Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1836

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1836 z dnia 12 października 2015 r. zmieniająca decyzję 2013/255/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

OJ L 266, 13.10.2015, p. 75–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1836/oj

13.10.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 266/75


DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/1836

z dnia 12 października 2015 r.

zmieniająca decyzję 2013/255/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 9 maja 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/273/WPZiB (1) w sprawie środków ograniczających wobec Syrii.

(2)

Od tej pory Rada nieustannie i zdecydowanie potępia brutalne represje, jakim syryjski reżim poddaje ludność cywilną w Syrii. Rada wielokrotnie wyrażała głębokie zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją w Syrii, a w szczególności powszechnym i regularnym łamaniem praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego.

(3)

W dniu 14 kwietnia 2014 r., zgodnie z konkluzjami Rady z 23 stycznia 2012 r., w których Rada potwierdziła zobowiązanie Unii do kontynuacji polityki polegającej na nakładaniu dodatkowych środków skierowanych przeciwko reżimowi tak długo, jak długo będą trwały represje, Rada oświadczyła, że UE będzie kontynuować swoją politykę środków ograniczających wobec reżimu tak długo, jak długo będą trwały represje.

(4)

Rada wielokrotnie z wielkim niepokojem odnotowywała próby obejścia środków ograniczających UE, które reżim syryjski podejmuje w celu dalszego finansowania i wspierania swojej polityki brutalnych represji wobec ludności cywilnej.

(5)

Rada odnotowuje fakt, że syryjski reżim nadal prowadzi politykę represji i – w związku z utrzymującą się poważną sytuacją – Rada uważa za niezbędne utrzymanie obecnych środków ograniczających i zapewnienie ich skuteczności poprzez ich dalsze rozwinięcie, przy jednoczesnym zachowaniu ukierunkowanego i zróżnicowanego podejścia oraz z uwzględnieniem sytuacji humanitarnej syryjskiej ludności. Rada uważa, że niektóre kategorie osób i podmiotów mają szczególne znaczenie dla skuteczności tych środków ograniczających, ze względu na szczególną sytuację panującą w Syrii.

(6)

Rada ocenia, że z powodu ścisłej kontroli gospodarki przez reżim syryjski, wewnętrzny krąg wiodących przedsiębiorców działających w Syrii może utrzymywać swój status jedynie poprzez bliskie powiązania z reżimem i wspieranie go, a także poprzez utrzymywanie w nim wpływów. Rada uważa, że powinna wprowadzić środki ograniczające nakładające ograniczenia wjazdu oraz zamrażające wszystkie środki pieniężne i zasoby gospodarcze należące do, będące w posiadaniu, dyspozycji lub pod kontrolą tych wiodących przedsiębiorców działających w Syrii, określonych przez Radę i wymienionych w załączniku I, aby uniemożliwić im materialne lub finansowe wspieranie reżimu oraz aby poprzez ich wpływy zwiększyć nacisk na sam reżim w celu zmiany jego polityki represji.

(7)

Tradycyjnie władzę w Syrii sprawuje się na podstawie powiązań rodzinnych i w tym kontekście Rada ocenia, że w obecnym reżimie syryjskim władza koncentruje się w rękach wpływowych członków rodzin Assad i Makhlouf. Rada uważa, że powinna wprowadzić środki ograniczające przewidujące zamrożenie wszystkich środków pieniężnych i zasobów gospodarczych należących do, będących w posiadaniu, dyspozycji lub pod kontrolą niektórych członków rodzin Assad i Makhlouf, a także nałożenie ograniczeń wjazdu na takie osoby – określone przez Radę i wymienione w załączniku I; ma to na celu zarówno wywarcie poprzez członków tych rodzin bezpośredniego wpływu na reżim w celu zmiany jego polityki represji, jak i wykluczenie ryzyka omijania środków ograniczających z pomocą członków rodziny.

(8)

Ministrów w rządzie syryjskim należy uznać za odpowiedzialnych solidarnie za politykę represji prowadzoną przez reżim syryjski. Rada ocenia, że w szczególnym kontekście obecnego reżimu syryjskiego byli ministrowie rządu syryjskiego prawdopodobnie nadal posiadają wpływy w tym reżimie. Rada uważa zatem, że powinna wprowadzić środki ograniczające przewidujące zamrożenie wszystkich środków pieniężnych i zasobów gospodarczych należących do, będących w posiadaniu, dyspozycji lub pod kontrolą ministrów w rządzie Syrii oraz osób, które sprawowały w nim urzędy ministrów w okresie po maju 2011 r., a także nałożenie ograniczeń wjazdu na takie osoby – określone przez Radę i wymienione w załączniku I.

