EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0730

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/730 z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1011/2012 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2012/24) (EBC/2015/18)

OJ L 116, 7.5.2015, p. 5–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/730/oj

7.5.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/5


ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2015/730

z dnia 16 kwietnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1011/2012 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2012/24) (EBC/2015/18)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 5,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (1), w szczególności art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 4,

uwzględniając opinię Komisji Europejskiej (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC) odpowiednich statystyk dotyczących działalności finansowej podsektora instytucji ubezpieczeniowych państw członkowskich, których walutą jest euro (dalej zwanych „państwami członkowskimi strefy euro”) rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1374/2014 (EBC/2014/50) (3) wprowadziło nowe wymogi sprawozdawczości statystycznej dla instytucji ubezpieczeniowych. W rezultacie rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1011/2012 (EBC/2012/24) (4) powinno zostać zmienione w celu określenia wymogów sprawozdawczości statystycznej dotyczących inwestycji instytucji ubezpieczeniowych w papiery wartościowe. W celu ograniczenia obciążeń sprawozdawczych krajowe banki centralne (KBC) powinny mieć prawo do połączenia wymogów sprawozdawczych określonych rozporządzeniem (UE) nr 1011/2012 (EBC/2012/24) z wymogami sprawozdawczości określonymi rozporządzeniem (UE) nr 1374/2014.

(2)

Istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy danymi dotyczącymi inwestycji w papiery wartościowe instytucji ubezpieczeniowych zbieranymi przez KBC na potrzeby statystyczne na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1011/2012 (EBC/2012/24) a danymi zbieranymi przez właściwe organy krajowe na potrzeby nadzorcze na podstawie dyrektywy 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (5). Art. 70 dyrektywy 2009/138/WE stanowi, iż właściwe organy krajowe mogą przekazywać informacje przeznaczone do wykonywania swoich zadań określonych dyrektywą KBC i innym organom o podobnej funkcji w ramach ich właściwości jako organów monetarnych. W świetle ogólnych uprawnień EBC, określonych w art. 5 ust. 1 statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (dalej zwanego „Statutem ESBC”), do współpracy z innymi organami w zakresie statystyki oraz w celu ograniczenia obciążeń administracyjnych i uniknięcia powielania zadań, KBC mogą pozyskiwać, w największym możliwym zakresie, dane wymagane na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1011/2012 (EBC/2012/24) z danych zbieranych na podstawie dyrektywy 2009/138/WE, w tym również z danych zbieranych na podstawie przepisów prawa krajowego wprowadzającego w życie tę dyrektywę, przy należytym uwzględnieniu warunków wszelkich uzgodnień dotyczących współpracy istniejących pomiędzy właściwym KBC i właściwym organem krajowym.

(3)

Europejski system rachunków narodowych i regionalnych ustanowiony na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 (6) (dalej zwany „ESA 2010”) wymaga, aby aktywa i pasywa jednostek instytucjonalnych sprawozdawane były w kraju siedziby. W celu ograniczenia obciążeń sprawozdawczych, w przypadku gdy KBC pozyskują dane wymagane od instytucji ubezpieczeniowych (IU) z danych zbieranych na podstawie dyrektywy 2009/138/WE, inwestycje w papiery wartościowe oddziałów IU, których centrale są rezydentami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), mogą być agregowane z inwestycjami w papiery wartościowe central. W takim przypadku na potrzeby monitorowania wielkości oddziałów instytucji ubezpieczeniowych oraz wszelkich odstępstw od ESA 2010 zbierany jest ograniczony zakres informacji dotyczących oddziałów IU.

(4)

Dlatego też rozporządzenie (UE) nr 1011/2012 (EBC/2012/24) powinno zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany

Wprowadza się następujące zmiany do rozporządzenia (UE) nr 1011/2012 (EBC/2012/24):

1)

w art. 1 dodaje się następującą definicję:

„8a.

»instytucja ubezpieczeniowa« (IU) ma znaczenie nadane w definicji zawartej w art. 1 rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1374/2014 (EBC/2014/50) (*).

(*)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1374/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej w odniesieniu do instytucji ubezpieczeniowych (EBC/2014/50) (Dz.U. L 366 z 20.12.2014, s. 36).”"

;

2)

w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.   Rzeczywista populacja sprawozdawcza składa się z będących rezydentami MIF, FI, PS, IU, powierników i podmiotów przewodzących grupom bankowym zidentyfikowanym przez Radę Prezesów jako grupy sprawozdające na podstawie ust. 4 i zawiadomionym o wymogach sprawozdawczych, którym podlegają zgodnie z ust. 5 (dalej zbiorczo zwanych »rzeczywistymi podmiotami sprawozdającymi« a każdy z nich indywidualnie – »rzeczywistym podmiotem sprawozdającym«).

2.   Jeżeli FRP, FI, PS lub IU nie posiadają osobowości prawnej w rozumieniu prawa krajowego, obowiązek przekazywania informacji wymaganych na podstawie niniejszego rozporządzenia spoczywa na osobach uprawnionych do ich reprezentowania lub, w braku sformalizowanych zasad takiego reprezentowania, na osobach, które zgodnie z właściwym prawem krajowym ponoszą odpowiedzialność za działania tych podmiotów.”

;

b)

dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a.   W przypadku gdy KBC pozyskują dane wymagane od IU na podstawie niniejszego rozporządzenia z danych zebranych na podstawie dyrektywy 2009/138/WE, rzeczywista populacja sprawozdawcza IU obejmuje:

a)

IU utworzone i będące rezydentami na terytorium danego państwa członkowskiego strefy euro, w tym przedsiębiorstwa zależne, których jednostki dominujące mają siedziby poza tym terytorium;

b)

oddziały IU, o których mowa w lit. a), będące rezydentami spoza terytorium danego państwa członkowskiego strefy euro;

c)

oddziały IU będące rezydentami na terytorium danego państwa członkowskiego strefy euro, których centrala znajduje się poza EOG.

Dla uniknięcia wątpliwości zaznacza się, że oddziały IU będące rezydentami na terytorium państwa członkowskiego strefy euro, których centrala znajduje się na terytorium EOG, nie są częścią rzeczywistej populacji sprawozdawczej.”

