EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0003

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/3 z dnia 30 września 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie ujawniania informacji na temat instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 2, 6.1.2015, p. 57–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/3/oj

6.1.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/57


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/3

z dnia 30 września 2014 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie ujawniania informacji na temat instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (1), w szczególności jego art. 8b ust. 3 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 8b rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 inwestorzy powinni otrzymywać wystarczające informacje dotyczące jakości i wyników aktywów bazowych w celu umożliwienia im przeprowadzenia świadomej oceny wiarygodności kredytowej instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji. Może to również zmniejszyć zależność inwestorów od ratingów kredytowych i powinno ułatwić wystawianie niezamówionych ratingów kredytowych.

(2)

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do wszystkich instrumentów finansowych lub innych aktywów będących wynikiem transakcji sekurytyzacyjnej lub programu sekurytyzacyjnego, o których mowa w art. 4 pkt 1 ust. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (2), pod warunkiem że emitent, jednostka inicjująca lub jednostka sponsorująca są zlokalizowani i, do tych celów, mają siedzibę statutową w Unii. W związku z powyższym zakres niniejszego rozporządzenia powinien obejmować wyłącznie instrumenty finansowe lub inne aktywa będące wynikiem dowolnej transakcji lub programu, w wyniku których ryzyko kredytowe związane z ekspozycją lub pulą ekspozycji ulega podziałowi na transze, charakteryzujących się cechami, o których mowa we wspomnianym artykule. W związku z powyższym zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem ekspozycji, która stwarza bezpośrednie zobowiązanie do zapłaty w odniesieniu do transakcji lub programu wykorzystywanych w celu finansowania lub eksploatacji aktywów rzeczowych, nie należy uznawać za ekspozycję z tytułu sekurytyzacji, nawet jeśli w ramach danej transakcji lub programu istnieją zobowiązania do zapłaty o różnym stopniu uprzywilejowania.

(3)

Zakres niniejszego rozporządzenia nie powinien ograniczać się do emisji instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji, kwalifikujących się jako papiery wartościowe, ale powinien także obejmować inne instrumenty finansowe i aktywa będące wynikiem transakcji sekurytyzacyjnej lub programu sekurytyzacyjnego, takie jak instrumenty rynku pieniężnego, w tym programy emisji papierów dłużnych przedsiębiorstw zabezpieczonych aktywami. Ponadto niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji, w odniesieniu do których agencje ratingowe zarejestrowane w Unii wystawiły ratingi kredytowe lub ich nie wystawiły. Transakcje prywatne i dwustronne również powinny wchodzić w zakres niniejszego rozporządzenia, a także transakcje, które nie są przedmiotem oferty publicznej lub nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

(4)

Niniejsze rozporządzenie zawiera standardowe szablony do celów sprawozdawczości w odniesieniu do szeregu kategorii aktywów. Bez uszczerbku dla zakresu niniejszego rozporządzenia i do czasu, gdy obowiązki sprawozdawcze zostaną opracowane przez ESMA i przyjęte przez Komisję, te standardowe szablony do celów sprawozdawczości i wszystkie obowiązki sprawozdawcze przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć zastosowanie jedynie do instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji, które są zabezpieczone aktywami bazowymi uwzględnionymi w wykazie kategorii aktywów bazowych zawartym w niniejszym rozporządzeniu i które to instrumenty ponadto nie są prywatne ani dwustronne.

(5)

Przy stosowaniu się do niniejszego rozporządzenia emitenci, jednostki inicjujące oraz jednostki sponsorujące powinni przestrzegać krajowych i unijnych przepisów dotyczących ochrony poufności źródeł informacji lub przetwarzania danych osobowych w celu uniknięcia ewentualnych naruszeń tych przepisów.

(6)

Emitent, jednostka inicjująca i jednostka sponsorująca może wyznaczyć podmiot odpowiedzialny za przekazywanie informacji na stronie internetowej, która zostanie utworzona przez ESMA zgodnie z art. 8b ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 („strona internetowa poświęcona instrumentom finansowym będącym wynikiem sekurytyzacji”). Możliwe powinno być również zlecenie wywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego innemu podmiotowi, na przykład jednostce obsługującej. Powinno to pozostawać bez uszczerbku dla odpowiedzialności emitenta, jednostki inicjującej i jednostki sponsorującej wynikającej z niniejszego rozporządzenia.

(7)

ESMA powinien opublikować na swojej stronie internetowej szereg instrukcji technicznych w zakresie sprawozdawczości dotyczących, między innymi, przesyłania lub formatu plików przekazywanych przez emitentów, jednostki inicjujące oraz jednostki sponsorujące. ESMA powinien opublikować te instrukcje techniczne w zakresie sprawozdawczości w odpowiednim czasie przed datą rozpoczęcia stosowania obowiązków sprawozdawczych określonych w niniejszym rozporządzeniu, w celu zapewnienia emitentom, jednostkom inicjującym, jednostkom sponsorującym i innym zainteresowanym stronom wystarczającej ilości czasu na opracowanie odpowiednich systemów i procedur zgodnych z instrukcjami technicznymi udostępnionymi przez ESMA.

(8)

Informacje przekazywane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem powinny być zestawiane w standardowym formacie, aby umożliwić automatyczne przetwarzanie danych na stronie internetowej poświęconej instrumentom finansowym będącym wynikiem sekurytyzacji. Informacje te powinny być również opublikowane w formacie, który jest łatwo dostępny dla każdego użytkownika strony internetowej poświęconej instrumentom finansowym będącym wynikiem sekurytyzacji. ESMA powinien zadbać o to, aby właściwe organy sektorowe miały dostęp do strony internetowej poświęconej instrumentom finansowym będącym wynikiem sekurytyzacji, tak aby mogły realizować zadania powierzone im na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2009.

(9)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji przez ESMA zgodnie z art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (3).

(10)

ESMA przeprowadził otwarte konsultacje społeczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, przeanalizował potencjalne koszty i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

(11)

Niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego czasu emitentom, jednostkom inicjującym i jednostkom sponsorującym instrumentu finansowego będącego wynikiem sekurytyzacji, mającym siedzibę w Unii, na dostosowanie się i podjęcie niezbędnych kroków w celu zapewnienia przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia, a EMSA na utworzenie strony internetowej poświęconej instrumentom finansowym będącym wynikiem sekurytyzacji, na której powinny być ujawniane informacje wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia. W związku z powyższym niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2017 r. Niezbędne instrukcje techniczne w zakresie sprawozdawczości ESMA powinien jednak opublikować w odpowiednim czasie przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia. Jest to konieczne w celu zapewnienia emitentom, jednostkom inicjującym i jednostkom sponsorującym instrumentu finansowego będącego wynikiem sekurytyzacji, mającym siedzibę w Unii, wystarczającej ilości czasu na opracowanie odpowiednich systemów i procedur zgodnych z tymi instrukcjami technicznymi w celu zapewnienia kompletności i poprawności sprawozdań oraz by uwzględnić dalszy rozwój sytuacji na rynkach finansowych w Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakres

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji, w przypadku gdy ich emitent, jednostka inicjująca lub jednostka sponsorująca ma siedzibę w Unii i zostały wyemitowane po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Podmiot sprawozdawczy

1.   Emitent, jednostka inicjująca i jednostka sponsorująca instrumentu finansowego będącego wynikiem sekurytyzacji może wyznaczyć jeden podmiot lub wiele podmiotów sprawozdawczych, które publikują informacje wymagane na podstawie art. 3 i 4 oraz art. 5 ust. 3 niniejszego rozporządzenia na stronie internetowej, o której mowa w art. 8b ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 („strona internetowa poświęcona instrumentom finansowym będącym wynikiem sekurytyzacji”). Podmioty te publikują wymagane informacje na stronie internetowej poświęconej instrumentom finansowym będącym wynikiem sekurytyzacji zgodnie z art. 4–7 niniejszego rozporządzenia.

2.   Emitent, jednostka inicjująca i jednostka sponsorująca instrumentu finansowego będącego wynikiem sekurytyzacji, którzy wyznaczyli podmiot lub podmioty, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie powiadamiają ESMA o każdym podmiocie wyznaczonym zgodnie z tym ustępem. Wyznaczenie takiego podmiotu pozostaje bez uszczerbku dla odpowiedzialności emitenta, jednostki inicjującej i jednostki sponsorującej w zakresie przestrzegania przepisów art. 8b rozporządzenia (WE) nr 1060/2009.

Artykuł 3

Informacje podlegające zgłoszeniu

W przypadku gdy instrument finansowy będący wynikiem sekurytyzacji jest zabezpieczony dowolnym z aktywów bazowych, o których mowa w art. 4, podmiot sprawozdawczy przekazuje następujące informacje na stronie internetowej poświęconej instrumentom finansowym będącym wynikiem sekurytyzacji:

a)

informacje dotyczące poziomu pożyczki za pośrednictwem standardowych szablonów do celów sprawozdawczości zawartych w załącznikach I–VII;

b)

jeżeli ma to zastosowanie do instrumentu finansowego będącego wynikiem sekurytyzacji, następujące dokumenty, w tym szczegółowy opis kaskady płatności z tytułu instrumentu finansowego będącego wynikiem sekurytyzacji:

(i)

ostateczny dokument ofertowy lub prospekt emisyjny, wraz z dokumentami dotyczącymi rozliczenia transakcji, w tym wszelkie dokumenty urzędowe, o których mowa w prospekcie emisyjnym lub które regulują przeprowadzanie transakcji i z wyłączeniem opinii prawnych;

(ii)

umowa sprzedaży aktywów, umowa przeniesienia, nowacji lub cesji aktywów i wszelkie stosowne deklaracje powiernictwa;

(iii)

umowy obsługi, obsługi rezerwowej, administrowania i zarządzania płynnością;

(iv)

umowa powiernicza, dokument zabezpieczenia, umowa agencyjna, umowa rachunku bankowego, umowa inwestycji gwarantowanych, umowa ramowa dotycząca warunków lub zarządu powierniczego lub ramowa umowy dotycząca definicji;

(v)

wszelkie istotne umowy między wierzycielami, dokumenty dotyczące swapu, umowy pożyczki podporządkowanej, umowy pożyczki na rozpoczęcie działalności, umowy instrumentu wsparcia płynności;

(vi)

wszelkie inne dokumenty, które są niezbędne do zrozumienia transakcji;

c)

w przypadku gdy prospekt emisyjny nie został sporządzony zgodnie z dyrektywą 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4), streszczenie transakcji lub przegląd głównych cech instrumentu finansowego będącego wynikiem sekurytyzacji, w tym:

(i)

struktura transakcji;

(ii)

charakterystyka składnika aktywów, przepływy pieniężne, cechy związane ze wsparciem jakości kredytowej i wsparciem płynności;

(iii)

prawa głosu inwestorów, stosunek między inwestorami a innymi zabezpieczonymi wierzycielami w transakcji;

(iv)

wykaz wszystkich zdarzeń inicjujących i wydarzeń, o których mowa w dokumentach przekazanych na stronie internetowej poświęconej instrumentom finansowym będącym wynikiem sekurytyzacji zgodnie z lit. b), które mogą mieć istotny wpływ na wyniki tych instrumentów;

(v)

schematy struktury zawierające przegląd transakcji, przepływy pieniężne i strukturę własności;

d)

sprawozdania dla inwestorów zawierające informacje zawarte w załączniku VIII.

Artykuł 4

Aktywa bazowe

Wymogi dotyczące informacji określone w art. 3 mają zastosowanie do instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji, zabezpieczonych przez następujące aktywa bazowe:

a)

kredyty hipoteczne na nieruchomości mieszkaniowe: ta klasa instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji obejmuje instrumenty finansowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych pierwszorzędnej i podrzędnej jakości oraz pożyczki hipoteczne. W przypadku tej klasy instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji na stronie internetowej poświęconej instrumentom finansowym będącym wynikiem sekurytyzacji przekazywane są informacje określone w szablonie w załączniku I;

b)

kredyty hipoteczne na nieruchomości komercyjne: ta klasa instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji obejmuje instrumenty finansowe będące wynikiem sekurytyzacji zabezpieczone spłatami kredytów hipotecznych na nieruchomości handlowe lub biurowe, szpitale, domy opieki, magazyny, hotele, zakłady pielęgnacyjne, obiekty przemysłowe oraz nieruchomości wielorodzinne. W przypadku tej klasy instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji na stronie internetowej poświęconej instrumentom finansowym będącym wynikiem sekurytyzacji przekazywane są informacje określone w szablonie w załączniku II;

c)

pożyczki na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw: w przypadku tej klasy instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji na stronie internetowej poświęconej instrumentom finansowym będącym wynikiem sekurytyzacji przekazywane są informacje określone w szablonie w załączniku III;

d)

kredyty na zakup samochodów: w przypadku tej klasy instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji na stronie internetowej poświęconej instrumentom finansowym będącym wynikiem sekurytyzacji przekazywane są informacje określone w szablonie w załączniku IV;

e)

kredyty konsumenckie: w przypadku tej klasy instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji na stronie internetowej poświęconej instrumentom finansowym będącym wynikiem sekurytyzacji przekazywane są informacje określone w szablonie w załączniku V;

f)

kredyty kartowe: w przypadku tej klasy instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji na stronie internetowej poświęconej instrumentom finansowym będącym wynikiem sekurytyzacji przekazywane są informacje określone w szablonie w załączniku VI;

g)

leasingi na rzecz osób fizycznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw: w przypadku tej klasy instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji na stronie internetowej poświęconej instrumentom finansowym będącym wynikiem sekurytyzacji przekazywane są informacje określone w szablonie w załączniku VII.

Artykuł 5

Częstotliwość przekazywania informacji

1.   Informacje określone w art. 3 lit. a) i d) udostępnia się raz na kwartał, nie później niż miesiąc po terminie wymagalności płatności odsetek od danego instrumentu finansowego będącego wynikiem sekurytyzacji.

2.   Informacje określone w art. 3 lit. b) i c) udostępnia się niezwłocznie po emisji instrumentu finansowego będącego wynikiem sekurytyzacji.

3.   Oprócz wymogów określonych w ust. 1 i 2:

a)

w przypadku gdy wymogi określone w art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (5) w sprawie nadużyć na rynku mają zastosowanie także w odniesieniu do instrumentu finansowego będącego wynikiem sekurytyzacji, każda informacja ujawniona na podstawie tego artykułu jest również niezwłocznie publikowana przez podmiot sprawozdawczy na stronie internetowej poświęconej instrumentom finansowym będącym wynikiem sekurytyzacji;

b)

w przypadku gdy lit. a) nie ma zastosowania, podmiot sprawozdawczy niezwłocznie ujawnia na stronie internetowej poświęconej instrumentom finansowym będącym wynikiem sekurytyzacji wszelkie istotne zmiany lub zdarzenia w każdym z następujących przypadków:

(i)

niewywiązanie się z obowiązków określonych w dokumentach przekazanych zgodnie z art. 3 lit. b);

(ii)

cechy strukturalne, które mogą mieć istotny wpływ na wyniki instrumentu finansowego będącego wynikiem sekurytyzacji;

(iii)

charakterystyka ryzyka instrumentu finansowego będącego wynikiem sekurytyzacji oraz aktywów bazowych.

Artykuł 6

Procedury sprawozdawcze

1.   Podmiot sprawozdawczy przekazuje pliki danych zgodnie z systemem sprawozdawczości na stronie internetowej poświęconej instrumentom finansowym będącym wynikiem sekurytyzacji i instrukcjami technicznymi udostępnionymi przez ESMA na swojej stronie internetowej.

2.   ESMA opublikuje instrukcje techniczne na swojej stronie internetowej najpóźniej dnia 1 lipca 2016 r.

3.   Podmiot sprawozdawczy przechowuje pliki w formie elektronicznej wysłane na stronę internetową poświęconą instrumentom finansowym będącym wynikiem sekurytyzacji i otrzymane przez tę stronę przez okres co najmniej pięciu lat. Na żądanie pliki te są udostępniane właściwym organom sektorowym przez podmiot sprawozdawczy bądź emitenta, jednostkę inicjującą lub jednostkę sponsorującą, jak określono w art. 3 ust. 1 lit. r) rozporządzenia (WE) nr 1060/2009.

4.   W przypadku gdy podmiot sprawozdawczy bądź emitent, jednostka inicjująca lub jednostka sponsorująca stwierdzi błędy rzeczowe w danych, które zostały przekazane na stronie internetowej poświęconej instrumentom finansowym będącym wynikiem sekurytyzacji, niezwłocznie koryguje te dane.

Artykuł 7

Sprawozdawczość między datą wejścia w życie a datą rozpoczęcia stosowania rozporządzenia

1.   W odniesieniu do instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji wyemitowanych w okresie pomiędzy datą wejścia w życie a datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia emitent, jednostka inicjująca i jednostka sponsorująca spełniają wymogi dotyczące sprawozdawczości ustanowione w niniejszym rozporządzeniu wyłącznie w odniesieniu do instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji, które nie zostały jeszcze spłacone w dniu rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.

2.   Emitent, jednostka inicjująca i jednostka sponsorująca nie są zobowiązani do przechowywania informacji wymaganych na podstawie niniejszego rozporządzenia pomiędzy datą wejścia w życie a datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r.

Art. 6 ust. 2 stosuje się jednak od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 września 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

(4)  Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 64).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Szablon na potrzeby sprawozdawczości dotyczącej instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji zabezpieczonych spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych

AKTYWA:

Nazwa pola

Statyczne/dynamiczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Data graniczna puli

Dynamiczne

Data

Data graniczna puli lub portfela. Wszystkie daty zapisane w formacie RRRR-MM-DD.

Identyfikator puli

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Identyfikator puli lub portfela/nazwa transakcji.

Identyfikator pożyczki

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny identyfikator nadany każdej pożyczce. Nie należy zmieniać niepowtarzalnego identyfikatora pożyczki w czasie trwania transakcji.

Jednostka inicjująca

Statyczne

Tekstowe

Pożyczkodawca, który udzielił pierwotnej pożyczki.

Identyfikator jednostki obsługującej

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny identyfikator jednostki obsługującej służący do oznaczenia podmiotu obsługującego pożyczkę.

Identyfikator pożyczkobiorcy

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny identyfikator każdego pożyczkobiorcy (nieujawniający prawdziwej nazwy) – umożliwia identyfikację pożyczkobiorców, którzy zaciągnęli wiele pożyczek z danej puli (np. dodatkowe zaliczki/drugie prawo zastawu są przedstawiane jako oddzielne pozycje). Nie należy zmieniać niepowtarzalnego identyfikatora pożyczkobiorcy w czasie trwania transakcji.

Identyfikator nieruchomości

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny identyfikator nieruchomości umożliwiający identyfikację nieruchomości obciążonych wieloma pożyczkami z danej puli (np. dodatkowe zaliczki/drugie prawo zastawu są przedstawiane jako oddzielne pozycje).

Informacje na temat pożyczkobiorcy

Status zatrudnienia pożyczkobiorcy

Statyczne

Wykaz

Status zatrudnienia pierwotnego wnioskodawcy.

Dochody pierwotne

Statyczne

Liczbowe

Gwarantowany roczny dochód brutto pierwotnego pożyczkobiorcy (nie dotyczy czynszu).

Weryfikacja dochodów w odniesieniu do dochodów pierwotnych

Statyczne

Wykaz

Weryfikacja dochodów w odniesieniu do dochodów pierwotnych.

Charakterystyka pożyczki

Data udzielenia pożyczki

Statyczne

Termin/liczbowe

Data udzielenia pożyczki pierwotnej.

Termin zapadalności pożyczki

Dynamiczne

Termin/liczbowe

Termin zapadalności pożyczki.

Cel

Statyczne

Wykaz

Przeznaczenie pożyczki.

Okres spłaty pożyczki

Statyczne

Liczbowe

Pierwotny okres spłaty pożyczki (liczba miesięcy).

Określenie waluty pożyczki

Statyczne

Wykaz

Określenie waluty pożyczki.

Saldo pierwotne

Statyczne

Liczbowe

Saldo pierwotne pożyczki (w tym opłaty).

Saldo bieżące

Dynamiczne

Liczbowe

Kwota pożyczki pozostająca do spłaty na dzień będący datą graniczną puli. Kwota powinna uwzględniać wszelkie kwoty zabezpieczone hipoteką, które zostaną zaklasyfikowane jako kwota główna w transakcji.

Sposób spłaty pożyczki

Statyczne

Wykaz

Rodzaj spłaty kwoty głównej.

Częstotliwość spłat

Statyczne

Wykaz

Częstotliwość dokonywania należnych płatności, tj. liczba miesięcy między płatnościami.

Należna płatność

Dynamiczne

Liczbowe

Okresowa należna płatność zgodnie z umową (należna płatność, jeżeli nie obowiązują żadne inne ustalenia dotyczące płatności).

Rodzaj płatności

Statyczne

Wykaz

Rodzaj płatności kwoty głównej.

Stopa procentowa

Rodzaj stopy procentowej

Statyczne

Wykaz

Rodzaj stopy procentowej.

Wskaźnik bieżących stóp procentowych

Dynamiczne

Wykaz

Wskaźnik bieżących stóp procentowych (stopa referencyjna, na podstawie której ustala się stopę procentową kredytu hipotecznego).

Bieżąca stopa procentowa

Dynamiczne

Liczbowe

Bieżąca stopa procentowa (w %).

Marża naliczana od bieżącej stopy procentowej

Dynamiczne

Liczbowe

Marża naliczana od bieżącej stopy procentowej (marża dla pożyczek o stałym oprocentowaniu jest taka sama jak bieżąca stopa procentowa, marża dla pożyczek o zmiennym oprocentowaniu jest wyższa (lub niższa, jeżeli wprowadzona jako wartość ujemna) od wskaźnika stopy procentowej.

Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej

Dynamiczne

Liczbowe

Odstęp w miesiącach, w którym koryguje się stopy procentowe (w przypadku pożyczek o zmiennym oprocentowaniu).

Zmiana marży 1

Dynamiczne

Liczbowe

Marża (w %) dla pożyczki w terminie pierwszej zmiany.

Termin pierwszej zmiany stóp

Dynamiczne

Termin/liczbowe

Termin kolejnych zmian stóp procentowych (np. zmiany w marży dyskontowej, zakończenie okresu, w którym stosuje się stałe oprocentowanie, ponowne ustalenie oprocentowania pożyczki itd. Nie jest to kolejny termin aktualizacji LIBOR).

Zmiana marży 2

Dynamiczne

Liczbowe

Marża (w %) dla pożyczki w terminie drugiej zmiany.

Termin drugiej zmiany stóp

Dynamiczne

Termin/liczbowe

Termin drugiej zmiany stóp procentowych.

Zmiana marży 3

Dynamiczne

Liczbowe

Marża (w %) dla pożyczki w terminie trzeciej zmiany.

Termin trzeciej zmiany stóp

Dynamiczne

Termin/liczbowe

Termin trzeciej zmiany stóp procentowych.

Zmieniony wskaźnik stóp procentowych

Dynamiczne

Wykaz

Kolejny wskaźnik stóp procentowych.

Zabezpieczenie w formie nieruchomości i inne zabezpieczenia

Kod pocztowy nieruchomości

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Należy podać co najmniej pierwsze dwa lub trzy znaki.

Rodzaj nieruchomości

Statyczne

Wykaz

Rodzaj nieruchomości.

Pierwotny współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem

Statyczne

Liczbowe

Pierwotny gwarantowany współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem jednostki inicjującej (współczynnik LTV). W przypadku pożyczek pod drugi zastaw powinien to być łączony lub całkowity współczynnik LTV.