(9)

Syryjskie Siły Zbrojne są jednym z głównych środków, za pomocą których reżim realizuje swoją politykę represji oraz narusza prawa człowieka i międzynarodowe prawo humanitarne, a równocześnie istnieje wysokie ryzyko, że oficerowie w służbie czynnej w tych siłach będą nadal popełniać takie naruszenia. Ponadto Rada ocenia, że w szczególnym kontekście Syryjskich Sił Zbrojnych ich byli wyżsi oficerowie prawdopodobnie nadal posiadają wpływy w reżimie. Rada uważa zatem, że powinna wprowadzić środki ograniczające przewidujące zamrożenie wszystkich środków pieniężnych i zasobów gospodarczych należących do, będących w posiadaniu, dyspozycji lub pod kontrolą wyższych oficerów służących w Syryjskich Siłach Zbrojnych oraz byłych wyższych oficerów w Syryjskich Siłach Zbrojnych, którzy służyli w nich w stopniu wyższego oficera w okresie po maju 2011 r., a także nałożenie ograniczeń wjazdu na takie osoby – określone przez Radę i wymienione w załączniku I.

(10)

Syryjskie służby bezpieczeństwa i służby wywiadowcze należą do głównych środków, za pomocą których reżim realizuje swoją politykę represji oraz narusza prawa człowieka i międzynarodowe prawo humanitarne, a równocześnie istnieje wysokie ryzyko, że służący w nich czynni oficerowie będą popełniać dalsze takie naruszenia. Ponadto Rada ocenia, że w szczególnym kontekście syryjskich służb bezpieczeństwa i służb wywiadowczych byli oficerowie tych służb prawdopodobnie nadal posiadają wpływy w reżimie. Rada uważa zatem, że powinna wprowadzić środki ograniczające przewidujące zamrożenie wszystkich środków pieniężnych i zasobów gospodarczych należących do, będących w posiadaniu, dyspozycji lub pod kontrolą członków syryjskich służb bezpieczeństwa i służb wywiadowczych oraz byłych członków tych służb, którzy obejmowali w nich stanowiska w okresie po maju 2011 r., a także nałożenie ograniczeń wjazdu na takie osoby – określone przez Radę i wymienione w załączniku I.

(11)

Rada ocenia, że powiązane z reżimem syryjskim bojówki wspierają reżim syryjski w realizacji jego polityki represji, naruszają prawa człowieka i łamią międzynarodowe prawo humanitarne na rozkaz i w imię syryjskiego reżimu, oraz że istnieje wysokie ryzyko, że ich członkowie będą nadal popełniać takie naruszenia. Rada uważa zatem, że powinna wprowadzić środki ograniczające przewidujące zamrożenie wszystkich środków pieniężnych i zasobów gospodarczych należących do, będących w posiadaniu, dyspozycji lub pod kontrolą członków bojówek powiązanych z reżimem syryjskim, a także nałożenie ograniczeń wjazdu na takie osoby – określone przez Radę i wymienione w załączniku I.

(12)

Rada uważa, że aby zapobiec łamaniu praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego poprzez stosowanie broni chemicznej w Syrii, powinna wprowadzić środki ograniczające wobec osób, podmiotów, jednostek organizacyjnych, agencji, organów lub instytucji działających w tym sektorze – określonych przez Radę i wymienionych w załączniku 1.

(13)

Środki ograniczające nie naruszają przywilejów i immunitetów, jakimi – zgodnie z prawem międzynarodowym, w tym Konwencją wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r. i Konwencją wiedeńską o stosunkach konsularnych z 1963 r. – cieszą się członkowie misji dyplomatycznych i konsularnych akredytowanych przy jednym z państw członkowskich UE. Ponadto środki ograniczające nie wpływają na wykonywanie funkcji dyplomatycznych i świadczenie pomocy konsularnej przez państwa członkowskie w Syrii.

