EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015O0019

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/948 z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/7 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2015/19)

OJ L 154, 19.6.2015, p. 15–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/948/oj

19.6.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 154/15


WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2015/948

z dnia 16 kwietnia 2015 r.

zmieniające wytyczne EBC/2013/7 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2015/19)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 5 ust.1, art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (1),

uwzględniając rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1011/2012 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2012/24) (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z wprowadzeniem w rozporządzeniu Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1374/2014 (3) bezpośredniego przekazywania informacji statystycznych przez instytucje ubezpieczeniowe oraz ścisłym powiązaniem z danymi zbieranymi przez właściwe organy krajowe na potrzeby nadzorcze na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (4) zmienione zostało rozporządzenie (UE) nr 1011/2012 (ECB/2012/24), tak aby uwzględnić dane, które podlegają bezpośredniemu przekazywaniu przez instytucje ubezpieczeniowe. Zmiany wymagają również wytyczne EBC/2013/7 (5), ponieważ określają one niezbędne procedury dla KBC dotyczące przekazywania danych do Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

(2)

Wytyczne EBC/2013/7 powinny zatem zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1

Zmiany

W wytycznych EBC/2013/7 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   KBC zbierają i przekazują do EBC informacje statystyczne o inwestycjach w papiery wartościowe oznaczone kodem ISIN, zgodnie z metodą »papier po papierze«, zgodnie ze schematem sprawozdawczym zawartym w części 1 (tabele 1–3) i części 2 (tabele 1–3) załącznika I oraz zgodnie ze standardami sprawozdawczości elektronicznej określonymi odrębnie dla następujących rodzajów instrumentów: »krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe« (F.31), »długoterminowe dłużne papiery wartościowe« (F.32), »akcje notowane« (F.511) lub »udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych« (F.52).

Obowiązki sprawozdawcze KBC obejmują pozycje na koniec kwartału oraz albo (i) dane na koniec kwartału dotyczące transakcji finansowych z kwartału, albo (ii) dane na koniec miesiąca lub na koniec kwartału niezbędne do wyliczenia transakcji finansowych, jak określono w ust. 2. KBC powinny również przekazywać dane dotyczące pozycji na koniec roku, stosownie do art. 3 ust. 2b rozporządzenia (UE) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) zgodnie ze schematem sprawozdawczym zawartym w części 3 (tabele 1 i 2) załącznika I do niniejszych wytycznych.

Transakcje finansowe lub dane niezbędne do wyliczenia transakcji finansowych, przekazywane do KBC przez rzeczywiste podmioty sprawozdające zgodnie z częścią 1 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1011/2012 (ECB/2012/24), mierzy się zgodnie z zasadami określonymi w części 3 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1011/2012 (ECB/2012/24).”;

2)

w art. 3 ust. 2 dodaje się lit. c) w brzmieniu:

„c)

w odniesieniu do inwestycji w papiery wartościowe instytucji ubezpieczeniowych w ujęciu rocznym KBC przekazują dane o zagregowanych pozycjach na koniec roku, do końca 70. dnia kalendarzowego po zakończeniu roku, którego dane dotyczą.”;

3)

w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   KBC mogą zdecydować, czy przekazują do EBC informacje statystyczne dotyczące papierów wartościowych nieoznaczonych kodem ISIN, posiadanych przez MIF, fundusze inwestycyjne, podmioty sekurytyzacyjne, instytucje ubezpieczeniowe i podmioty przewodzące grupom sprawozdającym podlegającym rozporządzeniu (UE) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) lub przechowywanych przez powierników na rzecz (i) inwestorów będących rezydentami i niepodlegających rozporządzeniu (UE) nr 1011/2012 (ECB/2012/24), (ii) inwestorów niefinansowych będących rezydentami w innych państwach członkowskich strefy euro, lub (iii) inwestorów będących rezydentami państw członkowskich spoza strefy euro w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 1011/2012 (ECB/2012/24), do których nie stosuje się odstępstw od wymogów sprawozdawczych określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1011/2012 (ECB/2012/24).”.

