Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1764

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1764 z dnia 1 października 2015 r. zmieniająca decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

OJ L 257, 2.10.2015, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1764/oj

2.10.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/42


DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/1764

z dnia 1 października 2015 r.

zmieniająca decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 31 lipca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/512/WPZiB (1) dotycząca środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

(2)

Rada uznaje, że przedmiotowe środki ograniczające nie powinny dotyczyć aeronautyki i przemysłu kosmicznego.

(3)

W związku z tym należy zezwolić na niektóre operacje dotyczące konkretnych materiałów pirotechnicznych, znajdujących się we wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej (2), niezbędnych do korzystania z wyrzutni obsługiwanych przez podmioty państw członkowskich lub ustanowione w państwie członkowskim, które zajmują się wystrzeliwaniem obiektów w przestrzeń kosmiczną, lub do korzystania z operacji wystrzelenia w ramach programów kosmicznych Unii, jej państw członkowskich lub Europejskiej Agencji Kosmicznej, lub do napędzania satelitów przez producentów satelitów prowadzących przedsiębiorstwo w państwie członkowskim,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2014/512/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 dodaje się ustępy w brzmieniu:

„5.   Zakazów, o których mowa w ust. 1 i 3, nie stosuje się do:

a)

wywozu ani przywozu hydrazyny (CAS 302-01-2) w stężeniach równych lub przekraczających poziom 70 %;

b)

przywozu niesymetrycznej dimetylohydrazyny (CAS 57-14-7);

c)

sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu oraz do przywozu, zakupu lub transportu monometylohydrazyny (CAS 60-34-4),

do korzystania z wyrzutni obsługiwanych przez europejskie podmioty zajmujące się wystrzeliwaniem obiektów w przestrzeń kosmiczną lub do korzystania z operacji wystrzelenia w ramach europejskich programów kosmicznych, lub do napędzania satelitów przez europejskich producentów satelitów.

Ilość wywożonej hydrazyny musi być dostosowana do operacji wystrzelenia lub wystrzeliwania lub do satelity, na potrzeby których jest wywożona, i nie może przekraczać całkowitej masy 800 kg dla pojedynczej operacji wystrzelenia lub satelity. Ilość wywożonej monometylohydrazyny musi być dostosowana do operacji wystrzelenia lub wystrzeliwania lub do satelity, na potrzeby których jest wywożona.

6.   Zakazów, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się do świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług oraz do finansowania lub pomocy finansowej związanych z operacjami, o których mowa w ust. 5 lit. a), b) i c).

7.   Operacje, o których mowa w ust. 5 lit. a), b) i c) oraz w ust. 6, wymagają uprzedniego zezwolenia właściwych organów państw członkowskich. Państwa członkowskie należycie informują Radę o wszystkich przypadkach przyznania przez nie zezwolenia. Informacja zawiera szczegóły dotyczące przekazywanych ilości oraz końcowego wykorzystania.”;

2)

w art. 9 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Art. 2 ust. 6 stosuje się od dnia 9 października 2015 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 1 października 2015 r.

W imieniu Rady

E. SCHNEIDER

Przewodniczący


(1)  Decyzja 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotycząca środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 13).

(2)  Dz.U. C 129 z 21.4.2015, s. 1.


Top