EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1194

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1194 z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie publikacji z zastrzeżeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do normy EN 12635:2002+A1:2008 dotyczącej drzwi i bram przemysłowych, komercyjnych i garażowych na podstawie dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Dz.U. L 193 z 21.7.2015, p. 130–132 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1194/oj

21.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 193/130


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1194

z dnia 20 lipca 2015 r.

w sprawie publikacji z zastrzeżeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do normy EN 12635:2002+A1:2008 dotyczącej drzwi i bram przemysłowych, komercyjnych i garażowych na podstawie dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającą dyrektywę 95/16/WE (1), w szczególności jej art. 10,

uwzględniając opinię Komitetu ustanowionego na mocy art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Jeśli norma krajowa stanowiąca transpozycję normy zharmonizowanej, do której odniesienie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obejmuje jeden lub więcej z zasadniczych wymogów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonych w załączniku I do dyrektywy 2006/42/WE, maszynę zbudowaną zgodnie z tą normą uważa się za spełniającą przedmiotowe zasadnicze wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

(2)

W grudniu 2010 r. Zjednoczone Królestwo wniosło formalny sprzeciw w odniesieniu do normy EN 12635:2002+A1:2008 „Bramy – Instalowanie i użytkowanie”, zgłoszonej przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) do zharmonizowania na podstawie dyrektywy 2006/42/WE, do której to normy odniesienie zostało opublikowane po raz pierwszy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 8 września 2009 r. (3).

(3)

Formalne zastrzeżenie uzasadnia się tym, że norma zharmonizowana EN 12453 „Bramy – Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem – Wymagania”, wymieniona w pkt 5.1. Instalacja i w załączniku D do normy EN 12635:2002+A1:2008, nie spełnia wszystkich zasadniczych wymogów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zawartych w załączniku I do dyrektywy 2006/42/WE.

(4)

Wskazane niedociągnięcia normy zharmonizowanej EN 12453:2000 dotyczą jej pkt 4.1.1. Zagrożenia spowodowane przez punkty zgniatania, ścinania i wciągania, 4.2. Zagrożenia spowodowane przez napęd lub źródło energii, 4.4.3. Zachodzenie skrzydeł, 4.5. Wpływ rodzaju użytkowania na poziom zagrożenia, 5.1.1. Zapobieganie zagrożeniom spowodowanym przez punkty zgniatania, ścinania i wciągania oraz ochrona przed nimi oraz 5.5. Minimalny poziom ochrony.

(5)

Po zbadaniu normy EN 12635:2002+A1:2008 wspólnie z przedstawicielami komitetu utworzonego na mocy art. 22 dyrektywy 2006/42/WE Komisja stwierdziła, że norma nie spełnia zasadniczych wymogów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonych w pkt 1.1.2. Zasady bezpieczeństwa kompleksowego, 1.1.6. Ergonomia, 1.2.1. Bezpieczeństwo i niezawodność układów sterowania, 1.3.7. Ryzyko związane z częściami ruchomymi, 1.3.8.2. Ruchome części związane z procesem, 1.4.1. Wymagania ogólne dotyczące osłon i urządzeń ochronnych, 1.4.3. Wymagania szczególne dotyczące urządzeń ochronnych i 1.5.14. Ryzyko uwięzienia we wnętrzu maszyny załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE.

(6)

Z uwagi na konieczność poprawy aspektów bezpieczeństwa w normie EN 12635:2002+A1:2008 i w oczekiwaniu na odpowiednie zmiany tej normy, publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do normy EN 12635:2002+A1:2008 powinno towarzyszyć stosowne ostrzeżenie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Odniesienie do normy EN 12635:2002+A1:2008 „Bramy – Instalowanie i użytkowanie”, zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z zastrzeżeniem podanym w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 lipca 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 24.

(2)  Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.

(3)  Dz.U. C 214 z 8.9.2009, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

KOMUNIKAT KOMISJI W RAMACH WDRAŻANIA DYREKTYWY 2006/42/WE

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

Europejska organizacja normalizacyjna (1)

Tytuł i odniesienie do normy zharmonizowanej

(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja w Dz.U.

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

CEN

EN 12635:2002+A1:2008 Bramy – Instalowanie i użytkowanie

8.9.2009

Ostrzeżenie: W odniesieniu do pkt 5.1 i załącznika D niniejsza publikacja nie dotyczy odniesienia do normy EN 12453:2000, której stosowanie nie stanowi podstawy do domniemania zgodności z zasadniczymi wymogami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w pkt 1.1.2, 1.1.6, 1.2.1, 1.3.7, 1.3.8.2, 1.4.1, 1.4.3 i 1.5.14 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE.

Uwaga 1:

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Uwaga 2:

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z zasadniczymi lub innymi wymogami stosownego prawodawstwa Unii.


(1)  ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel. +32 25500811; faks: +32 25500819 (http://www.cen.eu)


Top