EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0534

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/534 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych (EBC/2015/13)

OJ L 86, 31.3.2015, p. 13–151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/09/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/534/oj

31.3.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 86/13


ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2015/534

z dnia 17 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych (EBC/2015/13)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (1), w szczególności art. 4 ust. 1, art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 2, art. 6 ust. 5 lit. d) i art. 10,

uwzględniając rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) (EBC/2014/17) (2), w szczególności art. 21 ust. 1, art. 140 i art. 141 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Instytucje kredytowe są zobowiązane do regularnego przekazywania sprawozdań zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (3) (zwanym dalej także „CRR”) i rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 (4). EBC gromadzi informacje sprawozdawcze zgodnie z decyzją EBC/2014/29 (5). Niniejsze rozporządzenie uzupełnia decyzję EBC/2014/29 poprzez dalsze określenie obowiązków odnoszących się do sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych.

(2)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 określa jednolite obowiązki dla wszystkich instytucji podlegających rozporządzeniu (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do sprawozdawczości nadzorczej wobec właściwych organów w określonych obszarach wskazanych w art. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014. Jednym z tych obszarów są skonsolidowane informacje finansowe. Zgodnie z art. 99 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, przekazywanie nadzorczych informacji finansowych na zasadzie skonsolidowanej jest obowiązkowe dla instytucji kredytowych, które przygotowują swoje skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości przyjętymi zgodnie z procedurą określoną w art. 6 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 (6). Obowiązkowe zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 680/2014 przekazywanie EBC przez właściwe organy krajowe nadzorczych informacji finansowych, dotyczące zarówno istotnych, jak i mniej istotnych nadzorowanych podmiotów, odbywa się obecnie zgodnie z decyzją EBC/2014/29 i powinno być kontynuowane bez zmian, ponieważ nie podlega ono zakresowi zastosowania niniejszego rozporządzenia.

(3)

Poza zakresem zastosowania niniejszego rozporządzenia pozostaje korzystanie z uprawnienia do żądania od instytucji kredytowych stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości stosowanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 na potrzeby sprawozdawczości nadzorczej zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. Mając na uwadze art. 150 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) wcześniejsze decyzje właściwych organów krajowych w zakresie skorzystania lub nieskorzystania z tego uprawnienia powinny pozostać nienaruszone.

(4)

Zgodnie z art. 99 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, w odniesieniu do instytucji kredytowych, które stosują międzynarodowe standardy rachunkowości stosownie do przepisów rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 na potrzeby sprawozdawczości nadzorczej zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, przekazywanie nadzorczych informacji finansowych na zasadzie skonsolidowanej wymaga wydania przez właściwy organ decyzji w celu rozszerzenia na takie instytucje wymogów dotyczących sprawozdawczości. EBC powinien także podjąć decyzję o rozszerzeniu wymogów dotyczących przekazywania nadzorczych informacji finansowych na istotne nadzorowane grupy stosujące rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 na potrzeby sprawozdawczości nadzorczej zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

(5)

Zgodnie z art. 99 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, w odniesieniu do instytucji kredytowych stosujących krajowe standardy rachunkowości na podstawie dyrektywy Rady 86/635/EWG (7), przekazywanie nadzorczych informacji finansowych na zasadzie skonsolidowanej wymaga uprzedniej decyzji właściwego organu w zakresie rozszerzenia na takie instytucje tej sprawozdawczości. EBC powinien także podjąć decyzję o rozszerzeniu wymogów dotyczących przekazywania nadzorczych informacji finansowych na istotne nadzorowane grupy stosujące krajowe standardy rachunkowości na podstawie dyrektywy 86/635/EWG. Zasięgnięto opinii Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 99 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

(6)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 określa jednolite obowiązki w zakresie sprawozdawczości nadzorczej dotyczące obszarów z jego zakresu zastosowania. Stosowanie do art. 99 ust. 5 i ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 dotyczy jedynie skonsolidowanych nadzorczych informacji finansowych. Przekazywanie nadzorczych informacji finansowych na zasadzie indywidualnej nie wchodzi w zakres jego zastosowania. Z tego względu właściwe organy mogą nałożyć wymogi dotyczące przekazywania nadzorczych informacji finansowych na zasadzie indywidualnej. Mając na uwadze potrzebę posiadania porównywalnych informacji finansowych dla istotnych i mniej istotnych nadzorowanych podmiotów, niniejsze rozporządzenie powinno określać nadzorcze informacje finansowe, które istotne i mniej istotne nadzorowane podmioty powinny przekazywać właściwym organom krajowym na zasadzie indywidualnej. Właściwe organy krajowe powinny następnie przekazywać te informacje EBC zgodnie z art. 140 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17).

(7)

Zgodnie z art. 40 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (8) właściwe organy przyjmujących państw członkowskich mogą wymagać, aby wszystkie instytucje kredytowe posiadające oddziały na ich terytorium przekazywały im okresowo sprawozdania dotyczące działalności prowadzonej przez nie w tych przyjmujących państwach członkowskich. Zgodnie z art. 2 ust. 20 rozporządzenie (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17), oddziały ustanowione w uczestniczącym państwie członkowskim przez instytucję kredytową mającą siedzibę w nieuczestniczącym państwie członkowskim są nadzorowanymi podmiotami. Mając na uwadze potrzebę posiadania porównywalnych informacji finansowych dotyczących istotnych nadzorowanych podmiotów, niniejsze rozporządzenie powinno określać informacje, które oddziały ustanowione w uczestniczącym państwie członkowskim przez instytucję kredytową mającą siedzibę w nieuczestniczącym państwie członkowskim powinny przekazywać właściwym organom krajowym. Właściwe organy krajowe powinny następnie przekazywać EBC te informacje zgodnie z art. 140 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17).

(8)

Artykuł 6 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 stanowi, że EBC powinien mieć uprawnienia nadzorcze w odniesieniu do instytucji kredytowych, finansowych spółek holdingowych lub finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, lub mających siedzibę w uczestniczących państwach członkowskich oddziałów instytucji kredytowych, które mają siedzibę w nieuczestniczących państwach członkowskich. Dlatego zadania nadzorcze powierzone EBC nie obejmują oddziałów ustanowionych w uczestniczącym państwie członkowskim przez instytucję kredytową z państwa trzeciego. Oddziały te nie powinny zatem podlegać wymogom sprawozdawczym określonym w niniejszym rozporządzeniu. Z tych wymogów sprawozdawczych powinny ponadto zostać wyłączone oddziały ustanowione w uczestniczącym państwie członkowskim przez instytucję kredytową z innego uczestniczącego państwa członkowskiego, ponieważ należy je stosować na poziomie nadzorowanego podmiotu, który ustanowił oddział.

(9)

Celem wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu dotyczących istotnych i mniej istotnych nadzorowanych podmiotów, w tym oddziałów ustanowionych w uczestniczącym państwie członkowskim przez instytucję kredytową mającą siedzibę w nieuczestniczącym państwie członkowskim, powinno być zapewnienie przekazywania właściwym organom krajowym przez te nadzorowane podmioty wspólnego minimalnego zestawu informacji a nie nałożenie jednolitych wymogów sprawozdawczych. Dla właściwych organów krajowych może być odpowiednie, aby zbierały potrzebne minimum informacji w ramach szerszej sprawozdawczości, którą utworzą zgodnie z odpowiednim prawem unijnym lub krajowym, a która służy także innym celom niż cele nadzorcze, takim jak cele statystyczne.

(10)

Do celów wykonywania zadań EBC koniecznym jest otrzymywanie informacji finansowych od mniej istotnych nadzorowanych grup innych niż te, które przygotowują skonsolidowane sprawozdania zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości przyjętymi zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002. Z tego względu niniejsze rozporządzenie powinno określać nadzorcze informacje finansowe, które takie grupy powinny przekazywać właściwym organom krajowym. W szczególności należy określić format, częstotliwość, dni odniesienia oraz okresy przekazywania danych i terminy w odniesieniu do przekazywania stosownych informacji. Celem tych wymogów powinno być zapewnienie przekazywania właściwym organom krajowym przez takie nadzorowane grupy wspólnego minimalnego zestawu informacji a nie nałożenie jednolitych wymogów sprawozdawczych.

(11)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 oraz art. 21 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) zarówno EBC, jak i właściwe organy krajowe podlegają obowiązkowi wymiany informacji. Bez uszczerbku dla uprawnienia EBC do bezpośredniego otrzymywania informacji przekazywanych przez instytucje kredytowe oraz do posiadania bezpośredniego i stałego dostępu do takich informacji właściwe organy krajowe w szczególności przekazują EBC wszystkie informacje niezbędne do celów wykonywania zadań powierzonych EBC na mocy rozporządzenia (UE) nr 1024/2013.

(12)

Zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014 można zezwolić instytucjom, aby przekazywały nadzorcze informacje finansowe na zasadzie skonsolidowanej na podstawie roku obrotowego, który nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Także niniejsze rozporządzenia powinno pozwolić na przekazywanie takich informacji w oparciu o rok obrotowy, który nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

(13)

EBC przeprowadził konsultacje publiczne niniejszego rozporządzenia oraz przeprowadził analizę potencjalnych kosztów i korzyści,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

TYTUŁ I

PRZEDMIOT I DEFINICJE

Artykuł 1

Przedmiot

1.   Niniejsze rozporządzenia określa wymogi dotyczące przekazywania właściwym organom krajowym nadzorczych informacji finansowych przez:

a)

istotne nadzorowane grupy stosujące międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 na potrzeby sprawozdawczości nadzorczej zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, w tym wszelkie ich podgrupy;

b)

istotne nadzorowane grupy, inne niż wymienione w lit. a), podlegające krajowym standardom rachunkowości na podstawie dyrektywy 86/635/EWG, w tym wszelkie ich podgrupy;

c)

istotne nadzorowane podmioty, w tym oddziały ustanowione w uczestniczącym państwie członkowskim przez instytucję kredytową mającą siedzibę w nieuczestniczącym państwie członkowskim;

d)

istotne nadzorowane grupy w odniesieniu do podmiotów zależnych ustanowionych w nieuczestniczącym państwie członkowskim albo państwie trzecim;

e)

mniej istotne nadzorowane grupy stosujące międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 na potrzeby sprawozdawczości nadzorczej zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, w tym wszelkie ich podgrupy;

f)

mniej istotne nadzorowane grupy, inne niż wymienione w lit. e), podlegające krajowym standardom rachunkowości na podstawie dyrektywy 86/635/EWG, w tym wszelkie ich podgrupy;

g)

mniej istotne nadzorowane podmioty, w tym oddziały ustanowione w uczestniczącym państwie członkowskim przez instytucję kredytową mającą siedzibę w nieuczestniczącym państwie członkowskim.

2.   W drodze wyjątku od art. 7 i art. 14 nadzorowane podmioty, które zostały wyłączone z obowiązku stosowania wymogów ostrożnościowych na zasadzie indywidualnej zgodnie z art. 7 lub art. 10 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, nie są zobowiązane do przekazywania nadzorczych informacji finansowych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

3.   Jeżeli właściwe organy, w tym EBC, wymagają od instytucji spełniania wymogów przewidzianych w częściach od drugiej do czwartej oraz w częściach od szóstej do ósmej rozporządzenia (UE) nr 575/2013 oraz w tytule VII dyrektywy 2013/36/UE na zasadzie subskonsolidowanej zgodnie z art. 11 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, instytucje te spełniają wymogi przewidziane w niniejszym rozporządzeniu na zasadzie subskonsolidowanej.

4.   Właściwe organy krajowe lub krajowe banki centralne mogą korzystać z danych zebranych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem na potrzeby innych zadań.

5.   Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na standardy rachunkowości stosowane przez nadzorowane grupy i podmioty w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych i rocznych sprawozdaniach finansowych, ani też nie zmienia standardów rachunkowości stosowanych w sprawozdawczości nadzorczej. Ze względu na stosowanie przez nadzorowane grupy i podmioty różnych standardów rachunkowości należy przekazywać jedynie informacje związane z zasadami wyceny, w tym metody szacowania strat z tytułu ryzyka kredytowego, które istnieją w ramach odpowiednich standardów rachunkowości i są faktycznie stosowane przez odpowiednie nadzorowane grupy lub podmioty. W tym celu dla nadzorowanych grup i podmiotów stosujących krajowe standardy rachunkowości na podstawie dyrektywy 86/635/EWG zostały określone właściwe wzory sprawozdawcze. Nie trzeba przekazywać informacji z punktów danych zawartych we wzorach, które nie mają zastosowania do określonych nadzorowanych podmiotów.

6.   Oddziały ustanowione w uczestniczących państwach członkowskich przez instytucje kredytowe ustanowione w nieuczestniczących państwach członkowskich mogą przekazywać odpowiednim właściwym organom krajowym informacje, do których przekazywania zobowiązane są na podstawie niniejszego rozporządzenia, za pośrednictwem instytucji kredytowej, przez którą zostały ustanowione.

Artykuł 2

Definicje

O ile nie postanowiono inaczej, na potrzeby niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje zawarte w rozporządzeniu (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) wraz z następującymi definicjami:

(1)

„MSR” i „MSSF” oznaczają „Międzynarodowe Standardy Rachunkowości” oraz „Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej”, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002;

(2)

„jednostka zależna” oznacza jednostkę zależną w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, będącą instytucją kredytową w rozumieniu art. 4. ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

(3)

„podgrupa” oznacza grupę, której jednostka dominująca sama nie jest jednostką zależną innej instytucji posiadającej zezwolenie na działalność w tym samym uczestniczącym państwie członkowskim lub finansowej spółki holdingowej albo finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej ustanowionej w tym samym uczestniczącym państwie członkowskim;

(4)

„na zasadzie skonsolidowanej” oznacza na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

(5)

„na zasadzie subskonsolidowanej” oznacza na zasadzie subskonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 49 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

Artykuł 3

Zmiana statusu nadzorowanego podmiotu lub nadzorowanej grupy

1.   Na potrzeby niniejszego rozporządzenia nadzorowany podmiot lub nadzorowaną grupę klasyfikuje się jako istotne 18 miesięcy po poinformowaniu tej instytucji o decyzji, o której mowa w art. 45 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17). Instytucja taka składa sprawozdawczość zgodnie z postanowieniami tytułu II niniejszego rozporządzenia jako istotny nadzorowany podmiot lub istotna nadzorowane grupa od pierwszej daty referencyjnej przypadającej po tym, jak została sklasyfikowana jako istotna.

2.   Na potrzeby niniejszego rozporządzenia nadzorowany podmiot lub nadzorowaną grupę klasyfikuje się jako mniej istotne po poinformowaniu tej instytucji o decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17). Następnie instytucja taka składa sprawozdawczość zgodnie z postanowieniami tytułu III niniejszego rozporządzenia.