;

3)

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   MIF, FI, PS, IU i powiernicy przekazują właściwemu KBC, zgodnie z metodą »papier po papierze«, dane dotyczące pozycji na koniec kwartału lub na koniec miesiąca i, zgodnie z ust. 5, dane dotyczące transakcji finansowych z miesiąca lub kwartału sprawozdawczego lub informacje statystyczne potrzebne do wyprowadzenia takich transakcji w odniesieniu do inwestycji własnych w papiery wartościowe oznaczone kodem ISIN, zgodnie z częścią 2 załącznika I. Dane takie przekazuje się z częstotliwością kwartalną lub miesięczną, zgodnie z instrukcjami dotyczącymi sprawozdawczości wydanymi przez właściwy KBC.”

;

b)

dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a.   Właściwy KBC wymaga od powierników przekazywania danych z częstotliwością kwartalną lub miesięczną, zgodnie z instrukcjami dotyczącymi sprawozdawczości wydanymi przez właściwy KBC, zgodnie z metodą »papier po papierze« oraz informacji dotyczących pozycji inwestorów na koniec kwartału lub miesiąca, zgodnie z ust. 5, i transakcji finansowych z kwartału lub miesiąca sprawozdawczego w odniesieniu do papierów wartościowych oznaczonych kodem ISIN przechowywanych przez nich w imieniu IU.

2b.   W przypadku gdy KBC uzyskują dane wymagane od IU na podstawie niniejszego rozporządzenia z danych zebranych na podstawie dyrektywy 2009/138/WE, IU przekazują właściwemu KBC z częstotliwością roczną albo dane zagregowane albo dane zgodnie z metodą »papier po papierze« dotyczące pozycji na koniec roku w odniesieniu do papierów wartościowych oznaczonych kodem ISIN, w podziale na papiery wartościowe ogółem w posiadaniu IU oraz papiery wartościowe ogółem w posiadaniu jej oddziałów w każdym kraju EOG i poza EOG, zgodnie z częścią 8 załącznika I. W takim przypadku udział IU, które uczestniczą w sprawozdawczości z częstotliwością roczną, w inwestycjach IU w papiery wartościowe oznaczone kodem ISIN w danym państwie członkowskim strefy euro, musi wynosić co najmniej 95 %.”

;

c)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Wymogi sprawozdawcze wynikające z niniejszego rozporządzenia, w tym odstępstwa od nich, pozostają bez uszczerbku dla wymogów sprawozdawczych określonych w: a) rozporządzeniu (WE) nr 25/2009 (EBC/2008/32); b) rozporządzeniu (WE) nr 958/2007 (EBC/2007/8); c) rozporządzeniu (WE) nr 24/2009 (EBC/2008/30) i d) rozporządzeniu (UE) nr 1374/2014 (EBC/2014/50).”

;

d)

dodaje się ust. 8–11:

„8.   Właściwy KBC wymaga od podmiotów przewodzących grupom sprawozdającym przekazywania z częstotliwością kwartalną, zgodnie z metodą »papier po papierze«, informacji wymaganych w części 6 załącznika I, oznaczonych nazwą »emitent jest częścią grupy sprawozdającej«, w odniesieniu do inwestycji ich grup w papiery wartościowe oznaczone kodem ISIN, zgodnie z art. 3 ust. 3, oraz w odniesieniu do inwestycji ich grup w papiery wartościowe nieoznaczone kodem ISIN, zgodnie z art. 3 ust. 6.

9.   KBC mogą pozyskiwać dane dotyczące inwestycji IU w papiery wartościowe wymagane na podstawie niniejszego rozporządzenia z następujących danych zebranych na podstawie dyrektywy 2009/138/WE:

a)

danych zawartych w liczbowych formularzach sprawozdawczych sprawozdawczości nadzorczej przekazywanych KBC przez właściwe organy krajowe, niezależnie od tego, czy KBC i właściwy organ krajowy są odrębnymi jednostkami, czy częścią tej samej instytucji, zgodnie z warunkami uzgodnień dotyczących współpracy zawartych pomiędzy obydwoma organami; lub

b)

danych zawartych w liczbowych formularzach sprawozdawczych sprawozdawczości nadzorczej przekazywanych przez podmioty sprawozdające bezpośrednio i jednocześnie KBC i właściwemu organowi krajowemu.

10.   Jeśli określony liczbowy formularz sprawozdawczy sprawozdawczości nadzorczej zawiera dane niezbędne do realizacji przez IU wymogów sprawozdawczości statystycznej niniejszego rozporządzenia, KBC mają dostęp do wszystkich formularzy w celu zapewnienia jakości danych.

11.   Państwa członkowskie mogą określić uzgodnienia dotyczące współpracy, które przewidują scentralizowane zbieranie przez właściwy organ krajowy informacji obejmujących zarówno wymogi określone na podstawie dyrektywy 2009/138/WE, jak i dodatkowe wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu, zgodnie z prawem krajowym oraz zharmonizowanymi założeniami, jakie mogą być określone przez EBC.”

;

4)

w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 lit. a) pierwsze zdanie pkt (i) otrzymuje brzmienie:

„KBC mogą przyznawać MIF, FI, PS, IU i powiernikom odstępstwa od wymogów sprawozdawczych określonych w art. 3 ust. 1, pod warunkiem że – w ujęciu według pozycji – całkowity udział MIF, FI, PS, IU i powierników, którym przyznano odstępstwa, w krajowych inwestycjach w papiery wartościowe, odpowiednio MIF, FI, PS, IU i powierników, nie przekracza 40 %;”;

b)

w ust. 1 lit. b) pkt (i) otrzymuje brzmienie:

„(i)

KBC mogą przyznawać MIF, FI, PS, IU i powiernikom odstępstwa od wymogów sprawozdawczych określonych w art. 3 ust. 1, pod warunkiem że – w ujęciu według pozycji – całkowity udział MIF, FI, PS, IU i powierników, którym przyznano odstępstwa, w krajowych inwestycjach w papiery wartościowe, odpowiednio, MIF, FI, PS, IU i powierników, nie przekracza 5 %;”

;

c)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   KBC mogą przyznawać instytucjom kredytowym całkowite lub częściowe odstępstwa od wymogów sprawozdawczych, pod warunkiem że – w ujęciu według pozycji – łączny udział instytucji kredytowych, którym udzielono wyłączenia, w całkowitej wartości papierów wartościowych w danym państwie członkowskim strefy euro nie przekracza 5 %; próg ten może być jednak podniesiony do 15 % przez pierwsze dwa lata od rozpoczęcia przekazywania sprawozdawczości na podstawie niniejszego rozporządzenia.”

