EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0303

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/303 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 947/2014 i (UE) nr 948/2014 w odniesieniu do ostatniego dnia składania wniosków o dopłatę do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku

OJ L 55, 26.2.2015, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/303/oj

26.2.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/4


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/303

z dnia 25 lutego 2015 r.

zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 947/2014 i (UE) nr 948/2014 w odniesieniu do ostatniego dnia składania wniosków o dopłatę do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 18 ust. 2, art. 20 lit. c), f), l), m) i n) oraz art. 223 ust. 3 lit. c),

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych (2), w szczególności jego art. 4,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (3), w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniami wykonawczymi Komisji (UE) nr 947/2014 (4) i (UE) nr 948/2014 (5) wprowadzono prywatne przechowywanie odpowiednio masła i odtłuszczonego mleka w proszku z uwagi na szczególnie trudną sytuację na rynku, wynikającą zwłaszcza z zakazu wprowadzonego przez rząd Rosji na przywóz do tego państwa przetworów mlecznych pochodzących z Unii.

(2)

Stosowanie wspomnianych systemów dopłat do prywatnego przechowywania przedłużono rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1337/2014 (6), które stanowi, że wnioski o przyznanie pomocy można składać do dnia 28 lutego 2015 r.

(3)

Ceny masła i odtłuszczonego mleka w proszku w Unii są nadal niskie.

(4)

W związku z obecną sytuacją rynkową należy przedłużyć stosowanie systemów dopłat do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku o siedem miesięcy.

(5)

W celu zapewnienia możliwości składania wniosków o dopłaty w ramach wspomnianych systemów niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 947/2014

W art. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 947/2014 datę „28 lutego 2015 r.” zastępuje się datą „30 września 2015 r.”.

Artykuł 2

Zmiana w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 948/2014

W art. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 948/2014 datę „28 lutego 2015 r.” zastępuje się datą „30 września 2015 r.”.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 lutego 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 346 z 20.12.2013, s. 12.

(3)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 947/2014 z dnia 4 września 2014 r. wprowadzające prywatne przechowywanie masła oraz ustalające z góry stawkę dopłat (Dz.U. L 265 z 5.9.2014, s. 15).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 948/2014 z dnia 4 września 2014 r. wprowadzające prywatne przechowywanie odtłuszczonego mleka w proszku oraz ustalające z góry stawkę dopłat (Dz.U. L 265 z 5.9.2014, s. 18).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1337/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 947/2014 i (UE) nr 948/2014 w odniesieniu do ostatniego dnia składania wniosków o dopłatę do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku (Dz.U. L 360 z 17.12.2014, s. 15).


Top