Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1348

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1348/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania danych wdrażające art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 363, 18.12.2014, p. 121–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1348/oj

18.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 363/121


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1348/2014

z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie przekazywania danych wdrażające art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2 i 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Skuteczny nadzór nad hurtowymi rynkami energii wymaga regularnego monitorowania szczegółów dotyczących kontraktów, w tym składania zleceń, a także danych dotyczących zdolności i wykorzystania instalacji służących produkcji, magazynowaniu, przesyłowi energii elektrycznej lub gazu ziemnego lub zużywających energię elektryczną lub gaz ziemny.

(2)

W rozporządzeniu (UE) nr 1227/2011 zobowiązano Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (zwaną dalej „Agencją”) ustanowioną na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 (2) do monitorowania hurtowych rynków energii w Unii. Aby umożliwić Agencji realizację powierzonych jej zadań, należy w odpowiednim czasie dostarczyć jej kompletne zestawy istotnych informacji.

(3)

Uczestnicy rynku powinni regularnie informować Agencję o szczegółach dotyczących kontraktów hurtowej sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz kontraktów, na podstawie których odbywa się transport tych towarów. O umowach na usługi bilansujące, umowach między różnymi członkami tej samej grupy oraz o umowach sprzedaży energii wytworzonej w małych zakładach produkujących energię Agencję należy informować tylko doraźnie na jej uzasadnione żądanie.

(4)

Zasadniczo, obie strony kontraktu powinny przekazać wymagane szczegółowe informacje dotyczące zawartego kontraktu. W celu ułatwienia przekazywania informacji, każda ze stron powinna mieć możliwość informowania w imieniu drugiej strony lub strony powinny mieć możliwość skorzystania w tym celu z usług osób trzecich. Niezależnie od tego i w celu ułatwienia gromadzenia danych, szczegóły dotyczące kontraktów przesyłowych zawartych w ramach pierwotnej alokacji zdolności przesyłowych prowadzonej przez operatora systemu przesyłowego powinny być przekazywane wyłącznie przez odpowiedniego operatora systemu przesyłowego. Przekazane dane powinny również obejmować zrealizowane i niezrealizowane oferty dotyczące pozyskania zdolności przesyłowych.

(5)

W celu skutecznego wykrywania nadużyć na rynku ważne jest, aby oprócz szczegółów dotyczących kontraktów, Agencja mogła monitorować także zlecenia składane na rynkach zorganizowanych. Ponieważ nie można spodziewać się, że prowadzenie ewidencji tych danych jest łatwe dla uczestników rynku, informacje o skojarzonych i nieskojarzonych zleceniach powinny być przekazywane za pośrednictwem zorganizowanej platformy obrotu, na której zostały złożone, lub za pośrednictwem osób trzecich, które są w stanie udzielić takich informacji.

(6)

Aby uniknąć podwójnego przekazywania informacji, Agencja powinna gromadzić szczegółowe informacje dotyczące instrumentów pochodnych związanych z kontraktami na dostawę lub przesył energii elektrycznej lub gazu ziemnego, które przekazano zgodnie z właściwymi regulacjami finansowymi do repozytorium transakcji lub do organów finansowych, korzystając z tych źródeł. Niezależnie od tego, rynki zorganizowane, systemy kojarzenia zleceń lub systemy zgłaszania transakcji, z których przekazane zostały informacje o szczegółach dotyczących przedmiotowych instrumentów pochodnych zgodnie z przepisami finansowymi, pod warunkiem ich zgody, powinny mieć możliwość zgłoszenia tych informacji także Agencji.

(7)

Skuteczna sprawozdawczość i ukierunkowane monitorowanie wymagają wyróżnienia kontraktów standardowych i niestandardowych. Ponieważ ceny standardowych kontraktów służą również jako ceny referencyjne dla kontraktów niestandardowych, Agencja powinna otrzymywać informacje dotyczące kontraktów standardowych codziennie. Szczegóły dotyczące niestandardowych kontraktów powinny być przekazywane w terminie jednego miesiąca od daty zawarcia kontraktów.

(8)

Uczestnicy rynku powinni również regularnie przekazywać Agencji oraz krajowym organom regulacyjnym (na ich żądanie) dane dotyczące dostępności i wykorzystania infrastruktury służącej do produkcji energii oraz transportu tej energii, w tym dane dotyczące instalacji skroplonego gazu ziemnego (LNG) i instalacji magazynowych. Aby zmniejszyć obciążenia związane z obowiązkiem sprawozdawczym dla uczestników rynku i aby jak najlepiej wykorzystać istniejące źródła danych, sprawozdawczość powinna obejmować, jeżeli to możliwe, operatorów systemów przesyłowych, europejską sieć operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej (ENTSO energii elektrycznej), europejską sieć operatorów systemów przesyłowych gazu (ENTSO gazu), operatorów systemu LNG i operatorów systemu magazynowania gazu ziemnego. W zależności od znaczenia i dostępności danych, częstotliwość prowadzenia sprawozdawczości może się różnić, przy czym większość danych powinna być zgłaszana codziennie. Wymogi dotyczące zgłaszania danych powinny uwzględniać zobowiązania Agencji do niepodawania do wiadomości publicznej szczególnie chronionych informacji handlowych i do publikowania i udostępniania tylko takich informacji, które nie spowodują żadnych zakłóceń konkurencji na hurtowym rynku energii.

(9)

Ważne jest, aby strony przekazujące informacje miały jasny obraz dotyczący szczegółów informacji, które zobowiązane są przekazać. W tym celu Agencja powinna wyjaśnić w podręczniku użytkownika treść informacji objętych obowiązkiem sprawozdawczym. Agencja powinna również upewnić się, czy informacje są przekazywane w formie elektronicznej łatwo dostępnej dla stron przekazujących informacje.

(10)

Aby zapewnić ciągły i bezpieczny przekaz kompletnych zestawów danych, strony przekazujące informacje powinny przestrzegać podstawowych wymogów w zakresie ich zdolności do uwierzytelniania źródeł danych, sprawdzania poprawności i kompletności danych oraz zapewnienia ciągłości działania. Agencja powinna ocenić, czy strony przekazujące informacje spełniają wymogi. Ocena powinna zapewniać proporcjonalne traktowanie profesjonalnych osób trzecich przetwarzających dane uczestników rynku i uczestników rynku zgłaszających swoje własne dane.

(11)

Rodzaj i źródło danych objętych obowiązkiem sprawozdawczym mogą mieć wpływ na zasoby i czas, jaki strony przekazujące informacje muszą poświęcić na przygotowanie do przekazania danych. Na przykład dopełnienie procedur dotyczących zgłoszenia standardowych kontraktów zrealizowanych na zorganizowanych platformach obrotu zajmuje mniej czasu niż ustanowienie systemu do informowania o niestandardowych kontraktach lub niektórych podstawowych danych. W tym celu obowiązek sprawozdawczy należy wprowadzać stopniowo, zaczynając od przekazywania podstawowych danych dostępnych na platformie na rzecz przejrzystości ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu, a także standardowych kontraktów zrealizowanych na zorganizowanych platformach obrotu. Następnie należy wprowadzić obowiązek informowania o niestandardowych kontraktach, z uwzględnieniem dodatkowego czasu niezbędnego do dopełnienia procedur dotyczących przekazywania informacji. Przekazywanie danych rozłożone w czasie również pomogłoby Agencji lepiej rozdzielić jej zasoby w celu przygotowania się do otrzymania informacji.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego zgodnie z art. 21 rozporządzenia (UE) nr 1227/2011,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące przekazywania informacji Agencji, wdrażając art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia (UE) nr 1227/2011. Określa ono szczegóły dotyczące produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym i podstawowych danych, objętych obowiązkiem sprawozdawczym. Ustanawia również odpowiednie kanały przekazywania danych, w tym określa terminy i częstotliwość przekazywania danych.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje zawarte w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 i w art. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 984/2013 (3).

Ponadto stosuje się następujące definicje:

1)

„podstawowe dane” oznaczają informacje dotyczące zdolności i wykorzystania instalacji służących produkcji, magazynowaniu, przesyłowi energii elektrycznej lub gazu ziemnego lub zużywających energię elektryczną lub gaz ziemny, lub informacje dotyczące zdolności i wykorzystania instalacji skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym planowanej i nieplanowanej niedostępności tych instalacji;

2)

„kontrakt standardowy” oznacza kontrakt dotyczący produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym, dopuszczonego do obrotu na zorganizowanej platformie obrotu, niezależnie od tego, czy transakcja faktycznie ma miejsce na tej zorganizowanej platformie obrotu, czy też nie;

3)

„kontrakt niestandardowy” oznacza kontrakt dotyczący każdego produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym, niebędącego kontraktem standardowym;

4)

„zorganizowana platforma obrotu” lub „rynek zorganizowany” oznaczają:

a)

wielostronny system, który kojarzy lub ułatwia kojarzenie wielu składanych przez strony trzecie zleceń kupna i sprzedaży produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym w sposób skutkujący zawarciem kontraktu;

b)

każdy inny system lub mechanizm, w którym składane przez strony trzecie zlecenia kupna i sprzedaży produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym maja możliwość interakcji w sposób skutkujący zawarciem kontraktu.