;

d)

dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a.   KBC mogą przyznawać IU następujące odstępstwa od wymogów sprawozdawczych określonych w art. 3 ust. 1:

a)

KBC mogą przyznawać IU odstępstwa w odniesieniu do inwestycji ogółem IU w papiery wartościowe oznaczone kodem ISIN, pod warunkiem że łączny udział papierów wartościowych IU, którym przyznano odstępstwa, w całkowitej wartości papierów wartościowych w danym państwie członkowskim strefy euro w ujęciu według pozycji nie przekracza 5 %; lub

b)

KBC mogą przyznawać IU odstępstwa w odniesieniu do inwestycji ogółem IU w papiery wartościowe oznaczone kodem ISIN, pod warunkiem że:

(i)

łączny udział papierów wartościowych IU, którym przyznano odstępstwa, w całkowitej wartości papierów wartościowych w danym państwie członkowskim strefy euro w ujęciu według pozycji nie przekracza 20 %; oraz

(ii)

dane przekazywane bezpośrednio przez IU zgodnie z art. 3 ust. 1 oraz dane przekazywane przez powierników w odniesieniu do inwestycji IU niepodlegających sprawozdawczości bezpośredniej, sporządzane zgodnie z metodą »papier po papierze«, stanowią łącznie co najmniej 95 % inwestycji IU w papiery wartościowe oznaczone kodem ISIN w każdym państwie członkowskim strefy euro.”

;

e)

ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3.   KBC mogą przyznawać wszystkim FRP odstępstwa od wymogów sprawozdawczych określonych w art. 3 ust. 1, pod warunkiem że ich całkowite inwestycje w papiery wartościowe oznaczone kodem ISIN stanowią mniej niż 2 % papierów wartościowych FRP strefy euro.

4.   KBC mogą przyznawać wszystkim PS odstępstwa od wymogów sprawozdawczych określonych w art. 3 ust. 1, pod warunkiem że ich całkowite inwestycje w papiery wartościowe oznaczone kodem ISIN stanowią mniej niż 2 % papierów wartościowych PS strefy euro.”

;

f)

w ust. 5 dodaje się lit. c) w brzmieniu:

„c)

KBC mogą przyznawać powiernikom całkowite lub częściowe odstępstwa od wymogów sprawozdawczych określonych w art. 3 ust. 2a, pod warunkiem że dane przekazywane bezpośrednio przez IU zgodnie z art. 3 ust. 1 oraz dane przekazywane przez pośredników w odniesieniu do inwestycji IU niepodlegających sprawozdawczości bezpośredniej, sporządzane zgodnie z metodą »papier po papierze«, stanowią łącznie co najmniej 95 % inwestycji IU w papiery wartościowe oznaczone kodem ISIN w każdym państwie członkowskim strefy euro.”

;

g)

dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a.   KBC mogą zdecydować o przyznaniu podmiotom przewodzącym grupom sprawozdającym odstępstw od wymogów sprawozdawczych określonych w art. 3 ust. 8, pod warunkiem że KBC mogą uzyskać dane wymagane od podmiotów przewodzących grupom sprawozdającym z danych zebranych z innych źródeł.”

;

h)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.   KBC mogą zdecydować o przyznaniu odstępstw od wymogów sprawozdawczych określonych na podstawie niniejszego rozporządzenia, jeżeli rzeczywiste podmioty sprawozdające przekazują te same dane na podstawie rozporządzenia (WE) nr 25/2009 (EBC/2008/32), rozporządzenia (WE) nr 958/2007 (EBC/2007/8), rozporządzenia (WE) nr 24/2009 (EBC/2008/30) lub rozporządzenia (UE) nr 1374/2014 (EBC/2014/50), albo jeżeli KBC mogą pozyskać te same dane w inny sposób, zgodnie z minimalnymi standardami statystycznymi określonymi w załączniku III.”

;

5)

dodaje się art. 7a w brzmieniu:

„Artykuł 7a

Połączenia, podziały i przekształcenia

W przypadku połączenia, podziału lub innego rodzaju przekształcenia mogącego wpłynąć na realizację obowiązków statystycznych, podmioty sprawozdające uczestniczące w tym procesie informują właściwy KBC, bezpośrednio lub za pośrednictwem właściwego organu krajowego, w zależności od uzgodnień dotyczących współpracy – po ogłoszeniu zamiaru przeprowadzenia takiej operacji i z rozsądnym wyprzedzeniem przed jej przeprowadzeniem – o planowanych procedurach mających na celu spełnienie wymogów sprawozdawczości statystycznej określonych w niniejszym rozporządzeniu.”

;

6)

dodaje się art. 10a w brzmieniu:

„Artykuł 10a

Pierwsze sprawozdania po wejściu w życie rozporządzenia (UE) 2015/730 (EBC/2015/18) (**)

1.   Przekazywanie danych po wejściu w życie rozporządzenia (UE) 2015/730 (EBC/2015/18) rozpoczyna się od danych dotyczących marca 2015 r., o ile niniejszy artykuł nie stanowi inaczej.

2.   Przekazywanie danych przez IU zgodnie z art. 3 ust. 1 rozpoczyna się od danych dotyczących marca 2016 r.

3.   Przekazywanie danych przez powierników zgodnie z art. 3 ust. 2a rozpoczyna się od danych dotyczących marca 2016 r.

4.   Przekazywanie danych przez IU zgodnie z art. 3 ust. 2b rozpoczyna się od danych rocznych dotyczących roku 2016.

(**)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/730 z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1011/2012 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2012/24) (EBC/2015/18) (Dz.U. L 116 z 7.5.2015, s. 5).”"

.

