EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0835

Decyzja Rady (UE) 2015/835 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komisji Mieszanej UE–EFTA ds. wspólnego tranzytu, w sprawie przyjęcia decyzji zmieniającej Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej

OJ L 132, 29.5.2015, p. 69–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/835/oj

29.5.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/69


DECYZJA RADY (UE) 2015/835

z dnia 11 maja 2015 r.

w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komisji Mieszanej UE–EFTA ds. wspólnego tranzytu, w sprawie przyjęcia decyzji zmieniającej Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4, w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 15a Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, Republiką Austrii, Republiką Finlandii, Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Królestwem Szwecji i Konfederacją Szwajcarską (1) (zwanej dalej „Konwencją”) państwo trzecie może zostać Umawiającą się Stroną Konwencji w wyniku decyzji Komisji Mieszanej UE–EFTA, ustanowionej na mocy Konwencji, o zaproszeniu tego państwa.

(2)

Artykuł 15 Konwencji upoważnia Komisję Mieszaną UE–EFTA do wydawania zaleceń i uchwalania, w drodze decyzji, zmian Konwencji i dodatków do Konwencji.

(3)

Była jugosłowiańska republika Macedonii wystąpiła z formalnym wnioskiem o przystąpienie do wspólnego systemu tranzytowego.

(4)

Spełniwszy istotne wymogi prawne,strukturalne i wymogi w zakresie technologii informacyjnej, które są warunkiem przystąpienia, była jugosłowiańska republika Macedonii – w wyniku formalnej procedury przystąpienia – może przystąpić do Konwencji.

(5)

Rozszerzenie wspólnego systemu tranzytowego będzie wymagało zmian Konwencji w zakresie nowych odniesień językowch w języku uzrędowym byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii oraz odpowiedniego dostosowania dokumentów gwarancyjnych.

(6)

Proponowane zmiany przedstawiono i omówiono na forum grupy roboczej UE–EFTA ds. wspólnego tranzytu i uproszczenia formalności w obrocie towarowym, a ich brzmienie zostało wstępnie zatwierdzone.

(7)

Stanowisko Unii w sprawie proponowanych zmian powinno być zatem oparte na dołączonym projekcie decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komisji Mieszanej UE–EFTA ds. wspólnego tranzytu, opiera się na projekcie decyzji dołączonym do niniejszej decyzji.

Przedstawiciele Unii w Komisji Mieszanej UE–EFTA ds. wspólnego tranzytu mogą uzgodnić w projekcie decyzji niewielkie zmiany.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 maja 2015 r.

W imieniu Rady

J. DŪKLAVS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 226 z 13.8.1987, s. 2.


PROJEKT

DECYZJA nr …/2015 KOMISJI MIESZANEJ UE–EFTA DS. WSPÓLNEGO TRANZYTU

z dnia …

zmieniająca Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej

KOMISJA MIESZANA UE–EFTA,

uwzględniając Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej (1), w szczególności jej art. 15 ust. 3 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Była jugosłowiańska republika Macedonii wyraziła wolę przystąpienia do Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej (zwanej dalej „Konwencją”) i w wyniku decyzji nr …/2015 z dnia … 2015 r. (*) Komisji Mieszanej UE–EFTA, ustanowionej na mocy Konwencji, otrzymała stosowne zaproszenie.

(2)

W związku z powyższym do Konwencji należy wprowadzić, w odpowiednim porządku, wersję językową stosowanych w niej odniesień w języku urzędowym byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii.

(3)

Stosowanie niniejszej decyzji powinno być powiązane z datą przystąpienia byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii do Konwencji.

(4)

W celu umożliwienia stosowania formularzy gwarancyjnych wydrukowanych zgodnie z kryteriami obowiązującymi przed datą przystąpienia byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii do Konwencji należy wprowadzić okres przejściowy, w którym druki te, z pewnymi zmianami, będą mogły być nadal stosowane.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić Konwencję,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W dodatku III do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

1.   Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2015 r.

