EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0171

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 29, 5.2.2015, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/171/oj

5.2.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/3


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/171

z dnia 4 lutego 2015 r.

w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (1), w szczególności jej art. 17 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W zaleceniu Komisji z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania wspólnego europejskiego formularza do dokumentów licencyjnych wydawanych zgodnie z dyrektywą Rady 95/18/WE w sprawie wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (2) zaleca się stosowanie standardowego formatu dokumentów licencyjnych wydawanych przez krajowe organy wydające licencje.

(2)

Zgodnie z art. 23 dyrektywy 2012/34/UE licencje wydane przez krajowe organy wydające licencje zachowują ważność na całym terytorium Unii. Krajowe organy wydające licencje powinny informować Europejską Agencję Kolejową o licencjach, które wydały, zawiesiły, cofnęły lub zmieniły, a Europejska Agencja Kolejowa powinna odpowiednio informować o tym państwa członkowskie. Stosowanie wspólnego wzoru licencji ułatwiłoby pracę krajowych organów wydających licencje i Europejskiej Agencji Kolejowej oraz umożliwiłoby łatwiejszy dostęp do informacji dotyczących licencji wszystkim zainteresowanym stronom, w szczególności organom wydającym licencję z innych państw członkowskich oraz zarządcom infrastruktury.

(3)

Wszelkie niezbędne informacje potwierdzające, że dane przedsiębiorstwo kolejowe regularnie otrzymywało licencję na określony typ kolejowych usług transportowych można zawrzeć w ujednoliconym dokumencie. Stosowanie standardowego wzoru dokumentu licencyjnego ułatwiłoby publikację wszelkich niezbędnych informacji dotyczących licencji na stronie internetowej Europejskiej Agencji Kolejowej. W przyszłości standardowy format można zmodyfikować w zależności od doświadczeń związanych z jego stosowaniem i kształtowaniem się potrzeb dotyczących dalszych informacji, jakie powinny znaleźć się w licencjach.

(4)

Warunki spełnienia wymagań, o których mowa w art. 22 dyrektywy 2012/34/UE, dotyczące ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, mogą być różne w poszczególnych państwach członkowskich w zależności od prawa krajowego. Dowód spełnienia wymogów przez przedsiębiorstwo kolejowe należy dostarczać w formie załącznika do dokumentu licencyjnego. W tym celu należy korzystać ze standardowego wzoru przedmiotowego załącznika. Jeżeli przedsiębiorstwo kolejowe pragnie prowadzić swoje działania w dwóch państwach członkowskich lub w większej liczbie państw członkowskich, w dodatkowym załączniku należy podać informacje o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w każdym z tych państw członkowskich, które powinien zapewnić organ wydający licencje w dodatkowym państwie członkowskim, w którym przedmiotowe przedsiębiorstwo kolejowe pragnie prowadzić działalność.

(5)

Organy wydające licencje mogą ograniczyć swoje koszty administracyjne, poziom opłat za wydanie licencji i skrócić czas na podjęcie decyzji w sprawie wniosku o przyznanie licencji, jeżeli szybko dokonają wymiany niezbędnych danych z innymi organami i innymi podmiotami publicznymi lub prywatnymi.

(6)

Z powodu niskiej dynamiki rynku niektóre państwa członkowskich nie podejmują żadnych decyzji w sprawie przyznania licencji nawet przez rok bądź przez kilka kolejnych lat. Jednocześnie wysokie opłaty mogą stanowić przeszkodę dla wejścia na rynek przedsiębiorstw kolejowych.

(7)

Warunki, w których przedsiębiorstwa kolejowe ubiegają się o przyznanie nowej licencji, nie powinny być mniej korzystne niż warunki dla przedsiębiorstw kolejowych działających już na rynku.

(8)

Niepotrzebne obciążenie administracyjne nałożone na organy wydające licencje i przedsiębiorstwa należy zmniejszyć, ograniczając ściśle wymogi dotyczące warunków określonych w dyrektywie 2012/34/UE.