Artykuł 2

Zmiany w załączniku I i II do rozporządzenia (UE) nr 1011/2012 (EBC/2012/24)

Wprowadza się zmiany w załączniku I i II do rozporządzenia (UE) nr 1011/2012 (EBC/2012/24) zgodnie z załącznikami I i II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Przepis końcowy

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 16 kwietnia 2015 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8.

(2)  Dz.U. C 72 z 28.2.2015, s. 3.

(3)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1374/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej w odniesieniu do instytucji ubezpieczeniowych (EBC/2014/50) (Dz.U. L 366 z 20.12.2014, s. 36).

(4)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1011/2012 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2012/24) (Dz.U. L 305 z 1.11.2012, s. 6).

(5)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 174 z 26.6.2013, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1011/2012 (EBC/2012/24) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 1 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

„MIF, FI i powiernicy, przekazując dane dotyczące własnych inwestycji w papiery wartościowe lub dotyczące papierów wartościowych przechowywanych przez nich w imieniu inwestorów będących rezydentami, przekazują informacje statystyczne zgodnie z jedną z następujących metod:”; oraz

b)

w pkt 2 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

„PS i IU przekazują informacje statystyczne zgodnie z jedną z następujących metod:”

;

2)

część 2 otrzymuje brzmienie:

„CZĘŚĆ 2

Dane dotyczące inwestycji własnych MIF, FI, PS, IU i powierników w papiery wartościowe oznaczone kodem ISIN

W odniesieniu do inwestycji własnych w papiery wartościowe inwestorzy finansowi zaliczani do MIF, FI, PS, IU oraz powiernicy przekazują dane wymagane w poniższej tabeli dla każdego papieru wartościowego oznaczonego kodem ISIN, zaliczanego do kategorii »dłużne papiery wartościowe« (F.3), »akcje notowane« (F.511) lub »udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych« (F.52). Dane te przekazuje się zgodnie z poniższymi zasadami i zgodnie z definicjami zawartymi w załączniku II:

a)

przekazaniu podlegają dane wymagane w polu 1 i 2;

b)

dane przekazuje się zgodnie z pkt (i) lub pkt (ii):

(i)

w przypadku przekazywania przez MIF, FI, PS, IU i powierników danych o transakcjach finansowych zgodnie z metodą »papier po papierze«, przekazaniu podlegają dane wymagane w polu 5 oraz, na żądanie właściwego KBC, dane wymagane w polu 6; lub

(ii)

w przypadku nieprzekazywania przez MIF, FI, PS, IU i powierników danych o transakcjach finansowych zgodnie z metodą »papier po papierze«, na żądanie właściwego KBC przekazaniu podlegają dane wymagane w polu 6.

Właściwy KBC może podjąć decyzję o żądaniu od inwestorów finansowych zaliczanych do MIF, FI, PS, IU oraz od powierników przekazywania danych wymaganych w polu 1 i 3 zamiast danych wymaganych zgodnie z lit. a). W takim przypadku zamiast danych wymaganych zgodnie z lit. b) przekazaniu podlegają również dane wymagane w polu 5 oraz, na żądanie właściwego KBC, dane wymagane w polu 7.

Właściwy KBC może także podjąć decyzję o żądaniu od inwestorów finansowych zaliczanych do MIF, FI, PS, IU oraz od powierników przekazywania danych wymaganych w polach 2b, 3 i 4.

Pole

Opis

1

Kod ISIN

2

Liczba jednostek lub zagregowana wartość nominalna

2b

Zasada notowania

3

Wartość rynkowa

4

Inwestycja portfelowa lub inwestycja bezpośrednia

5

Transakcje finansowe

6

Pozostałe zmiany wolumenu według wartości nominalnej

7

Pozostałe zmiany wolumenu według wartości rynkowej”

3)

część 3 otrzymuje brzmienie:

a)

przed tabelą dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Powiernicy przekazujący dane o inwestycjach IU w papiery wartościowe zgodnie z art. 3 ust. 2a przekazują również dane wymagane w polu 9 lub w polu 10.”

;

b)

tabela otrzymuje brzmienie:

„Pole

Opis

1

Kod ISIN

2

Liczba jednostek lub zagregowana wartość nominalna

2b

Zasada notowania

3

Sektor posiadacza:

instytucje ubezpieczeniowe (S.128)

fundusze emerytalno-rentowe (S.129)

pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego (S.125), z wyjątkiem podmiotów sekurytyzacyjnych, pomocnicze instytucje finansowe (S.126), instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.127)

podmioty sekurytyzacyjne (podsektor sektora S.125)

przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13) (1)

gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15) (2)

4

Wartość rynkowa

5

Inwestycja portfelowa lub inwestycja bezpośrednia

6

Transakcje finansowe

7

Pozostałe zmiany wolumenu według wartości nominalnej

8

Pozostałe zmiany wolumenu według wartości rynkowej

9

Instytucja będąca posiadaczem

10

Instytucja będąca posiadaczem przekazuje dane bezpośrednio

;

4)

w części 6 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Właściwy KBC może także podjąć decyzję o żądaniu od podmiotów przewodzących grupom sprawozdającym przekazywania danych wymaganych w polach 2b, 3 i 6.”

;

b)

tabela otrzymuje brzmienie:

„Pole

Opis

Alternatywne opcje sprawozdawczości

1

Kod ISIN

(i)

Na poziomie grupy

(ii)

Odrębnie dla podmiotów będących i niebędących rezydentami

(iii)

Dla poszczególnych podmiotów”

2

Liczba jednostek lub zagregowana wartość nominalna

2b

Zasada notowania

3

Wartość rynkowa

4

Podmioty będące/niebędące rezydentami

 

5

Podmiot grupy

 

6

Emitent jest częścią grupy sprawozdającej

 

 

 

5)

w części 7 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

„Inwestorzy finansowi zaliczani do MIF, FI, PS, IU oraz powiernicy mogą przekazywać dane wymagane w poniższej tabeli dotyczące każdego papieru wartościowego nieoznaczonego kodem ISIN zaliczanego do kategorii »krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe« (F.31), »długoterminowe dłużne papiery wartościowe« (F.32), »akcje notowane« (F.511) lub »udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych« (F.52). Przekazują oni dane zgodnie z następującymi zasadami oraz zgodnie z definicjami zawartymi w załączniku II:”

