EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1143

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1143 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie opublikowania z ograniczeniami w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zgodnie z procedurami krajowymi odniesienia do normy EN 60335-2-15:2002 dotyczącej wymagań szczegółowych dotyczących sprzętu do ogrzewania cieczy, na podstawie dyrektywy 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 185, 14.7.2015, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1143/oj

14.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/23


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1143

z dnia 13 lipca 2015 r.

w sprawie opublikowania z ograniczeniami w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zgodnie z procedurami krajowymi odniesienia do normy EN 60335-2-15:2002 dotyczącej wymagań szczegółowych dotyczących sprzętu do ogrzewania cieczy, na podstawie dyrektywy 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (1), w szczególności jej art. 5 akapit drugi i trzeci,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (2), w szczególności jego art. 11 ust. 1 lit. b),

uwzględniając opinię grupy roboczej ds. dyrektywy o niskim napięciu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W przypadku gdy norma krajowa stanowiąca transpozycję normy zharmonizowanej, do której odniesienie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zgodnie z procedurami krajowymi, obejmuje co najmniej jeden element założeń związanych z bezpieczeństwem określonych w załączniku I do dyrektywy 2006/95/WE, sprzęt elektryczny, przewidziany do stosowania w określonych granicach napięcia, zbudowany zgodnie z tą normą uważa się za spełniający odnośne założenia związane z bezpieczeństwem.

(2)

We wrześniu 2014 r. Cypr złożył formalne zastrzeżenie w odniesieniu do normy EN 60335-2-15:2002, ostatnio zmienionej zmianą A11:2012, „Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do ogrzewania cieczy”.

(3)

W formalnym zastrzeżeniu Cypru stwierdzono, że norma EN 60335-2-15:2002, ostatnio zmieniona zmianą A11:2012, nie zawiera szczegółowych przepisów dotyczących sprzętu do kawy lub do ogólnego użytku, przeznaczonego – lub o którym wiadomo z doświadczenia, że jest używany w tym celu – do przygotowywania pewnych rodzajów kawy lub podgrzewania niektórych cieczy (np. mleka). Taki sprzęt elektryczny składa się z otwartego dzbanka z elementem grzejnym wbudowanym w dnie i z uchwytu. Element grzejny jest zasilany poprzez umieszczenie dzbanka na podstawce podłączonej do sieci elektrycznej, za pośrednictwem okrągłej wtyczki i gniazda wtykowego podobnych do tych, jakie stosuje się w tradycyjnych czajnikach. Mielona kawa przed zagotowaniem podnosi się w dzbanku i ze względu na energię cieplną zgromadzoną w urządzeniu gorąca kawa przelewa się, nawet jeżeli wstrzyma się potem działanie urządzenia lub podniesie je z podstawki. Przy podgrzewaniu mleka występuje podobne zjawisko przelewania się. W rezultacie zachodzi ryzyko poważnych oparzeń, w przypadku gdy kipiący płyn wyleje się na skórę użytkownika lub znajdujących się w pobliżu dzieci, a norma jako taka nie daje podstaw do domniemania zgodności z dyrektywą 2006/95/WE.

(4)

Po analizie normy EN 60335-2-15:2002, ostatnio zmienionej zmianą A11:2012, Komisja wraz z przedstawicielami grupy roboczej ds. dyrektywy o niskim napięciu stwierdziła, że norma ta nie spełnia założeń związanych z bezpieczeństwem określonych w pkt 1 lit. d) w związku z pkt 2 lit. b) załącznika I do dyrektywy 2006/95/WE.

(5)

Uwzględniając wymagające ulepszenia aspekty związane z bezpieczeństwem, do czasu odpowiedniej zmiany normy publikacja w Dz.U. oraz zgodnie z procedurami krajowymi odniesienia do normy EN 60335-2-15:2002, ostatnio zmienionej zmianą A11:2012, powinna być opatrzona odpowiednim ostrzeżeniem.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 22 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Odniesienie do normy EN 60335-2-15:2002, ostatnio zmienionej zmianą A11:2012, „Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do ogrzewania cieczy” publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zgodnie z procedurami krajowymi z ograniczeniem określonym w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 374 z 27.12.2006, s. 10.

(2)  Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.


ZAŁĄCZNIK

Publikacja tytułów i odniesień do zharmonizowanej normy europejskiej EN 60335-2-15:2002 na podstawie dyrektywy 2006/95/WE

ESO (1)

Tytuł i odniesienie do normy zharmonizowanej

(oraz dokument referencyjny)

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

Cenelec

EN 60335-2-15:2002

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do ogrzewania cieczy

IEC 60335-2-15:2002

EN 60335-2-15:1996

+ A1:1999

+ A2:2000

Termin minął

(1.7.2007)

Przypis 2.1

EN 60335-2-15:2002/A1:2005

IEC 60335-2-15:2002/A1:2005

Przypis 3

Termin minął

(1.9.2008)

EN 60335-2-15:2002/A2:2008

IEC 60335-2-15:2002/A2:2008

Przypis 3

Termin minął

(1.8.2013)

EN 60335-2-15:2002/A11:2012

Przypis 3

23.1.2015

EN 60335-2-15:2002/A11:2012/AC:2013

 

 

EN 60335-2-15:2002/AC:2006

 

 

Ograniczenie: Stosowanie niniejszej publikacji nie stanowi podstawy do domniemania zgodności z założeniami związanymi z bezpieczeństwem określonymi w pkt 1 lit. d) w związku z pkt 2 lit. b) załącznika I do dyrektywy 2006/95/WE, w szczególności w odniesieniu do zagrożeń wynikających z przelania się gorącej kawy lub gorących cieczy, gdy dotyczy to sprzętu przeznaczonego – lub o którym wiadomo z doświadczenia, że jest używany w tym celu – do przygotowywania pewnych rodzajów kawy lub podgrzewania niektórych cieczy (np. mleka), które zwiększają swoją objętość w trakcie przyrządzania kawy lub podgrzewania cieczy.


(1)  ESO: europejska organizacja normalizacyjna:

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles, tel. +32 2 5196871, faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

Przypis 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejską organizację normalizacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach może być inaczej.

Przypis 2.1: Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z zasadniczymi lub innymi wymaganiami stosownego prawodawstwa Unii.

Przypis 3: W przypadku zmian normą, do której dokonuje się odniesienia, jest EN CCCCC:RRRR z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz z podaną nową zmianą. Zastąpiona norma obejmuje zatem EN CCCCC:RRRR i jej wcześniejsze zmiany, o ile takie miały miejsce, ale nie obejmuje podanej nowej zmiany. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z zasadniczymi lub innymi wymaganiami stosownego prawodawstwa Unii.


Top