Kwota wyceny

Statyczne

Liczbowe

Wartość nieruchomości na dzień ostatniej udzielonej pożyczki przed sekurytyzacją. Kwotę wyceny należy podać w tej samej walucie co pożyczka.

Rodzaj pierwotnej wyceny

Statyczne

Wykaz

Rodzaj wyceny w momencie udzielenia pożyczki.

Data wyceny

Statyczne

Termin/liczbowe

Data ostatniej wyceny nieruchomości przeprowadzonej w trakcie udzielenia ostatniej pożyczki przed sekurytyzacją.

Bieżący współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem

Dynamiczne

Liczbowe

Bieżący współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem jednostki inicjującej (współczynnik LTV). W przypadku pożyczek pod drugi zastaw powinien to być łączony lub całkowity współczynnik LTV.

Bieżąca kwota wyceny

Dynamiczne

Liczbowe

Najnowsza kwota wyceny (jeżeli np. w momencie odzyskania przeprowadzono wiele wycen, należy uwzględnić najniższą kwotę). Kwotę wyceny należy podać w tej samej walucie co pożyczka.

Rodzaj bieżącej wyceny

Dynamiczne

Wykaz

Rodzaj bieżącej wyceny.

Data bieżącej wyceny

Dynamiczne

Termin/liczbowe

Data ostatniej wyceny.

Informacje dotyczące wyników

Stan rachunku

Dynamiczne

Wykaz

Bieżący stan rachunku.

Saldo zaległych płatności

Dynamiczne

Liczbowe

Bieżące saldo zaległych płatności. Mianem zaległych płatności określa się wszystkie płatności należne do chwili obecnej pomniejszone o wszystkie płatności otrzymane do chwili obecnej pomniejszone o wszelkie kwoty skapitalizowane. Nie powinno to uwzględniać żadnych opłat związanych z prowadzeniem rachunku.

Liczba miesięcy w odniesieniu do zaległych płatności

Dynamiczne

Liczbowe

Liczba miesięcy zalegania ze spłatą pożyczki (w dacie granicznej puli) zgodnie z definicją emitenta.

Zaległe płatności sprzed miesiąca

Dynamiczne

Liczbowe

Saldo zaległych płatności (określane zgodnie z „saldem zaległych płatności”) w odniesieniu do poprzedniego miesiąca.

Zaległe płatności sprzed dwóch miesięcy

Dynamiczne

Liczbowe

Saldo zaległych płatności (określane zgodnie z „saldem zaległych płatności”) sprzed dwóch miesięcy.

Spór sądowy

Dynamiczne

Y/N

Należy oznaczyć w celu wskazania prowadzonego postępowania sądowego.

Data spłaty

Dynamiczne

Termin/liczbowe

Data spłaty należności.

Niewykonanie zobowiązania lub przejęcie

Dynamiczne

Liczbowe

Całkowita niespłacona kwota przed uwzględnieniem przychodów ze sprzedaży i odzyskanych należności.

Data niewykonania zobowiązania lub przejęcia

Dynamiczne

Liczbowe

Data niewykonania zobowiązania lub przejęcia.

Dolna granica ceny sprzedaży

Dynamiczne

Liczbowe

Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w przypadku przejęcia, zaokrąglona w dół do najbliższych 10 tysięcy.

Strata na sprzedaży

Dynamiczne

Liczbowe

Całkowita strata netto z tytułu opłat i naliczonych odsetek itd. po wykorzystaniu przychodów ze sprzedaży (z wyłączeniem opłaty z tytułu przedterminowej spłaty, jeżeli zależy ona od odzyskanych należności z tytułu kwoty głównej).

Skumulowane odzyskane należności

Dynamiczne

Liczbowe

Skumulowane kwoty odzyskane – dotyczy tylko przypadków, w których występują straty.


INFORMACJE NA TEMAT OBLIGACJI:

Nazwa pola

Statyczne/dynamiczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Pola danych dotyczących wysokości zabezpieczenia lub obligacji

Termin złożenia sprawozdania

Dynamiczne

Data

Data wydania sprawozdania dotyczącego transakcji. Wszystkie daty zapisane w formacie RRRR-MM-DD.

Emitent

Statyczne

Tekstowe

Nazwa emitenta i seria emisji, o ile dotyczy.

Kwoty do wykorzystania w ramach instrumentu wsparcia płynności

Dynamiczne

Y/N

Należy potwierdzić, czy w ramach instrumentu wsparcia płynności wykorzystano kwoty w okresie kończącym się w dniu spłaty ostatnich odsetek.

Pola danych dotyczących poziomu zabezpieczenia

Pomiary/współczynniki inicjujące

Dynamiczne

Y/N

Status różnych zaległości, obniżenia, niewykonania, strat i podobnych dodatkowych pomiarów i współczynników zabezpieczenia w odniesieniu do ich przedterminowej amortyzacji spłaty pożyczki lub innych poziomów zdarzenia inicjującego na dzień ustalenia. Czy miały miejsce jakieś zdarzenia inicjujące?

Średni stały współczynnik przedterminowych spłat

Dynamiczne

Liczbowe

Sprawozdanie powinno zawierać średnią stałą częstość przedterminowych spłat (CPR) bazowych mieszkaniowych kredytów hipotecznych. W niektórych jurysdykcjach pula kredytów hipotecznych może także obejmować pożyczki komercyjne. Średnia częstość przedterminowych spłat stanowi wartość wyrażoną jako procentowa część przedterminowej spłaty kwoty głównej w skali rocznej przekraczająca planowane spłaty. Średnią częstość przedterminowych spłat oblicza się, dzieląc najpierw bieżące saldo kwoty głównej mieszkaniowego kredytu hipotecznego (tj. rzeczywiste saldo) przez planowane saldo kwoty głównej mieszkaniowego kredytu hipotecznego, zakładając, że nie dokonano żadnych przedterminowych spłat (tj. dokonano jedynie planowanych płatności). Otrzymany iloraz podnosi się następnie do potęgi, przy czym wykładnik potęgi stanowi liczba dwanaście dzielona przez liczbę miesięcy, jakie upłynęły od emisji. Następnie należy odjąć uzyskany wynik od liczby jeden i pomnożyć przez sto (100) w celu wyznaczenia średniej częstości przedterminowych spłat. Obliczenia te przebiegają następująco:

Formula

Dane kontaktowe pozwalające na uzyskanie informacji na temat sprawozdania dotyczącego transakcji

Punkt kontaktowy

Statyczne

Tekstowe

Nazwa działu lub nazwisko osoby lub osób wyznaczonych do udzielania informacji.

Dane kontaktowe

Statyczne

Tekstowe

Numer telefonu i adres poczty elektronicznej.


INFORMACJE NA TEMAT OBLIGACJI WEDŁUG TRANSZ:

Nazwa pola

Statyczne/dynamiczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Pola dotyczące poziomu transz

Nazwa klasy obligacji

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Oznaczenie (zwykle litera lub liczba) nadane transzy papierów wartościowych zabezpieczonych spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych, które mają takie same prawa, priorytety i cechy jak określone w prospekcie emisyjnym, tj. serii 1 klasa A1 itd.

Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Międzynarodowy kod lub międzynarodowe kody identyfikujące papier wartościowy lub w przypadku braku takich kodów dowolny inny niepowtarzalny kod papierów wartościowych, taki jak kod Komitetu ds. Jednolitych Procedur Identyfikacji Papierów Wartościowych (CUSIP), przydzielony danej transzy przez giełdę lub inny podmiot. W przypadku większej liczby kodów niż jeden należy je oddzielić przecinkami.

Termin spłaty odsetek

Dynamiczne

Data

Powtarzający się okresowo termin, w którym ma nastąpić wypłata odsetek właścicielowi określonej transzy instrumentu finansowego będącego wynikiem sekurytyzacji zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości mieszkalnej.

Termin spłaty kwoty głównej

Dynamiczne

Data

Powtarzający się okresowo termin, w którym ma nastąpić wypłata kwoty głównej właścicielowi określonej transzy instrumentu finansowego będącego wynikiem sekurytyzacji zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości mieszkalnej.

Waluta

Statyczne

Tekstowe

Jednostka lub jednostki wymiany, w których podaje się saldo poziomu i płatności.

Stopa referencyjna

Statyczne

Wykaz

Wskaźnik bazowej referencyjnej stopy procentowej określony w dokumencie ofertowym (np. trzymiesięczny Euribor) mający zastosowanie do określonej transzy instrumentu finansowego będącego wynikiem sekurytyzacji zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości mieszkalnej.

Data emisji obligacji

Statyczne

Data

Data emisji obligacji.


ZAŁĄCZNIK II

Dane dotyczące poziomu pożyczek – Szablon na potrzeby sprawozdawczości dotyczącej instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji zabezpieczonych komercyjnymi kredytami hipotecznymi

POŻYCZKA:

Nazwa pola

Statyczne/dynamiczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Identyfikatory pożyczki

Identyfikator puli transakcji

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalna nazwa transakcji.

Data graniczna puli

Dynamiczne

Data

Data graniczna bieżącej puli lub bieżącego portfela.

Data sekurytyzacji

Statyczne

Data

Data emisji obligacji dla transakcji – data pierwszego notowania obligacji.

Pierwotne okresy spłaty pożyczek

Identyfikator grupy

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Alfanumeryczny kod przypisany do każdej grupy pożyczek w ramach emisji.

Identyfikator jednostki obsługującej pożyczkę

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny jednostki obsługującej pożyczkę, przypisany danej pożyczce.

Identyfikator pożyczki w dokumencie ofertowym

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny numer lub nazwa transakcji dotyczącej pożyczki w dokumencie ofertowym lub prospekcie emisyjnym, przypisany danej pożyczce w ramach transakcji lub puli.

Jednostka sponsorująca pożyczkę

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Jednostka sponsorująca pożyczkę.

Data udzielenia pożyczki

Statyczne

Data

Pierwotna data udzielenia pożyczki.

Waluta pożyczki

Statyczne

Wykaz

Określenie waluty pożyczki.

Całkowite saldo pożyczki na dzień jej udzielenia

Statyczne

Liczbowe

Całkowite saldo kwoty pożyczki na dzień jej udzielenia, stanowiące 100 % pełnego instrumentu, tj. kwoty sekurytyzowanej i niesekurytyzowanej/posiadanej i nieposiadanej (w walucie pożyczki).

Pierwotny okres spłaty pożyczki

Statyczne

Liczbowe

Umowny okres spłaty (w miesiącach) na dzień udzielenia pożyczki.

Data rozpoczęcia amortyzacji

Statyczne

Data

Dzień, w którym rozpocznie się amortyzacja całej kwoty pożyczki (może to być dzień poprzedzający datę sekurytyzacji).

Kod wskaźnika stóp procentowych

Statyczne

Wykaz

Wskaźnik bieżącej stopy procentowej (stopa referencyjna, na podstawie której ustala się stopę procentową kredytu hipotecznego).

Pierwotna stopa procentowa pożyczki

Statyczne

Liczbowe

Łączna stopa procentowa pożyczki na dzień udzielenia pożyczki. Jeżeli istnieje wiele transz o różnych stopach procentowych, wówczas stosuje się średnią ważoną stopę.

Data pierwszej spłaty należnych odsetek

Statyczne

Data

Termin, w którym należało dokonać pierwszej spłaty odsetek naliczonych od pożyczki po dniu udzielenia pożyczki.

Państwo, w którym udzielono pożyczki

Statyczne

Wykaz

Państwo, w którym udzielono pożyczki.

Przeznaczenie pożyczki

Statyczne

Wykaz

Przeznaczenie pożyczki.

Zabezpieczenie w postaci kredytu hipotecznego

Statyczne

Y/N

Czy pożyczka jest zabezpieczona – kredytami hipotecznymi na nieruchomościach?

Statystyka dotycząca pożyczki na dzień sekurytyzacji

Wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia w odniesieniu do (pełnej) kwoty pożyczki na dzień sekurytyzacji

Statyczne

Liczbowe

Wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia w odniesieniu do (pełnej) kwoty pożyczki na dzień sekurytyzacji.

Współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem w odniesieniu do (pełnej) kwoty pożyczki na dzień sekurytyzacji

Statyczne

Liczbowe

Współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem w odniesieniu do (pełnej) kwoty pożyczki na dzień sekurytyzacji.

Wskaźnik zdolności spłaty odsetek na dzień sekurytyzacji (część A pożyczki)

Statyczne

Liczbowe

Obliczenie wskaźnika zdolności spłaty odsetek na dzień sekurytyzacji w odniesieniu do części A pożyczki na podstawie dokumentacji ofertowej.

Wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia na dzień sekurytyzacji (część A pożyczki)

Statyczne

Liczbowe

Obliczenie wskaźnika zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia na dzień sekurytyzacji dla pożyczki A na podstawie dokumentacji ofertowej.

Współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem na dzień sekurytyzacji (część A pożyczki)

Statyczne

Liczbowe

Współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem na dzień sekurytyzacji (współczynnik LTV) dla części A pożyczki na podstawie dokumentacji ofertowej.

Udostępnione saldo kwoty głównej na dzień sekurytyzacji

Statyczne

Liczbowe

Udostępnione saldo pełnej kwoty pożyczki, w tym wszelkie niewykorzystane kwoty, na dzień sekurytyzacji.

Rzeczywiste saldo kwoty głównej na dzień sekurytyzacji (pełna kwota pożyczki)

Statyczne

Liczbowe

Rzeczywiste saldo kwoty głównej pełnej kwoty pożyczki na dzień sekurytyzacji zgodnie z dokumentem ofertowym.

Okresowa spłata kwoty głównej i odsetek na dzień sekurytyzacji

Statyczne

Liczbowe

Planowana wysokość kwoty głównej i odsetek, których termin spłaty przypada w dniu kolejnej spłaty pożyczki, na dzień sekurytyzacji.

Stopa procentowa pożyczki na dzień sekurytyzacji

Statyczne

Liczbowe

Łączna stopa procentowa (np. LIBOR + marża), którą wykorzystuje się do obliczenia odsetek należnych od pożyczki na dzień sekurytyzacji.

Ranking opłat na dzień sekurytyzacji

Statyczne

Wykaz

Czy zabezpieczenie przyznane na sekurytyzacji jest zabezpieczeniem pierwszorzędnym?

Pozostały okres spłaty na dzień sekurytyzacji

Statyczne

Liczbowe

Pozostała liczba miesięcy (z wyłączeniem opcji przedłużenia) do terminu zapadalności pożyczki na dzień sekurytyzacji.

Pozostały okres amortyzacji pożyczki na dzień sekurytyzacji

Statyczne

Liczbowe

Liczba miesięcy pozostających do terminu zapadalności pożyczki w ramach amortyzacji. Jeżeli amortyzacja nie rozpoczęła się w dniu sekurytyzacji, okres spłaty pożyczki będzie krótszy niż pozostały okres na dzień sekurytyzacji.

Termin zapadalności pożyczki na dzień sekurytyzacji

Statyczne

Data

Termin zapadalności pożyczki określony w umowie pożyczki. Nie uwzględnia to jakiegokolwiek przedłużenia terminu zapadalności, który może być dopuszczony w ramach umowy pożyczki, ale początkowy termin zapadalności.

Rzeczywiste saldo kwoty głównej na dzień sekurytyzacji (część A pożyczki)

Statyczne

Liczbowe

Rzeczywiste saldo kwoty głównej części A pożyczki na dzień sekurytyzacji określone w dokumencie ofertowym.

Opcja przedłużenia

Dynamiczne

Y/N

Należy wskazać, czy istnieje opcja przedłużenia okresu spłaty pożyczki i przesunięcia terminu zapadalności.

Czas trwania opcji najkrótszego przedłużenia

Statyczne

Liczbowe

Czas trwania w miesiącach opcji najkrótszego przedłużenia dostępnego w odniesieniu do pożyczki.

Charakter opcji przedłużenia

Statyczne

Wykaz

Rodzaj opcji przedłużenia.

Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia

Liczba nieruchomości na dzień sekurytyzacji

Statyczne

Liczbowe

Liczba nieruchomości, które służą jako zabezpieczenie pożyczki na dzień sekurytyzacji.

Liczba nieruchomości na dzień graniczny puli

Dynamiczne

Liczbowe

Liczba nieruchomości, które służą jako zabezpieczenie pożyczki na dzień graniczny puli.

Nieruchomości stanowiące zabezpieczenie pożyczki na dzień sekurytyzacji

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Należy wprowadzić niepowtarzalne identyfikatory nieruchomości (PC1) w przypadku nieruchomości stanowiących zabezpieczenie pożyczki na dzień sekurytyzacji.

Nieruchomości stanowiące zabezpieczenie pożyczki na dzień graniczny puli

Dynamiczne

Tekstowe/Liczbowe

Należy wprowadzić niepowtarzalne identyfikatory nieruchomości (PC1) dla nieruchomości stanowiących zabezpieczenie pożyczki w dniu będącym datą graniczną.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków umów kredytowych

Metoda obliczania wskaźnika zdolności spłaty odsetek (pełna kwota pożyczki)

Statyczne

Wykaz

Proszę określić wymóg dotyczący obliczania wskaźnika zdolności spłaty odsetek w ramach umów finansowych dla pełnej kwoty pożyczki, implikowaną metodę obliczania.

Metoda obliczania wskaźnika zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia (pełna kwota pożyczki)

Statyczne

Wykaz

Proszę określić wymóg dotyczący obliczania wskaźnika zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia w ramach umów finansowych dla pełnej kwoty pożyczki, implikowaną metodę obliczania.

Metoda obliczania współczynnika pokrycia należności zabezpieczeniem (pełna kwota pożyczki)

Statyczne

Wykaz

Proszę określić wymóg dotyczący obliczania współczynnika pokrycia należności zabezpieczeniem dla umów finansowych na poziomie pełnej kwoty pożyczki, implikowaną metodę obliczania.

Inny kod umów finansowych (całość)

Statyczne

Wykaz

Jeżeli istnieje inny kod wymagany w odniesieniu do wymogu dotyczącego obliczania wskaźnika zdolności spłaty odsetek lub zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia w ramach umów finansowych dla pełnej kwoty pożyczki.

Metoda obliczania wskaźnika zdolności spłaty odsetek (część A pożyczki)

Statyczne

Wykaz

Proszę określić metodę obliczania wskaźnika zdolności spłaty odsetek dla części A pożyczki.

Metoda obliczania wskaźnika zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia (część A pożyczki)

Statyczne

Wykaz

Proszę określić metodę obliczania wskaźnika zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia dla części A pożyczki.

Metoda obliczania współczynnika pokrycia należności zabezpieczeniem (część A pożyczki)

Statyczne

Wykaz

Proszę określić metodę obliczania współczynnika pokrycia należności zabezpieczeniem dla części A pożyczki.

Statystyki dotyczące nieruchomości stanowiących zabezpieczenie na dzień sekurytyzacji

Przychód na dzień sekurytyzacji

Statyczne

Liczbowe

Łączny gwarantowany przychód ze wszystkich źródeł z tytułu nieruchomości opisanej w dokumencie ofertowym. Jeżeli istnieje wiele nieruchomości, należy zsumować wartości nieruchomości.

Koszty operacyjne na dzień sekurytyzacji

Statyczne

Liczbowe

Łączne gwarantowane koszty operacyjne związane z nieruchomościami opisanymi w dokumencie ofertowym. Do kosztów tych można zaliczyć podatki od nieruchomości, ubezpieczenie, koszty związane z zarządzaniem, użytkowaniem, eksploatacją i naprawami oraz bezpośrednie koszty związane z nieruchomością, jakie ponosi właściciel; wyklucza się natomiast wydatki kapitałowe i prowizje leasingowe.

Dochód netto z działalności operacyjnej na dzień sekurytyzacji

Statyczne

Liczbowe

Przychód pomniejszony o koszty operacyjne na dzień sekurytyzacji (pole „Przychód na dzień sekurytyzacji” minus „Koszty operacyjne na dzień sekurytyzacji”). Jeżeli istnieje wiele nieruchomości, należy zsumować wartości.

Wydatki kapitałowe na dzień sekurytyzacji

Statyczne

Liczbowe

Wydatki kapitałowe na dzień sekurytyzacji (zamiast napraw i kosztów eksploatacji), jeżeli określone w dokumencie ofertowym.

Przepływy pieniężne netto na dzień sekurytyzacji

Statyczne

Liczbowe

Dochód netto z działalności operacyjnej pomniejszony o wydatki kapitałowe na dzień sekurytyzacji (pole „Dochód netto z działalności operacyjnej na dzień sekurytyzacji” minus „Wydatki kapitałowe na dzień sekurytyzacji”).

Waluta stosowana w sprawozdaniu finansowym na dzień sekurytyzacji

Statyczne

Wykaz

Waluta stosowana we wstępnym sprawozdaniu finansowym dotyczącym pól „Przychód na dzień sekurytyzacji” – „Przepływy pieniężne netto na dzień sekurytyzacji”.

Wskaźnik zdolności spłaty odsetek/wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia na dzień sekurytyzacji

Statyczne

Wykaz

W jaki sposób oblicza się/stosuje się wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia, gdy pożyczka związana jest z wieloma nieruchomościami.

Wartość portfela nieruchomości na dzień sekurytyzacji

Statyczne

Liczbowe

Wycena nieruchomości zabezpieczających pożyczkę na dzień sekurytyzacji opisana w dokumencie ofertowym. Jeżeli istnieje wiele nieruchomości, należy zsumować wartości nieruchomości.

Waluta wykorzystana w wycenie portfela nieruchomości na dzień sekurytyzacji

Statyczne

Wykaz

Waluta wykorzystana w wycenie w polu „Wartość portfela nieruchomości na dzień sekurytyzacji”.

Termin wyceny na dzień sekurytyzacji

Statyczne

Data

Termin wyceny określono w odniesieniu do wartości ujawnionych w dokumencie ofertowym. W przypadku istnienia wielu nieruchomości i kilku terminów wyceny należy uwzględnić ostatni termin.

Całkowity możliwy dochód pomniejszony o straty wynikające z niewynajętych mieszkań na dzień sekurytyzacji

Statyczne

Liczbowe

Procent nadającej się do wynajęcia powierzchni z podpisaną umową najmu na dzień sekurytyzacji, jeżeli dane te ujawniono w dokumencie ofertowym (najemcy nie muszą zajmować nieruchomości, ale muszą opłacać czynsz). Jeżeli wiele nieruchomości korzysta ze średniej ważonej poprzez stosowanie obliczeń {Bieżący przypisany % (nieruchomość) × (wykorzystanie)} dla każdej nieruchomości.

Kwoty przechowywane na rachunku powierniczym na dzień sekurytyzacji

Statyczne

Liczbowe

Łączne saldo rachunków rezerwy na poziomie pożyczki, które legalnie obciążano, na dzień sekurytyzacji.

Zestawienie rachunków powierniczych

Statyczne

Y/N

Należy wpisać „Y”, jeżeli na rachunkach rezerwy przechowywane są jakiekolwiek płatności w celu pokrycia wyłącznie opłat za dzierżawę gruntu, kosztów związanych z ubezpieczeniem lub podatkami (z wykluczeniem kosztów związanych z eksploatacją i ulepszeniami, wydatków kapitałowych itd.) zgodnie z umową pożyczki, w przeciwnym wypadku wpisać „N”.

Zestawienie innych rezerw

Statyczne

Y/N

Czy na rachunkach rezerwy przechowywane są jakiekolwiek inne kwoty niż opłaty za użytkowanie gruntów, opłaty związane z podatkami i ubezpieczeniem zgodnie z warunkami umowy pożyczki, przeznaczone na ulepszenia dokonywane przez najemcę, prowizje leasingowe i podobne kwestie w odniesieniu do powiązanej nieruchomości lub w celu zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia dla danej pożyczki?