;

b)

lit. a) pkt (i) i (ii) otrzymują brzmienie:

„(i)

dane wymagane w polach 1–4 (zamiast danych wymaganych w polach 2 i 4 mogą być przekazywane dane wymagane w polu 5), w polach 6, 7, 9–15 oraz albo w polu 16, albo w polach 17 i 18, dotyczące kwartału lub miesiąca sprawozdawczego, zgodnie z metodą »papier po papierze«, przy użyciu numeru indentyfikacyjnego takiego jak CUSIP, SEDOL, numer identyfikacyjny KBC itp.; lub

(ii)

zagregowane dane wymagane w polach 2–4 (zamiast danych wymaganych w polach 2 i 4 mogą być przekazywane dane wymagane w polu 5), w polach 6, 7, 9–15 oraz albo w polu 16, albo w polach 17 i 18, dotyczące kwartału lub miesiąca sprawozdawczego.”

;

c)

lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

W przypadku powierników przekazujących dane dotyczące papierów wartościowych przechowywanych przez nich w imieniu inwestorów finansowych będących rezydentami, niepodlegających wymogom przekazywania danych dotyczących ich inwestycji w papiery wartościowe, oraz w imieniu inwestorów niefinansowych dane kwartalne lub miesięczne mogą być przekazywane w następujący sposób:

(i)

dane wymagane w polach 1–4 (zamiast danych wymaganych w polach 2 i 4 mogą być przekazywane dane wymagane w polu 5), w polu 6, w polach 8–15 oraz albo w polu 16, albo w polach 17 i 18, dotyczące kwartału lub miesiąca sprawozdawczego, zgodnie z metodą »papier po papierze«, przy użyciu numeru indentyfikacyjnego takiego jak CUSIP, SEDOL, numer identyfikacyjny KBC itp.; lub

(ii)

zagregowane dane wymagane w polach 2–4 (zamiast danych wymaganych w polach 2 i 4 mogą być przekazywane dane wymagane w polu 5), w polu 6, w polach 8–15 oraz albo w polu 16, albo w polach 17 i 18, dotyczące kwartału lub miesiąca sprawozdawczego.

Powiernicy przekazujący dane dotyczące inwestycji IU w papiery wartościowe zgodnie z art. 3 ust. 2a przekazują również dane w polach 22 lub 23.”

;

d)

dodaje się lit. c):

„c)

Podmioty przewodzące grupom bankowym przekazujące dane dotyczące inwestycji ich grupy, w tym podmiotów niebędących rezydentami, w papiery wartościowe, mogą przekazywać dane kwartalne w następujący sposób:

(i)

dane wymagane w polach 1–4 (zamiast danych wymaganych w polach 2 i 4 mogą być przekazywane dane wymagane w polu 5) oraz w polu 6 i w polach 9–15, dotyczące kwartału sprawozdawczego, zgodnie z metodą »papier po papierze«, przy użyciu numeru indentyfikacyjnego takiego jak CUSIP, SEDOL, numer identyfikacyjny KBC itp.; lub

(ii)

zagregowane dane wymagane w polach 2–4 (zamiast danych wymaganych w polach 2 i 4 mogą być przekazywane dane wymagane w polu 5) oraz w polu 6 i w polach 9–15, dotyczące kwartału sprawozdawczego.

Dane, o których mowa w pkt (i) i (ii), przekazywane są zgodnie z jedną z następujących opcji:

(i)

zagregowane dla całej grupy; lub

(ii)

odrębnie dla podmiotów grupy będących i niebędących rezydentami; w takim przypadku przekazywane są również dane w polu 19; lub

(iii)

odrębnie dla każdego podmiotu grupy; w takim przypadku przekazywane są również dane w polu 20.

Właściwy KBC może żądać od podmiotów przewodzących grupom sprawozdającym przekazywania danych wymaganych w polu 21.”

;

e)

tabela otrzymuje brzmienie:

„Pole

Opis

1

Kod identyfikacyjny papieru wartościowego (numer identyfikacyjny KBC, CUSIP, SEDOL lub inny)

2

Liczba jednostek lub zagregowana wartość nominalna (3)

3

Zasada notowania

4

Cena

5

Wartość rynkowa

6

Instrument:

krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe (F.31)

długoterminowe dłużne papiery wartościowe (F.32)

akcje notowane (F.511)

akcje/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (F.52)

7

Sektor lub podsektor inwestorów przekazujących dane dotyczące własnych inwestycji w papiery wartościowe:

bank centralny (S.121)

instytucje przyjmujące depozyty, z wyjątkiem banku centralnego (S.122)

fundusze rynku pieniężnego (S.123)

fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego (S.124)

podmioty sekurytyzacyjne (podsektor sektora S.125)

instytucje ubezpieczeniowe (S.128)

8

Sektor lub podsektor inwestorów, o których dane przekazują powiernicy:

pozostałe instytucje finansowe, z wyjątkiem monetarnych instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów sekurytyzacyjnych, instytucji ubezpieczeniowych oraz funduszy emerytalno-rentowych (S.125+S.126+S.127)

instytucje ubezpieczeniowe (S.128)

fundusze emerytalno-rentowe (S.129)

przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13) (4)

gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15) (5)

9

Sektor lub podsektor emitenta:

bank centralny (S.121)

instytucje przyjmujące depozyty, z wyjątkiem banku centralnego (S.122)

fundusze rynku pieniężnego (S.123)

fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego (S.124)

pozostałe instytucje finansowe, z wyjątkiem monetarnych instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów sekurytyzacyjnych, instytucji ubezpieczeniowych oraz funduszy emerytalno-rentowych (S.125 +S.126+S.127)

podmioty sekurytyzacyjne (podsektor sektora S.125)

instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalno-rentowe (S.128+S.129) (6)

przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13)

gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15) (7)

10

Inwestycja portfelowa lub inwestycja bezpośrednia

11

Struktura geograficzna inwestorów

12

Struktura geograficzna emitentów

13

Waluta denominacji papieru wartościowego

14

Data emisji

15

Termin zapadalności

16

Transakcje finansowe

17

Korekty z tytułu aktualizacji wyceny

18

Pozostałe zmiany wolumenu

19

Podmiot będący/niebędący rezydentem

20

Podmiot grupy

21

Emitent jest częścią grupy sprawozdającej

22

Instytucja będąca posiadaczem

23

Instytucja będąca posiadaczem przekazuje dane bezpośrednio

;