(14)

Osoby lub podmioty należące do jednej z kategorii, o których mowa w motywach 6-12, nie powinny podlegać środkom ograniczającym, jeśli istnieje wystarczające informacje potwierdzające, że nie są one lub przestały być związane z reżimem i nie wywierają na niego wpływu, ani nie jest z nimi związane rzeczywiste ryzyko ominięcia środków ograniczających.

(15)

Wszystkie decyzje dotyczące umieszczenia osób lub podmiotów w wykazie powinny być podejmowane osobno w odniesieniu do każdego indywidualnego przypadku i z uwzględnieniem proporcjonalności środka.

(16)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2013/255/WPZiB (2), która zastąpiła decyzję 2011/273/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2013/255/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się motywy w brzmieniu:

„(3)

Rada wielokrotnie z wielkim niepokojem odnotowywała próby obejścia środków ograniczających UE, które reżim syryjski podejmuje w celu dalszego finansowania i wspierania swojej polityki brutalnych represji wobec ludności cywilnej.

(4)

Rada odnotowuje fakt, że syryjski reżim nadal prowadzi politykę represji, i – w związku z utrzymującą się poważną sytuacją – Rada uważa za niezbędne utrzymanie obecnych środków ograniczających i zapewnienie ich skuteczności poprzez ich dalsze rozwinięcie, przy jednoczesnym zachowaniu ukierunkowanego i zróżnicowanego podejścia oraz z uwzględnieniem sytuacji humanitarnej syryjskiej ludności. Rada uważa, że niektóre kategorie osób i podmiotów mają szczególne znaczenie dla skuteczności tych środków ograniczających, ze względu na szczególną sytuację panującą w Syrii.

(5)

Rada ocenia, że z powodu ścisłej kontroli gospodarki przez reżim syryjski, wewnętrzny krąg wiodących przedsiębiorców działających w Syrii może utrzymywać obecny status jedynie poprzez bliskie powiązania z reżimem i wspieranie go, a także poprzez utrzymywanie wpływów w nim. Rada uważa, że powinna wprowadzić środki ograniczające nakładające ograniczenia wjazdu oraz zamrażające wszystkie środki pieniężne i zasoby gospodarcze należące do, będące w posiadaniu, dyspozycji lub pod kontrolą tych wiodących przedsiębiorców działających w Syrii, określonych przez Radę i wymienionych w załączniku I, aby uniemożliwić im materialne lub finansowe wspieranie reżimu oraz aby poprzez ich wpływy zwiększyć nacisk na sam reżim w celu zmiany jego polityki represji.

(6)

Tradycyjnie władzę w Syrii sprawuje się na podstawie powiązań rodzinnych i w tym kontekście Rada ocenia, że w obecnym reżimie syryjskim władza koncentruje się w rękach wpływowych członków rodzin Assad i Makhlouf. Rada uważa, że powinna wprowadzić środki ograniczające przewidujące zamrożenie wszystkich środków pieniężnych i zasobów gospodarczych należących do, będących w posiadaniu, dyspozycji lub pod kontrolą niektórych członków rodzin Assad i Makhlouf, a także nałożenie ograniczeń wjazdu na takie osoby – określone przez Radę i wymienione w załączniku I. Ma to na celu zarówno wywarcie przez członków tych rodzin bezpośredniego wpływu na reżim w celu zmiany jego polityki represji, jak i wykluczenie ryzyka omijania środków ograniczających z pomocą członków rodziny.

(7)

Ministrów w rządzie syryjskim należy uznać za solidarnie odpowiedzialnych za politykę represji prowadzoną przez reżim syryjski. Rada ocenia, że w szczególnym kontekście obecnego reżimu syryjskiego byli ministrowie rządu syryjskiego prawdopodobnie nadal posiadają wpływy w tym reżimie. Rada uważa zatem, że powinna wprowadzić środki ograniczające przewidujące zamrożenie wszystkich środków pieniężnych i zasobów gospodarczych należących do, będących w posiadaniu, dyspozycji lub pod kontrolą ministrów w rządzie Syrii oraz osób, które sprawowały w nim urzędy ministrów w okresie po maju 2011 r., a także nałożenie ograniczeń wjazdu na takie osoby – określone przez Radę i wymienione w załączniku I.