(9)

Organy wydające licencje nie są w żadnym stopniu zobowiązane do żądania opłaty za wydanie licencji od przedsiębiorstwa kolejowego. Państwa członkowskie mogą jednak zdecydować o nałożeniu takiej opłaty za pracę związaną ze sprawdzaniem wniosku przez organy wydające licencje. W takim przypadku opłata za wydanie licencji powinna być niedyskryminacyjna, skutecznie pobierana od wszystkich przedsiębiorstw ubiegających się o licencję oraz oparta na faktycznym nakładzie pracy organu wydającego licencje. Jeżeli opłata za wydanie licencji przekracza 5 000 EUR, organ wydający licencje określa liczbę osobogodzin i poniesione wydatki w rozliczeniu przedmiotowej opłaty.

(10)

W celu stworzenia równych szans dla przedsiębiorstw kolejowych, w dyrektywie 2012/34/UE uchylono niektóre ustalenia niezgodne ze zwiększonymi warunkami rynkowymi, na mocy których przedsiębiorstwa kolejowe muszą być ubezpieczone lub posiadać odpowiednie gwarancje na warunkach rynkowych. Należy zwrócić się do organów wydających licencje o weryfikację wdrożenia zmienionych warunków we współpracy z innymi organami państw członkowskich.

(11)

Przyznanie licencji przedsiębiorstwu kolejowemu nie powinno być uzależnione od posiadania przez nie certyfikatu bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 10 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3).

(12)

Nowe przedsiębiorstwa kolejowe mają decydujące znaczenie dla konkurencji, lecz mogą mieć praktyczne trudności z przedstawieniem historii ich zdolności finansowej pozwalającej im na ustanowienie realistycznych założeń na okres kolejnych 12 miesięcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 dyrektywy 2012/34/UE. Chociaż prawodawcy unijni stworzyli możliwość przedstawiania uproszczonego dowodu dla niektórych mniejszych przewoźników lotniczych, zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 (4), procedura otrzymania licencji może uwzględnić te trudności praktyczne dzięki złagodzeniu procedury wykazywania zdolności finansowej przedsiębiorstw kolejowych, które ubiegają się o licencję.

(13)

Środki określone w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 62 ust. 1 dyrektywy 2012/34/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu ustalono szczegóły stosowania wspólnego wzoru dokumentu licencyjnego. Przewidziano w nim również niektóre aspekty procedury przyznania licencji.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia „dokument licencyjny” oznacza wypełniony i należycie podpisany wspólny wzór, określony w załącznikach I i II do niniejszego rozporządzenia, który przedstawia się Europejskiej Agencji Kolejowej.

Artykuł 3

Stosowanie wspólnego wzoru dokumentu licencyjnego

1.   Licencje wydawane zgodnie z rozdziałem III dyrektywy 2012/34/EU mają standardowy format określony w załącznikach I i II do niniejszego rozporządzenia.

W przypadku wydania nowej licencji, organ wydający licencje przydziela nr zgłoszenia licencji WE zgodnie ze zharmonizowanym systemem numerowania o nazwie europejski numer identyfikacyjny (ENI), jak określono w dodatku 2 w decyzji Komisji 2007/756/WE (5).

Każdorazowo, gdy licencja jest przyznawana, zmieniana w sposób istotny w odniesieniu do dokumentu licencyjnego, zawieszana, cofana lub zastępowana licencją tymczasową, organ wydający licencje sporządza licencję w oparciu o ten format.

2.   Organy wydające licencje informują Europejską Agencję Kolejową zgodnie z art. 24 ust. 8 dyrektywy 2012/34/UE, przekazując kopię dokumentu licencyjnego, jak określono w uzgodnionym między nimi protokole komunikacyjnym.