Rachunek powierniczy prowadzony na wypadek zdarzenia inicjującego

Statyczne

Y/N

Czy w umowie pożyczki wymaga się założenia rachunków rezerwy w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń inicjujących?

Zdarzenie inicjujące wymagające założenia rachunku powierniczego

Statyczne

Wykaz

Rodzaj zdarzenia inicjującego.

Docelowe kwoty/rezerwy na rachunku powierniczym

Statyczne

Liczbowe

Docelowe kwoty/rezerwy na rachunku powierniczym.

Warunki udostępnienia rachunku powierniczego

Statyczne

Tekstowe

Warunki udostępnienia rachunku powierniczego.

Warunki dotyczące wykorzystania rezerw pieniężnych

Statyczne

Wykaz

Kiedy można wykorzystać rezerwy pieniężne?

Waluta rachunku powierniczego

Statyczne

Wykaz

Waluta płatności dokonywanych na rachunku powierniczym. Pola „Kwoty przechowywane na rachunku powierniczym na dzień sekurytyzacji” i „Docelowe kwoty/rezerwy na rachunku powierniczym”.

Szczegółowe informacje dotyczące grupowania pożyczek i pożyczek zastępczych

Pożyczki wzajemnie zabezpieczone

Statyczne

Y/N

Należy wskazać, czy dana pożyczka należy do pożyczek wzajemnie zabezpieczonych (np. pożyczki 1 i 44 są wzajemnie zabezpieczone tak jak pożyczki 4 i 47).

Pożyczka zastępcza

Dynamiczne

Y/N

Czy dana pożyczka stanowi pożyczkę zastępczą dla innej pożyczki na dzień następujący po dacie sekurytyzacji?

Data zastąpienia

Dynamiczne

Data

Jeżeli pożyczka została zastąpiona po dacie sekurytyzacji, należy podać dzień, w którym doszło do tego zastąpienia.

Dozwolona liczba dni karencji

Statyczne

Liczbowe

Liczba dni po terminie spłaty, w trakcie których pożyczkodawca nie będzie nakładał kar za opóźnienia w płatnościach ani nie zgłosi opóźnień w płatnościach.

Wskaźnik dodatkowego finansowania

Statyczne

Wykaz

Czy pełna kwota pożyczki obciążona korzystała z dodatkowego finansowania/była obciążona długiem typu mezzanine?

Szczegółowe informacje dotyczące stóp procentowych pożyczki (na dzień sekurytyzacji)

Rodzaj stopy procentowej

Statyczne

Wykaz

Rodzaj stopy procentowej stosowanej w odniesieniu do pożyczki.

Kod metody naliczania odsetek

Statyczne

Wykaz

Wzór dotyczący „dni” wykorzystywanych do obliczenia odsetek.

Zaległe odsetki

Statyczne

Y/N

Czy pożyczkobiorca zalega z odsetkami, które narosły od pożyczki?

Rodzaj amortyzacji części A pożyczki (o ile dotyczy)

Statyczne

Wykaz

Rodzaj amortyzacji części A pożyczki.

Szczegółowe informacje dotyczące amortyzacji pełnej kwoty pożyczki (na dzień sekurytyzacji)

Rodzaj amortyzacji pełnej kwoty pożyczki (o ile dotyczy)

Statyczne

Wykaz

Rodzaj amortyzacji pełnej kwoty pożyczki.

Dozwolone naliczanie odsetek

Statyczne

Y/N

Czy w dokumentacji dotyczącej pożyczki zezwala się na naliczanie i kapitalizację odsetek?

Data kończąca okres, w którym dokonywanie przedterminowych spłat było niedozwolone

Statyczne

Data

Data, po której pożyczkodawca zezwala na przedterminową spłatę pożyczki.

Data zakończenia obowiązywania warunków przedterminowej spłaty pożyczki

Statyczne

Data

Data, po której pożyczkodawca zezwala na przedterminową spłatę pożyczki bez konieczności uiszczenia opłaty za przedterminową spłatę ani spełnienia warunków przedterminowej spłaty pożyczki. Data, po której można przedterminowo spłacić pożyczkę bez konieczności spełnienia warunków przedterminowej spłaty.

Data zakończenia obowiązywania opłaty za przedterminową spłatę pożyczki

Statyczne

Data

Data, po której pożyczkodawca zezwala na przedterminową spłatę pożyczki bez konieczności spełnienia wymogu, jakim jest uiszczenie opłaty za przedterminową spłatę pożyczki.

Opis warunków przedterminowej spłaty pożyczki

Statyczne

Tekst/Liczba

Powinny odzwierciedlać informacje zawarte w dokumencie ofertowym. Na przykład jeżeli zgodnie z warunkami przedterminowej spłaty pożyczki w pierwszym roku opłata wynosi 1 %, w drugim 0,5 %, zaś w trzecim 0,25 % pożyczki, w dokumencie ofertowym może to wyglądać następująco: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).

Czy brak płatności w odniesieniu do roszczeń pierwszorzędnych stanowi niewykonanie zobowiązania z tytułu pożyczki?

Statyczne

Y/N

Czy brak płatności w odniesieniu do roszczeń pierwszorzędnych stanowi niewykonanie zobowiązania z tytułu pożyczki?

Czy brak płatności w odniesieniu do pożyczek o równej wartości stanowi niewykonanie zobowiązania finansowego z tytułu nieruchomości?

Statyczne

Y/N

Czy brak płatności w odniesieniu do pożyczek o równej wartości stanowi niewykonanie zobowiązania finansowego z tytułu nieruchomości?

Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia pożyczki (na dzień sekurytyzacji)

Pułap oprocentowania w okresie trwania pożyczki

Statyczne

Liczbowe

Maksymalny poziom stopy procentowej, jaką pożyczkobiorca musi płacić od pożyczki ze zmiennym oprocentowaniem zgodnie z warunkami umowy pożyczki.

Dolny limit oprocentowania w okresie trwania pożyczki

Statyczne

Liczbowe

Minimalny poziom stopy procentowej, jaką pożyczkobiorca musi płacić od pożyczki ze zmiennym oprocentowaniem zgodnie z warunkami umowy pożyczki.

Rodzaj swapu pożyczki

Statyczne

Wykaz

Należy opisać rodzaj stosowanego swapu pożyczki.

Dostawca swapu pożyczki

Dynamiczne

Tekstowe

Nazwa dostawcy swapu pożyczki.

Rodzaj swapu stopy procentowej pożyczki

Statyczne

Wykaz

Należy opisać rodzaj swapu stopy procentowej, który ma zastosowanie do pożyczki.

Rodzaj swapu walutowego pożyczki

Statyczne

Wykaz

Należy opisać rodzaj swapu walutowego.

Kurs walutowy dla swapu pożyczki

Statyczne

Liczbowe

Kurs walutowy ustalony dla swapu walutowego pożyczki.

Data uruchomienia swapu pożyczki

Statyczne

Data

Data uruchomienia swapu pożyczki.

Data zakończenia swapu pożyczki

Statyczne

Data

Data zakończenia swapu pożyczki.

Zobowiązanie pożyczkobiorcy do zapłacenia kosztów zerwania swapu pożyczki

Statyczne

Wykaz

Zakres, w jakim pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłacenia kosztów zerwania dostawcy swapu pożyczki.

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji oprocentowania pożyczki (na dzień sekurytyzacji)

Częstotliwość spłat

Statyczne

Wykaz

Częstotliwość spłat odsetek i kwoty głównej pożyczki zgodnie z oryginalną dokumentacją dotyczącą pożyczki.

Częstotliwość aktualizacji stopy procentowej

Statyczne

Wykaz

Częstotliwość, z jaką aktualizuje się stopę procentową zgodnie z oryginalną dokumentacją dotyczącą pożyczki.

Częstotliwość aktualizacji płatności

Statyczne

Wykaz

Częstotliwość, z jaką aktualizuje się spłatę kwoty głównej i odsetek zgodnie z oryginalną dokumentacją dotyczącą pożyczki.

Historyczny wskaźnik wyrażony w dniach

Statyczne

Liczbowe

Na ile dni przed datą spłaty odsetek wyznaczono stopę procentową (np. Euribor wyznaczony na dwa dni przed datą spłaty odsetek).

Data wyznaczenia wskaźnika

Statyczne

Data

Jeżeli w umowie pożyczki zawarto konkretne terminy ustalenia wskaźnika, należy wprowadzić następną datę wyznaczenia wskaźnika.

Szczegółowe informacje na temat konsorcjum kredytowego i udziału w tym konsorcjum

Struktura pożyczki

Statyczne

Wykaz

Należy skorzystać z kodu struktury pożyczki w celu opisania struktury mającej zastosowanie do danej pożyczki, np. pełna kwota pożyczki, podział na części A/B, kredyt konsorcjalny.

Kredyt konsorcjalny

Statyczne

Y/N

Czy pożyczka jest częścią kredytu konsorcjalnego?

Procentowy udział łącznego sekurytyzowanego instrumentu pożyczkowego

Statyczne

Liczbowe

Procentowy udział łącznej pożyczki objętej sekurytyzacją na dzień sekurytyzacji.

Prawa jednostki dominującej do podejmowania istotnych decyzji

Statyczne

Y/N

Czy właściciel jakiegokolwiek udziału inny niż emitent ma prawo do podejmowania ważnych decyzji?

Bank korespondent ds. kredytów konsorcjalnych

Statyczne

Tekstowe

Bank korespondent.

Różne szczegółowe informacje dotyczące pożyczek

Środek zaradczy w przypadku naruszenia postanowień umowy finansowej

Statyczne

Wykaz

Środek zaradczy w przypadku naruszenia postanowień umowy finansowej.

Jednostka inicjująca pożyczkę

Statyczne

Tekstowe

Nazwa inicjatora/pożyczkodawcy, który sprzedał pożyczkę emitentowi. Nazwa podmiotu ponoszącego ostateczną odpowiedzialność za oświadczenia i gwarancje pożyczki.

Kary związane z przedstawianiem informacji finansowych

Statyczne

Wykaz

Wskaźnik kar nakładanych na pożyczkobiorcę, w przypadku gdy nie przedstawi on informacji finansowych (sprawozdanie z działalności, harmonogram itd.) wymaganych na potrzeby dokumentów w sprawie pożyczki.

Regres pożyczki

Statyczne

Y/N

Czy istnieje możliwość odwołania się do innej strony (np. gwaranta), w przypadku gdy pożyczkobiorca nie wywiąże się z zobowiązania w ramach umowy pożyczki?

Kod zaokrąglania

Statyczne

Wykaz

Metoda zaokrąglania stopy procentowej.

Przyrost zaokrąglania

Statyczne

Liczbowe

Przyrostowy procent, zgodnie z którym należy zaokrąglić wskaźnik stopy procentowej podczas ustalania stopy procentowej określonej w umowie pożyczki.

Nazwa specjalnej jednostki obsługującej na dzień sekurytyzacji

Statyczne

Tekstowe

Nazwa specjalnej jednostki obsługującej na dzień sekurytyzacji.

Standard obsługi

Statyczne

Wykaz

Standard obsługi (wybór). Czy jednostka obsługująca pożyczkę obsługuje pełną kwotę pożyczki (zarówno część A, jak i część B), czy tylko część A lub B?

Szczegółowe informacje dotyczące terminu płatności

Termin spłaty pożyczki

Dynamiczne

Data

Termin, w którym emitentowi wypłacana jest kwota główna i odsetki, zazwyczaj jest to termin spłaty odsetek od pożyczki.

Termin zapłaty

Dynamiczne

Data

Data, z którą dokonano spłaty wszystkich płatności w całości bez żadnych niedoborów. W przypadku pożyczki niezagrożonej będzie to termin spłaty pożyczki poprzedzający bezpośrednio datę wprowadzoną w polu „Termin spłaty pożyczki”.

Termin aktualizacji wskaźnika stopy procentowej

Dynamiczne

Data

W przypadku pożyczek o zmiennym oprocentowaniu kolejny termin, w którym nastąpi zmiana stopy procentowej. W przypadku pożyczek o stałym oprocentowaniu należy wprowadzić kolejny termin spłaty odsetek.

Termin kolejnej korekty płatności

Dynamiczne

Data

W przypadku pożyczek o zmiennym oprocentowaniu kolejny termin, w którym nastąpi zmiana planowanej kwoty głównej lub odsetek. W przypadku pożyczek o stałym oprocentowaniu należy wprowadzić kolejny termin spłaty.

Termin zapadalności pożyczki

Dynamiczne

Data

Aktualny termin zapadalności pożyczki określony w umowie pożyczki. W tym przypadku nie uwzględnia się żadnych zatwierdzonych przedłużeń terminu zapadalności, które mogą być dozwolone w ramach umowy pożyczki.

Termin kolejnej spłaty pożyczki

Dynamiczne

Data

Termin kolejnej spłaty pożyczki.

Szczegółowe informacje dotyczące oprocentowania

Bieżący wskaźnik stopy procentowej (pełna kwota pożyczki)

Dynamiczne

Liczbowe

Wskaźnik stopy procentowej wykorzystywany w celu określenia bieżącej stopy procentowej pełnej kwoty pożyczki. Stopa procentowa (przed naliczeniem marży) wykorzystywana w celu obliczenia odsetek spłacanych na dzień spłaty (pełnej) kwoty pożyczki w polu „Termin spłaty pożyczki”.

Bieżąca wysokość marży (pełna kwota pożyczki)

Dynamiczne

Liczbowe

Marża wykorzystywana w celu określenia bieżącej stopy procentowej pełnej kwoty pożyczki. Marża wykorzystywana w celu obliczenia odsetek spłacanych na dzień spłaty (pełnej) kwoty pożyczki w polu „Termin spłaty pożyczki”.

Bieżąca stopa procentowa (pełna kwota pożyczki)

Dynamiczne

Liczbowe

Łączna stopa procentowa wykorzystywana w celu obliczenia odsetek spłacanych w dniu spłaty (pełnej) kwoty pożyczki w polu „Termin spłaty pożyczki” (suma pola „Bieżący wskaźnik stopa procentowej (pełna kwota pożyczki)” i „Bieżąca wysokość marży (pełna kwota pożyczki)” w przypadku pożyczek o zmiennym oprocentowaniu).

Bieżąca stopa procentowa (część A pożyczki)

Dynamiczne

Liczbowe

Roczna stopa brutto wykorzystywana do obliczenia planowanych odsetek na bieżący okres od części A pożyczki.

Kolejny wskaźnik stopy procentowej (pełna kwota pożyczki)

Dynamiczne

Liczbowe

Wskaźnik stopy procentowej na kolejny okres wykorzystywany w celu określenia bieżącej stopy procentowej pełnej kwoty pożyczki. Stopa procentowa (przed naliczeniem marży) wykorzystywana do obliczenia odsetek spłacanych na podstawie rzeczywistego końcowego salda pożyczki (pełna kwota pożyczki) „Rzeczywiste końcowe saldo pożyczki (pełna kwota pożyczki)”.

Bieżący współczynnik niewykonania zobowiązania (pełna kwota pożyczki)

Dynamiczne

Liczbowe

Łączne odsetki wykorzystywane do obliczenia odsetek od pożyczki przeterminowanej spłacanych w dniu spłaty pożyczki w polu „Termin spłaty pożyczki”.

Szczegółowe informacje dotyczące kwoty głównej

Bieżące początkowe saldo otwarcia (pełna kwota pożyczki)

Dynamiczne

Liczbowe

Saldo należności na początku bieżącego okresu. Saldo należności pożyczki na początku okresu spłaty odsetek wykorzystywane do obliczenia odsetek podlegających spłacie w dniu spłaty pożyczki w polu „Termin spłaty pożyczki”.

Planowana kwota główna (pełna kwota pożyczki)

Dynamiczne

Liczbowe

Przewidziana kwota główna spłacana od pożyczki za bieżący okres. Kwota główna płacona emitentowi w dniu spłaty pożyczki w polu „Termin spłaty pożyczki”, np. amortyzacja pożyczki, bez uwzględniania przedterminowych spłat.

Bieżące przewidziane saldo końcowe (pełna kwota pożyczki)

Dynamiczne

Liczbowe

Przewidziane saldo kwoty głównej pożyczki pozostające do zapłaty pod koniec bieżącego okresu po amortyzacji pożyczki, ale poprzedzające wszelkie przedterminowe spłaty. Saldo kwoty głównej pożyczki pozostające do zapłaty po dokonaniu planowanej spłaty kwoty głównej, ale przed jakąkolwiek przedterminową spłatą (pole „Bieżące początkowe saldo otwarcia (pełna kwota pożyczki)” minus „Planowana kwota główna (pełna kwota pożyczki)”).

Nieplanowane spłaty kwoty głównej (pełna kwota pożyczki)

Dynamiczne

Liczbowe

Nieplanowane spłaty kwoty głównej otrzymane w bieżącym okresie. Inne spłaty kwoty głównej otrzymane podczas okresu spłaty odsetek, które zostaną wykorzystane do spłacenia pożyczki. Może to dotyczyć przychodów ze sprzedaży, dobrowolnych przedterminowych spłat lub kwot związanych z likwidacją.

Inne korekty kwoty głównej (pełna kwota pożyczki)

Dynamiczne

Liczbowe

Nieplanowane korekty kwoty głównej za okres spłaty odsetek, niepowiązane z przepływem środków pieniężnych. Dowolne inne kwoty, które spowodowałyby zmniejszenie lub zwiększenie salda pożyczki w bieżącym okresie, a których nie uznaje się za nieplanowane spłaty kwoty głównej i które nie są przewidzianą kwotą główną.

Rzeczywista spłacona kwota główna

Dynamiczne

Liczbowe

Rzeczywista spłacona kwota główna w ostatnim dniu spłaty odsetek.

Rzeczywiste końcowe saldo pożyczki (pełna kwota pożyczki)

Dynamiczne

Liczbowe

Rzeczywiste saldo kwoty głównej pozostające do spłaty na koniec bieżącego okresu. Rzeczywiste saldo pożyczki pozostające do spłaty za kolejny okres spłaty odsetek po wszystkich spłatach kwoty głównej.

Bieżące saldo początkowe (część A pożyczki)

Dynamiczne

Liczbowe

Saldo należności (część A pożyczki) na początku bieżącego okresu. Saldo należności części A pożyczki na początku okresu spłaty odsetek wykorzystywane do obliczenia odsetek spłacanych w dniu spłaty pożyczki.

Łączne spłaty kwoty głównej (część A pożyczki)

Dynamiczne

Liczbowe

Wszystkie spłaty kwoty głównej (część A pożyczki) otrzymane w bieżącym okresie. Spłata kwoty głównej części A pożyczki spłacana emitentowi w dniu spłaty pożyczki w polu „Termin spłaty pożyczki”, np. amortyzacja pożyczki, bez uwzględniania przedterminowych spłat.

Rzeczywiste saldo końcowe pożyczki (część A pożyczki)

Dynamiczne

Liczbowe

Rzeczywiste saldo kwoty głównej pozostające do spłaty (część A pożyczki) na koniec bieżącego okresu. Saldo kwoty głównej części A pożyczki pozostające do spłaty po dokonaniu planowanej spłaty kwoty głównej.

Niewykorzystane przyznane saldo instrumentu pożyczki (pełna kwota pożyczki)

Dynamiczne

Liczbowe

Łączna pozostała część pełnej kwoty pożyczki (dług uprzywilejowany)/niewykorzystane saldo na koniec okresu. Łączna pozostała część pełnej kwoty pożyczki (dług uprzywilejowany) na koniec terminu spłaty odsetek, którą pożyczkobiorca nadal może wykorzystać.

Szczegółowe informacje dotyczące odsetek

Planowana należna kwota odsetek (pełna kwota pożyczki)

Dynamiczne

Liczbowe

Odsetki brutto od pełnej kwoty pożyczki za dany okres, przy założeniu braku spłat w bieżącym okresie. Łączne odsetki spłacane w terminie spłaty pożyczki, przy założeniu braku przedterminowych spłat w okresie spłaty odsetek. Odsetki należy określać na podstawie stopy bazowej zgodnie z umową pożyczki.

Nadwyżka/niedobór przedterminowych spłat odsetek

Dynamiczne

Liczbowe

Niedobór lub nadwyżka rzeczywistych spłat odsetek w stosunku do planowanych spłat odsetek za bieżący okres, które nie są związane z niewykonaniem zobowiązania. Wyniki przedterminowych spłat otrzymanych w terminie innym niż planowany termin spłaty.

Inne korekty odsetek

Dynamiczne

Liczbowe

Pole powiązane z innymi korektami kwoty głównej (pole „Inne korekty kwoty głównej (pełna kwota pożyczki)”), w którym przedstawia się nieplanowane korekty odsetek w powiązanym okresie spłat.

Negatywna amortyzacja

Dynamiczne

Liczbowe

Negatywna amortyzacja/odroczone odsetki/odsetki skapitalizowane bez ponoszenia kary.

Rzeczywiste spłacone odsetki (pełna kwota pożyczki)

Dynamiczne

Liczbowe

Rzeczywista kwota odsetek od pełnej kwoty pożyczki spłacona w bieżącym okresie. Łączna kwota odsetek spłacanych przez pożyczkobiorcę w okresie naliczania odsetek lub w terminie spłaty pożyczki.

Rzeczywiste spłacone odsetki (część A pożyczki)

Dynamiczne

Liczbowe

Łączna kwota odsetek spłaconych od części A pożyczki w okresie naliczania odsetek lub w terminie spłaty pożyczki.

Rzeczywiste odsetki od pożyczki przeterminowanej

Dynamiczne

Liczbowe

Rzeczywiste odsetki od pożyczki przeterminowanej dla pełnej kwoty pożyczki, spłacone w bieżącym okresie. Łączna kwota odsetek od pożyczki przeterminowanej spłacona przez pożyczkobiorcę w okresie naliczania odsetek lub w dniu spłaty pożyczki.

Odroczone odsetki(pełna kwota pożyczki)

Dynamiczne

Liczbowe

Odroczone odsetki od zadłużenia przeterminowanego od pełnej kwoty pożyczki. Odsetki z odroczonym terminem spłaty to kwota, o którą kwota odsetek, które pożyczkobiorca jest zobowiązany zapłacić z tytułu kredytu hipotecznego, jest niższa od kwoty narosłych odsetek od salda kwoty głównej pozostającego do spłaty.

Odsetki skapitalizowane (pełna kwota pożyczki)

Dynamiczne

Liczbowe

Odsetki skapitalizowane od pełnej kwoty pożyczki. Odsetki skapitalizowane mają miejsce, w przypadku gdy odsetki dodaje się do salda pożyczki pod koniec okresu spłaty odsetek zgodnie z umową pożyczki.

Szczegółowe informacje dotyczące kwoty głównej i odsetek

Łączna należna planowana kwota główna i odsetki (pełna kwota pożyczki)

Dynamiczne

Liczbowe

Planowana należna spłata kwoty głównej i odsetek od pożyczki płacona emitentowi za bieżący okres (pełna kwota pożyczki). Łączną planowaną kwotę główną i odsetki spłacane w terminie spłaty pożyczki (suma pól „Planowana należna kwota główna (pełna kwota pożyczki)” i „Planowana należna kwota odsetek (pełna kwota pożyczki)”) można wykorzystać do obliczenia wskaźnika zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia.

Łączne niedobory w spłatach kwoty głównej i odsetek pozostających do spłaty (pełna kwota pożyczki)

Dynamiczne

Liczbowe

Skumulowana kwota główna i kwoty odsetek od pożyczki pozostające do spłaty na koniec bieżącego okresu. Skumulowana kwota niespłaconej kwoty głównej i odsetek w dniu spłaty pożyczki.

