EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1842

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1842 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie specyfikacji technicznych dotyczących układu, wyglądu i kształtu mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych dla wyrobów tytoniowych do palenia (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 6729) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 267, 14.10.2015, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1842/oj

14.10.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/5


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1842

z dnia 9 października 2015 r.

w sprawie specyfikacji technicznych dotyczących układu, wyglądu i kształtu mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych dla wyrobów tytoniowych do palenia

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 6729)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającą dyrektywę 2001/37/WE (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 2014/40/UE ustanowiono nowe przepisy w sprawie ostrzeżeń zdrowotnych, w tym mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych, które należy umieszczać na wyrobach tytoniowych do palenia. Mieszane ostrzeżenia zdrowotne powinny zawierać jedno z ostrzeżeń tekstowych wymienionych w załączniku I do tej dyrektywy i odpowiadającą mu kolorową fotografię z biblioteki obrazów w załączniku II do tej dyrektywy oraz informacje o zaprzestaniu palenia. Ostrzeżenia te powinny zajmować 65 % zewnętrznego obszaru przedniej i tylnej płaszczyzny opakowania jednostkowego i opakowania zbiorczego.

(2)

Należy określić specyfikacje techniczne dotyczące układu, wyglądu i kształtu mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych z uwzględnieniem różnych kształtów opakowań. W przypadku mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego należy w szczególności określić umiejscowienie fotografii, ostrzeżenia tekstowego i informacji o zaprzestaniu palenia, rozmiar tych elementów, format, kolory i czcionki, które należy zastosować, aby zapewnić pełną widoczność każdego elementu.

(3)

Ze względu na różne kształty i rozmiary opakowań na rynku należy ustanowić wymóg, by mieszane ostrzeżenia zdrowotne przedstawiane były w formatach „jeden nad drugim” („stacked”) lub „obok siebie” („side-by-side”). W przypadku gdy wysokość mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego wynosi więcej niż 70 % jego szerokości, należy zastosować format „jeden nad drugim” („stacked”). W przypadku gdy wysokość mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego wynosi więcej niż 20 %, ale mniej niż 65 % jego szerokości, należy zastosować format „obok siebie” („side-by-side”). W przypadku gdy wysokość mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego wynosi 65 % lub więcej, ale maksymalnie 70 % jego szerokości, producenci wyrobów tytoniowych powinni mieć możliwość wyboru formatu, pod warunkiem że wszystkie elementy mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego pozostaną w pełni widoczne i nie będą zniekształcone.

(4)

Aby fotografia była najbardziej znaczącym elementem mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego, należy ją umieszczać w górnej części mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego w formacie „jeden nad drugim” („stacked”) i w lewej połowie mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego w formacie „obok siebie” („side-by-side”). Fotografia powinna być również największym elementem mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego.

(5)

Jeżeli jednak ze względu na kształt opakowania jednostkowego lub opakowania zbiorczego szerokość mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego jest znacznie większa niż jego wysokość, należy przewidzieć specjalne przepisy dotyczące rozmiaru elementów mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego w celu zapewnienia, by fotografia nie uległa zniekształceniu w wyniku zmiany wymiarów oraz by ostrzeżenie tekstowe i informacje o zaprzestaniu palenia pozostały w pełni widoczne i czytelne.

(6)

Aby zapewnić widoczność i przejrzystość mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego, należy ustanowić przepisy dotyczące kolorów, minimalnej rozdzielczości, czcionki i odstępu między wierszami. Niemożliwe do uniknięcia tolerancje parametrów druku uznaje się za dopuszczalne.

(7)

Należy przewidzieć specjalne przepisy dotyczące mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych, które mają być umieszczone na przedniej płaszczyźnie opakowań jednostkowych z wieczkiem otwieranym do góry (typu „flip-top”), w przypadku gdy powierzchnia wieczka jest większa lub mniejsza od 50 % powierzchni przewidzianej na umieszczenie fotografii, a otwarcie wieczka spowodowałoby rozdzielenie na dwie części fotografii, ostrzeżenia tekstowego lub informacji o zaprzestaniu palenia. W takich przypadkach należy przewidzieć bardziej elastyczne zasady w odniesieniu do rozmiaru każdego z trzech elementów mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego. Producentom lub importerom należy również zezwolić na zmniejszenie wielkości czcionki i odstępu między wierszami ostrzeżenia tekstowego oraz informacji o zaprzestaniu palenia, jeżeli mieszane ostrzeżenie zdrowotne na przedniej płaszczyźnie takich opakowań jest w więcej niż jednym języku lub jeżeli jest to nieuniknione na opakowaniach wyrobów tytoniowych do palenia innych niż papierosy, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów i tytoń do fajki wodnej, pod warunkiem że wszystkie elementy pozostaną w pełni widoczne.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 25 dyrektywy 2014/40/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

W niniejszej decyzji ustanawia się przepisy dotyczące układu, wyglądu i kształtu mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych dla wyrobów tytoniowych do palenia.