3.   Informacje dotyczące zabezpieczenia finansowego na pokrycie zobowiązań z tytułu odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 22 dyrektywy 2012/34/UE, zostają zamieszczone w załączniku do dokumentu licencyjnego w standardowym formacie określonym w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Organ wydający licencję dołącza załącznik do dokumentu licencyjnego. Przedmiotowemu załącznikowi należy nadać numer jeden (1).

4.   Na podstawie informacji znajdujących się w załącznikach dotyczących ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności, określonych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, organ wydający licencje w danym państwie członkowskim lub zarządca infrastruktury może skontrolować, czy umowa ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej zawarta przez przedsiębiorstwo kolejowe i zatwierdzona przez inne organy wydające licencje jest wystarczająca w tym danym państwie członkowskim. Jeżeli organ wydający licencje stwierdzi, że poziom pokrycia jest niewystarczający, może zażądać, aby przedsiębiorstwo kolejowe zawarło umowę dodatkowego ubezpieczenia. Przedsiębiorstwo kolejowe dostarcza organowi wydającemu licencje żądane informacje dotyczące swojego ubezpieczenia.

5.   Z chwilą gdy organ wydający licencje uzna ubezpieczenie za wystarczające, informuje Europejską Agencję Kolejową, aktualizując istniejący załącznik przekazany przez organ wydający licencje tego samego państwa członkowskiego lub dodając kolejny załącznik do licencji, wykorzystując w tym celu standardowy format przedmiotowego załącznika II, i przypisuje mu kolejny numer (2, 3, 4 itd.).

6.   W każdym załączniku dotyczącym ubezpieczenia od odpowiedzialności podaje się kwotę, zakres (np. zakres geograficzny lub rodzaje usług) oraz datę rozpoczęcia i, w stosownych przypadkach, datę wygaśnięcia ubezpieczenia. Numer zgłoszenia licencji podaje się w każdym załączniku w celu ustalenia wyraźnego powiązania z przedsiębiorstwem kolejowym posiadającym licencję. Po otrzymaniu informacji o zmianie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej organ wydający licencje sporządza zaktualizowany załącznik i przekazuje ten załącznik Europejskiej Agencji Kolejowej.

Artykuł 4

Opłaty za wydanie licencji

Państwa członkowskie mogą żądać opłaty za rozpatrzenie każdego wniosku. Opłaty za wydanie licencji nakłada się w sposób niedyskryminacyjny.

Artykuł 5

Niektóre aspekty związane z wymogami dotyczącymi ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności i odpowiednich gwarancji

1.   Organ wydający licencje publikuje wymagane minimalne poziomy ubezpieczenia, w tym odniesienie do aktu prawa krajowego, w którym określono takie ubezpieczenie.

2.   Organ wydający licencje nie może żądać, aby ubezpieczenie stało się skuteczne, zanim przedsiębiorstwo kolejowe rozpocznie eksploatację swoich pociągów.

3.   Najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2015 r. organ wydający licencje, który wydał przedmiotową licencję, żąda od wszystkich przedsiębiorstw kolejowych posiadających licencję dowodu dotyczącego poziomu i zakresu ich istniejącego ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej w razie wypadków, chyba że zawarły umowę ubezpieczenia lub organ wydający licencje jest już w posiadaniu tej informacji. Przedmiotowy organ może także zażądać takiego dowodu od przedsiębiorstw kolejowych, jeżeli ma wątpliwości, czy ich ubezpieczenie spełnia wymogi, o których mowa w art. 22 dyrektywy 2012/34/UE.

4.   W przypadku gdy przedsiębiorstwo nie wykaże, że jest odpowiednio ubezpieczone, ale wykaże, że ma odpowiednie gwarancje ubezpieczenia, organ wydający licencje sprawdza, w stosowanych przypadkach po konsultacji z organem regulacyjnym, czy warunki, na jakich przedsiębiorstwo uzyskało takie gwarancje, odpowiadają warunkom rynkowym, które zostałyby uzyskane przez każde inne przedsiębiorstwo z takim samym poziomem zdolności finansowej i ekspozycji.