Łączne inne kwoty pozostające do spłaty

Dynamiczne

Liczbowe

Skumulowane kwoty związane z pożyczką pozostające do spłaty (np. składka ubezpieczeniowa, opłaty za użytkowanie gruntów, wydatki kapitałowe) pod koniec bieżącego okresu, które zostały wydane przez emitenta/jednostkę obsługującą. Skumulowana kwota zaliczek związanych z ochroną nieruchomości lub inne sumy wypłacone tytułem zaliczki przez jednostkę obsługującą lub emitenta, które nie zostały jeszcze zwrócone przez pożyczkobiorcę.

Skumulowana kwota pozostająca do spłaty

Dynamiczne

Liczbowe

Suma pól „Łączne niedobory w spłatach kwoty głównej i odsetek pozostających do spłaty (pełna kwota pożyczki)” i „Łączne inne kwoty pozostające do spłaty”.

Wystąpienie zdarzenia inicjującego amortyzację

Dynamiczne

Y/N

Czy wystąpiło zdarzenie inicjujące amortyzację?

Bieżący rodzaj amortyzacji

Dynamiczne

Wykaz

Rodzaj amortyzacji stosowany w odniesieniu do części A pożyczki.

Łączna spłata planowanej kwoty głównej i odsetek (część A pożyczki)

Dynamiczne

Liczbowe

Planowana spłata kwoty głównej i odsetek należnych od części A pożyczki dla emitenta za bieżący okres.

Najnowsze szczegółowe informacje finansowe od początku roku do danego dnia

Naruszenie obowiązku sprawozdawczego przez pożyczkobiorcę

Dynamiczne

Y/N

Czy pożyczkobiorca nie wywiązuje się z obowiązku składania sprawozdań jednostce obsługującej pożyczkę lub pożyczkodawcy?

Ostatni przychód

Dynamiczne

Liczbowe

Łączny przychód za okres objęty ostatnim sprawozdaniem finansowym (tj. okres od początku roku do danego dnia lub okres 12 miesięcy) z tytułu wszystkich nieruchomości.

Najnowszy współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem (pełna kwota pożyczki)

Dynamiczne

Liczbowe

Najnowszy współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem (współczynnik LTV) dla (pełnej) kwoty pożyczki określony na podstawie dokumentacji dotyczącej pożyczki.

Najnowszy wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia (pełna kwota pożyczki)

Dynamiczne

Liczbowe

Najnowszy wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia dla (pełnej) kwoty pożyczki określony na podstawie dokumentacji dotyczącej pożyczki.

Najnowszy wskaźnik zdolności spłaty odsetek (pełna kwota pożyczki)

Dynamiczne

Liczbowe

Najnowszy wskaźnik zdolności spłaty odsetek dla (pełnej) kwoty pożyczki określony na podstawie dokumentacji dotyczącej pożyczki.

Najnowszy wskaźnik zdolności spłaty odsetek (część A pożyczki)

Dynamiczne

Liczbowe

Najnowszy wskaźnik zdolności spłaty odsetek dla części A pożyczki określony na podstawie dokumentacji ofertowej.

Najnowszy wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia (część A pożyczki)

Dynamiczne

Liczbowe

Najnowszy wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia dla części A pożyczki na podstawie dokumentacji ofertowej.

Najnowszy współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem (część A pożyczki)

Dynamiczne

Liczbowe

Najnowszy współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem (współczynnik LTV) dla części A pożyczki określony na podstawie dokumentacji ofertowej.

Szczegółowe informacje dotyczące rachunku rezerwy i rachunku powierniczego

Łączne saldo rachunku rezerwy

Dynamiczne

Liczbowe

Łączne saldo rachunków rezerwy na poziomie pożyczki w terminie spłaty pożyczki. Obejmuje koszty utrzymania i napraw oraz koszty środowiskowe itd. (z wykluczeniem rezerw przeznaczonych na podatki i ubezpieczenie, łącznie z prowizjami leasingowymi wykorzystywanymi jako rezerwy). Należy wypełnić, jeżeli w polu „Zestawienie innych rezerw” w planie pożyczki umieszczono „Y”.

Wystąpienie zdarzenia inicjującego utworzenie rachunku powierniczego

Dynamiczne

Y/N

Należy wpisać „Y”, jeżeli nastąpiło zdarzenie, które spowodowało ustanowienie rachunków rezerwy. Należy wpisać „N”, jeżeli gromadzenie płatności jest normalnym warunkiem umowy pożyczki.

Kwoty dodane do rachunków powierniczych w bieżącym okresie

Dynamiczne

Liczbowe

Kwota dodana do dowolnego rachunku powierniczego lub rachunku rezerwy w bieżącym okresie.

Waluta salda rachunku rezerwy

Dynamiczne

Wykaz

Określenie waluty rachunku rezerwy.

Waluta rachunku powierniczego

Statyczne

Wykaz

Określenie waluty rachunku powierniczego.

Szczegółowe informacje dotyczące likwidacji i przedterminowych spłat

Data likwidacji/przedterminowej spłaty

Dynamiczne

Data

Data otrzymania nieplanowanych spłat kwoty głównej lub przychodów z likwidacji.

Kod likwidacji/przedterminowej spłaty

Dynamiczne

Wykaz

Kod przypisany do wszelkich nieplanowanych spłat kwoty głównej lub przychodów z likwidacji otrzymanych w okresie spłaty.

Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia na poziomie pożyczkobiorcy

Nazwa dostawcy swapu pożyczki (poziom pożyczkobiorcy)

Dynamiczne

Tekstowe

Nazwa dostawcy swapu pożyczki, jeżeli pożyczkobiorca posiada bezpośrednią umowę z kontrahentem swapu.

Rzeczywiste ratingi dostawcy swapu pożyczki (poziom pożyczkobiorcy)

Dynamiczne

Tekstowe/Liczbowe

Należy określić ratingi kontrahenta swapu na dzień spłaty pożyczki.

Zdarzenie powodujące całkowite lub częściowe wypowiedzenie swapu pożyczki za bieżący okres (poziom pożyczkobiorcy)

Dynamiczne

Wykaz

Jeżeli w bieżącym okresie doszło do wypowiedzenia swapu pożyczki, należy podać przyczynę.

Okresowa płatność netto należna dostawcy swapu pożyczki (poziom pożyczkobiorcy)

Dynamiczne

Liczbowe

Kwota płatności przekazywanej kontrahentowi swapu przez pożyczkobiorcę w dniu spłaty pożyczki zgodnie z umową swap.

Okresowa płatność netto należna od dostawcy swapu pożyczki (poziom pożyczkobiorcy)

Dynamiczne

Liczbowe

Kwota płatności przekazywanej pożyczkobiorcy przez kontrahenta swapu w dniu spłaty pożyczki zgodnie z umową swap.

Koszty związane z wypowiedzeniem należne dostawcy swapu pożyczki

Dynamiczne

Liczbowe

Kwota dowolnej płatności, jaką pożyczkobiorca musi zapłacić kontrahentowi swapu za częściowe lub całkowite wypowiedzenie umowy swap.

Brak spłaty kosztów związanych z wypowiedzeniem swapu pożyczki

Dynamiczne

Liczbowe

Kwota każdej ewentualnej niedokonanej spłaty, kosztów związanych z wypowiedzeniem wynikających z całkowitego lub częściowego wypowiedzenia umowy swap, płaconych przez pożyczkobiorcę.

Koszty wypowiedzenia należne od kontrahenta swapu pożyczki

Dynamiczne

Liczbowe

Kwota wszelkich zysków płacona pożyczkobiorcy przez kontrahenta swapu w związku z całościowym lub częściowym wypowiedzeniem.

Data kolejnej aktualizacji swapu pożyczki

Dynamiczne

Data

Termin kolejnej aktualizacji swapu pożyczki.

Szczegółowe informacje dotyczące swapu na poziomie pożyczki

Dynamiczne

Tekstowe

Szczegółowe informacje dotyczące swapu.

Szczegółowe informacje dotyczące statusu zaległej pożyczki

Status nieruchomości

Dynamiczne

Wykaz

Status nieruchomości.

Status pożyczki

Dynamiczne

Wykaz

Status pożyczki (tj. bieżący, brak spłat itd.). Jeżeli do pożyczki przypisanych jest wiele kodów statusu, do jednostki obsługującej należy wybór zgłaszanego kodu.

Data rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego

Dynamiczne

Data

Data wszczęcia postępowania w sprawie przejęcia lub postępowania administracyjnego lub alternatywnego postępowania egzekucyjnego przeciwko pożyczkobiorcy lub uzgodnionego z pożyczkobiorcą.

Kod strategii układu

Dynamiczne

Wykaz

Strategia układu.

Spodziewane terminy odzyskania należności

Dynamiczne

Liczbowe

Spodziewane terminy windykacji w miesiącach.

Niewypłacalność

Dynamiczne

Y/N

Status niewypłacalności pożyczki (w przypadku niewypłacalności zaznaczyć „Y”, w przeciwnym razie „N”).

Data niewypłacalności

Dynamiczne

Data

Data niewypłacalności.

Data wejścia w posiadanie nieruchomości

Dynamiczne

Data

Data uzyskania tytułu prawnego (lub alternatywnej formy skutecznej kontroli i zdolności do rozporządzania) do nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Przychody netto otrzymane z likwidacji

Dynamiczne

Liczbowe

Przychody netto otrzymane z likwidacji wykorzystywane w celu określenia strat po stronie emitenta zgodnie z dokumentami dotyczącymi transakcji. Kwota przychodów netto otrzymanych ze sprzedaży, która pozwoli określić ewentualne straty lub braki w związku z pożyczką.

Koszt likwidacji

Dynamiczne

Liczbowe

Koszty związane z likwidacją kompensowane z innych aktywów emitenta w celu określenia strat zgodnie z dokumentami dotyczącymi transakcji. Kwota wszelkich kosztów likwidacji, która zostanie wypłacona z przychodów netto ze sprzedaży w celu określenia, czy wystąpią jakiekolwiek straty.

Odnotowana strata z sekurytyzacji

Dynamiczne

Liczbowe

Saldo należności pożyczki (plus koszty likwidacji) pomniejszone o otrzymany przychód netto z likwidacji. Kwota wszelkich strat po stronie emitenta po odjęciu kosztów likwidacji z przychodów netto ze sprzedaży.

Liczba miesięcy zalegania

Dynamiczne

Liczbowe

Liczba miesięcy zalegania ze spłatą pożyczki na koniec bieżącego okresu zgodnie z definicją emitenta.

Kwota zaległa

Dynamiczne

Liczbowe

Całkowita zaległa kwota przed uwzględnieniem przychodów ze sprzedaży i odzyskanych należności.

Skumulowane odzyskane należności

Dynamiczne

Liczbowe

Łączne odzyskane należności w tym wszystkie przychody ze sprzedaży.

Status specjalnej obsługi

Dynamiczne

Y/N

Czy pożyczka została objęta specjalną obsługą na dzień spłaty pożyczki?

Data niewykonania zobowiązania

Dynamiczne

Data

Data pożyczki, w stosunku do której zobowiązanie nie zostało wykonane.

Waluta likwidacji

Dynamiczne

Wykaz

Określenie waluty likwidacji.

Waluta strat

Dynamiczne

Wykaz

Określenie waluty strat.

Waluta zaległości

Dynamiczne

Wykaz

Określenie waluty zaległości.

Szczegółowe informacje dotyczące modyfikacji pożyczki

Zgoda obligatariusza

Dynamiczne

Y/N

Czy potrzebna jest zgoda obligatariusza na przeprowadzenie restrukturyzacji?

Planowane posiedzenie obligatariuszy

Dynamiczne

Data

Na kiedy zaplanowano kolejne posiedzenie obligatariuszy?

Data ostatniej sprzedaży pożyczki

Dynamiczne

Data

Data sprzedaży pożyczki emitentowi, jeżeli pożyczka była częścią pierwotnej sekurytyzacji, wówczas należy podać datę sekurytyzacji.

Data włączenia ostatniej nieruchomości do sekurytyzacji

Dynamiczne

Data

Data włączenia ostatniej lub ostatnich nieruchomości do przedmiotowej sekurytyzacji. Jeżeli jakieś nieruchomości zostały zastąpione, należy podać dzień, w którym doszło do ostatniego zastąpienia. Jeżeli nieruchomości były częścią pierwotnej transakcji, należy podać datę sekurytyzacji.

Data przejęcia

Dynamiczne

Data

Data dokonania przeniesienia/konwersji wierzytelności lub przejęcia przez nowego pożyczkobiorcę.

Data obniżenia kwoty wyceny

Dynamiczne

Data

Data obliczenia i zatwierdzenia obniżonej kwoty wyceny (wstępne lub zaktualizowane obliczenia na dany dzień).

Data ostatniej modyfikacji

Dynamiczne

Data

Data wejścia w życie ostatniej modyfikacji pożyczki.

Kod modyfikacji

Dynamiczne

Wykaz

Rodzaj modyfikacji.

Zmodyfikowana stawka płatności

Dynamiczne

Liczbowe

Jeżeli pożyczka została przekształcona (prawdopodobnie podczas procesu układu), a harmonogram amortyzacji zmieniony, wówczas należy podać nową kwotę, wyrażoną jako procent salda pożyczki.

Zmodyfikowana stopa procentowa pożyczki

Dynamiczne

Liczbowe

Jeżeli pożyczka została przekształcona (prawdopodobnie podczas procesu układu), a stopa procentowa/marża zmieniona, wówczas należy podać nową stopę.

Szczegółowe informacje dotyczące specjalnej obsługi

Lista zagrożeń jednostki obsługującej

Dynamiczne

Data

Data wyznaczająca umieszczenie pożyczki na liście zagrożeń. Jeżeli pożyczkę usunięto z listy zagrożeń w poprzednim okresie, a teraz ponownie ją na niej umieszczono, należy podać nową datę wprowadzenia.

Data ostatniego przeniesienia na specjalną jednostkę obsługującą

Dynamiczne

Data

Data przeniesienia pożyczki na specjalną jednostkę obsługującą po przeniesieniu obsługi. Uwaga: jeżeli pożyczka była wielokrotnie przenoszona, należy podać ostatnią datę przeniesienia na specjalną jednostkę obsługującą.

Data ostatniego zwrócenia do głównej jednostki obsługującej

Dynamiczne

Data

Dzień, w którym pożyczka stała się „skorygowanym kredytem hipotecznym”, tj. dzień, w którym specjalna jednostka obsługująca zwróciła pożyczkę do głównej jednostki obsługującej.

Stwierdzenie braku możliwości odzyskania

Dynamiczne

Y/N

Wskaźnik (Y/N) określający, czy jednostka obsługująca/specjalna jednostka obsługująca stwierdziła, iż nie odzyska wszystkich udzielonych zaliczek, a także całkowitego salda pożyczki pozostającego do spłaty oraz wszelkich innych kwot należnych z tytułu pożyczki z przychodów ze sprzedaży lub likwidacji nieruchomości lub pożyczki.

Data naruszenia warunków pożyczki

Dynamiczne

Data

Data naruszenia warunków pożyczki. Jeżeli doszło do wielu naruszeń, należy podać datę ostatniego naruszenia.

Data naprawienia naruszeń warunków pożyczki

Dynamiczne

Data

Data naprawienia naruszenia warunków pożyczki. Jeżeli doszło do wielu naruszeń, należy podać datę naprawienia ostatniego naruszenia.

Kod kryterium umieszczenia na liście zagrożeń

Dynamiczne

Wykaz

Kod listy zagrożeń jednostki obsługującej. Jeżeli zastosowanie ma wiele kryteriów, proszę podać kod największego zagrożenia.

Waluta opłat

Dynamiczne

Wykaz

Określenie waluty opłat.

Szczegółowe informacje dotyczące specjalnej jednostki obsługującej

Nazwa specjalnej jednostki obsługującej

Dynamiczne

Tekstowe

Nazwa specjalnej jednostki obsługującej.

Czy zmieniono specjalną jednostkę obsługującą?

Dynamiczne

Y/N

Czy od poprzedniego okresu sprawozdawczego zmieniono specjalną jednostkę obsługującą?

Pożyczkodawca innej rangi zaangażowany w postępowanie egzekucyjne

Dynamiczne

Y/N

Czy pożyczkodawca innej rangi jest zaangażowany w postępowanie egzekucyjne?

Szczegółowe informacje dotyczące statusu pożyczki przeterminowanej

Niewykonanie zobowiązania lub przejęcie

Dynamiczne

Y/N

Czy nastąpiło niewykonanie zobowiązania w spłacie pożyczki lub trwa procedura przejęcia?

Przyczyna niewykonania zobowiązania

Dynamiczne

 

Przyczyna niewykonania zobowiązania.

Naruszenie umowy/Inicjacja

Dynamiczne

Wykaz

Rodzaj naruszenia umowy/inicjacji.

Informacje dotyczące dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych

Należy określić, czy jednostka inicjująca przestrzegała jednej z czterech opcji utrzymania

Dynamiczne

Wykaz

Rodzaj utrzymania.

Utrzymane przez jednostkę inicjującą

Dynamiczne

Liczbowe

Interes gospodarczy netto utrzymany przez jednostkę inicjującą wyrażony w procentach zgodnie z art. 405 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.


NIERUCHOMOŚĆ:

Nazwa pola

Statyczne/dynamiczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia nieruchomości

Identyfikator nieruchomości

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny identyfikator przydzielony nieruchomości. Jeżeli istnieje wiele nieruchomości (takich jak apartamentowce), należy podać niepowtarzalny identyfikator, który określa je w sposób zbiorczy.

Grupowanie pożyczek wzajemnie zabezpieczonych nieruchomościami

Dynamiczne

Tekstowe/Liczbowe

Proszę podać odpowiednie identyfikatory pożyczek w dokumencie ofertowym, jeżeli jedna nieruchomość stanowi zabezpieczenie kilku pożyczek w ramach transakcji lub puli, a następnie proszę oddzielić identyfikatory przecinkami.

Nazwa nieruchomości

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Nazwa nieruchomości, która służy jako zabezpieczenie pożyczki. Jeżeli istnieje wiele nieruchomości (takich jak apartamentowce), należy podać nazwę, która określa je w sposób zbiorczy.

Adres nieruchomości

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Adres nieruchomości, która służy jako zabezpieczenie pożyczki.

Miejscowość, w której znajduje się nieruchomość

Statyczne

Tekstowe

Nazwa miasta, w którym znajduje się nieruchomość.

Kod pocztowy nieruchomości

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Główny kod pocztowy nieruchomości. Należy podać co najmniej pierwsze dwa lub cztery znaki.

Państwo, w którym znajduje się nieruchomość

Statyczne

Wykaz

Państwo, w którym znajduje się nieruchomość.

Kod określający rodzaj nieruchomości

Statyczne

Wykaz

Odniesienie do rodzaju lub wykorzystania nieruchomości określone w sprawozdaniu z wyceny lub dokumentacji ofertowej.

Rok budowy

Statyczne

Data

Rok budowy nieruchomości zgodnie ze sprawozdaniem z wyceny lub dokumentacją ofertową.

Rok ostatniej modernizacji

Dynamiczne

Data

Rok ukończenia ostatniej ważniejszej modernizacji/nowej budowy na nieruchomości zgodnie ze sprawozdaniem z wyceny lub dokumentacją ofertową.

Powierzchnia netto w metrach kwadratowych netto na dzień sekurytyzacji

Dynamiczne

Liczbowe

Łączna nadająca się do wynajęcia powierzchnia netto nieruchomości w metrach kwadratowych, która służy jako zabezpieczenie pożyczki zgodnie z ostatnim sprawozdaniem z wyceny. W przypadku wielu nieruchomości należy podać sumę powierzchni.

Weryfikacja wewnętrznej powierzchni użytkowej netto

Dynamiczne

Y/N

Czy rzeczoznawca sprawdził wewnętrzną powierzchnię użytkową netto nieruchomości?

Liczba mieszkań/łóżek/pokoi

Statyczne

Liczbowe

W przypadku nieruchomości wielorodzinnych należy podać liczbę mieszkań, w przypadku pensjonatów/hoteli/szpitali – liczbę łóżek, w przypadku ośrodków kempingowych – liczbę pól kempingowych, w przypadku kwater – liczbę pokoi, w przypadku magazynów – liczbę pomieszczeń. W przypadku istnienia wielu nieruchomości tego samego rodzaju należy podać sumę wartości.

Status nieruchomości

Dynamiczne

Wykaz

Ostatni status pożyczki związanej z nieruchomością.

Forma tytułu nieruchomości

Statyczne

Wykaz

Odpowiednia forma tytułu nieruchomości. Najem gruntu, na którym pożyczkodawca posiada zwykle budynek lub jest zobowiązany do jego zbudowania, jak określono w umowie najmu.

Wygaśnięcie umowy najmu dotyczącej nieruchomości

Statyczne

Data

Należy podać najwcześniejszą datę wygaśnięcia umowy najmu.

Zobowiązanie z tytułu opłat za użytkowanie gruntów

Dynamiczne

Liczbowe

Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem najmu, proszę podać bieżący roczny czynsz najmu należny wynajmującemu.

Data ostatniej wyceny

Dynamiczne

Data

Data ostatniej wyceny nieruchomości.

Ostatnia wycena

Dynamiczne

Liczbowe

Ostatnia wycena nieruchomości.

Podstawa ostatniej wyceny

Dynamiczne

Wykaz

Podstawa ostatniej wyceny.

Waluta opłat za użytkowanie gruntów

Dynamiczne

Wykaz

Waluta opłat za użytkowanie gruntów („Zobowiązanie z tytułu opłat za użytkowanie gruntów”).

Waluta ostatniej wyceny

Dynamiczne

Wykaz

Waluta ostatniej wyceny („Ostatnia wycena”).

Szczegółowe informacje dotyczące daty sekurytyzacji

Data włączenia nieruchomości do sekurytyzacji

Statyczne

Data

Data włączenia nieruchomości do przedmiotowej sekurytyzacji. Jeżeli dana nieruchomość została zastąpiona, należy podać dzień, w którym doszło do zastąpienia. Jeżeli nieruchomość była częścią pierwotnej transakcji, należy podać datę sekurytyzacji.

Przydzielony procent pożyczki na dzień sekurytyzacji

Statyczne

Liczbowe

Przydzielony procent pożyczki przypisany do nieruchomości na dzień sekurytyzacji, w przypadku gdy zabezpieczenie pożyczki stanowi więcej nieruchomości niż jedna.

Termin przedstawienia danych finansowych na dzień sekurytyzacji

Statyczne

Data

Końcowy termin przedstawienia danych finansowych wykorzystywanych w dokumencie ofertowym (np. od początku roku do danego dnia, rocznie, kwartalnie lub przez okres 12 miesięcy).

Dochód netto z działalności operacyjnej na dzień sekurytyzacji

Dynamiczne

Liczbowe

Przychód pomniejszony o koszty operacyjne na dzień sekurytyzacji.

Wycena na dzień sekurytyzacji

Statyczne

Liczbowe

Wycena nieruchomości zabezpieczających pożyczkę na dzień sekurytyzacji opisana w dokumencie ofertowym.

Nazwa rzeczoznawcy podmiotu dokonującego sekurytyzacji

Statyczne

Tekstowe

Nazwa firmy rzeczoznawczej, która przeprowadziła wycenę przy sekurytyzacji.

Data wyceny na dzień sekurytyzacji

Dynamiczne

Data

Data sporządzenia wyceny w odniesieniu do wartości ujawnionych w dokumencie ofertowym.

Wartość lokalu do wynajęcia na dzień sekurytyzacji

Dynamiczne

Liczbowe

Wartość lokalu do wynajęcia na dzień sekurytyzacji.

