EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1735

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1735 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie dokładnego umiejscowienia ostrzeżenia ogólnego i wiadomości informacyjnej na torebkach z tytoniem do samodzielnego skręcania papierosów (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 6455) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dz.U. L 252 z 29.9.2015, p. 49–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1735/oj

29.9.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/49


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1735

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie dokładnego umiejscowienia ostrzeżenia ogólnego i wiadomości informacyjnej na torebkach z tytoniem do samodzielnego skręcania papierosów

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 6455)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE (1), w szczególności jej art. 9 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 2014/40/UE ustanowiono nowe przepisy dotyczące ostrzeżeń zdrowotnych, które należy umieszczać na wyrobach tytoniowych do palenia, w tym ostrzeżeń ogólnych i wiadomości informacyjnych, oraz w szczególności określono, że wspomniane ostrzeżenia i wiadomości mają zajmować 50 % płaszczyzny, na której są wydrukowane. Należy określić dokładne umiejscowienie tych ostrzeżeń na torebkach z tytoniem do samodzielnego skręcania papierosów. Torebki mogą mieć formę prostokątnej kieszeni z klapką przykrywającą zamknięcie („torebka prostokątna”) lub stojącej torebki.

(2)

Torebki prostokątne mogą mieć formę torebki z zawijaną klapką otwieranej zwykle w dwóch etapach lub torebki o płaskim dnie z zaginaną klapką, otwieranej zwykle w jednym etapie. Wiele tego rodzaju torebek składa się z przezroczystej osłony z tworzywa sztucznego i papierowej wkładki, na której można nadrukować ostrzeżenia zdrowotne. W niektórych przypadkach torebki z zawijaną klapką są produkowane z polietylenu, polipropylenu lub laminatu i w opinii przedstawicieli przemysłu należałoby je ponownie zaprojektować, aby umożliwić nadruk po obu stronach klapki, w szczególności jeśli dana torebka nie jest wielowarstwowa.

(3)

Aby ostrzeżenia zdrowotne znajdowały się w tym samym miejscu na wszystkich prostokątnych torebkach oraz aby ostrzeżenie ogólne i wiadomość informacyjna były dobrze widoczne, należy je nadrukowywać na płaszczyznach, które stają się widoczne po całkowitym otwarciu opakowania jednostkowego.

(4)

W odniesieniu do opakowań z polietylenu, polipropylenu lub laminatu, w przypadku gdy istnieje ryzyko migracji tuszu z pokrytej drukiem wewnętrznej części zawijanej klapki, należy przewidzieć okres przejściowy w celu zmiany umiejscowienia ostrzeżenia ogólnego i wiadomości informacyjnej, aby uniknąć nadrukowywania na płaszczyznach mających bezpośredni kontakt z tytoniem. Powinno to dać przemysłowi czas na dostosowanie procesu produkcji do nowych zasad. Kosztów związanych z tymi dostosowaniami nie uznaje się za nieproporcjonalne ze względu na korzyści wynikające z lepszej widoczności ostrzeżeń po całkowitym otwarciu opakowania.

(5)

W przypadku stojącej torebki najodpowiedniejszym miejscem dla ostrzeżenia ogólnego i wiadomości informacyjnej jest spodnia płaszczyzna, w szczególności dlatego, że płaszczyzny wewnętrzne są zasłonięte przez zawartość torebki.

(6)

Rozmiary ostrzeżeń należy obliczyć w stosunku do rozmiaru danej płaszczyzny przy opakowaniu zamkniętym, zgodnie z art. 8 ust. 5 dyrektywy 2014/40/UE.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 25 dyrektywy 2014/40/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszej decyzji ustanawia się przepisy dotyczące dokładnego umiejscowienia ostrzeżeń ogólnych i wiadomości informacyjnych na torebkach z tytoniem do samodzielnego skręcania papierosów.