6)

dodaje się część 8 w brzmieniu:

„CZĘŚĆ 8

Roczne dane przekazywane przez IU dotyczące własnych inwestycji w papiery wartościowe oznaczone kodem ISIN

W odniesieniu do inwestycji własnych IU przekazują z częstotliwością roczną dane wymagane w poniższej tabeli dotyczące każdego papieru wartościowego oznaczonego kodem ISIN i zaliczanego do kategorii »dłużne papiery wartościowe« (F.3), »akcje notowane« (F.511) lub »akcje/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych« (F.52). Dane te przekazuje się zgodnie z poniższymi zasadami i zgodnie z definicjami zawartymi w załączniku II:

a)

w przypadku przekazywania przez IU danych zgodnie z metodą »papier po papierze« przekazaniu podlegają dane wymagane w polach 1, 2 i 4;

b)

właściwy KBC może również zażądać od inwestorów finansowych będących IU przekazywania danych w polach 2b i 3;

c)

w przypadku przekazywania przez IU danych zagregowanych przekazaniu podlegają dane wymagane w polach 3 i 4–8.

Pole

Opis

1

Kod ISIN

2

Liczba jednostek lub zagregowana wartość nominalna

2b

Zasada notowania

3

Wartość rynkowa

4

Struktura geograficzna inwestorów (poszczególne kraje EOG, kraje spoza EOG)

5

Instrument:

krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe (F.31)

długoterminowe dłużne papiery wartościowe (F.32)

akcje notowane (F.511)

akcje/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (F.52)

6

Sektor lub podsektor emitenta:

bank centralny (S.121)

instytucje przyjmujące depozyty, z wyjątkiem banku centralnego (S.122)

fundusze rynku pieniężnego (S.123)

fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego (S.124)

pozostałe instytucje finansowe, z wyjątkiem monetarnych instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów sekurytyzacyjnych, instytucji ubezpieczeniowych oraz funduszy emerytalno-rentowych (S.125 +S.126+S.127)

podmioty sekurytyzacyjne (podsektor sektora S.125)

instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalno-rentowe (S.128+S.129) (8)

przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13)

gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15) (9)

7

Struktura geograficzna emitentów

8

Waluta denominacji papieru wartościowego

;

(1)  Jeśli jest to możliwe, dane dotyczące podsektorów »instytucji rządowych na szczeblu centralnym« (S.1311), »instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym« (S.1312), »instytucji samorządowych na szczeblu regionalnym« (S.1313) i »funduszy zabezpieczenia społecznego« (S.1314) przekazuje się odrębnie.

(2)  Właściwy KBC może zażądać od rzeczywistych podmiotów sprawozdających przekazywania danych odrębnie dla podsektorów »gospodarstw domowych« (S.14) i »instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych« (S.15).”

(3)  Dla danych zagregowanych: liczba jednostek lub zagregowana wartość nominalna w tej samej cenie (zob. pole 4).

(4)  Jeśli jest to możliwe, dane dotyczące podsektorów »instytucji rządowych na szczeblu centralnym« (S.1311), »instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym« (S.1312), »instytucji samorządowych na szczeblu regionalnym« (S.1313) i »funduszy zabezpieczenia społecznego« (S.1314) przekazuje się odrębnie.

(5)  Jeśli jest to możliwe, dane dotyczące podsektorów »gospodarstw domowych« (S.14) oraz »instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych« (S.15) przekazuje się odrębnie.

(6)  Jeśli jest to możliwe, dane dotyczące sektorów »instytucji ubezpieczeniowych« (S.128) i »funduszy emerytalno-rentowych« (S.129) przekazuje się odrębnie.

(7)  Właściwy KBC może zażądać od rzeczywistych podmiotów sprawozdających przekazywania danych odrębnie dla podsektorów »gospodarstw domowych« (S.14) i »instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych« (S.15).”

(8)  Jeśli jest to możliwe, dane dotyczące sektorów »instytucji ubezpieczeniowych« (S.128) i »funduszy emerytalno-rentowych« (S.129) przekazuje się odrębnie.

(9)  Właściwy KBC może zażądać od rzeczywistych podmiotów sprawozdających przekazywania danych odrębnie dla podsektorów »gospodarstw domowych« (S.14) i »instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych« (S.15).”


ZAŁĄCZNIK II

Wprowadza się następujące zmiany w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1011/2012 (EBC/2012/24):

1)

tabela w części 1 otrzymuje brzmienie:

„Kategoria

Opis najważniejszych cech

1.

Dłużne papiery wartościowe (F.3)

Dłużne papiery wartościowe to zbywalne instrumenty finansowe służące jako dowód zaciągnięcia długu. Dłużne papiery wartościowe mają następujące cechy:

a)

datę emisji oznaczającą dzień, w którym dany dłużny papier wartościowy został wyemitowany;

b)

cenę emisyjną, za którą inwestorzy nabywają dłużne papiery wartościowe w ramach emisji pierwotnej;

c)

termin wykupu lub zapadalności, w którym przypada ostateczna wyznaczona umownie płatność kapitałowa;

d)

cenę wykupu lub wartość nominału, czyli kwotę przypadającą do zapłaty przez emitenta na rzecz posiadacza w terminie zapadalności;

e)

termin pierwotny, czyli okres od daty emisji do daty ustalonej umownie płatności końcowej;

f)

termin pozostały do zapadalności, czyli okres od dnia referencyjnego do ustalonej umownie płatności końcowej;

g)

stopę kuponu wypłacaną przez emitenta posiadaczom dłużnych papierów wartościowych; stopa ta może być stała w całym okresie od emisji do wykupu danego dłużnego papieru wartościowego lub zmieniać się zależnie od wysokości inflacji, stóp procentowych lub cen aktywów. Weksle i zerokuponowe dłużne papiery wartościowe nie przynoszą odsetek kuponowych;

h)

terminy wypłaty odsetek, w których emitent wypłaca kupon posiadaczom papierów wartościowych;

i)

cena emisyjna, cena wykupu oraz stopa kuponu mogą być denominowane (lub rozliczane) w walucie krajowej lub w walutach obcych.