Powierzchnia komercyjna

Dynamiczne

Liczbowe

Łączna nadająca się do wynajęcia powierzchnia komercyjna netto nieruchomości w metrach kwadratowych, która służy jako zabezpieczenie pożyczki zgodnie z ostatnim sprawozdaniem z wyceny.

Powierzchnia mieszkalna

Dynamiczne

Liczbowe

Łączna nadająca się do wynajęcia powierzchnia mieszkalna netto nieruchomości w metrach kwadratowych, która służy jako zabezpieczenie pożyczki zgodnie z ostatnim sprawozdaniem z wyceny.

Waluta danych finansowych

Dynamiczne

Wykaz

Określenie waluty pożyczki.

Najnowsze szczegółowe informacje finansowe dotyczące nieruchomości od początku roku do danego dnia

Bieżący przydzielony procent pożyczki

Dynamiczne

Liczbowe

Przydzielony procent pożyczki przypisany do nieruchomości na dzień spłaty pożyczki, w przypadku gdy więcej niż jedna nieruchomość stanowi zabezpieczenie pożyczki, suma wszystkich procentów powinna wynieść łącznie 100 %. Procent może być ustalony w umowie pożyczki.

Bieżący procent przydzielony do końcowej kwoty pożyczki

Dynamiczne

Liczbowe

Należy stosować bieżący procent przydzielony do rzeczywistego salda pożyczki pozostającego do spłaty.

Najnowsze dane finansowe na dzień rozpoczęcia

Dynamiczne

Data

Pierwszy dzień okresu, za który przedstawiane są dane finansowe wykorzystane do sporządzenia ostatniego sprawozdania z finansowych wyników działalności (np. miesięcznego, kwartalnego, obejmującego okres od początku roku do danego dnia lub okres 12 miesięcy).

Najnowsze dane finansowe na dzień zakończenia

Dynamiczne

Data

Ostatni dzień okresu, za który przedstawiane są dane finansowe wykorzystane do sporządzenia ostatniego sprawozdania z finansowych wyników działalności (np. miesięcznego, kwartalnego, obejmującego okres od początku roku do danego dnia lub okres 12 miesięcy).

Ostatni miesiąc w roku, w którym przedstawiane są dane finansowe

Dynamiczne

Tekstowe/Liczbowe

Należy wpisać miesiąc, na którym zakończono przedstawianie danych finansowych z każdego roku (najnowszych, z poprzedniego roku i drugiego roku poprzedzającego dany rok).

Najnowszy wskaźnik finansowy

Dynamiczne

Wykaz

Niniejsze pole wykorzystuje się w celu opisania okresu, dla którego podano najnowsze dane finansowe.

Ostatni przychód

Dynamiczne

Liczbowe

Łączny przychód za okres objęty ostatnim sprawozdaniem z finansowych wyników działalności (tj. obejmującym okres od początku roku do danego dnia lub przez okres 12 miesięcy) ze wszystkich nieruchomości. W przypadku wielu nieruchomości należy podać łączny przychód.

Ostatnie koszty operacyjne

Dynamiczne

Liczbowe

Łączne koszty operacyjne za okres objęty ostatnim sprawozdaniem z finansowych wyników działalności (tj. miesięcznym, kwartalnym, obejmującym okres od początku roku do danego dnia lub okres 12 miesięcy) w odniesieniu do wszystkich nieruchomości.

Najnowszy dochód netto z działalności operacyjnej

Dynamiczne

Liczbowe

Łączny przychód pomniejszony o łączne koszty operacyjne za okres objęty ostatnim sprawozdaniem z działalności finansowej.

Najnowsze wydatki kapitałowe

Dynamiczne

Liczbowe

Łączne wydatki kapitałowe (zamiast napraw i utrzymania) za okres objęty ostatnim sprawozdaniem z działalności finansowej (np. miesięcznym, kwartalnym, obejmującym okres od początku roku do danego dnia lub okres 12 miesięcy) w odniesieniu do wszystkich nieruchomości.

Najnowszy przepływ środków pieniężnych netto

Dynamiczne

Liczbowe

Łączny dochód netto z działalności operacyjnej pomniejszony o łączne wydatki kapitałowe za okres objęty ostatnim sprawozdaniem z finansowych wyników działalności.

Najnowsza kwota za obsługę długu

Dynamiczne

Liczbowe

Łączna planowana spłata należnej kwoty głównej i należnych odsetek za okres objęty ostatnim sprawozdaniem z finansowych wyników działalności (tj. miesięcznym, kwartalnym, obejmującym okres od początku roku do danego dnia lub okres 12 miesięcy).

Najnowszy wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia (dochód netto z działalności operacyjnej)

Dynamiczne

Liczbowe

Należy obliczyć wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia na podstawie dochodu netto z działalności operacyjnej za okres objęty ostatnim sprawozdaniem z finansowych wyników działalności (np. miesięcznym, kwartalnym, obejmującym okres od początku roku do danego dnia lub okres 12 miesięcy).

Roczny dochód z najmu wynikający z umowy

Dynamiczne

Liczbowe

Roczny dochód z najmu wynikający z umowy na podstawie najnowszego harmonogramu najmu pożyczkobiorcy.

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania nieruchomości

Stopień wykorzystania na określony dzień

Dynamiczne

Data

Data ostatnio otrzymanego rejestru najemców/harmonogramu najmu. (W przypadku pensjonatów (hoteli) i szpitali należy zastosować średni wskaźnik zajmowania na okres objęty sprawozdaniem finansowym).

Stopień fizycznego wykorzystania na dzień sekurytyzacji

Dynamiczne

Liczbowe

Dostępny odsetek powierzchni nadającej się do wynajęcia, która jest faktycznie wykorzystana na dzień sekurytyzacji (tj. jeżeli najemcy faktycznie wprowadzili się do mieszkań i nie są one już wolne). Dostępny odsetek należy obliczyć na podstawie rejestru najemców lub innego dokumentu zawierającego informacje na temat zajętych pomieszczeń zgodne z najnowszymi informacjami z danego roku budżetowego.

Najnowsze informacje na temat stopnia fizycznego wykorzystania

Dynamiczne

Liczbowe

Ostatni dostępny odsetek faktycznie zajmowanej powierzchni nadającej się do wynajęcia (tj. gdy najemcy faktycznie wprowadzili się do mieszkań i nie są one już wolne). Dostępny odsetek należy obliczyć na podstawie rejestru najemców lub innego dokumentu zawierającego informacje na temat zajętych pomieszczeń zgodne z najnowszymi informacjami z danego roku budżetowego.

Dostępność danych wg najemców

Dynamiczne

Y/N

Czy dostępne są informacje w odniesieniu do poszczególnych najemców?

Średni ważony okres najmu

Dynamiczne

Liczbowe

Średni ważony okres najmu w latach.

Średni ważony okres najmu (pierwsza przerwa)

Dynamiczne

Liczbowe

Średni ważony okres najmu (w latach) po wykorzystaniu wszystkich opcji w ramach pierwszej przerwy.

Szczegółowe informacje dotyczące trzech największych najemców

Procent dochodu, który przestanie napływać w ciągu 1–12 miesięcy

Dynamiczne

Liczbowe

Procent dochodu, który przestanie napływać w ciągu 1–12 miesięcy.

Procent dochodu, który przestanie napływać w ciągu 13–24 miesięcy

Dynamiczne

Liczbowe

Procent dochodu, który przestanie napływać w ciągu 13–24 miesięcy.

Procent dochodu, który przestanie napływać w ciągu 25–36 miesięcy

Dynamiczne

Liczbowe

Procent dochodu, który przestanie napływać w ciągu 25–36 miesięcy.

Procent dochodu, który przestanie napływać w ciągu 37–48 miesięcy

Dynamiczne

Liczbowe

Procent dochodu, który przestanie napływać w ciągu 37–48 miesięcy.

Procent dochodu, który przestanie napływać po upływie 49 miesięcy lub po dłuższym okresie.

Dynamiczne

Liczbowe

Procent dochodu, który przestanie napływać po upływie 49 miesięcy lub po dłuższym okresie.

Największy najemca według wysokości dochodu (netto)

Dynamiczne

Tekstowe/Liczbowe

Nazwa największego obecnie najemcy na podstawie wysokości czynszu netto.

Data wygaśnięcia umowy najmu największego najemcy

Dynamiczne

Data

Data wygaśnięcia umowy najmu największego obecnie najemcy (pod względem wysokości czynszu netto).

Czynsz płacony przez największego najemcę

Dynamiczne

Liczbowe

Roczny czynsz płacony przez największego obecnie najemcę.

Drugi największy najemca pod względem wysokości dochodu (netto)

Dynamiczne

Tekstowe/Liczbowe

Nazwa drugiego największego obecnie najemcy (pod względem wysokości czynszu netto).

Data wygaśnięcia umowy najmu drugiego największego najemcy

Dynamiczne

Data

Data wygaśnięcia umowy najmu drugiego największego obecnie najemcy (pod względem wysokości rocznego czynszu netto).

Czynsz płacony przez drugiego największego najemcę

Dynamiczne

Liczbowe

Czynsz płacony przez drugiego największego obecnie najemcę.

Trzeci największy najemca pod względem wysokości dochodu (netto)

Dynamiczne

Tekstowe/Liczbowe

Nazwa trzeciego największego obecnie najemcy (pod względem wysokości czynszu netto).

Data wygaśnięcia umowy najmu trzeciego największego najemcy

Dynamiczne

Data

Data wygaśnięcia umowy najmu trzeciego największego obecnie najemcy (pod względem wysokości rocznego czynszu netto).

Czynsz płacony przez trzeciego największego najemcę

Dynamiczne

Liczbowe

Czynsz płacony przez trzeciego największego obecnie najemcę.

Waluta czynszu

Dynamiczne

Wykaz

Określenie waluty czynszu.

Szczegółowe informacje dotyczące przejęcia

Przewidziana data likwidacji lub przejęcia aktywów

Dynamiczne

Data

Data likwidacji przewidywana przez specjalną jednostkę obsługującą. Jeżeli istnieje wiele nieruchomości, należy podać ostatnią datę odnoszącą się do powiązanych nieruchomości. W przypadku przejęcia = Przewidziana data przejęcia, a w przypadku posiadanej nieruchomości = Przewidziana data sprzedaży.

Data rozpoczęcia postępowania dotyczącego posiadanej nieruchomości

Dynamiczne

Data

Data wszczęcia postępowania w sprawie przejęcia lub alternatywnego postępowania egzekucyjnego przeciwko pożyczkobiorcy lub uzgodnionego z pożyczkobiorcą.

Data przejęcia zarządu

Dynamiczne

Data

Data uzyskania tytułu prawnego (lub alternatywnej formy skutecznej kontroli i zdolności do rozporządzania) do nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.


INFORMACJE NA TEMAT OBLIGACJI:

Nazwa pola

Statyczne/dynamiczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Informacje ogólne na temat obligacji

Identyfikator puli transakcji

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny danej transakcji lub puli.

Data dystrybucji

Statyczne

Data

Data spłaty odsetek i kwoty głównej transzy obligacji.

Data zapisu

Statyczne

Data

Dzień, na który należy być w posiadaniu klasy obligacji, aby zostać uznanym za posiadającego zapis.

Nazwa klasy obligacji

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Oznaczenie (zwykle litera lub liczba) podane dla transzy instrumentu finansowego będącego wynikiem sekurytyzacji zabezpieczonego spłatami komercyjnych kredytów hipotecznych, którego dotyczą takie same prawa, priorytety i cechy określone w prospekcie emisyjnym, tj. serii 1 klasa A1 itd.

Komitet ds. Jednolitych Procedur Identyfikacji Papierów Wartościowych (CUSIP) (reguła 144A)

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Kod identyfikujący papier wartościowy przypisany każdej klasie lub transzy obligacji zgodnie ze standardami ustanowionymi przez Komitet ds. Jednolitych Procedur Identyfikacji Papierów Wartościowych w odniesieniu do wymogów określonych w regule 144A lub inny niepowtarzalny kod identyfikujący papier wartościowy ustanowiony przez giełdę lub inny podmiot.

Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Kod identyfikujący papier wartościowy przypisany każdej klasie lub transzy obligacji zgodnie ze standardami ustanowionymi przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (kod ISIN) lub inny niepowtarzalny kod identyfikujący papier wartościowy ustanowiony przez giełdę lub inny podmiot.

Wspólny kod (reguła 144A)

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Dziewięciocyfrowy kod identyfikujący wydany wspólnie przez przedsiębiorstwa CEDEL i Euroclear dla każdej klasy lub transzy obligacji.

Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (regulacja S)

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Kod identyfikujący papier wartościowy przypisany każdej klasie lub transzy obligacji zgodnie ze standardami ustanowionymi przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (kod ISIN) w odniesieniu do wymogów określonych w regulacji S lub inny kod identyfikujący papier wartościowy ustanowiony przez giełdę lub inny podmiot.

Wspólny kod (regulacja S)

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Kod identyfikujący papier wartościowy przypisany każdej klasie obligacji lub transzy zgodnie z normami przez Komitet ds. Jednolitych Procedur Identyfikacji Papierów Wartościowych w odniesieniu do wymogów określonych w regulacji S lub inny niepowtarzalny kod identyfikujący papier wartościowy ustanowiony przez giełdę lub inny podmiot.

Data emisji obligacji

Statyczne

Data

Data emisji obligacji.

Prawny termin zapadalności

Statyczne

Data

Termin, w którym należy spłacić określoną klasę lub transzę obligacji w celu uniknięcia niewykonania zobowiązania.

Waluta

Statyczne

Wykaz

Rodzaj waluty, w jakiej wyraża się wartość klasy lub transzy obligacji.

Pierwotne saldo kwoty głównej

Statyczne

Liczbowe

Pierwotne saldo kwoty głównej określonej klasy lub transzy obligacji na dzień emisji.

Informacje dotyczące kwoty głównej obligacji

Oznaczenie referencyjne

Statyczne

Y/N

„Y” dla oznaczenia referencyjnego, „N”, jeżeli dana klasa lub transza obligacji stanowi wydzieloną należność odsetkową.

Pierwotne saldo kwoty głównej

Statyczne

Liczbowe

Saldo kwoty głównej klasy lub transzy obligacji pozostające do spłaty na początku bieżącego okresu.

Planowana kwota główna

Statyczne

Liczbowe

Planowana kwota główna płacona od klasy lub transzy obligacji w trakcie danego okresu.

Nieplanowana kwota główna

Dynamiczne

Liczbowe

Nieplanowana kwota główna płacona od klasy lub transzy obligacji w trakcie danego okresu.

Całkowity podział kwoty głównej

Dynamiczne

Liczbowe

Łączna kwota główna (planowana i nieplanowana) płacona od klasy lub transzy obligacji w trakcie danego okresu.

Rodzaj amortyzacji

Statyczne

Wykaz

Metoda amortyzacji, w ramach której dokonywana jest okresowo płatność z tytułu klasy lub transzy obligacji.

Okres spłaty wyłącznie odsetek

Statyczne

Liczbowe

Długość okresu spłaty wyłącznie odsetek w miesiącach.

Odsetki skapitalizowane

Dynamiczne

Liczbowe

Wszelkie odsetki dodane do salda klasy w tym amortyzacja ujemna.

Strata z tytułu kwoty głównej

Dynamiczne

Liczbowe

Łączna strata z tytułu kwoty głównej w okresie sprawozdawczym.

Skumulowane straty z tytułu kwoty głównej

Dynamiczne

Liczbowe

Skumulowane straty z tytułu kwoty głównej do chwili obecnej.

Końcowe saldo kwoty głównej

Dynamiczne

Liczbowe

Saldo kwoty głównej klasy lub transzy obligacji pozostające do spłaty pod koniec bieżącego okresu.

Wskaźnik spłaty obligacji

Dynamiczne

Liczbowe

Kwota główna spłacana od klasy lub transzy obligacji w okresie sprawozdawczym, jako część pierwotnego salda obligacji lub transzy (0<x< 1), do 12 miejsc po przecinku.

Końcowy wskaźnik obligacji

Dynamiczne

Liczbowe

Końcowa kwota główna klasy lub transzy obligacji po spłaceniu bieżącego okresu sprawozdawczego jako część pierwotnego salda obligacji lub transzy (0<x< 1), do 12 miejsc po przecinku.

Kolejna data spłaty obligacji

Dynamiczne

Data

Kolejna data spłaty/rozdzielenia klasy lub transzy obligacji.

Informacje dotyczące odsetek od obligacji

Rodzaj wskaźnika stopy procentowej

Statyczne

Wykaz

Wskaźnik bazowej referencyjnej stopy procentowej określony w dokumencie ofertowym, mający zastosowanie do określonej klasy lub transzy obligacji. Wskaźnik bieżącej stopy procentowej.

Wskaźnik bieżącej stopy procentowej

Dynamiczne

Liczbowe

Wskaźnik bieżącej stopy procentowej stosowany w odniesieniu do określonej klasy lub transzy obligacji w bieżącym okresie naliczania odsetek, do co najmniej pięciu miejsc po przecinku.

Metoda naliczania odsetek

Statyczne

Wykaz

Metoda naliczania odsetek polegająca na okresowym obliczaniu klasy lub transzy obligacji.

Liczba dni naliczania bieżących odsetek

Dynamiczne

Liczbowe

Liczba dni, w odniesieniu do której nalicza się odsetki, stosowana do obliczenia okresu przekazu bieżących odsetek.

Odsetki naliczone

Dynamiczne

Liczbowe

Kwota odsetek naliczonych.

Obowiązujące ograniczenie dostępnych funduszy

Statyczne

Y/N

Czy klasy obligacji dotyczy mechanizm ograniczenia dostępnych funduszy?

Kwota zmniejszenia wynikająca z wyceny

Dynamiczne

Liczbowe

Zmniejszenie wynikające z bieżącej wyceny przydzielone do danej klasy.

Skumulowane kwoty zmniejszenia wynikającego z wyceny

Dynamiczne

Liczbowe

Łączne skumulowane zmniejszenie wynikające z wyceny.

Inny podział odsetek

Dynamiczne

Liczbowe

Inne określone dodatki do odsetek.

Aktualny niedobór spłaty odsetek

Dynamiczne

Liczbowe

Brakująca kwota odsetek za dany okres sprawozdawczy w odniesieniu do danej klasy.

Skumulowany niedobór spłaty odsetek

Dynamiczne

Liczbowe

Skumulowany niedobór spłaty odsetek do chwili obecnej.

Całkowity podział odsetek

Dynamiczne

Liczbowe

Łączne spłacone odsetki.

Saldo początkowe niespłaconych odsetek

Dynamiczne

Liczbowe

Brak spłaty należnych odsetek na początku bieżącego okresu.

Niespłacone odsetki krótkoterminowe

Dynamiczne

Liczbowe

Wszelkie odsetki, odroczone w bieżącym okresie, których spłata nastąpi w dniu kolejnej spłaty.

Niespłacone odsetki długoterminowe

Dynamiczne

Liczbowe

Wszelkie odsetki odroczone w bieżącym okresie, których spłata nastąpi w terminie zapadalności.

Zdarzenie inicjujące ograniczenie dostępnych funduszy

Dynamiczne

Y/N

Czy miało miejsce zdarzenie inicjujące ograniczenie dostępnych funduszy?

Wskaźnik stopy procentowej w kolejnym okresie

Dynamiczne

Liczbowe

Wartość wskaźnika stopy procentowej w kolejnym okresie.

Termin kolejnej aktualizacji wskaźnika stopy procentowej

Dynamiczne

Data

Termin kolejnej aktualizacji wskaźnika stopy procentowej.

Szczegółowe informacje dotyczące instrumentu wsparcia płynności

Instrument wsparcia płynności - saldo początkowe

Dynamiczne

Liczbowe

Saldo początkowe instrumentu wsparcia płynności.

Korekty dotyczące instrumentu wsparcia płynności

Dynamiczne

Liczbowe

Wszelkie korekty dotyczące instrumencie wsparcia płynności.

Wykorzystanie środków z instrumentu wsparcia płynności

Dynamiczne

Liczbowe

Kwota wykorzystanych środków z instrumentu wsparcia płynności.

Zwroty do instrumentu wsparcia płynności

Dynamiczne

Liczbowe

Kwoty zwrócone do instrumentu wsparcia płynności.

Saldo końcowe instrumentu wsparcia płynności

Dynamiczne

Liczbowe

Saldo końcowe.

Waluta instrumentu wsparcia płynności

Dynamiczne

Wykaz

Waluta instrumentu wsparcia płynności.


ZAŁĄCZNIK III

Dane dotyczące poziomu pożyczek – Szablon sprawozdania na potrzeby instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji zabezpieczonych pożyczkami, udzielonymi małym i średnim przedsiębiorstwom

AKTYWA:

Nazwa pola

Statyczne/dynamiczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Data graniczna puli

Dynamiczne

Data

Aktualna data graniczna puli lub portfela.

Identyfikator puli

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny ciąg identyfikacyjny transakcji lub puli/nazwa transakcji.

Identyfikator pożyczki

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny identyfikator każdej pożyczki.

Jednostka inicjująca

Statyczne

Tekstowe

Pożyczkodawca, który udzielił pierwotnej pożyczki.

Identyfikator jednostki obsługującej

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny identyfikator jednostki obsługującej służący do oznaczenia podmiotu obsługującego pożyczkę.

Nazwa jednostki obsługującej

Dynamiczne

Tekstowe

Nazwa jednostki obsługującej.

Identyfikator pożyczkobiorcy

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny identyfikator pożyczkobiorcy – umożliwiający identyfikację pożyczkobiorców obciążonych wieloma pożyczkami z danej puli (np. dodatkowymi zaliczkami/innymi pożyczkami przedstawionymi jako oddzielne pozycje).

Informacje na temat dłużnika

Państwo

Statyczne

Wykaz

Państwo, w którym znajduje się stałe miejsce prowadzenia działalności dłużnika.

Kod pocztowy

Statyczne

Tekstowe

Należy podać co najmniej pierwsze dwa lub trzy znaki. Nie należy podawać pełnego kodu pocztowego.

Forma prawna/rodzaj działalności dłużnika

Statyczne

Wykaz

 

Segment pakietu Bazylea III pożyczkobiorcy

Statyczne

Wykaz

 

Podmiot powiązany jednostki inicjującej?

Statyczne

Y/N

Czy pożyczkobiorca jest podmiotem powiązanym jednostki inicjującej?

Rodzaj składnika aktywów

Statyczne

Wykaz

 

Uprzywilejowanie

Dynamiczne

Wykaz

 

Oszacowanie wewnętrzne banku dotyczące straty z tytułu niewykonania zobowiązania

Dynamiczne

Liczbowe

Strata z tytułu niewykonania zobowiązania w normalnych warunkach gospodarczych.

Kod NACE branży

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Kod NACE branży pożyczkobiorcy.

Charakterystyka leasingu

Data zaciągnięcia pożyczki

Statyczne

Data

Data udzielenia pożyczki pierwotnej.

Ostateczny termin zapadalności

Statyczne

Data

Ostateczny termin zapadalności pożyczki.

Waluta pożyczki

Statyczne

Wykaz

Określenie waluty pożyczki.

Pożyczka zabezpieczona

Dynamiczne

Y/N

Czy daną pożyczkę zabezpieczono przed ryzykiem walutowym?

Pierwotne saldo pożyczki

Statyczne

Liczbowe

Pierwotne łączne saldo pożyczki.

Saldo bieżące

Dynamiczne

Liczbowe

Niespłacona kwota pożyczki na dzień będący datą graniczną puli. Kwota ta powinna uwzględniać wszelkie kwoty zaklasyfikowane jako kwota główna w transakcji. Na przykład jeżeli opłaty dodano do salda pożyczki i stanowią one część kwoty głównej w transakcji, należy je dodać. Należy wyłączyć wszelkie zaległe odsetki lub kwoty kar.

