Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1918

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1918 z dnia 22 października 2015 r. ustanawiająca system pomocy i współpracy administracyjnej na podstawie rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 7132) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 280, 24.10.2015, p. 31–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1918/oj

24.10.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/31


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1918

z dnia 22 października 2015 r.

ustanawiająca system pomocy i współpracy administracyjnej na podstawie rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 7132)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (1), w szczególności jego art. 63 ust. 1 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 określono zharmonizowane ramy organizacji kontroli urzędowych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt określonymi w prawodawstwie Unii. W tytule IV przedmiotowego rozporządzenia ustanowiono przepisy dotyczące pomocy i współpracy administracyjnej między właściwymi organami w państwach członkowskich, aby zapewnić stosowanie prawa żywnościowego i paszowego.

(2)

W szczególności rozporządzenie (WE) nr 882/2004 zobowiązuje państwa członkowskie do udzielania sobie nawzajem pomocy administracyjnej, do współpracy i wymiany informacji w celu zapewnienia skutecznego ścigania transgranicznych przypadków niezgodności.

(3)

Ponadto rozporządzenie (WE) nr 882/2004 uzupełnia zobowiązanie państw członkowskich w zakresie udzielania pomocy i współpracy administracyjnej spoczywającym na Komisji zobowiązaniem do koordynowania działań podejmowanych przez państwa członkowskie, gdy przypadki niezgodności są powszechne lub powtarzają się lub jeżeli państwa członkowskie nie dojdą do porozumienia w sprawie sposobów usunięcia niezgodności.

(4)

Aby wypełnić zobowiązania ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 882/2004, właściwe organy każdego państwa członkowskiego mają obowiązek wymiany informacji, które są niezbędne, aby umożliwić weryfikację zgodności z prawem żywnościowym i paszowym, z ich odpowiednikami w innych państwach członkowskich oraz w niektórych przypadkach z Komisją, gdy wyniki kontroli urzędowych wymagają podjęcia działań w więcej niż jednym państwie członkowskim.

(5)

Aby wymiana informacji była prowadzona jak najbardziej efektywnie, należy ustanowić system informatyczny, a mianowicie system pomocy i współpracy administracyjnej, aby dostarczyć instytucjom łącznikowym, wyznaczonym w każdym państwie członkowskim zgodnie z art. 35 rozporządzenia (WE) nr 882/2004, narzędzia niezbędne do ułatwienia praktycznego wdrożenia wymiany informacji wymaganej tym rozporządzeniem. System pomocy i współpracy administracyjnej powinien oferować uproszczone metody komunikacji i ustrukturyzowany format wymiany informacji.

(6)

Na potrzeby opracowania, stosowania i utrzymania systemu pomocy i współpracy administracyjnej zastosowanie mają zasady polityki Komisji w zakresie racjonalizacji technologii informatycznych, co oznacza ponowne wykorzystanie istniejących systemów, w tym przypadku, jeżeli to możliwe, ponowne wykorzystanie istniejących systemów wymiany danych, aby zapewnić najbardziej efektywne rozwiązanie i uniknąć niepotrzebnego powielania systemów informatycznych.

(7)

Dostęp do systemu pomocy i współpracy administracyjnej należy przyznać wyłącznie instytucjom łącznikowym wyznaczonym w każdym państwie członkowskim zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 oraz wyznaczonym pracownikom Komisji. Państwa członkowskie powinny móc wskazywać – spomiędzy wyznaczonych instytucji łącznikowych – te instytucje łącznikowe, które zostały specjalnie wyznaczone do stosowania systemu pomocy i współpracy administracyjnej w odniesieniu do możliwej niezgodności spowodowanej nieuczciwymi i oszukańczymi działaniami.

(8)

Aby zapewnić dalsze wsparcie techniczne i ułatwić przygotowanie procedur pomocy i współpracy administracyjnej, na wniosek instytucji łącznikowej właściwym organom na szczeblu centralnym lub regionalnym w państwie członkowskim można udzielić dostępu do szeregu funkcji technicznych systemu pomocy i współpracy administracyjnej. Dostęp taki może dotyczyć tylko funkcji koniecznych do umożliwienia wymiany informacji, dotyczących wniosków o pomoc lub powiadomienia o niezgodności, pomiędzy tymi organami a instytucją łącznikową, która rozpatruje dany wniosek lub powiadomienie.

