EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015O0035

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/65 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2015/35)

OJ L 14, 21.1.2016, p. 30–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/65/oj

21.1.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 14/30


WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/65

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2015/35)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze art. 127 ust. 2,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 3 ust. 1 tiret pierwsze, art. 9 ust. 2, art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3, art. 18 ust. 2 oraz pierwszy akapit art. 20,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „Statutem ESBC”) Europejski Bank Centralny (EBC) i krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro (zwane dalej „KBC”), mogą dokonywać właściwie zabezpieczonych operacji kredytowych z instytucjami kredytowymi oraz innymi uczestnikami rynku. Ogólne warunki, na jakich EBC i KBC są gotowe do przeprowadzania operacji kredytowych, w tym kryteria kwalifikowania zabezpieczeń na potrzeby operacji kredytowych Eurosystemu, zostały określone w wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 (ECB/2014/60) (1).

(2)

W celu ochrony Eurosystemu przed ryzykiem strat finansowych w przypadku niewykonania zobowiązań przez kontrahenta aktywa kwalifikowane przekazane na zabezpieczenie operacji kredytowych Eurosystemu podlegają środkom kontroli ryzyka określonym w tytule VI części czwartej wytycznych (UE) 2015/510 (ECB/2014/60).

(3)

Wdrażanie zmian przepisów dotyczących redukcji wartości w wycenie zyskałoby na skuteczności, gdyby odpowiednie postanowienia zawarte były w odrębnym akcie prawnym. Takie podejście umożliwiłoby uregulowanie parametrów kontroli ryzyka w zwartej i wyczerpującej formie oraz umożliwiłoby wdrożenie zmian odpowiednich przepisów niezwłocznie po przyjęciu odpowiednich decyzji przez Radę Prezesów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1

Redukcje wartości w wycenie stosowane do kwalifikowanych aktywów rynkowych

1.   Zgodnie z tytułem VI części czwartej wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) aktywa rynkowe podlegają redukcji wartości w wycenie w rozumieniu art. 2 pkt 97 wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60), w wysokości określonej w tabeli 2 załącznika do niniejszych wytycznych.

2.   Redukcja wartości w wycenie stosowana do konkretnych aktywów zależy od następujących czynników:

a)

kategorii redukcji wartości, do jakiej zostały zaliczone aktywa, zgodnie z art. 2;

b)

pozostałego okresu zapadalności aktywów;

c)

struktury kuponu aktywów;

d)

stopnia jakości kredytowej, do którego zostały przypisane aktywa.

Artykuł 2

Określenie kategorii redukcji wartości aktywów rynkowych

Kwalifikowane aktywa rynkowe przyporządkowuje się do jednej z następujących pięciu kategorii redukcji wartości na podstawie rodzaju emitenta lub rodzaju aktywów, zgodnie z tabelą 1 w załączniku do niniejszych wytycznych:

a)

do pierwszej kategorii redukcji wartości należą instrumenty dłużne wyemitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego, certyfikaty dłużne EBC oraz certyfikaty dłużne wyemitowane przez KBC przed datą przyjęcia euro w danym państwie członkowskim, którego walutą jest euro;

b)

do drugiej kategorii redukcji wartości należą instrumenty dłużne wyemitowane przez instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym oraz instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym, podmioty klasyfikowane przez Eurosystem jako agencje, wielostronne banki rozwoju i organizacje międzynarodowe, jak również zabezpieczone obligacje typu Jumbo;

c)

do trzeciej kategorii redukcji wartości należą tradycyjne zabezpieczone obligacje, inne zabezpieczone obligacje i instrumenty dłużne wyemitowane przez przedsiębiorstwa niefinansowe;

d)

do czwartej kategorii redukcji wartości należą niezabezpieczone instrumenty dłużne wyemitowane przez instytucje kredytowe i instytucje finansowe nie będące instytucjami kredytowymi;

e)

do piątej kategorii redukcji wartości należą papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, bez względu na klasyfikację ich emitenta.