2.   Po dokonaniu niezbędnych dostosowań geograficznych i dostosowań związanych z adresem do doręczeń lub pełnomocnikiem, formularze, których wzór został określony w załącznikach C1, C2, C3, C4, C5 i C6 do dodatku III, w brzmieniu obowiązującym w dniu 1 grudnia 2012 r., mogą być nadal stosowane, jednak nie dłużej niż do dnia 1 maja 2016 r.

Sporządzono w … 2015 r.

W imieniu Komisji Mieszanej UE–EFTA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 226 z 13.8.1987, s. 2.

(*)  Dz.U.: proszę wstawić numer odniesienia oraz datę przyjęcia decyzji zawartej w dok. ST08194/2015.


ZAŁĄCZNIK

1.

W załączniku B1, w polu 51, między Łotwą a Maltą, dodaje się tiret w brzmieniu:

„MK (*) była jugosłowiańska republika Macedonii”

.

2.

W tytule III załącznika B6 wprowadza się następujące zmiany:

2.1.

w pierwszej części tabeli „Ograniczona ważność – 99200” przed MT dodaje się tiret w brzmieniu:

„MK (*) Ограничено важење”

.

2.2.

w drugiej części tabeli „Zwolnienie – 99201” przed MT dodaje się tiret w brzmieniu:

„MK (*) Изземање”

.

2.3.

w trzeciej części tabeli „Alternatywny dowód – 99202” przed MT dodaje się tiret w brzmieniu:

„MK (*) Алтернативен доказ”

.

2.4.

w czwartej części tabeli „Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar … (nazwa i kraj) – 99203” przed MT dodaje się tiret w brzmieniu:

„MK (*) Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја)”

.

2.5.

w piątej części tabeli „Wyprowadzenie z … podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr … – 99204” przed MT dodaje się tiret w brzmieniu:

„MK (*) Излез од … предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № ….”

.

2.6.

w szóstej części tabeli „Zwolniony z wiążącej trasy przewozu – 99205” przed MT dodaje się tiret w brzmieniu:

„MK (*) Изземање од пропишан правец на движење”

.

2.7.

w siódmej części tabeli „Upoważniony nadawca – 99206” przed MT dodaje się tiret w brzmieniu:

„MK (*) Овластен испраќач”

.

2.8.

w ósmej części tabeli „Zwolniony ze składania podpisu – 99207” przed MT dodaje się tiret w brzmieniu:

„MK (*) Изземање од потпис”

.

2.9.

w dziewiątej części tabeli „ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ – 99208” przed MT dodaje się tiret w brzmieniu:

„MK (*) ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА”

.

2.10.

w dziesiątej części tabeli „NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE – 99209” przed MT dodaje się tiret w brzmieniu:

„MK (*) УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ”

.

2.11.

w jedenastej części tabeli „Wystawione retrospektywnie – 99210” przed MT dodaje się tiret w brzmieniu:

„MK * Дополнително издадено”

.

2.12.

w dwunastej części tabeli „Różne – 99211” przed MT dodaje się tiret w brzmieniu:

„MK (*) Различни”

.

2.13.

w trzynastej części tabeli „Luzem – 99212” przed MT dodaje się tiret w brzmieniu:

„MK (*) Рефус”

.

2.14.

wczternastej części tabeli „Nadawca – 99213” przed MT dodaje się tiret w brzmieniu:

„MK (*) Испраќач

.

3.

Załącznik C1 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK C1

wspólna/wspólnotowa procedura tranzytowa

dokument gwarancyjny

gwarancja pojedyncza

I.   Zobowiązanie gwaranta

1.

