EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0972

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 972/2014 z dnia 11 września 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

OJ L 274, 16.9.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/972/oj

16.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 972/2014

z dnia 11 września 2014 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3)

Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towary opisane w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4)

Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez osobę, której udzielono tej informacji, przez pewien okres zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (2). Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł 2

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 września 2014 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Algirdas ŠEMETA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Opis towarów

Klasyfikacja

(kod CN)

Uzasadnienie

(1)

(2)

(3)

Płynny produkt składający się z silanu, fosforanowego monomeru MDP, żywic dimetakrylanowych, metakrylanu 2-hydroksyetylu (HEMA), kopolimeru, wypełniacza, etanolu, wody i inicjatorów. Jest on przeznaczony do zastosowania w stomatologii.

Produkt przygotowuje powierzchnię ubytków zębów do związania z wypełnieniem. Można go również używać do zmniejszenia wrażliwości korzenia w celu uszczelnienia zębiny przed uzupełnieniem ubytków wypełnieniem z amalgamatu, jako powłokę ochronną dla szklanych jonomerowych materiałów naprawczych lub w celu związania środków uszczelniających kanały i szczeliny.

3006 40 00

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1, 3a) i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę 4f) do działu 30 oraz brzmienie kodów CN 3006 i 3006 40 00.

Biorąc pod uwagę jego obiektywne cechy charakterystyczne, a mianowicie obecność etanolu i wody, produkt jest bardziej płynem niż tradycyjnie pojmowanym wypełniaczem i może łatwo przenikać do zęba.

Mimo że produkt ma wygląd kleju, stosuje się go jako środek gruntujący do zębów w celu pobudzenia powierzchni zębiny do związania z materiałem wypełniającym. Produkt pozostaje na zębie podczas i po leczeniu i staje się integralną częścią wypełnienia.

Klasyfikacja do pozycji 3506 jako klej jest wykluczona, ponieważ pozycja 3006 zapewnia bardziej szczegółowy opis. Ponadto niektóre z zamierzonych zastosowań (zmniejszenie wrażliwości korzenia, uszczelnienie zębiny i stosowanie jako powłoki ochronnej) nie są typowe dla kleju.

Produkt należy zatem klasyfikować do kodu CN 3006 40 00 jako cementy dentystyczne i pozostałe wypełnienia dentystyczne.


Top