TYTUŁ II

ISTOTNE NADZOROWANE GRUPY I PODMIOTY

ROZDZIAŁ I

Istotne nadzorowane grupy

Artykuł 4

Format i częstotliwość sprawozdawczości na zasadzie skonsolidowanej, daty referencyjne oraz daty przekazywania danych dla istotnych nadzorowanych grup stosujących MSSF w zakresie sprawozdawczości nadzorczej zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

Zgodnie z art. 99 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 istotne nadzorowane grupy stosujące MSSF na mocy rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 w zakresie sprawozdawczości nadzorczej zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia (EU) nr 575/2013, przekazują nadzorcze informacje finansowe zgodnie z art. 2, art. 3 i art. 10 rozporządzenia (UE) nr 680/2014 na zasadzie skonsolidowanej. Ich podgrupy stosujące MSSF na mocy rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 w zakresie sprawozdawczości nadzorczej także przekazują nadzorcze informacje finansowe zgodnie z art. 2, art. 3 i art. 10 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014 na zasadzie skonsolidowanej.

Artykuł 5

Format i częstotliwość sprawozdawczości na zasadzie skonsolidowanej, daty referencyjne oraz daty przekazywania danych dla istotnych nadzorowanych grup stosujących krajowe standardy rachunkowości w oparciu o dyrektywę 86/635/EWG

Zgodnie z art. 99 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 istotne nadzorowane grupy inne niż wymienione w art. 4, podlegające krajowym standardom rachunkowości w oparciu o dyrektywę 86/635/EWG, w tym ich wszystkie podgrupy, przekazują nadzorcze informacje finansowe zgodnie z art. 2, art. 3 i art. 11 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014 na zasadzie skonsolidowanej.

ROZDZIAŁ II

Istotne nadzorowane podmioty

Artykuł 6

Format i częstotliwość sprawozdawczości na zasadzie indywidualnej dla podmiotów, które nie stanowią części istotnej nadzorowanej grupy

1.   Istotne nadzorowane podmioty, które nie stanowią części istotnej nadzorowanej grupy stosującej MSSF na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002, ponieważ przygotowują swoje roczne sprawozdania finansowe zgodnie ze standardami rachunkowości, o których mowa w tym rozporządzeniu, lub dlatego, że stosują je na potrzeby sprawozdawczości nadzorczej zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, przekazują nadzorcze informacje finansowe właściwym organom krajowym na zasadzie indywidualnej. Dotyczy to także oddziałów ustanowionych w uczestniczącym państwie członkowskim przez instytucję kredytową z nieuczestniczącego państwa członkowskiego.

2.   Nadzorcza sprawozdawczość finansowa, o której mowa w ust. 1, obejmuje informacje określone w art. 9 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014 i ma miejsce z częstotliwością określoną w tym artykule.

3.   Istotne nadzorowane podmioty inne niż wymienione w ust. 1, które nie stanowią części istotnej nadzorowanej grupy i podlegają krajowym standardom rachunkowości w oparciu o dyrektywę 86/635/EEC, w tym oddziały ustanowione w uczestniczącym państwie członkowskim przez instytucję kredytową z nieuczestniczącego państwa członkowskiego, przekazują nadzorcze informacje finansowe właściwym organom krajowym.

4.   Nadzorcza sprawozdawczość finansowa, o której mowa w ust. 3, obejmuje informacje określone w art. 11 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014 i ma miejsce z częstotliwością określoną w tym artykule.

5.   Informacje określone w ust. 2 i ust. 4 obejmują jedynie informacje dotyczące:

a)

aktywów, zobowiązań, kapitału własnego, przychodów i kosztów, które są uznawane przez nadzorowany podmiot zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości;

b)

ekspozycji pozabilansowych oraz działalności, w którą jest zaangażowany nadzorowany podmiot;

c)

transakcji innych niż określone w lit. a) i b), przeprowadzanych przez nadzorowany podmiot;

d)

zasad wyceny, w tym metod szacowania strat z tytułu ryzyka kredytowego, istniejących na mocy obowiązujących standardów rachunkowości, faktycznie stosowanych przez nadzorowany podmiot.

6.   Właściwe organy krajowe mogą zbierać informacje, które należy przedłożyć EBC, określone w ust. 2 i ust. 4, w ramach szerszej sprawozdawczości krajowej, która – zgodnie z odpowiednim prawem unijnym lub krajowym – obejmuje dodatkowe nadzorcze informacje finansowe i służy także innym celom niż cele nadzorcze, takim jak cele statystyczne.

Artykuł 7

Format i częstotliwość sprawozdawczości na zasadzie indywidualnej dla podmiotów, które stanowią część istotnej nadzorowanej grupy

1.   Istotne nadzorowane podmioty, które stosują MSSF zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002, ponieważ przygotowują swoje roczne sprawozdania finansowe zgodnie ze standardami rachunkowości, o których mowa w tym rozporządzeniu, lub dlatego, że stosują je na potrzeby sprawozdawczości nadzorczej zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 oraz które stanowią część istotnej nadzorowanej grupy, przekazują nadzorcze informacje finansowe właściwym organom krajowym na zasadzie indywidualnej. Nadzorcza sprawozdawczość finansowa tych podmiotów ma miejsce z częstotliwością określoną w art. 9 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014 i obejmuje wspólne minimum informacji określone w załączniku I.

2.   Właściwe organy krajowe przekazują EBC wszelkie dodatkowe wzory określone w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014, które zbierają. Właściwe organy krajowe informują EBC z wyprzedzeniem o wszelkich dodatkowych wzorach, które zamierzają przekazać.

3.   Istotne nadzorowane podmioty inne niż wymienione w ust. 1, które podlegają krajowym standardom rachunkowości na podstawie dyrektywy 86/635/EWG i które stanowią część istotnej nadzorowanej grupy, przekazują nadzorcze informacje finansowe odpowiednim właściwym organom krajowym.

4.   Nadzorcza sprawozdawczość finansowa, o której mowa w ust. 3, ma miejsce z częstotliwością określoną w art. 11 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014 i obejmuje wspólne minimum informacji określone w załączniku I.

5.   Właściwe organy krajowe przekazują EBC wszelkie dodatkowe wzory określone w załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014, które zbierają. Właściwe organy krajowe informują EBC z wyprzedzeniem o wszelkich dodatkowych wzorach, które zamierzają przekazać.

6.   Informacje określone w ust. 1, ust. 2, ust. 4 i ust. 5 przekazuje się zgodnie z art. 6 ust. 5 niniejszego rozporządzenia.

7.   Właściwe organy krajowe mogą zbierać informacje, które należy przedłożyć EBC, określone w ust. 1, ust. 2, ust. 4 i ust. 5 w ramach szerszej sprawozdawczości krajowej, która – zgodnie z odpowiednim prawem unijnym lub krajowym – obejmuje dodatkowe nadzorcze informacje finansowe i służy także innym celom niż cele nadzorcze, takim jak cele statystyczne.

Artykuł 8

Daty referencyjne i daty przekazywania danych dla istotnych nadzorowanych podmiotów

1.   Informacje dotyczące istotnych nadzorowanych podmiotów określone w art. 6 i art. 7 mają następujące daty referencyjne:

a)

sprawozdawczość kwartalna: 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia;

b)

sprawozdawczość półroczna: 30 czerwca i 31 grudnia;

c)

sprawozdawczość roczna: 31 grudnia.

2.   Informacje odnoszące się do okresu przekazuje się łącznie za okres od pierwszego dnia roku kalendarzowego do daty referencyjnej.

3.   Jeżeli istotne nadzorowane podmioty są uprawnione do opracowywania rocznych sprawozdań finansowych w oparciu o rok obrotowy, który odbiega od roku kalendarzowego, właściwe organy krajowe mogą – na zasadzie wyjątku od ust. 1 i ust. 2 – dostosować daty referencyjne do końca roku obrotowego. Dostosowane daty referencyjne przypadają na trzy, sześć, dziewięć i 12 miesięcy po rozpoczęciu roku obrotowego. Informacje odnoszące się do okresu przekazuje się łącznie za okres od pierwszego dnia roku obrotowego do daty referencyjnej.

4.   Właściwe organy krajowe przekazują EBC informacje dotyczące istotnych nadzorowanych podmiotów określone w art. 6 i art. 7 w następujących datach przekazywania danych:

a)

w odniesieniu do istotnych nadzorowanych podmiotów, które nie stanowią części istotnej nadzorowanej grupy, do końca czterdziestego dnia roboczego po dacie referencyjnej, której dotyczą;

b)

w odniesieniu do istotnych nadzorowanych podmiotów, które stanowią część istotnej nadzorowanej grupy, do końca pięćdziesiątego piątego dnia roboczego po dacie referencyjnej, której dotyczą.

5.   Właściwe organy krajowe decydują, kiedy nadzorowane podmioty muszą przekazać nadzorcze informacje finansowe, aby dotrzymać tych terminów.

ROZDZIAŁ III

Sprawozdawczość istotnych nadzorowanych grup w odniesieniu do jednostek zależnych z nieuczestniczącego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego

Artykuł 9

Format i częstotliwość sprawozdawczości istotnych nadzorowanych grup w odniesieniu do jednostek zależnych ustanowionych w nieuczestniczącym państwie członkowskim lub państwie trzecim

1.   Instytucje dominujące w uczestniczących państwach członkowskich oraz instytucje kontrolowane przez dominującą finansową spółkę holdingową lub dominującą finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej z siedzibą w uczestniczącym państwie członkowskim zapewniają przekazywanie nadzorczych informacji finansowych dotyczących jednostek zależnych ustanowionych w nieuczestniczącym państwie członkowskim lub państwie trzecim odpowiednim właściwym organom krajowym na zasadzie indywidualnej, zgodnie z następującymi zasadami:

a)

w przypadku istotnych nadzorowanych grup, które stosują MSSF zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002, ponieważ przygotowują swoje roczne sprawozdania finansowe zgodnie ze standardami rachunkowości, o których mowa w tym rozporządzeniu, lub dlatego, że stosują je na potrzeby sprawozdawczości nadzorczej zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na najwyższym szczeblu konsolidacji w danym uczestniczącym państwie członkowskim, nadzorcza sprawozdawczość finansowa obejmuje informacje określone w pkt 1 załącznika II i ma miejsce z częstotliwością określoną w art. 9 rozporządzenia wykonawczego (WE) nr 680/2014;

b)

w przypadku istotnych nadzorowanych grup innych niż wskazane powyżej, które podlegają krajowym standardom rachunkowości na podstawie dyrektywy 86/635/EWG na najwyższym szczeblu konsolidacji w danym uczestniczącym państwie członkowskim, nadzorcza sprawozdawczość finansowa obejmuje informacje określone w pkt 2 załącznika II i ma miejsce z częstotliwością określoną w art. 11 rozporządzenia wykonawczego (WE) nr 680/2014.

2.   W drodze wyjątku od ust. 1 jednostki dominujące, o których mowa w tym ustępie, nie przekazują informacji finansowych dotyczących jednostek zależnych, których całkowita wartość aktywów jest równa lub mniejsza od 3 mld euro. W tym celu całkowitą wartość aktywów ustala się na podstawie kryteriów przewidzianych w części IV tytułu 3 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17).

3.   Jeżeli z aktualizacji listy nadzorowanych podmiotów, zgodnie z częścią IV tytuł 2 rozdział 3 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17), wynika, że całkowita wartość aktywów jednostki zależnej przekracza 3 mld euro, jednostka zależna zostaje uwzględniona w informacjach, które przekazuje się zgodnie z ust. 1, w pierwszej dacie referencyjnej, która przypada w ciągu 18 miesięcy po opublikowaniu zaktualizowanej listy nadzorowanych podmiotów. Jeżeli z aktualizacji wynika, że całkowita wartość aktywów jednostki zależnej jest mniejsza lub równa 3 mld euro, jednostka dominująca rozpoczyna przekazywanie informacji zgodnie z ust. 2 w pierwszej dacie referencyjnej, która przypada po opublikowaniu zaktualizowanej listy nadzorowanych podmiotów.

Artykuł 10

Daty referencyjne i daty przekazywania danych przez istotne nadzorowane grupy w odniesieniu do jednostek zależnych ustanowionych w nieuczestniczącym państwie członkowskim lub państwie trzecim

1.   Informacje określone w art. 9 gromadzi się dla tych samych dat referencyjnych, co nadzorcze informacje finansowe dotyczące powiązanych istotnych nadzorowanych grup. Informacje odnoszące się do okresu przekazuje się łącznie za okres od pierwszego dnia roku obrotowego określonego na potrzeby przekazywania informacji finansowych do daty referencyjnej.

2.   Właściwe organy krajowe przekazują EBC informacje dotyczące jednostek zależnych ustanowionych w nieuczestniczącym państwie członkowskim lub państwie trzecim, zgodnie z art. 9, do końca 55. dnia roboczego przypadającego po dacie referencyjnej, której informacje dotyczą.

3.   Właściwe organy krajowe decydują, kiedy nadzorowane podmioty muszą przekazać nadzorcze informacje finansowe, aby dotrzymać tego terminu.

TYTUŁ III

MNIEJ ISTOTNE NADZOROWANE GRUPY I PODMIOTY

ROZDZIAŁ I

Mniej istotne nadzorowane grupy

Artykuł 11

Format i częstotliwość sprawozdawczości na zasadzie skonsolidowanej dla mniej istotnych nadzorowanych grup

1.   Mniej istotne nadzorowane grupy stosujące MSSF na mocy rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 w zakresie sprawozdawczości nadzorczej zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia (EU) nr 575/2013 przekazują nadzorcze informacje finansowe odpowiednim właściwym organom krajowym na zasadzie skonsolidowanej.

2.   Nadzorcza sprawozdawczość finansowa, o której mowa w ust. 1, ma miejsce z częstotliwością określoną w art. 9 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014 i obejmuje wspólne minimum informacji określone w pkt 1 załącznika I.

3.   Właściwe organy krajowe przekazują EBC wszelkie dodatkowe wzory określone w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014, które zbierają. Właściwe organy krajowe informują EBC z wyprzedzeniem o wszelkich dodatkowych wzorach, które zamierzają przekazać.

4.   Mniej istotne nadzorowane grupy inne niż wymienione w ust. 1, które podlegają krajowym standardom rachunkowości na podstawie dyrektywy 86/635/EWG, przekazują nadzorcze informacje finansowe odpowiednim właściwym organom krajowym. Ta nadzorcza sprawozdawczość finansowa ma miejsce z częstotliwością określoną w art. 11 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014 i obejmuje wspólne minimum informacji określone w punkcie 2 załącznika I.

5.   Właściwe organy krajowe przekazują EBC wszelkie dodatkowe wzory określone w załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014, które zbierają. Właściwe organy krajowe informują EBC z wyprzedzeniem o wszelkich dodatkowych wzorach, które zamierzają przekazać.

6.   W drodze wyjątku od ust. 4-5 nadzorcza sprawozdawczość finansowa dotycząca mniej istotnych nadzorowanych grup, których całkowita wartość aktywów jest równa lub mniejsza od 3 mld euro, obejmuje informacje określone w załączniku III jako wspólne minimum, zamiast informacji określonych w ust. 4 niniejszego artykułu. Całkowita wartość aktywów nadzorowanych grup brana w tym celu pod uwagę jest to wartość wykorzystywana do stwierdzenia, czy nadzorowany podmiot jest istotny na podstawie wielkości, zgodnie z tytułem III część IV rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17).