Niżej podpisany (1) … zamieszkały (z siedzibą) w (2)… niniejszym składa solidarnie gwarancję w urzędzie składania gwarancji … do maksymalnej kwoty … na rzecz Unii Europejskiej (obejmującej Królestwo Belgii, Republikę Bułgarii, Republikę Czeską, Królestwo Danii, Republikę Federalną Niemiec, Republikę Estońską, Irlandię, Republikę Grecką, Królestwo Hiszpanii, Republikę Francuską, Republikę Chorwacji, Republikę Włoską, Republikę Cypryjską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Wielkie Księstwo Luksemburga, Węgry, Republikę Malty, Królestwo Niderlandów, Republikę Austrii, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Portugalską, Rumunię, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką, Republikę Finlandii, Królestwo Szwecji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) oraz Republiki Islandii, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Królestwa Norwegii, Konfederacji Szwajcarskiej, Republiki Turcji, Księstwa Andory oraz Republiki San Marino (3), na kwoty wynikające z zobowiązań głównych lub ubocznych, kosztów i dopłat – z wyjątkiem kar pieniężnych – które główny zobowiązany (4), …, jest lub może być winny wymienionym państwom z tytułu należności celnych i innych opłat dotyczących opisanych poniżej towarów objętych wspólnotową lub wspólną procedurą tranzytową od urzędu wyjścia … do urzędu przeznaczenia …

Opis towarów: ….

2.

Niżej podpisany zobowiązuje się, w terminie 30 dni po pierwszym pisemnym wezwaniu właściwych organów krajów wymienionych w pkt 1, bezzwłocznie uiścić żądane kwoty, o ile on lub inna zainteresowana osoba nie udowodni właściwym organom przed upływem tego terminu, że procedura została zakończona.

Właściwe organy mogą, z uzasadnionych powodów, na wniosek niżej podpisanego, przedłużyć termin 30 dni od dnia wezwania do zapłaty, w którym niżej podpisany powinien uiścić żądane kwoty. Koszty wynikające z udzielenia dodatkowego terminu, w szczególności odsetki, należy tak wyliczyć, aby odpowiadały one kwocie pobieranej z tego tytułu w podobnych okolicznościach na rynku pieniężnym lub finansowym danego kraju.

3.

Niniejsze zobowiązanie jest wiążące z dniem jego przyjęcia przez urząd składania gwarancji. Niżej podpisany pozostaje odpowiedzialny za zapłacenie długu powstałego w wyniku wspólnotowych lub wspólnych procedur tranzytowych, które są objęte niniejszym zobowiązaniem, o ile procedury rozpoczęły się, zanim odwołanie lub cofnięcie gwarancji stało się skuteczne, nawet jeżeli wniosek o zapłatę został złożony po tej dacie.

4.

Do celów niniejszego zobowiązania niżej podpisany podaje adresy do doręczeń (5) we wszystkich krajach określonych w pkt 1:

Kraj

Imię i nazwisko lub nazwa i pełny adres

 

 

Niżej podpisany uznaje, że wszelka korespondencja, powiadomienia oraz wszelkie formalności lub środki proceduralne dotyczące niniejszego zobowiązania, przesłane lub złożone na piśmie pod jednym z jego adresów do doręczeń, są uznawane za doręczone prawidłowo.

Niżej podpisany uznaje jurysdykcję sądów w miejscach, gdzie posiada adresy do doręczeń.

Niżej podpisany zobowiązuje się nie zmieniać adresów do doręczeń; ewentualna zmiana jednego lub kilku adresów do doręczeń może nastąpić tylko po wcześniejszym poinformowaniu urzędu składania gwarancji.

Sporządzono w …, dnia ….

(Podpis) (6)

II.   Przyjęcie przez urząd składania gwarancji

Urząd składania gwarancji ….

Zobowiązanie gwaranta przyjęto dnia … r. w celu zabezpieczenia wspólnotowej/wspólnej operacji tranzytowej wykonywanej na podstawie zgłoszenia tranzytowego nr … z dnia … r. (7).

(Pieczęć i podpis)”

4.

Załącznik C2 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK C2

wspólna/wspólnotowa procedura tranzytowa

dokument gwarancyjny

gwarancja pojedyncza w formie karnetów

I.   Zobowiązanie gwaranta

1.