Rating kredytowy dłużnych papierów wartościowych, który ocenia wiarygodność kredytową poszczególnych emisji dłużnych papierów wartościowych, jest przyznawany przez uznane agencje na podstawie kategorii ratingowych.

W odniesieniu do lit. c) termin zapadalności może pokrywać się z terminem zamiany dłużnego papieru wartościowego na akcję. W tym kontekście zamienność oznacza, że posiadacz może wymienić dłużny papier wartościowy na akcje zwykłe emitenta. Wymienność oznacza, że posiadacz może wymienić dłużny papier wartościowy na akcje przedsiębiorstwa innego niż emitent. Papiery wartościowe bez określonego terminu zapadalności zaliczane są do dłużnych papierów wartościowych.

1a.

Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe (F.31)

Dłużne papiery wartościowe z terminem pierwotnym do jednego roku włącznie oraz dłużne papiery wartościowe płatne na żądanie wierzyciela.

1b.

Długoterminowe dłużne papiery wartościowe (F.32)

Dłużne papiery wartościowe z terminem pierwotnym powyżej jednego roku lub bez określonego terminu.

2.

Udziały kapitałowe (F.51)

Udziały kapitałowe to aktywa finansowe będące należnością z tytułu wartości rezydualnej danego przedsiębiorstwa pozostałej po zaspokojeniu wszystkich innych roszczeń. Potwierdzeniem posiadania udziałów kapitałowych w podmiotach prawnych są zazwyczaj akcje, udziały, kwity depozytowe, świadectwa udziałowe lub podobne dokumenty. Akcje i udziały oznaczają to samo.

Udziały kapitałowe dzielą się na następujące podkategorie: akcje notowane (F.511); akcje nienotowane (F.512) i pozostałe udziały kapitałowe (F.519).

2a.

Akcje notowane (F.511)

Akcje notowane to kapitałowe papiery wartościowe notowane na giełdzie. Taką giełdą może być uznana giełda papierów wartościowych lub każda inna forma rynku wtórnego. Akcje notowane są również określane jako akcje, dla których ceny są kwotowane w obrocie giełdowym. Na ogół notowanie cen akcji znajdujących się w obrocie giełdowym oznacza łatwą dostępność bieżących cen rynkowych.

3.

Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (F.52)

Udziały w funduszach inwestycyjnych to akcje funduszy inwestycyjnych, w przypadku gdy fundusz ma strukturę przedsiębiorstwa. W przypadku gdy fundusz ma charakter funduszu powierniczego są one nazywane jednostkami uczestnictwa. Fundusze inwestycyjne są przedsięwzięciami zbiorowego inwestowania, poprzez które inwestorzy gromadzą środki na inwestycje w aktywa finansowe lub niefinansowe.

Udziały w funduszach inwestycyjnych dzielą się na: udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego (FRP) (F.521) i udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących FRP (F.522).”

2)

tabela w części 2 otrzymuje brzmienie:

„Sektor

Definicja

1.

Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

Sektor przedsiębiorstw niefinansowych (S.11) obejmuje samodzielne jednostki instytucjonalne posiadające osobowość prawną i będące producentami rynkowymi, których podstawową działalnością jest produkcja wyrobów i usług niefinansowych. Do tego sektora należą także niefinansowe jednostki typu przedsiębiorstwo.

2.

Bank centralny (S.121)

Podsektor banku centralnego (S.121) składa się ze wszystkich finansowych instytucji i jednostek typu przedsiębiorstwo, których podstawową funkcją jest emisja pieniądza, zachowywanie odpowiedniego poziomu wartości waluty krajowej i obcej oraz utrzymywanie całości lub części rezerw walutowych kraju.

3.

Instytucje przyjmujące depozyty, z wyjątkiem banku centralnego (S.122)

Podsektor instytucji przyjmujących depozyty, z wyjątkiem banku centralnego (S.122), obejmuje wszystkie finansowe instytucje i jednostki typu przedsiębiorstwo, z wyjątkiem zaliczonych do podsektorów bank centralny oraz FRP, których podstawową działalnością jest pośrednictwo finansowe i które zajmują się przyjmowaniem depozytów lub bliskich substytutów depozytów od jednostek instytucjonalnych – a zatem nie tylko od MIF – oraz, we własnym imieniu, udzielają kredytów i pożyczek lub dokonują inwestycji w papiery wartościowe.

4.

Fundusze rynku pieniężnego (FRP) (S.123)

Podsektor FRP (S.123) obejmuje wszystkie finansowe instytucje i jednostki typu przedsiębiorstwo, z wyjątkiem tych zaliczonych do podsektorów banku centralnego oraz instytucji kredytowych, których podstawową działalnością jest pośrednictwo finansowe. Zajmują się one emisją udziałów lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych jako bliskich substytutów depozytów oraz, we własnym imieniu, dokonują inwestycji, przede wszystkim w udziały/jednostki uczestnictwa w FRP, krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe lub depozyty.

Fundusze inwestycyjne będące FRP obejmują fundusze inwestycyjne typu zamkniętego, fundusze inwestycyjne typu otwartego oraz inne systemy zbiorowego inwestowania, których udziały lub jednostki uczestnictwa są bliskimi substytutami depozytów.

5.

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP (S.124)

Podsektor funduszy inwestycyjnych niebędących FRP (S.124) składa się ze wszystkich systemów zbiorowego inwestowania (z wyjątkiem tych zaklasyfikowanych do podsektora FRP), których podstawową działalnością jest pośrednictwo finansowe. Instytucje te zajmują się emisją udziałów lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących bliskimi substytutami depozytów oraz, we własnym imieniu, dokonują inwestycji, przede wszystkim w aktywa finansowe inne niż aktywa finansowe krótkoterminowe oraz w aktywa niefinansowe (przeważnie nieruchomości). Fundusze inwestycyjne niebędące FRP obejmują fundusze inwestycyjne typu zamkniętego, fundusze inwestycyjne typu otwartego oraz inne systemy zbiorowego inwestowania, których udziały lub jednostki uczestnictwa nie są uznawane za bliskie substytuty depozytów.