Obejmują one giełdy energii elektrycznej i gazu ziemnego, brokerów i inne osoby zawodowo zajmujące się pośredniczeniem w zawieraniu transakcji oraz systemy obrotu, zgodnie z art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (4);

5)

„grupa” ma znaczenie określone w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE (5);

6)

„kontrakt wewnątrzgrupowy” oznacza kontrakt dotyczący produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, zawarty z innym kontrahentem będącym członkiem tej samej grupy, pod warunkiem że obaj kontrahenci objęci są w pełni tą samą konsolidacją;

7)

„pozagiełdowy” oznacza każdą transakcję dokonaną poza rynkiem zorganizowanym;

8)

„nominacja” oznacza

w odniesieniu do energii elektrycznej: powiadomienie o wykorzystanie transgranicznych zdolności przesyłowych przez posiadacza fizycznych praw przesyłowych i jego kontrahenta skierowane do odpowiedniego operatora systemu przesyłowego (OSP),

w odniesieniu do gazu ziemnego: uprzednie powiadomienie operatora systemu przesyłowego przez użytkownika sieci o faktycznej ilości gazu, którą użytkownik sieci chciałby zatłoczyć do systemu lub z niego odebrać;

9)

„energia bilansująca” oznacza energię wykorzystywaną przez operatorów systemów przesyłowych do bilansowania systemu;

10)

„moc bilansująca (rezerwy mocy)” oznacza zakontraktowaną rezerwę mocy;

11)

„usługi bilansujące” oznaczają

w odniesieniu do energii elektrycznej: moc bilansującą albo energię bilansującą, albo obie,

w odniesieniu do gazu ziemnego: usługę świadczoną operatorowi systemu przesyłowego na podstawie kontraktu dotyczącego gazu potrzebnego do zaspokojenia potrzeb wynikających z krótkookresowych wahań popytu lub podaży na gaz;

12)

„jednostka odbiorcza” oznacza podmiot, który otrzymuje energię elektryczną lub gaz ziemny na własny użytek;

13)

„jednostka produkcyjna” oznacza obiekt służący do wytwarzania energii elektrycznej składający się z pojedynczej jednostki wytwórczej lub z zagregowanej liczby jednostek wytwórczych.

ROZDZIAŁ II

OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE DOTYCZĄCE TRANSAKCJI

Artykuł 3

Wykaz kontraktów objętych obowiązkiem sprawozdawczym

1.   Agencję należy poinformować o następujących kontraktach:

a)

W odniesieniu do produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym w związku z dostawą energii elektrycznej lub gazu ziemnego mającą miejsce w Unii:

(i)

kontrakty dnia bieżącego lub śróddzienne na dostawę energii elektrycznej lub gazu ziemnego w przypadku gdy dostawa ma miejsce w Unii, bez względu na miejsce i sposób prowadzonego nimi obrotu, w szczególności niezależnie od tego, czy są przedmiotem aukcji, czy notowań w systemie ciągłym;

(ii)

kontrakty na dostawę energii elektrycznej lub gazu ziemnego na następny dzień w przypadku gdy dostawa ma miejsce w Unii, bez względu na miejsce i sposób prowadzonego nimi obrotu, w szczególności niezależnie od tego, czy są przedmiotem aukcji, czy notowań w systemie ciągłym;

(iii)

kontrakty z dwudniowym wyprzedzeniem na dostawę energii elektrycznej lub gazu ziemnego w przypadku gdy dostawa ma miejsce w Unii, bez względu na miejsce i sposób prowadzonego nimi obrotu, w szczególności niezależnie od tego, czy są przedmiotem aukcji, czy notowań w systemie ciągłym;

(iv)

kontrakty weekendowe na dostawę energii elektrycznej lub gazu ziemnego w przypadku gdy dostawa ma miejsce w Unii, bez względu na miejsce i sposób prowadzonego nimi obrotu, w szczególności niezależnie od tego, czy są przedmiotem aukcji, czy notowań w systemie ciągłym;

(v)

kontrakty na dostawę energii elektrycznej lub gazu ziemnego przypadające na dzień po realizacji dostawy w przypadku gdy dostawa ma miejsce w Unii, bez względu na miejsce i sposób prowadzonego nimi obrotu, w szczególności niezależnie od tego, czy są przedmiotem aukcji, czy notowań w systemie ciągłym;

(vi)

inne kontrakty na dostawę energii elektrycznej lub gazu ziemnego z okresem dostawy dłuższym niż dwa dni, w przypadku gdy dostawa ma miejsce w Unii, bez względu na miejsce i sposób prowadzonego nimi obrotu, w szczególności niezależnie od tego, czy są przedmiotem aukcji, czy notowań w systemie ciągłym;

(vii)

kontrakty na dostawę energii elektrycznej lub gazu ziemnego dla pojedynczej jednostki odbiorczej posiadającej możliwość techniczną niezbędną do zużycia 600 GWh/rok lub więcej;

(viii)

opcje, kontrakty terminowe typu futures, swapy i wszystkie inne instrumenty pochodne dotyczące kontraktów odnoszące się do energii elektrycznej lub gazu ziemnego wytwarzanych, sprzedawanych lub dostarczanych w Unii.

b)

Produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym w związku z przesyłem energii elektrycznej lub gazu ziemnego w Unii:

(i)

kontrakty dotyczące przesyłu energii elektrycznej lub gazu ziemnego w Unii między co najmniej dwoma lokalizacjami lub obszarami rynkowymi, zawarte w wyniku pierwotnej alokacji zdolności przesyłowych przez operatora systemu przesyłowego lub w jego imieniu, określające prawa i obowiązki fizycznej i finansowej zdolności;

(ii)

kontrakty dotyczące przesyłu energii elektrycznej lub gazu ziemnego w Unii między co najmniej dwoma lokalizacjami lub obszarami rynkowymi, zawarte między uczestnikami rynku na rynkach wtórnych, określające prawa i obowiązki fizycznej i finansowej zdolności, w tym odsprzedaż i przekazanie takich kontraktów;

(iii)

opcje, kontrakty terminowe typu futures, swapy i wszystkie inne instrumenty pochodne dotyczące kontraktów odnoszące się do przesyłu energii elektrycznej lub gazu ziemnego w Unii.

2.   W celu ułatwienia sprawozdawczości Agencja sporządza i prowadzi publiczny wykaz standardowych kontraktów oraz regularnie go aktualizuje. W celu ułatwienia sprawozdawczości Agencja po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia sporządza i publikuje wykaz zorganizowanych platform obrotu. Agencja regularnie aktualizuje ten wykaz.

W celu zapewnienia Agencji wsparcia w wykonywaniu obowiązków, wynikających z akapitu pierwszego, zorganizowane platformy obrotu przedkładają Agencji identyfikacyjne dane referencyjne w odniesieniu do każdego produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym, jaki dopuszczają do obrotu. Informacje muszą być przedłożone w formie określonej przez Agencję przed rozpoczęciem obrotu w ramach danego kontraktu. W przypadku zmian zorganizowane platformy obrotu muszą przedłożyć aktualizacje informacji.

W celu ułatwienia sprawozdawczości odbiorcy końcowi będący stroną kontraktu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (vii), informują kontrahenta o możliwości technicznej jednostki odbiorczej do zużycia 600 GWh/rok lub więcej.

Artykuł 4

Wykaz kontraktów objętych obowiązkiem sprawozdawczym na żądanie Agencji

1.   Poniższe kontrakty i szczegóły transakcji dotyczące tych kontraktów, o ile nie zostały zawarte na zorganizowanej platformie obrotu, są objęte obowiązkiem sprawozdawczym jedynie na uzasadnione żądanie Agencji oraz doraźnie:

a)

kontrakty wewnątrzgrupowe;

b)

kontrakty na fizyczną dostawę energii elektrycznej wyprodukowanej przez pojedynczą jednostkę produkcyjną o mocy równej lub mniejszej niż 10 MW lub przez jednostki produkcyjne o połączonej mocy równej lub mniejszej niż 10 MW;

c)

kontrakty na fizyczną dostawę gazu ziemnego wyprodukowanego przez instalację produkcyjną gazu ziemnego o mocy produkcyjnej równej lub mniejszej niż 20 MW;

d)

kontrakty na usługi bilansujące w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego.

2.   Uczestnicy rynku zawierający wyłącznie transakcje dotyczące kontraktów, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c), nie są zobowiązani do zarejestrowania się w krajowym organie regulacyjnym zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1227/2011.