Sekurytyzowana kwota pożyczki

Statyczne

Liczbowe

Saldo sekurytyzowanej pożyczki na dzień będący datą graniczną.

Częstotliwość spłaty kwoty głównej

Statyczne

Wykaz

Częstotliwość spłaty należności z tytułu kwoty głównej, tj. liczba miesięcy między spłatami.

Częstotliwość spłaty odsetek

Statyczne

Wykaz

Częstotliwość spłaty należnych odsetek, tj. liczba miesięcy między spłatami.

Rodzaj amortyzacji

Dynamiczne

Wykaz

Rodzaj amortyzacji.

Rodzaj pożyczki

Statyczne

Wykaz

 

Kwota balonowa

Dynamiczne

Liczbowe

Kwota płatności balonowej.

Rodzaj spłat

Dynamiczne

Wykaz

 

Stopa procentowa

Bieżąca stopa procentowa

Dynamiczne

Liczbowe

Bieżąca stopa procentowa (w %).

Górny pułap stopy procentowej

Dynamiczne

Liczbowe

Górny pułap stopy procentowej (w %).

Dolny pułap stopy procentowej

Statyczne

Liczbowe

Dolny pułap stopy procentowej (w %).

Rodzaj stopy procentowej

Dynamiczne

Wykaz

Rodzaj stopy procentowej.

Wskaźnik bieżącej stopy procentowej

Dynamiczne

Wykaz

Wskaźnik bieżącej stopy procentowej (stopa referencyjna, na podstawie której określa się stopę procentową kredytu hipotecznego).

Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej

Dynamiczne

Liczbowe

Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej (marża dla pożyczek o stałym oprocentowaniu jest taka sama jak bieżąca stopa procentowa, marża dla pożyczek o zmiennym oprocentowaniu jest wyższa (lub niższa, jeżeli nakłady są ujemne) od wskaźnika stopy procentowej.

Okres aktualizacji stopy procentowej

Statyczne

Wykaz

 

Informacje dotyczące wyników

Kwota zaległych odsetek

Dynamiczne

Liczbowe

Bieżące saldo zaległych odsetek.

Liczba dni zalegania ze spłatą odsetek

Dynamiczne

Liczbowe

Liczba dni zalegania ze spłatą pożyczki (w dniu daty granicznej puli) zgodnie z definicją emitenta.

Kwota zaległych spłat kwoty głównej

Dynamiczne

Liczbowe

Bieżące saldo zaległych spłat kwoty głównej. Mianem zaległych płatności określa się wszystkie należne spłaty kwoty głównej do chwili obecnej MINUS wszystkie spłaty kwoty głównej otrzymane do chwili obecnej MINUS wszelkie kwoty skapitalizowane.

Liczba dni zaległości z tytułu kwoty głównej

Dynamiczne

Liczbowe

Liczba dni zalegania ze spłatą pożyczki (w dniu daty granicznej puli) zgodnie z definicją emitenta.

Niewykonanie zobowiązania z tytułu pożyczki lub przejęcie zgodnie z definicją transakcji

Dynamiczne

Y/N

Czy miało miejsce niewykonanie zobowiązania z tytułu pożyczki lub przejęcie zgodnie z definicją transakcji.

Niewykonanie zobowiązania z tytułu pożyczki lub przejęcie zgodnie z definicją w pakiecie Bazylea III

Dynamiczne

Y/N

Czy miało miejsce niewykonanie zobowiązania z tytułu pożyczki lub przejęcie zgodnie z definicją w pakiecie Bazylea III.

Powód niewykonania zobowiązania (definicja pakietu Bazylea II)

Dynamiczne

Wykaz

Z wykorzystaniem definicji powodu niewykonania zobowiązania według pakietu Bazylea II.

Data niewykonania zobowiązania

Dynamiczne

Data

Data niewykonania zobowiązania z tytułu pożyczki zgodnie z definicją niewykonania zobowiązania z tytułu transakcji.

Zaległa kwota

Dynamiczne

Liczbowe

Całkowita zaległa kwota (zgodnie z definicją niewykonania zobowiązania z tytułu transakcji) przed wykorzystaniem przychodów ze sprzedaży i odzyskanych należności.

Skumulowane odzyskane należności

Dynamiczne

Liczbowe

Łączna suma odzyskanych należności włącznie ze wszystkimi przychodami ze sprzedaży. Dotyczy wyłącznie pożyczek, w odniesieniu do których wystąpiło niewykonanie zobowiązania/przejęcie.

Przypisane straty

Dynamiczne

Liczbowe

Przypisane straty do chwili obecnej.

Data przypisania strat

Dynamiczne

Data

Data przypisania strat.


PROFIL AMORTYZACJI:

Nazwa pola

Statyczne/dynamiczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Saldo należności za okres 1

Dynamiczne

Liczbowe

Profil amortyzacji przy przedterminowej spłacie wynoszącej 0 %.

Data salda należności za okres 1

Dynamiczne

Data

Data związana z saldem za okres 1.

Saldo należności za okres [2–120]

Dynamiczne

Liczbowe

Profil amortyzacji przy przedterminowej spłacie wynoszącej 0 %.

Data salda należności za okres [2–120]

Dynamiczne

Data

Data związana z saldem z okresu [2-120].


ZABEZPIECZENIE:

Nazwa pola

Statyczne/dynamiczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Zabezpieczenie

Identyfikator zabezpieczenia

Statyczne

Tekstowe

Niepowtarzalny kod zabezpieczenia jednostki inicjującej.

Identyfikator pożyczki

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny identyfikator pożyczki związany z zabezpieczeniem. Informacje te powinny odpowiadać identyfikatorom z pola „Identyfikator pożyczki”.

Rodzaj papierów wartościowych

Statyczne

Wykaz

Czy zastaw na aktywach jest stały czy zmienny?

Rodzaj zabezpieczenia

Statyczne

Wykaz

Rodzaj zabezpieczenia.

Kwota pierwotnej wyceny

Statyczne

Liczbowe

Wartość nieruchomości na dzień ostatniej udzielonej pożyczki przed sekurytyzacją.

Data pierwotnej wyceny

Statyczne

Data

Data ostatniej wyceny nieruchomości przeprowadzonej w trakcie ostatniej zaciągniętej pożyczki przed sekurytyzacją.

Data bieżącej wyceny

Dynamiczne

Data

Powinna być to data najnowszej wyceny.

Rodzaj pierwotnej wyceny

Statyczne

Wykaz

Rodzaj wyceny w momencie udzielenia pożyczki.

Klasyfikacja

Dynamiczne

Tekstowe

 

Kod pocztowy nieruchomości

Statyczne

Tekstowe

Należy podać co najmniej pierwsze dwa lub trzy znaki.

Kanał udzielenia pożyczki/Bank lub oddział organizujący pożyczkę

Statyczne

Wykaz

 

Waluta zabezpieczenia

Statyczne

Wykaz

Powinna być to waluta powiązana z kwotą wyceny znajdującej się w polu „Wartość wyceny”.

Liczba elementów zabezpieczenia pożyczki

Dynamiczne

Liczbowe

Łączna liczba elementów zabezpieczenia pożyczki. Liczba ta powinna odzwierciedlać liczbę sprawozdań dotyczących zabezpieczenia złożonych w celu otrzymania pożyczki w obecnym folderze.


INFORMACJE NA TEMAT OBLIGACJI:

Nazwa pola

Dynamiczne/Statyczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Pola poświęcone danym na temat zabezpieczenia lub obligacji

Termin złożenia sprawozdania

Dynamiczne

Data

Data wydania sprawozdania dotyczącego transakcji.

Emitent

Statyczne

Tekstowe

Nazwa emitenta i seria emisji, o ile dotyczy.

Kwoty wykorzystywane w ramach instrumentu wsparcia płynności

Dynamiczne

Y/N

Jeżeli transakcja posiada instrument wsparcia płynności, należy potwierdzić, czy w ramach tego instrumentu wykorzystano kwoty w okresie kończącym się w dniu spłaty ostatnich odsetek.

Pola poświęcone danym na temat zabezpieczenia

Pomiary inicjujące/współczynniki

Dynamiczne

Y/N

Czy miały miejsce jakieś zdarzenia inicjujące? Status różnych zaległości, rozwodnienia, niewykonania, strat i podobnych dodatkowych pomiarów i współczynników zabezpieczenia w odniesieniu do ich przedterminowej amortyzacji lub innych poziomów zdarzenia inicjującego na bieżący dzień ustalenia.

Średni stały współczynnik przedterminowych spłat

Dynamiczne

Liczbowe

Sprawozdanie powinno zawierać średni stały współczynnik przedterminowych spłat pożyczek bazowych. Średnia częstość przedterminowych spłat stanowi wartość wyrażoną jako procent kwoty głównej spłaconej przedterminowo w skali roku, przekraczającą planowane spłaty. Średnią częstość przedterminowych spłat oblicza się w pierwszej kolejności przez podzielenie bieżącego salda głównej kwoty pożyczki (tj. rzeczywistego salda) przez planowane saldo głównej kwoty pożyczki, zakładając, że nie dokonano żadnych spłat przedterminowych (tj. dokonywano jedynie planowanych spłat). Otrzymany iloraz podnosi się następnie do potęgi, przy czym wykładnik potęgi stanowi liczba dwanaście dzielona przez liczbę miesięcy, jakie upłynęły od wyemitowania. Następnie należy odjąć ten wynik od jeden i pomnożyć przez sto (100) w celu wyznaczenia średniej częstości przedterminowych spłat.

Pola poświęcone danym kontaktowym pozwalającym na uzyskanie informacji na temat sprawozdania dotyczącego transakcji

Punkt kontaktowy

Statyczne

Tekstowe

Nazwa działu lub nazwisko osoby lub osób wyznaczonych do udzielania informacji.

Dane kontaktowe

Statyczne

Tekstowe

Numer telefonu i adres poczty elektronicznej.


INFORMACJE NA TEMAT OBLIGACJI WEDŁUG TRANSZ

Nazwa pola

Statyczne/dynamiczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Pola dotyczące poziomu transz

Nazwa grupy obligacji

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Oznaczenie (zwykle litera lub liczba) nadane transzy obligacji, które mają takie same prawa, priorytety i cechy określone w prospekcie emisyjnym, tj. serii 1 klasa A1 itd.

Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Kod identyfikujący papier wartościowy przypisany do każdej klasy małych i średnich przedsiębiorstw zgodnie ze standardami ustanowionymi przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (kod ISIN) lub inny niepowtarzalny kod identyfikujący papier wartościowy ustanowiony przez giełdę lub inny podmiot.

Termin spłaty odsetek

Dynamiczne

Data

Powtarzający się okresowo termin, w którym ma nastąpić ostatnia spłata odsetek na rzecz właścicieli określonej transzy obligacji.

Termin spłaty kwoty głównej

Dynamiczne

Data

Ostatni powtarzający się okresowo termin, w którym ma nastąpić spłata kwoty głównej na rzecz właścicieli określonej transzy obligacji.

Waluta obligacji

Statyczne

Tekstowe

Określenie waluty obligacji.

Stopa referencyjna

Statyczne

Wykaz

Wskaźnik bazowej referencyjnej stopy procentowej określony w dokumentacji ofertowej (np. trzymiesięczny Euribor), mający zastosowanie do określonej transzy obligacji.

Prawny termin zapadalności

Statyczne

Data

Data, przed którą należy spłacić określoną transzę obligacji, aby nie dopuścić do niewykonania zobowiązania.

Data wyemitowania obligacji

Statyczne

Data

Data wyemitowania obligacji.


ZAŁĄCZNIK IV

Dane dotyczące poziomu pożyczek – Szablon sprawozdania na potrzeby instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji zabezpieczonych kredytami na zakup samochodu

AKTYWA:

Nazwa pola

Statyczne/dynamiczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Data graniczna puli

Dynamiczne

RRRR-MM-DD

Data graniczna puli lub portfela. Jest do data, do której w sprawozdaniu odnoszą się dane dotyczące składnika aktywów bazowych.

Identyfikator puli

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Identyfikator puli lub portfela/nazwa transakcji.

Nazwa jednostki obsługującej

Dynamiczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny identyfikator jednostki obsługującej służący do oznaczenia podmiotu obsługującego pożyczkę lub leasing.

Nazwa rezerwowej jednostki obsługującej

Dynamiczne

Tekstowe

Nazwa rezerwowej jednostki obsługującej.

Informacje dotyczące poziomu pożyczki lub leasingu

Identyfikator pożyczki lub leasingu

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny identyfikator pożyczki lub leasingu. Nie należy zmieniać niepowtarzalnego identyfikatora w czasie trwania transakcji.

Jednostka inicjująca

Statyczne

Tekstowe

Pożyczkodawca, który udzielił pierwotnej pożyczki lub leasingu.

Identyfikator pożyczkobiorcy

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny identyfikator pożyczkobiorcy lub leasingobiorcy.

Identyfikator przedsiębiorstwa należącego do grupy

Dynamiczne

Tekstowe

Niepowtarzalny identyfikator przedsiębiorstwa należącego do grupy określający ostateczną spółkę dominującą pożyczkobiorcy.

Waluta pożyczki lub leasingu

Statyczne

Wykaz

Określenie waluty pożyczki lub leasingu.

Status zatrudnienia pożyczkobiorcy

Statyczne

Wykaz

Status zatrudnienia pierwotnego wnioskodawcy.

Dochody pierwotne

Statyczne

9(11).99

Gwarantowany roczny dochód brutto pierwotnego pożyczkobiorcy.

Waluta dochodu pierwotnego

Statyczne

Wykaz

Określenie waluty dochodu.

Rodzaj amortyzacji

Dynamiczne

Wykaz

Rodzaj amortyzacji.

Weryfikacja dochodów pierwotnych

Statyczne

Wykaz

Weryfikacja dochodów pierwotnych.

Region geograficzny

Statyczne

Wykaz

Region, w którym znajduje się siedziba pożyczkobiorcy zgodnie z ubezpieczeniem.

Data zaciągnięcia pożyczki

Statyczne

RRRR-MM

Data udzielenia pożyczki pierwotnej lub pierwotnego rozpoczęcia leasingu.

Przewidywany termin zapadalności pożyczki lub leasingu

Dynamiczne

RRRR-MM

Przewidywany termin zapadalności pożyczki lub wygaśnięcia umowy leasingu.

Pierwotny okres pożyczki lub leasingu

Statyczne

Liczbowe

Pierwotny warunek zapadalności (liczba miesięcy).

Data dołączenia do puli

Statyczne

RRRR-MM

Data przeniesienia pożyczki lub leasingu do spółki specjalnego przeznaczenia.

Pierwotne saldo kwoty głównej

Statyczne

9(11).99

Saldo kwoty głównej pożyczki pożyczkobiorcy lub zdyskontowane saldo leasingu (włącznie ze skapitalizowanymi opłatami) w momencie udzielenia pożyczki lub rozpoczęcia leasingu.

Bieżące saldo należności z tytułu kwoty głównej

Dynamiczne

9(11).99

Saldo pożyczki lub zdyskontowane saldo leasingu pożyczkobiorcy pozostające do zapłaty na dzień będący datą graniczną puli. Należy uwzględnić wszelkie kwoty zabezpieczone pojazdem. Jeżeli na przykład opłaty dodano do salda i stanowią one część głównej kwoty w transakcji, należy je dodać.

Planowana należna spłata

Dynamiczne

9(11).99

Następna należna planowana spłata zgodnie z umową (należna spłata, jeżeli nie obowiązują żadne inne ustalenia dotyczące spłat).

Planowana częstotliwość spłat

Dynamiczne

Wykaz

Planowana częstotliwość spłat.

Kwota zaliczki

Statyczne

9(11).99

Kwota depozytu/zaliczki w chwili udzielenia pożyczki lub rozpoczęcia leasingu (powinna uwzględniać wartość pojazdów będących przedmiotem obrotu itd.).

Pierwotny współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem

Statyczne

9(3).99

Współczynnik LTV pojazdu w chwili udzielenia pożyczki lub rozpoczęcia leasingu, który można zaokrąglić do najbliższych pięciu procent.

Rodzaj produktu

Statyczne

Wykaz

Rodzaj produktu.

Cena opcji zakupu

Statyczne

9(11).99

Kwota, jaką musi zapłacić pożyczkobiorca na koniec okresu leasingu lub pożyczki w celu przejęcia pojazdu na własność.

Odstęp pomiędzy aktualizacją stopy procentowej

Statyczne

9(2).99

Liczba miesięcy między każdą datą aktualizacji stopy procentowej pożyczki lub leasingu.

Bieżąca stopa procentowa lub dyskontowa

Dynamiczne

9(4).9(5)

Całkowita bieżąca stopa procentowa lub dyskontowa (w %), mająca zastosowanie do pożyczki lub leasingu (można ją zaokrąglić do najbliższego pół procenta).

Podstawa bieżącej stopy procentowej

Dynamiczne

Wykaz

Podstawa bieżącej stopy procentowej.

Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej

Dynamiczne

9(4).9(5)

Marża naliczana od bieżącej stopy procentowej (w %) pożyczki lub leasingu (można ją zaokrąglić do najbliższego pół procenta). W przypadku pożyczek o stałej stopie procentowej marża jest taka sama jak bieżąca stopa procentowa lub dyskontowa. Dla pożyczek o zmiennym oprocentowaniu marża jest wyższa (lub niższa, jeżeli wprowadzona jako wartość ujemna) od wskaźnika stopy.

Stopa dyskontowa

Statyczne

9(4).9(5)

Stopa dyskontowa, którą zastosowano do należności w chwili ich sprzedaży spółce specjalnego przeznaczenia (można zaokrąglić do najbliższego pół procenta).

Producent pojazdu

Statyczne

Tekstowe

Znak towarowy producenta pojazdu.

Model samochodu

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Nazwa modelu samochodu.

Nowy czy używany pojazd

Statyczne

Wykaz

Stan pojazdu w chwili udzielenia pożyczki lub rozpoczęcia leasingu.

Pierwotna wartość końcowa pojazdu

Statyczne

9(11).99

Szacowana wartość końcowa pojazdu w dniu udzielenia pożyczki lub rozpoczęcia leasingu. Podaną wartość można zaokrąglić.

Sekurytyzowana wartość końcowa

Statyczne

9(11).99

Kwota wartości końcowej, którą jedynie sekurytyzowano. Podaną wartość można zaokrąglić.

Zaktualizowana wartość końcowa pojazdu

Dynamiczne

9(11).99

Najbardziej aktualna szacowana wartość końcowa pojazdu pod koniec trwania umowy. Podaną wartość można zaokrąglić.

Data zaktualizowanej wartości końcowej pojazdu

Dynamiczne

RRRR-MM

Dzień, w którym obliczono ostatnie zaktualizowane oszacowanie wartości końcowej pojazdu. Jeżeli nie przeprowadzono aktualizacji, należy podać datę pierwotnej wyceny.

Rodzaj klienta

Statyczne

Wykaz

Forma prawna klienta.

Metoda spłat

Dynamiczne

Wykaz

Zwykła metoda spłat (np. na podstawie ostatniej otrzymanej płatności).

Data usunięcia z puli

Dynamiczne

RRRR-MM

Dzień, w którym usunięto z puli pożyczkę lub leasing, np. w chwili odkupu, spłaty, przedterminowej spłaty lub zakończenia procesu windykacji.

Górny pułap stopy procentowej

Dynamiczne

9(4).9(8)

Jeżeli ustalono górny pułap stopy procentowej, którą można naliczyć na tym rachunku, podać ten pułap tutaj – nie wprowadzać symbolu %.

Dolny pułap stopy procentowej

Dynamiczne

9(4).9(8)

Jeżeli ustalono dolny pułap stopy procentowej, którą można naliczyć na tym rachunku, podać ten pułap tutaj – nie wprowadzać symbolu %.

Saldo zaległych spłat

Dynamiczne

9(11).99

Bieżące saldo zaległych spłat.

Liczba miesięcy zalegania ze spłatami

Dynamiczne

9(5).99

Liczba miesięcy zalegania ze spłatą pożyczki lub leasingu na dzień będący datą graniczną puli.

Data niewykonania zobowiązania

Dynamiczne

RRRR-MM

Data niewykonania zobowiązania.

Zaległa kwota brutto

Dynamiczne

9(11).99

Zaległa kwota brutto na tym rachunku.

Cena sprzedaży

Dynamiczne

9(11).99

 

Strata na sprzedaży

Dynamiczne

9(11).99

Zaległa kwota brutto minus przychody ze sprzedaży (z wyłączeniem przedterminowej spłaty, jeżeli zależy ona od odzyskanych należności z tytułu kwoty głównej).

Skumulowane odzyskane należności

Dynamiczne

9(11).99

Skumulowane odzyskane należności na tym rachunku po odliczeniu kosztów.

Data spłaty

Dynamiczne

RRRR-MM

Dzień, w którym spłacono należności, lub dzień, w którym ukończono proces windykacji niespłaconych pożyczek.

Straty na wartości końcowej

Dynamiczne

9(11).99

Strata na wartości końcowej będąca wynikiem zwrotu pojazdu.

Stan rachunku

Dynamiczne

Wykaz

Aktualny stan rachunku.


INFORMACJE NA TEMAT OBLIGACJI:

Nazwa pola

Dynamiczne/Statyczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Informacje dotyczące poziomu obligacji

Termin złożenia sprawozdania

Dynamiczne

RRRR-MM-DD

Data wydania sprawozdania dotyczącego transakcji, tj. data przekazania uzupełnionego szablonu z danymi dotyczącymi poziomu pożyczki do repozytorium danych.

Emitent

Statyczne

Tekstowe

Nazwa emitenta i seria emisji, o ile dotyczy.

Wszystkie rachunki rezerwy, które osiągnęły saldo docelowe

Dynamiczne

Y/N

Czy wszystkie rachunki rezerwy (rezerwy gotówkowej, rezerwy konsolidacyjnej, rezerwy na potrącenia) mają wymagany poziom?

Kwoty wykorzystywane w ramach instrumentu wsparcia płynności

Dynamiczne

Y/N

Czy w okresie kończącym się w dniu spłaty ostatnich odsetek wykorzystano instrument wsparcia płynności do pokrycia niedoborów?

Pomiary inicjujące/współczynniki

Dynamiczne

Y/N

Czy miały miejsce jakieś zdarzenia inicjujące?

Stały współczynnik przedterminowych spłat w ujęciu rocznym

Dynamiczne

9(3).99

Stały współczynnik przedterminowych spłat należności bazowych w ujęciu rocznym w oparciu o ostatni okresowy stały współczynnik przedterminowych spłat. Okresowy stały współczynnik przedterminowych spłat jest równy pełnej nieplanowanej kwocie głównej otrzymanej w ostatnim okresie i podzielonej przez saldo kwoty głównej z początku okresu.

Całkowite należności sprzedane spółce specjalnego przeznaczenia

Dynamiczne

9(11).99

Suma należności z tytułu kwoty głównej sprzedanych spółce specjalnego przeznaczenia (tj. przy zamknięciu i w czasie okresu zasilenia) do chwili obecnej.

Skumulowane zaległości brutto – pula

Dynamiczne

9(11).99

Suma wszystkich zaległości brutto od czasu zamknięcia w kwocie waluty.

Skumulowane odzyskane należności – pula

Dynamiczne

9(11).99

Suma wszystkich odzyskanych należności od czasu zamknięcia, po odliczeniu kosztów, w kwocie waluty.

Data kończąca okres odnawialności

Dynamiczne

RRRR-MM

Dzień, w którym okres odnawialności ma się zakończyć lub już się zakończył.