7.   Jeżeli z aktualizacji listy nadzorowanych podmiotów, zgodnie z rozdziałem 3 tytuł II część IV rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17), wynika, że całkowita wartość aktywów mniej istotnej nadzorowanej grupy przekracza 3 mld euro, grupa ta rozpoczyna przekazywanie informacji zgodnie z ust. 4 i ust. 5 w pierwszej dacie referencyjnej, która przypada w ciągu 18 miesięcy po opublikowaniu zaktualizowanej listy nadzorowanych podmiotów. Jeżeli z aktualizacji wynika, że całkowita wartość aktywów mniej istotnej nadzorowanej grupy jest mniejsza lub równa 3 mld euro, grupa ta rozpoczyna przekazywanie informacji zgodnie z ust. 6 w pierwszej dacie referencyjnej, która przypada po opublikowaniu zaktualizowanej listy nadzorowanych podmiotów.

8.   Informacje wskazane w ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 i ust. 6 przekazuje się zgodnie z art. 6 ust. 5 niniejszego rozporządzenia.

9.   Właściwe organy krajowe mogą zbierać informacje, które należy przedłożyć EBC, określone w ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 i ust. 6 w ramach szerszej sprawozdawczości krajowej, która – zgodnie z odpowiednimi przepisami Unii lub prawa krajowego – obejmuje dodatkowe nadzorcze informacje finansowe i służy także innym celom niż cele nadzorcze, takim jak cele statystyczne.

Artykuł 12

Daty referencyjne i daty przekazywania danych dla mniej istotnych nadzorowanych grup

1.   Informacje dotyczące mniej istotnych nadzorowanych grup określone w art. 11 mają następujące daty referencyjne:

a)

sprawozdawczość kwartalna: 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia;

b)

sprawozdawczość półroczna: 30 czerwca i 31 grudnia;

c)

sprawozdawczość roczna: 31 grudnia.

2.   Informacje odnoszące się do okresu przekazuje się łącznie za okres od pierwszego dnia roku kalendarzowego do daty referencyjnej.

3.   Jeżeli właściwe organy krajowe zezwoliły mniej istotnym nadzorowanym grupom na przekazywanie nadzorczych informacji finansowych w oparciu o rok obrotowy, który odbiega od roku kalendarzowego, właściwe organy krajowe mogą – na zasadzie wyjątku od ust. 1 i ust. 2 – dostosować daty referencyjne do końca roku obrotowego. Dostosowane daty referencyjne przypadają trzy, sześć, dziewięć i 12 miesięcy po rozpoczęciu roku obrotowego. Informacje odnoszące się do okresu przekazuje się łącznie za okres od pierwszego dnia roku obrotowego do daty referencyjnej.

4.   Właściwe organy krajowe przekazują EBC informacje określone w art. 11 w następujących datach przekazywania danych:

a)

w odniesieniu do mniej istotnych nadzorowanych grup, w tym podgrup sprawozdających na zasadzie skonsolidowanej, do końca pięćdziesiątego piątego dnia roboczego po dacie referencyjnej, której dotyczą;

b)

w odniesieniu do mniej istotnych nadzorowanych grup sprawozdających na zasadzie subskonsolidowanej zgodnie z art. 1 ust. 3, do końca sześćdziesiątego piątego dnia roboczego po dacie referencyjnej, której dotyczą.

5.   Właściwe organy krajowe decydują, kiedy nadzorowane podmioty muszą przekazać nadzorcze informacje finansowe, aby dotrzymać tych terminów.

ROZDZIAŁ II

Mniej istotne nadzorowane podmioty

Artykuł 13

Format i częstotliwość sprawozdawczości na zasadzie indywidualnej dla mniej istotnych nadzorowanych podmiotów, które nie stanowią części grupy

1.   Mniej istotne nadzorowane podmioty, które stosują MSSF na mocy rozporządzenia (WE) nr 1606/2002, ponieważ przygotowują swoje roczne sprawozdania finansowe zgodnie ze standardami rachunkowości, o których mowa w tym rozporządzeniu, lub dlatego, że stosują je na potrzeby sprawozdawczości nadzorczej zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i które nie stanowią części nadzorowanej grupy, w tym oddziały ustanowione w uczestniczącym państwie członkowskim przez instytucję kredytową mającą siedzibę w nieuczestniczącym państwie członkowskim, przekazują nadzorcze informacje finansowe odpowiednim właściwym organom krajowym na zasadzie indywidualnej.

2.   Nadzorcza sprawozdawczość finansowa, o której mowa w ust. 1, ma miejsce z częstotliwością określoną w art. 9 rozporządzenia (UE) nr 680/2014 i obejmuje wspólne minimum informacji określone w pkt 1 załącznika I.

3.   Właściwe organy krajowe przekazują EBC wszelkie dodatkowe wzory określone w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014, które zbierają. Właściwe organy krajowe informują EBC z wyprzedzeniem o wszelkich dodatkowych wzorach, które zamierzają przekazać.

4.   Mniej istotne nadzorowane podmioty inne niż wymienione w ust. 1, które podlegają krajowym standardom rachunkowości na podstawie dyrektywy 86/635/EWG i które nie stanowią części nadzorowanej grupy, w tym oddziały ustanowione w uczestniczącym państwie członkowskim przez instytucję kredytową mającą siedzibę w nieuczestniczącym państwie członkowskim, przekazują nadzorcze informacje finansowe odpowiednim właściwym organom krajowym.

5.   Nadzorcza sprawozdawczość finansowa, o której mowa w ust. 4, ma miejsce z częstotliwością określoną w art. 11 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014 i obejmuje wspólne minimum informacji określone w pkt 2 załącznika I.

6.   Właściwe organy krajowe przekazują EBC wszelkie dodatkowe wzory określone w załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014, które zbierają. Właściwe organy krajowe informują EBC z wyprzedzeniem o wszelkich dodatkowych wzorach, które zamierzają przekazać.

7.   W odniesieniu do ust. 2, ust. 3, ust. 5 i ust. 6 obowiązują następujące wyjątki:

a)

nadzorcza sprawozdawczość finansowa dotycząca mniej istotnych nadzorowanych instytucji kredytowych, których całkowita wartość aktywów jest równa lub mniejsza od 3 mld euro, obejmuje informacje określone w załączniku III, jako wspólne minimum, zamiast informacji określonych w ust. 2, ust. 3, ust. 5 lub ust. 6;

b)

przy przekazywaniu nadzorczej sprawozdawczości finansowej nie uwzględnia się oddziału ustanowionego w uczestniczącym państwie członkowskim przez instytucję kredytową z siedzibą w nieuczestniczącym państwie członkowskim, jeżeli całkowita wartość jego aktywów jest mniejsza niż 3 mld euro.

8.   Całkowita wartość aktywów nadzorowanego podmiotu na potrzeby ust. 7 jest to wartość wykorzystywana do stwierdzenia, czy nadzorowany podmiot jest istotny na podstawie wielkości, zgodnie z tytułem III część IV rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17).

9.   Jeżeli z aktualizacji listy nadzorowanych podmiotów, zgodnie z rozdziałem 3 tytuł II część IV rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17), wynika, że całkowita wartość aktywów mniej istotnego nadzorowanego podmiotu przekracza 3 mld euro, podmiot ten rozpoczyna przekazywanie informacji zgodnie z ust. 2, ust. 3, ust. 5 i ust. 6 w pierwszej dacie referencyjnej, która przypada w ciągu 18 miesięcy po opublikowaniu zaktualizowanej listy nadzorowanych podmiotów. Jeżeli z aktualizacji wynika, że całkowita wartość aktywów mniej istotnego nadzorowanego podmiotu jest mniejsza lub równa 3 mld euro, podmiot ten rozpoczyna przekazywanie informacji zgodnie z ust. 7 w pierwszej dacie referencyjnej, która przypada po opublikowaniu zaktualizowanej listy nadzorowanych podmiotów.

10.   Informacje wskazane w ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6 i ust. 7 przekazuje się zgodnie z art. 6 ust. 5 niniejszego rozporządzenia.

11.   Właściwe organy krajowe mogą zbierać informacje, które należy przedłożyć EBC, określone w ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6 i ust. 7 w ramach szerszej sprawozdawczości krajowej, która – zgodnie z odpowiednim prawem unijnym lub krajowym – obejmuje dodatkowe nadzorcze informacje finansowe i służy także innym celom niż cele nadzorcze, takim jak cele statystyczne.

Artykuł 14

Format i częstotliwość sprawozdawczości na zasadzie indywidualnej podmiotów, które stanowią część mniej istotnej nadzorowanej grupy

1.   Mniej istotne nadzorowane podmioty, które stosują MSSF na mocy rozporządzenia (WE) nr 1606/2002, ponieważ przygotowują swoje roczne sprawozdania finansowe zgodnie ze standardami rachunkowości, o których mowa w tym rozporządzeniu, lub dlatego, że stosują je na potrzeby sprawozdawczości nadzorczej zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i które stanowią część mniej istotnej nadzorowanej grupy, przekazują nadzorcze informacje finansowe odpowiednim właściwym organom krajowym na zasadzie indywidualnej.

2.   Nadzorcza sprawozdawczość finansowa, o której mowa w ust. 1, ma miejsce z częstotliwością określoną w art. 9 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014 i obejmuje wspólne minimum informacji określone w załączniku II.

3.   Właściwe organy krajowe przekazują EBC wszelkie dodatkowe wzory określone w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014, które zbierają. Właściwe organy krajowe informują EBC z wyprzedzeniem o wszelkich dodatkowych wzorach, które zamierzają przekazać.

4.   Mniej istotne nadzorowane podmioty inne niż wymienione w ust. 1, które podlegają krajowym standardom rachunkowości na podstawie dyrektywy 86/635/EWG i które stanowią część mniej istotnej nadzorowanej grupy, przekazują nadzorcze informacje finansowe odpowiednim właściwym organom krajowym.

5.   Nadzorcza sprawozdawczość finansowa, o której mowa w ust. 4, ma miejsce z częstotliwością określoną w art. 11 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014 i obejmuje wspólne minimum informacji określone w załączniku II.

6.   Właściwe organy krajowe przekazują EBC wszelkie dodatkowe wzory określone w załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014, które zbierają. Właściwe organy krajowe informują EBC z wyprzedzeniem o wszelkich dodatkowych wzorach, które zamierzają przekazać.

7.   W drodze wyjątku od ust. 2, ust. 3, ust. 5 i ust. 6 nadzorcza sprawozdawczość finansowa mniej istotnych nadzorowanych podmiotów, których całkowita wartość aktywów jest równa lub mniejsza od 3 mld euro, obejmuje informacje określone w załączniku III. Całkowita wartość aktywów nadzorowanego podmiotu brana pod uwagę ze względu na powyższy cel to wartość wykorzystywana do stwierdzenia, czy nadzorowany podmiot jest istotny na podstawie wielkości, zgodnie z tytułem III część IV rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17).

8.   Jeżeli z aktualizacji listy nadzorowanych podmiotów, zgodnie z rozdziałem 3 tytuł II część IV rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17), wynika, że całkowita wartość aktywów mniej istotnego nadzorowanego podmiotu przekracza 3 mld euro, podmiot ten rozpoczyna przekazywanie informacji zgodnie z ust. 2, ust. 3, ust. 5 i ust. 6 w pierwszej dacie referencyjnej, która przypada w ciągu 18 miesięcy po opublikowaniu zaktualizowanej listy nadzorowanych podmiotów. Jeżeli z aktualizacji wynika, że całkowita wartość aktywów mniej istotnego nadzorowanego podmiotu jest mniejsza lub równa 3 mld euro, podmiot ten rozpoczyna przekazywanie informacji zgodnie z ust. 7 w pierwszej dacie referencyjnej, która przypada po opublikowaniu zaktualizowanej listy nadzorowanych podmiotów.

9.   Informacje wskazane w ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6 i ust. 7 przekazuje się zgodnie z art. 6 ust. 5 niniejszego rozporządzenia.

10.   Właściwe organy krajowe mogą zbierać informacje, które należy przedłożyć EBC, określone w ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6 i ust. 7 w ramach szerszej sprawozdawczości krajowej, która – zgodnie z odpowiednim prawem unijnym lub krajowym – obejmuje dodatkowe nadzorcze informacje finansowe i służy także innym celom niż cele nadzorcze, takim jak cele statystyczne.

Artykuł 15

Daty referencyjne i daty przekazywania danych dla mniej istotnych nadzorowanych podmiotów

1.   Informacje dotyczące mniej istotnych nadzorowanych podmiotów określone w art. 13 i art. 14 mają następujące daty referencyjne:

a)

sprawozdawczość kwartalna: 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia;

b)

sprawozdawczość półroczna: 30 czerwca i 31 grudnia;

c)

sprawozdawczość roczna: 31 grudnia.

2.   Informacje odnoszące się do okresu przekazuje się łącznie za okres od pierwszego dnia roku kalendarzowego do daty referencyjnej.

3.   Jeżeli właściwe organy krajowe zezwoliły mniej istotnym nadzorowanym podmiotom na przekazywanie nadzorczych informacji finansowych w oparciu o rok obrotowy, który odbiega od roku kalendarzowego, właściwe organy krajowe mogą – na zasadzie wyjątku od ust. 1 i ust. 2 – dostosować daty referencyjne do końca roku obrotowego. Dostosowane daty referencyjne przypadają na trzy, sześć, dziewięć i 12 miesięcy po rozpoczęciu roku obrotowego. Informacje odnoszące się do okresu przekazuje się łącznie za okres od pierwszego dnia roku obrotowego do daty referencyjnej.

4.   Właściwe organy krajowe przekazują EBC nadzorcze informacje finansowe dotyczące mniej istotnych nadzorowanych podmiotów określone w art. 13 i art. 14 w następujących datach przekazywania danych:

a)

w odniesieniu do mniej istotnych nadzorowanych podmiotów, które nie stanowią część nadzorowanej grupy, do końca pięćdziesiątego piątego dnia roboczego po dacie referencyjnej, której dotyczą;

b)

w odniesieniu mniej istotnych nadzorowanych podmiotów, które stanowią część mniej istotnej nadzorowanej grupy, do końca sześćdziesiątego piątego dnia roboczego po dacie referencyjnej, której dotyczą.

5.   Właściwe organy krajowe decydują, kiedy nadzorowane podmioty muszą przekazać nadzorcze informacje finansowe, aby dotrzymać tych terminów.

TYTUŁ IV

JAKOŚĆ DANYCH JĘZYK INFORMATYCZNY

Artykuł 16

Kontrola jakości danych

Właściwe organy krajowe monitorują informacje przekazywane EBC oraz zapewniają ich jakość i wiarygodność. Na te potrzeby właściwe organy krajowe przestrzegają wymogi z art. 4 i 5 decyzji EBC/2014/29.

Artykuł 17

Język informatyczny stosowany przy przekazywaniu informacji od właściwych organów krajowych do EBC

Właściwe organy krajowe przekazują dane określone w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z taksonomią rozszerzalnego języka sprawozdawczości finansowej (eXtensible Business Reporting Language) w celu zapewnienia jednolitego formatu technicznego wymiany danych określonych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 680/2014. Na te potrzeby właściwe organy krajowe przestrzegają wymogi z art. 6 decyzji EBC/2014/29.