(8)

Syryjskie Siły Zbrojne są jednym z głównych środków, za pomocą których reżim realizuje swoją politykę represji oraz narusza prawa człowieka i międzynarodowe prawo humanitarne, a równocześnie istnieje wysokie ryzyko, że oficerowie w służbie czynnej w tych siłach będą popełniać dalsze takie naruszenia. Ponadto Rada ocenia, że w szczególnym kontekście Syryjskich Sił Zbrojnych ich byli wyżsi oficerowie prawdopodobnie posiadają dalsze wpływy w reżimie. Rada uważa zatem, że powinna wprowadzić środki ograniczające przewidujące zamrożenie wszystkich środków pieniężnych i zasobów gospodarczych należących do, będących w posiadaniu, dyspozycji lub pod kontrolą wyższych oficerów służących w Syryjskich Siłach Zbrojnych oraz byłych oficerów wysokiego stopnia w Syryjskich Siłach Zbrojnych, którzy służyli w nich w okresie po maju 2011 r., a także nałożenie ograniczeń wjazdu na takie osoby – określone przez Radę i wymienione w załączniku I.

(9)

Syryjskie służby bezpieczeństwa i służby wywiadowcze należą do głównych środków, za pomocą których reżim realizuje swoją politykę represji oraz narusza prawa człowieka i międzynarodowe prawo humanitarne, a równocześnie istnieje wysokie ryzyko, że służące w nich czynnie osoby będą popełniać dalsze takie naruszenia. Ponadto Rada ocenia, że w szczególnym kontekście syryjskich służb bezpieczeństwa i służb wywiadowczych byli pracownicy tych służb prawdopodobnie nadal posiadają wpływy w reżimie. Rada uważa zatem, że powinna wprowadzić środki ograniczające przewidujące zamrożenie wszystkich środków pieniężnych i zasobów gospodarczych należących do, będących w posiadaniu, dyspozycji lub pod kontrolą pracowników syryjskich służb bezpieczeństwa i służb wywiadowczych oraz byłych pracowników tych służb, którzy obejmowali w nich stanowiska w okresie po maju 2011 r., a także nałożenie ograniczeń wjazdu na takie osoby – określone przez Radę i wymienione w załączniku I.

(10)

Rada ocenia, że powiązane z reżimem syryjskim bojówki wspierają reżim syryjski w realizacji jego polityki represji, naruszają prawa człowieka i międzynarodowe prawo humanitarne na rozkaz i w imię syryjskiego reżimu, a równocześnie istnieje wysokie ryzyko, że ich członkowie będą popełniać dalsze takie naruszenia. Rada uważa zatem, że powinna wprowadzić środki ograniczające przewidujące zamrożenie wszystkich środków pieniężnych i zasobów gospodarczych należących do, będących w posiadaniu, dyspozycji lub pod kontrolą członków bojówek powiązanych z reżimem syryjskim, a także nałożenie ograniczeń wjazdu na takie osoby – określone przez Radę i wymienione w załączniku I.

(11)

Rada uważa, że aby zapobiec łamaniu praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego poprzez stosowanie broni chemicznej w Syrii, powinna wprowadzić środki ograniczające wobec osób, podmiotów, jednostek organizacyjnych, agencji, organów lub instytucji działających w tym sektorze – określonych przez Radę i wymienionych w załączniku I.

(12)

Środki takie nie naruszają przywilejów i immunitetów, jakimi – zgodnie z prawem międzynarodowym, w tym Konwencją wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r. i Konwencją wiedeńską o stosunkach konsularnych z 1963 r. – cieszą się członkowie misji dyplomatycznych i konsularnych akredytowanych przy jednym z państw członkowskich Unii. Ponadto środki ograniczające nie wpływają na wykonywanie funkcji dyplomatycznych i świadczenie pomocy konsularnej przez państwa członkowskie w Syrii.

(13)

Osoby lub podmioty należące do jednej z kategorii, o których mowa w motywach od 5 do 11 nie powinny podlegać środkom ograniczającym, jeśli istnieje wystarczająca ilość informacji potwierdzających, że nie są one lub przestały być związane z reżimem i nie wywierają na niego wpływu, ani nie jest z nimi związane rzeczywiste ryzyko omijania środków ograniczających.