5.   Jeżeli organ wydający licencje zawiesi licencję zgodnie z art. 24 ust. 1 dyrektywy 2012/34/UE lub przyzna licencję tymczasową zgodnie z art. 24 ust. 3 przedmiotowej dyrektywy, informuje inne właściwe organy, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady (6), o których wie, że przedsiębiorstwo kolejowe zawarło z nimi umowy na usługi. Jeżeli organ wydający licencje ma wątpliwości co do zgodności gwarancji na pokrycie ubezpieczenia z tytułu jego odpowiedzialności cywilnej z przepisami unijnymi dotyczącymi pomocy państwa, może przekazać niezbędne informacje organom odpowiedzialnym za kontrolę przedmiotowych przepisów dotyczących pomocy państwa.

Artykuł 6

Związek z certyfikatami bezpieczeństwa

1.   Przyznanie licencji nie może być uzależnione od tego, czy przedsiębiorstwo posiada certyfikat bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 10 dyrektywy 2004/49/WE.

2.   Jeżeli przedsiębiorstwo posiada certyfikat bezpieczeństwa, organ wydający licencje nie sprawdza wymogów dotyczących certyfikatów bezpieczeństwa, kiedy przyznaje licencję.

Artykuł 7

Niektóre aspekty procedury przyznania licencji

1.   W terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku organ wydający licencje informuje przedsiębiorstwo o kompletności dokumentów lub występuje o informacje uzupełniające. W wyjątkowych sytuacjach termin ten można wydłużyć o dwa tygodnie, o czym należy poinformować przedsiębiorstwo. Po otrzymaniu informacji uzupełniających organ wydający licencje w terminie maksymalnie jednego miesiąca informuje przedsiębiorstwo, czy dokumentacja jest kompletna.

2.   Organ wydający licencje może żądać wyłącznie dokumentów, o których mowa w rozdziale III dyrektywy 2012/34/UE, lub dokumentów wymaganych w prawodawstwie krajowym. Organ wydający licencje publikuje wykaz wszystkich dokumentów wraz z ich zawartością i nie żąda od przedsiębiorstw żadnych dalszych dokumentów. Jeżeli wykaz zostaje zaktualizowany i opublikowany, przedsiębiorstwa mogą nadal korzystać z poprzedniego wykazu w odniesieniu do wniosków, które złożyły przed aktualizacją.

3.   W odniesieniu do przedsiębiorstw, których roczny przychód wynosi mniej niż 5 mln EUR z tytułu działalności w zakresie transportu kolejowego, organ wydający licencje może uznać za spełniony wymóg zdolności do wypełniania rzeczywistych i potencjalnych zobowiązań przez okres 12 miesięcy zgodnie z art. 20 ust. 1 dyrektywy 2012/34/UE, jeżeli przedsiębiorstwo może wykazać, że jego kapitał netto wynosi co najmniej 100 000 EUR lub stanowi kwotę uzgodnioną z organem regulacyjnym. Organ wydający licencje publikuje przedmiotową kwotę.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 czerwca 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lutego 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 32.

(2)  Dz.U. L 113 z 20.4.2004, s. 37.

(3)  Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych (Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 44).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz.U. L 293 z 31.10.2008, s. 3).

(5)  Decyzja Komisji 2007/756/WE z dnia 9 listopada 2007 r. przyjmująca wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych określonego w art. 14 ust. 4 i 5 dyrektyw 96/48/WE i 2001/16/WE (Dz.U. L 305 z 23.11.2007, s. 30).

(6)  Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Standardowy format dokumentu licencyjnego

Image

Image


ZAŁĄCZNIK II

Standardowy format załącznika dotyczącego ubezpieczenia od odpowiedzialności do licencji przedsiębiorstwa kolejowego

Image

Image


Top