Niżej podpisany (8) … zamieszkały (z siedzibą) w (9) … niniejszym składa solidarnie gwarancję w urzędzie składania gwarancji … na rzecz Unii Europejskiej (obejmującej Królestwo Belgii, Republikę Bułgarii, Republikę Czeską, Królestwo Danii, Republikę Federalną Niemiec, Republikę Estońską, Irlandię, Republikę Grecką, Królestwo Hiszpanii, Republikę Francuską, Republikę Chorwacji, Republikę Włoską, Republikę Cypryjską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Wielkie Księstwo Luksemburga, Węgry, Republikę Malty, Królestwo Niderlandów, Republikę Austrii, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Portugalską, Rumunię, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką, Republikę Finlandii, Królestwo Szwecji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) oraz Republiki Islandii, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Królestwa Norwegii, Konfederacji Szwajcarskiej, Republiki Turcji, Księstwa Andory oraz Republiki San Marino (10), na kwoty wynikające z zobowiązań głównych lub ubocznych, kosztów i dopłat – z wyjątkiem kar pieniężnych – które główny zobowiązany jest lub może być winny wymienionym państwom z tytułu należności celnych i innych opłat dotyczących towarów objętych wspólnotową lub wspólną procedurą tranzytową, za które niżej podpisany przyjął odpowiedzialność poprzez wystawienie karnetów gwarancji pojedynczej, do maksymalnej kwoty 7 000 EUR na każdy karnet gwarancyjny.

2.

Niżej podpisany zobowiązuje się, w terminie 30 dni po pierwszym pisemnym wezwaniu właściwych organów krajów wymienionych w pkt 1, bezzwłocznie uiścić żądane kwoty do wysokości maksymalnej kwoty 7 000 EUR na każdy karnet gwarancji pojedynczej, o ile on lub inna zainteresowana osoba nie udowodni właściwym organom przed upływem tego terminu, że procedura została zakończona.

Właściwe organy mogą, z uzasadnionych powodów, na wniosek niżej podpisanego, przedłużyć termin 30 dni od dnia wezwania do zapłaty, w którym niżej podpisany powinien uiścić żądane kwoty. Koszty wynikające z udzielenia dodatkowego terminu, w szczególności odsetki, należy tak wyliczyć, aby odpowiadały one kwocie pobieranej z tego tytułu w podobnych okolicznościach na rynku pieniężnym lub finansowym danego kraju.

3.

Niniejsze zobowiązanie jest wiążące z dniem jego przyjęcia przez urząd składania gwarancji. Niżej podpisany pozostaje odpowiedzialny za zapłacenie długu powstałego w wyniku wspólnotowych lub wspólnych procedur tranzytowych, które są objęte niniejszym zobowiązaniem, o ile procedury rozpoczęły się, zanim odwołanie lub cofnięcie gwarancji stało się skuteczne, nawet jeżeli wniosek o zapłatę został złożony po tej dacie.

4.

Do celów niniejszego zobowiązania niżej podpisany podaje adresy do doręczeń (11) we wszystkich krajach określonych w pkt 1:

Kraj

Imię i nazwisko lub nazwa i pełny adres

 

 

Niżej podpisany uznaje, że wszelka korespondencja, powiadomienia oraz wszelkie formalności lub środki proceduralne dotyczące niniejszego zobowiązania, przesłane lub złożone na piśmie pod jednym z jego adresów do doręczeń, są uznawane za doręczone prawidłowo.

Niżej podpisany uznaje jurysdykcję sądów w miejscach, gdzie posiada swoje adresy do doręczeń.

Niżej podpisany zobowiązuje się nie zmieniać adresów do doręczeń; ewentualna zmiana jednego lub kilku adresów do doręczeń może nastąpić tylko po wcześniejszym poinformowaniu urzędu składania gwarancji.

Sporządzono w … dnia …

(Podpis) (12)

II.   Przyjęcie przez urząd składania gwarancji

Urząd składania gwarancji

Oświadczenie gwaranta przyjęto dnia

(Pieczęć i podpis)”

5.

Załącznik C4 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK C4

wspólna/wspólnotowa procedura tranzytowa

dokument gwarancyjny

gwarancja generalna

I.   Zobowiązanie gwaranta

1.