(14)

Wszystkie decyzje dotyczące umieszczenia osób lub podmiotów w wykazie powinny być podejmowane osobno w odniesieniu do każdego indywidualnego przypadku z uwzględnieniem proporcjonalności środka.”;

2)

motyw 3 otrzymuje numer 15;

3)

art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 27

1.   Państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki, aby uniemożliwić wjazd na swoje terytoria lub przejazd przez nie osobom odpowiedzialnym za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii, osobom czerpiącym korzyści z reżimu lub wspierającym go, oraz osobom z nimi powiązanym, które zostały wymienione w załączniku I.

2.   Zgodnie z ocenami i ustaleniami, jakich dokonała Rada w związku z sytuacją w Syrii, określoną w motywach 5–11, państwa członkowskie przyjmują także niezbędne środki, aby uniemożliwić wjazd na swoje terytoria lub przejazd przez nie:

a)

wiodącym przedsiębiorcom działającym w Syrii;

b)

członkom rodziny Assad lub rodziny Makhlouf;

c)

ministrom w rządzie Syrii sprawującym urząd po maju 2011 r.;

d)

członkom Syryjskich Sił Zbrojnych w stopniu »pułkownika« i stopniach równoważnych lub wyższych, pełniącym służbę po maju 2011 r.;

e)

członkom syryjskich służb bezpieczeństwa i służb wywiadowczych, zajmującym w nich stanowiska po maju 2011 r.

f)

członkom bojówek powiązanych z reżimem; lub

g)

osobom działającym w sektorze rozprzestrzeniania broni chemicznej,

oraz osobom z nimi powiązanym, wymienionym w załączniku I.

3.   Osób należących do jednej z kategorii, o których mowa w ust. 2, nie umieszcza się ani nie utrzymuje się w wykazie osób i podmiotów zamieszczonym w załączniku I, jeśli istnieją wystarczające informacje potwierdzające, że osoby te nie są lub przestały być związane z reżimem lub nie wywierają na niego wpływu ani nie jest z nimi związane rzeczywiste ryzyko omijania środków ograniczających.

4.   Wszystkie decyzje dotyczące umieszczenia w wykazie są podejmowane osobno w odniesieniu do każdego indywidualnego przypadku z uwzględnieniem proporcjonalności środka.

5.   Ust. 1 i 2 nie zobowiązują państw członkowskich do odmowy wjazdu na swoje terytorium własnym obywatelom.

6.   Ust. 1 i 2 stosuje się z zastrzeżeniem sytuacji, w których państwo członkowskie związane jest zobowiązaniem wynikającym z prawa międzynarodowego, mianowicie:

a)

państwo to jest państwem przyjmującym międzynarodową organizację międzyrządową;

b)

państwo to jest państwem przyjmującym międzynarodowej konferencji zwołanej przez ONZ lub pod jej auspicjami;

c)

zastosowanie ma umowa wielostronna przyznająca przywileje i immunitety; lub

d)

zastosowanie ma traktat pojednawczy z 1929 roku (traktat laterański) zawarty między Stolicą Apostolską (Państwem Watykańskim) a Włochami.

7.   Uznaje się, że ust. 6 ma również zastosowanie w przypadkach, gdy państwo członkowskie jest państwem przyjmującym Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

8.   Rada jest należycie informowana o wszystkich przypadkach przyznania przez państwo członkowskie zwolnienia na mocy ust. 6 lub 7.

9.   Państwa członkowskie mogą przyznawać zwolnienia ze środków nałożonych na mocy ust. 1 i 2 w przypadkach, gdy podróż jest uzasadniona pilną potrzebą humanitarną lub uczestnictwem w posiedzeniach międzyrządowych, włącznie z posiedzeniami promowanymi przez Unię lub posiedzeniami, których gospodarzem jest państwo członkowskie sprawujące przewodnictwo w OBWE, i na których prowadzony jest dialog polityczny bezpośrednio wspierający demokrację, prawa człowieka i praworządność w Syrii.

10.   Państwo członkowskie zamierzające przyznać zwolnienia, o których mowa w ust. 9, powiadamia o tym Radę na piśmie. Zwolnienie uważa się za przyznane, chyba że jeden lub więcej członków Rady wniesie sprzeciw na piśmie w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania powiadomienia o proponowanym zwolnieniu. W przypadku gdy jeden lub kilku członków Rady wnosi sprzeciw, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może postanowić o przyznaniu proponowanego wyłączenia.