TYTUŁ V

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Artykuł 18

Pierwsze sprawozdawcze daty referencyjne

1.   31 grudnia 2015 r. jest pierwszą datą referencyjną dla przekazywania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem nadzorczych informacji finansowych dotyczących:

a)

istotnych nadzorowanych grup;

b)

istotnych nadzorowanych podmiotów, które nie stanowią części nadzorowanej grupy.

2.   30 czerwca 2016 r. jest pierwszą datą referencyjną dla przekazywania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem nadzorczych informacji finansowych dotyczących:

a)

istotnych nadzorowanych podmiotów, które stanowią część nadzorowanej grupy;

b)

podmiotów zależnych od istotnych nadzorowanych grup ustanowionych w nieuczestniczącym państwie członkowskim lub państwie trzecim..

3.   30 czerwca 2017 r. jest pierwszą datą referencyjną dla przekazywania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem nadzorczych informacji finansowych dotyczących:

a)

mniej istotnych nadzorowanych grup;

b)

mniej istotnych nadzorowanych podmiotów.

Artykuł 19

Przepisy przejściowe

Decyzje podjęte przez właściwe organy krajowe dotyczące przekazywania przez istotne nadzorowane grupy i podmioty nadzorczych informacji finansowych objętych zakresem zastosowania niniejszego rozporządzenia pozostają nienaruszone dla wszystkich dat referencyjnych poprzedzających pierwsze daty referencyjne określone w art. 18.

Artykuł 20

Przepis końcowy

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 17 marca 2015 roku.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.

(2)  Dz.U. L 141 z 14.5.2014, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 191 z 28.6.2014, s. 1).

(5)  Decyzja EBC/2014/29 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie przedkładania Europejskiemu Bankowi Centralnemu danych nadzorczych przekazywanych właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 (Dz.U. L 214 z 19.7.2014, s. 34).

(6)  Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1).

(7)  Dyrektywa Rady 86/635/EWG z 8 grudnia 1986 r. w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych (Dz.U. L 372 z 31.12.1986, s. 1).

(8)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).


ZAŁĄCZNIK I

Uproszczona nadzorcza sprawozdawczość finansowa

1.

Dla nadzorowanych grup i podmiotów stosujących MSSF zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002, jak również dla nadzorowanych podmiotów stosujących krajowe standardy rachunkowości w oparciu o dyrektywę 86/635/EWG, które są porównywalne z MSSF, „Uproszczona nadzorcza sprawozdawczość finansowa” obejmuje wzory z załącznika III do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014 wskazane w tabeli 1.

2.

Dla nadzorowanych podmiotów stosujących krajowe standardy rachunkowości w oparciu o dyrektywę 86/635/EWG, innych niż wskazane w ust. 1, „Uproszczona nadzorcza sprawozdawczość finansowa” obejmuje wzory z załącznika IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014 wskazane w tabeli 2.

3.

Informacje z ust. 1 i ust. 2 podaje się zgodnie z instrukcjami wskazanymi w załączniku V do rozporządzenia (UE) nr 680/2014.

4.

Wzory 17.1, 17.2 oraz 17.3 w tabeli 1 i 2 przeznaczone są jedynie dla nadzorowanych grup, podczas gdy wzór 40.1 w tabeli 1 i 2 jest przeznaczony dla nadzorowanych grup i nadzorowanych podmiotów, które nie stanowią części grupy.

5.

Na potrzeby obliczania progów, o którym mowa w części 2 tabela 1 i 2 niniejszego załącznika zastosowanie ma art. 5 lit. a) pkt 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014.

Tabela 1

Numer wzoru

Nazwa wzoru lub grupy, do której wzór należy

CZĘŚĆ 1 [CZĘSTOTLIWOŚĆ KWARTALNA]

Bilans [sprawozdanie z sytuacji finansowej]

1.1

Bilans: aktywa

1.2

Bilans: zobowiązania

1.3

Bilans: kapitał własny

2

Rachunek zysków i strat

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów

4.1

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

4.2

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy

4.3

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

4.4

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: kredyty i wierzytelności oraz inwestycje utrzymywane do upływu terminu zapadalności

4.5

Podporządkowane aktywa finansowe

5

Podział kredytów i zaliczek według produktów

6

Podział kredytów i zaliczek na rzecz przedsiębiorstw niefinansowych według kodów NACE

Podział zobowiązań finansowych

8.1

Podział zobowiązań finansowych według produktów i według sektorów kontrahentów

8.2

Podporządkowane zobowiązania finansowe

Zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne zobowiązania

9.1

Ekspozycje pozabilansowe: zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne udzielone zobowiązania

9.2

Zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne otrzymane zobowiązania

10

Instrumenty pochodne: Handel

Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń

11.1

Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń: podział według rodzajów ryzyka i według rodzajów zabezpieczeń

12

Zmiany w odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości ekspozycji kredytowych i utraty wartości instrumentów udziałowych

Otrzymane zabezpieczenia i gwarancje

13.1

Podział kredytów i zaliczek według zabezpieczeń i gwarancji

13.2

Zabezpieczenie uzyskane poprzez wejście w posiadanie w danym okresie [będące w posiadaniu na dzień sprawozdawczy]

13.3

Skumulowane zabezpieczenie uzyskane poprzez wejście w posiadanie [rzeczowych aktywów trwałych]

14

Hierarchia wartości godziwej: instrumenty finansowe według wartości godziwej

Podział wybranych pozycji w rachunku zysków lub strat

16.1

Przychody i koszty odsetkowe według instrumentów i według sektorów kontrahentów

16.3

Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu według instrumentów

Uzgodnienie zakresów konsolidacji na podstawie rachunkowości i CRR: bilans

17.1

Uzgodnienie zakresów konsolidacji na podstawie rachunkowości i CRR: aktywa

17.2

Uzgodnienie zakresów konsolidacji na podstawie rachunkowości i CRR: ekspozycje pozabilansowe – zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne udzielone zobowiązania

17.3

Uzgodnienie zakresów konsolidacji na podstawie rachunkowości i CRR: zobowiązania

18

Ekspozycje normalne i zagrożone

19

Ekspozycje wstrzymane

CZĘŚĆ 2 [KWARTALNA Z PROGIEM: CZĘSTOTLIWOŚĆ KWARTALNA LUB NIEUWZGLĘDNIANIE W SPRAWOZDAWCZOŚCI]

Podział pod względem geograficznym

20.4

Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta

20.5

Podział ekspozycji pozabilansowych pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta

20.6

Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta

CZĘŚĆ 4 [ROCZNA]

Struktura grupy

40.1

Struktura grupy: poszczególne podmioty


Tabela 2

Numer wzoru

Nazwa wzoru lub grupy, do której wzór należy

CZĘŚĆ 1 [CZĘSTOTLIWOŚĆ KWARTALNA]

Bilans [sprawozdanie z sytuacji finansowej]

1.1

Bilans: aktywa

1.2

Bilans: zobowiązania

1.3

Bilans: kapitał własny

2

Rachunek zysków i strat

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów

4.1

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

4.2

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy

4.3

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

4.4

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: kredyty i wierzytelności oraz inwestycje utrzymywane do upływu terminu zapadalności

4.5

Podporządkowane aktywa finansowe

4.6

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

4.7

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi nieprzeznaczone do obrotu wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy

4.8

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi nieprzeznaczone do obrotu wyceniane według wartości godziwej ustalanej metodą praw własności

4.9

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: instrumenty dłużne nieprzeznaczone do obrotu wyceniane metodą ceny nabycia

4.10

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: inne aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi nieprzeznaczone do obrotu

5

Podział kredytów i zaliczek według produktów

6

Podział kredytów i zaliczek na rzecz przedsiębiorstw niefinansowych według kodów NACE

Podział zobowiązań finansowych

8.1

Podział zobowiązań finansowych według produktów i według sektorów kontrahentów

8.2

Podporządkowane zobowiązania finansowe

Zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne zobowiązania

9.1

Ekspozycje pozabilansowe: zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne udzielone zobowiązania

9.2

Zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne otrzymane zobowiązania

10

Instrumenty pochodne – przeznaczone do obrotu

Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń

11.2

Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń na podstawie krajowych ogólnie przyjętych zasad rachunkowości: podział według rodzajów ryzyka

12

Zmiany w odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości ekspozycji kredytowych i utraty wartości instrumentów udziałowych

Otrzymane zabezpieczenia i gwarancje

13.1

Podział kredytów i zaliczek według zabezpieczeń i gwarancji

13.2

Zabezpieczenie uzyskane poprzez wejście w posiadanie w danym okresie [będące w posiadaniu na dzień sprawozdawczy]

13.3

Skumulowane zabezpieczenie uzyskane poprzez wejście w posiadanie [rzeczowych aktywów trwałych]

14

Hierarchia wartości godziwej: instrumenty finansowe według wartości godziwej

Podział wybranych pozycji w rachunku zysków lub strat

16.1

Przychody i koszty odsetkowe według instrumentów i według sektorów kontrahentów

16.4

Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu według ryzyka

Uzgodnienie zakresów konsolidacji na podstawie rachunkowości i CRR: bilans

17.1

Uzgodnienie zakresów konsolidacji na podstawie rachunkowości i CRR: aktywa

17.2

Uzgodnienie zakresów konsolidacji na podstawie rachunkowości i CRR: ekspozycje pozabilansowe – zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne udzielone zobowiązania

17.3

Uzgodnienie zakresów konsolidacji na podstawie rachunkowości i CRR: zobowiązania

18

Ekspozycje normalne i zagrożone

19

Ekspozycje wstrzymane

CZĘŚĆ 2 [KWARTALNA Z PROGIEM: CZĘSTOTLIWOŚĆ KWARTALNA LUB NIEUWZGLĘDNIANIE W SPRAWOZDAWCZOŚCI]

Podział pod względem geograficznym

20.4

Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta

20.5

Podział ekspozycji pozabilansowych pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta

20.6

Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta

CZĘŚĆ 4 [ROCZNA]

Struktura grupy

40.1

Struktura grupy: poszczególne podmioty


ZAŁĄCZNIK II

Nadmiernie uproszczona nadzorcza sprawozdawczość finansowa

1.

Dla nadzorowanych podmiotów stosujących MSSF zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002, jak również dla nadzorowanych podmiotów stosujących krajowe ramy sprawozdawcze w oparciu o dyrektywę 86/635/EWG, które są porównywalne z MSSF, „Nadmiernie uproszczona nadzorcza sprawozdawczość finansowa” obejmuje wzory z załącznika III do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014 wskazane w tabeli 3.

Tabela 3

Numer wzoru

Nazwa wzoru lub grupy, do której wzór należy

CZĘŚĆ 1 [CZĘSTOTLIWOŚĆ KWARTALNA]

Bilans [sprawozdanie z sytuacji finansowej]

1.1

Bilans: aktywa

1.2

Bilans: zobowiązania

1.3

Bilans: kapitał własny

2

Rachunek zysków i strat

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów

4.1

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

4.2

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy

4.3

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

4.4

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: kredyty i wierzytelności oraz inwestycje utrzymywane do upływu terminu zapadalności

4.5

Podporządkowane aktywa finansowe

5

Podział kredytów i zaliczek według produktów

Podział zobowiązań finansowych

8.1

Podział zobowiązań finansowych według produktów i według sektorów kontrahentów

8.2

Podporządkowane zobowiązania finansowe

Zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne zobowiązania

9.1

Ekspozycje pozabilansowe: zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne udzielone zobowiązania

10

Instrumenty pochodne – przeznaczone do obrotu

Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń

11.1

Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń: podział według rodzajów ryzyka i według rodzajów zabezpieczeń

12

Zmiany w odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości ekspozycji kredytowych i utraty wartości instrumentów udziałowych

14

Hierarchia wartości godziwej: instrumenty finansowe według wartości godziwej

18

Ekspozycje normalne i zagrożone

19

Ekspozycje wstrzymane

2.

Dla nadzorowanych podmiotów stosujących krajowe ramy sprawozdawcze w oparciu o dyrektywę 86/635/EWG, innych niż wskazane w ust. 1, „Nadmiernie uproszczona nadzorcza sprawozdawczość finansowa” obejmuje wzory z załącznika IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014 wskazane w tabeli 4.

Tabela 4

Numer wzoru

Nazwa wzoru lub grupy, do której wzór należy

CZĘŚĆ 1 [CZĘSTOTLIWOŚĆ KWARTALNA]

Bilans [sprawozdanie z sytuacji finansowej]

1.1

Bilans: aktywa

1.2

Bilans: zobowiązania

1.3

Bilans: kapitał własny

2

Rachunek zysków i strat

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów

4.1

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

4.2

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy

4.3

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

4.4

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: kredyty i wierzytelności oraz inwestycje utrzymywane do upływu terminu zapadalności

4.5

Podporządkowane aktywa finansowe

4.6

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

4.7

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi nieprzeznaczone do obrotu wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy

4.8

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi nieprzeznaczone do obrotu wyceniane według wartości godziwej ustalanej metodą praw własności

4.9

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: instrumenty dłużne nieprzeznaczone do obrotu wyceniane metodą ceny nabycia

4.10

Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów: inne aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi nieprzeznaczone do obrotu

5

Podział kredytów i zaliczek według produktów

Podział zobowiązań finansowych

8.1

Podział zobowiązań finansowych według produktów i według sektorów kontrahentów

8.2

Podporządkowane zobowiązania finansowe

Zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne zobowiązania

9.1

Ekspozycje pozabilansowe: zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne udzielone zobowiązania

10

Instrumenty pochodne – przeznaczone do obrotu

Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń

11.2

Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń zgodnie z krajowymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości: Podział ze względu na rodzaj ryzyka

12

Zmiany w odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości ekspozycji kredytowych i utraty wartości instrumentów udziałowych

18

Ekspozycje normalne i zagrożone

19

Ekspozycje wstrzymane

3.

Informacje z ust. 1 i ust. 2 przekazuje się zgodnie z instrukcjami wskazanymi w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014.


ZAŁĄCZNIK III

Punkty danych nadzorczej sprawozdawczości finansowej

1.

Dla nadzorowanych podmiotów stosujących MSSF zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002, jak również dla nadzorowanych podmiotów stosujących krajowe standardy rachunkowości w oparciu o dyrektywę 86/635/EWG, które są porównywalne z MSSF, „Punkty danych nadzorczej sprawozdawczości finansowej” obejmują punkty danych z załącznika III do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014 wskazane w załączniku IV.

2.

Dla nadzorowanych podmiotów stosujących krajowe standardy rachunkowości w oparciu o dyrektywę 86/635/EWG, innych niż wskazane w ust. 1, „Punkty danych nadzorczej sprawozdawczości finansowej” obejmują punkty danych z załącznika IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014 wskazane w załączniku V.

3.

Informacje z ust. 1 i ust. 2 przekazuje się zgodnie z instrukcjami podanymi w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014.


