EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1937

Decyzja Komisji (UE) 2015/1937 z dnia 21 października 2015 r. ustanawiająca niezależną doradczą Europejską Radę Budżetową

Dz.U. L 282 z 28.10.2015, p. 37–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1937/oj

28.10.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/37


DECYZJA KOMISJI (UE) 2015/1937

z dnia 21 października 2015 r.

ustanawiająca niezależną doradczą Europejską Radę Budżetową

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Pakt stabilności i wzrostu ma na celu zapewnienie dyscypliny budżetowej w całej Unii i określa ramy zapobiegania nadmiernemu deficytowi budżetowemu i jego korygowania, przy jednoczesnym stosowaniu zaostrzonego nadzoru nad politykami budżetowymi wobec państw członkowskich, których walutą jest euro.

(2)

Odnośne kompetencje przyznane Komisji i Radzie w związku z wielostronnymi ramami nadzoru wynikają z traktatów i prawa wtórnego Unii.

(3)

W sprawozdaniu pięciu przewodniczących „Dokończenie budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej” zaproponowano wzmocnienie obecnych ram zarządzania gospodarczego poprzez utworzenie doradczej Europejskiej Rady Budżetowej. Powinna ona, pełniąc rolę doradczą, pomagać Komisji w wykonywaniu jej funkcji w ramach wielostronnego nadzoru w strefie euro. Pozostaje to bez uszczerbku dla kompetencji Komisji określonych w Traktacie.

(4)

Wspomniana Rada powinna dostarczać Komisji oceny wdrażania unijnych ram budżetowych, w szczególności pod względem horyzontalnej spójności decyzji i realizacji nadzoru budżetowego, przypadków szczególnie poważnego nieprzestrzegania zasad oraz adekwatności rzeczywistego kursu polityki budżetowej w strefie euro i na poziomie krajowym.

(5)

Ponieważ pakt stabilności i wzrostu koncentruje się na budżetach krajowych i nie określa wspólnego kursu polityki budżetowej, Rada powinna również przyczyniać się do bardziej świadomej debaty w ramach Komisji na temat ogólnych skutków polityk budżetowych w strefie euro i na poziomie krajowym, z myślą o osiągnięciu odpowiedniego kursu polityki budżetowej w strefie euro, zgodnie z zasadami paktu stabilności i wzrostu.

(6)

Europejska Rada Budżetowa powinna wykonywać swoje zadania w sposób niezależny i przygotowywać swoje opinie niezależnie od wszelkich krajowych lub europejskich instytucji, organów, urzędów lub agencji. Jej sekretariat powinien administracyjnie przynależeć do Sekretariatu Generalnego Komisji,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Ustanowienie Rady

Niniejszym ustanawia się niezależną Europejską Radę Budżetową („Rada”).

Artykuł 2

Misja i zadania

1.   Rada, pełniąc rolę doradczą, pomaga Komisji w wykonywaniu jej funkcji w ramach wielostronnego nadzoru budżetowego, jak określono w art. 121, 126 i 136 TFUE w odniesieniu do strefy euro.

2.   Do celów ust. 1 Rada wykonuje następujące zadania:

a)

Rada dostarcza Komisji oceny wdrażania unijnych ram budżetowych, w szczególności pod względem horyzontalnej spójności decyzji i realizacji nadzoru budżetowego, przypadków szczególnie poważnego nieprzestrzegania zasad oraz adekwatności rzeczywistego kursu polityki budżetowej w strefie euro i na poziomie krajowym. W ocenie tej Rada może również przedstawiać propozycje dotyczące przyszłych ram budżetowych Unii;

b)

Rada doradza Komisji na temat przyszłego kursu polityki budżetowej właściwej dla strefy euro jako całości w oparciu o analizę ekonomiczną. Może ona doradzać Komisji w sprawie odpowiednich krajowych kursów polityki budżetowej, które będą spójne z jej opinią na temat wspólnego kursu polityki budżetowej w strefie euro zgodnie z zasadami paktu stabilności i wzrostu. W przypadku stwierdzenia ryzyka zagrażającego prawidłowemu funkcjonowaniu unii gospodarczej i walutowej Rada załącza do swojej opinii szczegółową analizę wariantów strategicznych dostępnych w ramach paktu stabilności i wzrostu;

c)

Rada współpracuje z krajowymi radami polityki budżetowej, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 2011/85/UE (1). Współpraca między Radą a krajowymi radami polityki budżetowej ma w szczególności za zadanie wymianę najlepszych praktyk i ułatwianie ustalania wspólnych stanowisk wobec kwestii objętych unijnymi ramami fiskalnymi;

d)

na wniosek przewodniczącego Rada zapewnia doradztwo ad hoc.