Artykuł 2

Zmiana załącznika I do wytycznych EBC/2013/7

W załączniku I do wytycznych EBC/2013/7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszych wytycznych.

Artykuł 3

Skuteczność i implementacja

Niniejsze wytyczne stają się skuteczne z dniem zawiadomienia o nich KBC. Banki centralne Eurosystemu stosują się do postanowień niniejszych wytycznych od dnia wejścia w życie rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 2015/730 (EBC/2015/18) (6).

Artykuł 4

Adresaci

Niniejsze wytyczne adresowane są do wszystkich banków centralnych Eurosystemu.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 16 kwietnia 2015 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8.

(2)  Dz.U. L 305 z 1.11.2012, s. 6.

(3)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1374/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej w odniesieniu do instytucji ubezpieczeniowych (EBC/2014/50) (Dz.U. L 366 z 20.12.2014, s. 36).

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1).

(5)  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego EBC/2013/7 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (Dz.U. L 125 z 7.5.2013, s. 17).

(6)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/730 z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1011/2012 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2012/24) (EBC/2015/18) (Dz.U. L 116 z 7.5.2015, s. 5).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do wytycznych EBC/2013/7 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części 1 tabela 2 otrzymuje brzmienie:

„Tabela 2

Informacje o inwestycjach w papiery wartościowe

Przekazywane informacje (1)

Atrybut

Status (2)

Opis

1.

Informacje o papierach wartościowych

Sektor posiadacza

M

Sektor/podsektor inwestora

 

 

Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11) (3)

 

Instytucje przyjmujące depozyty z wyjątkiem banku centralnego (S.122)

 

Fundusze rynku pieniężnego (MMF) (S.123)

 

Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego (S.124)

 

Pozostałe instytucje finansowe (4) z wyłączeniem podmiotów sekurytyzacyjnych

 

Podmioty sekurytyzacyjne

 

Instytucje ubezpieczeniowe (S.128)

 

Fundusze emerytalno-rentowe (S.129)

 

Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (brak podsektora) (S.128+S.129) (w okresie przejściowym)

 

Instytucje rządowe szczebla centralnego (S.1311) (dobrowolnie)

 

Instytucje rządowe i samorządowe szczebla regionalnego (S.1312) (dobrowolnie)

 

Instytucje samorządowe (S.1313) (dobrowolnie)

 

Fundusze zabezpieczenia społecznego (S.1314) (dobrowolnie)

 

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe (brak podsektora)

 

Gospodarstwa domowe z wyłączeniem instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych (S.14) (dobrowolnie dla inwestorów krajowych, obowiązkowo dla inwestycji stron trzecich)

 

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.15) (dobrowolne)

 

Pozostałe gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15) (brak podsektora)

 

Inwestorzy niefinansowi z wyłączeniem gospodarstw domowych (tylko dla inwestycji stron trzecich) (S.11+S.13+S.15) (5)

 

Banki centralne oraz instytucje rządowe i samorządowe – dane przekazywane tylko w odniesieniu do inwestycji krajów spoza strefy euro (S.121+S.13) (6)

 

Pozostali inwestorzy z wyłączeniem banków centralnych oraz instytucji rządowych i samorządowych – dane przekazywane tylko w odniesieniu do inwestycji krajów spoza strefy euro (6)

 

Sektor nieznany (7)

Kraj posiadacza

M

Kraj inwestora

Źródło

M

Źródło informacji o inwestycjach w papiery wartościowe

 

 

Sprawozdawczość bezpośrednia

 

Sprawozdawczość od powierników

 

Sprawozdawczość mieszana (8)

 

Brak danych

Funkcja

M

Funkcja inwestycji zgodnie z klasyfikacją statystyki bilansu płatniczego

 

 

Inwestycja bezpośrednia

 

Inwestycja portfelowa

 