Artykuł 5

Szczegóły dotyczące kontraktów objętych obowiązkiem sprawozdawczym obejmujące składanie zleceń

1.   Informacje przekazane zgodnie z art. 3 obejmują:

a)

w odniesieniu do kontraktów standardowych na dostawę energii elektrycznej lub gazu ziemnego, szczegóły określone w tabeli 1 załącznika;

b)

w odniesieniu do kontraktów niestandardowych na dostawę energii elektrycznej lub gazu ziemnego, szczegóły określone w tabeli 2 załącznika;

c)

w odniesieniu do kontraktów standardowych i niestandardowych na przesył energii elektrycznej, szczegóły określone w tabeli 3 załącznika;

d)

w odniesieniu do kontraktów standardowych i niestandardowych na przesył gazu ziemnego, szczegóły określone w tabeli 4 załącznika;

Szczegóły dotyczące transakcji zawartych w ramach kontraktów niestandardowych określające co najmniej całkowity wolumen i cenę są zgłaszane z wykorzystaniem tabeli 1 załącznika.

2.   Agencja wyjaśnia szczegóły dotyczące przekazywanych informacji, o których mowa w ust. 1, w podręczniku użytkownika i po konsultacji z odpowiednimi stronami udostępnia je wraz z wejściem w życie niniejszego rozporządzenia. Agencja zasięga opinii odpowiednich stron na temat istotnych aktualizacji podręcznika użytkownika.

Artykuł 6

Kanały sprawozdawcze w odniesieniu do transakcji

1.   Uczestnicy rynku przekazują Agencji szczegóły dotyczące produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym zrealizowanych na zorganizowanych platformach obrotu, łącznie ze skojarzonymi i nieskojarzonymi zleceniami, za pośrednictwem właściwej zorganizowanej platformy obrotu lub za pośrednictwem systemów kojarzenia zleceń lub systemów zgłaszania transakcji.

Zorganizowane platformy obrotu, na których zrealizowano produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym lub na których złożono zlecenie, na żądanie uczestnika rynku oferują umowę dotyczącą przekazywania danych.

2.   Operatorzy systemu przesyłowego lub osoby trzecie działające w ich imieniu przekazują szczegóły dotyczące kontraktów, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) ppkt (i), obejmujące skojarzone i nieskojarzone zlecenia.

3.   Uczestnicy rynku lub osoby trzecie działające w ich imieniu przekazują szczegóły dotyczące kontraktów, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) ppkt (ii) i(iii), zawartych poza rynkiem zorganizowanym.

4.   Informacje dotyczące produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym przekazywane zgodnie z art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 (6) lub z art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (7), dostarcza się Agencji przez:

a)

repozytoria transakcji, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

b)

zatwierdzone mechanizmy sprawozdawcze, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 600/2014;

c)

właściwe organy, o których mowa w art. 26 rozporządzenia (UE) nr 600/2014;

d)

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych;

w zależności od przypadku.

5.   W przypadku gdy osoby poinformowały o szczegółach dotyczących transakcji zgodnie z art. 26 rozporządzenia (UE) nr 600/2014 lub z art. 9 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, ich obowiązki w zakresie przekazania tych szczegółów na mocy art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 uważa się za wypełnione.

6.   Zgodnie z art. 8 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 i bez uszczerbku dla ust. 5 tego artykułu rynki zorganizowane, systemy kojarzenia zleceń lub systemy zgłaszania transakcji muszą mieć możliwość przekazania informacji, o których mowa w ust. 1 pierwszym tego artykułu, bezpośrednio do Agencji.

7.   W przypadku gdy osoba trzecia przekazuje informacje w imieniu jednego lub obu kontrahentów lub gdy jeden kontrahent przekazuje szczegóły dotyczące kontraktu również w imieniu drugiego kontrahenta, sprawozdanie to zawiera odpowiednie dane dotyczące każdego kontrahenta, a także pełen zestaw danych, które zostałyby przekazane, gdyby kontrakt były zgłaszane przez każdego z kontrahentów oddzielnie.

8.   Agencja może zażądać od uczestników rynku i stron przekazujących informacje dodatkowych informacji i wyjaśnień w odniesieniu do przekazanych przez nich danych.

Artykuł 7

Termin zgłaszania transakcji

1.   Szczegółowe informacje dotyczące kontraktów standardowych oraz zleceń, również w odniesieniu do aukcji, są przekazywane możliwie najszybciej, nie później jednak niż w dniu roboczym następującym po dniu zawarcia kontraktu lub złożenia zlecenia.

Każdą zmianę lub rozwiązanie zawartego kontraktu lub złożonego zlecenia zgłasza się możliwie najszybciej, nie później jednak niż w dniu roboczym następującym po dniu dokonania zmian lub po rozwiązaniu umowy.

2.   W przypadku rynków aukcyjnych, na których zlecenia nie są upublicznione, zgłasza się tylko zawarte kontrakty i ostateczne zlecenia. Informacje są przekazywane nie później niż w dniu roboczym następującym po aukcji.

3.   Zlecenia złożone przez brokerów za pośrednictwem serwisów głosowych, które nie występują na ekranach elektronicznych, są objęte obowiązkiem sprawozdawczym wyłącznie na żądanie Agencji.

4.   Szczegółowe informacje dotyczące kontraktów niestandardowych obejmujące wszelkie zmiany lub rozwiązanie zawartego kontraktu oraz transakcji, o których mowa w art. 5 ust. 1 akapit drugi, przekazuje się nie później niż miesiąc po zawarciu kontraktu, dokonaniu zmiany lub rozwiązaniu tego kontraktu.

5.   Szczegółowe informacje dotyczące kontraktów, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) ppkt (i), są przekazywane możliwie najszybciej, nie później jednak niż w dniu roboczym następującym po udostępnieniu wyników alokacji. Każdą zmianę lub rozwiązanie zawartego kontraktu zgłasza się możliwie najszybciej, nie później jednak niż w dniu roboczym następującym po dokonaniu zmian lub po rozwiązaniu umowy.

6.   Szczegółowe informacje o kontraktach dotyczących produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym zawartych przed dniem, w którym obowiązek sprawozdawczy powstał, i nadal obowiązujących w tym dniu są zgłaszane Agencji w terminie 90 dni od momentu powstania obowiązku sprawozdawczego w odniesieniu do tych kontraktów.

Szczegółowe informacje objęte obowiązkiem sprawozdawczym dotyczą wyłącznie danych, które mogą być pobrane z istniejących rejestrów uczestników rynku. Zawierają one co najmniej dane, o których mowa w art. 44 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE (8) i w art. 40 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE (9).

ROZDZIAŁ III

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PODSTAWOWYCH DANYCH

Artykuł 8

Przepisy dotyczące przekazywania podstawowych danych dotyczących energii elektrycznej

1.   ENTSO energii elektrycznej, w imieniu uczestników rynku, przekazuje Agencji informacje dotyczące zdolności i wykorzystania instalacji służących produkcji, przesyłowi energii elektrycznej lub zużywających energię elektryczną, w tym informacje dotyczące planowanej i nieplanowanej niedostępności tych instalacji, o których mowa w art. 6–17 rozporządzenia Komisji (UE) nr 543/2013 (10). Informacje przekazuje się za pośrednictwem centralnej platformy informacyjnej na rzecz przejrzystości, o której mowa w art. 3 rozporządzenia (UE) nr 543/2013.

2.   ENTSO energii elektrycznej udostępnia Agencji informacje, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po udostępnieniu ich przez centralną platformę informacyjną na rzecz przejrzystości.

Informacje, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 543/2013, są udostępniane Agencji w formie niezagregowanej nie później niż w następnym dniu roboczym i obejmują nazwę i lokalizację określonej jednostki odbiorczej.

Informacje, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 543/2013, są udostępniane Agencji nie później niż w następnym dniu roboczym.

3.   Operatorzy systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub osoby trzecie działające w ich imieniu zgłaszają Agencji oraz krajowym organom regulacyjnym na żądanie tych organów zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1227/2011, ostateczne nominacje między obszarami rynkowymi, określające tożsamość zaangażowanych uczestników rynku i zaplanowany wolumen. Informacje są udostępniane nie później niż w następnym dniu roboczym.

Artykuł 9

Przepisy dotyczące przekazywania podstawowych danych dotyczących gazu ziemnego

1.   ENTSO gazu, w imieniu uczestników rynku, przekazuje Agencji informacje dotyczące zdolności i wykorzystania instalacji służących przesyłowi gazu ziemnego, w tym informacje dotyczące planowanej i nieplanowanej niedostępności tych instalacji, o których mowa w pkt 3.3 ppkt 1 i 5 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 (11). Informacje udostępnia się za pomocą ogólnounijnej centralnej platformy, o której mowa w pkt 3.1.1 ppkt 1 lit. h) załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

ENTSO gazu udostępnia Agencji informacje, o których mowa w akapicie pierwszym, niezwłocznie po udostępnieniu ich przez ogólnounijną centralną platformę.

2.   Operatorzy systemu przesyłowego gazu ziemnego lub osoby trzecie działające w ich imieniu zgłaszają Agencji oraz krajowym organom regulacyjnym na żądanie tych organów zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1227/2011, nominacje z jednodniowym wyprzedzeniem oraz ostateczne renominacje zakontraktowanej zdolności określające tożsamość zainteresowanych uczestników rynku i alokowane ilości. Informacje są udostępniane nie później niż w następnym dniu roboczym.

