Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0251

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/251 z dnia 13 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję 2014/709/WE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 710) Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 41, 17.2.2015, p. 46–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/251/oj

17.2.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 41/46


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/251

z dnia 13 lutego 2015 r.

zmieniająca decyzję 2014/709/WE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 710)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (3), w szczególności jej art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją wykonawczą Komisji 2014/709/UE (4) ustanowiono środki kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. W załączniku do tej decyzji wyznaczono i wymieniono niektóre obszary tych państw członkowskich rozróżnione w zależności od poziomu ryzyka na podstawie sytuacji epidemiologicznej. Wykaz ten obejmuje niektóre obszary Estonii, Litwy, Łotwy, Polski i Włoch.

(2)

Artykuł 11 decyzji wykonawczej 2014/709/UE, którym ustanowiono zakaz wysyłania do innych państw członkowskich i do państw trzecich świeżej wieprzowiny oraz niektórych surowych wieprzowych wyrobów mięsnych i wieprzowych produktów mięsnych z obszarów wymienionych w załączniku, powinien zostać poddany przeglądowi w celu zapewnienia jego spójności w odniesieniu do odstępstw mających zastosowanie do wywozu do państw trzecich.

(3)

Od października 2014 r. odnotowano kilka przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików na granicy między Estonią i Łotwą – w obydwu państwach członkowskich na obszarze określonym w części I załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE. Dwa przypadki zgłoszono na Litwie – w Kownie i w Kupiszkach.

(4)

Zmiany obecnej sytuacji epidemiologicznej należy uwzględnić w ocenie ryzyka związanego z sytuacją w zakresie zdrowia zwierząt na terytorium Estonii, Litwy i Łotwy. Aby skoncentrować środki kontroli w zakresie zdrowia zwierząt i zapobiegać rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, a także aby zapobiegać niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii oraz unikać nieuzasadnionych barier handlowych ze strony państw trzecich, należy zmienić unijny wykaz obszarów podlegających środkom kontroli w zakresie zdrowia zwierząt przewidziany w decyzji wykonawczej 2014/709/UE, tak aby uwzględnić w nim obecną sytuację w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do tej choroby na terytorium Estonii, Litwy i Łotwy.

(5)

Należy zatem wprowadzić zmiany do załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w celu włączenia do części II tego załącznika odpowiednich obszarów Estonii, Litwy i Łotwy.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą 2014/709/UE.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji wykonawczej 2014/709/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 11 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 zainteresowane państwa członkowskie, na których terytoriach położone są obszary wymienione w załączniku część II, III lub IV, mogą zezwolić na wysyłanie do innych państw członkowskich i państw trzecich świeżej wieprzowiny, o której mowa w ust. 1, oraz surowych wieprzowych wyrobów mięsnych i wieprzowych produktów mięsnych składających się z takiej świeżej wieprzowiny lub ją zawierających, o ile te surowe wieprzowe wyroby mięsne i wieprzowe produkty mięsne uzyskano ze świń, które od urodzenia były trzymane w gospodarstwach położonych poza obszarami wymienionymi w załączniku część II, III i IV, a świeża wieprzowina, surowe wieprzowe wyroby mięsne i wieprzowe produkty mięsne są produkowane, przechowywane i przetwarzane w zakładach zatwierdzonych zgodnie z art. 12.

3.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 zainteresowane państwa członkowskie, na których terytoriach położone są obszary wymienione w załączniku część II, mogą zezwolić na wysyłanie do innych państw członkowskich i państw trzecich świeżej wieprzowiny, o której mowa w ust. 1, oraz surowych wieprzowych wyrobów mięsnych i wieprzowych produktów mięsnych składających się z takiej świeżej wieprzowiny lub ją zawierających, o ile te surowe wieprzowe wyroby mięsne i wieprzowe produkty mięsne uzyskano ze świń, które spełniają wymogi określone w art. 3 ust. 1 i 2 lub 3.”

;

2)

w załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lutego 2015 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.

(2)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.

(3)  Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz.U. L 295 z 11.10.2014, s. 63).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji wykonawczej 2014/709/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części I wprowadza się następujące zmiany:

a)

wpis dotyczący Estonii otrzymuje brzmienie:

„1.   Estonia

Następujące obszary Estonii:

maakond Põlvamaa,

vald Häädemeeste,

vald Kambja,

vald Kasepää,

vald Kolga-Jaani,

vald Konguta,

vald Kõo,

vald Kõpu,

vald Laekvere,

vald Lasva,

vald Meremäe,

vald Nõo,

vald Paikuse,

vald Pärsti,

vald Puhja,

vald Rägavere,

vald Rannu,

vald Rõngu,

vald Saarde,

vald Saare,

vald Saarepeedi,

vald Sõmeru,

vald Surju,

vald Suure-Jaani,

vald Tahkuranna,

vald Torma,

vald Vastseliina,

vald Viiratsi,

vald Vinni,

vald Viru-Nigula,

vald Võru,

linn Võru,

linn Kunda,

linn Viljandi.”