Artykuł 3

Skład

1.   Rada składa się z przewodniczącego i czterech członków.

2.   Przewodniczący odpowiada za nadzorowanie wykonywania zadań powierzonych Radzie i zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy. Przewodniczący i jeden członek są mianowani przez Komisję na wniosek przewodniczącego Komisji po zasięgnięciu opinii wiceprzewodniczącego Komisji ds. euro i dialogu społecznego oraz komisarza do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł. Pozostali trzej członkowie mianowani są przez Komisję na wniosek przewodniczącego Komisji po zasięgnięciu opinii krajowych rad polityki budżetowej, Europejskiego Banku Centralnego oraz Grupy Roboczej Eurogrupy. Do wszystkich członków Rady, w tym przewodniczącego, stosuje politykę równych szans.

3.   Przewodniczący oraz członkowie Rady są uznanymi międzynarodowymi ekspertami mianowanymi w oparciu o osiągnięcia, umiejętności, znajomość makroekonomii i finansów publicznych oraz doświadczenie w zakresie polityki budżetowej i zarządzania budżetem.

4.   Członkowie Rady są powoływani na okres trzech lat, z możliwością jednorazowego odnowienia kadencji.

5.   Przewodniczący i członkowie Rady są powoływani w charakterze specjalnych doradców, których status i wynagrodzenia są określone na podstawie art. 5, 123 i 124 warunków zatrudnienia innych pracowników UE.

6.   Koszty podróży i pobytu poniesione przez przewodniczącego i członków Rady są zwracane przez Komisję zgodnie z przepisami obowiązującymi w Komisji. Zwrot tych wydatków odbywa się w granicach dostępnych środków przyznanych w ramach rocznej procedury przydziału zasobów.

7.   Rada jest wspomagana przez sekretariat, składający się z kierownika sekretariatu i specjalnych pracowników pomocniczych. Sekretariat przynależy, do celów administracyjnych, do Sekretariatu Generalnego i odpowiada za następujące zadania:

a)

pomoc w procesie decyzyjnym Rady poprzez przygotowywanie posiedzeń Rady, analizę dokumentów, które będą przedmiotem obrad, oraz monitorowanie postępów prac pod względem priorytetów określonych przez Radę;

b)

zapewnienie wysokiej jakości wsparcia analitycznego, statystycznego, administracyjnego i logistycznego pod kierownictwem przewodniczącego;

c)

zapewnienie współpracy z krajowymi radami polityki budżetowej w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wspierania misji i zadań Rady określonych w art. 2.

8.   Funkcję kierownika sekretariatu pełni główny analityk gospodarczy ustanowiony decyzją C(2015) 2665. Jego zadania obejmują przygotowanie uformowania Rady. Pozostali członkowie sekretariatu to urzędnicy, pracownicy zatrudnieni na czas określony, pracownicy kontraktowi, oddelegowani eksperci krajowi, wybierani przez kierownika sekretariatu w porozumieniu z przewodniczącym. Wszyscy członkowie sekretariatu są wybierani w oparciu o wysokie kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinach istotnych dla działalności Rady i są przydzieleni lub oddelegowani (mis à disposition).

Artykuł 4

Niezależność

1.   Przy wykonywaniu swoich zadań członkowie Rady działają niezależnie i nie zwracają się o instrukcje do instytucji lub organów unijnych, rządów państw członkowskich ani do żadnego innego podmiotu publicznego lub prywatnego, ani też od nich takich instrukcji nie przyjmują. Członkowie sekretariatu przyjmują instrukcje wyłącznie od Rady.

2.   Członkowie Rady ujawniają przewodniczącemu wszelkie potencjalne konflikty interesów w odniesieniu do poszczególnych ocen lub opinii, a przewodniczący stosuje wszelkie właściwe środki i może zdecydować, że dany członek nie uczestniczy w przygotowaniu i przyjęciu danej oceny lub opinii. Jeśli chodzi o przewodniczącego, trudność taką rozstrzyga Rada.

Artykuł 5

Funkcjonowanie

1.   Rada przyjmuje swoje opinie wyłącznie w obecności przynajmniej trzech członków, w tym przewodniczącego. Rada dąży do przyjęcia opinii w miarę możliwości w drodze konsensusu. Jeżeli nie można osiągnąć konsensusu, podejmuje decyzje zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu, w tym przewodniczącego, przy czym głosów wstrzymujących się nie liczy się jako głos. W przypadku równej liczby głosów głos przewodniczącego jest decydujący.

2.   Rada uchwala swój regulamin wewnętrzny.

3.   Rada działa zgodnie ze swoim regulaminem wewnętrznym. Posiedzenia Rady są niejawne.

4.   Między Radą i właściwymi służbami Komisji zostaje zawarty protokół ustaleń ustanawiający praktyczne zasady dotyczące zakresu i formy współpracy, w tym w szczególności dostępu do odpowiednich informacji.

Artykuł 6

Przejrzystość

Rada publikuje sprawozdanie roczne ze swojej działalności, które zawiera podsumowanie opinii i ocen przygotowanych dla Komisji.

Artykuł 7

Przepisy końcowe

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 1 listopada 2015 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 października 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich (Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 41).


Top