Dane kontaktowe pozwalające na potrzeby sprawozdania dotyczącego transakcji

Punkt kontaktowy

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Nazwa działu i nazwisko osoby lub osób wyznaczonych do udzielania informacji.

Dane kontaktowe

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Numer telefonu i adres poczty elektronicznej.


INFORMACJE NA TEMAT OBLIGACJI WEDŁUG TRANSZ

Nazwa pola

Dynamiczne/Statyczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Informacje dotyczące poziomu transz

Nazwa klasy obligacji

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Oznaczenie (zwykle litera lub liczba) podane dla przedmiotowej transzy obligacji, które mają takie same prawa, priorytety i cechy określone w prospekcie emisyjnym, tj. seria 1 klasa A1a itd.

Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Międzynarodowy kod lub międzynarodowe kody identyfikujące papier wartościowy lub w przypadku braku takich kodów dowolny inny niepowtarzalny kod zabezpieczeń, taki jak CUSIP, przypisany do danej transzy przez giełdę lub inny podmiot. W przypadku większej liczby kodów niż jeden należy je oddzielić przecinkami.

Termin spłaty odsetek

Dynamiczne

RRRR-MM-DD

Pierwszy dzień po zgłoszeniu daty granicznej puli, od której planuje się spłatę odsetek na rzecz właścicieli obligacji przedmiotowej transzy.

Termin spłaty kwoty głównej

Dynamiczne

RRRR-MM-DD

Pierwszy dzień po zgłoszeniu daty granicznej puli, od której planuje się spłatę kwoty głównej na rzecz właścicieli obligacji przedmiotowej transzy.

Waluta obligacji

Statyczne

Wykaz

Określenie waluty przedmiotowej transzy.

Stopa referencyjna

Statyczne

Wykaz

Wskaźnik bazowej referencyjnej stopy procentowej określony w dokumentacji ofertowej (np. trzymiesięczny Euribor), mający zastosowanie do określonej transzy.

Prawny termin zapadalności

Statyczne

RRRR-MM-DD

Data, przed którą należy spłacić przedmiotową określoną transzę, aby nie dopuścić do niewykonania zobowiązania.

Data wyemitowania obligacji

Statyczne

RRRR-MM-DD

Data wyemitowania obligacji.

Częstotliwość spłaty odsetek

Statyczne

Wykaz

Częstotliwość, z jaką należy spłacać odsetki od przedmiotowej transzy.


ZAŁĄCZNIK V

Dane dotyczące poziomu pożyczek – Szablon sprawozdania na potrzeby instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji zabezpieczonych pożyczkami udzielonymi konsumentom

AKTYWA:

Nazwa pola

Dynamiczne/Statyczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Data graniczna puli

Dynamiczne

RRRR-MM-DD

Data graniczna puli lub portfela. Jest do data, do której w sprawozdaniu odnoszą się dane dotyczące bazowego składnika aktywów.

Identyfikator puli

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Identyfikator puli lub portfela/nazwa transakcji.

Nazwa jednostki obsługującej

Dynamiczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny identyfikator jednostki obsługującej służący do oznaczenia podmiotu obsługującego pożyczkę.

Nazwa rezerwowej jednostki obsługującej

Dynamiczne

Tekstowe

Nazwa rezerwowej jednostki obsługującej.

Informacje dotyczące poziomu pożyczek

Identyfikator pożyczki

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny identyfikator określonej pożyczki w puli.

Jednostka inicjująca

Statyczne

Tekstowe

Pożyczkodawca, który udzielił pierwotnej pożyczki.

Identyfikator pożyczkobiorcy

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny identyfikator przydzielony pożyczkobiorcy. Identyfikator musi być zaszyfrowany (tj. nie może być faktycznym numerem identyfikacji), aby zapewnić anonimowość pożyczkobiorcy.

Waluta pożyczki

Statyczne

Wykaz

Określenie waluty pożyczki.

Całkowity limit kredytu

Dynamiczne

9(11).99

W przypadku pożyczek, w których możliwe jest elastyczne ponowne wybranie środków lub które mają charakter odnawialny, jest to maksymalna kwota pożyczki, z jaką można potencjalnie zalegać.

Data kończąca okres odnawialności – pożyczka

Dynamiczne

RRRR-MM

W przypadku pożyczek, w których możliwe jest elastyczne ponowne wybranie środków lub które posiadają charakter odnawialny, jest to dzień, w którym wygasają elastyczne właściwości pożyczki, tj. dzień, w którym okres odnawialności dobiega końca.

Status zatrudnienia pożyczkobiorcy

Statyczne

Wykaz

Status zatrudnienia pierwotnego wnioskodawcy.

Dochody pierwotne

Statyczne

9(11).99

Gwarantowany roczny dochód brutto pierwotnego pożyczkobiorcy (nie dotyczy czynszu). Należy zaokrąglić do najbliższych 1 000 jednostek.

Waluta dochodu pierwotnego

Statyczne

Wykaz

Określenie waluty dochodu.

Weryfikacja dochodów pierwotnych

Statyczne

Wykaz

Weryfikacja dochodów pierwotnych.

Region geograficzny

Statyczne

Wykaz

Region, w którym znajduje się siedziba pożyczkobiorcy.

Data zaciągnięcia pożyczki

Statyczne

RRRR-MM

Data udzielenia pożyczki pierwotnej.

Przewidywany termin zapadalności pożyczki

Dynamiczne

RRRR-MM

Przewidywany termin zapadalności pożyczki.

Pierwotny termin pożyczki

Statyczne

Liczbowe

Pierwotny termin zapadalności określony w umowie (liczba miesięcy).

Data dołączenia do puli

Statyczne

RRRR-MM

Data przeniesienia pożyczki do spółki specjalnego przeznaczenia.

Pierwotne saldo kwoty głównej

Statyczne

9(11).99

Pierwotne saldo kwoty głównej pożyczki (włącznie ze skapitalizowanymi opłatami) w momencie udzielenia pożyczki.

Bieżące saldo należności z tytułu kwoty głównej

Dynamiczne

9(11).99

Należne saldo kwoty głównej pożyczki na dzień będący datą graniczną puli. Wyłączyć wszelkie zaległości z tytułu odsetek lub należności z tytułu kar.

Planowana należna spłata

Dynamiczne

9(11).99

Następna należna planowana spłata zgodnie z umową (należna spłata, jeżeli nie obowiązują żadne inne ustalenia dotyczące spłat).

Planowana częstotliwość spłat

Dynamiczne

Wykaz

Częstotliwość spłat.

Zasady spłaty pożyczki

Dynamiczne

Wykaz

Rodzaj spłaty kwoty głównej.

Odstęp pomiędzy aktualizacją stopy procentowej

Statyczne

9(2).99

Liczba miesięcy między każdą datą aktualizacji stopy procentowej.

Bieżąca stopa procentowa

Dynamiczne

9(4).9(8)

Całkowita bieżąca stopa procentowa (w %) mająca zastosowanie do pożyczki. Nie umieszczać symbolu %.

Podstawa bieżącej stopy procentowej

Dynamiczne

Wykaz

Podstawa bieżącej stopy procentowej.

Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej

Dynamiczne

9(4).9(5)

Marża naliczana od bieżącej stopy procentowej (w %) pożyczki. W przypadku pożyczek o stałej stopie procentowej marża jest taka sama jak bieżąca stopa procentowa.

Liczba pożyczkobiorców

Dynamiczne

Liczbowe

Liczba pożyczkobiorców danej pożyczki.

Procent dozwolonych przedterminowych spłat

Dynamiczne

9(3).99

Maksymalny procent salda kwoty głównej pozostającego do spłaty dozwolony rocznie jako przedterminowa spłata bez ponoszenia kary. Nie umieszczać symbolu %.

Opłaty za przedterminową spłatę pożyczki

Dynamiczne

9(3).99

Procent salda pozostającego do spłaty uiszczany w formie opłaty w przypadku przekroczenia limitu przedterminowej spłaty. Nie umieszczać symbolu %.

Rodzaj klienta

Statyczne

Wykaz

Rodzaj klienta w momencie udzielenia pożyczki.

Metoda spłat

Dynamiczne

Wykaz

Zwykła metoda spłat (np. na podstawie ostatniej otrzymanej płatności).

Data usunięcia z puli

Dynamiczne

RRRR-MM

Dzień, w którym usunięto z puli pożyczkę, np. w chwili odkupu, spłaty, przedterminowej spłaty lub zakończenia procesu windykacji.

Pracownik

Statyczne

Y/N

Czy pożyczkobiorca jest pracownikiem jednostki inicjującej?

Górny pułap stopy procentowej

Dynamiczne

9(4).9(8)

Jeżeli istnieje górny pułap stopy procentowej, którą można naliczyć na tym rachunku, podać ten pułap tutaj.

Dolny pułap stopy procentowej

Dynamiczne

9(4).9(8)

Jeżeli istnieje dolny pułap stopy procentowej, którą można naliczyć na tym rachunku, podać ten pułap tutaj.

Informacje na temat wyników

Saldo zaległych płatności

Dynamiczne

9(11).99

Bieżące saldo zaległych spłat zdefiniowane jako suma minimalnych należnych spłat według umowy, lecz niezapłaconych przez pożyczkobiorcę.

Liczba miesięcy zalegania ze spłatą

Dynamiczne

9(5).99

Liczba miesięcy zalegania ze spłatą przedmiotowej pożyczki na dzień będący datą graniczną puli.

Data niewykonania zobowiązania

Dynamiczne

RRRR-MM

Data niewykonania zobowiązania.

Zaległa kwota brutto

Dynamiczne

9(11).99

Zaległa kwota brutto na tym rachunku.

Skumulowane odzyskane należności

Dynamiczne

9(11).99

Skumulowane odzyskane należności na tym rachunku po odliczeniu kosztów.

Data spłaty

Dynamiczne

RRRR-MM

Dzień, w którym spłacono należności, lub dzień, w którym ukończono proces windykacji niespłaconych pożyczek.

Stan rachunku

Dynamiczne

Wykaz

Aktualny stan rachunku.

Skapitalizowane saldo zaległych spłat

Dynamiczne

9(11).99

Suma zaległych spłat skapitalizowanych do chwili obecnej.

Data ostatniej kapitalizacji zaległych spłat

Dynamiczne

RRRR-MM

Data ostatniej kapitalizacji zaległych spłat na przedmiotowym rachunku.


INFORMACJE NA TEMAT OBLIGACJI:

Nazwa pola

Dynamiczne/Statyczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Informacje dotyczące poziomu papierów wartościowych lub obligacji

Termin złożenia sprawozdania

Dynamiczne

RRRR-MM-DD

Data wydania sprawozdania dotyczącego transakcji, tj. data przekazania uzupełnionego szablonu z danymi dotyczącymi poziomu pożyczki do repozytorium danych.

Emitent

Statyczne

Tekstowe

Nazwa emitenta i seria emisji, o ile dotyczy.

Wszystkie rachunki rezerwy z saldem docelowym

Dynamiczne

Y/N

Czy wszystkie rachunki rezerwy (rezerwy gotówkowej, rezerwy konsolidacyjnej, rezerwy na potrącenia) mają wymagany poziom?

Kwoty wykorzystywane w ramach instrumentu wsparcia płynności

Dynamiczne

Y/N

Czy w okresie kończącym się w dniu spłaty ostatnich odsetek wykorzystano instrument wsparcia płynności do pokrycia niedoborów?

Pomiary inicjujące/współczynniki

Dynamiczne

Y/N

Czy miały miejsce jakieś zdarzenia inicjujące?

Stały współczynnik przedterminowych spłat w ujęciu rocznym

Dynamiczne

9(3).99

Stały współczynnik przedterminowych spłat należności bazowych w ujęciu rocznym w oparciu o ostatni okresowy stały współczynnik przedterminowych spłat. Okresowy stały współczynnik przedterminowych spłat jest równy pełnej nieplanowanej kwocie głównej otrzymanej w ostatnim okresie i podzielonej przez saldo kwoty głównej z początku okresu. Następnie w ujęciu rocznym przedstawiany jest następująco:

 

1-((1-okresowy stały współczynnik przedterminowych spłat)^liczba okresów w roku)

 

Nie należy umieszczać symbolu %.

Całkowite należności sprzedane spółce specjalnego przeznaczenia

Dynamiczne

9(11).99

Suma należności z tytułu kwoty głównej sprzedanych spółce specjalnego przeznaczenia (tj. przy zamknięciu i w czasie okresu zasilenia) do chwili obecnej.

Skumulowane zaległości brutto – pula

Dynamiczne

9(11).99

Suma wszystkich zaległości brutto od czasu zamknięcia w kwocie waluty.

Skumulowane odzyskane należności – pula

Dynamiczne

9(11).99

Suma wszystkich odzyskanych należności w puli od czasu zamknięcia, po odliczeniu kosztów, w kwocie waluty.

Data kończąca okres odnawialności

Dynamiczne

RRRR-MM

Dzień, w którym okres odnawialności transakcji ma się zakończyć lub już się zakończył.

Dane kontaktowe na potrzeby sprawozdania dotyczącego transakcji

Punkt kontaktowy

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Nazwa działu i nazwisko osoby lub osób wyznaczonych do udzielania informacji.

Dane kontaktowe

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Numer telefonu i adres poczty elektronicznej.


INFORMACJE NA TEMAT OBLIGACJI WEDŁUG TRANSZ

Nazwa pola

Dynamiczne/Statyczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Informacje dotyczące poziomu transz

Nazwa klasy obligacji

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Oznaczenie (zwykle litera lub liczba) podane dla transzy obligacji, które mają takie same prawa, priorytety i cechy określone w prospekcie emisyjnym, tj. seria 1 klasa A1a itd.

Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Międzynarodowy kod lub międzynarodowe kody identyfikujące papier wartościowy lub w przypadku braku takich kodów dowolny inny niepowtarzalny kod zabezpieczeń, taki jak CUSIP, przypisany do danej transzy przez giełdę lub inny podmiot. W przypadku wystąpienia większej liczby kodów niż jeden należy je oddzielić przecinkami.

Termin spłaty odsetek

Dynamiczne

RRRR-MM-DD

Pierwszy dzień po zgłoszeniu daty granicznej puli, od której planuje się spłatę odsetek na rzecz właścicieli obligacji przedmiotowej transzy.

Termin spłaty kwoty głównej

Dynamiczne

RRRR-MM-DD

Pierwszy dzień po zgłoszeniu daty granicznej puli, od której planuje się spłatę kwoty głównej na rzecz właścicieli obligacji przedmiotowej transzy.

Waluta obligacji

Statyczne

Wykaz

Określenie waluty przedmiotowej transzy.

Stopa referencyjna

Statyczne

Wykaz

Bazowy referencyjny wskaźnik procentowy określony w prospekcie emisyjnym mający zastosowanie do danej transzy.

Prawny termin zapadalności

Statyczne

RRRR-MM-DD

Data, przed którą należy w pełni spłacić przedmiotową określoną transzę, aby nie dopuścić do niewykonania zobowiązania.

Data wyemitowania obligacji

Statyczne

RRRR-MM-DD

Data wyemitowania obligacji.

Częstotliwość spłaty odsetek

Statyczne

Wykaz

Częstotliwość, z jaką należy spłacać odsetki od przedmiotowej transzy.


ZAŁĄCZNIK VI

Dane dotyczące poziomu pożyczek – Szablon sprawozdania na potrzeby instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji zabezpieczonych kredytami z tytułu kart kredytowych

AKTYWA:

Nazwa pola

Dynamiczne/Statyczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Data graniczna puli

Dynamiczne

RRRR-MM-DD

Data graniczna puli lub portfela. Jest to data, do której w sprawozdaniu odnoszą się dane dotyczące składnika aktywów bazowych.

Identyfikator puli

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Identyfikator puli lub portfela, np. Master Issuer plc lub SPV 2012-1 plc.

Nazwa jednostki obsługującej

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Nazwa podmiotu obsługującego rachunek.

Nazwa rezerwowej jednostki obsługującej

Dynamiczne

Tekstowe/Liczbowe

Nazwa rezerwowej jednostki obsługującej.

Sprzedawca

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Nazwa sprzedawcy.

Rodzaj transakcji

Statyczne

Wykaz

Niezależny fundusz powierniczy – typu kapitalistycznego, fundusz powierniczy – typu socjalistycznego albo inny.

Informacje dotyczące poziomu pożyczek

Identyfikator rachunku

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny identyfikator określonego rachunku w puli. Musi być zaszyfrowany, aby zapewnić ochronę danych.

Jednostka inicjująca

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Pożyczkodawca, który otworzył rachunek. Jeżeli jest nieznany, wpisać sprzedawcę.

Identyfikator pożyczkobiorcy

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny identyfikator określonego pożyczkobiorcy, musi być zaszyfrowany, aby zapewnić ochronę danych. Może być taki sam jak identyfikator rachunku.

Waluta należności

Statyczne

Wykaz

Waluta, w jakiej należności są denominowane.

Data dołączenia do puli

Statyczne

RRRR-MM

Dzień, w którym rachunek został dołączony do puli.

Status zatrudnienia pożyczkobiorcy

Statyczne

Wykaz

Status zatrudnienia pierwotnego wnioskodawcy.

Waluta dochodu pierwotnego

Statyczne

Wykaz

Określenie waluty dochodu pierwotnego.

Weryfikacja dochodów pierwotnych

Statyczne

Wykaz

Weryfikacja dochodów pierwotnych.

Region geograficzny

Dynamiczne

Wykaz

Region, w którym znajduje się siedziba pożyczkobiorcy.

Pracownik

Statyczne

Y/N

Czy pożyczkobiorca jest pracownikiem jednostki inicjującej lub sprzedawcy?

Data otwarcia rachunku

Statyczne

RRRR-MM

Dzień, w którym otwarto rachunek.

Całkowite saldo bieżące

Dynamiczne

9(11).99

Ile wynosi całkowita bieżąca kwota, którą posiada pożyczkobiorca (włącznie z opłatami i odsetkami) na danym rachunku?

Całkowity limit kredytu

Dynamiczne

9(11).99

Ile wynosi limit kredytu na koncie pożyczkobiorcy?

Planowana częstotliwość spłat

Dynamiczne

Wykaz

Minimalna częstotliwość, z jaką pożyczkobiorca jest zobowiązany do dokonywania spłat w przypadku posiadania salda należności.

Następna minimalna spłata według umowy

Dynamiczne

9(11).99

Następna minimalna planowana spłata należna od pożyczkobiorcy.

Bieżący dochód z różnych źródeł

Dynamiczne

9(3).99

Całkowity ważony średni dochód włącznie ze wszystkimi opłatami mającymi zastosowanie w dniu ostatniego wystawienia rachunku (jest to dochód naliczony, nie pieniężny) (w %).

Podstawa bieżącej stopy procentowej

Dynamiczne

Wykaz

Podstawa bieżącej stopy procentowej.

Stan rachunku

Dynamiczne

Wykaz

Aktualny stan rachunku.

Saldo zaległych spłat

Dynamiczne

9(11).99

Bieżące saldo zaległych spłat zdefiniowane jako suma minimalnych należnych spłat według umowy, lecz niezapłaconych przez pożyczkobiorcę.

Skapitalizowane saldo zaległych spłat

Dynamiczne

9(11).99

Suma zaległych spłat skapitalizowanych do chwili obecnej.

Data ostatniej kapitalizacji zaległych spłat

Dynamiczne

RRRR-MM

Data ostatniej kapitalizacji zaległych spłat na przedmiotowej karcie.

Liczba dni zalegania ze spłatą

Dynamiczne

Liczbowe

Liczba dni, od kiedy na rachunku są zaległości na dzień będący datą graniczną puli.

Metoda spłat

Dynamiczne

Wykaz

Zwykła metoda spłat (np. na podstawie ostatniej otrzymanej płatności).

Data odpisu

Dynamiczne

RRRR-MM

Data niewykonania zobowiązania.

Pierwotna kwota odpisu

Dynamiczne

9(11).99

Łączne saldo rachunku w dniu, w którym dokonano odpisu z przedmiotowego rachunku.

Skumulowane odzyskane należności

Dynamiczne

9(11).99

Skumulowane odzyskane należności – dotyczy tylko rachunków, z których dokonano odpisu. W przypadku rachunków, z których nie dokonano odpisu, należy wpisać 0.


INFORMACJE NA TEMAT OBLIGACJI I PULI:

Nazwa pola

Dynamiczne/Statyczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Dane dotyczące poziomu zabezpieczenia (należy wypełnić w odniesieniu do wszystkich struktur)

Odpisy brutto w danym okresie

Dynamiczne

9(11).99

Wartość nominalna odpisów kwoty głównej brutto (tj. przed odliczeniem odzyskanych należności) w danym okresie. Odpis jest stosowny do definicji transakcji lub, alternatywnie, stosowny do powszechnej praktyki pożyczkodawcy.

Odzyskane należności w danym okresie

Dynamiczne

9(11).99

Odzyskane należności brutto otrzymane w okresie.

Zaległości z 30–59 dni w %

Dynamiczne

9(3).99

Na podstawie łącznego salda należności, a nie liczby rachunków (w %).

Zaległości z 60–89 dni w %

Dynamiczne

9(3).99

Na podstawie łącznego salda należności, a nie liczby rachunków (w %).

Zaległości z 90–119 dni w %

Dynamiczne

9(3).99

Na podstawie łącznego salda należności, a nie liczby rachunków (w %).

Zaległości z 120–149 dni w %

Dynamiczne

9(3).99

Na podstawie łącznego salda należności, a nie liczby rachunków (w %).

Zaległości z 150–179 dni w %

Dynamiczne

9(3).99

Na podstawie łącznego salda należności, a nie liczby rachunków (w %).

Zaległości z ponad 180 dni w %

Dynamiczne

9(3).99

Na podstawie łącznego salda należności, a nie liczby rachunków (w %).

Rozwodnienia

Dynamiczne

9(11).99

Całkowite obniżenie należności z tytułu kwoty głównej w danym okresie, tj. włącznie z zgłoszeniami oszustwa.

Pobory dochodów w danym okresie

Dynamiczne

9(11).99

Pobory uznane jako dochód w danym okresie.

Spłaty kwoty głównej w okresie

Dynamiczne

9(11).99

Pobory uznane jako kwota główna w danym okresie.

Zdarzenie inicjujące

Dynamiczne

Y/N

Czy miały miejsce jakieś zdarzenia inicjujące, które nie zostały jeszcze rozstrzygnięte? Np. przypadki wypłat, wszelkie zdarzenia inicjujące w oparciu o rating jednostki inicjującej, status lub wartość zaległych płatności, dochód, rozwodnienia, niewykonanie zobowiązania itd.

Wielkość spółki specjalnego przeznaczenia – wartość

Dynamiczne

9(11).99

Wartość nominalna wszystkich należności (kwoty głównej i opłat), w której fundusz powierniczy lub spółka specjalnego przeznaczenia ma faktyczny udział na dzień będący datą graniczną.

Wielkość spółki specjalnego przeznaczenia – liczba rachunków

Dynamiczne

9(11).99

Liczba rachunków, w których fundusz powierniczy lub spółka specjalnego przeznaczenia ma faktyczny udział na dzień będący datą graniczną.

Wielkość spółki specjalnego przeznaczenia – wartość – wyłącznie kwota główna

Dynamiczne

9(11).99

Wartość nominalna wszystkich należności (tylko kwoty głównej), w której fundusz powierniczy lub spółka specjalnego przeznaczenia ma faktyczny udział na dzień będący datą graniczną.

Saldo obligacji

Dynamiczne

9(11).99

Wartość nominalna wszystkich obligacji zabezpieczonych aktywami, zabezpieczonych należnościami w funduszu powierniczym lub spółce specjalnego przeznaczenia.

Udział jednostki przekazującej w %

Dynamiczne

9(3).99

Faktyczny udział jednostki przekazującej w funduszu powierniczym wyrażony procentowo.