11.   W przypadkach gdy zgodnie z ust. 6–10 państwo członkowskie zezwala na wjazd na swoje terytorium lub przejazd przez nie osobom wymienionym w załączniku I, zezwolenie ograniczone jest do celu, w którym zostało udzielone, i do osoby, której dotyczy.”;

4)

art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 28

1.   Zamrożone zostają wszystkie środki pieniężne i zasoby gospodarcze należące do lub będące w posiadaniu, dyspozycji lub pod kontrolą osób odpowiedzialnych za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii, osób i podmiotów czerpiących korzyści z reżimu lub wspierających go, oraz osób i podmiotów z nimi powiązanych, wymienionych w załącznikach I i II.

2.   Zgodnie z ocenami i ustaleniami, jakich dokonała Rada w związku z sytuacją w Syrii określoną w motywach 5-11, zamrożone zostają wszystkie środki pieniężne i zasoby gospodarcze należące do lub będące w posiadaniu, dyspozycji lub pod kontrolą:

a)

wiodących przedsiębiorców działających w Syrii;

b)

członków rodziny Assad lub rodziny Makhlouf;

c)

ministrów w rządzie Syrii sprawujących urząd po maju 2011 r.;

d)

członków Syryjskich Sił Zbrojnych w stopniu pułkownika i stopniach równoważnych lub wyższych, pełniących służbę po maju 2011 r.;

e)

członkom syryjskich służb bezpieczeństwa i służb wywiadowczych, zajmujących w nich stanowiska po maju 2011 r.;

f)

członków bojówek powiązanych z reżimem; lub

g)

członków podmiotów, jednostek organizacyjnych, agencji, organów i instytucji działających w sektorze rozprzestrzeniania broni chemicznej,

oraz osób z nimi powiązanych, wymienionych w załączniku I.

3.   Osób, podmiotów lub organów należących do jednej z kategorii, o których mowa w ust. 2, nie umieszcza się ani nie utrzymuje się w wykazie osób i podmiotów zamieszczonym w załączniku I, jeśli istnieją wystarczające informacje potwierdzające, że te osoby, podmioty lub organy nie są lub przestały być związane z reżimem lub nie wywierają na niego wpływu lub nie jest z nimi związane rzeczywiste ryzyko omijania środków ograniczających.

4.   Wszystkie decyzje dotyczące umieszczenia w wykazie są podejmowane osobno w odniesieniu do każdego indywidualnego przypadku z uwzględnieniem proporcjonalności danego środka.

5.   Nie udostępnia się – bezpośrednio ani pośrednio – żadnych środków pieniężnych ani zasobów gospodarczych osobom fizycznym lub prawnym lub podmiotom wymienionym w załącznikach I i II lub na ich rzecz.

6.   Właściwy organ państwa członkowskiego może zezwolić na odblokowanie niektórych zamrożonych środków pieniężnych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków pieniężnych lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uznaje za stosowne, po ustaleniu, że środki pieniężne lub zasoby gospodarcze, o których mowa, są:

a)

niezbędne do pokrycia wydatków na podstawowe potrzeby osób wymienionych w załącznikach I i II oraz członków ich rodzin pozostających na ich utrzymaniu, w tym opłat za żywność, czynsz lub kredyt hipoteczny, leki i leczenie, podatki, składki ubezpieczeniowe oraz opłat za usługi użyteczności publicznej;

b)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrotu poniesionych wydatków związanych z usługami prawniczymi;

c)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów opłat lub usług związanych z rutynowym przechowywaniem lub utrzymaniem zamrożonych środków pieniężnych lub zasobów gospodarczych; lub

d)

niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych, pod warunkiem że właściwy organ poinformował właściwe organy pozostałych państw członkowskich oraz Komisję co najmniej dwa tygodnie przed przyznaniem zezwolenia o powodach stwierdzenia, że specjalne zezwolenie powinno zostać przyznane;

e)