Informacje są przekazywane w odniesieniu do następujących punktów systemów przesyłowych:

a)

wszystkich punktów połączeń międzysystemowych;

b)

punktów wejścia instalacji produkcyjnych, łącznie z gazociągami kopalnianymi;

c)

punktów wyjścia połączonych z jednym usługobiorcą;

d)

punktów wejścia do i wyjścia z magazynów;

e)

instalacji LNG;

f)

fizycznych i wirtualnych centrów handlu gazem.

3.   Operatorzy systemu LNG zdefiniowani w art. 2 pkt 12 dyrektywy 2009/73/WE przekazują Agencji oraz krajowym organom regulacyjnym na żądanie tych organów następujące informacje w odniesieniu do każdej instalacji LNG:

a)

techniczna, zakontraktowana i dostępna zdolność instalacji LNG w ujęciu dziennym;

b)

zdolność wysyłkowa i inwentaryzacja instalacji LNG w ujęciu dziennym;

c)

zawiadomienia o planowanej i nieplanowanej niedostępności instalacji LNG, łącznie z informacją na temat czasu zawiadomienia i przedmiotowych zdolności.

4.   Informacje, o których mowa w ust. 3 lit. a) i b), są udostępniane nie później niż w następnym dniu roboczym.

Informacje łącznie z aktualizacjami, o których mowa w ust. 3 lit. c), są udostępniane natychmiast po ich uzyskaniu.

5.   Uczestnicy rynku lub operatorzy systemu LNG działający w ich imieniu przekazują Agencji oraz krajowym organom regulacyjnym na żądanie tych organów, w odniesieniu do każdej instalacji LNG, informacje dotyczące:

a)

w odniesieniu do rozładunku i przeładunku LNG:

(i)

daty rozładunku lub przeładunku;

(ii)

wielkości rozładunku lub przeładunku w przeliczeniu na statek;

(iii)

nazwiska końcowego usługobiorcy;

(iv)

nazwy i rozmiaru statku korzystającego z instalacji;

b)

planowanego rozładunku lub przeładunku przy instalacjach LNG w ujęciu dziennym na następny miesiąc, określając uczestników rynku i nazwisko końcowego usługobiorcy (jeżeli różni się od nazwiska uczestnika rynku).

6.   Informacje, o których mowa w ust. 5 lit. a), są udostępniane nie później niż w dniu roboczym następującym po rozładunku lub przeładunku.

Informacje, o których mowa w ust. 5 lit. b), są udostępniane przed początkiem miesiąca, którego dotyczą.

7.   Operatorzy systemu magazynowania zdefiniowani w art. 2 pkt 10 dyrektywy 2009/73/WE, przekazują Agencji oraz krajowym organom regulacyjnym na żądanie tych organów za pośrednictwem wspólnej platformy następujące informacje w odniesieniu do każdej instalacji magazynowej lub, w przypadku gdy instalacje eksploatowane są w grupach, w odniesieniu do każdej grupy instalacji magazynowej:

a)

techniczną, zakontraktowaną i dostępną zdolność instalacji magazynowej;

b)

ilość gazu w magazynie na koniec każdego dnia gazowego, wprowadzona (zatłoczona) i pobrana (cofnięta) w odniesieniu do każdego dnia gazowego;

c)

zawiadomienia o planowanej i nieplanowanej niedostępności instalacji magazynowej, łącznie z informacją na temat czasu zawiadomienia i przedmiotowych zdolności.

8.   Informacje, o których mowa w ust. 7 lit. a) i b), są udostępniane nie później niż w następnym dniu roboczym.

Informacje łącznie z aktualizacjami, o których mowa w ust. 7 lit. c), są udostępniane natychmiast po ich uzyskaniu.

9.   Uczestnicy rynku lub operatorzy systemu magazynowego działający w ich imieniu przekazują Agencji oraz krajowym organom regulacyjnym na żądanie tych organów, informacje dotyczące ilości gazu ziemnego, jaką uczestnicy rynku magazynują na koniec dnia gazowego. Informacje te są udostępniane nie później niż w następnym dniu roboczym.

Artykuł 10

Procedury sprawozdawcze

1.   Uczestnicy rynku ujawniający informacje wewnętrzne na swoich stronach internetowych lub usługodawcy ujawniający takie informacje w imieniu uczestników rynku zapewniają kanały internetowe, aby umożliwić Agencji skuteczne gromadzenie tych informacji.

2.   W przypadku przekazywania informacji, o których mowa w art. 6, 8 i 9, w tym informacji wewnętrznych, uczestnik rynku identyfikuje siebie lub jest identyfikowany przez osobę trzecią przekazującą informacje w jego imieniu za pomocą kodu rejestracyjnego ACER, który uczestnik rynku otrzymał, lub za pomocą niepowtarzalnego kodu uczestnika rynku, który uczestnik rynku podał podczas rejestracji, zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) nr 1227/2011.

3.   Po konsultacji z odpowiednimi stronami Agencja ustanawia procedury, normy i formaty elektroniczne na podstawie ustanowionych norm branżowych w odniesieniu do przekazywania informacji, o których mowa w art. 6, 8 i 9. Agencja konsultuje z odpowiednimi stronami istotne aktualizacje procedur, norm i formatów elektronicznych.

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 11

Techniczne i organizacyjne wymogi i odpowiedzialność w odniesieniu do przekazywania danych

1.   Aby zapewnić sprawną, skuteczną i bezpieczną wymianę i przetwarzanie informacji, Agencja, po konsultacjach z odpowiednimi stronami, opracowuje techniczne i organizacyjne wymogi dotyczące przekazywania danych. Agencja konsultuje z odpowiednimi stronami istotne aktualizacje tych wymogów.

Wymogi:

a)

zapewniają bezpieczeństwo, poufność i kompletność informacji;

b)

umożliwiają identyfikację i korektę błędów w przekazanych danych;

c)

umożliwiają uwierzytelnienie źródła informacji;

d)

zapewniają ciągłość działania.

Agencja ocenia, czy strony przekazujące informacje spełniają wymogi. Agencja rejestruje strony przekazujące informacje, które spełniają wymogi. W odniesieniu do podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 4, wymogi wymienione w akapicie drugim uważa się za spełnione.

2.   Osoby zobowiązane do przekazywania danych, o których mowa w art. 6, 8 i 9, są odpowiedzialne za terminowe przekazywanie kompletnych i dokładnych danych Agencji oraz, w stosownych przypadkach, krajowym organom regulacyjnym.

Jeżeli osoba, o której mowa w akapicie pierwszym przekaże te dane za pośrednictwem osoby trzeciej, osoba ta nie jest odpowiedzialna za uchybienia osoby trzeciej w zakresie terminowego przekazania kompletnych i dokładnych danych. W takich przypadkach strona trzecia jest odpowiedzialna za te uchybienia, bez uszczerbku dla art. 4 i 18 rozporządzenia (UE) nr 543/2013 w sprawie dostarczania danych na rynkach energii elektrycznej.

Osoby, o których mowa w akapicie pierwszym, podejmują jednak stosowne kroki w celu weryfikacji kompletności, dokładności i terminowości danych przekazanych przez nie za pośrednictwem osób trzecich.

Artykuł 12

Wejście w życie i inne środki

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Obowiązek sprawozdawczy przewidziany w art. 9 ust. 1 powstaje z dniem od 7 października 2015 r.

Obowiązek sprawozdawczy przewidziany w art. 6 ust. 1, z wyjątkiem kontraktów, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b), powstaje z dniem 7 października 2015 r.

Obowiązki sprawozdawcze przewidziane w art. 8 ust. 1 powstają z dniem 7 października 2015 r., nie wcześniej jednak niż z dniem uruchomienia centralnej platformy informacyjnej na rzecz przejrzystości na mocy art. 3 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 543/2013.

Obowiązki sprawozdawcze przewidziane w art. 6 ust. 2 i 3, art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 2, 3, 5, 7 i 9 powstają z dniem 7 kwietnia 2016 r.

Obowiązek sprawozdawczy przewidziany w art. 6 ust. 1 w odniesieniu do kontraktów, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b), powstaje z dniem 7 kwietnia 2016 r.

3.   Bez uszczerbku dla obowiązku, o którym mowa w ust. 2 akapity drugi i piąty, Agencja może zawierać porozumienia ze zorganizowanymi platformami obrotu, systemami kojarzenia zleceń lub systemami zgłaszania transakcji w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących kontraktów, zanim obowiązek sprawozdawczy powstanie.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2014 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 984/2013 z dnia 14 października 2013 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 (Dz.U. L 273 z 15.10.2013, s. 5).

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

(5)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84).

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1).

(8)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 94).

(9)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 55).

(10)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 543/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie dostarczania i publikowania danych na rynkach energii elektrycznej zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 (Dz.U. L 163 z 15.6.2013, s. 1).

(11)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 36).


ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE KONTRAKTÓW OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM SPRAWOZDAWCZYM

Tabela 1

Szczegółowe informacje objęte obowiązkiem sprawozdawczym, dotyczące kontraktów standardowych na dostawę energii elektrycznej i gazu ziemnego

(Standardowy formularz zgłoszenia)

Nr pola

Identyfikator pola

Opis

Strony kontraktu

1

Kod identyfikacyjny uczestnika rynku lub kontrahenta

Uczestnik rynku lub kontrahent, w imieniu którego zgłoszono rejestr transakcji, identyfikowani są za pomocą niepowtarzalnego kodu.

2

Rodzaj kodu zastosowany w polu 1

Kod rejestracyjny ACER, identyfikator podmiotu prawnego (LEI), kod identyfikacyjny banku (BIC), kod identyfikacyjny energii (EIC), globalny numer lokalizacyjny (GLN/GS1).

3

Kod identyfikacyjny przedsiębiorcy lub uczestnika rynku lub kontrahenta zgodny z ustaleniami rynku zorganizowanego

Nazwa użytkownika lub rachunek obrotowy przedsiębiorcy lub uczestnika rynku lub kontrahenta stosownie do ustaleń systemu technicznego rynku zorganizowanego.

4

Kod identyfikacyjny drugiego uczestnika rynku lub kontrahenta

Niepowtarzalny identyfikator dla drugiego kontrahenta kontraktu

5

Rodzaj kodu zastosowany w polu 4

Kod rejestracyjny ACER, identyfikator podmiotu prawnego (LEI), kod identyfikacyjny banku (BIC), kod identyfikacyjny energii (EIC), globalny numer lokalizacyjny (GLN/GS1).

6

Kod identyfikacyjny jednostki sprawozdawczej

Kod identyfikacyjny przyporządkowany jednostce sprawozdawczej.

7

Rodzaj kodu zastosowany w polu 6

Kod rejestracyjny ACER, identyfikator podmiotu prawnego (LEI), kod identyfikacyjny banku (BIC), kod identyfikacyjny energii (EIC), globalny numer lokalizacyjny (GLN/GS1).

8

Kod identyfikacyjny beneficjenta

Jeżeli beneficjent kontraktu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) 1227/2011, jest kontrahentem tego kontraktu, pole ma pozostać puste. Jeżeli beneficjent kontraktu nie jest kontrahentem tego kontraktu, kontrahent przekazujący informacje musi zidentyfikować beneficjenta za pomocą niepowtarzalnego kodu.

9

Rodzaj kodu zastosowany w polu 8

Kod rejestracyjny ACER, identyfikator podmiotu prawnego (LEI), kod identyfikacyjny banku (BIC), kod identyfikacyjny energii (EIC), globalny numer lokalizacyjny (GLN/GS1).

10

Charakter, w jakim uczestnik rynku lub kontrahent zawarł transakcję w polu 1

Wskazuje, czy kontrahent przekazujący informacje zawarł kontrakt jako główny zobowiązany na własny rachunek (we własnym imieniu lub w imieniu klienta), czy jako agent, na rzecz klienta i w jego imieniu.

11

Identyfikator kupna/sprzedaży

Wskazuje, czy kontrakt był kontraktem kupna czy sprzedaży dla uczestnika rynku lub kontrahenta określonego w polu 1.

12

Oferent/Realizator

Jeżeli transakcja dojdzie do skutku na handlowej platformie elektronicznej lub za pośrednictwem platformy brokerskiej z wykorzystaniem dyspozycji ustnych/głosowych, oferentem jest strona, która pierwsza złożyła wiążące zlecenie na rynku, a realizatorem jest strona, której zlecenie rozpoczyna proces zawarcia transakcji

Szczegóły dotyczące zlecenia

13

Kod identyfikacyjny zlecenia

Zlecenie identyfikuje się przy użyciu niepowtarzalnego kodu identyfikacyjnego dostarczonego przez zorganizowaną platformę obrotu lub kontrahentów.

14

Rodzaj zlecenia

Rodzaj zlecenia zdefiniowany według funkcjonalności oferowanych przez zorganizowaną platformę obrotu.

15

Warunek zlecenia

Szczególny warunek realizacji zlecenia.

16

Status zlecenia

Status zlecenia, na przykład wskazuje na to, czy zlecenie jest aktywne czy zdezaktywowane.

17

Minimalna ilość realizacji

Minimalna ilość realizacji — ilość/wielkość zdefiniowanej minimalnej realizacji.

18

Limit cenowy

Określony limit cenowy odnoszący się do uruchomienia lub zatrzymania zlecenia przynoszącego straty.

19

Nieujawniona ilość

Wolumen zlecenia, który nie jest widoczny dla rynku.

20

Czas trwania zlecenia

Czas trwania zlecenia oznacza czas, przez który zlecenie znajduje się w systemie, dopóki nie zostanie usunięte/anulowane, o ile nie zostało zrealizowane.

Szczegóły dotyczące kontraktu

21

Kod identyfikacyjny kontraktu

Kontrakt identyfikuje się przy użyciu niepowtarzalnego kodu identyfikującego dostarczonego przez zorganizowaną platformę lub kontrahentów.

22

Nazwa kontraktu

Nazwa kontraktu zgodna z ustaleniami zorganizowanej platformy obrotu.

23

Rodzaj kontraktu

Rodzaj kontraktu.

24

Nośnik energii

Klasyfikacja nośnika energii.

25

Indeks fixingu lub cena referencyjna

Indeks fixingu wyznacza cenę kontraktu lub cenę referencyjną instrumentów pochodnych.

26

Sposób rozliczenia

Czy kontrakt rozliczany jest fizycznie, w środkach pieniężnych, opcjonalnie, czy w inny sposób.

27

Kod identyfikacyjny zorganizowanej platformy obrotu/poza rynkiem zorganizowanym

W przypadku gdy uczestnik rynku wykorzystuje zorganizowaną platformę obrotu do zawarcia kontraktu, taką zorganizowaną platformę obrotu identyfikuje się przy użyciu niepowtarzalnego kodu

28

Godziny handlu wynikające z kontraktu

Godziny handlu dla kontraktu będącego przedmiotem transakcji/zlecenia

29

Data i godzina zakończenia handlu dla danego kontraktu

Ostatni moment, w którym mogą być zawierane transakcje lub składane zlecenia w ramach danego kontraktu

Szczegóły transakcji

30

Stempel czasowy

Data i godzina zawarcia kontraktu lub złożenia zlecenia lub ich modyfikacji, anulowania lub rozwiązania kontraktu

31

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny transakcji

Niepowtarzalny identyfikator dotyczący transakcji, przypisany przez zorganizowaną platformę obrotu, na której miała miejsce transakcja lub, w przypadku kontraktów dwustronnych, przez dwóch uczestników rynku, w celu skojarzenia obu stron transakcji.

32

Kod identyfikacyjny transakcji powiązanej

Identyfikator transakcji powiązanej powinien określić transakcję powiązaną z raportowaną transakcją

33

Kod identyfikacyjny zlecenia powiązanego

Identyfikator zlecenia powiązanego powinien określać zlecenie powiązane z raportowanym zleceniem

34

Głosowa platforma brokerska

Wskazuje, czy transakcja została przygotowana za pośrednictwem głosowej platformy brokerskiej, „T” jeżeli tak, jeżeli nie, należy pozostawić puste pole.

35

Cena

Cena w przeliczeniu na jednostkę produktu.

36

Wartość indeksu

Wartość indeksu fixingu.

37

Waluta ceny

Waluta, w której wyrażona jest cena.

38

Wartość nominalna

Nominalna wartość kontraktu.

39

Waluta nominalna

Waluta wartości nominalnej.

40

Ilość/Wolumen

liczba jednostek kontraktowych wyrażona w transakcji lub zleceniu

41

Całkowita ilość objęta wartością nominalną kontraktu

Całkowita liczba jednostek produktu energetycznego będąca przedmiotem transakcji lub zlecenia.

42

Jednostka ilości w odniesieniu do pola 40 i 41

Jednostka miary stosowana w polach 40 i 41.

43

Data rozwiązania

Data rozwiązania zgłoszonego kontraktu. Jeżeli nie różni się od daty zakończenia dostawy, pole to należy pozostawić puste.

Szczegóły dotyczące opcji

44

Model opcji

Wskazuje, czy z opcji można skorzystać tylko w ustalonym terminie (model europejski i azjatycki), w szeregu określonych z góry terminów (model bermudzki), czy w każdej chwili okresu obowiązywania kontraktu (model amerykański).

45

Rodzaj opcji

Wskazuje, czy opcja jest opcją kupna, sprzedaży, czy inną.

46

Termin realizacji opcji

Termin lub terminy, w których opcja jest realizowana. Jeżeli terminów jest więcej niż jeden, można wykorzystać dalsze pola.

47

Kurs wykonania opcji

Kurs wykonania opcji.

Profil dostawy

48

Miejsce lub strefa dostawy

Kod(-y) EIC w odniesieniu do punktu(-ów) dostaw(-y) lub obszaru(-ów) rynku.