Artykuł 2

Układ i kształt mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego

1.   W przypadku gdy wysokość mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego wynosi więcej niż 70 % jego szerokości, producenci zamieszczają mieszane ostrzeżenie zdrowotne w formacie „jeden nad drugim” („stacked”), jak przedstawiono w sekcji 1 załącznika.

W przypadku gdy wysokość mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego wynosi więcej niż 20 %, ale mniej niż 65 % jego szerokości, producenci zamieszczają mieszane ostrzeżenie zdrowotne w formacie „obok siebie” („side-by-side”), jak przedstawiono w sekcji 2 załącznika.

W przypadku gdy wysokość mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego wynosi 65 % lub więcej, ale maksymalnie 70 % jego szerokości, producenci mogą wybrać format „jeden nad drugim” („stacked”) lub „obok siebie” („side-by-side”), pod warunkiem że wszystkie elementy mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego pozostaną w pełni widoczne i nie będą zniekształcone.

2.   W przypadku zastosowania formatu „jeden nad drugim” („stacked”) fotografię należy umieścić w górnej części mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego, a ostrzeżenie tekstowe i informacje o zaprzestaniu palenia należy nadrukować poniżej, jak przedstawiono w sekcji 1 załącznika. Fotografia zajmuje 50 %, ostrzeżenie tekstowe – 38 %, a informacje o zaprzestaniu palenia – 12 % powierzchni mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego wewnątrz czarnej ramki.

W przypadku zastosowania formatu „obok siebie” („side-by-side”) fotografię należy umieścić w lewej połowie mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego, ostrzeżenie tekstowe – na górze po prawej stronie, a informacje o zaprzestaniu palenia – na dole po prawej stronie, jak przedstawiono w sekcji 2 załącznika. Fotografia zajmuje 50 %, ostrzeżenie tekstowe – 40 %, a informacje o zaprzestaniu palenia – 10 % powierzchni mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego wewnątrz czarnej ramki.

3.   Jeżeli ze względu na kształt opakowania jednostkowego lub opakowania zbiorczego wysokość mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego wynosi 20 % jego szerokości lub mniej, mieszane ostrzeżenie zdrowotne umieszcza się w formacie „obok siebie” („side-by-side”) o bardzo dużej szerokości, jak przedstawiono w sekcji 3 załącznika. Fotografia zajmuje 35 %, ostrzeżenie tekstowe – 50 %, a informacje o zaprzestaniu palenia – 15 % powierzchni mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego wewnątrz czarnej ramki.

Artykuł 3

Wygląd mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego

1.   Mieszane ostrzeżenie zdrowotne jest drukowane w czterech kolorach CMYK. Do wszystkich elementów w kolorze czarnym stosuje się C0, M0, Y0 i K100, a do wszystkich elementów w kolorze ciepłej żółci stosuje się C0, M10, Y100 i K0.

Mieszane ostrzeżenie zdrowotne drukuje się w rzeczywistym rozmiarze w minimalnej rozdzielczości wynoszącej 300 dpi.

2.   Ostrzeżenie tekstowe drukuje się w kolorze białym na czarnym tle.

W przypadku gdy wyroby tytoniowe do palenia mają być wprowadzone do obrotu w państwach członkowskich, w których obowiązuje więcej niż jeden język urzędowy, ostrzeżenie tekstowe w pierwszym języku drukowane jest w kolorze białym, ostrzeżenie tekstowe w drugim języku drukowane jest w kolorze ciepłej żółci, a ostrzeżenie tekstowe w trzecim języku, w stosownych przypadkach, drukowane jest w kolorze białym.

Informacje o zaprzestaniu palenia drukowane są w kolorze czarnym na tle w kolorze ciepłej żółci, jak przedstawiono w załączniku.

3.   W przypadku gdy stosowany jest format „obok siebie” („side-by-side”), odwrócony format „jeden nad drugim” („stacked”) lub format „obok siebie” („side-by-side”) o bardzo dużej szerokości, między informacjami o zaprzestaniu palenia a fotografią w sekcji z informacjami o zaprzestaniu palenia nadrukowuje się czarną linię rozgraniczającą o grubości 1 mm.