niezbędne do celów humanitarnych, takich jak dostarczenie lub ułatwienie dostarczenia pomocy, w tym zaopatrzenia w środki medyczne, żywności, pracowników humanitarnych i pokrewnej pomocy, oraz pod warunkiem, że w sytuacji, gdy zamrożone środki pieniężne lub zasoby gospodarcze zostały odblokowane, środki pieniężne i zasoby gospodarcze są odblokowane do ONZ celem dostarczenia pomocy lub ułatwienia jej dostarczenia na terytorium Syrii, zgodnie z Planem pomocy humanitarnej dla Syrii (SHARP);

f)

wpłacone na rachunek lub wypłacone z rachunku misji dyplomatycznej lub konsularnej lub organizacji międzynarodowej posiadającej immunitet na mocy prawa międzynarodowego, o ile płatności te są przeznaczone na oficjalne cele misji dyplomatycznej lub konsularnej lub organizacji międzynarodowej;

g)

niezbędne do celów ewakuacji z Syrii;

h)

przeznaczone dla Centralnego Banku Syrii lub syryjskich podmiotów państwowych wymienionych w załącznikach I oraz II w celu dokonania płatności w imieniu Syryjskiej Republiki Arabskiej w związku z działaniami w ramach misji OPCW mającej na celu weryfikację oraz zniszczenie syryjskiej broni chemicznej, w szczególności na rzecz specjalnego funduszu powierniczego dotyczącego Syrii w ramach OPCW na działania związane z całkowitym zniszczeniem syryjskiej broni chemicznej poza terytorium Syryjskiej Republiki Arabskiej.

Państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na podstawie niniejszego ustępu.

7.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na odblokowanie niektórych zamrożonych środków pieniężnych lub zasobów gospodarczych, o ile spełnione są następujące warunki:

a)

środki pieniężne lub zasoby gospodarcze są przedmiotem orzeczenia arbitrażowego wydanego przed dniem, w którym osoba lub podmiot, o których mowa w ust. 1 lub 2, zostali umieszczeni w załączniku I lub II lub orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej wydanych w Unii, lub orzeczenia sądowego wykonalnego w danym państwie członkowskim przed tym dniem lub później;

b)

środki pieniężne lub zasoby gospodarcze będą wykorzystane wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim orzeczeniem lub decyzją lub uznanych w takim orzeczeniu lub decyzji, w granicach określonych przez mające zastosowanie przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące prawa osób mających takie roszczenia;

c)

orzeczenie lub decyzja nie zostały wydane na rzecz osoby lub podmiotu wymienionego w załączniku I lub II; oraz

d)

uznanie orzeczenia lub decyzji nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego państwa członkowskiego.

Państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na podstawie niniejszego ustępu.

8.   Ust. 1 i 2 nie uniemożliwiają wyznaczonej osobie ani podmiotowi dokonania płatności należnej z tytułu umowy zawartej przed umieszczeniem danej osoby lub danego podmiotu w wykazie, pod warunkiem że odnośne państwo członkowskie ustaliło, że danej płatności nie otrzymuje – bezpośrednio ani pośrednio – osoba lub podmiot, o których mowa w ust. 1 i 2.

9.   Ust. 1 i 2 nie uniemożliwiają wyznaczonemu podmiotowi wymienionemu w załączniku II – w okresie dwóch miesięcy od daty jego wyznaczenia – dokonania płatności z zamrożonych środków pieniężnych lub zasobów gospodarczych otrzymanych przez ten podmiot po dacie jego wyznaczenia, gdy taka płatność jest należna na mocy umowy związanej z finansowaniem wymiany handlowej, pod warunkiem że odnośne państwo członkowskie ustaliło, że danej płatności nie otrzymuje – bezpośrednio ani pośrednio – osoba lub podmiot, o których mowa w ust. 1 lub 2.

10.   Ust. 5 nie ma zastosowania do księgowania na zamrożonych rachunkach kwot dodatkowych z tytułu:

a)

odsetek lub innych dochodów na tych rachunkach; lub

b)

płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed datą, z którą rachunki te zaczęły podlegać niniejszej decyzji,

pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody i płatności nadal podlegają ust. 1 i 2.