Brak danych

Zasada wykazywania

V

Określa, w jaki sposób notowany jest papier wartościowy, w ujęciu procentowym lub w jednostkach

 

 

Ujęcie procentowe

 

 

Jednostki

Waluta nominalna

V

Waluta, w jakiej wyrażona jest cena ISIN; informacja przekazywana w przypadku gdy papier wartościowy notowany jest w ujęciu procentowym

Pozycje

M

Wartość ogółem posiadanych papierów wartościowych

 

 

Według wartości nominalnej (9). Liczba akcji lub jednostek papieru wartościowego albo zagregowana kwota nominalna (w walucie nominalnej lub euro), jeśli papier wartościowy jest przedmiotem obrotu w kwotach, a nie w jednostkach, z wyłączeniem naliczonych odsetek

 

Według wartości rynkowej. Wartość posiadanych papierów wartościowych w cenie notowanej na rynku w euro wraz z naliczonymi odsetkami (10)

Pozycje: w tym wartość

M (11)

Wartość papierów wartościowych w posiadaniu dwóch największych inwestorów

 

 

Według wartości nominalnej, zgodnie z tą samą metodą wyceny jak pozycje

 

Według wartości rynkowej, zgodnie z tą samą metodą wyceny jak pozycje

Format

M (9)

Określa format stosowany do wykazywania pozycji według wartości nominalnej

 

 

Wartość nominalna w euro lub innej właściwej walucie

 

Liczba akcji/jednostek (12)

Pozostałe zmiany wolumenu

M

Pozostałe zmiany wartości posiadanego papieru wartościowego

 

 

Według wartości nominalnej, w takim samym formacie, jak pozycje wykazywane według wartości nominalnej

 

Według wartości rynkowej w euro

Pozostałe zmiany wolumenu: w tym wartość

M (11)

Pozostałe zmiany wolumenu papierów wartościowych w posiadaniu dwóch największych inwestorów

 

 

Według wartości nominalnej, zgodnie z tą samą metodą wyceny jak pozycje

 

Według wartości rynkowej, zgodnie z tą samą metodą wyceny jak pozycje

Transakcje finansowe

M (13)

Suma transakcji kupna pomniejszona o transakcje sprzedaży papieru wartościowego, wykazywana według wartości transakcyjnej w euro wraz z naliczonymi odsetkami (10)

Transakcje finansowe: w tym wartość

M (14)

Suma dwóch największych transakcji indywidualnych inwestorów w ujęciu bezwzględnym, zgodnie z tą samą metodą wyceny jak transakcje finansowe

Status poufności

M (15)

Status poufności pozycji, transakcji, pozostałych zmian wolumenu

 

 

Informacja nieprzeznaczona do publikacji, zastrzeżona wyłącznie do użytku wewnętrznego

 

Poufna informacja statystyczna

 

Nie dotyczy (16)

2)

w części 2 tabela 2 otrzymuje brzmienie:

„Tabela 2

Informacje o inwestycjach w papiery wartościowe

Przekazywane informacje (17)

Atrybut

Status (18)

Opis

1.

Informacje o papierach wartościowych

Numer identyfikacyjny grupy sprawozdającej

M

Numer identyfikacyjny grupy sprawozdającej (19)

Siedziba podmiotów grupy

V

Siedziba podmiotów grupy w przypadku gdy ich dane przekazywane są odrębnie od danych centrali (20)

 

 

Rezydenci kraju, w którym znajduje się centrala

 

Rezydenci innych krajów niż kraj, w którym znajduje się centrala

 

Dla podmiotów niebędących rezydentami w kraju siedziby centrali, rezydenci innych krajów strefy euro

 

Dla podmiotów niebędących rezydentami w kraju siedziby centrali, rezydenci krajów spoza strefy euro

Numer identyfikacyjny podmiotu

V

Numer identyfikacyjny podmiotu grupy (19)