(9)

W niektórych przypadkach informacje dotyczące niezgodności z prawem żywnościowym lub paszowym są rozpowszechniane przez właściwe organy państw członkowskich i między nimi za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF), ustanowionego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (2), oraz za pośrednictwem zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego (TRACES), ustanowionego na mocy decyzji Komisji 2004/292/WE (3). Aby uniknąć niepotrzebnego powielania, informacje te powinny być udostępniane za pośrednictwem systemu pomocy i współpracy administracyjnej instytucjom łącznikowym wyznaczonym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004, tak aby państwo członkowskie zgłaszające te informacje do RASFF i TRACES nie musiało załadowywać tych samych informacji do systemu pomocy i współpracy administracyjnej. Dlatego wnioski w systemach RASFF i TRACES powinny łączyć się z możliwością udostępniania danych systemowi pomocy i współpracy administracyjnej w celu usprawnienia tego procesu.

(10)

Wymieniane informacje dotyczące pomocy i współpracy administracyjnej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 mogą zawierać wyniki kontroli urzędowych przeprowadzonych w odniesieniu do podmiotów gospodarczych oraz obiektów i towarów podlegających kontroli, a także informacje umożliwiające identyfikację takich podmiotów, obiektów lub towarów. Dostęp do tych informacji powinien być ograniczony do tych urzędników, którzy ze względu na swoją funkcję w ramach właściwych organów potrzebują tych informacji do celów sprawdzenia zgodności z prawem żywnościowym lub paszowym bądź też do egzekwowania tego prawa w inny sposób.

(11)

System pomocy i współpracy administracyjnej powinien umożliwiać zamknięcie procedury pomocy i współpracy administracyjnej przez instytucję łącznikową, która wysłała wniosek o pomoc lub powiadomienie dotyczące możliwego lub ustalonego transgranicznego przypadku niezgodności, gdy pomoc lub informacje zwrotne dotyczące tego powiadomienia zostały dostarczone przez instytucję łącznikową, która otrzymała wniosek lub powiadomienie. Należy wprowadzić rozwiązania zapobiegające niepotrzebnemu utrzymywaniu uśpionych lub otwartych procedur, które powinny umożliwiać systemowi automatyczne zamknięcie procedury w przypadku braku aktywności lub wymiany informacji w ciągu sześciu miesięcy.

(12)

Niniejsza decyzja respektuje prawa podstawowe i jest zgodna z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Niniejsza decyzja dąży w szczególności do zapewnienia pełnego poszanowania prawa do ochrony danych osobowych.

(13)

Jeśli wymiana informacji przewidziana w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 oraz w niniejszej decyzji wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, należy przeprowadzić staranną ocenę, aby upewnić się, że przetwarzanie danych jest absolutnie niezbędne do celów skutecznej pomocy i współpracy administracyjnej oraz że takie przetwarzanie jest zgodne z przepisami krajowymi wdrażającymi dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4) i rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (5). W przypadku rozpatrywania zwolnień i ograniczeń niektórych praw podmiotów danych oraz obowiązków administratora danych przewidzianych dyrektywą 95/46/WE i rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 w celu zabezpieczenia interesów, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. d) i f) dyrektywy 95/46/WE oraz w art. 20 ust. 1 lit. a) i e) rozporządzenia (WE) nr 45/2001, te zwolnienia i ograniczenia mogą być przyjęte wyłącznie wtedy, gdy są niezbędne i proporcjonalne do zamierzonego celu. Ograniczenia praw podmiotów danych powinny stanowić środek konieczny, aby zapobiec zakłóceniu zadań właściwych organów związanych z kontrolami urzędowymi oraz oceny zgodności z prawem żywnościowym i paszowym. W szczególności prawa podmiotów danych mogą być ograniczane, zgodnie z dyrektywą 95/46/WE i rozporządzeniem (WE) nr 45/2001, w okresie, gdy prowadzone są działania w celu obserwacji lub nadzoru niejawnego, kiedy to przyznanie praw zagroziłoby celowi kontroli lub śledztwa. W celu zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony danych należy określić maksymalne ramy czasowe, by zapewnić, aby dane osobowe nie pozostawały w systemie pomocy i współpracy administracyjnej dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia zgodności z przepisami określonymi w tytule IV rozporządzenia (WE) nr 882/2004. W szczególności należy ustanowić pięcioletni okres przechowywania, licząc od zamknięcia procedury pomocy i współpracy administracyjnej, po którego upływie dane osobowe powinny zostać usunięte z systemu pomocy i współpracy administracyjnej. Długość okresu przechowywania jest konieczna, by umożliwiać instytucjom łącznikowym i Komisji zapoznawanie się z informacjami w odpowiednim okresie po zamknięciu procedury pomocy i współpracy administracyjnej, w celu zapewnienia terminowej identyfikacji powtarzających się, związanych ze sobą lub powszechnych przypadków niezgodności z prawem żywnościowym lub paszowym.