Niżej podpisany (13) … zamieszkały (z siedzibą) w (14) … niniejszym składa solidarnie gwarancję w urzędzie składania gwarancji … do maksymalnej kwoty … stanowiącej 100/50/30 (15) % kwoty referencyjnej, na rzecz Unii Europejskiej (obejmującej Królestwo Belgii, Republikę Bułgarii, Republikę Czeską, Królestwo Danii, Republikę Federalną Niemiec, Republikę Estońską, Irlandię, Republikę Grecką, Królestwo Hiszpanii, Republikę Francuską, Republikę Chorwacji, Republikę Włoską, Republikę Cypryjską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Wielkie Księstwo Luksemburga, Węgry, Republikę Malty, Królestwo Niderlandów, Republikę Austrii, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Portugalską, Rumunię, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką, Republikę Finlandii, Królestwo Szwecji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) oraz Republiki Islandii, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Królestwa Norwegii, Konfederacji Szwajcarskiej, Republiki Turcji, Księstwa Andory oraz Republiki San Marino (16), na kwoty wynikające z zobowiązań głównych lub ubocznych, kosztów i dopłat – z wyjątkiem kar pieniężnych – które główny zobowiązany (17) … jest lub może być winny wymienionym państwom z tytułu długu w postaci należności celnych i innych opłat dotyczących towarów objętych wspólnotową lub wspólną procedurą tranzytową.

2.

Niżej podpisany zobowiązuje się, w terminie 30 dni po pierwszym pisemnym wezwaniu właściwych organów krajów wymienionych w pkt 1, bezzwłocznie uiścić żądane kwoty do wysokości wymienionej kwoty maksymalnej, o ile on lub inna zainteresowana osoba nie udowodni właściwym organom przed upływem tego terminu, że procedura tranzytowa została zakończona.

Właściwe organy mogą, z uzasadnionych powodów, na wniosek niżej podpisanego, przedłużyć termin 30 dni od dnia wezwania do zapłaty, w którym niżej podpisany powinien uiścić żądane kwoty. Koszty wynikające z udzielenia dodatkowego terminu, w szczególności odsetki, należy tak wyliczyć, aby odpowiadały one kwocie pobieranej z tego tytułu w podobnych okolicznościach na rynku pieniężnym lub finansowym danego kraju.

Kwota ta nie może zostać pomniejszona o kwoty, które na mocy niniejszego zobowiązania zostały już zapłacone, chyba że wystąpiono wobec niżej podpisanego o zapłatę należności wynikających z realizacji wspólnotowej lub wspólnej operacji tranzytowej, która rozpoczęła się przed otrzymaniem danego wezwania do zapłaty lub w ciągu następnych 30 dni.

3.

Niniejsze zobowiązanie jest wiążące z dniem jego przyjęcia przez urząd składania gwarancji. Niżej podpisany pozostaje odpowiedzialny za zapłacenie długu powstałego w wyniku wspólnotowych lub wspólnych procedur tranzytowych, które są objęte niniejszym zobowiązaniem, o ile procedury rozpoczęły się, zanim odwołanie lub cofnięcie gwarancji stało się skuteczne, nawet jeżeli wniosek o zapłatę został złożony po tej dacie.

4.

Do celów niniejszego zobowiązania niżej podpisany podaje adresy do doręczeń (18) we wszystkich krajach określonych w pkt 1:

Kraj

Imię i nazwisko lub nazwa i pełny adres

 

 

Niżej podpisany uznaje, że wszelka korespondencja, powiadomienia oraz wszelkie formalności lub środki proceduralne dotyczące niniejszego zobowiązania, przesłane lub złożone na piśmie pod jednym z jego adresów do doręczeń, są uznawane za doręczone prawidłowo.

Niżej podpisany uznaje jurysdykcję sądów w miejscach, gdzie posiada swoje adresy do doręczeń.

Niżej podpisany zobowiązuje się nie zmieniać adresów do doręczeń; ewentualna zmiana jednego lub kilku adresów do doręczeń może nastąpić tylko po wcześniejszym poinformowaniu urzędu składania gwarancji.