49

Data rozpoczęcia dostawy

Data rozpoczęcia dostawy.

50

Data zakończenia dostawy

Data zakończenia dostawy.

51

Czas trwania

Czas trwania dostawy.

52

Rodzaj obciążenia

Określenie profilu dostawy (obciążenie całodobowe, obciążenie szczytowe, obciążenie pozaszczytowe, blok godzinowy i inne).

53

Dni tygodnia

Dni tygodnia, w których ma miejsce dostawa.

54

Okresy dostawy dla obciążeń

Przedział czasowy w odniesieniu do każdego bloku lub formy.

55

Wielkość dostawy

Liczba jednostek objętych transakcją przypadająca na przedział czasowy dostawy.

56

Jednostka ilości stosowana w polu 55

Zastosowana jednostka miary.

57

Cena/ilość w przedziale czasowym

W stosownych przypadkach, cena za ilość w przedziale czasowym dostawy.

Informacje dotyczące cyklu życia

58

Rodzaj raportowanego zdarzenia

W przypadku gdy zgłoszenie obejmuje:

kontrakt lub zlecenie po raz pierwszy, będzie określane jako „nowe”;

zmianę informacji dotyczących wcześniejszego zgłoszenia, będzie określane jako „zmiana”;

anulowanie błędnego zgłoszenia, będzie określane jako „błąd”;

rozwiązanie obowiązującego kontraktu lub zlecenia, będzie określone jako „unieważnione”;


Tabela 2

Szczegółowe informacje objęte obowiązkiem sprawozdawczym dotyczące umów niestandardowych na dostawę energii elektrycznej i gazu ziemnego

(Formularz zgłoszenia kontraktu niestandardowego)

Nr pola

Identyfikator pola

Opis

Strony kontraktu

1

Kod identyfikacyjny uczestnika rynku lub kontrahenta

Uczestnik rynku lub kontrahent, w imieniu których zgłoszono rejestr transakcji, identyfikowani są za pomocą niepowtarzalnego kodu.

2

Rodzaj kodu zastosowany w polu 1

Kod rejestracyjny ACER, identyfikator podmiotu prawnego (LEI), kod identyfikacyjny banku (BIC), kod identyfikacyjny energii (EIC), globalny numer lokalizacyjny (GLN/GS1).

3

Kod identyfikacyjny innego uczestnika rynku lub kontrahenta

Niepowtarzalny identyfikator dla innego kontrahenta kontraktu.

4

Rodzaj kodu zastosowany w polu 3

Kod rejestracyjny ACER, identyfikator podmiotu prawnego (LEI), kod identyfikacyjny banku (BIC), kod identyfikacyjny energii (EIC), globalny numer lokalizacyjny (GLN/GS1).

5

Kod identyfikacyjny jednostki sprawozdawczej

Kod identyfikacyjny przyporządkowany jednostce sprawozdawczej.

6

Rodzaj kodu zastosowany w polu 5

Kod rejestracyjny ACER, identyfikator podmiotu prawnego (LEI), kod identyfikacyjny banku (BIC), kod identyfikacyjny energii (EIC), globalny numer lokalizacyjny (GLN/GS1).

7

Kod identyfikacyjny beneficjenta

Jeżeli beneficjent kontraktu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) 1227/2011, jest kontrahentem tego kontraktu, pole ma pozostać puste. Jeżeli beneficjent kontraktu nie jest kontrahentem tego kontraktu, kontrahent przekazujący informacje musi zidentyfikować beneficjenta za pomocą niepowtarzalnego kodu.

8

Rodzaj kodu zastosowany w polu 7

Kod rejestracyjny ACER, identyfikator podmiotu prawnego (LEI), kod identyfikacyjny banku (BIC), kod identyfikacyjny energii (EIC), globalny numer lokalizacyjny (GLN/GS1).

9

Charakter, w jakim uczestnik rynku lub kontrahent zawarł transakcję w polu 1

Wskazuje, czy kontrahent przekazujący informacje zawarł kontrakt jako główny zobowiązany, na własny rachunek (we własnym imieniu lub w imieniu klienta), czy jako agent, na rzecz klienta i w jego imieniu.

10

Identyfikator kupna/sprzedaży

Wskazuje, czy kontrakt była kontraktem kupna czy sprzedaży w odniesieniu do uczestnika rynku lub kontrahenta określonego w polu 1.

Szczegóły dotyczące kontraktu

11

Kod identyfikacyjny kontraktu

Niepowtarzalny identyfikator kontraktu, przypisany przez dwóch uczestników rynku.

12

Data kontraktu

Data zawarcia kontraktu lub jego zmiany, anulowania lub rozwiązania.

13

Rodzaj kontraktu

Rodzaj kontraktu.

14

Nośnik energii

Klasyfikacja nośnika energii w odniesieniu do zawartej kontraktu.

15

Cena lub formuła cenowa

Cena lub formuła cenowa stosowana w kontrakcie.

16

Szacunkowa wartość nominalna

Szacunkowa wartość nominalna kontraktu (w stosownych przypadkach).

17

Waluta nominalna

Waluta szacunkowej wartości nominalnej.

18

Całkowita ilość objęta wartością nominalną kontraktu

Szacunkowa łączna liczba jednostek produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym. Jest to obliczona wartość liczbowa.

19

Zdolność opcjonalności wolumenu

Liczba jednostek objętych kontraktem przypadających na przedział czasowy dostawy, jeżeli jest dostępny.

20

Nominalna jednostka ilości

Jednostka miary stosowana w polach 18 i 19.

21

Opcjonalność wolumenu

Klasyfikacja wolumenu

22

Częstotliwość opcjonalności wolumenu

Częstotliwość opcjonalności wolumenu: np. dzienna, tygodniowa, miesięczna, sezonowa, roczna lub inna, jeśli jest dostępna.

23

Przedział opcjonalności wolumenu

Przedział czasowy w odniesieniu do każdej opcjonalności wolumenu, jeżeli jest dostępny.

Szczegóły dotyczące indeksu fixingu

24

Rodzaj ceny wskaźnikowej

Cena sklasyfikowana jako stały, prosty wskaźnik (jedna opcja bazowa) lub złożona formuła cenowa (wiele opcji bazowych).

25

Indeks fixingu

Wykaz indeksów wyznaczających cenę zawartą w kontrakcie. W odniesieniu do każdego indeksu należy podać nazwę. W przypadku koszyka indeksów, dla którego nie istnieje niepowtarzalny identyfikator, należy wskazać koszyk lub indeks.

26

Rodzaje indeksu fixingu

Kasowy, umowa terminowa typu forward, swap, spread itp.

27

Źródła indeksu fixingu

W odniesieniu do każdego indeksu należy określić źródło publikacji.

W przypadku koszyka indeksów, dla którego nie istnieje niepowtarzalny identyfikator, należy wskazać koszyk lub indeks.

28

Data pierwszego fixingu

Data pierwszego fixingu uwarunkowana najwcześniejszą datą wszystkich fixingów.

29

Data ostatniego fixingu

Data ostatniego fixingu uwarunkowana najpóźniejszą datą wszystkich fixingów.

30

Częstotliwość fixingu

Częstotliwość fixingu: np. dzienna, tygodniowa, miesięczna, sezonowa, roczna lub inna.

31

Sposób rozliczenia

Czy kontrakt rozliczany jest fizycznie, w środkach pieniężnych, fizycznie i w środkach pieniężnych, opcjonalnie, czy w inny sposób.

Szczegóły dotyczące opcji

32

Model opcji

Wskazuje, czy z opcji można skorzystać w ustalonym terminie (model europejski i azjatycki), w szeregu określonych z góry terminów (model bermudzki), czy w każdej chwili okresu obowiązywania kontraktu (model amerykański).

33

Rodzaj opcji

Wskazuje, czy opcja jest opcją kupna, sprzedaży, czy inną.

34

Data pierwszej realizacji opcji

Data pierwszej realizacji uwarunkowana najwcześniejszą datą wszystkich realizacji.

35

Data ostatniej realizacji opcji

Data ostatniej realizacji uwarunkowana najwcześniejszą datą wszystkich realizacji.

36

Częstotliwość realizacji opcji

Częstotliwość opcjonalności wolumenu: np. dzienna, tygodniowa, miesięczna, sezonowa, roczna lub inna.

37

Indeks wykonania opcji

W odniesieniu do każdego indeksu należy podać nazwę. W przypadku koszyka indeksów, dla którego nie istnieje niepowtarzalny identyfikator, należy wskazać koszyk lub indeks.

38

Rodzaj indeksu wykonania opcji

Kasowy, umowa terminowa typu forward, swap, spread itp.

39

Źródło indeksu wykonania opcji

W odniesieniu do każdego indeksu należy podać rodzaj fixingu. W przypadku koszyka indeksów, dla którego nie istnieje niepowtarzalny identyfikator, należy wskazać koszyk lub indeks.

40

Kurs wykonania opcji

Kurs wykonania opcji.

