EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0017

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/727 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za pierwszy okres objęty opłatą oraz za 2015 r. (EBC/2015/17)

OJ L 115, 6.5.2015, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/727/oj

6.5.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 115/36


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2015/727

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za pierwszy okres objęty opłatą oraz za 2015 r. (EBC/2015/17)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1163/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie opłat nadzorczych (EBC/2014/41) (1), w szczególności art. 9 oraz art. 16 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Europejski Bank Centralny (EBC) zobowiązany jest ustalić całkowitą kwotę nakładanej rocznej opłaty nadzorczej poprzez wystawienie dla każdej z kategorii nadzorowanych podmiotów i nadzorowanych grup zawiadomienia o opłacie oraz publikację tej informacji na stronie internetowej EBC do dnia 30 kwietnia danego okresu objętego opłatą.

(2)

Zawiadomienie o opłacie za pierwszy okres objęty opłatą, tj. za okres od listopada do grudnia 2014 r., zostanie wystawione łącznie z zawiadomieniem o opłacie za okres objęty opłatą przypadający na rok 2015. Całkowita kwota rocznych opłat nadzorczych nałożonych w 2015 r. powinna zatem odzwierciedlać wydatki ponoszone przez EBC w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań nadzorczych od listopada 2014 r.

(3)

Wydatki te obejmują przede wszystkim koszty bezpośrednio związane z zadaniami nadzorczymi EBC, np. nadzorem nad istotnymi podmiotami, nadzorem zwierzchnim nad mniej istotnymi podmiotami oraz wykonywaniem zadań międzywydziałowych i specjalistycznych. Obejmują one także koszty związane pośrednio z zadaniami nadzorczymi EBC, np. koszty usług świadczonych przez służby wsparcia EBC w tym w zakresie zaplecza biurowego, zarządzania kadrami informatyki.

(4)

W celu obliczenia rocznej opłaty nadzorczej należnej w stosunku do każdego nadzorowanego podmiotu i nadzorowanej grupy koszty całkowite dzielone są na dwie części, przypadające odpowiednio na istotne podmioty i grupy oraz mniej istotne podmioty i grupy. Podziału kosztów dokonano na podstawie wydatków przypisanych odpowiednim funkcjom, które sprawują bezpośredni nadzór nad istotnymi nadzorowanymi podmiotami oraz pośredni nadzór nad mniej istotnymi nadzorowanymi podmiotami.

(5)

Wydatki związane z zadaniami z zakresu nadzoru bankowego poniesione przez EBC w pierwszym okresie objętym opłatą i podlegające odzyskaniu w postaci opłat nadzorczych uwzględniono w Rocznym sprawozdaniu finansowym EBC za 2014 r. (2).

(6)

Szacunkowa kwota rocznych wydatków za okres objęty opłatą przypadający na rok 2015 oparta jest na zatwierdzonym budżecie EBC, przy uwzględnieniu zmian w szacunkowej kwocie rocznych wydatków ponoszonych przez EBC, które były znane w dacie przygotowania niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej decyzji zastosowanie znajdują definicje zawarte w rozporządzeniu Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) (3) oraz rozporządzeniu (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41).

Artykuł 2

Całkowita kwota rocznych opłat nadzorczych za pierwszy okres objęty opłatą oraz za 2015 r.

1.   Całkowita kwota rocznych opłat nadzorczych za pierwszy okres objęty opłatą oraz za 2015 r. wynosi 325 986 085 EUR i odpowiada faktycznym kosztom poniesionym przez EBC od listopada do grudnia 2014 oraz szacunkowym rocznym kosztom za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji.

2.   Każda z kategorii nadzorowanych podmiotów i nadzorowanych grup opłaca całkowitą kwotę rocznych opłat nadzorczych zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2015 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 10 kwietnia 2015 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 311 z 31.10.2014, s. 23.

(2)  Dokument opublikowany na stronie internetowej EBC pod adresem www.ecb.europa.eu w lutym 2015 r.

(3)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) (EBC/2014/17) (Dz.U. L 141 z 14.5.2014, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

(EUR)

 

2014

2015

Łącznie

Wynagrodzenia i świadczenia

18 456 945

151 665 635

170 122 580

Wynajem i utrzymanie budynku

2 199 243

22 563 517

24 762 760

Pozostałe koszty operacyjne

9 316 824

121 783 921

131 100 745

Łącznie

29 973 012

296 013 073

325 986 085


ZAŁĄCZNIK II

(EUR)

 

2014

2015

Łącznie

Opłaty nadzorcze

29 973 012

296 013 073

325 986 085

w tym:

 

 

 

Opłaty nałożone na znaczące podmioty lub znaczące grupy

25 622 812

264 068 941

289 691 753

Opłaty nałożone na mniej znaczące podmioty lub mniej znaczące grupy

4 350 200

31 944 132

36 294 332


Top