Artykuł 3

Redukcja wartości w wycenie aktywów rynkowych

1.   Redukcje wartości dotyczące aktywów rynkowych przypisanych do kategorii redukcji wartości od pierwszej do czwartej ustala się na podstawie:

a)

przypisania danych aktywów do pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia jakości kredytowej, zgodnie z tabelą 2 w załączniku do niniejszych wytycznych;

b)

pozostałego okresu zapadalności aktywów, zgodnie z ust. 3 i 4;

c)

struktury kuponu aktywów, zgodnie z ust. 3 i 4.

2.   Aktywa rynkowe przypisane do kategorii piątej podlegają redukcji wartości na poziomie 10 % bez względu na ich pozostały okres zapadalności i strukturę kuponu.

3.   W przypadku aktywów stało- i zerokuponowych odpowiedni okres zapadalności na potrzeby redukcji wartości jest pozostałym okresem zapadalności danych aktywów rynkowych.

4.   Do aktywów zmiennokuponowych stosuje się taką samą redukcję wartości w wycenie jak do stałokuponowych aktywów rynkowych o pozostałym terminie zapadalności od zera do jednego roku – z wyjątkiem następujących przypadków i z zastrzeżeniem postanowień ust. 2:

a)

kupony o zmiennym oprocentowaniu, dla których aktualizacja oprocentowania odbywa się rzadziej niż raz na rok, traktowane są jako kupony o stałym oprocentowaniu a odpowiedni okres zapadalności na potrzeby redukcji wartości jest pozostałym okresem zapadalności danych aktywów;

b)

odpowiedni okres zapadalności stosowany na potrzeby redukcji wartości do kuponów o zmiennym oprocentowaniu połączonych z wskaźnikiem inflacji strefy euro jako stopą referencyjną jest pozostałym okresem zapadalności danych aktywów;

c)

wysokość redukcji wartości stosowana do aktywów posiadających więcej niż jedną strukturę kuponu zależy wyłącznie od struktury kuponu obowiązującej w pozostałym okresie istnienia aktywów i jest równa najwyższej redukcji wartości, jaką można zastosować do aktywów rynkowych z takim samym pozostałym okresem zapadalności i stopniem jakości kredytowej. W tym celu można brać pod uwagę dowolne struktury kuponu obowiązujące w pozostałym okresie istnienia aktywów.

Artykuł 4

Dodatkowe redukcje wartości w wycenie stosowane do określonych typów aktywów rynkowych

Poza redukcjami wartości w wycenie określonymi w art. 3 niniejszych wytycznych do określonych typów aktywów rynkowych stosuje się następujące dodatkowe redukcje wartości:

a)

papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, zabezpieczone obligacje i niezabezpieczone instrumenty dłużne wyemitowane przez instytucje kredytowe, które teoretycznie są wyceniane zgodnie z zasadami zawartymi w art. 134 wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60), podlegają dodatkowej redukcji wartości w wycenie w formie obniżki wartości na poziomie 5 %;

b)

własne zabezpieczone obligacje podlegają dodatkowej redukcji wartości w wycenie w wysokości (i) 8 % – stosowanej do wartości instrumentów dłużnych, którym przypisano stopień jakości kredytowej 1 i 2, oraz (ii) 12 % – stosowanej do wartości instrumentów dłużnych, którym przypisano stopień jakości kredytowej 3;

c)

termin „własne” zabezpieczone obligacje w rozumieniu lit. b) oznacza przedstawienie lub wykorzystanie przez kontrahenta obligacji zabezpieczonych wyemitowanych lub gwarantowanych przez samego kontrahenta lub podmioty blisko z nim powiązane w rozumieniu art. 138 wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60);

d)

jeżeli dodatkowa redukcja wartości w wycenie, o której mowa w lit. b), nie może być zastosowana w odniesieniu do systemu zarządzania zabezpieczeniami danego KBC, agenta trójstronnego lub platformy TARGET2-Securities dla automatycznego ustanowienia zabezpieczenia, taką dodatkową redukcję wartości w wycenie stosuje się w takich systemach i na takich platformach do całkowitej wartości emisji możliwych do wykorzystania własnych zabezpieczonych obligacji.