Kraj siedziby podmiotu

V

Kraj, w którym podmiot jest zarejestrowany lub ma siedzibę

Rodzaj grupy

M

Rodzaj grupy

 

 

Grupa bankowa

Zasada wykazywania

V

Określa, w jaki sposób notowany jest papier wartościowy, w ujęciu procentowym lub w jednostkach

 

 

Ujęcie procentowe

 

Jednostki

Waluta nominalna

V

Waluta, w jakiej denominowany jest ISIN; informacja przekazywana w przypadku gdy papier wartościowy notowany jest w ujęciu procentowym

Format

M (21)

Określa format stosowany do wykazywania pozycji według wartości nominalnej

 

 

Wartość nominalna w euro lub innej walucie

 

Liczba akcji/jednostek (22)

Pozycje

M

Wartość ogółem posiadanych papierów wartościowych

 

 

Według wartości nominalnej (21). Liczba akcji lub jednostek papieru wartościowego albo zagregowana wartość nominalna (w walucie nominalnej lub euro), jeśli papier wartościowy jest przedmiotem obrotu w kwotach, a nie w jednostkach, z wyłączeniem naliczonych odsetek

 

Według wartości rynkowej. Wartość posiadanego papieru wartościowego w cenie notowanej na rynku w euro wraz z naliczonymi odsetkami (23)

Pozostałe zmiany wolumenu

V

Pozostałe zmiany wartości posiadanych papierów wartościowych

 

 

Według wartości nominalnej, w takim samym formacie jak pozycje wykazywane według wartości nominalnej (21)

 

Według wartości rynkowej w euro

Transakcje finansowe

V

Suma transakcji kupna pomniejszona o transakcje sprzedaży papieru wartościowego, wykazywana według wartości transakcyjnej w euro wraz z naliczonymi odsetkami (23)

Emitent jest częścią grupy sprawozdającej

M

Wskazuje, czy papier wartościowy został wyemitowany przez podmiot tej samej grupy sprawozdającej

3)

w części 2 tabela 4 otrzymuje brzmienie:

„Tabela 4

Inwestycje w papiery wartościowe nieoznaczone kodem ISIN

Przekazywane informacje (24)

Atrybut

Status (25)

Opis

1.

Dane podstawowe

Rodzaj agregacji

M

Rodzaj danych

 

 

Dane przekazywane zgodnie z metodą »papier po papierze«

 

Dane zagregowane (bez zastosowania metody »papier po papierze«)

Numer identyfikacyjny papierów wartościowych

M

Wewnętrzny numer identyfikacyjny KBC dla inwestycji w papiery wartościowe nieoznaczone kodem ISIN, przekazywany zgodnie z metodą »papier po papierze« albo w formie zagregowanej

Rodzaj numeru identyfikacyjnego papierów wartościowych

M (26)

Określa numer identyfikacyjny papierów wartościowych przekazywanych zgodnie z metodą »papier po papierze« (27)

 

 

Wewnętrzny numer KBC

 

CUSIP

 

SEDOL

 

Inny (28)

Klasyfikacja instrumentu

M

Klasyfikacja papieru wartościowego zgodnie z ESA 2010 i rozporządzeniem (UE) nr 1011/2012 (ECB/2012/24)

 

 

Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe

 

Długoterminowe dłużne papiery wartościowe

 

Akcje notowane

 

Akcje/jednostki funduszy inwestycyjnych

 

Inne papiery wartościowe (29)

Sektor emitenta

M

Sektor instytucjonalny emitenta zgodnie z ESA 2010 i rozporządzeniem (UE) nr 1011/2012 (ECB/2012/24)

Kraj emitenta

M

Kraj, w którym zarejestrowany jest lub ma siedzibę emitent papieru wartościowego

Cena (30)

V

Cena papieru wartościowego na koniec okresu

Sposób podawania ceny (28)

V

Określa sposób, w jaki podawana jest cena

 

 

W euro lub innej walucie

 

W procentach

2.

