-1

Repr. Cat. 3; R62-63

Xi; R36/37

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 36/37-43-50/53-62-63

S: (2-)36/37-60-61

Xi; R43: C ≥ 0,1 %

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

607-712-00-6

octan dodemorfu; octan 4-cyklododecylo-2,6-dimetylomorfoliny

250-778-2

31717-87-0

Repr. Cat. 3; R63

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 34-43-51/53-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

C; R34: C ≥ 10 %

Xi: R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %

 

607-713-00-1

fenpiroksymat (ISO); 4-[({(E)-[(1,3-dimetylo-5-fenoksy-1H-pirazol-4-ilo)metyleno]amino}oksy)metylo]benzoesan tert-butylu

134098-61-6

T+; R26

Xn; R22

R43

N; R50-53

T+; N

R: 22-26-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61-63

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-714-00-7

triflusulfuron metylu; 2-({[4-(dimetyloamino)-6-(2,2,2-trifluoroetoksy)-1,3,5-triazyno-2-ylo]karbamoilo}sulfamoilo)-3-metylobenzoesan metylu

126535-15-7

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-715-00-2

bifenazat (ISO); 2-(4-metoksybifenylo-3-ylo)hydrazynokarboksylan izopropylu

442-820-5

149877-41-8

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-319-00-0

imidazol

206-019-2

288-32-4

Repr. Cat 2; R61

Xn; R22

C; R34

T; C

R: 22-34-61

S: 53-45

 

 

613-320-00-6

lenacyl (ISO); 3-cykloheksylo-6,7-dihydro-1H-cyklopenta[d]pirymidyno-2,4(3H,5H)-dion

218-499-0

2164-08-1

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

616-213-00-2

mandipropamid (ISO); 2-(4-chlorofenylo)-N-{2-[3-metoksy-4-(prop-2-yn-1-yloksy)fenylo]etyl}-2-(prop-2-yn-1-yloksy)acetamid

374726-62-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

616-214-00-8

metosulam (ISO); N-(2,6-dichloro-3-metylofenylo)-5,7-dimetoksy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirymidyno-2-sulfonamid

139528-85-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 40-48/22-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,025 %

N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

R52/53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %

 

616-215-00-3

dimetenamid-P (ISO); 2-chloro-N-(2,4-dimetylo-3-tienylo)-N-[(2S)-1-metoksypropano-2-ylo]acetamid

163515-14-8

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

616-216-00-9

flonikamid (ISO); N-(cyjanometylo)-4-(trifluorometylo)pirydyno-3-karboksamid

158062-67-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)46

 

 

616-217-00-4

sulfoksaflor (ISO); [metylo(okso){1-[6-(trifluorometylo)-3-pirydylo]etylo}-λ6-sulfanylideno]cyjanamid

946578-00-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 


Top