ZAŁĄCZNIK IV

„Punkty danych FINREP” zgodnie z MSSF lub krajowymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości porównywalnymi z MSSF

NUMER WZORU

Nazwa wzoru lub grupy, do której wzór należy

CZĘŚĆ 1 [CZĘSTOTLIWOŚĆ KWARTALNA]

Bilans [sprawozdanie z sytuacji finansowej]

1.1

Bilans: aktywa

1.2

Bilans: zobowiązania

1.3

Bilans: kapitał własny

2

Rachunek zysków i strat

5

Podział kredytów i zaliczek według produktów

Podział zobowiązań finansowych

8.1

Podział zobowiązań finansowych według produktów i według sektorów kontrahentów

8.2

Podporządkowane zobowiązania finansowe

10

Instrumenty pochodne – przeznaczone do obrotu

Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń

11.1

Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń: Podział według rodzajów ryzyka i według rodzajów zabezpieczeń

18

Ekspozycje normalne i zagrożone

19

Ekspozycje wstrzymane


KOD BARWNY WE WZORACH:

 

Punkt danych, który należy przekazać

1.   Bilans [sprawozdanie z sytuacji finansowej]

1.1   Aktywa

 

Odniesienia

Wartość bilansowa

010

010

Kasa, środki w bankach centralnych i inne depozyty płatne na żądanie

MSR 1 pkt 54 lit. (i)

 

020

Gotówka w kasie

Część 2 pkt 1 załącznika V do rozporządzenia wykonawczego (UE) 680/2014 (zwanego dalej „załącznikiem V”)

 

030

Środki w bankach centralnych

Załącznik V część 2 pkt 2

 

040

Inne depozyty płatne na żądanie

Załącznik V część 2 pkt 3

 

050

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

MSSF 7 pkt 8 lit. a) ppkt (ii); MSR 39 pkt 9, paragraf 14 w Objaśnieniach stosowania (zwanych dalej „OS”)

 

060

Instrumenty pochodne

MSR 39 pkt 9

 

070

Instrumenty udziałowe

MSR 32 pkt 11

 

080

Dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 24, 26

 

090

Kredyty i zaliczki

Załącznik V część 1 pkt 24, 27

 

100

Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy

MSSF 7 pkt 8 lit. a) ppkt (i); MSR 39 pkt 9

 

110

Instrumenty udziałowe

MSR 32 pkt 11

 

120

Dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 24, 26

 

130

Kredyty i zaliczki

Załącznik V część 1 pkt 24, 27

 

140

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

MSSF 7 pkt 8 lit. d); MSR 39 pkt 9

 

150

Instrumenty udziałowe

MSR 32 pkt 11

 

160

Dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 24, 26

 

170

Kredyty i zaliczki

Załącznik V część 1 pkt 24, 27

 

180

Kredyty i wierzytelności

MSSF 7 pkt 8 lit. c); MSR 39 pkt 9, OS16, OS26; załącznik V część 1 pkt 16

 

190

Dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 24, 26

 

200

Kredyty i zaliczki

Załącznik V część 1 pkt 24, 27

 

210

Inwestycje utrzymywane do upływu terminu zapadalności

MSSF 7 pkt 8 lit. b); MSR 39 pkt 9, OS16, OS26

 

220

Dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 24, 26

 

230

Kredyty i zaliczki

Załącznik V część 1 pkt 24, 27

 

240

Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń

MSSF 7 pkt 22 lit. b); MSR 39 pkt 9

 

250

Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w ramach zabezpieczania portfela przed ryzykiem stopy procentowej

MSR 39 pkt 89A lit. a)

 

260

Inwestycje w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych

MSR 1 pkt 54 lit. e); załącznik V część 2 pkt 4

 

270

Aktywa trwałe

 

 

280

Rzeczowe aktywa trwałe

MSR 16 pkt 6; MSR 1 pkt 54 lit. a)

 

290

Nieruchomości inwestycyjne

MSR 40 pkt 5; MSR 1 pkt 54 lit. b)

 

300

Wartości niematerialne i prawne

MSR 1 pkt 54 lit. c); art. 4 ust. 1 pkt 115 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (zwanego dalej „CRR”)

 

310

Wartość firmy

MSSF 3 pkt B67 lit. d); art. 4 ust. 1 pkt 113 CRR

 

320

Inne wartości niematerialne i prawne

MSR 38 pkt 8, 118

 

330

Aktywa z tytułu podatku dochodowego

MSR 1 pkt 54 lit. n)–o)

 

340

Bieżące należności podatkowe

MSR 1 pkt 54 lit. o); MSR 12 pkt 5; art. 4 ust. 1 pkt 106 CRR

 

350

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

MSR 1 pkt 54 lit. o); MSR 12 pkt 5; art. 4 pkt 106 CRR

 

360

Inne aktywa

Załącznik V część 2 pkt 5

 

370

Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

MSR 1 pkt 54 lit. j); MSSF 5 pkt 38, załącznik V część 2 pkt 6

 

380

Aktywa ogółem

MSR 1 pkt 9 lit. a), MSR Wytyczne stosowania (zwane dalej „WS”) 6

 

1.2   Zobowiązania

 

Odniesienia

Wartość bilansowa

010

010

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

MSSF 7 pkt 8 lit. e) ppkt (ii); MSR 39 pkt 9, OS14–15

 

020

Instrumenty pochodne

MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a)

 

030

Pozycje krótkie

MSR 39, OS15 lit. b)

 

040

Depozyty

Część 2 pkt 9 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009; załącznik V część 1 pkt 30

 

050

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 31

 

060

Inne zobowiązania finansowe

Załącznik V część 1 pkt 32–34

 

070

Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy

MSSF 7 pkt 8 lit. e) ppkt (i); MSR 39 pkt 9

 

080

Depozyty

Część 2 pkt 9 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009; załącznik V część 1 pkt 30

 

090

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 31

 

100

Inne zobowiązania finansowe

Załącznik V część 1 pkt 32–34

 

110

Zobowiązania finansowe wyceniane według kosztu zamortyzowanego

MSSF 7 pkt 8 lit. f); MSR 39 pkt 47

 

120

Depozyty

Część 2 pkt 9 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009; załącznik V część 1 pkt 30

 

130

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 31

 

140

Inne zobowiązania finansowe

Załącznik V część 1 pkt 32–34

 

150

Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń

MSSF 7 pkt 22 lit. b); MSR 39 pkt 9, załącznik V część 1 pkt 23

 

160

Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w ramach zabezpieczania portfela przed ryzykiem stopy procentowej

MSR 39 pkt 89A lit. b)

 

170

Rezerwy

MSR 37 pkt 10; MSR 1 pkt 54 lit. l)

 

180

Emerytury i inne zobowiązania z tytułu określonych świadczeń po okresie zatrudnienia

MSR 19 pkt 63; MSR 1 pkt 78 lit. d); załącznik V część 2 pkt 7

 

190

Inne długoterminowe świadczenia pracownicze

MSR 19 pkt 153; MSR 1 pkt 78 lit. d); załącznik V część 2 pkt 8

 

200

Restrukturyzacja

MSR 37 pkt 71, pkt 84 lit. a)

 

210

Nierozstrzygnięte sprawy sporne i postępowania podatkowe

MSR 37, załącznik C, Przykłady 6 i 10

 

220

Udzielone zobowiązania i gwarancje

MSR 37, załącznik C pkt 9

 

230

Inne rezerwy

 

 

240

Zobowiązania podatkowe

MSR 1 pkt 54 lit. n)–o)

 

250

Bieżące zobowiązania podatkowe

MSR 1 pkt 54 lit. n); MSR 12 pkt 5

 

260

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

MSR 1 pkt 54 lit. o); MSR 12 pkt 5; art. 4 ust. 1, pkt 108 CRR

 

270

Kapitał podstawowy płatny na żądanie

MSR 32 Przykład ilustrujący (zwany dalej „PI”) nr 33; Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (zwany dalej „KIMSF”) Interpretacja nr 2; załącznik V część 2 pkt 9

 

280

Inne zobowiązania

Załącznik V część 2 pkt 10

 

290

Zobowiązania uwzględnione w grupach do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży

MSR 1 pkt 54 lit. p); MSSF 5 pkt 38, załącznik V część 2 pkt 11

 

300

Zobowiązania razem

MSR 1 pkt 9 lit. b); WS6

 

1.3   Kapitał własny

 

Odniesienia

Wartość bilansowa

010

010

Kapitał

MSR 1 pkt 54 lit. r), Art. 22 dyrektywy 86/635/EWG (zwanej dalej „BAD”)

 

020

Kapitał wpłacony

MSR 1 pkt 78 lit. e)

 

030

Niewniesiony kapitał zadeklarowany

MSR 1 pkt 78 lit. e); załącznik V część 2 pkt 14

 

040

Agio

MSR 1 pkt 78 lit. e); art. 4 ust. 1 pkt 124 CRR

 

050

Wyemitowane instrumenty udziałowe inne niż kapitał

Załącznik V część 2 pkt 15–16

 

060

Element kapitałowy złożonych instrumentów finansowych

MSR 32 pkt 28–29; załącznik V część 2 pkt 15

 

070

Inne wyemitowane instrumenty udziałowe

Załącznik V część 2 pkt 16

 

080

Pozostałe udziały kapitałowe

MSSF 2 pkt 10; załącznik V część 2 pkt 17

 

090

Skumulowane inne całkowite dochody

Art. 4 ust. 1 pkt 100 CRR

 

095

Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do zysku lub straty

MSR 1 pkt 82A lit. a)

 

100

Aktywa trwałe

MSR 16 pkt 39–41

 

110

Wartości niematerialne i prawne

MSR 38 pkt 85–87

 

120

Zyski lub (-) straty aktuarialne z tytułu programów emerytalnych z określonymi świadczeniami

MSR 1 pkt 7

 

122

Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

MSSF 5 pkt 38, WS Przykład 12

 

124

Udział w innych uznanych przychodach i kosztach z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych

MSR 1 pkt 82 lit. h); MSR 28 pkt 11

 

128

Pozycje, które można przeklasyfikować do zysku lub straty

MSR 1 pkt 82A lit. a)

 

130

Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostkach działających za granicą [efektywna część]

MSR 39 pkt 102 lit. a)

 

140

Przeliczanie waluty obcej

MSR 21 pkt 52 lit. b); MSR 21 pkt 32, 38–49

 

150

Zabezpieczające instrumenty pochodne. Zabezpieczenia przepływów pieniężnych [efektywna część]

MSSF 7 pkt 23 lit. c); MSR 39 pkt 95–101

 

160

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (ii); MSR 39 pkt 55 lit. b)

 

170

Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

MSSF 5 pkt 38, WS Przykład 12

 

180

Udział w innych uznanych przychodach i kosztach z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych

MSR 1 pkt 82 lit. h); MSR 28 pkt 11

 

190

Zyski zatrzymane

Art. 4 ust. 1 pkt 123 CRR

 

200

Kapitał z aktualizacji wyceny

MSSF 1 pkt 30, pkt D5–D8; załącznik V część 2 pkt 18

 

210

Pozostałe rezerwy

MSR 1 pkt 54; MSR 1 pkt 78 lit. e)

 

220

Kapitały rezerwowe lub niepodzielone straty z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych

MSR 28 pkt 11; załącznik V część 2 pkt 19

 

230

Inne

Załącznik V część 2 pkt 19

 

240

(-) Akcje własne

MSR 1 pkt 79 lit. a) ppkt (vi); MSR 32 pkt 33–34, OS14, OS36; załącznik V część 2 pkt 20

 

250

Zysk lub strata możliwe do przypisania właścicielom jednostki dominującej

MSR 27 pkt 28; MSR 1 pkt 83 lit. a) ppkt (ii)

 

260

(-) Dywidendy tymczasowe

MSR 32 pkt 35

 

270

Udziały mniejszości [udziały niekontrolujące]

MSR 27 pkt 4; MSR 1 pkt 54 lit. q); MSR 27 pkt 27

 

280

Skumulowane inne całkowite dochody

MSR 27 pkt 27–28; art. 4 ust. 1 pkt 100 CRR

 

290

Inne pozycje

MSR 27 pkt 27–28

 

300

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM

MSR 1 pkt 9 lit. c), WS6

 

310

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM I ZOBOWIĄZANIA RAZEM

MSR 1, WS6

 

2.   Rachunek zysków i strat

 

Odniesienia

Bieżący okres

010

010

Przychody odsetkowe

MSR 1 pkt 97; MSR 18 pkt 35 lit. b) ppkt (iii); załącznik V część 2 pkt 21

 

020

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (i), pkt B5 lit. e); załącznik V część 2 pkt 24

 

030

Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy

MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (i), pkt B5 lit. e)

 

040

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

MSSF 7 pkt 20 lit. b); MSR 39 pkt 55 lit. b); MSR 39 pkt 9

 

050

Kredyty i wierzytelności

MSSF 7 pkt 20 lit. b); MSR 39 pkt 9, MSR 39 pkt 46 lit. a)

 

060

Inwestycje utrzymywane do upływu terminu zapadalności

MSSF 7 pkt 20 lit. b); MSR 39 pkt 9, MSR 39 pkt 46 lit. b)

 

070

Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko stopy procentowej

MSR 39 pkt 9; załącznik V część 2 pkt 23

 

080

Inne aktywa

Załącznik V część 2 pkt 25

 

090

(Koszty odsetkowe)

MSR 1 pkt 97; załącznik V część 2 pkt 21

 

100

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (i), pkt B5 lit. e); załącznik V część 2 pkt 24

 

110

(Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy)

MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (i), pkt B5 lit. e)

 

120

(Zobowiązania finansowe wyceniane według kosztu zamortyzowanego)

MSSF 7 pkt 20 lit. b); MSR 39 pkt 47

 

130

(Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko stopy procentowej)

MSR 39 pkt 9; załącznik V część 2 pkt 23

 

140

(Inne zobowiązania)

Załącznik V część 2 pkt 26

 

150

(Koszty z tytułu kapitału podstawowego płatnego na żądanie)

KIMSF 2 pkt 11

 

160

Przychody z tytułu dywidend

MSR 18 pkt 35 lit. b) ppkt (v); załącznik V część 2 pkt 28

 

170

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (i), pkt B5 lit. e)

 

180

Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy

MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (i), pkt B5 lit. e); MSR 39 pkt 9

 

190

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (ii); MSR 39 pkt 9, MSR 39 pkt 55 lit. b)

 

200

Przychody z tytułu opłat i prowizji

MSSF 7 pkt 20 lit. c)

 

210

(Koszty z tytułu opłat i prowizji)

MSSF 7 pkt 20 lit. c)

 

220

Zyski lub (-) straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto

MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (ii)–(v); załącznik V część 2 pkt 97

 

230

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (ii); MSR 39 pkt 9, MSR 39 pkt 55 lit. b)

 

240

Kredyty i wierzytelności

MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (iv); MSR 39 pkt 9, MSR 39 pkt 56

 

250

Inwestycje utrzymywane do upływu terminu zapadalności

MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (iii); MSR 39 pkt 9, MSR 39 pkt 56

 

260

Zobowiązania finansowe wyceniane według kosztu zamortyzowanego

MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (v); MSR 39 pkt 56

 

270

Inne

 

 

280

Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, netto

MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (i); MSR 39 pkt 55 lit. a)

 