;

b)

wpis dotyczący Łotwy otrzymuje brzmienie:

„2.   Łotwa

Następujące obszary Łotwy:

novads Aizkraukles,

novads Alojas,

w novads Alūksnes – pagasti Ilzenes, Zeltiņu, Kalncempju, Annas, Malienas, Jaunannas, Mālupes i Liepnas,

novads Amatas,

w novads Apes – pagasts Virešu,

novads Baltinavas,

novads Balvu,

novads Cēsu,

novads Gulbenes,

novads Ikšķiles,

novads Inčukalna,

novads Jaunjelgavas,

novads Jaunpiepalgas,

novads Ķeguma,

novads Kocēnu,

novads Krimuldas,

novads Lielvārdes,

novads Līgatnes,

novads Limbažu,

novads Mālpils,

novads Mazsalacas,

novads Neretas,

novads Ogres,

novads Pārgaujas,

novads Priekuļu,

novads Raunas,

novads Ropažu,

novads Rugāju,

novads Salacgrīvas,

novads Salas,

novads Sējas,

novads Siguldas,

novads Skrīveru,

novads Smiltenes,

novads Vecpiebalgas,

novads Vecumnieku,

novads Viesītes,

novads Viļakas,

republikas pilsēta Valmiera.”

;

c)

wpis dotyczący Litwy otrzymuje brzmienie:

„3.   Litwa

Następujące obszary Litwy:

w rajono savivaldybė Kėdainiai – seniūnija Josvainių, Pernaravos, Krakių, Kėdainių miesto, Dotnuvos, Gudžiūnų i Surviliškio,

w rajono savivaldybė Panevežys – seniūnija Krekenavos, Upytės, Velžio, Miežiškių, Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio i Smilgių,

w rajono svaivaldybė Radviliškis – seniūnija Skėmių i Sidabravo,

miesto savivaldybė Kaunas,

miesto savivaldybė Panevežys,

rajono savivaldybė Kaišiadorys,

rajono savivaldybė Kaunas,

rajono savivaldybė Pasvalys,

rajono savivaldybė Prienai,

savivaldybė Birštonas,

savivaldybė Kalvarija,

savivaldybė Kazlu Ruda,

savivaldybė Marijampole.”

;

2)

w części II wprowadza się następujące zmiany:

a)

wpis dotyczący Estonii otrzymuje brzmienie:

„1.   Estonia

Następujące obszary Estonii:

maakond Ida-Virumaa,

maakond Valgamaa,

vald Abja,

vald Halliste,

vald Karksi,

vald Paistu,

vald Tarvastu,

vald Antsla,

vald Mõniste,

vald Varstu,

vald Rõuge,

vald Sõmerpalu,

vald Haanja,

vald Misso,

vald Urvaste.”

;

b)

wpis dotyczący Łotwy otrzymuje brzmienie:

„2.   Łotwa

Następujące obszary Łotwy:

novads Aknīstes,

w novads Alūksnes – pagasti Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemeru, Alsviķu, Mārkalnes, Jaunalūksnes i Pededzes,

w novads Apes – pagasts Gaujienas, Trapenes i Apes,

novads Cesvaines,

novads Ērgļu,

novads Ilūkstes,

republikas pilsēta Jēkabpils,

novads Jēkabpils,

novads Kokneses,

novads Krustpils,

novads Līvānu,

novads Lubānas,

novads Madonas,

novads Pļaviņu,

novads Varakļānu.”

;

c)

wpis dotyczący Litwy otrzymuje brzmienie:

„3.   Litwa

Następujące obszary Litwy:

w rajono savivaldybė Anykščiai – seniūnija Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai, Viešintos oraz część Svėdasai położona na południe od drogi nr 118.

w rajono savivaldybė Kėdainiai – seniūnija Pelėdnagių, Vilainių, Truskavos i Šėtos,

w rajono savivaldybė Kupiškis – seniūnija Alizava, Kupiškis, Noriūnai i Subačius,

w rajono savivaldybė Panevėžys – seniūnija Ramygalos, Vadoklių i Raguvos,

apskritis Alytus,

miesto savivaldybė Vilnius,

rajono savivaldybė Biržai,

rajono savivaldybė Jonava,

rajono savivaldybė Šalcininkai,

rajono savivaldybė Širvintos,

rajono savivaldybė Trakai,

rajono savivaldybė Ukmerge,

rajono savivaldybė Vilnius,

savivaldybė Elektrenai.”

.

Top