(14)

Należy ustanowić przepisy dotyczące korekty informacji wymienianych za pośrednictwem systemu pomocy i współpracy administracyjnej w celu zapewnienia, aby informacje przechowywane w systemie były dokładne. Należy również określić minimalne wymogi dotyczące bezpieczeństwa danych w celu uniknięcia nieupoważnionego dostępu lub korzystania z nich.

(15)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

SEKCJA I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsza decyzja określa przepisy dotyczące utworzenia i stosowania systemu pomocy i współpracy administracyjnej w celu ułatwienia wymiany informacji między właściwymi organami państw członkowskich oraz między tymi właściwymi organami a Komisją zgodnie z tytułem IV rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

1)

„procedura pomocy i współpracy administracyjnej” oznacza ustalony schemat postępowania przewidziany w ramach systemu pomocy i współpracy administracyjnej, który umożliwia instytucjom łącznikowymi i Komisji wymianę informacji dotyczących możliwych przypadków niezgodności zgodnie z art. 36, 37 i 38 rozporządzenia (WE) nr 882/2004;

2)

„zamknięcie procedury pomocy i współpracy administracyjnej” oznacza zastosowanie funkcji technicznej udostępnionej przez system pomocy i współpracy administracyjnej w celu zamknięcia procedury pomocy i współpracy administracyjnej;

3)

„wycofanie procedury pomocy i współpracy administracyjnej” oznacza wycofanie z systemu pomocy i współpracy administracyjnej procedury pomocy administracyjnej, która została do niego załadowana przez pomyłkę.

SEKCJA II

FUNKCJONOWANIE SYSTEMU POMOCY I WSPÓŁPRACY ADMINISTRACYJNEJ

Artykuł 3

Ustanowienie systemu pomocy i współpracy administracyjnej oraz zarządzanie nim

1.   Komisja ustanawia system pomocy i współpracy administracyjnej, zarządza nim i w razie potrzeby aktualizuje go.

2.   Komisja umożliwia dostęp do systemu pomocy i współpracy administracyjnej instytucjom łącznikowym wyznaczonym przez każde państwo członkowskie zgodnie z art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 („instytucje łącznikowe”).

3.   Na wniosek jednej z instytucji łącznikowych, o których mowa w ust. 2, Komisja udziela dostępu do systemu pomocy i współpracy administracyjnej uprawnionym pracownikom właściwych organów na szczeblu centralnym lub regionalnym w tym samym państwie członkowskim. Dostęp taki jest ograniczony do funkcji technicznych systemu pomocy i współpracy administracyjnej wymaganych do wymiany informacji między tymi właściwymi organami a instytucją łącznikową, która zwróciła się o dostęp, w odniesieniu do opracowywania procedur współpracy i pomocy administracyjnej prowadzonych przez tę instytucję łącznikową.

4.   Komisja zapewnia, by system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF), ustanowiony zgodnie z art. 50 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, i zintegrowany skomputeryzowany system weterynaryjny TRACES, ustanowiony zgodnie z art. 2 decyzji 2004/292/WE, były w stanie dostarczać niezbędne informacje do systemu pomocy i współpracy administracyjnej, a tym samym do instytucji łącznikowych.

Artykuł 4

Instytucje łącznikowe odpowiedzialne za wymianę informacji dotyczących możliwej niezgodności spowodowanej nieuczciwymi i oszukańczymi działaniami

Państwa członkowskie powinny wyraźnie wskazać, które instytucje łącznikowe, o których mowa w art. 3 ust. 2, są wyznaczone do celów wymiany informacji dotyczących możliwej niezgodności spowodowanej nieuczciwymi i oszukańczymi działaniami.

Artykuł 5

Obowiązki instytucji łącznikowych w związku z systemem pomocy i współpracy administracyjnej

1.   Instytucje łącznikowe są odpowiedzialne za:

a)

zapewnienie, by ich pracownicy przestrzegali zasad poufności przewidzianych w art. 7 ust. 2 oraz 3 rozporządzenia (WE) nr 882/2004;

b)

załadowywanie do systemu pomocy i współpracy administracyjnej wniosków o pomoc zgodnie z art. 36 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 („wnioski o pomoc”), powiadomień o niezgodności zgodnie z art. 37 i 38 tego rozporządzenia („powiadomienia o niezgodności”) oraz odpowiedzi na takie wnioski o udzielenie pomocy czy takie powiadomienia o niezgodności;

c)

zapewnianie niezwłocznego ładowania do systemu pomocy i współpracy administracyjnej informacji, które muszą zostać przekazane instytucji łącznikowej w innym państwie członkowskim zgodnie z art. 36, 37 i 38 rozporządzenia (WE) nr 882/2004;

d)

podejmowanie wszelkich stosownych kroków w celu dopilnowania, by informacje załadowywane do systemu pomocy i współpracy administracyjnej były prawidłowe oraz, w razie potrzeby, korygowane i aktualizowane;

e)

wycofywanie z systemu pomocy i współpracy administracyjnej nie później niż 30 dni od daty załadowania wszelkich informacji, które zostały załadowane przez pomyłkę lub przestały być niezbędne do wszczęcia procedury pomocy i współpracy administracyjnej.