Profil dostawy

41

Miejsce lub strefa dostawy

Kod(-y) EIC w odniesieniu do punktu(-ów) dostaw(-y) lub obszaru(-ów) rynku.

42

Data rozpoczęcia dostawy

Data rozpoczęcia i czas dostawy. W odniesieniu do dostaw fizycznych będzie to oznaczać datę rozpoczęcia dostawy zawartą w kontrakcie.

43

Data zakończenia dostawy

Data i godzina zakończenia dostawy. W odniesieniu do dostaw fizycznych będzie to oznaczać datę zakończenia dostawy zawartą w kontrakcie.

44

Rodzaj obciążenia

Określenie profilu dostawy (obciążenie podstawowe, obciążenie szczytowe, obciążenie pozaszczytowe, blok godzinowy i inne).

Informacje dotyczące cyklu życia

45

Rodzaj działania

W przypadku gdy zgłoszenie obejmuje:

kontrakt zgłoszony po raz pierwszy, będzie określane jako „nowe”;

zmianę informacji dotyczących wcześniej zgłoszonego kontraktu, będzie określane jako „zmiana”;

anulowanie błędnego zgłoszenia, będzie określane jako „błąd”;

rozwiązanie obowiązującego kontraktu, będzie określone jako „unieważnione”;


Tabela 3

Szczegółowe informacje objęte obowiązkiem sprawozdawczym dotyczące produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym w związku z przesyłem energii elektrycznej —

wyniki pierwotnej alokacji i wynik odsprzedaży na rynku wtórnym oraz przekazywanie praw dotyczących długoterminowego przesyłu energii elektrycznej

Nr pola

Identyfikator pola

Opis

Wspólne dane w odniesieniu do łącznych wyników pierwotnej alokacji i odsprzedaży na rynku wtórnym oraz dokumentu dotyczącego przekazania praw i oferty

1.

Identyfikacja dokumentu

Niepowtarzalna identyfikacja dokumentu, w odniesieniu do którego dostarczono dane obejmujące szereg czasowy

2.

Wersja dokumentu

Wersja przesyłanego dokumentu. Dokument można przesyłać kilkakrotnie, za każdym razem oznaczając przesyłany dokument innym numerem wersji zaczynającym się od 1 i stopniowo rosnącym.

3.

Rodzaj dokumentu

Zakodowany typ przesłanego dokumentu.

4.

Identyfikacja wysyłającego

Identyfikacja strony, która jest wysyłającym dokument, odpowiedzialnym za jego treść (kod EIC)

5.

Rola wysyłającego

Identyfikacja roli pełnionej przez wysyłającego, np. operator systemu przesyłowego, inny podmiot przekazujący informacje.

6.

Identyfikacja odbiorcy

Identyfikacja strony otrzymującej dokument.

7.

Rola odbiorcy

Określenie roli, jaką pełni odbiorca.

8.

Data i godzina utworzenia

Data i godzina utworzenia dokumentu, np.. wysłania zgłoszenia transakcji przez operatora systemu przesyłowego lub inny podmiot przekazujący informacje do Agencji

9.

Przedział czasowy obowiązywania oferty/obowiązujący przedział czasowy

Data rozpoczęcia i zakończenia oraz okres czasu, którego dotyczy dokument.

10

Dziedzina

Dziedzina objęta dokumentem.

11.

Status dokumentu (w stosownych przypadkach)

Określa status dokumentu.

Szereg czasowy dotyczący alokacji zdolności (w odniesieniu do pierwotnej alokacji)

12.

Identyfikacja szeregu czasowego

Niepowtarzalna identyfikacja szeregu czasowego.

13.

Identyfikacja dokumentu ofertowego

Identyfikacja dokumentu, którym objęte są odniesienia do ofert lub odsprzedaży.

14.

Wersja dokumentu oferty

Wersja przesłanego dokumentu ofertowego lub odsprzedaży.

15.

Identyfikacja oferty

Określenie szeregu czasowego stosowanego w pierwotnej ofercie lub odsprzedaży.

Jest to niepowtarzalny numer przypisany przez oferenta przy składaniu pierwszej oferty lub przy pierwszej odprzedaży. Jeżeli nie ma zastosowania, zostawić puste pole.

16.

Strona składająca ofertę

Identyfikacja uczestnika rynku składającego ofertę kupna dotyczącą zdolności lub dokonującego odsprzedaży zdolności (kod X wg EIC).

17.

Identyfikacja aukcji

Identyfikacja łącząca alokację z zestawem specyfikacji określonych przez prowadzącego aukcję.

18.

Rodzaj działalności gospodarczej/Rodzaj procesu biznesowego

Określa charakter szeregu czasowego.

19.

Obszar wejścia

Obszar, na który wprowadzana i dostarczana jest energia (kod Y wg EIC).

20.

Obszar wyjścia

Obszar, z którego pochodzi energia (kod Y wg EIC).

21.

Rodzaj kontraktu

Rodzaj kontraktu określa warunki, na których alokowano i utrzymano zdolność, np. aukcja dzienna, tygodniowa, miesięczna, roczna, kontrakt długoterminowy itp.

22.

Identyfikacja kontraktu

Identyfikacja kontraktu dotycząca instancji szeregu czasowego. Musi to być niepowtarzalny numer przypisany przez prowadzącego aukcję i musi być wykorzystywany we wszelkich odniesieniach do alokacji.

23.

Wielkość jednostki miary

Jednostka miary, w jakiej wyrażona jest ilość w szeregu czasowym.

24.

Waluta (w stosownych przypadkach)

Waluta, w jakiej wyrażono kwotę pieniężną.

25.

Cena jednostki miary (w stosownych przypadkach)

Jednostka miary, w jakiej wyrażona jest cena w szeregu czasowym.

26.

Rodzaj krzywej (w stosownych przypadkach)

Opisuje rodzaj krzywej dla danego szeregu czasowego, np. blok o zmiennych rozmiarach lub blok o stałych rozmiarach lub punkt.

27.

Kategoria klasyfikacji (w stosownych przypadkach)

Kategoria produktu określona wg zasad rynkowych.

Szereg czasowy aukcji nieofertowej (w odniesieniu do pierwotnej alokacji)

28.

Identyfikacja

Identyfikacja instancji szeregu czasowego.

29.

Identyfikacja aukcji

Identyfikacja aukcji, na której nie otrzymano ofert.

30.

Kategoria klasyfikacji (w stosownych przypadkach)

Kategoria produktu określona wg zasad rynkowych.

Szereg czasowy praw pochodnych (w odniesieniu do praw pochodnych)

31.

Identyfikacja szeregu czasowego

Identyfikacja instancji szeregu czasowego.

Musi to być niepowtarzalny numer przypisany przez wysyłającego do każdego szeregu czasowego w dokumencie.

32.

Rodzaj działalności gospodarczej/Rodzaj procesu biznesowego

Określa charakter szeregu czasowego, np. prawa przesyłowe, powiadomienie o transferze praw przesyłowych itp.

33.

Obszar wejścia

Obszar, na który wprowadzana i dostarczana jest energia (kod Y wg EIC).

34.

Obszar wyjścia

Obszar, z którego pochodzi energia (kod Y wg EIC).

35.

Podmiot uprawniony

Identyfikacja uczestnika rynku będącego właścicielem przedmiotowych praw dotyczących przesyłu lub mającego prawo do ich stosowania (kod X wg EIC).

36.

Strona przejmująca (w stosownych przypadkach)

Identyfikacja uczestnika rynku, któremu przekazano prawa, lub podmiotu odpowiedzialnego za handel połączeniami międzysystemowymi wskazanego przez jednostkę przekazującą (jak wskazano w charakterystyce podmiotu uprawnionego) do korzystania z praw (kod X wg EIC).

37.

Identyfikacja kontraktu

Identyfikacja kontraktu dotycząca instancji szeregu czasowego. Musi to być numer przypisany przez podmiot przydzielający zdolności przesyłowe (np. operatora systemu przesyłowego lub prowadzącego aukcję, lub platformę alokacji).

38.

Rodzaj kontraktu

Rodzaj kontraktu określa warunki, na których alokowano i utrzymano prawa, np. aukcja dzienna, tygodniowa, miesięczna, roczna itp.

39.

Identyfikacja poprzedniego kontraktu (w stosownych przypadkach)

Identyfikacja poprzedniego kontraktu wykorzystana do identyfikacji transferu praw.

40.

Wielkość jednostki miary

Jednostka miary, w jakiej wyrażona jest ilość w szeregu czasowym.

41.

Identyfikacja aukcji (w stosownych przypadkach)

Identyfikacja łącząca prawa zdolności z zestawem specyfikacji określonych przez podmiot przydzielający zdolności przesyłowe (np. operatora systemu przesyłowego lub prowadzącego aukcję lub platformę alokacji)

42.

Waluta (w stosownych przypadkach)

Waluta, w jakiej wyrażono kwotę pieniężną.

43.

Cena jednostki miary (w stosownych przypadkach)

Jednostka miary, w jakiej wyrażona jest cena w szeregu czasowym.