4.   Producenci lub importerzy zapewniają, by fotografia:

a)

była drukowana bez stosowania efektów, korekty kolorów, retuszu i zwiększania tła;

b)

nie była przycięta zbyt blisko ani zbyt daleko od centralnego punktu obrazu; oraz

c)

miała odpowiednie proporcje – nie była zbyt rozciągnięta ani zwężona;

5.   Producenci zapewniają, by:

a)

ostrzeżenie tekstowe i informacje o zaprzestaniu palenia były wyrównane do lewej strony i wyśrodkowane w pionie;

b)

ostrzeżenie tekstowe i informacje o zaprzestaniu palenia były wydrukowane czcionką Neue Frutiger Condensed Bold;

c)

ostrzeżenie tekstowe było wydrukowane czcionką jednakowej wielkości;

d)

czcionka ostrzeżenia tekstowego i informacji o zaprzestaniu palenia była jak największa, aby zapewnić maksymalną widoczność tekstu;

e)

minimalna wielkość czcionki ostrzeżenia tekstowego wynosiła 6 pt, a minimalna wielkość czcionki informacji o zaprzestaniu palenia wynosiła 5 pt;

f)

odstęp między wierszami był o 2 pt większy niż wielkość czcionki ostrzeżenia tekstowego i 1–2 pt większy niż wielkość czcionki informacji o zaprzestaniu palenia;

g)

wygląd ostrzeżenia tekstowego był zgodny z załącznikiem I do dyrektywy 2014/40/UE, w tym pod względem zastosowania wielkich liter, ale z wyłączeniem liczb.

Na zasadzie odstępstwa od lit. e) i f) producenci lub importerzy wyrobów tytoniowych do palenia innych niż papierosy, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów i tytoń do fajki wodnej mogą zmniejszyć rozmiar czcionki lub odstęp między wierszami ostrzeżenia tekstowego oraz informacji o zaprzestaniu palenia, pod warunkiem że wszystkie elementy mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego pozostaną w pełni widoczne.

Artykuł 4

Specjalne przepisy dotyczące niektórych opakowań jednostkowych z wieczkiem otwieranym do góry (typu „flip-top”)

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 2 ust. 2 akapit pierwszy poniższe przepisy mają zastosowanie do mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych, które mają być umieszczone na przedniej płaszczyźnie opakowań jednostkowych z wieczkiem otwieranym do góry (typu „flip-top”):

a)

w przypadku gdy wieczko jest mniejsze niż powierzchnia przewidziana w art. 2 ust. 2 na umieszczenie fotografii i w wyniku zachowania zgodności z tym przepisem fotografia rozdzieliłaby się na dwie części po otwarciu opakowania:

(i)

ostrzeżenie tekstowe umieszcza się w górnej części mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego, a informacje o zaprzestaniu palenia i fotografię umieszcza się poniżej, jak przedstawiono w sekcji 4 załącznika; oraz

(ii)

fotografia zajmuje co najmniej 50 % powierzchni mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego, ostrzeżenie tekstowe – co najmniej 30 %, a informacje o zaprzestaniu palenia – co najmniej 10 %, ale nie więcej niż 12 % powierzchni mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego wewnątrz czarnej ramki;

b)

w przypadku gdy wieczko jest większe niż powierzchnia przewidziana w art. 2 ust. 2 na umieszczenie fotografii i w wyniku zachowania zgodności z tym przepisem ostrzeżenie tekstowe lub informacje o zaprzestaniu palenia rozdzieliłyby się na dwie części po otwarciu opakowania:

(i)

fotografię umieszcza się w górnej części mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego, a ostrzeżenie tekstowe i informacje o zaprzestaniu palenia należy nadrukować poniżej, jak przedstawiono w sekcji 1 załącznika; oraz

(ii)

fotografia zajmuje co najmniej 50 % powierzchni mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego, ostrzeżenie tekstowe – co najmniej 30 %, a informacje o zaprzestaniu palenia – co najmniej 10 %, ale nie więcej niż 12 % powierzchni mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego wewnątrz czarnej ramki.

Producenci zapewniają, by żaden z trzech elementów mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego nie został rozdzielony na dwie części po otwarciu opakowania.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 3 ust. 5 lit. e) i f) producenci lub importerzy papierosów, tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów i tytoniu do fajek wodnych w opakowaniach jednostkowych z wieczkiem otwieranym do góry (typu „flip-top”) mogą zmniejszyć czcionkę lub odstęp między wierszami ostrzeżenia tekstowego i informacji o zaprzestaniu palenia na przedniej płaszczyźnie opakowań, jeżeli mieszane ostrzeżenie zdrowotne występuje w więcej niż jednym języku, pod warunkiem że wszystkie elementy mieszanego ostrzeżenia zdrowotnego pozostaną w pełni widoczne.

Artykuł 5

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 października 2015 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 127 z 29.4.2014, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

1.   Format „jeden nad drugim” („stacked”) (art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 4 ust. 1 lit. b))

Image

2.   Format „obok siebie” („side-by-side”) (art. 2 ust. 1 i 2)

Image

3.   Format „obok siebie” („side-by-side”) o bardzo dużej szerokości (art. 2 ust. 3)

Image

4.   Odwrócony format „jeden nad drugim” („stacked”) (art. 4 ust. 1 lit. a))

Image

Top