Sporządzono w …, dnia …

(Podpis) (19)

II.   Przyjęcie przez urząd składania gwarancji

Urząd składania gwarancji

Oświadczenie gwaranta przyjęto dnia

(Pieczęć i podpis)”

6.

W polu 7 załącznika C5 między wyrazami „Islandia” i „Norwegia” dodaje się wyrazy „była jugosłowiańska republika Macedonii”.

7.

W polu 6 załącznika C6 między wyrazami „Islandia” i „Norwegia” dodaje się wyrazy „była jugosłowiańska republika Macedonii”.


(1)  Imię i nazwisko lub nazwa.

(2)  Pełny adres.

(3)  Wykreślić nazwę Umawiającej się Strony lub Umawiających się Stron lub krajów (Andora lub San Marino), przez których obszar nie będą przewożone towary. Odniesienie do Księstwa Andory i Republiki San Marino dotyczy tylko procedury tranzytu wspólnotowego.

(4)  Imię i nazwisko lub nazwa.

(5)  Jeżeli przepisy prawne danego kraju nie przewidują ustanowienia adresu do doręczeń, gwarant musi ustanowić w takim kraju pełnomocnika do odbioru kierowanej do niego korespondencji. W takim przypadku uznanie, o którym mowa w pkt 4 akapit drugi oraz zobowiązanie, o którym mowa w pkt 4 akapit czwarty, stosuje się odpowiednio. W kwestiach spornych wynikających z gwarancji właściwe są sądy w miejscu, w którym gwarant posiada adres do doręczeń lub w którym wyznaczył pełnomocnika do odbioru korespondencji.

(6)  Przed złożeniem podpisu należy odręcznie dopisać: »Gwarancja na kwotę …«, przy czym kwotę należy wpisać słownie.

(7)  Wypełnia urząd składania gwarancji.

(8)  Imię i nazwisko lub nazwa.

(9)  Pełny adres.

(10)  Wyłącznie dla procedur tranzytu wspólnotowego.

(11)  Jeżeli przepisy prawne danego kraju nie przewidują ustanowienia adresu do doręczeń, gwarant musi ustanowić w takim kraju pełnomocnika do odbioru kierowanej do niego korespondencji. W takim przypadku uznanie, o którym mowa w pkt 4 akapit drugi oraz zobowiązanie, o którym mowa w pkt 4 akapit czwarty, stosuje się odpowiednio. W kwestiach spornych wynikających z gwarancji właściwe są sądy w miejscu, w którym gwarant posiada adres do doręczeń lub w którym wyznaczył pełnomocnika do odbioru korespondencji.

(12)  Przed złożeniem podpisu należy odręcznie dopisać: »Gwarancja«

(13)  Imię i nazwisko lub nazwa.

(14)  Pełny adres.

(15)  Niepotrzebne skreślić.

(16)  Wykreślić nazwę Umawiającej się Strony lub krajów (Andora lub San Marino), przez których obszar nie będą przewożone towary. Odniesienie do Księstwa Andory i Republiki San Marino dotyczy tylko procedur tranzytu wspólnotowego.

(17)  Imię i nazwisko lub nazwa.

(18)  Jeżeli przepisy prawne danego kraju nie przewidują ustanowienia adresu do doręczeń, gwarant musi ustanowić w takim kraju pełnomocnika do odbioru kierowanej do niego korespondencji. W takim przypadku uznanie, o którym mowa w pkt 4 akapit drugi oraz zobowiązanie, o którym mowa w pkt 4 akapit czwarty, stosuje się odpowiednio. W kwestiach spornych wynikających z gwarancji właściwe są sądy w miejscu, w którym gwarant posiada adres do doręczeń lub w którym wyznaczył pełnomocnika do odbioru korespondencji.

(19)  Przed złożeniem podpisu należy odręcznie dopisać: »Gwarancja na kwotę…«, przy czym kwotę należy wpisać słownie.


Top