11.   Ust. 1, 2 i 5 nie mają zastosowania do dokonywanego przez Centralny Bank Syrii lub za jego pośrednictwem transferu środków pieniężnych lub zasobów gospodarczych otrzymanych i zamrożonych po dniu jego wskazania, lub do transferu środków pieniężnych lub zasobów gospodarczych dokonywanego do Centralnego Banku Syrii lub za jego pośrednictwem po dniu jego wskazania, w przypadku gdy transfer ten związany jest z płatnością dokonaną przez instytucję finansową nieobjętą wskazaniem, należną w związku z konkretną umową handlową, pod warunkiem że odnośne państwo członkowskie stwierdziło w każdym indywidualnym przypadku, że płatności nie otrzyma – bezpośrednio ani pośrednio – osoba lub podmiot, o których mowa w ust. 1 lub 2.

12.   Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do transferu zamrożonych środków pieniężnych lub zasobów gospodarczych dokonywanego przez Centralny Bank Syrii lub za jego pośrednictwem, w przypadku gdy celem takiego transferu jest zapewnienie instytucjom finansowym podlegającym jurysdykcji państw członkowskich płynności środków na finansowanie działalności handlowej, pod warunkiem że transfer taki został zatwierdzony przez odnośne państwo członkowskie.

13.   Ust. 1,2 i 5 nie mają zastosowania do transferu zamrożonych środków pieniężnych lub zasobów gospodarczych dokonywanego przez finansowy podmiot gospodarczy wymieniony w załączniku I lub II, lub za pośrednictwem takiego podmiotu, w przypadku gdy transfer ten jest związany z płatnością dokonywaną przez osobę lub podmiot niewymienione w załączniku I lub II w związku z udzielaniem wsparcia finansowego obywatelom Syrii, którzy się kształcą, biorą udział w szkoleniach zawodowych lub prowadzą badania naukowe w Unii, pod warunkiem że dane państwo członkowskie ustaliło w każdym indywidualnym przypadku, że płatności nie otrzyma – bezpośrednio ani pośrednio – osoba lub podmiot, o których mowa w ust. 1 lub 2.

14.   Ust. 1, 2 i 5 nie mają zastosowania do działań ani transakcji przeprowadzanych względem syryjskich linii lotniczych Syrian Arab Airlines wyłącznie w celu ewakuacji z Syrii obywateli Unii i członków ich rodzin.

15.   Ust. 1, 2 i 5 nie mają zastosowania do dokonywanego przez Commercial Bank of Syria lub za jego pośrednictwem transferu środków pieniężnych lub zasobów gospodarczych otrzymanych spoza terytorium Unii i zamrożonych po dniu jego wskazania, lub do dokonywanego do Commercial Bank of Syria lub za jego pośrednictwem transferu środków pieniężnych lub zasobów gospodarczych otrzymanych spoza terytorium Unii po dniu jego wskazania, w przypadku gdy transfer ten związany jest z płatnością dokonaną przez instytucję finansową nieobjętą wskazaniem, należną w związku z konkretną umową handlową w celu zaopatrzenia w środki medyczne, dostarczania żywności, udzielania schronienia, zapewnienia systemu sanitarnego lub higieny do użytku ludności cywilnej, pod warunkiem, że odpowiednie państwo członkowskie ustali w każdym indywidualnym przypadku, że płatności nie otrzyma – bezpośrednio ani pośrednio – osoba lub podmiot, o których mowa w ust. 1 lub 2.”;

5)

art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Rada przekazuje swoją decyzję dotyczącą umieszczenia w wykazie, wraz z uzasadnieniem, danej osobie, podmiotowi lub organowi bezpośrednio – gdy adres jest znany – albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając takiej osobie, podmiotowi lub organowi przedstawienie uwag. W szczególności jeżeli osoba, podmiot lub organ wymienione w załączniku I w związku z przynależnością do jednej z kategorii osób, podmiotów lub organów określonych w art. 27 ust. 2 i art. 28 ust. 2, dana osoba, podmiot lub organ mogą przedstawić dowody i uwagi świadczące, że mimo iż należąd do jednej z tych kategorii, to uważają umieszczenie w wykazie za nieuzasadnione.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 12 października 2015 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2011/273/WPZiB z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie środków ograniczających wobec Syrii (Dz.U. L 121 z 10.5.2011, s. 11).

(2)  Decyzja Rady 2013/255/WPZiB z dnia 31 maja 2013 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii (Dz.U. L 147 z 1.6.2013, s. 14).


Top