EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0880

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/880 z dnia 4 czerwca 2015 r. w sprawie przedłużenia okresów przejściowych związanych z wymogami w zakresie funduszy własnych z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, przewidzianych w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 i (UE) nr 648/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2015/3634

OJ L 143, 9.6.2015, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/880/oj

9.6.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/7


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/880

z dnia 4 czerwca 2015 r.

w sprawie przedłużenia okresów przejściowych związanych z wymogami w zakresie funduszy własnych z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, przewidzianych w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 i (UE) nr 648/2012

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (1), w szczególności jego art. 497 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu uniknięcia zakłóceń na międzynarodowych rynkach finansowych oraz aby zapobiec narażeniu instytucji na surowsze wymogi w zakresie funduszy własnych podczas trwania procedur udzielania zezwolenia dla istniejących kontrahentów centralnych (CCP) oraz uznania ich, w art. 497 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 ustanowiono okres przejściowy, podczas którego wszyscy CCP, z którymi instytucje mające siedzibę w Unii rozliczają transakcje, będą uznawani za kwalifikujących się kontrahentów centralnych.

(2)

Rozporządzeniem (UE) nr 575/2013 zmieniono również rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (2) w odniesieniu do niektórych danych koniecznych do obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ekspozycji wobec CCP. W związku z tym art. 89 ust. 5a rozporządzenia (UE) nr 648/2012 zawiera wymóg, by niektórzy CCP przez określony czas zgłaszali całkowitą kwotę początkowego depozytu zabezpieczającego, jaką otrzymali od swoich uczestników rozliczających. Okres przejściowy przewidziany we wspomnianym rozporządzeniu odpowiada okresowi przejściowemu ustanowionemu w art. 497 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

(3)

Zarówno okres przejściowy dla wymogów w zakresie funduszy własnych określony w art. 497 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, jak i okres przejściowy dla zgłaszania początkowego depozytu zabezpieczającego określony w art. 89 ust. 5a akapit pierwszy i drugi rozporządzenia (UE) nr 648/2012, miały wygasnąć z dniem 15 czerwca 2014 r.

(4)

Zgodnie z art. 497 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 Komisja może przyjąć akt wykonawczy w celu przedłużenia w wyjątkowych okolicznościach okresu przejściowego o kolejnych sześć miesięcy. Przedłużenie to powinno mieć również zastosowanie do terminów określonych w art. 89 ust. 5a rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Początkowo rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 591/2014 (3), a następnie rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1317/2014 (4), przedłużono już te okresy przejściowe do dnia 15 czerwca 2015 r.

(5)

Obecnie trwa proces wydawania zezwoleń dla istniejących CCP mających siedzibę w Unii, ale nie zostanie on zakończony przed dniem 15 czerwca 2015 r. Jeśli chodzi o CCP mające siedzibę w państwach trzecich, które złożyły już wniosek o uznanie, to do chwili obecnej nie przyznano im takiego uznania. W związku z tym, po upływie okresu przejściowego przedłużonego rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1317/2014, nadal będzie istniała konieczność unikania zakłóceń na międzynarodowych rynkach finansowych, która doprowadziła wcześniej do przedłużenia okresu przejściowego określonego w art. 497 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do CCP mających siedzibę w państwach trzecich. Dalsze przedłużenie okresu przejściowego powinno umożliwić instytucjom mającym siedzibę w Unii (lub ich spółkom zależnym mającym siedzibę poza Unią) uniknięcie wymogu znacznego zwiększenia funduszy własnych ze względu na brak uznanych CCP mających siedzibę w każdym z odpowiednich państw trzecich i świadczących, w rentowny i dostępny sposób, szczególne usługi rozliczeniowe, których potrzebują wspomniane instytucje mające siedzibę w Unii. Mimo że takie przedłużenie może mieć jedynie tymczasowy charakter, mogłoby potencjalnie doprowadzić do ich wycofania jako bezpośrednich uczestników w tych CCP, a tym samym spowodować zakłócenia na rynkach, na których działają ci CCP. Właściwe jest zatem dodatkowe sześciomiesięczne przedłużenie okresów przejściowych.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Europejskiego Komitetu Bankowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Okresy 15 miesięcy, o których mowa, odpowiednio, w art. 497 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 oraz w art. 89 ust. 5a akapit pierwszy i drugi rozporządzenia (UE) nr 648/2012, przedłużone już na podstawie art. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 591/2014 i rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1317/2014, przedłuża się o dodatkowe sześć miesięcy do dnia 15 grudnia 2015 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 czerwca 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 591/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie przedłużenia okresów przejściowych związanych z wymogami w zakresie funduszy własnych z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, przewidzianych w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 i (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 165 z 4.6.2014, s. 31).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1317/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie przedłużenia okresów przejściowych związanych z wymogami w zakresie funduszy własnych z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, przewidzianych w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 i (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 355 z 12.12.2014, s. 6).


Top