Dane dodatkowe

Nazwa emitenta

V

Nazwa emitenta

Krótka nazwa

V

Krótka nazwa papieru wartościowego nadana przez emitenta, określona na podstawie charakterystyki emisji i innych dostępnych informacji

Emitent jest częścią grupy sprawozdającej

M

Wskazuje, czy papier wartościowy został wyemitowany przez podmiot tej samej grupy sprawozdającej, dla papierów wartościowych przekazywanych zgodnie z metodą »papier po papierze«

Data emisji

V

Data dostarczenia papierów wartościowych agentowi emisji przez emitenta w zamian za zapłatę. Jest to data pierwszego udostępnienia papierów wartościowych inwestorom.

Data zapadalności

V

Data wykupu instrumentu dłużnego

Wartość

V

Wartość przeliczona na euro

Kapitalizacja rynkowa

V

Ostatnia dostępna kapitalizacja rynkowa w euro

Naliczone odsetki

V

Odsetki naliczone od ostatniej płatności kuponowej lub od dnia rozpoczęcia naliczania odsetek

Współczynnik ostatniego podziału

V

Podziały i połączenia akcji

Data ostatniego podziału

V

Data wejścia w życie podziału akcji

Rodzaj kuponu

V

Rodzaj kuponu (stały, zmienny, schodkowy itp.)

Rodzaj zadłużenia

V

Rodzaj instrumentu dłużnego

Wartość dywidendy

V

Kwota ostatnio wypłaconej dywidendy na akcję z podaniem rodzaju wartości dywidendy, przed opodatkowaniem (dywidenda brutto)

Rodzaj wartości dywidendy

V

Wyrażona w walucie dywidendy lub w liczbie akcji

Waluta dywidendy

V

Waluta ostatnio wypłaconej dywidendy

Rodzaj sekurytyzacji aktywów

V

Rodzaj aktywa zabezpieczającego

4)

dodaje się część 3 w brzmieniu:

„CZĘŚĆ 3

Roczne inwestycje w papiery wartościowe instytucji ubezpieczeniowych

Tabela 1

Informacje ogólne i wyjaśniające

Przekazywane informacje (31)

Atrybut

Status (32)

Opis

1.

Informacje ogólne

Instytucja sprawozdająca

M

Kod identyfikacyjny instytucji sprawozdającej

Data przekazania danych

M

Data dostarczenia danych do SHSDB

Okres sprawozdawczy

M

Okres, którego dane dotyczą

Częstotliwość

M

 

Dane roczne

2.

Informacje wyjaśniające (metadane)

M

Traktowanie wcześniejszego wykupu

M

Traktowanie naliczonych odsetek


Tabela 2

Informacje o inwestycjach w papiery wartościowe

Przekazywane informacje (33)

Atrybut

Status (34)

Opis

1.

Informacje o papierach wartościowych

Sektor posiadacza

M

Sektor/podsektor inwestora

 

 

Instytucje ubezpieczeniowe (S.128)

Źródło

M

Źródło informacji o inwestycjach w papiery wartościowe

 

 

Sprawozdawczość bezpośrednia

 

Sprawozdawczość od powierników

 

Sprawozdawczość mieszana (35)

 

Brak danych

Siedziba podmiotów instytucji ubezpieczeniowej (centrala i oddziały)

 

Siedziba podmiotów instytucji ubezpieczeniowej (centrala i oddziały)

 

 

Rezydenci kraju, w którym znajduje się centrala

 

 

Rezydenci innych krajów niż kraj, w którym znajduje się centrala

 

 

Dla podmiotów niebędących rezydentami w kraju siedziby centrali, rezydenci innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w podziale na poszczególne kraje

 

 

Dla podmiotów niebędących rezydentami w kraju siedziby centrali, rezydenci innych krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Zasada wykazywania

V

Określa, w jaki sposób notowany jest papier wartościowy, w ujęciu procentowym lub w jednostkach

 

 

Ujęcie procentowe

 

 