290

Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto

MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (i); MSR 39 pkt 55 lit. a)

 

300

Zyski lub (-) straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń, netto

MSSF 7 pkt 24; załącznik V część 2 pkt 30

 

310

Różnice kursowe [zysk lub (-) strata] netto

MSR 21 pkt 28, pkt 52 lit. a)

 

330

Zyski lub (-) straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów niefinansowych, netto

MSR 1 pkt 34

 

340

Pozostałe przychody operacyjne

Załącznik V część 2 pkt 141–143

 

350

(Pozostałe koszty operacyjne)

Załącznik V część 2 pkt 141–143

 

355

CAŁKOWITE PRZYCHODY OPERACYJNE (NETTO)

 

 

360

(Koszty administracyjne)

 

 

370

(Koszty personelu)

MSR 19 pkt 7; MSR 1 pkt 102, WS 6

 

380

(Pozostałe koszty administracyjne)

 

 

390

(Amortyzacja)

MSR 1 pkt 102, 104

 

400

(Rzeczowe aktywa trwałe)

MSR 1 pkt 104; MSR 16 pkt 73 lit. e) ppkt (vii)

 

410

(Nieruchomości inwestycyjne)

MSR 1 pkt 104; MSR 40 pkt 79 lit. d) ppkt (iv)

 

420

(Inne wartości niematerialne i prawne)

MSR 1 pkt 104; MSR 38 pkt 118 lit. e) ppkt (vi)

 

430

(Rezerwy lub (-) odwrócenie rezerw)

MSR 37 pkt 59, 84; MSR 1 pkt 98 lit. b), f), g)

 

440

(Udzielone zobowiązania i gwarancje)

 

 

450

(Inne rezerwy)

 

 

460

(Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy)

MSSF 7 pkt 20 lit. e)

 

470

(Aktywa finansowe wyceniane według ceny nabycia)

MSSF 7 pkt 20 lit. e); MSR 39 pkt 66

 

480

(Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży)

MSSF 7 pkt 20 lit. e); MSR 39 pkt 67

 

490

(Kredyty i wierzytelności)

MSSF 7 pkt 20 lit. e); MSR 39 pkt 63

 

500

(Inwestycje utrzymywane do upływu terminu zapadalności)

MSSF 7 pkt 20 lit. e); MSR 39 pkt 63

 

510

(Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych)

MSR 28 pkt 40–43

 

520

(Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów niefinansowych)

MSR 36 pkt 126 lit. a), b)

 

530

(Rzeczowe aktywa trwałe)

MSR 16 pkt 73 lit. e) ppkt (v)–(vi)

 

540

(Nieruchomości inwestycyjne)

MSR 40 pkt 79 lit. d) ppkt (v)

 

550

(Wartość firmy)

MSSF 3 załącznik B pkt B67 lit. d) ppkt (v); MSR 36 pkt 124

 

560

(Inne wartości niematerialne i prawne)

MSR 38 pkt 118 lit. e) ppkt (iv), (v)

 

570

(Inne)

MSR 36 pkt 126 lit. a), b)

 

580

Ujemna wartość firmy ujęta w zysku lub stracie

MSSF 3 załącznik B pkt B64 lit. n) ppkt (i)

 

590

Udział w zysku lub (-) stracie z inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych

MSR 1 pkt 82 lit. c)

 

600

Zysk lub (-) strata z tytułu aktywów trwałych i grup do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży i niekwalifikujące się jako działalność zaniechana

MSSF 5 pkt 37; załącznik V część 2 pkt 27

 

610

ZYSK LUB (-) STRATA PRZED OPODATKOWANIEM Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ

MSR 1 pkt 102, WS6; MSSF 5 pkt 33A

 

620

(Obciążenie lub (-) przychody podatkowe związane z zyskiem lub stratą z tytułu działalności kontynuowanej)

MSR 1 pkt 82 lit. d); MSR 12 pkt 77

 

630

ZYSK LUB (-) STRATA PO OPODATKOWANIU Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ

MSR 1, WS6

 

640

Zysk lub (-) strata z tytułu działalności zaniechanej

MSR 1 pkt 82 lit. e); MSSF 5 pkt 33 lit. a), MSSF 5 pkt 33A

 

650

Zysk lub strata przed opodatkowaniem z tytułu działalności zaniechanej

MSSF 5 pkt 33 lit. b) ppkt (i)

 

660

(Obciążenie lub (-) przychody podatkowe związane z działalnością zaniechaną)

MSSF 5 pkt 33 lit. b) ppkt (ii), (iv)

 

670

ZYSK LUB (-) STRATA ZA DANY ROK

MSR 1 pkt 82 lit. f)

 

680

Odnoszące się do udziałów mniejszości [udziałów niekontrolujących]

MSR 1 pkt 83 lit. a) ppkt (i)

 

690

Przypisane właścicielom jednostki dominującej

MSR 1 pkt 83 lit. a) ppkt (ii)

 

5.   Podział kredytów i zaliczek według produktów

 

 

Odniesienia

Banki centralne

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Instytucje kredytowe

Inne instytucje finansowe

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Gospodarstwa domowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a)

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b)

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c)

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d)

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e)

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f)

010

020

030

040

050

060

Według produktów

010

Na żądanie [wezwanie] i w krótkim terminie [rachunek bieżący]

Załącznik V część 2 pkt 41 lit. a)

 

 

 

 

 

 

020

Zadłużenie z tytułu kart kredytowych

Załącznik V część 2 pkt 41 lit. b)

 

 

 

 

 

 

030

Należności z tytułu dostaw i usług

Załącznik V część 2 pkt 41 lit. c)

 

 

 

 

 

 

040

Leasingi finansowe

Załącznik V część 2 pkt 41 lit. d)

 

 

 

 

 

 

050

Kredyty z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Załącznik V część 2 pkt 41 lit. e)

 

 

 

 

 

 

060

Inne kredyty terminowe

Załącznik V część 2 pkt 41 lit. f)

 

 

 

 

 

 

070

Zaliczki niebędące kredytami

Załącznik V część 2 pkt 41 lit. g)

 

 

 

 

 

 

080

KREDYTY I ZALICZKI

Załącznik V część 1 pkt 24, 27

 

 

 

 

 

 

Według zabezpieczeń

090

W tym: kredyty hipoteczne [kredyty zabezpieczone nieruchomościami]

Załącznik V część 2 pkt 41 lit. h)

 

 

 

 

 

 

100

W tym: inne kredyty zabezpieczone

Załącznik V część 2 pkt 41 lit. i)

 

 

 

 

 

 

Według celów

110

W tym: kredyt konsumpcyjny

Załącznik V część 2 pkt 41 lit. j)

 

 

 

 

 

 

120

W tym: kredyty na zakup nieruchomości mieszkalnej

Załącznik V część 2 pkt 41 lit. k)

 

 

 

 

 

 

Według podporządkowania

130

W tym: kredyty na finansowanie projektów inwestycyjnych

Załącznik V część 2 pkt 41 lit. l)

 

 

 

 

 

 

8.   Podział zobowiązań finansowych

8.1   Podział zobowiązań finansowych według produktów i według sektorów kontrahentów

 

Odniesienia

Wartość bilansowa

Skumulowane zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego

Kwota wymagana do zapłaty w terminie zapadalności na mocy umowy

Przeznaczone do obrotu

Wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy

Koszt zamortyzowany

Rachunkowość zabezpieczeń

MSSF 7 pkt 8 lit. e) ppkt (ii); MSR 39 pkt 9, OS14–15

MSSF 7 pkt 8 lit. e) ppkt (i); MSR 39 pkt 9

MSSF 7 pkt 8 lit. f); MSR 39 pkt 47

MSSF 7 pkt 22 lit. b); MSR 39 pkt 9

MSSF 7 pkt 10 lit. a); art. 30 lit. b), art. 424 ust. 1 lit. d) ppkt (i) CRR

MSSF 7 pkt 10 lit. b)

010

020

030

037

040

050

010

Instrumenty pochodne

MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a)

 

 

 

 

 

 

020

Pozycje krótkie

MSR 39, OS15 lit. b)

 

 

 

 

 

 

030

Instrumenty udziałowe

MSR 32 pkt 11

 

 

 

 

 

 

040

Dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 24, 26

 

 

 

 

 

 

050

Depozyty

Część 2 pkt 9 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009; załącznik V część 1 pkt 30

 

 

 

 

 

 

060

Banki centralne

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a)

 

 

 

 

 

 

070

Rachunki bieżące/depozyty bieżące

Część 2 pkt 9.1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

080

Depozyty terminowe

Część 2 pkt 9.2 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

090

Depozyty z terminem wypowiedzenia

Część 2 pkt 9.3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009; załącznik V część 2 pkt 51

 

 

 

 

 

 

100

Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Część 2 pkt 9.4 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

110

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b)

 

 

 

 

 

 

120

Rachunki bieżące/depozyty bieżące

Część 2 pkt 9.1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

130

Depozyty terminowe

Część 2 pkt 9.2 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

140

Depozyty z terminem wypowiedzenia

Część 2 pkt 9.3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009; załącznik V część 2 pkt 51

 

 

 

 

 

 

150

Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Część 2 pkt 9.4 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

160

Instytucje kredytowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c)

 

 

 

 

 

 

170

Rachunki bieżące/depozyty bieżące

Część 2 pkt 9.1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

180

Depozyty terminowe

Część 2 pkt 9.2 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

190

Depozyty z terminem wypowiedzenia

Część 2 pkt 9.3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009; załącznik V część 2 pkt 51

 

 

 

 

 

 

200

Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Część 2 pkt 9.4 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

210

Inne instytucje finansowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d)

 

 

 

 

 

 

220

Rachunki bieżące/depozyty bieżące

Część 2 pkt 9.1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

230

Depozyty terminowe

Część 2 pkt 9.2 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

240

Depozyty z terminem wypowiedzenia

Część 2 pkt 9.3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009; załącznik V część 2 pkt 51

 

 

 

 

 

 

250

Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Część 2 pkt 9.4 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

260

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e)

 

 

 

 

 

 

270

Rachunki bieżące/depozyty bieżące

Część 2 pkt 9.1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

280

Depozyty terminowe

Część 2 pkt 9.2 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

290

Depozyty z terminem wypowiedzenia

Część 2 pkt 9.3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009; załącznik V część 2 pkt 51

 

 

 

 

 

 

300

Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Część 2 pkt 9.4 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

310

Gospodarstwa domowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f)

 

 

 

 

 

 

320

Rachunki bieżące/depozyty bieżące

Część 2 pkt 9.1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

330

Depozyty terminowe

Część 2 pkt 9.2 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

340

Depozyty z terminem wypowiedzenia

Część 2 pkt 9.3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009; załącznik V część 2 pkt 51

 

 

 

 

 

 

350

Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Część 2 pkt 9.4 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

360

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 31; załącznik V część 2 pkt 52

 

 

 

 

 

 

370

Certyfikaty depozytowe

Załącznik V część 2 pkt 52 lit. a)

 

 

 

 

 

 

380

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

Art.. 4 ust. 1 pkt 61 CRR

 

 

 

 

 

 

390

Obligacje zabezpieczone

Art.. 129 ust. 1 CRR

 

 

 

 

 

 

400

Kontrakty hybrydowe

MSR 39 pkt 10–11; OS27, OS29; KIMSF 9; załącznik V część 2 pkt 52 lit. d)

 

 

 

 

 

 

410

Pozostałe wyemitowane dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 2 pkt 52 lit. e)

 

 

 

 

 

 

420

Zamienne złożone instrumenty finansowe

MSR 32, OS31

 

 

 

 

 

 

430

Niewymienne

 

 

 

 

 

 

 

440

Inne zobowiązania finansowe

Załącznik V część 1 pkt 32–34

 

 

 

 

 

 

450

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

 

 

 

 

 

 

 

8.2   Podporządkowane zobowiązania finansowe

 

Wartość bilansowa

 

Odniesienia

Wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy

Koszt zamortyzowany

MSSF 7 pkt 8 lit. e) ppkt (i); MSR 39 pkt 9

MSSF 7 pkt 8 lit. f); MSR 39 pkt 47

010

020

010

Depozyty

Część 2 pkt 9 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009; załącznik V część 1 pkt 30

 

 

020

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 31

 

 

030

PODPORZĄDKOWANE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

Załącznik V część 2 pkt 53 i 54

 

 

10.   Instrumenty pochodne – przeznaczone do obrotu

Według rodzaju ryzyka/według produktów lub według rodzaju rynku

NUMER WZORU

Wartość bilansowa

Kwota referencyjna

Odniesienia

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Ogółem obrót

W tym: sprzedane

Załącznik V część 2 pkt 69

Załącznik V część 2 pkt 69

Załącznik V część 2 pkt 70–71

Załącznik V część 2 pkt 72

010

020

030

040

010

Stopa oprocentowania

Załącznik V część 2 pkt 67 lit. a)

 

 

 

 

020

W tym: zabezpieczenia ekonomiczne

Załącznik V część 2 pkt 74

 

 

 

 

030

Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

 

 

 

 

 

040

Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

 

 

 

 

 

050

Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

 

 

060

Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

 

 

070

Akcje

Załącznik V część 2 pkt 67 lit. b)

 

 

 

 

080

W tym: zabezpieczenia ekonomiczne

Załącznik V część 2 pkt 74

 

 

 

 

090

Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

 

 

 

 

 

100

Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

 

 

 

 

 

110

Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

 

 

120

Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

 

 

130

Pozycje walutowe i pozycje w złocie

Załącznik V część 2 pkt 67 lit. c)

 

 

 

 

140

W tym: zabezpieczenia ekonomiczne

Załącznik V część 2 pkt 74

 

 

 

 

150

Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

 

 

 

 

 

160

Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

 

 

 

 

 

170

Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

 

 

180

Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

 

 

190

Kredyt

Załącznik V część 2 pkt 67 lit. d)

 

 

 

 

200

W tym: zabezpieczenia ekonomiczne

Załącznik V część 2 pkt 74

 

 

 

 

210

Swapy ryzyka kredytowego

 

 

 

 

 

220

Opcje na spread kredytowy

 

 

 

 

 

230

Swapy przychodu całkowitego

 

 

 

 

 

240

Inne

 

 

 

 

 

250

Towary

Załącznik V część 2 pkt 67 lit. e)

 

 

 

 

260

W tym: zabezpieczenia ekonomiczne

Załącznik V część 2 pkt 74

 

 

 

 

270

Inne

Załącznik V część 2 pkt 67 lit. f)

 

 

 

 

280

W tym: zabezpieczenia ekonomiczne

Załącznik V część 2 pkt 74

 

 

 

 

290

DERIVATIVES

MSR 39 pkt 9

 

 

 

 

300

W tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – instytucje kredytowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c), część 2 pkt 75 lit. a)

 

 

 

 

310

W tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – inne instytucje finansowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d), część 2 pkt 75 lit. b)

 

 

 

 

320

W tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – pozostałe

Załącznik V część 2 pkt 75 lit. c)

 

 

 

 

11.   Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń

11.1   Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń: podział według rodzajów ryzyka i według rodzajów zabezpieczeń