6.

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno- rentowych (S.125)

Podsektor pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych (S.125) obejmuje wszystkie finansowe instytucje i jednostki typu przedsiębiorstwo, których podstawową działalnością jest pośrednictwo finansowe realizowane poprzez zaciąganie zobowiązań w formach innych niż gotówka, depozyty lub udziały funduszy inwestycyjnych, bądź związanych z ubezpieczeniami, emeryturami i rentami oraz standaryzowanymi programami gwarancyjnymi od jednostek instytucjonalnych.

7.

Podmioty sekurytyzacyjne (PS)

PS są podmiotami, które przeprowadzają transakcje sekurytyzacyjne. PS, które spełniają kryteria jednostki instytucjonalnej, są zaliczane do S.125; w pozostałych przypadkach są one traktowane jako integralna część jednostki macierzystej.

8.

Pomocnicze instytucje finansowe (S.126)

Podsektor pomocniczych instytucji finansowych (S.126) obejmuje wszystkie finansowe instytucje i jednostki typu przedsiębiorstwo, których podstawowa działalność jest ściśle związana z pośrednictwem finansowym, ale same nie są instytucjami pośrednictwa finansowego.

9.

Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.127)

Podsektor instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek (S.127) składa się ze wszystkich finansowych instytucji i jednostek typu przedsiębiorstwo, których działalność nie polega ani na pośrednictwie finansowym, ani na pomocniczych usługach finansowych, a większość ich aktywów lub zobowiązań nie jest przedmiotem transakcji na otwartych rynkach.

10.

Instytucje ubezpieczeniowe (S.128)

Podsektor instytucji ubezpieczeniowych (S.128) obejmuje wszystkie finansowe instytucje i jednostki typu przedsiębiorstwo, których podstawową działalnością jest pośrednictwo finansowe jako konsekwencja gromadzenia funduszy dla ochrony przed ryzykiem przede wszystkim w formie ubezpieczenia bezpośredniego lub reasekuracji.

11.

Fundusze emerytalno-rentowe (S.129)

Podsektor funduszy emerytalno-rentowych (S.129) obejmuje wszystkie finansowe instytucje i jednostki typu przedsiębiorstwo, których podstawową działalnością jest pośrednictwo finansowe jako konsekwencja gromadzenia funduszy dla ochrony przed ryzykiem społecznym i dla zaspokojenia potrzeb osób ubezpieczonych (ubezpieczenia społeczne). Fundusze emerytalno-rentowe w formie systemów ubezpieczeń społecznych zapewniają dochody po zakończeniu aktywności zawodowej, a często także świadczenia z tytułu śmierci i niepełnosprawności.

12.

Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13)

Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13) składa się z jednostek instytucjonalnych będących producentami nierynkowymi, których produkcja globalna przeznaczona jest na spożycie indywidualne i ogólnospołeczne, finansowanych z obowiązkowych płatności dokonywanych przez jednostki należące do pozostałych sektorów, a także z jednostek instytucjonalnych, których podstawową działalnością jest redystrybucja dochodu i bogactwa narodowego.

Sektor instytucji rządowych i samorządowych dzielony jest na cztery podsektory: instytucje rządowe na szczeblu centralnym (S.1311), instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym (S.1312), instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym (S.1313) oraz fundusze zabezpieczenia społecznego (S.1314).

13.

Gospodarstwa domowe (S.14)

Sektor gospodarstw domowych (S.14) składa się z osób lub grup osób będących konsumentami oraz przedsiębiorcami produkującymi rynkowe wyroby oraz usługi niefinansowe i finansowe (producenci rynkowi), pod warunkiem że produkcja wyrobów i usług nie odbywa się w ramach odrębnych podmiotów traktowanych jako jednostki typu przedsiębiorstwo. Sektor ten obejmuje również osoby lub grupy osób, które są producentami wyrobów i usług niefinansowych przeznaczonych wyłącznie na własne cele finalne.

14.

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.15)

Sektor instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych (S.15) obejmuje odrębne instytucje niekomercyjne posiadające osobowość prawną, działające na rzecz gospodarstw domowych i będące prywatnymi producentami nierynkowymi. Ich podstawowe przychody pochodzą z dobrowolnych wpłat pieniężnych lub wkładów w naturze od gospodarstw domowych jako konsumentów, z płatności dokonywanych przez sektor instytucji rządowych i samorządowych oraz z dochodów z tytułu własności.”

3)

w części 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 2 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Transakcje finansowe obejmują w szczególności umorzenia długów na podstawie porozumienia dłużnika z wierzycielem (umorzenie lub darowanie długu).”

;

b)

w pkt 4 pierwsze tiret otrzymuje brzmienie:

„—

Aktualizacje wyceny w wyniku zmiany cen obejmują zmiany zachodzące w wartości pozycji na koniec okresu powstałe w okresie referencyjnym w wyniku zmian wartości referencyjnej, według której papiery wartościowe zostały ujęte, tj. zyski lub straty z tytułu zmiany wartości inwestycji w papiery wartościowe. Obejmują one również zmiany należności finansowych wynikające z częściowych odpisów, które odzwierciedlają faktyczne wartości rynkowe zbywalnych należności finansowych.”

;

c)

punkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5.

Pozostałe zmiany wolumenu odnoszą się do zmian wolumenu aktywów, które mogą zaistnieć po stronie inwestora z powodu: a) zmian populacji statystycznej (np. przeklasyfikowania lub restrukturyzacji jednostek instytucjonalnych (*)); b) przeklasyfikowania aktywów; c) błędów sprawozdawczych, które zostały skorygowane jedynie w danych dotyczących ograniczonego okresu czasu; d) całkowitego lub częściowego odpisu przez wierzycieli nieściągalnych długów, mających postać papierów wartościowych; e) zmiany siedziby inwestora;

(*)  Na przykład w przypadku połączeń i przejęć przejście aktywów i zobowiązań finansowych istniejących pomiędzy przedsiębiorstwem przejmowanym i stronami trzecimi do przedsiębiorstwa przejmującego.”"

.


Top