Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1114

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1114 z dnia 9 lipca 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-waliny wytwarzanej przez Escherichia coli jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 403/2009 i rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 848/2014 i (UE) nr 1236/2014 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 182, 10.7.2015, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1114/oj

10.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/18


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1114

z dnia 9 lipca 2015 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie L-waliny wytwarzanej przez Escherichia coli jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 403/2009 i rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 848/2014 i (UE) nr 1236/2014

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania oraz zmiany takich zezwoleń.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożono dwa wnioski o zezwolenie na stosowanie L-waliny. Do wniosków dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Wnioski dotyczą zezwolenia na stosowanie L-waliny wytwarzanej przez Escherichia coli NITE SD 00066 i L-waliny wytwarzanej przez Escherichia coli NITE BP-01755 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt, celem sklasyfikowania jej w kategorii „dodatki dietetyczne”.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w swoich opiniach z dnia 9 grudnia 2014 r. (2) i z dnia 29 kwietnia 2015 r. (3), że w proponowanych warunkach stosowania L-walina wytwarzana przez Escherichia coli NITE SD 00066 i przez Escherichia coli NITE BP-01755 nie ma niekorzystnego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na środowisko i że można ją uznać za wydajne źródło niezbędnego aminokwasu L-waliny w żywieniu zwierząt. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(5)

Ocena substancji dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie tej substancji, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 403/2009 (4) oraz rozporządzeniami wykonawczymi Komisji (UE) nr 848/2014 (5) i (UE) nr 1236/2014 (6) dopuszczono stosowanie L-waliny jako dietetycznego dodatku paszowego. Aby doprecyzować, że dodatki te mają tę samą czystość i nie zawierają pozostałości mikroorganizmów wytwarzających przedmiotową substancję, należy ujednolicić ich numery identyfikacyjne, mimo iż substancja ta wytwarzana jest przez różne mikroorganizmy.

(7)

W związku z powyższym wymóg podawania nazwy i numeru identyfikacyjnego L-waliny na etykietach materiałów paszowych i mieszanek paszowych wraz z numerem identyfikacyjnym jest nieaktualny.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 403/2009 oraz rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 848/2014 i (UE) nr 1236/2014.

(9)

Ponieważ względy bezpieczeństwa nie wymagają natychmiastowego zastosowania zmian w warunkach zezwolenia, należy przewidzieć okres przejściowy, aby umożliwić zainteresowanym stronom przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających z zezwolenia.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zezwolenie

Substancja wyszczególniona w załączniku, należąca do kategorii „dodatki dietetyczne” i do grupy funkcjonalnej „aminokwasy, ich sole i podobne produkty”, zostaje dopuszczona jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 403/2009

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 403/2009 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w kolumnie pierwszej tekst „3c3.7.1” zastępuje się tekstem „3c370”;

2)

w kolumnie dziewiątej skreśla się akapit drugi.

Artykuł 3

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 848/2014

W kolumnie dziewiątej załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 848/2014 skreśla się pkt 2.

Artykuł 4

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 1236/2014

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1236/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w kolumnie pierwszej tekst „3c369” zastępuje się tekstem „3c370”;

2)

w kolumnie dziewiątej skreśla się pkt 3.

Artykuł 5

Środki przejściowe

1.   L-walina dopuszczona rozporządzeniem (WE) nr 403/2009 oraz rozporządzeniami wykonawczymi (UE) nr 848/2014 i (UE) nr 1236/2014, a także premiksy zawierające tę substancję, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 30 stycznia 2016 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 30 lipca 2015 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów.

2.   Materiały i mieszanki paszowe zawierające substancję wyszczególnioną w ust. 1, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 30 lipca 2016 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 30 lipca 2015 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów. W przypadku paszy dla zwierząt niewykorzystywanych do produkcji żywności okres odnoszący się do wyprodukowania i opatrzenia etykietami, o którym mowa w zdaniu pierwszym, kończy się w dniu 30 lipca 2017 r.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 lipca 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dziennik EFSA 2015; 13(1):3965.

(3)  Dziennik EFSA 2015; 13(5):4110.

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 403/2009 z dnia 14 maja 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu L-waliny jako dodatku paszowego (Dz.U. L 120 z 15.5.2009, s. 3).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 848/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-waliny wytwarzanej przez Corynebacterium glutamicum jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 403/2009 w odniesieniu do etykietowania dodatku paszowego L-waliny (Dz.U. L 232 z 5.8.2014, s. 13).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1236/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-waliny wytwarzanej przez Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 332 z 19.11.2014, s. 26).


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria: dodatki dietetyczne. Grupa funkcjonalna: aminokwasy, ich sole i podobne produkty.

3c370

L-walina

Skład dodatku

L-walina, minimalna zawartość 98 % (w przeliczeniu na suchą masę)

Charakterystyka substancji czynnej

L-walina (kwas (2S)-2-amino-3-metylomasłowy) wytwarzana w procesie fermentacji przez Escherichia coli NITE SD 00066 lub Escherichia coli NITE BP-01755

Wzór chemiczny: C5H11NO2

Numer CAS: 72-18-4

Metoda analityczna  (1)

Do oznaczania L-waliny w dodatku paszowym: Food Chemical Codex „L-valine monograph” (Kodeks substancji chemicznych w żywności „Monografia dotycząca L-waliny”).

Do oznaczania waliny w premiksach, mieszankach paszowych i materiałach paszowych:

chromatografia jonowymienna z derywatyzacją pokolumnową i detekcją spektrofotometryczną (HPLC/VIS) – rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 (2).

Wszystkie gatunki

 

 

1.

Na etykiecie zamieszcza się informację dotyczącą wilgotności.

2.

Dla bezpieczeństwa użytkownika: podczas kontaktu z produktem chronić drogi oddechowe oraz używać okularów i rękawic ochronnych.

30 lipca 2025 r.


(1)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Dz.U. L 54 z 26.2.2009, s. 1.


Top