Jednostki

Waluta nominalna

V

Waluta, w jakiej wyrażona jest cena ISIN; informacja przekazywana w przypadku gdy papier wartościowy notowany jest w ujęciu procentowym

Pozycje:

M

Wartość ogółem posiadanych papierów wartościowych

 

 

Według wartości nominalnej (36). Liczba akcji lub jednostek papieru wartościowego albo zagregowana kwota nominalna (w walucie nominalnej lub euro), jeśli papier wartościowy jest przedmiotem obrotu w kwotach, a nie w jednostkach, z wyłączeniem naliczonych odsetek

 

Według wartości rynkowej. Wartość posiadanych papierów wartościowych w cenie notowanej na rynku w euro wraz z naliczonymi odsetkami (37)

Format

V (38)

Określa format stosowany do wykazywania pozycji według wartości nominalnej

 

 

Wartość nominalna w euro lub innej właściwej walucie

 

Liczba akcji/jednostek

Status poufności

M

Status poufności pozycji

 

 

Informacja nieprzeznaczona do publikacji, zastrzeżona wyłącznie do użytku wewnętrznego

 

Poufna informacja statystyczna

 

Nie dotyczy

2.

Dane podstawowe

Rodzaj agregacji

M

Rodzaj danych

 

 

Dane zagregowane (bez zastosowania metody »papier po papierze«)

Klasyfikacja instrumentu

M

Klasyfikacja papieru wartościowego zgodnie z ESA 2010 i rozporządzeniem (UE) nr 1011/2012 (ECB/2012/24)

 

 

Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe

 

 

Długoterminowe dłużne papiery wartościowe

 

 

Akcje notowane

 

 

Akcje/jednostki funduszy inwestycyjnych

Sektor emitenta

M

Sektor instytucjonalny emitenta zgodnie z ESA 2010 i rozporządzeniem (UE) nr 1011/2012 (ECB/2012/24)

Kraj emitenta

M

Kraj, w jakim jest zarejestrowany lub ma siedzibę emitent papieru wartościowego

 

 

Kraje strefy euro

 

 

Kraje Unii Europejskiej spoza strefy euro

 

 

Kraje spoza Unii Europejskiej


(1)  Standardy sprawozdawczości elektronicznej określono odrębnie.

(2)  M: informacje obowiązkowe; V: informacje dobrowolne.

(3)  Numeracja kategorii stosowana w niniejszych wytycznych jest tożsama z numeracją ESA 2010.

(4)  Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego (S.125), pomocnicze instytucje finansowe (S.126) oraz instytucje finansowe typu »captive« i pożyczające pieniądze (S.127).

(5)  Tylko w przypadku gdy dane dla sektorów S.11, S.13 i S.15 nie są przekazywane odrębnie.

(6)  Dla danych przekazywanych przez KBC spoza strefy euro – dotyczy tylko przekazywania danych o inwestycjach nierezydentów.

(7)  Brak przyporządkowania sektorowego rezydenta w kraju posiadacza; oznacza to, że nie należy przekazywać danych w przypadku braku informacji o sektorach i krajach. KBC informują administratorów SHSDB o przyczynach braku informacji o sektorze w przypadku statystycznie istotnych wartości.

(8)  Tylko w przypadku gdy nie można wyodrębnić sprawozdawczości od powierników od sprawozdawczości bezpośredniej.

(9)  Informacja niewykazywana, jeśli wykazywane są wartości rynkowe (oraz pozostałe zmiany wolumenu/transakcje).

(10)  Zalecane jest wykazywanie łącznie z naliczonymi odsetkami przy zachowaniu należytej staranności.

(11)  Jeśli KBC podaje status poufności, wówczas może nie podawać niniejszego atrybutu. Jeśli sprawozdający KBC tak zdecyduje, kwota może dotyczyć jednego największego inwestora, a nie dwóch.

(12)  Zachęca się KBC do wykazywania wartości nominalnej w jednostkach, jeśli w bazie CSDB papiery wartościowe wykazywane są w jednostkach.