Według produktów lub według rodzaju rynku

Odniesienia

Wartość bilansowa

Kwota referencyjna

Aktywa

Zobowiązania

Ogółem zabezpieczenie

W tym: sprzedane

Załącznik V część 2 pkt 69

Załącznik V część 2 pkt 69

Załącznik V część 2 pkt 70, 71

Załącznik V część 2 pkt 72

010

020

030

040

010

Stopa oprocentowania

Załącznik V część 2 pkt 67 lit. a)

 

 

 

 

020

Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

 

 

 

 

 

030

Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

 

 

 

 

 

040

Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

 

 

050

Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

 

 

060

Akcje

Załącznik V część 2 pkt 67 lit. b)

 

 

 

 

070

Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

 

 

 

 

 

080

Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

 

 

 

 

 

090

Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

 

 

100

Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

 

 

110

Pozycje walutowe i pozycje w złocie

Załącznik V część 2 pkt 67 lit. c)

 

 

 

 

120

Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

 

 

 

 

 

130

Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

 

 

 

 

 

140

Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

 

 

150

Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

 

 

160

Kredyt

Załącznik V część 2 pkt 67 lit. d)

 

 

 

 

170

Swapy ryzyka kredytowego

 

 

 

 

 

180

Opcje na spread kredytowy

 

 

 

 

 

190

Swapy przychodu całkowitego

 

 

 

 

 

200

Inne

 

 

 

 

 

210

Towary

Załącznik V część 2 pkt 67 lit. e)

 

 

 

 

220

Inne

Załącznik V część 2 pkt 67 lit. f)

 

 

 

 

230

Zabezpieczenia wartości godziwej

MSSF 7 pkt 22 lit. b); MSR 39 pkt 86 lit. a)

 

 

 

 

240

Stopa oprocentowania

Załącznik V część 2 pkt 67 lit. a)

 

 

 

 

250

Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

 

 

 

 

 

260

Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

 

 

 

 

 

270

Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

 

 

280

Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

 

 

290

Akcje

Załącznik V część 2 pkt 67 lit. b)

 

 

 

 

300

Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

 

 

 

 

 

310

Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

 

 

 

 

 

320

Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

 

 

330

Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

 

 

340

Pozycje walutowe i pozycje w złocie

Załącznik V część 2 pkt 67 lit. c)

 

 

 

 

350

Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

 

 

 

 

 

360

Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

 

 

 

 

 

370

Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

 

 

380

Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

 

 

390

Kredyt

Załącznik V część 2 pkt 67 lit. d)

 

 

 

 

400

Swapy ryzyka kredytowego

 

 

 

 

 

410

Opcje na spread kredytowy

 

 

 

 

 

420

Swapy przychodu całkowitego

 

 

 

 

 

430

Inne

 

 

 

 

 

440

Towary

Załącznik V część 2 pkt 67 lit. e)

 

 

 

 

450

Inne

Załącznik V część 2 pkt 67 lit. f)

 

 

 

 

460

Zabezpieczenia przepływów pieniężnych

MSSF 7 pkt 22 lit. b); MSR 39 pkt 86 lit. b)

 

 

 

 

470

ZABEZPIECZENIE INWESTYCJI NETTO W JEDNOSTCE DZIAŁAJĄCEJ ZA GRANICĄ

MSSF 7 pkt 22 lit. b); MSR 39 pkt 86 lit. c)

 

 

 

 

480

Portfel zabezpieczeń wartości godziwej z tytułu ryzyka stopy procentowej

MSR 39 pkt 89A, IE 1-31

 

 

 

 

490

Portfel zabezpieczeń przepływów pieniężnych z tytułu ryzyka stopy procentowej

MSR 39 pkt 89A, PI 1–31

 

 

 

 

500

INSTRUMENTY POCHODNE – RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ

MSSF 7 pkt 22 lit. b); MSR 39 pkt 9

 

 

 

 

510

W tym: Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – instytucje kredytowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c), część 2 pkt 75 lit. a)

 

 

 

 

520

W tym: Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – inne instytucje finansowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d), część 2 pkt 75 lit. b)

 

 

 

 

530

W tym: Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – pozostałe

Załącznik V część 2 pkt 75 lit. c)

 

 

 

 

18.   Ekspozycje normalne i zagrożone

 

Odniesienia

Wartość bilansowa brutto

Skumulowana utrata wartości, skumulowane zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego oraz rezerw

Otrzymane zabezpieczenie i otrzymane gwarancje finansowe

 

Ekspozycje normalne

Ekspozycje zagrożone

 

Ekspozycje normalne

Ekspozycje zagrożone

 

Nieprzeterminowane lub przeterminowane <= 30 dni

Przeterminowane > 30 dni <= 60 dni

Przeterminowane > 60 dni <= 90 dni

 

Z małym prawdopodobieństwem spłaty nieprzeterminowane lub przeterminowane < 90 dni

Przeterminowane > 90 dni <= 180 dni

Przeterminowane > 180 dni <= 1 rok

Przeterminowane > 1 rok

W tym: zagrożone niewykonaniem zobowiązania

W tym: które utraciły wartość

 

Z małym prawdopodobieństwem spłaty nieprzeterminowane lub przeterminowane < 90 dni

Przeterminowane > 90 dni <= 180 dni

Przeterminowane > 180 dni <= 1 rok

Przeterminowane > 1 rok

Otrzymane zabezpieczenie ekspozycji zagrożonych

Otrzymane gwarancje finansowe ekspozycji zagrożonych

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

Załącznik V część 2 pkt 45, 109, 145-162

Załącznik V część 2 pkt 145-162

Załącznik V część 2 pkt 158

Załącznik V część 2 pkt 158

Załącznik V część 2 pkt 158

Załącznik V część 2 pkt 145-162

Załącznik V część 2 pkt 159

Załącznik V część 2 pkt 159

Załącznik V część 2 pkt 159

Załącznik V część 2 pkt 159

Art. 178 CRR; Załącznik V część 2 pkt 61

MSR 39 pkt 58-70

Załącznik V część 2 pkt 46

Załącznik V część 2 pkt 161

Załącznik V część 2 pkt 161

Załącznik V część 2 pkt 159, 161

Załącznik V część 2 pkt 159, 161

Załącznik V część 2 pkt 159, 161

Załącznik V część 2 pkt 159, 161

Załącznik V część 2 pkt 162

Załącznik V część 2 pkt 162

010

Dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banki centralne

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

instytucje kredytowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Inne instytucje finansowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Kredyty i zaliczki

Załącznik V część 1 pkt 24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Banki centralne

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Instytucje kredytowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Inne instytucje finansowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

W tym: Małe i średnie przedsiębiorstwa

Art. 1 ust. 2 lit. a) zalecenia Komisji 2003/361/WE zwanego dalej „MŚP”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

W tym: Nieruchomości komercyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Gospodarstwa domowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

W tym: Hipoteczne kredyty mieszkaniowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

W tym: Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

INSTRUMENTY DŁUŻNE PO KOSZTACH AMORTYZACJI

Załącznik V część 1 pkt 13 lit. d), e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Banki centralne

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Instytucje kredytowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Inne instytucje finansowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Kredyty i zaliczki

Załącznik V część 1 pkt 24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Banki centralne

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Instytucje kredytowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Inne instytucje finansowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Gospodarstwa domowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

INSTRUMENTY DŁUŻNE PO WARTOŚCI GODZIWEJ inne niż przeznaczone do obrotu

Załącznik V część 1 pkt 13 lit b), c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

INSTRUMENTY DŁUŻNE inne niż przeznaczone do obrotu

Załącznik V część 1 pkt 13 lit b), c), d), e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki

MSR 39 pkt 2 lit. h), pkt 4 lit. a), c), pkt BC15; załącznik I do CRR; załącznik V część 2 pkt 56–57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Banki centralne

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Instytucje kredytowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Inne instytucje finansowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Gospodarstwa domowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Udzielone gwarancje finansowe

MSR 39 pkt 9, OS4, pkt BC21; MSSF 4 A; załącznik I do CRR; załącznik V część 2 pkt 56, 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Banki centralne

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Instytucje kredytowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Inne instytucje finansowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Gospodarstwa domowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Inne udzielone zobowiązania

Załącznik I do CRR; załącznik V część 2 pkt 56, 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Banki centralne

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Instytucje kredytowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Inne instytucje finansowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Gospodarstwa domowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

EKSPOZYCJE POZABILANSOWE

Załącznik V część 2 pkt 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.   Ekspozycje wstrzymane

 

Odniesienia

Wartość bilansowa brutto ekspozycji ze środkami w zakresie zwłoki

Skumulowana utrata wartości, skumulowane zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw

Otrzymane zabezpieczenie i otrzymane gwarancje finansowe

 

Ekspozycja ze środkami w zakresie zwłoki

Ekspozycja ze środkami w zakresie zwłoki

 

Ekspozycje normalne ze środkami w zakresie zwłoki

Ekspozycja zagrożone ze środkami w zakresie zwłoki

 

Instrumenty o zmienionych warunkach

Refinansowanie

W tym: Normalne ekspozycje wstrzymane w okresie próby

 

Instrumenty o zmienionych warunkach

Refinansowanie

W tym: Zagrożone niewykonaniem zobowiązania

W tym: Które utraciły wartość

W tym: Restrukturyzacja ekspozycji zagrożonych

 

Instrumenty o zmienionych warunkach

Refinansowanie

Otrzymane zabezpieczenie ekspozycji zagrożonych

Otrzymane gwarancje finansowe ekspozycji zagrożonych

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

Załącznik V część 2 pkt 45, 109, 163-182

Załącznik V część 2 pkt 145-162

Załącznik V część 2 pkt 164 lit. a), 177, 178, 182

Załącznik V część 2 pkt 164 lit. b), 177, 178, 181, 182

Załącznik V część 2 pkt 176 lit. b) 177, 180

Załącznik V część 2 pkt 145-162

Załącznik V część 2 pkt 164 lit. a) 179 -180, 182

Załącznik V część 2 pkt 164 lit. b), 179 -182

Art. 178 CRR; Załącznik V część 2 pkt 61

MSR 39 pkt 58-70

Załącznik V część 2 pkt 172 lit. a), 157

Załącznik V część 2 pkt 46, 183

Załącznik V część 2 pkt 145-183

Załącznik V część 2 pkt 145-183

Załącznik V część 2 pkt 164 lit. a), 179 -180, 182, 183

Załącznik V część 2 pkt 164 lit. b), 179 -183

Załącznik V część 2 pkt 162

Załącznik V część 2 pkt 162

010

Dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banki centralne

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Instytucje kredytowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Inne instytucje finansowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Kredyty i zaliczki

Załącznik V część 1 pkt 24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Banki centralne

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Instytucje kredytowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Inne instytucje finansowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

W tym: Małe i średnie przedsiębiorstwa

Art. 1 ust. 2 lit. a) zalecenia Komisji 2003/361/WE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

W tym: Nieruchomości komercyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Gospodarstwa domowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

W tym: Hipoteczne kredyty mieszkaniowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

W tym: Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

INSTRUMENTY DŁUŻNE PO KOSZTACH AMORTYZACJI

Załącznik V część 1 pkt 13 lit. d), e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Banki centralne

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Instytucje kredytowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Inne instytucje finansowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Kredyty i zaliczki

Załącznik V część 1 pkt 24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Banki centralne

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Instytucje kredytowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Inne instytucje finansowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Gospodarstwa domowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

INSTRUMENTY DŁUŻNE PO WARTOŚCI GODZIWEJ inne niż przeznaczone do obrotu

Załącznik V część 1 pkt 13 lit. b), c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

INSTRUMENTY DŁUŻNE inne niż przeznaczone do obrotu

Załącznik V część 1 pkt 13 lit. b), c), d), e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki

MSR 39 pkt 2 lit. h), pkt 4 lit. a), c), pkt BC15; załącznik I do CRR; załącznik V część 2 pkt 56–57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK V

SPRAWOZDAWCZOŚĆ DOTYCZĄCA INFORMACJI FINANSOWYCH ZGODNIE Z KRAJOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOŚCI

WZORY FINREP W ODNIESIENIU DO OGÓLNIE PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

NUMER WZORU

NAZWA WZORU LUB GRUPY, DO KTÓREJ WZÓR NALEŻY

CZĘŚĆ 1 [CZĘSTOTLIWOŚĆ KWARTALNA]

Bilans [sprawozdanie z sytuacji finansowej]

1.1

Bilans: aktywa

1.2

Bilans: zobowiązania

1.3

Bilans: kapitał własny

2

Rachunek zysków i strat

5

Podział kredytów i zaliczek według produktów

Podział zobowiązań finansowych

8.1

Podział zobowiązań finansowych według produktów i według sektorów kontrahentów

8.2

Podporządkowane zobowiązania finansowe

10

Instrumenty pochodne – przeznaczone do obrotu

Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń

11.2

Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń zgodnie z krajowymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości: podział według rodzaju ryzyka

18

Ekspozycje normalne i zagrożone

19

Ekspozycje wstrzymane


KOD BARWNY WE WZORACH:

 

Punkt danych, który należy przekazać

1.   Bilans [sprawozdanie z sytuacji finansowej]

1.1   Aktywa

 

Odniesienia do krajowych ogólnie przyjętych zasad rachunkowości w oparciu o dyrektywę 86/635/EWG (zwaną dalej „BAD”)

Wartość bilansowa

010

010

Kasa, środki w bankach centralnych

Art. 4 Aktywa ust. 1 BAD

 

020

Gotówka w kasie

Część 2 pkt 1 załącznika V do rozporządzenia wykonawczego (UE) 680/2014 (zwanego dalej „załącznikiem V”)

 

030

Środki w bankach centralnych

Art. 13 ust. 2 BAD; załącznik V część 2 pkt 2

 

091

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Załącznik V część 1 pkt 15

 

092

Instrumenty pochodne

Załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (zwanego dalej „CRR”); załącznik V część 1 pkt 15

 

093

Instrumenty udziałowe

Część 2 pkt 4-5 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009

 

094

Dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 24, 26

 

095

Kredyty i zaliczki

Załącznik V część 1 pkt 24, 27

 

171

Aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi nieprzeznaczone do obrotu wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy

Art. 42a ust. 1, 4 dyrektywy 78/660/EWG (zwanej dalej „czwartą dyrektywą”)

 

172

Instrumenty udziałowe

Część 2 pkt 4-5 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009

 

173

Dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 24, 26

 

174

Kredyty i zaliczki

Art. 42a ust. 1, ust. 4 lit. b) czwartej dyrektywy; załącznik V część 1 pkt 24, 27

 

175

Aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi nieprzeznaczone do obrotu wyceniane według wartości godziwej ustalanej metodą praw własności

Art. 42a ust. 1, art. 42c ust. 2 czwartej dyrektywy

 

176

Instrumenty udziałowe

Część 2 pkt 4-5 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009

 

177

Dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 24, 26

 

178

Kredyty i zaliczki

Art. 42a ust. 1, ust. 4 lit. b) czwartej dyrektywy; załącznik V część 1 pkt 24, 27

 

231

Instrumenty dłużne nieprzeznaczone do obrotu wyceniane metodą ceny nabycia

Art. 37 ust. 1 BAD; art. 42a ust. 4 lit. b); załącznik V część 1 pkt 16

 

232

Dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 24, 26

 