Artykuł 5

Redukcje wartości w wycenie stosowane do kwalifikowanych aktywów nierynkowych

1.   Należności kredytowe o stałym oprocentowaniu oraz należności kredytowe, których oprocentowanie jest powiązane ze stopą inflacji, podlegają redukcjom wartości w wycenie określonym według pozostałego terminu zapadalności, stopnia jakości kredytowej i metodologii wyceny stosowanej przez KBC, zgodnie z tabelą 3 w załączniku do niniejszych wytycznych.

2.   Należności kredytowe o zmiennym oprocentowaniu podlegają redukcjom wartości w wycenie stosowanym do należności kredytowych o stałym oprocentowaniu, o pozostałym terminie zapadalności od zera do jednego roku, odpowiadającym temu samemu stopniowi jakości kredytowej i tej samej metodologii wyceny stosowanej przez KBC. Płatność odsetkową uważa się za instrument o zmiennej stopie, jeśli jest powiązana z referencyjną stopą procentową i jeśli aktualizacja oprocentowania dla tej płatności odbywa się co najmniej raz na rok. Płatności odsetkowe, dla których aktualizacja oprocentowania odbywa się rzadziej niż raz na rok, traktowane są jako płatności o stopie stałej, dla których odpowiednim okresem zapadalności na potrzeby redukcji wartości jest pozostały okres zapadalności danej należności kredytowej.

3.   Redukcje wartości w wycenie stosowane do należności kredytowych z więcej niż jednym rodzajem oprocentowania zależą wyłącznie od rodzaju oprocentowania obowiązującego w pozostałym okresie istnienia należności kredytowej. Jeśli w pozostałym okresie istnienia należności kredytowej będzie obowiązywać więcej niż jeden rodzaj oprocentowania, pozostałe płatności odsetkowe traktuje się jako płatności o oprocentowaniu stałym, a jako okres zapadalności na potrzeby redukcji wartości przyjmuje się pozostały okres zapadalności należności kredytowej.

4.   Do zerokuponowych należności kredytowych stosuje się odpowiednią redukcję wartości w wycenie mającą zastosowanie do należności kredytowych o oprocentowaniu stałym.

5.   Nierynkowe instrumenty dłużne zabezpieczone detalicznymi kredytami hipotecznymi podlegają redukcji wartości w wycenie w wysokości 39,5 %.

6.   Depozyty terminowe nie podlegają redukcji wartości w wycenie.

7.   Każda zabezpieczająca należność kredytowa należąca do puli zabezpieczeń nierynkowych instrumentów dłużnych zabezpieczonych kwalifikowanymi należnościami kredytowymi (zwanych dalej „instrumentami DECC”) podlega redukcji wartości w wycenie stosowanej na poziomie jednostkowym, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1–4. Całkowita wartość zabezpieczających należności kredytowych należących do puli zabezpieczeń po zastosowaniu redukcji wartości w wycenie musi być w dowolnym momencie co najmniej równa wartości niespłaconego kapitału instrumentów DECC. W przypadku spadku takiej całkowitej wartości poniżej progu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wycena danego instrumentu DECC równa jest zero.

Artykuł 6

Skuteczność i implementacja

1.   Niniejsze wytyczne stają się skuteczne z dniem zawiadomienia o nich krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro.

2.   Krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, podejmują środki konieczne do zapewnienia zgodności z postanowieniami niniejszych wytycznych oraz stosują te postanowienia od dnia 25 stycznia 2016 r. Najpóźniej do dnia 5 stycznia 2016 r. krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, powiadamiają EBC o treści aktów prawnych i innych czynnościach związanych z tymi środkami.

Artykuł 7

Adresaci

Niniejsze wytyczne są skierowane do krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 18 listopada 2015 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (Wytyczne w sprawie dokumentacji ogólnej) (EBC/2014/60) (Dz.U. L 91 z 2.4.2015, s. 3).