44.

Rodzaj krzywej (w stosownych przypadkach)

Opisuje rodzaj krzywej dla danego szeregu czasowego, np. blok o zmiennych rozmiarach lub blok o stałych rozmiarach lub punkt.

Okres pierwotnej alokacji i procesów wtórnych

45.

Przedział czasowy

Informacja o dacie i godzinie rozpoczęcia i zakończenia okresu objętego zgłoszeniem.

46.

Rozdzielczość

Rozdzielczość określająca liczbę okresów, na które podzielony jest przedział czasowy (ISO 8601).

Przedział pierwotnej alokacji i procesów wtórnych

47.

Umiejscowienie

Względne umiejscowienie okresu w przedziale.

48.

Ilość

Ilość przydzielona w aukcji pierwotnej. Ilość przypisana stronie nominującej w odniesieniu do praw pochodnych.

49.

Kwota ceny (w stosownych przypadkach)

Cena wyrażona dla każdej jednostki ilości przydzielonej w pierwotnej alokacji. Cena wyrażona dla każdej jednostki ilości odsprzedanej lub przekazanej na rynku wtórnym, w stosownych przypadkach.

50.

Ilość objęta ofertą (w stosownych przypadkach)

Ilość zawarta w oryginalnym dokumencie oferty.

51.

Kwota ceny oferty (w stosownych przypadkach)

Cena początkowa wyrażona w początkowej ofercie lub odsprzedaży w odniesieniu do każdej wymaganej jednostki ilości.

Uzasadnienie pierwotnej alokacji i procesów wtórnych

52.

Kod uzasadnienia (w stosownych przypadkach)

Kod określający status alokacji lub praw.

53.

Treść uzasadnienia (w stosownych przypadkach)

Opisowe wyjaśnienie kodu uzasadnienia.

Dokument opisowy oferty i pola dokumentu oferty w odniesieniu do zorganizowanych platform obrotu (mające zastosowanie do rynku wtórnego)

54.

Strona będąca podmiotem

Uczestnik rynku, któremu przedstawiono ofertę (kod EIC).

55.

Rola podmiotu

Rola strony będącej podmiotem.

56.

Podzielność

Wskazanie, czy każdy element oferty może być zaakceptowany częściowo, czy nie.

57.

Identyfikacja ofert powiązanych (w stosownych przypadkach)

Niepowtarzalna identyfikacja związana ze wszystkimi ofertami powiązanymi.

58.

Oferta blokowa

Wskazanie, że wartości w okresie stanowią ofertę blokową oraz że nie mogą być zmienione.


Tabela 4

Szczegółowe informacje objęte obowiązkiem sprawozdawczym dotyczące produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym związanych z przesyłem gazu ziemnego — Pierwotne i wtórne alokacje przepustowości w odniesieniu do gazu ziemnego

Nr pola

Identyfikator pola

Opis

Wspólne dane w odniesieniu do procesów pierwotnej i wtórnej alokacji

1.

Identyfikacja wysyłającego

Identyfikacja strony, która jest właścicielem dokumentu odpowiedzialnym za jego treść.

2.

Identyfikacja zorganizowanej platformie obrotu

Identyfikacja zorganizowanej platformy obrotu.

3.

Identyfikacja procesu

Identyfikacja aukcji lub innego procesu określonego przez podmiot przydzielający zdolności.

4.

Rodzaj gazu

Określa rodzaj gazu.

5.

Identyfikacja transakcji przesyłu

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny w odniesieniu do alokacji zdolności, przypisany przez zorganizowaną platformę obrotu lub operatora systemu przesyłowego.

6.

Data i godzina utworzenia

Data i godzina utworzenia transakcji.

7.

Data/godzina otwarcia aukcji

Data i godzina otwarcia aukcji dla ofert.

8.

Data/godzina zakończenia aukcji

Data i godzina zamknięcia aukcji.

9.

Rodzaj transakcji przesyłu

Określenie charakteru zgłaszanej transakcji dotyczącej przesyłu, zgodnie z obecnie obowiązującymi normami branżowymi zawartymi w kodeksie sieci gazowej dotyczącym interoperacyjności i wymiany danych.

10.

Data i godzina rozpoczęcia

Data i godzina rozpoczęcia zakontraktowanego przesyłu.

11.

Data i godzina zakończenia

Data i godzina zakończenia zakontraktowanego przesyłu.

12.

Oferowana przepustowość

Wartość przepustowości dostępna na aukcji, wyrażona w jednostce miary. Dotyczy jedynie monitorowania zachowania przy składaniu ofert.

13.

Kategoria przepustowości

Stosowna kategoria przepustowości

Dane dotyczące sprawozdawczości z zakresu cyklu życia

14.

Rodzaj działania

Kod statusu przedkładanego zgłoszenia, zgodnie z obecnie obowiązującymi normami branżowymi określonymi w kodeksie sieci gazowej dotyczącym interoperacyjności i wymiany danych.

Dane dotyczące przekazywania informacji na temat ilości i ceny

15.

Ilość

Całkowita liczba jednostek alokowanych przy transakcji dotyczącej przesyłu, zgodnie z jednostką miary.

16.

Jednostka miary

Zastosowana jednostka miary.

17.

Waluta

Waluta, w jakiej wyrażono kwotę pieniężną.

18.

Cena całkowita

Cena wywoławcza podczas trwania aukcji plus premia lub taryfa regulowana w przypadku mechanizmów alokacji innych niż aukcja.

19.

Stała lub zmienna cena wywoławcza

Określenie rodzaju ceny wywoławczej.

20.

Cena wywoławcza

Określenie ceny wywoławczej aukcji.

21.

Premia

Określenie premii podczas trwania aukcji.

Dane dotyczące identyfikacji lokalizacji i uczestnika rynku

22.

Identyfikacja punktu sieci

W obrębie systemu sieci zgodnie z kodem EIC.

23.

Przepustowość powiązana

Określenie przepustowości powiązanej

24.

Kierunek

Określenie kierunku.

25.

Określenie OSP 1

Określenie operatora systemu przesyłowego, w odniesieniu do którego przesłano informacje.

26.

Określenie OSP 2

Określenie operatora systemu przesyłowego współpracującego w danym punkcie.

27.

Identyfikacja uczestnika rynku

Uczestnik rynku, do którego przypisano przepustowość.

28.

Kod grupy bilansującej lub portfela

Grupa bilansująca (lub grupy bilansujące w przypadku produktów powiązanych), do której należy wysyłający lub kod portfela stosowany przez wysyłającego, gdy grupa bilansująca nie ma zastosowania.

Dane mające zastosowanie tylko do alokacji wtórnych

29.

Obowiązująca procedura

Określenie obowiązującej procedury.

30.

Maksymalna wielkość oferty

Maksymalna kwota, jaką jednostka przejmująca byłaby skłonna zaoferować, wyrażona w walucie w przeliczeniu na jednostkę miary.

31.

Minimalna wielkość oferty

Minimalna kwota, jaką jednostka przekazująca byłaby skłonna zaoferować, wyrażona w walucie w przeliczeniu na jednostkę miary.

32.

Maksymalna ilość

Maksymalna ilość, którą jednostka przejmująca/przekazująca byłaby skłonna nabyć/sprzedać w momencie utworzenia oferty handlowej.

33.

Minimalna ilość

Minimalna ilość, którą jednostka przejmująca/przekazująca byłaby skłonna nabyć/sprzedać w momencie utworzenia oferty handlowej.

34.

Cena płacona operatorowi systemu przesyłowego (cena bazowa)

Dotyczy wyłącznie przypadku przydziału wyrażonego w walucie, w przeliczeniu na jednostkę miary, którą musi być kWh/h.

35.

Cena, jaką jednostka przejmująca płaci jednostce przekazującej

Cena, jaką jednostka przejmująca płaci jednostce przekazującej, wyrażona w walucie w przeliczeniu na jednostkę miary, którą musi być kWh/h.

36.

Identyfikacja jednostki przekazującej

Uczestnik rynku przekazujący zdolność.

37.

Identyfikacja jednostki przejmującej

Uczestnik rynku przyjmujący zdolność.

Pola mające zastosowanie wyłącznie do zleceń złożonych podczas aukcji w odniesieniu do pierwotnej alokacji

38.

Kod identyfikacyjny oferty

Identyfikator numeryczny oferty przypisany przez jednostkę zgłaszającą.

39.

Numer sesji aukcyjnej

Liczba całkowita, która za każdym razem rośnie, gdy aukcja nie przynosi żadnych rezultatów i jest wznawiana z innymi parametrami — począwszy od 1. Nie wypełniać w przypadku aukcji bez wiążących sesji — np. aukcji z jednodniowym wyprzedzeniem.

40.

Cena kupna

Oferta cenowa w odniesieniu do każdej jednostki zdolności, z wyjątkiem ceny wywoławczej. Wyrażona w walucie i jednostce miary.

41.

Ilość oferowana

Ilość oferowana, wyrażona w jednostce miary.


Top