Kwota marży odsetkowej lokat

Dynamiczne

9(11).99

Kwota, która pozostaje po odjęciu odsetek obligacji i uzupełnieniu rachunku rezerwy.

Termin złożenia sprawozdania

Dynamiczne

RRRR-MM-DD

Data wydania sprawozdania dotyczącego transakcji.

Informacje dotyczące poziomu serii (wyłącznie w odniesieniu do funduszy powierniczych)

Nazwa serii

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Nazwa serii, jeżeli jest częścią funduszu powierniczego.

Udział inwestora w przedmiotowej serii na koniec okresu (w %).

Dynamiczne

9(3).9(5)

Udział inwestora w przedmiotowej serii w funduszu powierniczym, wyrażony procentowo.

Dochody przypisane do przedmiotowej serii

Dynamiczne

9(11).99

Kwoty dochodów przypisanych do przedmiotowej serii przez fundusz powierniczy.

Kwota marży odsetkowej

Dynamiczne

9(11).99

Kwota, która pozostaje po pełnym zastosowaniu poborów okresowych w celu pokrycia zobowiązań emitenta w odniesieniu do każdej kaskady dochodów w dokumentacji transakcji.

Dane kontaktowe na potrzeby sprawozdania dotyczącego transakcji

Punkt kontaktowy

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Nazwa działu i nazwisko osoby lub osób wyznaczonych do udzielania informacji.

Dane kontaktowe

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Numer telefonu i adres poczty elektronicznej.


INFORMACJE NA TEMAT OBLIGACJI WEDŁUG TRANSZ

Nazwa pola

Dynamiczne/Statyczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Informacje dotyczące poziomu transz (wyłącznie w odniesieniu do przedmiotowej serii)

Nazwa klasy obligacji

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Oznaczenie (zwykle litera lub liczba) podane dla transzy obligacji, które mają takie same prawa, priorytety i cechy określone w prospekcie emisyjnym, np. 2012 klasa A1a itd.

Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Międzynarodowy kod lub międzynarodowe kody identyfikujące papier wartościowy lub w przypadku braku takich kodów dowolny inny niepowtarzalny kod zabezpieczeń, taki jak CUSIP, przypisany do danej transzy przez giełdę lub inny podmiot. W przypadku wystąpienia większej liczby kodów niż jeden należy je oddzielić przecinkami.

Termin spłaty odsetek

Dynamiczne

RRRR-MM-DD

Pierwszy dzień po zgłoszeniu daty granicznej puli, od której planuje się spłatę odsetek na rzecz właścicieli obligacji przedmiotowej transzy.

Termin spłaty kwoty głównej

Dynamiczne

RRRR-MM-DD

Pierwszy dzień po zgłoszeniu daty granicznej puli, od której planuje się spłatę kwoty głównej na rzecz właścicieli obligacji przedmiotowej transzy.

Waluta obligacji

Statyczne

Wykaz

Określenie waluty przedmiotowej transzy.

Stopa referencyjna

Statyczne

Wykaz

Bazowy referencyjny wskaźnik stopy procentowej określony w prospekcie emisyjnym lub warunkach końcowych mających zastosowanie do danej transzy.

Prawny termin zapadalności

Statyczne

RRRR-MM-DD

Data, przed którą należy w pełni spłacić przedmiotową określoną transzę, aby nie dopuścić do niewykonania zobowiązania.

Data wyemitowania obligacji

Statyczne

RRRR-MM-DD

Data emisji przedmiotowej obligacji.

Częstotliwość spłaty odsetek

Statyczne

Wykaz

Częstotliwość, z jaką należy spłacać odsetki od określonej transzy.

Nazwa serii

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Nazwa serii, jeżeli jest częścią funduszu powierniczego. Jeżeli dotyczy transakcji niezależnej, należy skorzystać z identyfikatora puli.


ZAŁĄCZNIK VII

Dane dotyczące poziomu pożyczek – Szablon sprawozdania na potrzeby instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji zabezpieczonych leasingiem dla osób fizycznych lub przedsiębiorstw

Nazwa pola

Dynamiczne/Statyczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Data graniczna puli

Dynamiczne

RRRR-MM-DD

Data graniczna puli lub portfela. Jest to data, do której w sprawozdaniu odnoszą się dane dotyczące składnika aktywów bazowych.

Identyfikator puli

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Identyfikator puli lub portfela/nazwa transakcji.

Nazwa jednostki obsługującej

Dynamiczne

Tekstowe/Liczbowe

Nazwa jednostki obsługującej.

Nazwa rezerwowej jednostki obsługującej

Dynamiczne

Tekstowe

Nazwa rezerwowej jednostki obsługującej.

Informacje dotyczące poziomu leasingu

Identyfikator leasingu

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny identyfikator każdego leasingu, który należy zaszyfrować w celu zapewnienia anonimowości. Nie należy zmieniać niepowtarzalnego identyfikatora leasingu w czasie trwania transakcji.

Jednostka inicjująca

Statyczne

Tekstowe

Leasingodawca, który udzielił pierwotnego leasingu. Jeżeli pierwotna jednostka inicjująca nie jest znana, przykładowo w przypadku połączenia przedsiębiorstw, należy podać nazwę sprzedawcy.

Identyfikator leasingobiorcy

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny identyfikator leasingobiorcy, który należy zaszyfrować (nie ujawniając prawdziwej nazwy), w celu zapewnienia anonimowości – aby umożliwić identyfikację leasingobiorców, którzy zawarli wiele umów leasingowych w danej puli.

Identyfikator przedsiębiorstwa należącego do grupy

Dynamiczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny identyfikator przedsiębiorstwa należącego do grupy.

Waluta leasingu

Statyczne

Wykaz

Określenie waluty leasingu.

Państwo

Statyczne

Wykaz

Państwo, w którym znajduje się stałe miejsce prowadzenia działalności leasingobiorcy.

Region geograficzny

Statyczne

Wykaz

Region, w którym znajduje się siedziba dłużnika, jak w zabezpieczeniu.

Forma prawna/rodzaj działalności leasingobiorcy

Statyczne

Wykaz

Forma prawna leasingobiorcy.

Segment pakietu Bazylea III pożyczkobiorcy

Statyczne

Wykaz

Spółka (1).

Podmiot powiązany jednostki inicjującej?

Statyczne

Y/N

Czy pożyczkobiorca jest podmiotem powiązanym jednostki inicjującej?

Konsorcjalny?

Statyczne

Y/N

Czy leasing jest konsorcjalny?

Rating wewnętrzny banku

Dynamiczne

99(3).99

Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania ustalone wewnętrznie przez bank w odniesieniu do 1 roku.

Ostatni przegląd wewnętrzny ratingu dłużnika

Dynamiczne

RRRR-MM

Data ostatniego przeglądu wewnętrznego dłużnika, jak określono w „Ratingu wewnętrznym banku”.

Oszacowanie wewnętrzne banku dotyczące straty z tytułu niewykonania zobowiązania

Dynamiczne

9(3).99

Strata z tytułu niewykonania zobowiązania w normalnych warunkach gospodarczych. Nie umieszczać symbolu %.

Kod NACE branży

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Kod NACE branży pożyczkobiorcy.

Subsydiowany

Dynamiczne

Y/N

Czy leasing subsydiowano (zgodnie z posiadanymi informacjami)?

Data usunięcia z puli

Dynamiczne

RRRR-MM

Dzień, w którym leasing usunięto z puli, np. w chwili odkupu, upłynięcia terminu leasingu, przedterminowej spłaty lub zakończenia procesu windykacji.

Charakterystyka leasingu

Data rozpoczęcia leasingu

Statyczne

RRRR-MM

Data rozpoczęcia leasingu.

Termin zapadalności leasingu

Dynamiczne

RRRR-MM

Oczekiwany termin upłynięcia zapadalności pożyczki.

Data dołączenia do puli

Statyczne

RRRR-MM

Data przeniesienia leasingu do spółki specjalnego przeznaczenia. W odniesieniu do wszystkich leasingów w puli na dzień będący datą graniczną puli.

Okres leasingu

Statyczne

99(4).99

Pierwotny okres określony w umowie (liczba miesięcy).

Pierwotne saldo kwoty głównej

Statyczne

9(11).99

Pierwotne (lub zdyskontowane) saldo leasingu (włącznie ze skapitalizowanymi opłatami) w momencie rozpoczęcia leasingu.

Bieżące saldo należności z tytułu kwoty głównej

Dynamiczne

9(11).99

Saldo kwoty głównej (lub zdyskontowane) leasingu pozostające do zapłaty na dzień będący datą graniczną puli, włącznie ze wszelkimi kwotami dodanymi do salda leasingu i stanowiącymi część kwoty głównej w ramach transakcji.

Sekurytyzowana wartość końcowa

Statyczne

9(11).99

Kwota wartości końcowej, którą jedynie sekurytyzowano.

Zasady spłaty pożyczki

Statyczne

Wykaz

Rodzaj spłaty kwoty głównej.

Częstotliwość spłaty kwoty głównej

Statyczne

Wykaz

Częstotliwość uiszczania należnych spłat kwoty głównej, tj. liczba miesięcy między spłatami.

Częstotliwość spłaty odsetek

Statyczne

Wykaz

Częstotliwość spłaty należnych odsetek, tj. liczba miesięcy między spłatami.

Spłaty należne

Dynamiczne

9(11).99

Następna okresowa należna spłata według umowy (spłata należna, jeżeli nie obowiązują żadne inne ustalenia dotyczące spłat).

Cena opcji zakupu

Statyczne

9(11).99

Kwota, jaką musi zapłacić leasingobiorca na koniec trwania leasingu, w celu przejęcia własności składnika aktywów, inna niż płatność zwana „sekurytyzowaną wartością końcową”.

Kwota zaliczki

Statyczne

9(11).99

Kwota depozytu/zaliczki w chwili rozpoczęcia leasingu (należy dołączyć wartość sprzętu w rozliczeniu itd.).

Rodzaj amortyzacji

Dynamiczne

Wykaz

Rodzaj amortyzacji.

Metoda spłat

Dynamiczne

Wykaz

Zwykła metoda spłat (np. na podstawie ostatniej otrzymanej płatności).

Rodzaj produktu

Statyczne

Wykaz

Klasyfikacja leasingu według definicji leasingodawcy.

Zaktualizowana wartość końcowa składnika aktywów

Dynamiczne

9(11).99

Ostatnia prognoza wartości końcowej składnika aktywów na koniec okresu leasingu. Podaną wartość można zaokrąglić.

Data zaktualizowanej wartości końcowej składnika aktywów

Dynamiczne

RRRR-MM

Dzień, na który obliczono ostatnie zaktualizowane oszacowanie wartości końcowej składnika aktywów.

Stopa procentowa

Odstęp pomiędzy aktualizacją stopy procentowej

Statyczne

9(2).99

Liczba miesięcy między każdą datą aktualizacji stopy procentowej.

Bieżąca stopa procentowa lub dyskontowa

Dynamiczne

9(4).9(5)

Całkowita bieżąca stopa procentowa (w %) lub dyskontowa mająca zastosowanie do leasingu.

Podstawa bieżącej stopy procentowej

Dynamiczne

Wykaz

Podstawa bieżącej stopy procentowej.

Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej

Dynamiczne

9(4).9(5)

Marża naliczana od podstawy bieżącej stopy procentowej leasingu.

Stopa dyskontowa

Statyczne

9(4).9(5)

Stopa dyskontowa, którą zastosowano do należności w chwili sprzedaży do spółki specjalnego przeznaczenia.

Górny pułap stopy procentowej

Dynamiczne

9(4).9(8)

Jeżeli istnieje górny pułap stopy procentowej, którą można naliczyć na tym rachunku, podać ten pułap tutaj.

Dolny pułap stopy procentowej

Dynamiczne

9(4).9(8)

Jeżeli istnieje dolny pułap stopy procentowej, którą można naliczyć na tym rachunku, podać ten pułap tutaj.

Informacje na temat wyników

Saldo zaległych spłat

Dynamiczne

9(11).99

Bieżące saldo zaległych spłat. Zaległe spłaty zdefiniowane jako: wszystkie spłaty należne do chwili obecnej POMNIEJSZONE o wszystkie spłaty otrzymane do chwili obecnej POMNIEJSZONE o wszelkie skapitalizowane kwoty. Nie powinno ono uwzględniać żadnych opłat związanych z prowadzeniem rachunku.

Liczba miesięcy zalegania ze spłatą

Dynamiczne

9(5).99

Liczba miesięcy zalegania ze spłatą leasingu (w dniu daty granicznej puli) zgodnie z definicją emitenta.

Niewykonanie zobowiązania lub przejęcie leasingu

Dynamiczne

Y/N

Czy miało miejsce niewykonanie zobowiązania lub przejęcie leasingu stosownie do definicji transakcji lub, alternatywnie, stosownie do zwykłej definicji leasingodawcy.

Niewykonanie zobowiązania lub przejęcie leasingu stosownie do definicji pakietu Bazylea III

Dynamiczne

Y/N

Czy miało miejsce niewykonanie zobowiązania lub przejęcie leasingu stosownie do definicji pakietu Bazylea III.

Powód niewykonania zobowiązania (definicja określona w pakiecie Bazylea III)

Dynamiczne

Wykaz

Powód niewykonania zobowiązania zgodnie z definicją określoną w pakiecie Bazylea III.

Data niewykonania zobowiązania

Dynamiczne

RRRR-MM

Data niewykonania zobowiązania z tytułu leasingu zgodnie z definicją niewykonania zobowiązania z tytułu transakcji lub, alternatywnie, stosownie do zwykłej definicji leasingodawcy.

Zaległa kwota

Dynamiczne

9(11).99

Całkowita zaległa kwota (stosownie do definicji transakcji lub, alternatywnie, stosownie do zwykłej definicji leasingobiorcy) przed wykorzystaniem przychodów ze sprzedaży i odzyskanych należności.

Skumulowane odzyskane należności

Dynamiczne

9(11).99

Skumulowane odzyskane należności na tym rachunku po odliczeniu kosztów.

Przypisane straty

Dynamiczne

9(11).99

Przypisane straty do chwili obecnej.

Data spłaty

Dynamiczne

RRRR-MM

Dzień, w którym spłacono należności, lub dzień, w którym ukończono proces windykacji niespłaconych leasingów.

Data przypisania strat

Dynamiczne

RRRR-MM

Data przypisania strat.

Stan rachunku

Dynamiczne

Wykaz

Aktualny stan rachunku.

Zaległe spłaty sprzed miesiąca

Dynamiczne

9(11).99

Saldo zaległych spłat (określane jako „saldo zaległych spłat”) w odniesieniu do poprzedniego miesiąca.

Zaległe spłaty sprzed dwóch miesięcy

Dynamiczne

9(11).99

Saldo zaległych spłat (określane jako „saldo zaległych spłat”) sprzed dwóch miesięcy.

Spór sądowy

Dynamiczne

Y/N

Należy oznaczyć w celu wskazania prowadzonego postępowania sądowego (jeżeli rachunek powrócił do dawnego poziomu i nie jest już aktualnie prowadzone postępowanie sądowe, należy zmienić na „N”).

Cena sprzedaży

Dynamiczne

9(11).99

Cena uzyskana na sprzedaży składnika aktywów w przypadku przejęcia, w tej samej walucie co leasing.

Strata na sprzedaży

Dynamiczne

9(11).99

Całkowita strata po odjęciu opłat, naliczonych odsetek itd. po zastosowaniu przychodów ze sprzedaży (z wyłączeniem opłaty za przedterminową spłatę, jeżeli zależy ona od odzyskanych należności z tytułu kwoty głównej).

Straty na wartości końcowej

Dynamiczne

9(11).99

Strata wartości końcowej będąca wynikiem zwrotu składnika aktywów.

Zabezpieczenie

Państwo, w którym znajduje się składnik aktywów

Statyczne

Wykaz

Państwo, w którym znajduje się składnik aktywów.

Producent składnika aktywów

Statyczne

Tekstowe

Nazwa producenta.

Nazwa/model składnika aktywów

Statyczne

Tekstowe

Nazwa/model składnika aktywów.

Nowy czy używany składnik aktywów

Statyczne

Wykaz

Stan składnika aktywów w chwili rozpoczęcia leasingu.

Pierwotna wartość końcowa składnika aktywów

Statyczne

9(11).99

Szacowana wartość końcowa składnika aktywów w dniu rozpoczęcia leasingu.

Rodzaj składnika aktywów

Statyczne

Wykaz

Rodzaj składnika aktywów.

Kwota pierwotnej wyceny

Statyczne

9(11).99

Wycena składnika aktywów w chwili rozpoczęcia leasingu.

Rodzaj pierwotnej wyceny

Statyczne

Wykaz

Rodzaj wyceny w momencie rozpoczęcia leasingu.

Data pierwotnej wyceny

Statyczne

RRRR-MM

Data, w której dokonano wyceny składnika aktywów w momencie rozpoczęcia leasingu.

Kwota zaktualizowanej wyceny

Dynamiczne

9(11).99

Ostatnia wycena składnika aktywów.

Rodzaj zaktualizowanej wyceny

Dynamiczne

Wykaz

Rodzaj wyceny w dniu przeprowadzania ostatniej wyceny.

Data zaktualizowanej wyceny

Dynamiczne

RRRR-MM

Data ostatniej wyceny składnika aktywów. Jeżeli od chwili rozpoczęcia leasingu nie miała miejsca ponowna wycena, należy podać datę pierwotnej wyceny.


INFORMACJE NA TEMAT OBLIGACJI:

Nazwa pola

Dynamiczne/Statyczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Informacje dotyczące poziomu papierów wartościowych lub obligacji

Termin złożenia sprawozdania

Dynamiczne

RRRR-MM-DD

Data wydania sprawozdania dotyczącego transakcji, tj. daty przekazania uzupełnionego szablonu z danymi dotyczącymi poziomu pożyczki do repozytorium danych.

Emitent

Statyczne

Tekstowe

Nazwa emitenta i seria emisji, o ile dotyczy.

Wszystkie rachunki rezerwy z saldem docelowym

Dynamiczne

Y/N

Czy wszystkie rachunki rezerwy (rezerwy gotówkowej, rezerwy konsolidacyjnej, rezerwy na potrącenia) mają wymagany poziom?

Kwoty wykorzystywane w ramach instrumentu wsparcia płynności

Dynamiczne

Y/N

Czy w okresie kończącym się w dniu spłaty ostatnich odsetek wykorzystano instrument wsparcia płynności do pokrycia niedoborów?

Pomiary inicjujące/współczynniki

Dynamiczne

Y/N

Czy miały miejsce jakieś zdarzenia inicjujące?

Stały współczynnik przedterminowych spłat w ujęciu rocznym

Dynamiczne

9(3).99

Stały współczynnik przedterminowych spłat należności bazowych w ujęciu rocznym w oparciu o ostatni okresowy stały współczynnik przedterminowych spłat. Okresowy stały współczynnik spłat przedterminowych jest równy pełnej nieplanowanej kwocie głównej otrzymanej w ostatnim okresie i podzielonej przez saldo kwoty głównej z początku okresu.

Całkowite należności sprzedane spółce specjalnego przeznaczenia

Dynamiczne

9(11).99

Suma należności z tytułu kwoty głównej sprzedanych spółce specjalnego przeznaczenia (tj. przy zamknięciu i w czasie okresu zasilenia) do chwili obecnej.

Skumulowane zaległości brutto – pula

Dynamiczne

9(11).99

Suma wszystkich zaległości brutto od czasu zamknięcia, w kwocie waluty.

Skumulowane odzyskane należności – pula

Dynamiczne

9(11).99

Suma wszystkich odzyskanych należności od czasu zamknięcia, w kwocie waluty.

Data kończąca okres odnawialności

Dynamiczne

RRRR-MM

Dzień, w którym okres odnawialności ma się zakończyć lub już się zakończył.

Dane kontaktowe na potrzeby sprawozdania dotyczącego transakcji

Punkt kontaktowy

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Nazwa działu i nazwisko osoby lub osób wyznaczonych do udzielania informacji.

Dane kontaktowe

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Numer telefonu i adres poczty elektronicznej.


INFORMACJE NA TEMAT OBLIGACJI WEDŁUG TRANSZ

Nazwa pola

Dynamiczne/Statyczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Informacje dotyczące poziomu transz

Nazwa klasy obligacji

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Oznaczenie (zwykle litera lub liczba) podane dla przedmiotowej transzy obligacji, które mają takie same prawa, priorytety i cechy określone w prospekcie emisyjnym, tj. serii 1 klasa A1a itd.

Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Międzynarodowy kod lub międzynarodowe kody identyfikujące papier wartościowy lub w przypadku braku takich kodów dowolny inny niepowtarzalny kod zabezpieczeń taki jak CUSIP, przypisany do danej transzy przez giełdę lub inny podmiot.

Termin spłaty odsetek

Dynamiczne

RRRR-MM-DD

Pierwszy dzień po zgłoszeniu daty granicznej puli, od której planuje się spłatę odsetek na rzecz właścicieli obligacji przedmiotowej transzy.

Termin spłaty kwoty głównej

Dynamiczne

RRRR-MM-DD

Pierwszy dzień po zgłoszeniu daty granicznej puli, od której planuje się spłatę kwoty głównej na rzecz właścicieli obligacji przedmiotowej transzy.

Waluta obligacji

Statyczne

Wykaz

Określenie waluty przedmiotowej transzy.

Stopa referencyjna

Statyczne

Wykaz

Wskaźnik bazowej referencyjnej stopy procentowej określony w dokumentacji ofertowej, mający zastosowanie do określonej transzy obligacji.

Prawny termin zapadalności

Statyczne

RRRR-MM-DD

Data, przed którą należy spłacić przedmiotową określoną transzę, aby nie dopuścić do zaległości.

Data wyemitowania obligacji

Statyczne

RRRR-MM-DD

Data wyemitowania obligacji.

Częstotliwość spłaty odsetek

Statyczne

Wykaz

Częstotliwość, z jaką należy spłacać odsetki od przedmiotowej transzy.


ZAŁĄCZNIK VIII

Sprawozdania dla inwestorów

Sprawozdania dla inwestorów zawierają informacje dotyczące:

a)

wyników składnika aktywów;

b)

szczegółowej alokacji przepływów pieniężnych;

c)

wykazu wszystkich zdarzeń inicjujących transakcje i ich statusów;

d)

wykazu wszystkich kontrahentów biorących udział w transakcji, ich roli oraz ich ratingów kredytowych;

e)

szczegółowych danych na temat środków finansowych wniesionych do transakcji przez jednostkę inicjującą/sponsorującą lub wszelkiego innego wsparcia zapewnionego na rzecz transakcji włącznie z wykorzystaniem dalszych kwot lub dowolnego instrumentu wsparcia płynności lub wsparcia jakości kredytowej oraz wsparcia udzielonego przez osobę trzecią;

f)

kwot pozostających na rachunku gwarantowanych umów inwestycyjnych i innych rachunkach bankowych;

g)

szczegółowych danych dotyczących swapów (np. stóp, spłat i kwot nominalnych) oraz innych uzgodnień dotyczących zabezpieczeń w odniesieniu do danej transakcji, włącznie z zapisami wszelkich powiązanych zabezpieczeń;

h)

definicji kluczowych terminów (takich jak zaległe spłaty, niewykonanie zobowiązania i przedterminowe spłaty);

i)

identyfikatora podmiotu prawnego (LEI), kodu ISIN i innych kodów identyfikacyjnych papierów wartościowych lub podmiotu emitenta i instrumentu finansowego będącego wynikiem sekurytyzacji;

j)

danych kontaktowych podmiotu przygotowującego sprawozdanie dla inwestorów.


Top