233

Kredyty i zaliczki

Załącznik V część 1 pkt 24, 27

 

234

Inne aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi nieprzeznaczone do obrotu

Art. 35–37 BAD; załącznik V część 1 pkt 17

 

235

Instrumenty udziałowe

Część 2 pkt 4-5 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009

 

236

Dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 24, 26

 

237

Kredyty i zaliczki

Załącznik V część 1 pkt 24, 27

 

240

Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń

Art. 42a ust. 1, 5a, art. 42c ust. 1 lit. a) czwartej dyrektywy; MSR 39 pkt 9; załącznik V część 1 pkt 19

 

260

Inwestycje w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych

Art. 4 Aktywa ust. 7–8 BAD; art. 17 czwartej dyrektywy; załącznik V część 2 pkt 4

 

270

Aktywa trwałe

Art. 4 Aktywa ust. 10 BAD

 

280

Rzeczowe aktywa trwałe

 

 

290

Nieruchomość inwestycyjna

 

 

300

Wartości niematerialne i prawne

Art. 4 Aktywa ust. 9 BAD; art. 4 ust. 1 pkt 115 CRR

 

310

Wartość firmy

Art. 4 Aktywa ust. 9 BAD; art. 4 ust. 1 pkt 113 CRR

 

320

Inne wartości niematerialne i prawne

Art. 4 Aktywa ust. 9 BAD

 

330

Aktywa z tytułu podatku dochodowego

 

 

340

Bieżące należności podatkowe

 

 

350

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Art. 43 ust. 1 pkt 11 czwartej dyrektywy; art. 4 ust. 1 pkt 106 CRR

 

360

Inne aktywa

Załącznik V część 2 pkt 5

 

380

Aktywa razem

Art. 4 Aktywa BAD

 

1.2   Zobowiązania

 

Odniesienia do krajowych ogólnie przyjętych zasad rachunkowości w oparciu o BAD

Wartość bilansowa

010

061

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Art. 42a ust. 3 czwartej dyrektywy

 

062

Instrumenty pochodne

Załącznik II do CRR; załącznik V część 1 pkt 15

 

063

Pozycje krótkie

 

 

064

Depozyty

Część 2 pkt 9 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009; załącznik V część 1 pkt 30

 

065

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 31

 

066

Inne zobowiązania finansowe

Załącznik V część 1 pkt 32–34

 

141

Zobowiązania finansowe niebędące instrumentami pochodnymi nieprzeznaczone do obrotu wyceniane metodą ceny nabycia

Art. 42a ust. 3 czwartej dyrektywy

 

142

Depozyty

Część 2 pkt 9 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009; załącznik V część 1 pkt 30

 

143

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe

Załącznik V część 1 pkt 31

 

144

Inne zobowiązania finansowe

Załącznik V część 1 pkt 32–34

 

150

Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń

Art. 42a ust. 1 i 5a, art. 42c ust. 1 lit. a) czwartej dyrektywy; załącznik V część 1 pkt 23

 

170

Rezerwy

Art. 4 Pasywa ust. 6 BAD

 

171

Fundusze ogólnego ryzyka bankowego [jeżeli przedstawione w ramach zobowiązań]

Art. 38 ust. 1 BAD; art. 4 ust. 1 pkt 112 CRR; załącznik V część 2 pkt 12

 

180

Emerytury i inne zobowiązania z tytułu określonych świadczeń po okresie zatrudnienia

Załącznik V część 2 pkt 7

 

190

Inne długoterminowe świadczenia pracownicze

Załącznik V część 2 pkt 8

 

200

Restrukturyzacja

 

 

210

Nierozstrzygnięte sprawy sporne i postępowania podatkowe

 

 

220

Udzielone zobowiązania i gwarancje

Art. 24-25 BAD, art. 33 ust. 1 BAD

 

230

Inne rezerwy

 

 

240

Zobowiązania podatkowe

 

 

250

Bieżące zobowiązania podatkowe

 

 

260

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Art. 43 ust. 1 pkt 11 czwartej dyrektywy; art. 4 ust. 1 pkt 108 CRR

 

280

Inne zobowiązania

Załącznik V część 2 pkt 10

 

300

Zobowiązania razem

 

 

1.3   Kapitał własny

 

Odniesienia do krajowych ogólnie przyjętych zasad rachunkowości w oparciu o BAD

Wartość bilansowa

010

010

Kapitał

Art. 4. Pasywa ust. 9 BAD, art. 22 BAD

 

020

Kapitał wpłacony

Art. 4 Pasywa ust. 9 BAD

 

030

Niewniesiony kapitał zadeklarowany

Art. 4 Pasywa ust. 9 BAD

 

040

Agio

Art. 4 Pasywa ust. 10 BAD; art. 4 ust. 1 pkt 124 CRR

 

050

Wyemitowane instrumenty udziałowe inne niż kapitał

Załącznik V część 2 pkt 15–16

 

060

Element kapitałowy złożonych instrumentów finansowych

Art. 42a ust. 5a czwartej dyrektywy; załącznik V część 2 pkt 15

 

070

Inne wyemitowane instrumenty udziałowe

Załącznik V część 2 pkt 16

 

080

Pozostałe udziały kapitałowe

Załącznik V część 2 pkt 17

 

190

Zyski zatrzymane

Art. 4 Pasywa ust. 13 BAD; art. 4 ust. 1 pkt 123 CRR

 

200

Kapitał z aktualizacji wyceny

Art. 4 Pasywa ust. 12 BAD

 

201

Aktywa trwałe

Art. 33 ust. 1 lit. c) czwartej dyrektywy

 

202

Instrumenty udziałowe

Art. 33 ust. 1 lit. c) czwartej dyrektywy

 

203

Dłużne papiery wartościowe

Art. 33 ust. 1 lit. c) czwartej dyrektywy

 

204

Inne

Art. 33 ust. 1 lit. c) czwartej dyrektywy

 

205

Rezerwa odzwierciedlająca wartość godziwą

Art. 42a ust. 1 czwartej dyrektywy

 

206

Zabezpieczenia inwestycji netto w jednostkach działających za granicą

Art. 42a ust. 1, art. 42c ust. 1 lit. b) czwartej dyrektywy

 

207

Zabezpieczające instrumenty pochodne – zabezpieczenia przepływów pieniężnych

Art. 42a ust. 1, art. 42c ust. 1 lit. a) czwartej dyrektywy; art. 30 lit. a) CRR

 

208

Zabezpieczające instrumenty pochodne – inne zabezpieczenia

Art. 42a ust. 1, art. 42c ust. 1 lit. a) czwartej dyrektywy

 

209

Aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi nieprzeznaczone do obrotu wyceniane według wartości godziwej ustalanej metodą praw własności

Art. 42a ust. 1, art. 42c ust.2 czwartej dyrektywy

 

210

Pozostałe kapitały rezerwowe

Art. 4 Pasywa ust. 11–13 BAD

 

215

Fundusze ogólnego ryzyka bankowego [jeżeli przedstawione w ramach kapitału własnego]

Art. 38 ust. 1 BAD; art. 4 ust. 1 pkt 112 CRR; załącznik V część 1 pkt 38

 

220

Kapitały rezerwowe lub niepodzielone straty z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych

Art. 59 ust. 4 czwartej dyrektywy; załącznik V część 2 pkt 19

 

230

Inne

Załącznik V część 2 pkt 19

 

235

Pierwsze różnice z konsolidacji

Art.. 19 ust. 1 lit. c) dyrektywy 83/349/EWG (zwanej dalej „siódmą dyrektywą”)

 

240

(-) Akcje własne

Art. 9, pozycja C pkt III ppkt 7, pozycja D pkt III ppkt 2 czwartej dyrektywy; załącznik V część 2 pkt 20

 

250

Zysk lub strata możliwe do przypisania właścicielom jednostki dominującej

Art. 4 Pasywa ust. 14 BAD

 

260

(-) Dywidendy tymczasowe

Art.26 ust. 2b CRR

 

270

Udziały mniejszości [udziały niekontrolujące]

Artykuł 21 siódmej dyrektywy

 

280

Skumulowane inne całkowite dochody

Art.26 ust. 1 pkt 100 CRR

 

290

Inne pozycje

 

 

300

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM

 

 

310

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM I ZOBOWIĄZANIA RAZEM

Art. 4 Pasywa BAD

 

2.   Rachunek zysków i strat

 

Odniesienia do krajowych ogólnie przyjętych zasad rachunkowości w oparciu o BAD

Bieżący okres

010

010

Przychody odsetkowe

Art. 27 Układ pionowy ust. 1 BAD; załącznik V część 2 pkt 21

 

090

(Koszty odsetkowe)

Art. 27 Układ pionowy ust. 2 BAD; załącznik V część 2 pkt 21

 

160

Przychody z tytułu dywidend

Art. 27 Układ pionowy ust. 3 BAD; załącznik V część 2 pkt 28

 

200

Przychody z tytułu opłat i prowizji

Art. 27 Układ pionowy ust. 4 BAD

 

210

(Koszty z tytułu opłat i prowizji)

Art. 27 Układ pionowy ust. 5 BAD

 

220

Zyski lub (-) straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto

Art. 27 Układ pionowy ust. 6 BAD

 

285

Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, netto

Art. 27 Układ pionowy ust. 6 BAD

 

295

Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów finansowych i zobowiązań finansowych nieprzeznaczonych do obrotu, netto

Art. 27 Układ pionowy ust. 6 BAD

 

300

Zyski lub (-) straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń, netto

Art. 42a ust. 1 i 5a, art. 42c ust. 1 lit. a) czwartej dyrektywy

 

310

Różnice kursowe [zysk lub (-) strata] netto

Art. 39 BAD

 

320

Zyski lub (-) straty z tytułu usunięcia z bilansu inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych, netto

Art. 27 Układ pionowy ust. 13–14 BAD

 

330

Zyski lub (-) straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów niefinansowych, netto

 

 

340

Pozostałe przychody operacyjne

Art. 27 Układ pionowy ust. 7 BAD; załącznik V część 2 pkt 141–143

 

350

(Pozostałe koszty operacyjne)

Art. 27 Układ pionowy ust. 10 BAD; załącznik V część 2 pkt 141–143

 

355

CAŁKOWITE PRZYCHODY OPERACYJNE (NETTO)

 

 

360

(Koszty administracyjne)

Art. 27 Układ pionowy ust. 8 BAD

 

370

(Koszty personelu)

Art. 27 Układ pionowy ust. 8 lit. a) BAD

 

380

(Pozostałe koszty administracyjne)

Art. 27 Układ pionowy ust. 8 lit. b) BAD

 

390

(Amortyzacja)

 

 

400

(Rzeczowe aktywa trwałe)

Art. 27 Układ pionowy ust. 9 BAD

 

410

(Nieruchomości inwestycyjne)

Art. 27 Układ pionowy ust. 9 BAD

 

415

(Wartość firmy)

Art. 27 Układ pionowy ust. 9 BAD

 

420

(Inne wartości niematerialne i prawne)

Art. 27 Układ pionowy ust. 9 BAD

 

430

(Rezerwy lub (-) odwrócenie rezerw)

 

 

440

(Udzielone zobowiązania i gwarancje)

Art. 27 Układ pionowy ust. 11–12 BAD

 

450

(Inne rezerwy)

 

 

455

(Zwiększenia lub (-) zmniejszenia funduszu ogólnego ryzyka bankowego, netto)

Art. 38 ust. 2 BAD

 

460

(Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy)

Art. 35 -37 BAD

 

510

(Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych)

Art. 27 Układ pionowy ust. 13–14 BAD

 

520

(Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów niefinansowych)

 

 

530

(Rzeczowe aktywa trwałe)

Art. 27 Układ pionowy ust. 9 BAD

 

540

(Nieruchomości inwestycyjne)

Art. 27 Układ pionowy ust. 9 BAD

 

550

(Wartość firmy)

Art. 27 Układ pionowy ust. 9 BAD

 

560

(Inne wartości niematerialne i prawne)

Art. 27 Układ pionowy ust. 9 BAD

 

570

(Inne)

 

 

580

Ujemna wartość firmy ujęta w zysku lub stracie

Art. 31 siódmej dyrektywy

 

590

Udział w zysku lub (-) stracie z inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych

Art. 27 Układ pionowy ust. 13–14 BAD

 

610

ZYSK LUB (-) STRATA PRZED OPODATKOWANIEM Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ

 

 

620

(Obciążenie lub (-) przychody podatkowe związane z zyskiem lub stratą z tytułu działalności kontynuowanej)

Art. 27 Układ pionowy ust. 15 BAD

 

630

ZYSK LUB (-) STRATA PO OPODATKOWANIU Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ

Art. 27 Układ pionowy ust. 16 BAD

 

632

Zyski lub (-) straty z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych po opodatkowaniu

Art. 27 Układ pionowy ust. 21 BAD

 

633

Zyski lub straty z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych przed opodatkowaniem

Art. 27 Układ pionowy ust. 19 BAD

 

634

(Obciążenie lub (-) przychody podatkowe związane z zyskami lub stratami z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych)

Art. 27 Układ pionowy ust. 20 BAD

 

670

ZYSK LUB (-) STRATA ZA DANY ROK

Art. 27 Układ pionowy ust. 23 BAD

 

680

Odnoszące się do udziałów mniejszości [udziałów niekontrolujących]

 

 

690

Przypisane właścicielom jednostki dominującej

 

 

5.   Podział kredytów i zaliczek według produktów

 

 

Odniesienia do krajowych ogólnie przyjętych zasad rachunkowości w oparciu o BAD

Banki centralne

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Instytucje kredytowe

Inne instytucje finansowe

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Gospodarstwa domowe

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a)

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b)

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c)

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d)

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e)

Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f)

010

020

030

040

050

060

Według produktów

010

Na żądanie [wezwanie] i w krótkim terminie [rachunek bieżący]

Załącznik V część 2 pkt 41 lit. a)

 

 

 

 

 

 

020

Zadłużenie z tytułu kart kredytowych

Załącznik V część 2 pkt 41 lit. b)

 

 

 

 

 

 

030

Należności z tytułu dostaw i usług

Załącznik V część 2 pkt 41 lit. c)

 

 

 

 

 

 

040

Leasingi finansowe

Załącznik V część 2 pkt 41 lit. d)

 

 

 

 

 

 

050

Kredyty z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Załącznik V część 2 pkt 41 lit. e)

 

 

 

 

 

 

060

Inne kredyty terminowe

Załącznik V część 2 pkt 41 lit. f)

 

 

 

 

 

 

070

Zaliczki niebędące kredytami

Załącznik V część 2 pkt 41 lit. g)

 

 

 

 

 

 

080

KREDYTY I ZALICZKI

Załącznik V część 1 pkt 24, 27

 

 

 

 

 

 

Według zabezpieczeń

090

W tym: kredyty hipoteczne [kredyty zabezpieczone nieruchomościami]

Załącznik V część 2 pkt 41 lit. h)

 

 

 

 

 

 

100

W tym: inne kredyty zabezpieczone

Załącznik V część 2 pkt 41 lit. i)

 

 

 

 

 

 

Według celów

110

W tym: kredyt konsumpcyjny

Załącznik V część 2 pkt 41 lit. j)