2.   Wymogi określone w ust. 1 lit. a), d) i e) odnoszą się również do pracowników właściwych organów na szczeblu centralnym lub regionalnym, o których mowa w art. 3 ust. 3. Jeżeli instytucja łącznikowa posiada dowody wskazujące, że jakaś informacja jest niedokładna lub została wprowadzona do systemu pomocy i współpracy administracyjnej przez pomyłkę, informuje o tym instytucję łącznikową, która wprowadziła tę informację do systemu pomocy i współpracy administracyjnej, najszybciej jak to możliwe.

Artykuł 6

Zamknięcie procedury pomocy i współpracy administracyjnej

1.   Procedura pomocy i współpracy administracyjnej zostaje zamknięta przez instytucję łącznikową, która załadowała wniosek o pomoc lub powiadomienie o niezgodności zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b), po otrzymaniu stosownej odpowiedzi na taki wniosek o pomoc lub powiadomienie o niezgodności od otrzymującej instytucji łącznikowej.

2.   Jeśli po upływie sześciu miesięcy od dnia, w którym wniosek o pomoc lub powiadomienie o niezgodności zostały załadowane do systemu pomocy i współpracy administracyjnej, jak określono w art. 5 ust. 1 lit. b), procedura pomocy i współpracy administracyjnej nie została zamknięta, system pomocy i współpracy administracyjnej prosi występującą z wnioskiem lub powiadomieniem instytucję łącznikową o potwierdzenie, że procedura pomocy i współpracy administracyjnej jest nadal w toku.

Występująca z wnioskiem lub powiadomieniem instytucja łącznikowa w terminie piętnastu dni roboczych potwierdza, że procedura pomocy i współpracy administracyjnej jest nadal w toku, albo zamyka tę procedurę, jeżeli nie jest już ona konieczna. Jeżeli potwierdzenie nie zostanie udzielone, a procedura nie zostanie zamknięta przez instytucję łącznikową, system pomocy i współpracy administracyjnej automatycznie zamyka procedurę.

3.   Jeżeli potwierdzenie zostanie udzielone zgodnie z ust. 2, że procedura pomocy i współpracy administracyjnej jest nadal w toku, pozostaje ona otwarta w systemie pomocy i współpracy administracyjnej.

Począwszy od daty takiego potwierdzenia, każdy okres sześciu miesięcy bez wymiany informacji powoduje automatyczne zamknięcie procedury pomocy i współpracy administracyjnej.

Artykuł 7

Obowiązki Komisji w związku z systemem pomocy i współpracy administracyjnej

Komisja:

a)

zapewnia opracowanie, utrzymanie, wsparcie i wszelkie niezbędne aktualizacje oprogramowania i infrastruktury informatycznej na potrzeby systemu pomocy i współpracy administracyjnej;

b)

monitoruje wymianę informacji za pośrednictwem systemu pomocy i współpracy administracyjnej w celu identyfikacji działań, które są lub wydają się być sprzeczne z prawem paszowym lub żywnościowym, a które pozostają w sferze zainteresowań na poziomie unijnym, jak przewidziano w art. 40 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 882/2004;

c)

analizuje informacje wymieniane za pośrednictwem systemu pomocy i współpracy administracyjnej na potrzeby swoich zadań koordynacyjnych określonych w art. 40 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 oraz przygotowania sprawozdań w celu ułatwienia stosowania tego rozporządzenia;

d)

zapewnia niezbędne formaty i wytyczne dotyczące stosowania systemu pomocy i współpracy administracyjnej.

Artykuł 8

Wymiana informacji za pośrednictwem systemu pomocy i współpracy administracyjnej

1.   Informacje są wymieniane za pośrednictwem systemu pomocy i współpracy administracyjnej z wykorzystaniem formatu udostępnionego przez Komisję zgodnie z art. 7 lit. d).