(13)  Informacja wykazywana tylko w przypadku gdy transakcje nie są wyliczane z pozycji w bazie SHSDB.

(14)  Informacje przekazywane tylko w przypadku transakcji zbieranych od podmiotów sprawozdających; nieprzekazywane w przypadku transakcji wyliczanych przez KBC z pozycji.

(15)  Informacje przekazywane w przypadku gdy wartość pozycji, transakcji, pozostałych zmian wolumenu dwóch największych inwestorów nie jest dostępna/przekazywana.

(16)  Atrybut stosowany tylko w przypadku gdy transakcje wyliczane są przez KBC z danych o pozycjach. W takich przypadkach status poufności wynikać będzie z SHSDB, tzn. jeżeli początkowe lub końcowe pozycje są poufne, wówczas wyliczona transakcja zostaje oznaczona jako poufna.”;

(17)  Standardy sprawozdawczości elektronicznej określono odrębnie.

(18)  M: informacje obowiązkowe; V: informacje dobrowolne.

(19)  Numer identyfikacyjny określa się odrębnie.

(20)  KBC mogą przekazywać informacje zgodnie z jedną z czterech opcji: 1) zagregowane dla wszystkich podmiotów grupy, w tym centrali; 2) odrębnie zagregowane dla podmiotów będących rezydentami w kraju centrali i zagregowane dla podmiotów niebędących rezydentami w kraju centrali; 3) zagregowane dla podmiotów będących rezydentami w kraju centrali; zagregowane dla podmiotów będących rezydentami w innym kraju strefy euro; zagregowane dla podmiotów będących rezydentami w krajach spoza strefy euro; 4) indywidualnie dla każdego podmiotu.

(21)  Informacja niewykazywana, jeśli wykazywane są wartości rynkowe.

(22)  Zachęca się KBC do wykazywania wartości nominalnej w liczbie jednostek, jeśli w bazie CSDB papiery wartościowe notowane są w jednostkach.

(23)  Zalecane jest wykazywanie łącznie z naliczonymi odsetkami przy zachowaniu należytej staranności.”;

(24)  Standardy sprawozdawczości elektronicznej określono odrębnie.

(25)  M: informacje obowiązkowe; V: informacje dobrowolne.

(26)  Niewymagany dla papierów wartościowych przekazywanych w formie zagregowanej.

(27)  KBC powinny przez cały wieloletni okres stosować ten sam numer identyfikacyjny dla każdego papieru wartościowego. Ponadto, każdy numer identyfikacyjny powinien odnosić się do tylko jednego papieru wartościowego. KBC obowiązane są do informowania operatorów SHSDB o niemożności spełnienia powyższych warunków. Kody CUSIP i SEDOL mogą być uznawane za wewnętrzne numery KBC.

(28)  KBC powinny podać w metadanych rodzaj stosowanego numeru identyfikacyjnego.

(29)  Te papiery wartościowe nie zostaną zaliczone do agregatów.

(30)  Niezbędne do wyliczenia pozycji w wartości rynkowej z pozycji w wartości nominalnej.”;

(31)  Standardy sprawozdawczości elektronicznej określono odrębnie.

(32)  M: informacje obowiązkowe; V: informacje dobrowolne.

(33)  Standardy sprawozdawczości elektronicznej określono odrębnie.

(34)  M: informacje obowiązkowe; V: informacje dobrowolne.

(35)  Tylko w przypadku gdy nie można wyodrębnić sprawozdawczości od powierników od sprawozdawczości bezpośredniej.

(36)  Informacja niewykazywana, jeśli wykazywane są wartości rynkowe.

(37)  Zalecane jest wykazywanie łącznie z naliczonymi odsetkami przy zachowaniu należytej staranności.

(38)  Informacja niewykazywana, jeśli wykazywane są wartości rynkowe (oraz pozostałe zmiany wolumenu/transakcje).”.


Top