EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0414

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/414 z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające dyrektywę 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do soli glukozaminowej kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego stosowanej w produkcji suplementów diety Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 68, 13.3.2015, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/414/oj

13.3.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 68/26


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/414

z dnia 12 marca 2015 r.

zmieniające dyrektywę 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do soli glukozaminowej kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego stosowanej w produkcji suplementów diety

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych (1), w szczególności jej art. 4 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku II do dyrektywy 2002/46/WE ustanowiono listę witamin i minerałów oraz ich form chemicznych, które można stosować w produkcji suplementów żywnościowych (suplementów diety). Rozporządzeniem (WE) 1170/2009 (2) zastąpiono załączniki I i II do dyrektywy 2002/46/WE.

(2)

Zgodnie z art. 14 dyrektywy 2002/46/WE przepisy dotyczące witamin i składników mineralnych w suplementach diety mogące mieć wpływ na zdrowie publiczne przyjmuje się po konsultacjach z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”).

(3)

W następstwie wniosku o dodanie do załącznika II do dyrektywy 2002/46/WE soli glukozaminowej kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego jako źródła folianu, w dniu 11 września 2013 r. Urząd przyjął opinię naukową w sprawie soli glukozaminowej kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego jako źródła folianu dodawanej w celach odżywczych do suplementów diety i biodostępności folianu pochodzącego z tego źródła (3).

(4)

Z opinii Urzędu wynika, że stosowanie soli glukozaminowej kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego jako źródła folianu w suplementach diety nie rodzi obaw w zakresie bezpieczeństwa.

(5)

W następstwie pozytywnej opinii Urzędu należy włączyć sól glukozaminową kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego do wykazu ustanowionego w załączniku II do dyrektywy 2002/46/WE.

(6)

Sól glukozaminowa kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego to nowy składnik żywności dopuszczony do obrotu decyzją wykonawczą Komisji 2014/154/UE (4).

(7)

Przeprowadzono konsultacje z zainteresowanymi stronami za pośrednictwem Grupy Doradczej ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt i Roślin oraz uwzględniono otrzymane opinie.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2002/46/WE.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W sekcji A pkt 10 (FOLIANY) załącznika II do dyrektywy 2002/46/WE dodaje się lit. c) w brzmieniu:

„c)

sól glukozaminowa kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego.”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 marca 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 183 z 12.7.2002, s. 51.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1170/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające dyrektywę 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów witamin i składników mineralnych oraz ich form chemicznych, które można dodawać do żywności, w tym do suplementów żywnościowych (Dz.U. L 314 z 1.12.2009, s. 36).

(3)  Dziennik EFSA 2013;11(10): 3358.

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/154/UE z dnia 19 marca 2014 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu soli glukozaminowej kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 85 z 21.3.2014, s. 10).


Top