Artykuł 2

Umiejscowienie ostrzeżenia ogólnego i wiadomości informacyjnej na torebkach prostokątnych

1.   W przypadku tytoniu do samodzielnego skręcania w prostokątnych kieszeniach z klapką przykrywającą zamknięcie („torebki prostokątne”) ostrzeżenie ogólne i wiadomość informacyjną nadrukowuje się na dwóch płaszczyznach, które stają się widoczne po całkowitym otwarciu opakowania, jak przedstawiono w sekcjach 1 i 2 załącznika.

Ostrzeżenie ogólne i wiadomość informacyjna są zamieszczone przy górnej krawędzi i zajmują 50 % odpowiednich płaszczyzn, na których są nadrukowane, jak przedstawiono w sekcjach 1 i 2 załącznika.

Ostrzeżenie ogólne nadrukowuje się na powierzchni górnej.

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 do dnia 20 maja 2018 r. w odniesieniu do tytoniu do samodzielnego skręcania w prostokątnych torebkach z zawijaną klapką wykonanych z polietylenu, polipropylenu lub laminatu, jak przedstawiono w sekcji 3 załącznika, zastosowanie mają następujące przepisy:

a)

wiadomość informacyjna może być umiejscowiona na płaszczyźnie, która staje się widoczna po częściowym odwinięciu opakowania jednostkowego;

b)

ostrzeżenie ogólne może być umiejscowione na spodniej płaszczyźnie, która staje się widoczna po całkowitym otwarciu opakowania jednostkowego;

c)

wewnętrznej strony klapki, która staje się widoczna po całkowitym otwarciu opakowania jednostkowego, nie zadrukowuje się ani nie wykorzystuje w inny sposób;

d)

ostrzeżenie ogólne i wiadomość informacyjną umieszcza się przy górnej krawędzi odpowiednich płaszczyzn, na których są nadrukowane.

Artykuł 3

Umiejscowienie ostrzeżenia ogólnego i wiadomości informacyjnej na torebkach stojących

1.   W przypadku tytoniu do samodzielnego skręcania w torebkach stojących ostrzeżenie ogólne i wiadomość informacyjną umieszcza się na płaszczyznach na dnie torebki stojącej, które stają się widoczne po położeniu torebki („podstawa opakowania jednostkowego”), jak przedstawiono w sekcji 4 załącznika.

2.   Ostrzeżenie ogólne nadrukowuje się na płaszczyźnie nad zagięciem w podstawie opakowania jednostkowego, a wiadomość informacyjną – na płaszczyźnie pod zagięciem. Ostrzeżenie ogólne i wiadomość informacyjna zajmują 50 % odpowiednich płaszczyzn, na których są nadrukowane. Do obliczenia powierzchni płaszczyzn wykorzystuje się ich rozmiary po zaklejeniu krawędzi.

Artykuł 4

Przepis przejściowy

Tytoń do samodzielnego skręcania w torebkach wyprodukowany lub dopuszczony do swobodnego obrotu do dnia 20 maja 2018 r. oraz opatrzony ostrzeżeniem ogólnym i wiadomością informacyjną zgodnie z art. 2 ust. 2 może być wprowadzany do obrotu do dnia 20 maja 2019 r.

Artykuł 5

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 września 2015 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 127 z 29.4.2014, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Graficzne przedstawienie dokładnego umiejscowienia ostrzeżenia ogólnego i wiadomości informacyjnej, o którym mowa w art. 2 i 3

1.   TOREBKA O PŁASKIM DNIE (ART. 2 UST. 1)

Image Image

2.   TOREBKA Z ZAWIJANĄ KLAPKĄ (ART. 2 UST. 1)

Image Image

3.   TOREBKA Z ZAWIJANĄ KLAPKĄ (DRUGA MOŻLIWOŚĆ UMIEJSCOWIENIA, ART. 2 UST. 2)

Image Image

4.   TOREBKA STOJĄCA (ART. 3)

Image Image

Top