2.   W odniesieniu do każdego przypadku informacje wymieniane za pośrednictwem systemu pomocy i współpracy administracyjnej obejmują co najmniej:

a)

dane kontaktowe właściwych organów i urzędników zajmujących się danym przypadkiem;

b)

opis możliwej niezgodności;

c)

identyfikację, tam gdzie to możliwe, podmiotów gospodarczych związanych z niezgodnością;

d)

szczegółowe informacje dotyczące zwierząt lub towarów związanych z możliwym przypadkiem niezgodności z prawem żywnościowym lub paszowym;

e)

wskazanie, czy informacje są wymieniane w celu:

(i)

złożenia wniosku o udzielenie pomocy lub odpowiedzi na taki wniosek; czy

(ii)

wprowadzenia powiadomienia o niezgodności lub odpowiedzi na takie powiadomienie;

f)

wskazanie instytucji łącznikowej, do której wniosek o pomoc lub powiadomienie o niezgodności są skierowane;

g)

wskazanie, czy wniosek o pomoc lub powiadomienie o niezgodności dotyczy możliwego przypadku niezgodności spowodowanego nieuczciwymi i oszukańczymi działaniami i czy dostęp do niego na być ograniczony do instytucji łącznikowych, o których mowa w art. 4.

SEKCJA III

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I BEZPIECZEŃSTWO

Artykuł 9

Ograniczenie celu

1.   Instytucje łącznikowe i Komisja wymieniają i przetwarzają dane osobowe za pośrednictwem systemu pomocy i współpracy administracyjnej jedynie do celów wdrażania wymogów w zakresie pomocy i współpracy administracyjnej określonych w tytule IV rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

2.   Do wymiany danych nie mogą w żadnym wypadku zostać włączone dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych ani dane dotyczące zdrowia lub życia seksualnego osób fizycznych.

Artykuł 10

Ochrona danych

1.   Dyrektywa 95/46/WE i rozporządzenie (WE) nr 45/2001 mają zastosowanie w zakresie, w jakim informacje wymieniane za pośrednictwem systemu pomocy i współpracy administracyjnej zawierają dane osobowe zdefiniowane w art. 2 lit. a) dyrektywy 95/46/WE i art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

2.   W związku z odpowiedzialnością za przekazywanie odpowiednich informacji do systemu pomocy i współpracy administracyjnej oraz za przetwarzanie wszelkich danych osobowych, które mogą wynikać z tej działalności, a także za wymianę informacji, o której mowa w art. 3 ust. 3, właściwe organy i instytucje łącznikowe państw członkowskich uznaje się za administratorów danych w rozumieniu art. 2 lit. d) dyrektywy 95/46/WE.

3.   W związku z odpowiedzialnością za zarządzanie systemem pomocy i współpracy administracyjnej, w odniesieniu do przetwarzania wszelkich danych osobowych, które mogą wyniknąć ze stosowania art. 5 niniejszej decyzji, Komisję uznaje się za administratora danych w rozumieniu art. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

4.   Państwa członkowskie mogą ograniczyć prawa i obowiązki określone w art. 6 ust. 1, art. 10, art. 11 ust. 1 oraz art. 12 dyrektywy 95/46/WE w celu ochrony interesów, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. d) i f) tej dyrektywy.

5.   Komisja może ograniczyć prawa i obowiązki określone w art. 4 ust. 1, art. 11, art. 12 ust. 1 oraz art. 13–17 rozporządzenia (WE) nr 45/2001, jeśli takie ograniczenie stanowi niezbędny środek ochrony interesów, o których mowa w art. 20 ust. 1 lit. a) i e) tego rozporządzenia, przez okres, w którym planowane lub wykonywane są działania w celu sprawdzenia zgodności z prawem żywnościowym lub paszowym lub w celu zapewnienia egzekwowania prawa paszowego i żywnościowego w konkretnym przypadku, do którego odnoszą się dane informacje.

Artykuł 11

Zatrzymywanie danych osobowych

Komisja usuwa dane osobowe przetwarzane w systemie pomocy i współpracy administracyjnej, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, do których zostały zebrane i były przetwarzane, a co do zasady nie później niż pięć lat po zamknięciu procedury pomocy i współpracy administracyjnej.

Artykuł 12

Bezpieczeństwo danych

Komisja i państwa członkowskie zapewniają zgodność systemu pomocy i współpracy administracyjnej z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa danych przyjętymi na podstawie art. 22 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 oraz art. 17 dyrektywy 95/46/WE.

Artykuł 13

Data rozpoczęcia stosowania

Niniejszą decyzję stosuje się od dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 14

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 października 2015 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.

(2)  Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).

(3)  Decyzja Komisji 2004/292/WE z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia systemu TRACES i zmieniająca decyzję 92/486/EWG (Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 63).

(4)  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

(5)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).


Top