ZAŁĄCZNIK

Tabela 1

Kategorie redukcji wartości w wycenie kwalifikowanych aktywów rynkowych oparte na typie emitenta lub typie aktywów

Kategoria pierwsza

Kategoria druga

Kategoria trzecia

Kategoria czwarta

Kategoria piąta

Instrumenty dłużne wyemitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego

Certyfikaty dłużne EBC

Certyfikaty dłużne wyemitowane przez KBC przed datą przyjęcia euro w danym państwie członkowskim

Instrumenty dłużne wyemitowane przez instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym oraz instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym

Instrumenty dłużne wyemitowane przez podmioty klasyfikowane przez Eurosystem jako agencje

Instrumenty dłużne wyemitowane przez wielostronne banki rozwoju i organizacje międzynarodowe

Zabezpieczone obligacje typu Jumbo

Tradycyjne zabezpieczone obligacje i pozostałe zabezpieczone obligacje

Instrumenty dłużne wyemitowane przez przedsiębiorstwa niefinansowe

Niezabezpieczone instrumenty dłużne wyemitowane przez instytucje kredytowe

Instrumenty dłużne wyemitowane przez instytucje finansowe nie będące instytucjami kredytowymi

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami


Tabela 2

Poziomy redukcji wartości w wycenie stosowane do kwalifikowanych aktywów rynkowych

 

Kategorie redukcji wartości

Jakość kredytowa

Pozostały okres zapadalności (w latach) (1)

Kategoria pierwsza

Kategoria druga

Kategoria trzecia

Kategoria czwarta

Kategoria piąta

kupon stały

instrumenty zerokuponowe

kupon stały

instrumenty zerokuponowe

kupon stały

instrumenty zerokuponowe

kupon stały

instrumenty zerokuponowe

 

Stopień 1 i 2

[0–1)

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

6,5

6,5

10,0

[1–3)

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

8,5

9,0

[3–5)

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

11,0

11,5

[5–7)

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

12,5

13,5

[7–10)

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

14,0

15,5

[10, ∞)

5,0

7,0

8,0

10,5

9,0

13,0

17,0

22,5

 

Kategorie redukcji wartości

Jakość kredytowa

Pozostały okres zapadalności (w latach) (1)

Kategoria pierwsza

Kategoria druga

Kategoria trzecia

Kategoria czwarta

Kategoria piąta

kupon stały

instrumenty zerokuponowe

kupon stały

instrumenty zerokuponowe

kupon stały

instrumenty zerokuponowe

kupon stały

instrumenty zerokuponowe

 

Stopień 3

[0–1)

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

13,0

13,0

Niekwalifikowane

[1–3)

7,0

8,0

10,0

14,5

15,0

16,5

24,5

26,5

[3–5)

9,0

10,0

15,5

20,5

22,5

25,0

32,5

36,5

[5–7)

10,0

11,5

16,0

22,0

26,0

30,0

36,0

40,0

[7–10)

11,5

13,0

18,5

27,5

27,0

32,5

37,0

42,5

[10,∞)

13,0

16,0

22,5

33,0

27,5

35,0

37,5

44,0


Tabela 3

Poziomy redukcji wartości w wycenie stosowane do należności kredytowych o oprocentowaniu stałym

 

Metoda wyceny

Jakość kredytowa

Pozostały okres zapadalności (w latach) (2)

Oprocentowanie stałe, wycena oparta na cenie teoretycznej określonej przez KBC

Oprocentowanie stałe, wycena oparta na kwocie pozostałej do spłaty określonej przez KBC

Stopień 1 i 2

[0–1)

10,0

12,0

[1–3)

12,0

16,0

[3–5)

14,0

21,0

[5–7)

17,0

27,0

[7–10)

22,0

35,0

[10, ∞)

30,0

45,0

 

Metoda wyceny

Jakość kredytowa

Pozostały okres zapadalności (w latach) (2)

Oprocentowanie stałe, wycena oparta na cenie teoretycznej określonej przez KBC

Oprocentowanie stałe, wycena oparta na kwocie pozostałej do spłaty określonej przez KBC

Stopień 3

[0–1)

17,0

19,0

[1–3)

29,0

34,0

[3–5)

37,0

46,0

[5–7)

39,0

52,0

[7–10)

40,0

58,0

[10, ∞)

42,0

65,0


(1)  [0–1) – pozostały okres zapadalności poniżej jednego roku, [1–3) – pozostały okres zapadalności jeden rok lub więcej, mniej niż trzy lata itd.

(2)  [0–1) – pozostały okres zapadalności poniżej jednego roku, [1, 3) – pozostały okres zapadalności jeden rok lub więcej, mniej niż trzy lata itd.


Top